8. De visioenen van Daniël

De visioenen van Daniël met Openbaring vergeleken;
het steeds terugkerende offer wegnemen

Inleiding

In Daniël 7 worden – 4 reusachtige beesten – 4 wereldmachten beschreven, waar Gods volk, te beginnen met Nebukadnezar, door zou worden onderdrukt.
De leeuw (de Babyloniërs), de beer (de Medo-Perziers), het luipaard (de Grieken) en het vierde beest (de Romeinen). In Daniël 7:3-7 wordt een beschrijving gemaakt van deze wilde beesten met hun eigenschappen. Ieder beest geeft namelijk een koninkrijk of wereldmacht weer, en de horens geven in die wereldmacht de koningen weer:

HerzSt (Daniël 7:23) 23 Hij zei het volgende: Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, …
HerzSt (Daniël 8:21) 20 De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië.

Voor verdere info over de in Daniël beschreven achtereenvolgende wereldmachten, zie:
wereldmachten 1. Afbeeldingen http://www.dojc.nl/?p=16

In Openbaring 13:1 wordt geschreven over 7 wereldmachten met een gekroonde koning (met diadeem of kroon), de politieke/militaire wereldmachten:

NBG51 (Openbaring 13:1-2) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.

Het wilde beest met 7 koppen en 10 horens heeft gezamenlijke basiskenmerken van de beesten die daarvoor in Daniel 7:3-7 beschreven zijn, het luipaard, de beer en de leeuw.
In Openbaring wordt dus een andere telling van de koninkrijken aangehouden als in Daniël.
Er zijn zes wereldmachten die in de totale Bijbelse geschiedenis tot aan Johannes tijd een rol hebben gespeeld; nl. Egypte, Assyrië, Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en het Romeinse Rijk.

HerzSt (Openbaring 17:10) 10 Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven.

In Johannes dagen was er de 6e wereldmacht, het Romeinse Rijk. Als de 6e wereldmacht (volgens de telling van Openbaring) het Romeinse rijk vertegenwoordigd, dan is de 7e macht onbetwist het Amerikaanse rijk, de huidige grootste wereldmacht en een voormalige Engelse kolonie.
Engeland maakte deel uit van het West-Romeinse Rijk, het ‘Westen’.
Zie: wereldmachten 3. De 7e koning, het Amerikaanse rijk http://www.dojc.nl/?p=122

Er zijn in de geschiedenis meer dan 7 wereldmachten geweest, maar de zeven koppen van het wilde beest in Openbaring symboliseren zeven grote wereldmachten, die Gods volk onderdrukt hebben.

Voor verdere onderbouwende info hierover zie:
wereldmachten 1. Afbeeldingen                                           http://www.dojc.nl/?p=16
wereldmachten 2. De 6e koning, de Romeinse Republiek http://www.dojc.nl/?p=116
wereldmachten 3. De 7e koning, het Amerikaanse rijk       http://www.dojc.nl/?p=122

Deze nieuwsbrief gaat hoofdzakelijk over de (eindtijd-)visioenen van Daniël.
De identificatie van de tijdseenheden en de kleine horen, die steeds groter bleef worden. (Dan.8:10)
We beginnen met de 70 weken profetie en daarna een uitgebreide identificatie van de horen met mensenogen en een mond.

De 70 weken profetie:

De 70 weken profetie wordt door veel Bijbelonderzoekers opgedeeld in een periode van 69 weken en los daarvan 1 week in de eindtijd. Zoals wij de 70 weken profetie begrijpen is het echter een aaneengesloten gedeelte:

HerzSt (Daniël 9:23-27) 23 Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. 24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. 25 U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. 26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. 27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

De 70 weken profetie is volgens onze studie de beschrijving van het einde van de Mozaïsche wet, die wordt vervangen door het nieuwe verbond dat Jezus sloot met zijn apostelen:

HerzSt (Jeremia 31:31-32) 31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 32 niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. (zie hiervoor ook Hebreeën 8:7-9)

HerzSt (Lucas 22:19-20) 19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

Met de vervulling van onderstaande gedeelten uit Daniël 9:24 worden de 70 weken afgesloten:

 • 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad
 • om de overtreding te beëindigen
 • de zonden te verzegelen
 • de ongerechtigheid te verzoenen
 • een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen
 • om visioen en profeet te verzegelen
 • om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

In volgorde besproken:

 • 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad

Zeventig weken zijn er bepaald over het Joodse volk en de heilige stad Jeruzalem met zijn tempel.
Het Hebreeuwse woord voor ‘weken’ is op zich minder specifiek, het betekent alleen maar een periode van ’zeven’. Feitelijk staat er: 70 periodes van 7.
Het getal 70 komt vaak voor in de Schrift als een ‘vermenigvuldiging’ van het getal 10 (volledigheid), in dit geval 7×10
Enkele voorbeelden zijn: Exodus 24:1 ; 70 oudere mannen, Numeri 11:24 ; 70 oudere mannen, 2 Kronieken 29:32 ; 70 runderen offeren, 2 Kronieken 36:21 ; 70 jaar afbetalen sabatten, enz.

Het kunnen geen letterlijke 70 weken zijn, Christus zou dan niet de beloofde Messias kunnen zijn.
We nemen als hypothese ipv ‘iedere week’=’7 dagen’ nu voor ‘iedere week’=’7 jaren’ , zoals ook toegepast bij Ezechiël 4:6 “Voor elk jaar leg Ik u een dag op.” en bij Numeri 14:34 “veertig dagen, voor elke dag een jaar” en zoals ook de 7e dag een sabbatdag moest zijn, zoals voor het land het 7e jaar een sabbatsjaar moest zijn: Leviticus 25:3-4 “Maar in het zevende jaar moet het voor het land sabbat zijn”. Waarschijnlijk waren er 7 jaarweken = 49 jaar nodig om Jeruzalem te herstellen.
7 jaarweken tot aan het herstel van Jeruzalem + 62 jaarweken tot aan de Messias = 69 jaarweken
Jezus werd Messias (gezalfde) meteen na Zijn doop, toen de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neerdaalde. (Mattheüs 3:16)

HerzSt (Jesaja 61:1) 1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;

Wanneer werd Jezus gedoopt?

Johannes de Doper begon met dopen in het 15e regeringsjaar van Tiberius Caesar. (Lucas 3:1-3)
Jezus was bij zijn doop ongeveer 30 jaar oud. (Lucas 3:21-23)
Tiberius regeerperiode begon +/- 14 nChr. Het 15e regeringsjaar was dus +/- 29 nChr.
Dat betekent dat Jezus ongeveer in +/- 29 nChr. de beloofde Messias (gezalfde) is geworden.
Vanaf de tijd dat het woord uitgaat om Jeruzalem te herbouwen tot op de Messias verstrijken er 7+62= 69 weken. Het uitgaan van het woord om Jeruzalem te herstellen volgens het decreet van Artaxerxes (Nehemia 2:1-8 en Ezra 7:11-26) moet dan 69 jaarweken eerder zijn:
69 jaarweken = 483 jaar, profetische Bijbelse jaren wel te verstaan, van 360 dagen.
483 profetische jaren zijn +/- 476 zonnejaren (zonnejaren van 365 dagen)
Uitvaardigen decreet: +/- 29 nChr. – 476 zonnejaren = +/- 448 vChr. (het jaar 0 bestaat niet)
Het einde van de 70 weken profetie = +/- 29 nChr. + 1 jaarweek = +/- 36nChr.

 • om de overtreding te beëindigen

De overtreding van het wetsverbond, geen mens kon dit wetsverbond volmaakt houden:

HerzSt (Galaten 3:10-11) 10 Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.11 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

 • de zonden te verzegelen

HerzSt (Hebreeën 10:12,18 ) 12 maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God…18 Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.

 • de ongerechtigheid te verzoenen

De wet gaf de ongerechtigheid geen verzoening, Christus is bij zijn dood de verzoener geweest van de ongerechtigheid:

HerzSt (Galaten 2:21) 21 Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

 • een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen

HerzSt (2 Petrus 3:13) 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

 • om visioen en profeet te verzegelen

Daniël en zijn visioen zijn verzegeld tot de dag van de verlossing, het Nieuwe Jeruzalem:

HerzSt (Efeziërs 4:30) 30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

 • om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

Het heilige der heiligen is het heiligste gedeelte van de tempel:

HerzSt (Exodus 26:33) 33 Dan moet u het voorhangsel onder aan de haken hangen en de ark van de getuigenis daarbinnen achter het voorhangsel brengen. Het voorhangsel moet voor u scheiding maken tussen het heilige en het heilige der heiligen.

Dit voorhangsel scheurde in tweeën toen Jezus stierf. (Mattheüs 27:51)

HerzSt (Hebreeën 9:11-12) 11 Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. 12 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.

 • Vers 26a: “Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn.”

HerzSt (Filippenzen 2:5-8) 5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. 8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood,….

 • Vers 26b: “Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn,”

Tijdens Daniëls visioen was de 1e tempel reeds verwoest door het Babylonische rijk.
Het Romeinse rijk was de verwoester van de stad Jeruzalem met zijn 2e tempel in 70 nChr.
Als een plotselinge en verwoestende ‘vloed’, als gevolg van de Romeinse invasiemacht:

HerzSt (Daniël 11:31) 31 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen.

 • Vers 26b: “tot het einde toe zal er oorlog zijn”

HerzSt (Mattheüs 24:6) 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

 • Verz 27a: Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

Jezus is voor ons gestorven na 3,5 prediking, op de helft van de jaarweek.
Jezus is dus gestorven in +/- 29 nChr. + 3,5 jaar = +/- 33 nChr.
Het Mozaische wetsverbond zou voor de Joden na Jezus dood nog 3,5 jaar van kracht blijven. Daarna zouden de terugkerende offers in de tempel niet meer geaccepteerd worden. Vervolgens werden na deze 3,5 jaar (na Jezus dood) ook de heidenen in het nieuwe verbond opgenomen met als eerste de Italiaanse hoofdman Cornelius met zijn gezin:

HerzSt (Handelingen 10:1-2,45) 1 En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd, 2 een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefdegaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad.
45 En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd,

Vanaf de ontvangst van de Heilige Geest (als Messias) in +/- 29 nChr. + 7 jaar = +/- 36 nChr.
Daarmee zullen de 70 weken zijn beëindigd om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen.

 • Vers 27b: Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

“Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding,” betekent niets anders, dan dat Gods tempel tot aan de voleinding niet herbouwd zal worden:

HerzSt (Mattheüs 23:37-38) 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! 38 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.

Er is ook nog een tweede vervulling van het plaatsen van de gruwel, maar nu in de eindtijd:
(zie hiervoor: Nieuwsbrieven 7. Geen deel van de wereld http://www.dojc.nl/?p=3367 )
In de eindtijd zal de verwoesting uitgegoten worden over de Christenen door de gruwel te plaatsen, het merkteken van het beeld te plaatsen.
Christenen zijn namelijk in de eindtijd de tempel Gods. (1 Korinthiërs 3:16-17)
(zie hiervoor ook: Nieuwsbrieven 3. De twee getuigen http://www.dojc.nl/?p=3113 )

De horen (koning) die ogen had en een mond vol grootspraak

HerzSt (Daniël 7:7-8) 7 Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien horens. 8 Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere, kleine, horen rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Voor een antwoord op de vraag wie deze koning is, nemen we als eerste het boek Openbaring erbij.
De symbolische uitleg in Openbaring steekt anders in elkaar als in het boek Daniël:

HerzSt (Openbaring 13:1,5-7) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam…..5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. 7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.

Na de komst van dit beest (uit Op.13:1) wordt Johannes geest weggevoerd naar de wildernis waar hij een ‘scharlaken gekleurd’ wild beest ziet (zie hieronder in Op.17:3) waarop een prostituee zit:

HerzSt (Openbaring 17:3) 3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens.

Het wilde beest met 7 koppen en tien horens uit Op.13:1 is dezelfde als het scharlakengekleurde beest met 7 koppen en 10 horens met de prostituee op de rug. Bij het eerste beest (Op.13:1) is de huidige 7e kop volgens ons onderzoek de VS, als een afbeelding van militaire wereldmacht. Bij het scharlakengekleurde beest (Op.17:3) is de huidige 7e kop volgens ons onderzoek eveneens de VS, maar nu als een afbeelding van economische wereldmacht.
Dit beest wordt in Op. 17:8 opmerkelijk beschreven als “dat was en niet is, hoewel het er toch is”.
Het is geen klassiek koninkrijk of wereldmacht, maar het is toch een koninkrijk of wereldmacht. Het wordt in Op. 17:11 (zie onder) de achtste wereldmacht genoemd. Volgens ons onderzoek is dit het 8e koninkrijk, de centrale banken.
Volgens Op.17:12 zullen 10 (ongekroonde) koningen samen met het beest één uur koninklijke macht ontvangen:

HerzSt (Openbaring 17:7-13) 7 …Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens. 8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is. 9 Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. 10 Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. 13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.

In Openbaring staan over de horen ‘met ogen en een mond’ uit Daniël 3 sleutelteksten:

 • Openbaring 13:1 vergeleken met Openbaring 17:3

Bij het scharlakengekleurde beest in Op.17:3 wordt niet meer gesproken over diademen of kronen als openbare identificatie, zoals bij het wilde beest in Op.13:1.
Het scharlakengekleurde beest wordt ook niet aangeduid als een religieuze machtsvorm, immers de vrouw als symbool van afgoderij wordt op de rug gedragen. Blijft over een financiële machtsvorm.
Militaire wereldmacht kun je alleen behouden als je ook economisch een wereldmacht bent, als je het kunt betalen.

 • Openbaring 17:11

In Op. 17:11 staat dat dit beest met zijn 10 koningen een soort van 8e wereldmacht is, maar op een geheel andere wijze als de eerder beschreven 7 wereldmachten, maar is wel uit deze zeven.
Het is geen politieke/militaire macht van een koninkrijk zoals voorheen (is niet), echter het lijkt gezien de macht wel op zo’n koninkrijk.

 • Openbaring 17:12

Deze 10 koningen zullen 1 Bijbels uur koninklijke macht ontvangen. (Op.17:12)
(Het getal 10 is in de Schrift een aanduiding voor ‘compleetheid’: zoals de 10 plagen van Egypte, de 10 slaven met 10 minen om zaken mee te doen, de 10 maagden met olielampen en zoals de 10 tenen van leem en klei van het beeld uit Daniël 2:31-45.)
Daarna zal het beest (zie Op.17:8,11) en de prostituee, Babylon de Grote (zie Op.18:2,21) vernietigd worden. De horen met ogen en mond speelt zich dus af in het allerlaatste gedeelte van de eindtijd.

Volgens onze studie staat het scharlakengekleurde beest – met zijn 10 koningen – voor de financiële wereldmacht, de macht van de centrale banken.
(Zoals beschreven in Nieuws-brieven 1. Babylon de Grote http://www.dojc.nl/?p=3027)
En blijkt de grote hoer, Babylon de Grote, te staan voor de financiële wereld, de geldzucht van deze wereld.
(zie: Nieuws-brieven 1. Babylon de Grote http://www.dojc.nl/?p=3027)

HerzSt (Mattheüs 6:24) Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Uit Jezus vaststelling dat men niet God kan dienen én de mammon (geld of rijkdom) blijkt, dat ‘geldzuchtig zijn’ wordt gelijkgesteld met afgoderij.
Of zoals Jeremia de geldzucht van het oude Babylon beschreef:

HerzSt (Jeremia 51:12,13) 12 Hef een banier omhoog tegen de muren van Babel, versterk de bewaking, stel wachters op, leg hinderlagen! Wat de HEERE Zich immers voorgenomen heeft, zal Hij ook doen: wat Hij gesproken heeft over de inwoners van Babel. 13 U die woont aan grote wateren, die rijk bent aan schatten, uw einde is gekomen, de maat van uw winstbejag.

Ter vergelijking hier met Openbaring, hoe ‘de grote hoer’ hier met haar geldzucht wordt beschreven:

HerzSt (Openbaring 17:1-2) 1 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. 2 Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.

Zowel in de dagen van Daniël als Johannes waren er geen centrale banken.
Een van de eerste centrale banken was De Amsterdamse Wisselbank, opgericht in 1609.
De huidige centrale banken hebben dan wel nationale namen, maar de geldstromen worden beheerd door zeer rijke private vermogenden.
Toen de voormalige kolonie van Engeland, de VS, als verlengstuk van het ‘Westen’ steeds productiever begon te worden, zagen de oprichters van private centrale banken hun kans.

HerzSt (Daniël 7:8) Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt

Drie koningen/presidenten die tegenstand boden tegen een private centrale bank werden volgens onderstaande video vermoord omdat ze tegen de woekerwinsten waren van de private bankiers:

U.S. Presidents Who Advocated A Publicly-Owned Central Bank
https://www.youtube.com/watch?v=B74SDHYo1L0

16e president Abraham Lincoln Greenbacks` 1865 vermoord
20e president James Garfield Banking Statement 1881 vermoord
35e president JF Kennedy execution order 1110 1963 vermoord

Wanneer is de 8e  financiële wereldmacht, de centrale banken, begonnen met het regeren als wereldmacht?
Dat is hieraan af te leiden, wanneer er is begonnen om de economie heftig te reguleren.
Wanneer we naar de grootste wereldeconomie kijken, de VS, is de FED rigoureus aan de knoppen van de financiële wereld gaan draaien begin 2009 als gevolg van de kredietcrisis:

Central Bank of United States Interest Rate (FED)

FED

 

http://www.tradingeconomics.com/united-states/interest-rate

Maar kijken we naar de derde economie van de wereld, Japan, daar is de centrale bank van Japan eind jaren ’90 van het vorige millennium al rigoureus aan de knoppen gaan draaien. Deze centrale bank koopt niet alleen de staatsobligaties op, maar nu ook bedrijfsobligaties en aandelenpakketten.

Central Bank of Japan Interest Rate

Japan

http://www.tradingeconomics.com/japan/interest-rate

Of zoals Lord Jacob Rothschild (van de exhorbitant rijke familie) het medio 2016 verwoordde:
“This Is The Greatest Experiment In Monetary Policy In The History Of The World”

Hij doelde daarmee op de extreem lage Centrale Bank rente om de economie aan te jagen samen met de ‘quantitative ease’ programma’s van de Centrale Banken om obligaties massaal op te kopen.
Hij kan het weten, leden van de familie Rothschild zijn de pioniers geweest van de Private Centrale Banken.
http://www.zerohedge.com/news/2016-08-16/lord-rothschild-greatest-experiment-monetary-policy-history-world

Zoals we hebben gezien in Openbaring 17:12, zullen de 10 koningen van de centrale banken 1 Bijbels uur koninklijke macht ontvangen, in het allerlaatste gedeelte van de eindtijd. Het laatste uur is dus geslagen, maar hoeveel is 1 uur bijbelse tijd?
Rekenen met 1 dag is als 1000 jaar? 1000/24 = ongeveer 41 jaar.

HerzSt (Psalm 90:3-4) 3 . . en zegt: Keer terug, mensenkinderen. 4 Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht..

HerzSt (2 Petrus 3:8) 8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

De Japanse centrale bank was eind 1990 al volop financieel aan het ‘regeren’.
Hypothese: In 1998 + +/- 41 jaar = +/- 2039 zal het financiële/economische systeem zijn ingestort.

Na deze uiteenzetting van het scharlakengekleurde beest in Op.17:3, kunnen we weer verder met de beschrijvingen in Daniël.
Wie is dan deze horen, die ogen had en een mond vol grootspraak?
Onderstaande punten staan er over deze koning geschreven:

De hoorn met ogen en een mond heeft zijn oorsprong in de politieke/militaire wereldmacht
Dan.7:8 een andere kleine horen rees daartussen op
Op.17:11 En hij is uit de zeven,

Deze financiële wereldmacht zal verschillen van de eerdere wereldmachten
Dan.7:24 Die zal verschillen van die er eerder geweest waren.
Op.17:8 zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.

Drie koningen/presidenten zullen door deze koning worden verwijderd en daarmee vernederd, te weten drie koningen/presidenten zullen vermoord worden
Dan.7:8 Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt
Dan.7:24 Drie koningen zal hij vernederen

Deze koning zal zeggen dat alleen liefde voor de mammon – geld en rijkdom – nodig is, God en zijn woord zijn niet nodig en hij zal een minachting hebben voor de Schepping

Dan.7:8 in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.
Dan.7:25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken
Dan.7:25 erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen
Op.13:5 het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken,
Op.13:6 En het opende zijn mond om God te lasteren en Zijn verblijfplaats

Het wilde beest (politieke/militaire) zal oorlog voeren tegen de heiligen gedurende de twee getuigen profetie en hen doden (zie Nieuws-brieven 3. De twee getuigen http://www.dojc.nl/?p=3113)
Dan.7:21 dat die horen oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon,
Dan.7:25 de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten.
Op.11:7 het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.
Op.13:7 hem (het militaire wilde beest met 7 koppen en 10 horens) werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen

In het allerlaatste gedeelte van de eindtijd zullen de centrale banken hun 8e wereldmacht hebben
Op.17:12 De 10 horens zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.
Op.17:13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.

Daarna zal het beest (zie Op.17:8,11) en Babylon de Grote (zie Op.18:2,21) vernietigd worden.
Dan.7:26 men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen.
Op.17:8 het scharlakenrood beest zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan
Op.17:11 En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf.

De heilige woning (tempel) neergeworpen en de afvalligheid van het hemelse leger:

HerzSt (Daniël 8:8-12) 8 De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. 9 Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. 10 Hij werd groot, tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommige ter aarde vallen en vertrapte ze. 11 Hij maakte zich groot tot aan de Vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan Deze ontnomen en Zijn heilige woning neergeworpen. 12 En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer, en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte.

Na het Griekse Rijk kwam het Romeinse Rijk en volgde de bezetting van het sieraadland Israël.
Jeruzalem met zijn tempel werd in 70 nChr. vernietigd en daarmee kwam een einde aan Gods tempel, voor de Joden de plaats van aanbidding met zijn offeraltaar voor de steeds terugkerende offers.
Maar wat zich werkelijk afspeelde heeft te maken met de werkelijke machthebber achter alle wereldmachten, dus ook het Romeinse Rijk: Satan, die Jezus alle koninkrijken van de wereld aanbood voor een daad van aanbidding. (Matt.4:8-9)
In Daniël 8:10-11 staat: “Hij werd groot, tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommige ter aarde vallen en vertrapte ze. Hij maakte zich groot tot aan de Vorst van dat leger…”. Het is wel duidelijk dat mensen tot zoiets niet in staat zijn.

HerzSt (Jesaja 14:12-14) 12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! 13 En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. 14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.

Bovenstaand tekstgedeelte gaat over de koning van Babylon, maar is feitelijk gericht aan de werkelijke machthebber, Satan. Ditzelfde thema zien we terug in Ezechiël, een boodschap gericht aan de koning van Tyrus maar het gaat in werkelijkheid over Satan:

HerzSt (Ezechiël 28:12-16) 12 Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE: U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, 13 u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. 15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. 16 Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen.

HerzSt (Johannes 8:44) 44 … die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid…

HerzSt (Efeziërs 6:12) 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Nu we een helder beeld hebben over Daniël 8:11, lezen we in Daniël 8:12 dat het (hemelse) leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer.
Met de verwoesting van de tempel in 70 nChr. ontstond er dus afvalligheid onder de engelenzonen over het steeds terugkerende offer. Satan wierp de waarheid ter aarde en het gelukte, lezen we.
Hier is duidelijk sprake geweest van een twistvraag in de hemel over het offer van de Christus:

HerzSt (Daniël 8:13-14) 13 Toen hoorde ik een heilige spreken, en een heilige zei tegen de Ongenoemde Die sprak: Hoelang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden, en hoelang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? 14 Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden.

Tot 2300 avonden en morgens, dan zal de tempel volgens vers 14 rechtmatig hersteld zijn.
Zoals bij de scheppingsdagen wordt er gesproken over avonden en morgens, als tijdseenheden:

HerzSt (Daniël 8:26) 26 Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u, houd het visioen geheim, want er komen nog vele dagen vóór het gebeuren zal.

Wanneer we als hypothese voor iedere dag een jaar nemen, zoals ook toegepast bij Ezechiël 4:6 “Voor elk jaar leg Ik u een dag op.” en bij Numeri 14:34 “veertig dagen, voor elke dag een jaar”, dan zal de nieuwe tempel hersteld zijn na 2300 profetische jaren van 360 dagen.
2300 profetische jaren zijn +/- 2268 zonnejaren (van 365 dagen)
Hypothese nieuwe tempel: 70 nChr (vernietiging tempel) + +/- 2268 jaar = +/- 2338 nChr.
Dan zal de Spruit (Jezus) het Nieuwe Jeruzalem (Ezechiëls tempel) op de nieuwe aarde hebben herbouwd. (zie Nieuws-brieven 4. Nieuwe Jeruzalem; deel 1 http://www.dojc.nl/?p=3186 )
Dan wordt Daniël door een engel bezocht om hem te vertellen over wat er over de eindtijd is opgetekend in het boek van de waarheid: (Daniël 10:21)

HerzSt (Daniël 10:14) 14 Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen.

HerzSt (Daniël 12:7) 7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

Dit gedeelte in Daniël spreekt over de 2 getuigen profetie, waar de 2 heilige profeten na een tijd en tijden en een halve tijd prediking gedood zullen worden. Met het einde van het predikingswerk van de twee getuigen en hun ondersteuners zal er een einde aan al deze dingen komen.
Uit de beschrijving van Openbaring 12:6,14 krijgen we inzicht in het begrip tijd en tijden:

HerzSt (Openbaring 12:6,14) 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen……. 14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

Uit Openbaring 12:6,14 blijkt, dat ‘1 tijd + 2 tijden + 0,5 tijd = 3,5 tijd’ en komt overeen met ‘duizend tweehonderd zestig dagen’ = 3,5 profetische jaren van ieder 360 dagen. Een maand is dan standaard 30 dagen, zoals dat ook blijkt door Openbaring 11 vers 2 en vers 3 te vergelijken, in dat geval 42 maanden van 30 dagen.

Daniël 12:7 spreekt dan – hypotetisch – over 3,5 tijd = 3,5 profetisch jaar. Dit gedeelte over de 2 getuigen profetie komt ook op een andere plaats in Daniël terug, in Daniël 7:25,26 :

HerzSt (Daniël 7:25,26) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen.

Ook in Daniël 7:25 wordt dus gesproken over het ten gronde richten van de heiligen van de Allerhoogste, met name de twee getuigen of heilige profeten van God.

Zowel in Daniël 7:25, Daniël 12:7 als in Openbaring 11:3 (de twee getuigen profetie) wordt gesproken over dezelfde situatie, want deze Schriftplaatsen worden allen vervuld vlak voor het einde.

HerzSt (Daniël 12:9-13) 9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. 10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. 11 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. 12 Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt. 13 Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen.

Het ‘nieuwe’ steeds terugkerende offer is na Jezus offer het geloof in Jezus woorden geworden.
Dit wegnemen van het steeds terugkerende offer is in de eindtijd de grote Christelijke afval:

HerzSt (Hebreeën 13:15) 15 Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.

HerzSt (1 Petrus 2:5) 5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

De verwoestende gruwel in de eindtijd is het opdringen van het merkteken, dat je moet hebben om te kunnen kopen of verkopen. (Openbaring 13:16,17)
Wanneer door grote druk velen tot struikelen worden gebracht en Christenen elkaar gaan haten en verraden (Mattheüs 24:9-10), dan is dat het markeringspunt van het steeds terugkerende offer dat in de eindtijd weggenomen zal worden.

Het is de climax van de grote verdrukking voor Christenen volgens Openbaring:
Openbaring 11:3-10 De twee getuigen profetie
Openbaring 11:15 Gods koninkrijk neemt een aanvang
Openbaring 12:7-9 Satan uit de hemel geslingerd naar de aarde
Openbaring 12:12 Hij heeft grote toorn, omdat hij slechts een korte tijdsperiode heeft

Of zoals Daniël het omschrijft:

HerzSt (Daniël 11:33) 33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang.

HerzSt (Daniël 12:3-4) 3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd. 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

1290 dagen = waarschijnlijk 3,5 profetische jaren (van 360 dagen) + 1 ingevoegde schrikkelmaand, de 2e maand Adar.
De tijd tussen de massale afval en het plaatsen van het merkteken = 1290 dagen
De tijd tussen de massale afval en de opname = 1335 dagen
In deze laatste 45 dagen wordt mogelijk de oorlog Har–Mágedon gevoerd.

HerzSt (Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

In de tijd van het einde zal de ware kennis overvloedig worden. De velen zullen tot rechtvaardigheid gebracht worden, binnenkort, gedurende de vervulling van de 2 getuigen profetie. Dit zal een wereldwijd getuigenis worden:

HerzSt (Openbaring 11:7) 7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.

HerzSt (1 Thessalonicenzen 5:1-4) 1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.

HerSt (1 Timotheüs 6:17-19) 17 Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; 18 ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen.

De twee getuigen met hun ondersteuners zullen gedurende 3,5 jaar wereldwijd prediken:

HerzSt (Openbaring 11:3,7) 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren….7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.

De eindtijd, en de grote oorlog te Har–Mágedon:
In Daniël 8:23-25 wordt gesproken over een meedogenloze koning en in Daniël hfdstk 11 over de koning van het noorden en het zuiden.
Dit thema zal in een volgende nieuwsbrief besproken worden.

Tot slot:

 • Samenvatting tijdsberekeningen:

Uitvaardigen decreet: +/- 29 nChr. – 476 zonnejaren = +/- 448 vChr. (het jaar 0 bestaat niet)
Dat betekent dat Jezus ongeveer in +/- 29 nChr. de beloofde Messias (gezalfde) is geworden.
Jezus is dus gestorven in +/- 29 nChr. + 3,5 jaar = +/- 33 nChr.
Einde van de 70 weken profetie = +/- 29 nChr. + 1 jaarweek = +/- 36nChr.

 • Tijdens de grote verdrukking:

De tijd tussen de massale afval en het plaatsen van het merkteken = 1290 dagen
De tijd tussen de massale afval en de opname = 1335 dagen

 • Hypotheses:

Hypothese: +/- 1998 + +/- 41 jaar = +/- 2039 zal het financiële systeem zijn ingestort.
Hypothese nieuwe tempel gereed: 70 nChr (vernietiging tempel) + +/- 2268 jaar = +/- 2338 nChr.

Aan de hypothetische berekeningen moet geen absolute betekenis worden toegekend, het zijn indicatoren, maar ze wijzen wel in dezelfde richting.

Hoe moeten Christenen volgens de Schrift omgaan met verdrukking?

HerzSt (Romeinen 12:11-5) 11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. 12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. 13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. 14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. 15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. 16 Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.

.

7. Geen deel van de wereld

Christenen zijn geen deel van deze wereld;
wees alert op het teken van Jezus komst

Inleiding

Jezus spreekt in Joh. 17 een heftig gebed uit tegenover zijn hemelse Vader betreffende zijn discipelen:

HerzSt (Johannes 17:14-17) 14 Ik heb hun Uw woord gegeven,  en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 16  Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.

Wat betekenen deze woorden in Johannes 17, om “geen deel van de wereld te zijn”?
Dit zal het thema zijn van deze nieuwsbrief, want het is in de eindtijd namelijk van het allergrootste belang deze woorden van Jezus en de bijbehorende bescherming juist te interpreteren, ons leven hangt er rechtstreeks van af.

 • De vader van de leugen en de misleider in de eindtijd

Wie is de grootste leugenaar volgens de Schrift?

HerzSt (Johannes 8:44) 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen;  die was een mensenmoordenaar van het begin af, en  staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

 In de eindtijd zal er nog een leugenaar verschijnen, de antichrist of valse profeet:

HerzSt (1 Johannes 2:22) 22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

HerzSt (2 Thessalonicenzen 2:8-10) 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden.  De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst  overeenkomstig de werking van de satan is,  met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 10 met allerlei misleiding van de ongerechtigheid  in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.

Omdat de valse profeet de grote misleider zal zijn, is het belangrijk enkele tactieken te belichten, die alles met leugens te maken hebben.
We moeten immers voorbereid zijn op de valse profeet die weldra zijn tekenen en wonderen van de leugen zal doen, om indien mogelijk zelfs de uitverkorenen te misleiden. (Markus 13:21-23)
Weet dan dit, dat de Duivel – en in zijn kielzog de valse profeet –  leugens mengt met waarheid om de leugens aannemelijk te maken.

 • De grote leugen en propaganda

De Grote Leugen (Duits: Große Lüge) is een propagandatechniek. De term werd bedacht door Adolf Hitler en hij noemde het in zijn boek “Mein_Kampf” een zo kolossale leugen dat niemand zou kunnen geloven dat iemand de waarheid zulk grof geweld aan zou kunnen doen.
Joseph Goebbels, propagandaminister onder Hitler, heeft ‘De Grote Leugen’ verder uitgewerkt:

“Als je een leugen verteld die groot genoeg is en blijft herhalen, zullen mensen het uiteindelijk geloven. De leugen kan alleen maar worden volgehouden zolang de staat de bevolking kan afschermen van de politieke, economische en / of militaire gevolgen van de leugen. Het wordt dus van vitaal belang voor de Staat, om al haar bevoegdheden te gebruiken om afwijkende meningen te onderdrukken, want de waarheid is de doodsvijand van de leugen en dus bij uitbreiding ervan is de waarheid de grootste vijand van de staat. ”

‘De Grote Leugen’ theorie stelt dus, dat als een kolossale leugen vele malen wordt herhaald, dan zullen de mensen deze onwaarheid uiteindelijk accepteren als waar.
Opmerkelijk is dat de grote leugen door de staat kan worden toegepast, door de eigen leiders dus. In de nazi-ideologie of leugen waren de Germaanse volkeren, het zogenaamde Arische ras, superieur ten opzichte van andere volkeren. Het Arische ras bestond uit übermenschen en aan de andere kant de untermenschen.
Mensen laten zich over het algemeen makkelijk in zo’n schijnwereld meevoeren.

Propaganda is een vorm van communicatie waarbij door de belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtegoed te winnen, door het bespelen van de publieke opinie. Dit wordt bewerkstelligd door het bewust verspreiden van eenzijdige en/of verzonnen informatie.
Goebbels ontwierp een systeem van sterk gecentraliseerde berichtgeving en controleerde de pers op een strakke manier. Stukje bij beetje wist hij het geestelijk leven en gedachtengoed aan een strenge censuur te onderwerpen. Goebbels en zijn ministerie voorkwamen niet alleen dat bepaalde ongewenste berichten in de media verschenen, ze dwongen de Duitse pers ook om op grote schaal propagandistische artikelen op te nemen.

In deze tijd van internet kan propaganda ook makkelijk plaatsvinden door censuur van berichten en video’s op de sociale media, zoals Twitter, Facebook, Youtube enz.

 • Shockeren en de leugen inprenten

Methode: Shock and Awe;               Shock  =  shockeren         Awe  =  ontzag inboezemen
Shock and awe is een term voor een militaire strategie die gebaseerd is op het bereiken van een snelle dominantie over een tegenstander door vanaf het begin een overweldigende aanval in te zetten.
Deze militaire strategie kwam in het nieuws tijdens de oorlog tegen Irak in 2003 wegens vermeende massavernietigingswapens. In een info-sessie in Qatar in maart 2003 zei de Amerikaanse generaal Tommy Franks: ‘Dit wordt een slagveld in tegenstelling tot alle andere in de geschiedenis. Een slagveld gekenmerkt door geschokt worden, door verrast worden, door flexibiliteit, maar met de inzet van precisie munitie op een schaal die nooit eerder gezien is en door de toepassing van overweldigende kracht.’

De bedoeling van deze militaire strategie is, om de vijand te verlammen en zijn wil te vernietigen om terug te vechten. Als verdoofd de strijd op te geven.
Deze militaire doctrine ‘Shock and Awe” is met een aanpassing ook te gebruiken voor andere toepassingen, toepassingen zoals tegen het eigen volk, om met grof geweld een ongelooflijke schokkende gebeurtenis te starten en die met hele en halve leugens te vergezellen.
De toeschouwers raken verdoofd en kunnen het een en ander niet meer plaatsen of relativeren.
De leugen is aldus ingeprent en zal daarna eindeloos herhaald worden.
Is ons mogelijk al zoiets overkomen?

Een groot aantal architecten en constructie-engineers, materiedeskundigen van universiteiten en veiligheids- deskundigen hebben enkele jaren geleden stevig aan de bel getrokken over de ramp met de twin towers.
Bij de ramp met de twin towers werden 2 torens getroffen door een vliegtuig, de 3e wolkenkrabber van 47 verdiepingen, world trade center 7, werd niet getroffen door een vliegtuig maar stortte volstrekt gelijkmatig neer, zoals ook  sloopgebouwen neerstorten bij een gecontroleerde explosiesloop.
Een hele waslijst aan deskundigen konden deze instorting als gevolg van een kantoorbrand onmogelijk accepteren.
Zij zijn de ontwerpers en bouwers van dat soort staalconstructies, kennen de eigenschappen van die constructies en doen er alles aan om die veilig te ontwerpen.

Bekijk eens onderstaande video:
YOUTUBE:   9/11:Explosive Evidence-Experts Speak Out | Nederlandse ondertitels (Free 1-hour version)
https://www.youtube.com/watch?v=MVkBR26TfnM

Als de overheid mogelijk betrokken is bij het neerhalen, dan valt het beeld van deze overheid als beschermers in duigen. Het ondenkbare, iets wat onmogelijk lijkt, gebeurt en er ontstaat een conflict met het wereldbeeld van vertrouwen en gevoel van veiligheid.
Want wat is de keiharde realiteit?
Oorlogen zijn lucratief voor verschillende partijen. Een vijandbeeld introduceren geeft dus veel inkomsten.
Onderwerping van bevolking aan censuur en afluistermethoden geeft macht. (zie de Patriot Act na  9/11).
Een oud gezegde luidt: Het is makkelijker te misleiden dan te overtuigen.

Maar moeten christenen zich kwetsbaar gaan voelen en ongerust of angstig worden?
Nee, Christenen weten wel beter.
Deze dingen moeten gebeuren volgens Jezus:

HerzSt (Markus 13:28-31) 28 En leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. 29 Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is, voor de deur.

 • Het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt

Lang hebben wij als Bijbelstudenten de overtuiging gehad, dat het walgelijke ding wat verwoesting veroorzaakt reeds is vervuld met de vernietiging van Jeruzalem met zijn tempel in 70 nChr. door de Romeinen onder leiding van Titus. Toen bleef er van het tempelcomplex geen steen meer op elkaar. Alleen de westelijke ondersteuningsmuur van het draagplateau van het tempelcomplex bleef staan, wat nu de Klaagmuur wordt genoemd.
We zullen opnieuw moeite doen om deze teksten te ontrafelen.

klaagmuur

HerzSt (Mattheüs 24:1-3) 1 En  Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. 2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar,  Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. 3 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden:  Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

Drie vragen worden er feitelijk gesteld door de discipelen:
Vraag 1                 Wanneer zal de tempel steen voor steen afgebroken worden?
Vraag 2                 Wat zal het teken zijn van Uw komst?
Vraag 3                 Wat zal het teken zijn van van de voleinding der wereld?

Dan begint Jezus antwoord op de vragen te geven door als eerste te waarschuwen voor misleiding. (Mattheüs 24:4)
In Mattheüs 24:  5-14  geeft Jezus een antwoord op vraag 3
In Mattheüs 24:15-22  geeft Jezus een antwoord op vraag 1
In Mattheüs 24:23-31  geeft Jezus een antwoord op vraag 2

Wanneer zal het gebeuren dat de tempel steen voor steen afgebroken zal worden?
Antwoord 1, Mattheüs 24:15-22
Dit antwoord behoeft echter zorgvuldige uitleg, omdat Jezus in het antwoord niet meer spreekt over het steen voor steen afbreken, maar alleen over de gruwel van verwoesting en een grote verdrukking:

HerzSt (Mattheüs 24:15-22) 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door  de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! –  16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. 19 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! 20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet  op een sabbat. 21  Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

NBG51 (Daniël 11:31,35) 31 Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt. 35 Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd.

In  Mattheüs 24:15 staat in de meeste vertalingen – in een tussengevoegde zin – zoiets als ‘om met onderscheidingsvermogen’ de tekst over de gruwel van de verwoesting te lezen en te begrijpen.
Hoe moet dit onderscheid dan worden geïnterpreteerd?

Zoals wij het nu begrijpen, moet er een onderscheid gemaakt worden in twee verschillende situaties, het beleg van  Jeruzalem met zijn gruwel en de eindtijd met zijn gruwel.
Na een beleg van Jeruzalem door een omheining met puntige palen, werd Jeruzalem met inbegrip van de tempel  in 70 nChr. door de Romeinen vernietigd. In datzelfde gedeelte, in vers 21, spreekt Jezus over een grote  verdrukking die zal plaatsvinden, zoals die er nog nooit is geweest. Nu heeft er gedurende de belegering van Jeruzalem een grote verdrukking plaatsgevonden, meer dan 1 miljoen Joden vonden de dood.
Maar iets verder in Mattheüs, in vers 29-30, staat dat na die grote verdrukking de Zoon des mensen zal verschijnen, dus met deze grote verdrukking kan onmogelijk de verdrukking in 70 nChr. zijn bedoeld. Jezus tweede komst wordt gevolgd met de opname in de hemel. En die opname heeft nog niet plaatsgevonden.
(zie  Nieuwsbrief   6. De opname in de hemel,  http://www.dojc.nl/?p=3337 )

HerzSt (Mattheüs 24:29-30) 29 En  meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30  En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde  rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

Verder staat in Mattheüs 24:22 (zie boven) dat ter wille van de uitverkorenen die dagen ingekort zullen worden anders zou geen vlees behouden worden. De uitverkorenen in 70 nChr hadden beslist gevolg gegeven aan Jezus waarschuwing en waren op tijd uit Jeruzalem gevlucht naar de bergen.
Ook dit gedeelte moet daarom gaan over de uitverkorenen gedurende de grote verdrukking in de eindtijd.

Wat we dus volgens onze studie moeten ‘onderscheiden’ is, dat in antwoord 1, Matheüs 24:15-22, niet alleen gesproken wordt over de gruwel van verwoesting met betrekking tot de heilige plaats Jeruzalem, maar ook over de gruwel van de verwoesting van de heilige plaats in de eindtijd, vlak voor Jezus tweede komst.

De grote verdrukking in de eindtijd (volgens Mattheüs 24:29) wordt ook bevestigd door Openbaring waar gesproken wordt over een beproeving of verdrukking, die over de gehele wereld moet komen:

HerzSt (Openbaring 3:10) 10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.

Ook Daniël spreekt over een grote verdrukking in de eindtijd:

NBG51 (Daniël 11:40,12:1) 40 Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen.
12:1 Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.

Volgens ons onderzoek zal dus in de eindtijd de gruwel der verwoesting in een heilige plaats verschijnen.
Wat is de meest heilige plaats? Dat is zonder meer Gods tempel.
Paulus geeft een omschrijving van Gods tempel in de eindtijd, de tempel in Jeruzalem is immers verwoest:
(zie ook Nieuwsbrief 2. De valse profeet   http://www.dojc.nl/?p=3033  )

HerzSt (1 Korinthiërs 3:16-17) 16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.

Het is duidelijk dat met ‘de tempel van God’ de Christenen – ieder persoonlijk – worden bedoeld.
In 2Thessaloniscenzen staat, dat christenen in de eindtijd de zoon van het verderf kunnen verwachten, die in de tempel van God gaat zitten:

HerzSt (2Thess. 2:3-4) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet,  tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten  en zichzelf als God voordoet.

Hoe kan ‘de zoon van het verderf’ als God in de tempel van God gaan zitten?
In de brief aan de gemeente te Korinthe gaat Paulus hier op in:

HerzSt (2 Korinthiërs 6:16-17) 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God  en de afgoden?  Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft:  Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, ….

In de tempel van God gaan zitten kan volgens 2Kor 6:16-17 niets anders betekenen dan dat de valse profeet, de zoon van het verderf, erin zal slagen een groot aantal christenen te misleiden voor afgoderij.
En in Openbaring staat de methode hiervoor:

HerzSt (Openbaring 13:16-17)  16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven  een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of  de naam van het beest of het getal van zijn naam.

De valse profeet oefent dus dwang uit op alle mensen (dus ook de Christenen) om het merkteken van hem te aanvaarden. Dat merkteken bestaat uit de naam van het financiele systeem of het getal van de valse profeet. Hij zal ervoor zorgen  dat alleen mensen met het merkteken  kunnen  kopen of verkopen.
Nu zijn we aangekomen bij de  verklaring van ‘onderscheid maken’ zoals beschreven in Mattheüs 24:15

Dit ‘merkteken’  is in de eindtijd de gruwel, die verwoesting veroorzaakt, zoals door Jezus beschreven.
Dat is de laatste grote aanval om in Gods tempel te zitten om Christenen te misleiden.
Christenen komen hierdoor onder grote druk te staan, ze willen dat financiële merkteken onder geen beding in ontvangst nemen en kunnen vervolgens niets meer kopen of verkopen.
Wie hiervoor zwicht zal van de wijn van toorn van God te drinken krijgen. (Op. 14:10)

HerzSt (Openbaring 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God,…..

Waarom is het zo’n gruwel?
Het merkteken in ontvangst nemen is gekoppeld aan ‘het beeld’ aanbidden, afgoderij bedrijven dus:

HerzSt  (Openbaring 19:20) 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid  de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest  ontvangen hadden en die  zijn beeld aanbeden hadden.

Volgens onze studie kan het beeld of afbeelding uit Op. 13:14-17 alleen een economische wereldmacht betekenen, de VS (als 7e en laatste militaire wereldmacht) nu als economische wereldmacht. (zie als ondersteuning hiervoor: Nieuwsbrief  2. De valse profeet   http://www.dojc.nl/?p=3033 )

 • Door alle volken gehaat worden

De 5e, 6e en 7e bazuin (de drie weeën) in Openbaring zijn als drie weeën van een barende vrouw.
De weeën komen steeds sneller en worden steeds heviger:
Jezus gebruikt dit gegeven ook in zijn antwoord op vraag 3: Wat zal het teken zijn van de voleinding der wereld?

HerzSt (Mattheüs 24:7-8) 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

HerzSt (Mattheüs 24:9-10) 9  Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.

Alle volken zullen – volgens de Schrift – steeds duidelijker Christenen gaan haten. Niet alleen de politiek, maar ook de MainStreamMedia zoals kranten, nieuwszenders en sociale media zullen hier aan meewerken.
Deze haat is zich al aan het ontwikkelen, we leven in een taboe-cultus van Christelijke waarden.
Het bagatelliseren en verdraaiien van Islamitische terreur door de MainStreamMedia draait op volle toeren.
Christenen zullen het onderspit moeten delven, voor hen is er nauwelijks bescherming tegen vervolging.
De hevige vervolging van Christenen is al begonnen en de climax is nog niet bereikt. Christenen worden wereldwijd vervolgd, voornamelijk door moslims. Dit krijgt in de MainStreamMedia echter weinig of geen aandacht.
https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-kaart/

Volgens El Shafie, hoofd van ‘One Free World International’, worden er op dit moment over de hele wereld tussen de 200 en 300 miljoen Christenen vanwege hun geloof in Jezus Christus vervolgd.
Alle volken zullen de Christenen trouwens haten, omdat ondanks alles een groep Christenen getrouw blijven en binnenkort de twee getuigen zullen ondersteunen, terwijl zij hun plagen uitvoeren:
(zie als onderbouwing  Nieuwsbrief  3. De twee getuigen   http://www.dojc.nl/?p=3113 )

HerzSt (Openbaring 11:6) 6  Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren  om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.

Na de vervulling van de twee getuigenprofetie zal Gods Koninkrijk een aanvang nemen, waarna Satan uit de hemel zal worden geworpen:  (zie ook Lucas 10:18)

HerzSt (Openbaring 12:7,8,12) 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg,  en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden……12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont!  Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

Dan zal de verdrukking in hevigheid nog toenemen.
Wanneer de verdrukking in alle hevigheid zal losbarsten, dan zullen vele Christenen struikelen en elkaar haten en verraden.  (zie boven Mattheüs 24:9-10)
Het merkteken zal voor getrouwe Christenen de climax vormen van de grote verdrukking.
Dit gedwongen merkteken, deze afgoderij, zal daarom HET teken zijn voor Christenen om  Jezus aanstaande wederkomst te herkennen. (Mattheüs 24:29-30)

 • De wereld streeft rijkdom na

De eersten die voor de term ‘de wereld streeft rijkdom na’ in aanmerking komen zijn de filantropen, rijken en superrijken, die steeds rijker of machtiger willen worden.
Die onder het voorwendsel van ‘liefdadigheid’ de mensen misleiden.
(Zie hiervoor ook:  Nieuwsbrief  2. De valse profeet   http://www.dojc.nl/?p=3033 )

Als de belangen groot zijn, dan wordt de trucendoos met leugens en misleiding geopend.
De  methode van de rijken is altijd simpel, waar grote winst of macht te halen is, daar zijn ze te vinden:

HerzSt (Mattheüs 24:28) 28 Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

Liefde voor God en liefde voor geld gaat niet samen:

HerzSt (Mattheüs 6:24) Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Uit Jezus vaststelling dat men niet God kan dienen en de mammon (geld of rijkdom), blijkt wel, dat ‘geldzuchtig zijn’ door Jezus wordt vergeleken met afgoderij:

HerzSt (Markus 10:21-25)   24 En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan! 25 Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. 

Rijken zijn er altijd geweest, zoals ook Abraham in zijn dagen een rijk man was. Dat is geen enkel probleem.
Rijkdom nastreven of erop vertrouwen is wel een probleem.
Het gaat er dus maar net om hoe je met rijkdom omgaat, hoe je wilt delen en jouw medemensen ermee helpt.
Jezus woorden over de rijke zijn daarom zo toepasselijk.  (lees ook de illustratie in Mattheüs 25:31-46)
Spreuken geeft een heldere definitie:

HerzSt (Spreuken 1:19) 19 Zo zijn de paden van allen die op winstbejag uit zijn, die ontneemt haar bezitters het leven.

Terwijl diverse Christelijke nominaties door de afval sterk zullen verzwakken in de eindtijd, zal de liefde voor geld sterk toenemen.
Hoe staat het met de geldzucht van de laatste en 7e wereldmacht, de VS?
De 39ste president van de VS, Jimmy Carter, zei onlangs:
De VS is een ‘Oligarchie Met Ongelimiteerde Politieke Omkoping’
http://www.rollingstone.com/politics/videos/jimmy-carter-u-s-is-an-oligarchy-with-unlimited-political-bribery-20150731

Hij doelde op het doneren door rijken aan de verkiezingskas van de genomineerden, wat eigenlijk invloed kopen is.
Bij een oligarchie is de macht in handen van een kleine groep mensen die praktisch altijd zeer rijk zijn.
Zij vormen door hun invloed feitelijk een schaduwregering. Het is een van de 5 staatsvormen beschreven door Plato en hij identificeerd deze groep rijken als zodanig, dat zij uitsluitend de bevoordeling van zichzelf voor ogen hebben.
In Nieuwsbrief 2. De valse profeet  http://www.dojc.nl/?p=3033 is beschreven, dat mede op basis van oligarchie de voorzegde valse profeet kan worden herkend in de eindtijd.

 • Vreemdelingen en bijwoners

YHWH had een verbond gesloten met de stamvaders, Abraham, Izaak en Jacob en hun een land beloofd, Kanaän.
Daar verbleven zij echter als vreemdelingen:

HerzSt (Exodus 6:1-3) 1 Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem: Ik ben de HEERE. 2 Ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet bekend geweest. 3 Ook heb Ik Mijn verbond met hen gesloten om hun het land Kanaän te geven, het land van hun vreemdelingschap, waarin zij als vreemdeling verbleven.

Ook David verbleef als vreemdeling en bijwoner in Kanaän:

HerzSt (1 Kronieken 29:10-15) 10 Toen loofde David de HEERE voor de ogen van heel de gemeente. David zei: Geloofd zij U, HEERE, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid! 11  Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles. 12 Rijkdom en eer komen van voor Uw aangezicht, en U heerst over alles. In Uw hand is kracht en macht, in Uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. 13 Nu dan, o onze God, wij loven U en prijzen Uw luisterrijke Naam. 14 Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven. 15 Want wij zijn vreemdelingen voor Uw aangezicht en bijwoners, zoals al onze vaderen.  Als een schaduw zijn onze dagen op de aarde, en er is geen hoop.

Christenen zijn ook vreemdelingen en bijwoners in deze wereld:

HerzSt (1 Petrus 1:17-18) 17 En als u Hem als Vader aanroept  Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, 18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,

HerzSt (1 Petrus 2:11-12) 11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen  u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. 12 Houd uw levenswandel onder de heidenen goed;  opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners,  door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen  op de dag dat er naar hen omgezien wordt.

Abraham verwachtte als vreemdeling de stad die fundamenten heeft, het Nieuwe Jeruzalem:
(zie ook Nieuwsbrief  4. Nieuwe Jeruzalem; deel 1  http://www.dojc.nl/?p=3186  )

HerzSt (Hebreeën 11:8-10) 8 Door het geloof is  Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. 9 Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. 10 Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.

Zo zal ook ‘de grote schare’ Christenen medeburgers worden van de heiligen in het Nieuwe Jeruzalem:
(zie ook  Nieuwsbrief  6. De opname in de hemel.  http://www.dojc.nl/?p=3337 )

HerzSt (Efeziërs 2:17-21) . . . . 17  En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. 18  Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en  huisgenoten van God, 20  gebouwd  op het fundament van de apostelen en profeten,  waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst  tot een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.

 • Wat zegt de Schrift over de houding van Christenen in de huidige wereld?

HerzSt (Jakobus 4:4) 4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?  Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

En de houding ten opzichte van gezagsdragers:

HerzSt (Romeinen 13:1-2) 1 Ieder  mens  moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn,  want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, 2 zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.

God is een God van orde en daarom moeten alle overheidstaken geregeld worden.
Overheidsdienaren met hun taken hebben de instemming van God zolang  het in rechtvaardigheid gebeurt zoals onderwijs, medische zorg, aanleg van wegen, enz.
Echter niet de onrechtvaardigheid zoals die voorkomt bij de meeste overheden, zoals oorlogen, machtsmisbruik, corruptie enz. :

HerzSt (Titus 3:1) 1 Herinner  hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn,

HerzSt (1 Petrus 2:13-14 13  Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als hoogste machthebber, 14 hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goeddoen.

Onze wapens zijn geen wapens van geweld:

HerzSt (2 Kor. 10:3-4) 3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, 

HerzSt (Handelingen 5:29) 29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden:  Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.

Op de beloofde nieuwe aarde zal geen oorlog meer zijn:
(zie hiervoor ook  Nieuwsbrief  5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2  http://www.dojc.nl/?p=3194)

HerzSt (Jesaja 2:3-4) 3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want  uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun  zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Tot slot:

Boos maken over de politiek, pensioenfondsen, exhorbitante salarisen, gekonkel met geld en regels………..
Deze dingen zijn allemaal voorzegd, dat is de reden dat Jezus ons maant geen deel van deze wereld te zijn.
De grote verdrukking lijkt al in de beginfase, de vrede op aarde is in ieder geval al weggenomen:

HerzSt (Efeziërs 6:11-12 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,  tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewestendezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Jezus nam nooit een politieke stelling in, zoals Hij wel had kunnen doen tegen de Romeinse overheersing.
Bij één gelegenheid zei Hij:

HerzSt (Lukas 20:24-25) 24 Laat Mij een penning zien. Van wie is het beeld en opschrift? Zij antwoordden en zeiden: Van de keizer. 25 En Hij zei tegen hen:  Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is.

Christenen wijzen op Gods Koninkrijk voor een rechtvaardige samenleving, het huidige samenstel gaat voorbij, het Nieuwe Jeruzalem is de stad met de echte fundamenten.
Christenen vormen dan ook geen ongelijk span met ongelovigen:

HerzSt (2 Korinthiërs 6:14,17) 14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen,  want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen,…

Bedenk dat ook Noach en Lot in hun rechtvaardigheid veel hebben moeten verdragen:

HerzSt (2 Petrus 2:5-9) 5 en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van  Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht; 6 en als God de steden  Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven; 7 en als God de rechtvaardige Lot,  die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft 8 (want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel  gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden) – 9 dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden.

Onze voorvaders waren vreemdelingen en bijwoners, zoals wij dat in deze wereld ook zijn:

HerzSt (Hebreeën 11:13) 13 Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden  dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.

De valse profeet zal weldra beginnen om de mensen te imponeren of shockeren met zijn krachtige tekenen zoals vuur uit de hemel:

HerzSt (Openbaring 13:13) 13 En het doet  grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.

Wees alert op het teken van Jezus komst, het ‘merkteken’ in de eindtijd.
Onze hemelse Vader en Jezus zullen de godvruchtigen niet vergeten, maar zeker verlossen uit de grote beproeving.
Jezus heeft ons het krachtige voorbeeld gegeven om de wereld te overwinnen.

In Jezus zullen we vrede hebben gedurende de verdrukking:

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken,  opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

.

6. De opname in de hemel

De opname van de Christenen in de hemel;
de volharding gedurende de verdrukking zal worden beloond

Inleiding

In de vorige nieuwsbrief is gesproken over de symbolische betekenis van ‘in het meer van vuur geworpen worden’ en is gesproken over de letterlijke betekenis van een ‘nieuwe hemel en nieuwe aarde’.

Deze nieuwsbrief gaat stap voor stap over de opname van verschillende groepen in de hemel.
Jesaja spreekt in onderstaande tekst over het grote offer dat de Christus hiervoor heeft gebracht:

HerzSt (Jesaja 53:11-12) 11 ……Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

Volgens de Schrift zal er een grote verdrukking komen

Hoe zal de verdrukking zich ontwikkelen?
Eerst komt er een periode die ‘begin van de weeën der benauwdheid’ wordt genoemd:

HerzSt (Mattheüs 24:7-8) 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Tussen Matt 24:8 + 9 is een overgang van [begin van weeën] naar [hevige weeën], de grote verdrukking:

HerzSt (Matt 24:9-10) 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.

Tijdens deze grote verdrukking zullen Christenen door Jezus kracht ontvangen en worden gesterkt:

HerzSt (Openbaring 3:10) 10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.

In de loop van deze nieuwsbrief zal ter sprake komen, dat alle Christenen gedurende de genoemde grote verdrukking worden opgenomen in de hemel, echter niet op hetzelfde tijdstip.

De wederkomst van Jezus

Zoals Jezus vanaf de Olijfberg is opgenomen naar de hemel, zo zal Jezus ook met de wolken wederkomen:

HerzSt (Handelingen 1:9-11) 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Omdat Jezus zijn wederkomst in Lukas 17:28-33 verduidelijkt met de vlucht van het gezin van Lot, komt deze vlucht in deze nieuwsbrief ook ter sprake.
De wederkomst van Jezus heeft echter alles te maken met het hemelse koninkrijk.
Jezus sprak namelijk gedurende zijn prediking voortdurend over Gods koninkrijk:

HerzSt (Mattheüs 6:9-10) 9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome……
HerzSt (Lukas 4:43) 43 Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden.

Om de opname in de hemel beter te kunnen plaatsen zullen we een aanvang nemen met het begrip eerstelingen.

Eerstelingen

Het Pinksterfeest (Hebr. Sjawoeoth) was oorspronkelijk het ‘eerstelingen’-feest.
De eersteling was het eerste en beste deel van de oogst van de Israëlieten, wat geofferd werd in Gods tempel:

HerzSt (Nehemia 10:35-37) 35 Wij nemen de verplichting op ons om de eerstelingen van onze grond en de eerstelingen van elke vrucht van elke boom jaar op jaar naar het huis van de HEERE te brengen, 36 en de eerstgeborenen van onze zonen en van onze dieren, overeenkomstig wat beschreven staat in de wet; en om de eerstgeborenen van onze runderen en van ons kleinvee naar het huis van onze God te brengen, naar de priesters die dienst doen in het huis van onze God. 37 En de eerstelingen van ons deeg, onze hefoffers, de vrucht van elke boom, nieuwe wijn en olie zullen wij brengen naar de priesters, naar de voorraadkamers van het huis van onze God….

Eerstelingen is in de Griekse Geschriften dus een naam voor diegenen, die ‘als groep’ als eerste aangeboden worden aan God. Jakobus schrijft over de eerste Christenen, de heilige ‘uitverkorenen’, ook als ‘eerstelingen’:

HerzSt (Jak 1:18) 18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.

Paulus beschouwt de geheiligde heidenen ook als heilig, als eerstelingen, want als de eerstelingen uit de Joden heilig zijn (het meel), dan ook het deeg (geheiligde heidenen):

Willibr. (Romeinen 11:16) 13 Want tegen u, de heidenen, zeg ik:…. 16 En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de takken ook.

Gedurende de opname krijgen de reeds overleden eerstelingen als eerste een opstanding, de nog levende eerstelingen worden daarna direct opgenomen in de hemel. Jezus is echter van allen de eerste:

HerzSt (Handelingen 26:23) 23 namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen.
HerzSt (Kolossenzen 1:18) 18 ….Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
HerzSt (1 Korinthiërs 15:22-23) 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.

Een groep van 144.000 geheiligden met Heilige Geest (heiligen) worden volgens de Schrift ‘uitverkoren’ met het voorrecht om met Jezus als koningen en priesters in Gods Koninkrijk te regeren:

HerzSt (Openbaring 5:10) 10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.
HerzSt (Openbaring 7:4) 4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.

Deze 144.000 heiligen worden in de Schrift op diverse plaatsen eerstelingen genoemd:

HerzSt (Romeinen 8:23) 23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
HerzSt (Openbaring 14:1,4) 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.

De eerstelingen zullen eeuwig leven ontvangen bij de opname in de hemel:

HerzSt (Openbaring 20:4-6) 6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

De 144.000 heiligen, die in de Schrift eerstelingen worden genoemd, zijn echter niet de enige eerstelingen. Allen die deel zullen uitmaken van Gods eerste geestelijke oogst zijn eerstelingen.
Ook de profeten zijn heiligen, zij zijn de heiligen uit het Oude Testament en ook zij behoren tot Gods zonen:

HerzSt (2 Petrus 1:21) 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.
HerzSt (Romeinen 8:14) 14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.

Zoals de apostelen het fundament vormen voor het Nieuwe Jeruzalem, zo vormen ook de profeten in zeker opzicht dit fundament:
( zie voor het Nieuwe Jeruzalem Nieuwsbrief; 4. Nieuwe Jeruzalem; deel 1 )

HerzSt (Efeziërs 2:19-20) 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,…

3 groepen ontvangen een hemelse beloning

In Openbaring wordt gesproken over een beloning voor 3 groepen mensen; de profeten, de heiligen en hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten:

HerzSt (Openbaring 11:18) 18 ….en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten,

In Openbaring 17:14 worden de drie groepen met andere namen genoemd; de geroepenen, de uitverkorenen en de getrouwen:

Willibr (Openbaring 17:14) 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen; want het lam is de Heer der heren en de koning der koningen, en zij die bij Hem zijn, zijn de geroepenen, de uitverkorenen en de getrouwen.

We hebben hiermee de drie groepen geïdentificeerd zoals genoemd in Op. 11:18 en Op. 17:14 ;
1-de uitverkorenen = 144.000 heiligen
2-de geroepenen = de grote menigte
3-de getrouwen = de profeten

1-de uitverkorenen = 144.000 heiligen

De eerste heiligen zijn na Jezus opstanding met Heilige Geest vervuld op de dag van het Pinksterfeest:

HerzSt (Handelingen 2:1-4) 1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

In de Schrift kunnen we lezen dat in de beginperiode van de christelijke gemeenten de Heilige Geest vaak werd uitgestort na het opleggen van de handen door de apostelen, die toen zelf reeds geheiligd waren:

HerzSt (Handelingen 8:17) 17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.

Een groot gedeelte van de heiligen werd dus zo’n 2000 jaar geleden geheiligd, in eerste instantie uitsluitend Joden die discipelen waren geworden. Daarna ook de heidenen. (Handelingen 10:24-48)
Daarom is het aannemelijk dat het slechts een kleine groep heiligen is, de uitverkorenen, die door de grote verdrukking heen komen:

HerzSt (Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.
HerzSt (Mattheüs 24:31) 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

2-de geroepenen = de grote menigte of grote schare

Ook wordt er een grote menigte of schare beschreven die uit de grote verdrukking komt en voor de troon van God en voor het Lam staat:

HerzSt (Openbaring 7:9) 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.

De grote menigte, ‘die niemand tellen kon’, zijn dus niet de 144.000, maar is een groep uit het eerder aangehaalde Openbaring 11:18 ‘die Gods naam vrezen, de kleinen en de groten’ en die ook hun beloning zullen ontvangen.

Johannes was bekend met de hemelse erfenis van de heiligen, maar blijkbaar verrast over de grote menigte die hij zag. Een van de oudere personen wilde om die reden graag Johannes informeren over de grote schare:

HerzSt (Openbaring 7:13,14) 13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.

Ook zij verblijfen net als de heiligen in de hemel vóór (Grieks – enopion) de hemelse troon.
(Voor een verdere uitleg over hun hemelse verblijf vóór de troon, zie: http://www.dojc.nl/?p=250 )
De grote schare zullen dienaren zijn en heilige dienst verrichten in Gods tempel:

HerzSt (Openbaring 7:15) 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.

Het is ook deze grote schare die is uitgenodigd op de ‘hemelse’ bruiloft van het Lam met de 144.000 heiligen:
HerzSt (Openbaring 19:9) 9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God..”

De Christenen die behoren tot de grote menigte of grote schare behoren niet tot de eerstelingen.
Zij behoren tot de tweede groep die hemels leven zullen ontvangen op basis van Jezus offer.

3-de getrouwen = de profeten

Volgens Jezus zijn de overleden getrouwe profeten ‘levenden’, dus zeker van leven:

HerzSt (Mattheus 22:30-32) 31 En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei: 32 Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden.

Over wie de 24 ouderen of ouderlingen zijn, die zich rond de troon van God bevinden, wordt in de geschriften niet direct geschreven:

HerzSt (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.

De 24 ouderen zijn in ieder geval niet de 144.000, want in Op. 5:10 wordt er door de 24 ouderen gesproken over de heiligen, die ‘zij’ worden genoemd, dat zijn dus andere personen als zijzelf:

NBG51 (Openbaring 5:10) 10 en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

Ook de 144.000 heiligen zingen een nieuw lied, een lied onder andere voor de 24 ouderen:

NBG51 (Openbaring 14:3) 3en zij zongen een nieuw gezang vóór de troon en vóór de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde.

Van de 3 groepen, die hun beloning zullen ontvangen, wordt van twee groepen de hemelse erfenis genoemd.
De heiligen zullen in het Nieuwe Jeruzalem hun taak hebben als koningen en priesters.
De grote schare personen zullen in het Nieuwe Jeruzalem hun taak hebben als dienaren.
Omdat we weten dat de groep eerstelingen ook bestaat uit de heilige profeten en er in Openbaring geen invulling wordt gegeven wie deze 24 ouderen zijn, is het logisch dat de ‘24 ouderen’ uit 24 profeten bestaan.
Daarmee wordt ook duidelijk wat hun hemelse erfenis is.
De 24 profeten zitten op tronen met gouden kronen op hun hoofd, rondom de troon van God:

HerzSt (Openbaring 4:2-4) 2 En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand. 3 En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. 4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.

De laatste trompet of bazuin

De Schrift spreekt over een opname in de hemel gedurende de laatste of zevende bazuin:

HerzSt (1 Korinthiërs 15:51-52) 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:15-17) 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht…..

HerzSt (Mattheüs 24:30-31) 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Wat wordt er bedoeld met deze laatste bazuin?
Deze 7 trompetten of bazuinen worden beschreven in het boek Openbaring.
Het hemelse visioen dat Johannes ontving in Openbaring kan, wat Gods plagen betreft, worden verdeeld in drie gedeelten, naar een climax toe:(Nieuwsbrief; 3.De twee getuigen)

Op. 5:1-5 In God’s rechterhand een boekrol met zeven zegels en alleen het Lam kan de zegels openen
Het openen van de zeven zegels (Op. 6:1-17,8:1-5)
Op. 8:6 Het openen van het zegel omvat het blazen van de zeven bazuinen
Het blazen van de zeven bazuinen (Op. 8:7-9:21,11:15-19)
Op. 16:1 Het blazen van de bazuin omvat het uitgieten van de zeven schalen van toorn
Het uitgieten van de zeven schalen van toorn (Op. 16:2-21)
Op. 16:17 Na het uitgieten van de schaal van toorn: ‘Het is geschied!’

Met het blazen van de 7e bazuin, het 3e wee, is Gods beloofde koninkrijk gekomen.
De hemelse Vader is als Koning gaan regeren, in directe samenwerking met de Messias. (Op. 11:15-17)
De koninkrijken van de wereld zijn van God en zijn Messias geworden en de tijd om te oordelen is aangebroken:

NBG51 (Openbaring 11:18) 18 ….. en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

Het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden heeft betrekking op de reeds overleden heiligen, die in de hemel opgenomen zullen worden:

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:16-17) ….. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht…..
HerzSt (Openbaring 20:6) 6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang….

De vlucht van Lot en zijn gezin

Jezus vergelijkt zijn wederkomst in Lukas met de vlucht van Lot en zijn gezin:

HerzSt (Lukas 17:28-31) 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet.

Laten we daarom de geschiedenis en de vlucht van Lot en zijn zijn gezin eens nader beschouwen:

Abraham en zijn neef Lot kwamen vanuit Ur der Chaldeeën naar het land Kanaän. Er kwam een verdeling tussen de beide mannen over het gebruik van het land.
Lot kreeg van Abram de eerste keus en koos voor de vruchtbare vlakte van de Jordaan aan de oostzijde, welke doorloopt tot aan de stad Zoar toe, ten zuiden van de Dode Zee:

HerzSt (Genesis 13:10-13) 10 En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was; voordat de HEERE Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de HEERE, als het land Egypte. 11 Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten; en zij werden van elkaar gescheiden. 12 Abram woonde in het land Kanaän; en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. 13 De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de HEERE.

zoar

Bab edh-Dhra = Sodom?

Voor een uitgebreid artikel over de vindplaatsen van de steden van het genoemde Jordaandistrict zie:
http://www.biblearchaeology.org/post/2008/04/16/The-Discovery-of-the-Sin-Cities-of-Sodom-and-Gomorrah.aspx#Article

Wat was er aan de hand in Sodom, wat volgens Jezus in de eindtijd hetzelfde zal zijn?

Luide klachten over Sodom, er worden grove zonden begaan:
HerzSt (Genesis 18:20-21) 20 Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. 21 Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten.

Het aantal rechtvaardigen in Sodom is zeer beperkt:
HerzSt (Genesis 18:23,32-33) 23 En Abraham kwam dichterbij en zei: Zult U ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen?………….. 32 Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien. 33 Toen ging de HEERE weg,….

Hoererij in Sodom, de mannen willen gemeenschap met Lots mannenlijke gasten:
HerzSt (Genesis 19:4-5) 4 Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het volk, niemand uitgezonderd. 5 Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben.

Buitensporige hoererij in Sodom, ze zijn het vlees achterna gegaan voor tegennatuurlijk gebruik:
HerzSt (Judas 7) 7 Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan.

Wat zegt de Schrift over het tegennatuurlijk gebruik van het vlees?

HerzSt (Leviticus 18:22) 22 U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel.

HerzSt (Romeinen 1:26-31) 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. 28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen vergegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. 29 Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. 30 Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, 31 onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig.

Hoe verging de vlucht van Lot met zijn gezin?

Toen het bijna dag werd drongen de twee engelen bij Lot aan, om terstond te vertrekken. (Gen.19:15)
Lot en zijn gezin talmden, er zat weinig voortgang in, maar ze lieten zich vervolgens aan de hand meeleiden door de twee engelen. (Gen.19:16)
De zon was al opgekomen toen ze aankwamen bij de veilige stad Zoar, waarna God zwavel en vuur uit de hemel liet regenen op Sodom en Gomorra. (Gen.19:23-24)
Vervolgens keek de vrouw van Lot achterom, ze had blijkbaar moeite met de dingen die ze had achtergelaten. (Gen.19:26) Terstond veranderde ze in een zoutpilaar.

Wat kunnen wij leren van de vlucht van Lot met zijn gezin?

HerzSt (Lukas 17:30-31) 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot.
HerzSt (Openbaring 16:15) 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.
HerzSt (1 Thessalonicenzen 5:2) 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.

Het komt dus uiteindelijk neer op een onwankelbaar vertrouwen in onze hemelse Vader en Zijn Zoon om tijdens de opname in de hemel zonder aarzelen direct mee te komen.

Wat kunnen wij leren van de regen van vuur en zwavel uit de hemel op Sodom?

HerzSt (Genesis 19:23-25) 23 De zon kwam op boven de aarde, toen Lot in Zoar aankwam. 24 Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel. 25 Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land.

Een vergelijkbaar tafereel van vuur en zwavel zal ook plaatsvinden bij Jezus wederkomst, maar na de opname.
( zie voor de regen van vuur Nieuwsbrief; 5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2 )

De onrechtvaardige mensen zullen bij Jezus parousia of wederkomst hun kansen hebben verspeeld en worden uitgewist:

HerzSt (Mattheüs 13:40-43) 40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, 42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

Wat kunnen wij leren van de vrouw van Lot?

Vlak na de aankomst van Lot’s gezin in Zoar, kijkt Lot’s vrouw achterom en wordt een zoutpilaar:

HerzSt (Genesis 19:23,26) 23 De zon kwam op boven de aarde, toen Lot in Zoar aankwam…..26 Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar.

Het feit dat de vrouw van Lot veranderde in een zoutpilaar, betekent, dat ze door God werd gestraft.
Haar was verteld dat ze gedurende de vlucht niet mocht omkijken of zelfs niet mocht stoppen. (Genesis 19:17)
Dat achterom kijken heeft beslist betrekking op de keuze, die in haar hart gemaakt moest worden.
Zij had er moeite mee om het oude leven op te geven, haar hart was nog daar en zij zag daarom niet de waarde van de grandioze redding naar haar nieuwe leven.
De waardering om gered te worden en het vertrouwen in God ontbrak en dat samen werd haar fataal.

HerzSt (Lukas 17:32-33) 32 Denk aan de vrouw van Lot. 33 Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.

Jezus zei het bij een andere gelehgenheid eens zo:

HerzSt (Lukas 9:62) 62 Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.

De vlucht van het gezin van Lot gebeurde in een compleet ander setting, als is beschreven over de opname naar de hemel, de Heer tegemoet. In het volgende gedeelte zal dit verschil verklaard worden.

De volgorde van hemelse opname

De volgorde is, dat Jezus als eerste de opstanding ten leven heeft ontvangen en vervolgens als eerste is opgenomen in de hemel, zodat Jezus in allen de eerste zal zijn:

HerzSt (Kolossenzen 1:18) 18 ….Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

De 24 ouderen (profeten) zitten al rondom de troon van God, nog voor het openen van de boekrol met de 7 zegels, dus nog voor Gods plagen worden uitgestort.
De profeten krijgen dus als eerstelingen eerder een hemelse opname als de 144.000 heiligen:

NBG51 (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.
NBG51 (Openbaring 5:5) 5 En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.

De 144.000 heiligen worden opgenomen tijdens de grote verdrukking, tijdens de laatste trompet.
Eerst zullen de reeds overleden heiligen van het Nieuwe Verbond worden opgewekt, waarna ze samen met de nog levenden op de wolken worden weggevoerd naar de hemel, de Heer tegemoet:

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:15-17) 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht…..

Echter, na de 7e trompet worden er vervolgens nog 7 schalen met ‘de toorn van God’ uitgegoten.
In Openbaring 16:15, na het uitgieten van de 6e schaal, spreekt Jezus over zijn komst als een dief, vlak voor het natuurgeweld, dat op aarde zal losbarsten. Dan haalt Jezus met zijn engelen de andere getrouwen, de Christenen, die het merkteken niet in ontvangst hebben genomen, en worden zij opgenomen in de hemel:

HerzSt (Openbaring 16:12,15) 12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat…….. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.
HerzSt (Lukas 17:28-31) 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet.
HerzSt (Openbaring 16:17-21) 17En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied. 18 En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot!

Degenen die tot de grote schare behoren en nog in leven zijn aan het einde van de grote verdrukking zullen niet behoeven te sterven, maar moeten zonder aarzelen meekomen en worden dan direct opgenomen in de hemel.

Bij de finale oorlog (Armageddon) tegen het Lam zal de hemelse opname voltooid zijn:

Willibr (Openbaring 17:14) Zij zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen; want het lam is de Heer der heren en de koning der koningen, en zij die bij Hem zijn, zijn de geroepenen, de uitverkorenen en de getrouwen.

HerzSt (Daniël 12:1) 1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.

Bij de opname in de hemel ontvangen Christenen een geestelijk lichaam

Wanneer er over de opname van Christenen wordt gesproken, wordt er net als bij Jezus een opname met een geestelijk lichaam bedoeld:

HerzSt (Mattheüs 22:30) 30 Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel.
HerzSt (1 Korinthiërs 15:44,50) 44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam…………….. 50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.
HerzSt (Filippenzen 3:20-21) 20 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

En over het ‘hemelse’ Nieuwe Jeruzalem:

HerzSt (Openbaring 21:22) 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
HerzSt (Openbaring 21:27) 27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

De grote menigte of schare zal in het Nieuwe Jeruzalem als dienaren verblijven (Op. 7:13-15), het complete hemelse Nieuwe Jeruzalem is nu een tempel geworden omdat de almachtige God en het Lam er verblijf houden.
( zie voor het Nieuwe Jeruzalem Nieuwsbrief; 4. Nieuwe Jeruzalem; deel 1 )

Na 1000 jaar volgt het oordeel voor alle reeds overleden mensen:

Na duizend jaar zullen de overige doden een opstanding ontvangen uit het dodenrijk (Hades):

HerzSt (Job 14:12)12 Zo gaat een mens liggen, en hij staat niet meer op. Totdat de hemel er niet
meer is, zullen zij niet ontwaken of opgewekt worden uit hun slaap.
HerzSt (Daniël 12:2) 2 En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.
HerzSt (Johannes 5:28-29) 28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.

De overige doden zullen voor de troon verschijnen en geoordeeld worden:

HerzSt (Openbaring 20:5,12) 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren….. 11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken.
HerzSt (2 Kor. 5:10) 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
HerzSt (Handelingen 24:15) Ik heb hoop op God – zij zelf verwachten het ook – dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen.

De goedgekeurden uit deze opstanding zullen leven ontvangen op ‘de nieuwe aarde’.
Overleden discipelen van Jezus zullen zeker zijn van een opstanding ‘ten leven’. Zij zullen wel voor Jezus troon verschijnen, maar hun oordeel zal zeker ‘leven’ op de Nieuwe Aarde betekenen:

HerzSt (Johannes 5:24) 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.
HerzSt (Johannes 11:25) 25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,
HerzSt (Mattheüs 5:5) 5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Wanneer de doden worden geoordeeld, zullen de goddelozen, die niet in het boek van het leven staan, uitgewist worden:

NBV (Mattheüs 25:31-33,41) 31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links…………41 Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.

Daarna, na deze duizend jaar, zal Satan nog voor een korte periode worden losgelaten, hij zal nog velen misleiden om daarna vernietigd te worden:

NBV (Openbaring 20:7,10) 7 Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten….10 En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, …

Het nieuwe Jeruzalem, Gods koninkriijk, dat naar de aarde is afgedaald, zal een zegen blijken te zijn:
( zie hiervoor ook Nieuwsbrief: 4. Nieuwe Jeruzalem; deel 1 )

HerzSt (Zacharia 14:9-11) 9 De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige. 10 Heel het land zal als de Vlakte worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven, van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe, tot aan de Hoekpoort, en van de Hananeëltoren af tot aan de perskuipen van de koning. 11 Zij zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer zijn: Jeruzalem zal onbezorgd wonen.

Tot slot:

HerzSt (Hebreeën 13:5-6) 5 Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. 6 Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?

.

5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2

Het Nieuwe Jeruzalem; deel 2
leven in de nieuwe wereld waar christenen deel van willen uitmaken

In de vorige nieuwsbrief – het Nieuwe Jeruzalem; deel1 – bleef nog een belangrijke vraag overeind:

Waarom worden de heiligen en de grote schare christenen eerst in de hemel opgenomen, om na duizend jaar weer terug te keren naar de aarde?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het zinvol te weten wat de poel of meer van vuur betekent, de tweede dood en is het zinvol te weten wat een nieuwe hemel en nieuwe aarde eigenlijk inhouden.

Het meer van vuur, de tweede dood

Jezus volmaakte offer is gebracht voor de zonden van de mensen, zodat onvolmaakte mensen met hun zonden toch gered kunnen worden.
Dit offer is 1 x gebracht, 1 x zullen mensen hiermee gered worden van de dood tengevolge van Adams zonde:

HerzSt (1Korinthe 15:20-22) 20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. 21 Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Hoe zit het dan met de tweede dood waar in Openbaring 2:11, 20:6, 20:14 en 21:8 over gesproken wordt?
Jezus sprak in de Evangelien over de tweede dood als de hel (Gehenna), het dal van Hinnom, de vuilnisbelt van Jeruzalem waar met zwavel het vuil verbrand werd alsmede de lichamen van verachte misdadigers.

HerzSt (Mattheüs 23:33) 33 Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel (Gehenna) ontkomen?

Gehenna is dus de tweede dood, waar Openbaring over spreekt als het meer van vuur.
Het is een groot verschil met het als ‘hel’ vertaalde woord voor Hades, zoals vertaald in veel Bijbels.
(Voor een verdere uitleg over het verschil tussen Hades en Gehenna zie: http://www.matthewmcgee.org/helwords.html)
Hades is het dodenrijk van mensen, maar deze zijn in Gods ogen levend:

HerzSt (Mattheüs 22:32) 32 Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden.

Bij het oordeel wordt bepaald wie in Gehenna wordt geworpen:

HerzSt (Openbaring 20:15) 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

ALs iemands lichaam sterft, blijft zijn geest in onwetendheid tot de opstanding op basis van Jezus offer:

HerzSt (Prediker 9:5) 5 Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets.

De ziel vertegenwoordigt het leven, als de ziel wordt gedood, dan is de geest niet meer behouden maar uitgewist.
Dat is waar Jezus over sprak in Matt. 10:

HerzSt (Mattheus 10:28) En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.(Gehenna)

Mensen kunnen je lichaam doden, maar God kan je uitwissen.
Jezus waarschuwt ons voor dit oordeel:

HerzSt (Marcus 9:43-48) 43 En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel (Gehenna), in het onuitblusbare vuur, 44 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 45 En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel (Gehenna), in het onuitblusbare vuur, 46 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 47 En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter voor u met één oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden, 48 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.

Jezus refereert met ‘hun worm die niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt’ aan Jesaja:

HerzSt (Jesaja 66:22-24) 22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. 23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE. 24 En zij zullen de stad uit gaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen Mij in opstand zijn gekomen; want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn.

Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt, betekent: waar de maden de dode lichamen zullen blijven verteren, en de straf nooit zal worden beëindigd.

Zoals we in het voorgaande gedeelte hebben gezien spreekt Jezus in Openbaring over een meer of een poel van vuur. Maar in Op. 20:14 staat dat de dood in het meer van vuur geworpen zal worden.
Doodgaan is een statusverandering, die status is niet stoffelijk en kan niet verbrand worden.
Het meer van vuur is dus beeldspraak, een vorm van figuurlijk taalgebruik.
Om dit figuurlijk taalgebruik duidelijk te maken geven we slechts als voorbeeld een andere beeldspraak van Jezus; het verhaal van Lazarus en een zeker rijk mens:

HerzSt (Lukas 16:19-24) 19 Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. 20 En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat. 21 En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. 22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. 23 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel (Hades) zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. 24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.

Die paar druppels van een vingertop zullen weinig verkoeling hebben kunnen brengen, een beker water was beter op zijn plaats geweest.
Maar het is ondubbelzinnig beeldspraak, want in Hades is de geest van een gestorven mens zich van niets bewust, zie Prediker 9:5 in het voorgaande gedeelte.
Ook bij de dood van de dochter van Jairus spreekt Jezus namelijk over het ‘slapen’ van de geest van het meisje:

HerzSt (Marcus 5:35,39) 35 Terwijl Hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge, die zeiden: Uw dochter is gestorven; waarom valt u de Meester nog lastig?….39 En toen Hij naar binnen gegaan was, zei Hij tegen hen: Waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt.. .

De beeldspraak in het voorgaande geval van Lazarus is alleen bedoeld om iets duidelijk te maken, in dit geval het gebrek aan naastenliefde van de rijke mens en de beloning voor Lazarus.
Jezus beeldspraak van het meer van vuur is daarom ook gegeven voor de begripsvorming, zoals de kolkende lava van een vulkaan.

vulkaan

Ieder mens kan bedenken, dat als je daar in geworpen wordt het niet best met je afloopt.
Wat er dus werkelijk door Jezus met ‘in het meer van vuur geworpen’ wordt bedoeld is, dat iemand compleet uitgewist wordt, tot in de eeuwigheid.
Maar wie volhardt zal zeker de tweede dood niet ondergaan:

HerzSt (Openbaring 2:11) 11 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.

De nog levende mensen bij Jezus parousia of wederkomst zullen – na de twee getuigen profetie – hun kansen hebben verspeeld:

HerzSt (2Thess.1:8-9) 8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht,

Dit uitwissen – teniet te doen – is ook wat de Duivel uiteindelijk te wachten staat:

HerzSt (Hebreeën 2:14,15) 14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, 15 en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.

Openbaring bevestigd dat de Duivel in het meer (of poel) van vuur zal worden geworpen:

HerzSt (op.20:10) En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Het woord ‘gepijnigd worden’ is ook te vertalen met ‘gestraft worden’, ze zullen eeuwig worden gestraft, dus voor eeuwig als waarschuwend voorbeeld worden uitgewist.
Als laatste zal de dood als gevolg van onvolmaaktheid van de mensen uitgewist worden, er zal niemand meer sterven van ouderdom of ziekte. (Op. 20:14)
Wanneer Babylon de Grote wordt vernietigd stijgt haar rook op tot in eeuwigheid:

HerzSt (Op.19:3) 3 En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid.

Dit kan niets anders betekenen dat haar goddeloos gedrag van hebzucht en geldzucht voor eeuwig eveneens als waarschuwend voorbeeld zal dienen.
De 144.000 heiligen zijn net als de Christus eerstelingen (1e opstanding), zij zullen de tweede dood niet smaken:

HerzSt (Openbaring 20:6) 6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

Volgens Openbaring 20:5 zullen na 1000 jaar de overige mensen worden opgewekt.
Bij het oordeel (de tweede opstanding) zullen alle mensen voor de troon van het Lam verschijnen:

HerzSt (Johannes 5:25-30) 25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. 26 Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf; 27 en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is. 28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. 30 Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Zij die het goede hebben gedaan, die in het boek des levens staan, zullen het leven ontvangen op de nieuwe aarde, zij die het kwade hebben gedaan zullen bij dat rechtvaardige oordeel uitgewist worden.
Toch kunnen zulke personen – die in het boek des levens staan – weer ontaarden in goddeloos gedrag:

HerzSt (Op.20:7-9) 7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. 9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.

In het Nieuwe Jeruzalem staan de bomen met hun bladeren tot genezing.(Op. 22:1,2,14)
Deze goddeloze personen zijn niet meer welkom in het Nieuwe Jeruzalem. (Op.21:27)
Daar, van toegang tot het Nieuwe Jeruzalem buitengesloten, is er geen redding meer mogelijk, hun einde zal komen, het is de tweede dood:

HerzSt (Openbaring 21:8) 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

De Schrift is helder, er zal geen plek zijn voor onberouwvolle, goddeloze mensen.
Niet meer op de nieuwe aarde.
Maar degenen van de ongelovigen, die van goede wil zijn, die zullen zeggen:

HerzSt (Jesaja 2:2-3) 2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Deze mensen zullen de nieuwe tempel, die door de Spruit op de hoge berg is gebouwd, gaan bezoeken en willen onderwezen worden en YHWH aanbidden:

HerzSt (Jesaja 66:22-23) 22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. 23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

De betekenis van ‘nieuwe’ in nieuwe hemel en nieuwe aarde

HerzSt (Jesaja 65:17) 17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart.
HerzSt (Jesaja 66:22) 22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan.
HerzSt (2Petrus 3:13) 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

In 2Petrus 3:13 is het gebruikte Griekse woord voor ‘nieuwe’ afgeleid van KAINOS.
Volgens W.E. Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words betekent kainos: “new,” of that which is unaccustomed or unused, not “new” in time, recent, but “new” as to form or quality, of different nature from what is contrasted as old.
Kainos wordt dus gebruikt om een vorm of kwaliteit aan te geven en betekent vers, ongebruikt, gloednieuw.
Zoals ook toegepast op nieuwe wijn in Mattheüs 9:

HerzSt (Mattheüs 9:17) 17 Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden.

In het Grieks bestaat nog een ander woord voor ‘nieuw’, NEOS.
Volgens W.E. Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words betekent neos: signifies “new” in respect of time, that which is recent; it is used of the young, and so translated, especially the comparative degree “younger;” accordingly what is neos may be a reproduction of the old in quality or character.
Neos wordt dus gebruikt ten aanzien van tijd, voor een nieuwe versie volgend op een oude versie tav de kwaliteit.
De ‘nieuwe’ aarde zal dus geen gereinigde of opgeknapte aarde zijn, maar een ongebruikte, gloednieuwe aarde.
William Vine neemt vervolgens zowel Jesaja 65:17 als 66:22 als 1 tafereel letterlijk, als handelend over 1 onderwerp.

De betekenis van ‘aarde’

HerzSt (Gen 1:1,2) 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.
HerzSt (Gen 3:17) 17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven;

In Genesis 1:1,2 wordt met aarde de plaats van bewoning bedoeld, niet de kosmische aardbol.
Genesis bevat een uitleg voor mensen in een andere tijdsperiode, met nog weinig kennis van het universum.
In Gen 3:17 wordt de aardbodem vervloekt, de aarde, waar mensen hun gewassen moeten verbouwen.

HerzSt (Psalm 102:26-28) 26 U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw handen. 27 Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. 28 Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen.

Als de Psalmist voor ‘de aarde’ een plaats van bewoning in gedachten had, dan staat er in Psalm 102:27 dat de aardbodem ‘verwisseld’ zal worden als een mantel of gewaad.
De kosmische planeet aarde zelf zal dus blijven funktioneren als drager van die ‘nieuwe’ mantel of gewaad.
Het enige wat verwisseld wordt is dus het kleed, de buitenlaag of toplaag.
Met een nieuwe aarde zal de vloek van de ‘oude’ aardbodem opgeheven zijn.

Ook Jesaja bevestigd in het hierna volgende gedeelte, dat de hemel zal uiteenvallen en dat de aarde als een kleed zal verslijten:

HerzSt (Jesaja 51:6) 6 Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.

Vervolgens spreekt Jesaja over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en in Jeruzalem zal het geluid van geween niet meer worden gehoord. Al is iemand 100 jaar oud, hij zal als een jongeman sterven. En dan nog alleen maar sterven als die persoon kwaad over zich heeft afgesmeekt en uit het boek des levens is gewist:

HerzSt (Jesaja 65:20) 20 Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.

HerzSt (Op.3:5) 5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

Dit verslijten of verouderen van de aarde wordt eveneens beschreven in Hebreeën:

HerzSt (Hebreeën 1:10-12) 10 En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. 11 Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, 12 en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.

Ook in Hebreeën wordt geschreven dat de hemel en de aarde als een mantel, als een bovenkleed veranderd zullen worden. Een mantel of bovenkleed is hier ook figuurlijk bedoeld als bovenlaag in de kleding.
Hoe dat veranderen of verwisselen in zijn werk gaat staat geschreven in 2 Petrus, waar staat dat de hemelen en aarde voor het vuur zijn opgespaard tot de dag van het oordeel:

HerzSt (2 Petrus 3:7-10) 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Als een dief in de nacht 8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

De hemelen zullen met een sissend gedruis voorbijgaan, de aarde zal verbranden en de elementen zullen intens heet ontbonden worden.
Voorafgaand aan deze intens hete ontbinding van de elementen zullen zich heftige taferelen afspelen:

HerzSt (Openbaring 6:12-17) 12 En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. 15 En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. 17 Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

Wanneer de Zoon des mensen zich zal openbaren en de heiligen en christenen in de hemel zijn opgenomen en in veiligheid gebracht, dan zal het vuur losbranden op de aarde.
Dit zal geen symbolisch vuur zijn, maar echt vuur en zwavel zoals beschreven in Lukas:

HerzSt (Lukas 17:28-30) 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

Jezus zegt tevens dat de hemel en aarde zullen voorbijgaan en dat zijn woorden in vervulling zullen gaan:

HerzSt (Matt 24:33-35) 33 Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

En dat er vuur uit de hemel kan komen (zoals bij Lot) is o.a. ook beschreven in onderstaande Schriftplaatsen:

HerzSt (Numeri 16:35) 35 En vuur kwam bij de HEERE vandaan en verteerde de tweehonderdvijftig mannen die het reukwerk aangeboden hadden.
HerzSt (2 Koningen 1:14) 14 Zie, vuur is uit de hemel neergekomen en heeft die eerste twee hoofdmannen over vijftig met hun vijftigtallen verteerd; maar nu, laat mijn leven kostbaar zijn in uw ogen!

Is het dan nodig om een compleet nieuwe schepping te maken?
De schepping is – om maar enkele dingen te noemen – door genetisch gemodificeerde gewassen, door chemische bestrijdingsmiddelen, radioactief afval en fallout ernstig beschadigd. Na de ontbinding van de oude aarde (die ernstig vernield is), zullen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geschapen worden:

HerzSt (Openbaring 21:1-5) 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

HerzSt (Jesaja 65:17-20) 17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. 18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. 19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. 20 Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.

Jesja beschrijft hier duidelijk het Nieuwe Jeruzalem op aarde, waarna door God alle tranen zullen worden weggewist zoals ook beschreven in Op.21:4
Zelfs de zee zoals we die kennen zal er niet meer zijn, die zal ook volledig nieuw gemaakt worden.
Geen enkel mens of dier kan deze intense hete ontbinding van de toplaag of bovenkleed van de aarde overleven.
Het zal een letterlijke nieuwe aarde worden door de nieuwe schepping van planten en dieren.
En daar zijn de genoemde 1000 jaar in Openbaring voor nodig, om de aarde weer als een paradijs te scheppen en te laten herstellen.
Daarmee is de verklaring rond, dat de heiligen en andere levende christenen allemaal opgenomen ‘moeten’ worden in de hemel om gered te worden en zijn de inleidende vragen van deze nieuwsbrief over het 1000 jarige verblijf in de hemel beantwoord.

Wanneer de aarde na de nieuwe schepping (1000 jaar) is hersteld zullen alle overledenen een opstanding ontvangen, een nieuw begin voor diegenen, die een opstanding ten leven ontvangen op basis van Jezus offer.
Dan zal het Nieuwe Jeruzalem naar deze nieuwe aarde afdalen en zal de nieuwe tempel worden gebouwd door de Spruit (onze Koning Jezus) op een hoge berg.
In die nieuwe tempel zal Gods troon zijn en zal God vertegenwoordigd zijn:

HerzSt (Openbaring 22:3) En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen,

De nieuwe schepping van dieren op de nieuwe aarde zal een genot zijn voor de mensen:

HerzSt (Jesaja 11:6-9) 6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen.Een leeuw zal stro eten als het rund. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

.

4. Nieuwe Jeruzalem; deel 1

Het Nieuwe Jeruzalem;
leven in de nieuwe wereld waar christenen deel van willen uitmaken

Inleiding

In de vorige nieuwsbrief is aandacht besteed aan de twee getuigen profetie en het wereldwijde predikingswerk dat aanstonds verricht zal worden.
Deze nieuwsbrief is het eerste deel van een Schriftuurlijke beschrijving van het ‘oude’ Jeruzalem met zijn Bijbelse achtergronden vergeleken met het toekomstige ‘nieuwe’ Jeruzalem uit Openbaring.

Het ‘oude’ Jeruzalem

In de Schrift wordt ‘het oude’ Jeruzalem ‘de heilige stad’ genoemd:

HerzSt (Nehemia 11:18) 18 Alle Levieten in de heilige stad: tweehonderdvierentachtig.

jeruzalem

De bergen van Jeruzalem: Sion (stad van David), Moria (tempelberg), Akra, Bezetha en de Olijfberg (hemelvaart).

De Gihon-bron in Jeruzalem; deze was noodzakelijk in die Bijbelse dagen om het hele jaar door water beschikbaar te hebben, ook in de droge perioden.
De vijver Siloam, die het water uit de Gihon-bron ontving, was een waterreservoir gelegen in het zuidoosten van de stad Jeruzalem.

Gihon

.         Gihon-bron

Siloam

.         Siloam-vijver

Wat is de historie van ‘het oude’ Jeruzalem?

Ezechiël beschrijft hoe Jeruzalem destijds door God werd verheven van een verstoten stad tot Zijn eigendom:

HerzSt (Ezechiël 16:3,8) 3 en zeg: Zo zegt de Heere YHWH tegen Jeruzalem: Uw oorsprong en uw geboorte zijn uit het land van de Kanaänieten. Uw vader was die Amoriet en uw moeder een Hethitische…..8…..Daarop zwoer Ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere YHWH, en zo werd u van Mij..

Jeruzalem heeft volgens de Schrift zijn oorsprong in de Kanaänitische stad Salem.
Uit Psalm 76 blijkt, dat Salem staat voor de stad Jeruzalem:

HerzSt (Psalm 76:2-3) 2 God is bekend in Juda, Zijn Naam is groot in Israël. 3 In Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion.

Salem is een stad die in de Schrift ook ‘vrede’ wordt genoemd, waar Melchizedek koning-priester was:

HerzSt (Hebreeën 7:1-2) 1 Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet, toen die terugkeerde na het verslaan van de koningen, en zegende hem. 2 Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij – aldus de vertaling van zijn naam – koning van de gerechtigheid en verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede.

Jeruzalem behoort tot de oudste steden ter wereld. In de Schrift wordt Jeruzalem voor het eerst genoemd tijdens de ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek. (Genesis 14:18-20 +/- 1940 v.Chr.)
Het priesterschap van Melchizedek was een model voor de de priesters van Israël:

HerzSt (Psalm 110:4) 4 De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek.

Ook de Christus als hogepriester is een priester naar het model van Melchizedek:

HerzSt (Hebr. 5:4-6) 4 En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aäron. 5 Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij Die tot Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt. 6 Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

De berg Sion

Sion is de naam van de zuidoostelijke berg in Jeruzalem, waarop de vesting van koning David werd gebouwd:

HerzSt (2 Samuël 5:7,9) 7 David nam echter de vesting Sion, dat is de stad van David, in…..9 Zo ging David in de vesting wonen en hij noemde die: Stad van David.

Het huis voor de koningen, de burcht van David, wordt in de Schrift gezien als de wetgevende plaats.
Het huis voor de priesters, de tempel op de berg Moria, wordt in de Schrift gezien als de religieuze plaats.

HerzSt (Jes. 2:3) 3 ……Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

De berg Moria

Abraham kreeg van God de opdracht om zijn zoon Izaak op een van de bergen in het land Moria te offeren.

HerzSt (Genesis 22:2) 2 Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal.

Abraham vertrok uit de buurt van Berseba en moest vervolgens meer dan 2 dagen (te voet) reizen:

HerzSt (Genesis 22:4) Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op, en hij zag die plaats in de verte.

Het land Moria moet blijkbaar het bergland rondom Jeruzalem zijn geweest.
De berg, waar Abraham Izaak moest offeren, moet – volgens Joodse bronnen – de berg Moria zijn, de tempelberg.
Door de moslims is over de offer-rots van Abraham heen ‘de gouden rotskoepel’ gebouwd, het is geen moskee.
De tempelberg is volgens de Schrift de plaats, waar de 1e tempel heeft gestaan, gebouwd door Salomo, alsook waar de 2e tempel stond, gebouwd door stadhouder Zerubbabel + Jozua en later verbouwd door Herodes.
Sion, waar de burcht van David stond, werd een ‘speciale’ heilige berg voor God toen koning David de ark van het Verbond daarheen liet verplaatsen:

HerzSt (2 Sam. 6:17) 17 Toen zij de ark van de HEERE de stad binnenbrachten, zetten zij die op zijn plaats, midden in de tent die David ervoor gespannen had. En David bracht brandoffers voor het aangezicht van de HEERE, en dankoffers.

HerzSt (Psalm 2:6) 6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.

Ark

.                                    Ark van het Verbond

God aanwezigheid is als gezeten tussen de twee cherubs boven op het deksel van de ark van het Verbond:

HerzSt (Exodus 25:22) 22 Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal Ik met u spreken over alles wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.

Met de voltooiing van de bouw van de 1e tempel door Salomo, was de tijd gekomen om de ark van het Verbond over te brengen:

HerzSt (1 Koningen 8:1,6,10) 1 Toen riep Salomo de oudsten van Israël bijeen en alle hoofden van de stammen, de leiders van de families onder de Israëlieten, bij koning Salomo in Jeruzalem, om de ark van het verbond van de HEERE over te brengen uit de stad van David, dat is Sion….. 6 Zo brachten de priesters de ark van het verbond van de HEERE op zijn plaats, tot in het binnenste heiligdom van het huis, tot in het heilige der heiligen, tot onder de vleugels van de cherubs…… 10 En het gebeurde, toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de HEERE vervulde.

Met het verplaatsen van de ark van Sion naar Moria, blijkt de Bijbelse naam ‘Sion’ niet meer alleen de berg Sion te bevatten maar ook de berg Moria:

HerzSt (Jesaja 8:18) 18 Zie, ik en de kinderen die de HEERE mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de HEERE van de legermachten, Die op de berg Sion woont.

De beloofde priester-koning

God zal een Koning sturen, een nakomeling uit de stam van David. Hij wordt in Jeremia 23 ‘Spruit’ genoemd, een Loot uit Isaï (de vader van koning David) zoals geschreven in Jesaja 11:

HerzSt (Jerem.23:5) 5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.

HerzSt (Jes. 11:1-3) 1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. 3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen.

Deze ‘rechtvaardige’ Spruit, op wie de Geest van God rust en die rechtvaardig zal oordelen kan niemand anders zijn dan Jezus. Jezus is de Wortel en het nageslacht in de lijn van David:

HerzSt (Op. 22:16) 16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

In bovenstaande Schriftplaatsen staat het woord ‘tsemach’ voor ‘Spruit’, wat ontspruiten of uitlopen betekent, wat een nieuwe loot betekent aan een plant of uit een zaad.
Dat de Spruit -het Lam Gods- rechtvaardig zal oordelen staat ook geschreven in Zacharia.
Openbaring 5 bevestigt, dat dit rechtvaardig oordelen mogelijk is door de zeven Geesten van God, die over de hele aarde uitgezonden zijn:

HerzSt (Zacharia 3:8,9) 8 Luister toch, hogepriester Jozua, u en uw vrienden die vóór u zitten, – zij zijn immers een wonderteken – want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen. 9 Want zie, wat betreft de steen die Ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Zie, Ik zal er Zijn gravering in aanbrengen, spreekt de HEERE van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen.

HerzSt (Openbaring 5:6) 6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.

Deze Spruit (Jezus) zal volgens Zacharia zowel Koning zijn als Priester zijn, zoals Melchizedek dat ook was (zie hiervoor Hebr. 5:4-6). Ook zal de Spruit Gods tempel bouwen:

HerzSt (Zacharia 6:12-13) 12 en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. 13 Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.

De beloofde nieuwe heilige stad

God belooft ons in Jeremia, dat er een nieuwe stad zal komen, een stad van rechtvaardigheid.
En zo zal deze stad worden genoemd: YHWH is onze gerechtigheid:

HerzSt (Jeremia 33:14-16) 14 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede woord gestand zal doen dat Ik gesproken heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda. 15 In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. 16 In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

Hoewel het oude Jeruzalem ook al een heilige stad was, zal de nieuwe stad – wat rechtvaardigheid betreft – compleet anders zijn:

HerzSt (Mattheüs 4:5) 5 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel,

HerzSt (Jesaja 1:26) 26 Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger, en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden: stad van de gerechtigheid, trouwe stad.

Ook zal de nieuwe stad Jeruzalem geen toegang verlenen aan onberouwvolle zondaars en vreemden zullen er niet doortrekken:

HerzSt (Jesaja 52:1) 1 Ontwaak, ontwaak, bekleed u met uw kracht, Sion, trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad! Want voortaan zal in u geen onbesnedene of onreine meer komen.

HerzSt (Joël 3:17,18) 17 Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. 18 Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de HEERE ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen.

Joël 3 en Ezechiël 47 beschrijven dezelfde bron die uit de tempel stroomt als de bron die wordt beschreven in Openbaring 22:

HerzSt Ezechiël 47:12) 12 En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing.

HerzSt (Openbaring 22:1,2) 1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.

Gedurende de ballingschap van de Joden in Babylon ontving Ezechiël een buitengewoon visioen voor een stad op een zeer hoge berg. Jeruzalem met zijn 1e tempel was namelijk 14 jaar eerder volledig vernietigd:

HerzSt (Ezechiël 40:1,2) 1 In het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap, aan het begin van het jaar, op de tiende van de maand, in het veertiende jaar nadat de stad was verslagen, op diezelfde dag was de hand van de HEERE op mij en bracht Hij mij erheen. 2 In visioenen van God bracht Hij mij naar het land van Israël. Hij zette mij op een zeer hoge berg, met daarop aan de zuidzijde iets als het bouwsel van een stad.

Het hemelse Jeruzalem

Wat is het hemelse Jeruzalem?
Het hemelse Jeruzalem wordt beschreven als de hemelse moeder.

HerzSt (Galaten 4:25-26) 25 Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. 26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.

HerzSt (Hebreeën 12:22) 22 Maar u (Mozes op de berg Horeb) bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,…

Het hemelse Jeruzalem is dus een hemelse organisatie van tienduizendtallen van Gods engelen met hun taken.
Al sinds de schepping is er in de hemel dan ook al een tempel op de (hemelse) berg Sion:

HerzSt (Openbaring 14:1) 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven.

Het spreekt voor zich dat deze beschrijvingen geen stoffelijke zaken zijn maar symbolische beschrijvingen.
In de hemelse tempel, in het allerheiligste, wordt volgens Op. 11:19 de symbolische ark van het verbond gezien:

HerzSt (Opb. 11:19) 19 En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.

In de ark lagen de 2 stenen tafels van het verbond, de uitgebotte staf van Aäron en een kruikje met manna.
Dit manna komt weer terug in Op. 2:17:

HerzSt (Opb. 2:17) 17 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven,……

In die tempel is ook de troon van God te vinden:

HerzSt (Openbaring 7:9,15) 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand…… 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel…..

Ook bevindt zich daar vóór de troon een gouden offeraltaar:

HerzSt (Openbaring 8:3) 3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen.

Na de vervulling van de twee getuigen profetie gaat de hemelse Vader als koning regeren. (Openbaring 11:15-17)
Gods beloofde koninkrijk heeft dan eindelijk een aanvang genomen.

HerzSt (Daniël 2:44) In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.

Vervolgens staat er in Openbaring, dat deze hemelse vrouw – de organisatie van het hemelse Jeruzalem met zijn tienduizendtallen van engelen – een mannelijk kind baart:

HerzSt (Openbaring 12:5-6) 5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.

Het ‘symbolische’ pasgeboren kind kan niets anders zijn als het pasgeboren ‘nieuwe’ hemelse Jeruzalem, de nieuwe hemelse stad met als fundamentstenen de apostelen en Jezus als hoofdhoekfundamentsteen. (Efeziërs 2:19-20) (1 Petrus 2:6) (Openbaring 21:14)
Het nieuwe Jeruzalem is een nieuwe organisatievorm, een nieuwe koninkrijks-organisatie samen met de heiligen:

HerzSt (Openbaring 20:4) 4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

Deze organisatorische omschakeling met heiligen in de hemel als ‘koningen’ is zeer ingrijpend en wordt daarom treffend vergeleken met een bevalling.

Het Nieuwe Jeruzalem

Dat het pasgeboren kind een zoon, een mannelijk kind wordt genoemd (Op. 12:5) geeft aan, dat er veel kracht van deze nieuwe organisatie uitgaat.
Er zal geen tempel in het hemelse nieuwe Jeruzalem zijn, God en het Lam zijn de tempel. (Op.21:22)
Het nieuwe Jeruzalem wordt dus de nieuwe hemelse woonplaats van God en het Lam.
Openbaring beschrijft de afmetingen van het Nieuwe Jeruzalem:

HerzSt (Openbaring 21:15-16) 15 En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten, en haar muur. 16 En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk.

Een stadie = +/- 185m De omtrek is volgens Op. 21:16 12.000 stadiën = +/- 2220km
De lengte / breedte / hoogte = +/- 555km, de stad is een kubus
In de beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem komt een vervoeging van het getal 12 frequent voor zoals b.v. de
12 poorten. In de Schrift komt het getal 12 vooral voor in organisaties, zoals de 12 stammen en de 12 apostelen.

In Salomo’s tempel was het Allerheiligste ook een kubus:

HerzSt (1 Koningen 6:19-20) 19 Het binnenste heiligdom midden in het huis maakte hij binnenin gereed, om daar de ark van het verbond van de HEERE te plaatsen. 20 Het binnenste heiligdom vooraan was twintig el in zijn lengte, twintig el in zijn breedte en twintig el in zijn hoogte….

De nieuwe stad is een kubus met een hoogte van +/- 555 km.
Geen letterlijke stad zou ooit zulke afmetingen kunnen hebben.

Nadat de draak – Satan – naar de aarde is neer geslingerd vervolgt hij als eerste de hemelse vrouw (de engelenorganisatie) die bijzondere taken op aarde heeft. (Op. 12:13)
Dit hemelse Nieuwe Jeruzalem zal 1000 jaar regeren over alle christenen die opgenomen zijn in de hemel:

HerzSt (Op. 20:4-5) 4 ……En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.
(Zie hiervoor: erfgenamen 13. De opname van de grote schare in de hemel http://www.dojc.nl/?p=305

Wat na 1000 jaar volgt:
De overige overleden mensen worden pas na duizend jaar opgewekt. (Op. 20:5)
Zij worden geoordeeld overeenkomstig het boek des levens. Van wie de naam niet in het boek des levens staat, zal in de poel van vuur worden geworpen. (Op. 20:11-15)
Satan zal vervolgens worden vrijgelaten, zal nog velen misleiden en zal dan eveneens in de poel van vuur worden geworpen. (Op. 20:10)

Het Nieuwe Jeruzalem zal neerdalen naar de aarde
En dan komt het grote nieuws; Dit nieuwe hemelse Jeruzalem zal neerdalen naar de nieuwe aarde:

HerzSt (Openbaring 21:2-3) 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

Als het Nieuwe Jeruzalem is neergedaald uit de hemel, dan is God bij de mensen en zal alle tranen uit de ogen wegwissen en de dood zal niet meer zijn. (Op. 21:4)
En met de opwekking van de overleden mensen en het neerdalen van het Nieuwe Jeruzalem naar de aarde wordt de profetie vervuld, dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven:

HerzSt (Mattheüs 5:5) 5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

We lezen ook in Op.21:3 dat Gods tent bij de mensen zal zijn. Gods tent kan niets anders betekenen als Gods tempel, zoals Gods huis werd genoemd in het boek Exodus hfst 25-27, dat aan Mozes werd doorgegeven.
In de hemel had dit Nieuwe Jeruzalem geen tempel nodig:

HerzSt (Openbaring 21:22-23) 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

In de hemel is het Nieuwe Jeruzalem zoals we gezien hebben een kubus, een compleet Allerheiligste.
Maar deze symbolische stad zal neerdalen van God vandaan, vanuit de hemel naar de aarde en daar blijkt de stoffelijke tempel met zijn Allerheiligste wel nodig te zijn voor de aanbidding:

HerzSt (Openbaring 21:10) 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

God zal wel vertegenwoordigd zijn in het Nieuwe Jeruzalem op de Nieuwe aarde, zoals Gods aanwezigheid werd afgebeeld als tussen de cherubs op de deksel van de ark van het verbond.
Deze stoffelijke tempel moet beslist de luisterrijke tempel zijn, die in het visioen van Ezechiël wordt beschreven.

Het tempelvisioen van Ezechiël

Ezechiël wordt in een visioen meegevoerd naar een soort stad, een stad als tempelcomplex:

HerzSt (Ezechiël 40:2) 2 In visioenen van God bracht Hij mij naar het land van Israël. Hij zette mij op een zeer hoge berg, met daarop aan de zuidzijde iets als het bouwsel van een stad.

Of zoals het visioen aan Johannes werd getoond:

HerzSt (Openbaring 21:10) 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

Het huis van God, de tempel, zal verheven worden boven de heuvels:

HerzSt (Micha 4:1-4) 1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. 2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 3 Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen….. (Zie ook Jesaja 2:1-4)

Micha en ook Jesaja geven informatie over het tijdstip van het huis van de Heer, de nieuwe tempel.
Dat staat om te beginnen in vers 1, ‘het laatste der dagen’, maar vooral in vers 3, ‘het oordelen van de volken’.
Dat oordelen van de volken komt namelijk overeen met Openbaring 20:12-13:

HerzSt (Openbaring 20:12-13) 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.

Het oordeel in Openbaring zal plaatsvinden na de grote oorlog te Har–Mágedon (Op.19:19-21) en nadat Satan is opgesloten in de afgrond (Op.20:1-3). Daarna zal de aarde en de hemel nieuw gemaakt worden:

HerzSt (Openbaring 21:1-5) 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw…

Deze nieuwe tempel zal een veel grotere heerlijkheid hebben als de 2e tempel van Zerubbabel en Jozua:

HerzSt (Hagaï 2:3-4) 3 Zeg toch tegen Zerubbabel, de zoon van Sealthiël en landvoogd van Juda, en tegen Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, en tegen de rest van het volk: 4 Wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen?

Alles wat de profeten hebben geschreven zal vervuld worden, of zoals Jezus het zei:

HerzSt (Mattheüs 5:17-18) 17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. 18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

HerzSt (Lukas 24:25) 25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben!

Ook het tempel-visioen van Ezechiël staat in de Schrift met een reden.
In deze nieuwe schepping zal de tempel worden gebouwd door Jezus, de Spruit, naar het model wat beschreven staat in het visioen van Ezechiël. (Ez. 40-48)
De beschreven tempel in het visioen van Ezechiël zal een heerlijkheid hebben, die nog groter zal zijn dan de heerlijkheid van de 1e tempel van Salomo:

HerzSt (Hagaï 2:10) 10 De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE van de legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE van de legermachten.

Dat huis van God, die tempel, zal de plaats zijn van Gods troon:

HerzSt (Ezechiël 43:7) 7 en Hij zei tegen mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël zijn, zullen Mijn heilige Naam niet meer verontreinigen, zij en hun koningen, met hun hoererij en met de dode lichamen van hun koningen op hun offerhoogten.

In de tempel van Ezechiël zijn de priesters voor de offergaven niet alle beschikbare Levieten, maar alleen de zonen van Sadok (Ez 44:15, 48:11). De kleding en de dienst van de priesters verschillen aanzienlijk van de kleding in de vorige tempels. (Ezechiël 44 versus Exodus 28). Vergeleken met de 2e tempel van Zerubbabel zijn de afmetingen ook anders, alsook de beschreven priesterdienst, de verschillende offers en de te vieren feesten zoals het Pinksterfeest en de grote Verzoendag.
De naam van de stad, het nieuwe Jeruzalem, zal vanaf dan zijn: YHWH is daar

HerzSt (Ezechiël 48:35) 35 …….En de naam van de stad zal vanaf die dag zijn: DE HEERE IS DAAR.

HerzSt (Jeremia 3:17) 17 In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achternagaan.

HerzSt (Ezechiël 43:7) 7 en Hij zei tegen mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten…….

HerzSt (Openbaring 22:3) 3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen,

tempel

Jezus heeft tijdens zijn marteldood het volmaakte offer gebracht als het ‘Lam Gods’:

HerzSt (Johannes 1:29) 29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!

Toch zal het brengen van brandoffers en dankoffers weer plaatsvinden. (Ezechiël 43:27)
De nieuwe tempel is hiervoor voorzien van slachttafels en een offeraltaar. (Ezechiël 40:39-43)
Het brandofferaltaar zal gedurende zeven dagen door de priesters worden ingewijd met zondoffers en brandoffers. (Ezechiël 43:20,26)

Wat de toegang betreft, alleen degenen die geschreven staan in de boekrol des levens mogen dit hemelse nieuwe Jeruzalem binnengaan:

HerzSt (Op 21:26-27) 26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. 27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

Het Nieuwe Jeruzalem op aarde zal een koninkrijk van vrede zijn:

HerzSt (Jesaja 2:4) 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Ook de nieuwe aarde zal vredig zijn:

HerzSt (Jesaja 11:1-7) 1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. 3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. 5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. 6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen.Een leeuw zal stro eten als het rund. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. 10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

Tot slot:

Het hemelse Nieuwe Jeruzalem is nog toekomstmuziek, laat staan het Nieuwe Jeruzalem, dat zal neerdalen van God vandaan naar de aarde met de nieuwe tempel gebouwd onder leiding van de Spruit.

We staan echter in de tijdlijn gezien nog aan de vooravond van de twee getuigen profetie.
Maar over diverse Schriftplaatsen blijven echter nog een aantal vragen overeind.
Zoals: Wat betekent het woord ‘nieuw’ in onderstaande Schriftplaatsen?

HerzSt (2 Petrus 3:13) 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont..

HerzSt (Openbaring 21:5) 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

Waarom moet het Nieuwe Jeruzalem eerst 1000 jaar in de hemel funktioneren, voordat het neerdaalt naar de aarde?
Waarom worden de heiligen en de grote schare christenen eerst in de hemel opgenomen, om na duizend jaar weer terug te keren naar de aarde?

Deze vragen zullen worden besproken in de volgende nieuwsbrief, in het tweede gedeelte.

 

3. De twee getuigen

De twee getuigen profetie;
leven in een wereld die geen heerlijkheid  geeft aan de Schepper

In de vorige nieuwsbrief  is aandacht besteed hoe het net zich sluit rondom de valse profeet, de zoon van het verderf’. Volgens de Schrift was de schepping door God zeer goed, volmaakt. (Gen. 1:31)
De zoon van het verderf zal zich echter verheffen boven God door zgn. ‘verbeteringen’ aan de schepping door te voeren, onherstelbare verbeteringen, zoals de genetische modificatie. (2 Tess. 2:3,4)
Hoe staat het met ‘heerlijkheid geven’ aan de Schepper door de huidige wereld?
De wereld geeft geen heerlijkheid, eer en kracht aan de Schepper, die alle dingen heeft geschapen.  (Op.4:9-11)

HerzSt (Op. 4:10,11) 10 …wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: 11 U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

Slechts een aantal Christenen, discipelen van Jezus, geven de heerlijkheid aan de Schepper en Zijn Zoon.
Dat verklaart de toorn van God, maar met de toorn komt ook de ontsnapping zoals de twee getuigen profetie.
We beginnen met de toorn van God, en gaan stap voor stap naar de twee getuigen profetie, de laatste kans.

De toorn van God

De apostel Johannes ontvangt van Jezus (via een engel) een visioen van dingen die binnenkort gebeuren moeten. (Openbaring 1:1)
Als eerste volgt de inspectie van de 7 gemeenten door Jezus. (Openbaring hfdst 2,3)
Na de inspectie van de 7 gemeenten wordt Johannes gevraagd om op te stijgen naar de hemel zodat het verdere hemelse visioen aan hem getoond kan worden. (Openbaring 4:1-2)
Het verdere hemelse visioen kan globaal worden verdeeld in drie gedeelten, naar een getrapte climax toe:

Op.  5:1-5    In God’s rechterhand een boekrol met zeven zegels en alleen het Lam kan de zegels openen
– Het openen van de zeven zegels (Op. 6:1-17,8:1-5)
Op.  8:6       Het openen van het <zevende> zegel omvat het blazen van de zeven bazuinen
– Het blazen van de zeven bazuinen (Op. 8:7-9:21,11:15-19)
Op. 16:1 Het blazen van de <zevende> bazuin omvat het uitgieten van de zeven schalen van toorn
– Het uitgieten van de zeven schalen van toorn (Op. 16:2-21)
Op. 16:17    Na het uitgieten van de <zevende> schaal van toorn:   ‘Het is geschied!’

Het openen van de zeven zegels

Wanneer het Lam het 1e  zegel van de boekrol opent  wordt de persoon op het witte paard een kroon gegeven, waarna hij erop uittrekt om zijn overwinning te voltooien.
Deze persoon op het witte paard is logischerwijs een afbeelding van Jezus, die lang heeft moeten wachten, tot Hem de kroon wordt gegeven als teken van Koninkrijksmacht:

NBG51 (Hebreeën 10:12-13) 12 deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God,13 voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten.

HerzSt (Openbaring 19:11-13) 11 En ik zag de hemel geopend, en zie,  een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En Zijn ogen waren  als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die iemand kent dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een  in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt:  Het Woord van God.

Met het openen van het 2e  zegel (vuriggekleurd paard) wordt de vrede van de aarde weggenomen. (Op.6:3,4)
Het openen van het 3e  zegel (zwart paard) betekent hongersnoden. (Op.6:5,6)
Het 4e  zegel (vaal paard) betekent de dood door oorlogen, voedseltekorten, ziekten en wilde beesten. (Op.6:7,8)
Bij het 5e  zegel is er sprake van vervolging van christenen tot de dood. (Op.6:9-11)
Op. 7:1-17   <TUSSENGEDEELTE>  over de verzegelde erfgenamen
Als het 6e  zegel wordt geopend zien we dat de mensen – door de dreigende situatie – radeloos van angst zullen worden, ze weten dat de grote dag van toorn of gramschap van God en het Lam is gekomen. (Op.6:12-17)

HerzSt (Op. 8:1) En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur.

HerzSt (Op. 8:6) En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen.

Het blazen van de zeven bazuinen

Zeven engelen gaan om beurten op hun bazuin blazen met als gevolg plagen over de mensen, die zich niet tot hun Schepper gekeerd hebben:

Op.   8:7       1e bazuin        1/3 deel van de aarde verbrandt door hagel en vuur met bloed vermengd
Op.   8:8       2e bazuin       1/3 deel van de zee sterft, vergaat en wordt bloed door een grote berg van vuur
Op.   8:10     3e bazuin        1/3 deel van de rivieren en waterbronnen worden bitter door een grote brandende ster
Op.   8:12     4e bazuin   1/3 deel van de zon maan en sterren worden verduisterd

HerzSt (Op. 8:13) 13 En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen.

Op.   9:1       5e bazuin   1e wee    De afgrond wordt geopend; sprinkhanen mogen de mensen 5 maanden pijnigen
Op.   9:13     6e bazuin  2e wee    Een zeer grote groep ruiters mag het 3e deel van de  mensen doden
Op. 10:1 – 11:13      <TUSSENGEDEELTE>     heilige geheim + meten van de tempel + de twee getuigen profetie
Op. 11:15     7e  bazuin  3e wee    Het hemelse koninkrijk neemt een aanvang, God is Koning geworden

De 5e, 6e en 7e bazuin zijn als drie weeën van een barende vrouw.
De weeën komen steeds sneller en worden steeds heviger.
Jezus gebruikt dit gegeven ook in zijn illustraties:

HerzSt (Mattheüs 24:7-8) 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Waren de voorgaande plagen pijnlijk, met de weeën (de 5e, 6e en 7e bazuin) beginnen de daadwerkelijke heftige pijnscheuten voor de onberouwvolle aardbewoners.

De 5e bazuin, het 1e wee
De sprinkhanen zijn de eertijds opgesloten engelen in Tartarus en krijgen de macht om 5 maanden lang de mensen te pijnigen die het zegel van God niet op het voorhoofd hebben. (Op. 9:1-6)
(Zie voor de onderbouwing van de sprinkhanen: eindtijd 4. Openbaring; de 7 bazuinen)  http://www.dojc.nl/?p=1817

HerzSt (1 Petrus 3:18-20) 18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, 19 door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten  in de gevangenis gepredikt heeft, 20 namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren,  toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige –  dat is acht – mensen  behouden werden door het water heen.

De 6e bazuin, het 2e wee
Vier engelen worden ‘losgemaakt’ die in gereedheid waren gehouden voor dit beslissende moment.
(Een vergelijkbare situatie is beschreven in Op. 7:1, over de 4 engelen die de vier winden van de aarde stevig vasthielden tot het beslissende moment.)
Deze vier engelen krijgen nu toestemming om te mogen optreden en maken het mogelijk, dat een zeer grote groep ruiters het 3e deel van de mensen kan doden. (Op. 9:15)
Wil God dan dat alle zondige mensen gedood worden?

Oze hemelse Vader hoopt dat de mensen tot inkeer komen en daardoor gespaard blijven, maar ze komen helaas niet tot inkeer, want het overige deel van de mensen had geen berouw van hun werken:

HerzSt (Openbaring 9:20,21) 20 En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. 21 Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.

De 7e bazuin, het 3e wee
Gods koninkrijk is gekomen.
De hemelse Vader is als Koning gaan regeren, in directe samenwerking met de Messias. (Op. 11:15-17)
De koninkrijken van de wereld zijn van God en zijn Messias geworden en de tijd om te oordelen is aangebroken.

HerzSt (Daniël 2:44) In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.

De 24 ouderen geven een opsomming aan Johannes van de beloningen voor personen die zullen gaan plaatsnemen in het Nieuwe Jeruzalem; de beloning  voor de profeten, de heiligen en degenen (jong en oud) die ontzag hebben voor Uw naam en om hen te verderven die onberouwvol zijn gebleken:

NBG51 (Openbaring 11:18) 18 ….. maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven.

Op. 10:1 – 11:13                 <TUSSENGEDEELTE>

Na het blazen van de 5e bazuin –  maar voor het blazen van de 6e bazuin – wordt een tusengedeelte ingevoegd over drie thema’s:     het heilige geheim;    het meten van de tempel;   de twee getuigen profetie

 • het heilige geheim

Een sterke engel – Jezus –  komt met een kleine open boekrol en roept dat er geen uitstel meer zal zijn.
(Zie voor de onderbouwing dat Jezus de sterke engel is zie: http://www.dojc.nl/?p=1817)
Het ‘heilige geheim’ blijkt het Koninkrijk van God en de sleutelrol die Jezus vervult in de regering van het Nieuwe Jeruzalem.

HerzSt (Luc.8:10) Hij zei: Aan u is het  gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen,  maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen,  opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij.

NBG51 (Ef.1:7-14) 9 door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, 10 om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, 11 in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben,

Dit heilige geheim betreft dan ook het voornemen van God, om aan het directe einde een regering te hebben, waar ook mensen uit de natien deel van zullen uitmaken:

HerzSt (Ef.3:5-6) 5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen,  zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest,  6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie,

HerzSt (Openbaring 22:5) ….. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

Dat ‘het heilige geheim volbracht wordt’ (Op.10:7) betekent, dat het het Nieuwe Jeruzalem gereed is voor zijn taak;  Jezus, de apostelen, de 144.000 heiligen en de grote schare verblijven in het Nieuwe Jeruzalem.
(Zie voor de onderbouwing hiervan: http://www.dojc.nl/?p=209  of  Hoofdmenu: erfgenamen 1,2,3)

 • het meten van de tempel

Johannes krijgt de opdracht om de tempel te gaan meten en hen te tellen, die daarin aanbidden. (Op. 11:1)

HerzSt (Openbaring 11:1,2) 1 En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden. 2Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang.

Dit meten is symbolisch bedoeld en betekent een inventarisatie van de discipelen van Jezus.
Waarom moet dit gebeuren? In Zacharia 2:1-5 staat de oplossing, ook hier  moet iemand gaan meten:

HerzSt (Zach 2:1-2,5) 1 Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man met een meetsnoer in Zijn hand. 2 Toen zei ik: Waar gaat U heen? Hij zei tegen mij: Ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. 5 En Ík zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van vuur rondom, en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn.

Het opmeten symboliseert in Zacharia de goddelijke bescherming van Jeruzalem. In het geval van Johannes betekent het opmeten van de tempel de ‘bescherming’ van de na’os, dus de bescherming van de heiligen en ook van de grote schare. (na’os is Grieks voor de centrale heilige ruimten van de tempel)
Ook van de grote schare wordt gezegd dat zij in de na’os verblijven en wel als dienaren. (Op 7:13-17)
(Zie voor de onderbouwing van de grote schare in de hemel: http://www.dojc.nl/?p=250 )
Het is Johannes niet toegestaan om het voorhof te meten. (bedoeld wordt het enkele voorhof zoals bij de door God voorgeschreven tempel van Salomo) Het brandofferaltaar stond in het voorhof van de tempel.
Brandoffers – berouw op basis van Jezus offer – konden dan ook nog steeds worden gebracht, maar de natiën verkozen het om het voorhof van Gods tempel ‘te vertreden’, dat wil zeggen, om onberouwvol te zijn. (Op. 11:2)

 • de twee getuigen profetie

Dan wordt er aangekondigd, dat er tijdens de grote verdrukking twee getuigen van de Heer op aarde zullen zijn.
Het boek Openbaring bevat zeer veel symboliek.
Men zou aldus kunnen redeneren dat het optreden van de twee getuigen slechts symbolisch gezien moet worden. Maar volgens die redenatie zou de parousia of wederkomst van Jezus in Openbaring ook symbolisch zijn en gaat het leven gewoon door zoals het altijd was. (2 Petr. 3:3,4)
Echter, alleen al in het evangelie van Mattheüs wordt Jezus parousia 5 maal bevestigd: Matt. 24:3,27,37,39,46

Door de menselijke geschiedenis heen was het gebruikelijk om een bode de komst of bezoek van de Koning te laten aankondigen.
Zo’n bode moest niet alleen aankondigen dat de koning in aantocht was, maar had ook de taak om alles daarvoor in gereedheid te brengen, zodat alles goed voorbereid was.
Johannes de Doper had als ‘bode’ de taak om de komst van de Koning Jezus voor te bereiden als Messias.
De twee getuigen zijn de ‘boden’ voor de komst van de Koning Jezus als redder van zijn discipelen.
Het juridisch getuigenis van de twee getuigen in Openbaring hfdst. 11 heeft een ondersteunende waarde voor de betrouwbaarheid van hun getuigenis:

HerzSt (Deuteronomium 19:15) Eén enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde, bij elke zonde die men ook zou kunnen doen.  Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast.

In de volgende onderdelen gaan we uitgebreid in op de twee getuigen profetie (Openbaring 11:3-14)

Vers 3            in zakken gehuld

HerzSt (Op. 11:3) 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

De twee getuigen zullen gedurende 1260 dagen oftewel gedurende de in Op. 11:2 eerder genoemde 42 maanden (van ieder 30 dagen) werkzaam zijn en in zakken gehuld.
In zakken gehuld betekent, dat hun getuigeniswerk een boodschap inhoudt waar berouw bij past.
De 1260 dagen hebben ook een profetische betekenis, zoals opgeschreven door Daniël:

HerzSt (Daniël 12:7-10) 7 Toen hoorde  ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht  van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen. 8 Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn? 9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.

<< Volgens diverse Bijbelstudenten hebben de in Daniël 12:7 gebruikte woorden ‘tijd’ en ‘tijden’  betrekking op ‘profetische’ jaren, omdat deze afwijken van de Hebreeuwse kalender met z’n ‘werkelijke’ maanden en jaren.
Een Hebreeuwse maand is namelijk (lunisolair) gebaseerd op een maancyclus en begint op de nieuwe maan en duurt ongeveer 29,5 dag, dus er zijn maanden van 29 dagen en maanden van 30 dagen.
12 maanden x 29,5 dag = 354 dagen. Een zonnejaar is echter 365 dagen lang.
Om die reden werd er in de Hebreeuwse kalender (volgens schema) soms een extra maand toegevoegd.
Een ‘profetisch’ jaar daarentegen blijkt – volgens de redering – slechts 360 dagen te tellen.
Dit kan afgeleidt worden door Openbaring 12 vers 6 te vergelijken met vers 14:

HerzSt (Openbaring 12:6,14) 6       En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden  twaalfhonderdzestig dagen……. 14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt,  een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

Uit Openbaring 12:6,14 blijkt, dat  ‘1 tijd + 2 tijden + 0,5 tijd = 3,5 tijd’ en komt overeen met ‘duizend tweehonderd zestig dagen’  = 3,5 jaar van ieder 360 dagen. Een maand is dan standaard 30 dagen, zoals dat ook blijkt door Openbaring 11 vers 2 en vers 3 te vergelijken, in dat geval 42 maanden van 30 dagen.
Laten we – om de Schrift te verklaren – de redenatie van ‘profetische’ maanden en jaren maar gedogen. >>

Volgens Daniël 12:7 komt ‘het einde’ wanneer de macht  van het heilige volk stuk zal zijn geslagen. Dus met het einde van het predikingswerk van de twee getuigen en hun ondersteuners zal er een einde aan al deze dingen komen.
Dit komt ook terug in Daniël 7:25,26

HerzSt (Daniël 7:25,26) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal  hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig  vernietigen.

Ook in Daniël 7:25 wordt dus gesproken over het ten gronde richten van de heiligen van de Allerhoogste, met name de twee getuigen of heilige profeten van God.
Zowel in Daniël 7:25, Daniël 12:7 als in Openbaring 11:3 (de twee getuigen profetie) wordt gesproken over dezelfde situatie, want deze Schriftplaatsen worden allen vervuld ‘vlak voor het einde’.

Vers 4            de twee olijfbomen en de twee kandelaars

HerzSt (Op. 11:4) 4 Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan.

De twee getuigen worden in Op.11:4 met twee kandelaars vergeleken en met  twee olijfbomen.
Deze beeldspraak komen we ook tegen in Zacharia 4:11-14, waar deze lampestandaarden de twee gezalfden aanduiden:

HerzSt (Zacharia 4:11-14) 11 Daarna antwoordde ik en zei tegen Hem: Wat betekenen die twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? 12 En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen Hem: Wat betekenen die twee olijftakken die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen? 13 Toen sprak Hij tot mij: Weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei: Nee, mijn Heere. 14 Daarop zei Hij: Dat zijn de twee gezalfden, die bij de Heere van heel de aarde staan.

Wie zijn dan de twee gezalfden?
Mozes en Elia behoren tot de gezalfde profeten en komen als eerste hiervoor in aanmerking:

HerzSt (Numeri 11:25) 25 Toen daalde de HEERE neer in de wolk en sprak tot hem, en Hij zonderde een deel af van de Geest Die op hem was [Mozes], en droeg dat over op de zeventig mannen, die oudsten. En het gebeurde, toen de Geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer.

HerzSt (1 Koningen 19:16) 16 En u [Elia] moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats.

Zij zijn ook de twee profeten in de transfiguratie van Jezus:

HerzSt (Lukas 9:30) 30 En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en Elia.

Johannes de doper is de tegenbeeldige Elia:

HerzSt (Mattheüs 11:12-14) 12  En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het. 13 Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. 14  En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou.

De discipelen van Jezus hadden een ander beeld over de komst van Elia:

HerzSt (Matt 17:10-12) 10   En Zijn discipelen vroegen Hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat  Elia eerst moet komen? 11 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. 12 Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden. 13 Toen begrepen de discipelen dat Hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had.

Jezus geeft een tweeledig antwoord betreffende de komst van Elia:
Matt.17:12            Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is en ze hebben hem niet erkend
Jezus refereerde hier aan Maleachi 3:1 m.b.t.  Johannes de Doper:

NBG51 (Maleachi 3:1) 1 Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscharen.

NBG51 (Mattheüs 11:10) 10 Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor U heen bereiden zal.

En in het tweede deel van het antwoord betreffende de komst van Elia:
Matt.17:10            Elia zal wel eerst komen en alles herstellen
Jezus refereerde hier aan een gedeelte in Maleachi over de komst van Elia, die zal zijn gedurende Gods dag:

HerzSt (Maleachi 4:5) 5 Zie, Ik zend tot u de profeet  Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag.

In Mal. 4:5 wordt daardoor het verband gelegd tussen Elia en de twee getuigen profetie, want hier wordt gesproken over de grote dag van God en Zijn Messias.
Wanneer we de levens van Mozes en Jezus bekijken, dan zien we veel overeenkomsten.
Jezus wordt in Handelingen beschreven als de grotere Mozes:

HerzSt (Handelingen 3:22) 22 Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd:  De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken.

Ten tijde van Mozes ging Israël gebukt onder vreemde overheersing; het was een slavenvolk in de macht van Egypte  (Exodus 1:14). Mozes kreeg de opdracht Israël uit de gevangenschap en slavernij van Egypte te redden.
Ten tijde van Christus ging Israël opnieuw gebukt onder vreemde overheersing; het was een slavenvolk in de macht van de Romeinen. Jezus redde Israël uit de gevangenschap en slavernij van de zonde (Efeziërs 2:1-8)

Mozes kreeg de autoriteit om grote wonderen te doen. (Exodus 9-14),  Jezus deed nog grotere wonderen dan Mozes.

Ook Elia heeft veel gemeenschappelijk met Jezus.
Het wonder van de broodvermeerdering in Matt. 14:17-21 en Matt. 15:34-38 lijkt op het wonder dat Elia mocht doen bij met de meelpot van de weduwe:

HerzSt (1 Koningen 17:14) 14 Want zo zegt de HEERE, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de HEERE regen op de aardbodem geven zal.

Het wonder van de opwekking van mensen Matt.8:5-13, Luc.7:11-15, Marc.5:35-43, Joh.11:1-46 lijkt op het wonder dat Elia mocht doen met de zoon van de weduwe:

HerzSt (1 Koningen 17:22) 22 De HEERE luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug, en het werd weer levend.

Jezus verblijf van 40 dagen en nachten in de woestijn lijkt op de 40 dagen en nachten van Elia:

HerzSt (1 Koningen 19:8) 8 Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel  veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb.

De hemelopname van Jezus lijkt op de hemelopname van Elia:

HerzSt (2 Koningen 2:11) 11 Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen,  zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel.

Het is dus zeer aannemelijk dat met de twee getuigen Mozes en Elia worden bedoeld.

Vers 5    ze zullen zich beschermen met hun mond van waarheid

HerzSt (Op. 11:5) 5 En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden.

Zij hoeven zich niet bezorgd te maken over hoe of wat zij moeten spreken, de geest van de hemelse Vader spreekt door hen:

HerzSt (Matt. 10:19,20) 19 Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet.  20 Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt.

Vers 6            er zal geen regen vallen en zullen de aarde treffen met plagen

HerzSt (Op. 11:6)  6 Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren  om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.

Als profeet had Elia de autoriteit ontvangen om het niet te laten regenen:

HerzSt (1 Koningen 17:1) 1 En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord!

Als profeet had Mozes de autoriteit ontvangen om water te veranderen in bloed en om de plagen in Egypte uit te voeren:

HerzSt (Exodus 7:20) 20 Mozes en Aäron deden precies zoals de HEERE geboden had. Hij hief de staf op en sloeg voor de ogen van de farao en zijn dienaren het water dat in de Nijl was. En al het water dat in de Nijl was, werd in bloed veranderd.

Zullen Elia en Mozes dan hoogstpersoonlijk verschijnen in de eindtijd?
Dat is niet te verwachten, omdat bij het eerdere verschijnen van Elia niet werd gezegd dat Johannes de doper  ‘letterlijk’  Elia zou zijn, maar dat hij ‘de geest en de kracht’ van Elia  zou hebben:

HerzSt (Lukas 1:17) 17 En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

Vlak voor de grote dag van God zal er een nieuwe Elia verschijnen, een profeet in de geest en de kracht van Elia, samen met een profeet in de geest en kracht van Mozes.

Vers 7    het beest zal oorlog met hen voeren en hen doden

HerzSt (Op. 11:7)  7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat  uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.

Het scharlakenrode wilde beest – dat uit de afgrond opstijgt – zal oorlog tegen hen voeren.
Uit het artikel ‘wereldmachten 9. De vrouw en het scharlaken gekleurd wilde beest’ blijkt, dat dit ‘scharlakenrode’ beest uit de afgrond (Openbaring 17:8) een financieel systeem betekent, het 8e koninkrijk, de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken.
(Zie voor de onderbouwing van het scharlakengekleurde wilde beest: http://www.dojc.nl/?p=62)

HerzSt  (Openbaring 17:11,12) 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En  de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

Het predikingswerk van de twee getuigen zal op zijn minst een tweeledige boodschap hebben.
Een boodschap om berouw te tonen t.a.v. de Schepper en Zijn Zoon en een boodschap tegen de afgoderij, tegen de liefde voor geld.
Wanneer de twee getuigen hun getuigenis hebben volbracht zal deze  financiële macht hen overwinnen.
Deze financiële macht is zelf juist de ongekroonde koning van het geld en zal tot het uiterste gaan om deze gezalfden de mond te snoeren en hen – zoals de Schriftplaats zegt – zelfs te doden.

Vers 8,9 hun dode lichamen zullen op straat liggen

HerzSt (Op. 11:8,9)  8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat  van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. 9 En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden.

Deze grote stad is een afbeelding van „Jeruzalem” uit Jezus dagen, dat beweerde God te aanbidden maar dat evenals Sodom zondig was geworden aan (geestelijke) hoererij en evenals Egypte deel was geworden aan afgoderij. Het is een afbeelding van onberouwvolle mensen, die zowel de Vader als de Messias, de Zoon des mensen, loochenen:

HerzSt (Jesaja 1:8-10) 8 De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in een wijngaard, als een nachthutje op een komkommerveld, als een belegerde stad.  9  Als de HEERE van de legermachten ons niet een gering aantal ontkomenen had overgelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn; wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn.  10 Hoor het woord van de HEERE, leiders van Sodom! Neem de wet van onze God ter ore, volk van Gomorra!

HerzSt (Zacharia 13:1-2) 1 Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. 2 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal Ik uit het land wegdoen.

Het is een schande en vernedering om gestorven onschuldige mensen niet te begraven. Alleen verachte misdadigers werden niet begraven, maar op de vuilnisbelt van Gehenna (dal van Hinnom) met fosfor verbrand.

Vers 10         de mensen op aarde gaan feest vieren

HerzSt (Op. 11:10) 10 En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden.

De mensen op aarde zijn vrolijk over hun dood en gaan elkaar geschenken geven.
Eindelijk zijn de plagen gestopt.

Vers 11-13   de twee getuigen krijgen een opstanding en worden opgenomen in de hemel

HerzSt (Op. 11:11-13) 11 En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. 13 En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen  gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.

Maar na 3,5 dag krijgen de twee getuigen een opstanding en de mensen worden zeer bevreesd omdat ze een groot teken van God zien. Er worden na de hemelopname van de twee getuigen 7000 bekende mensen gedood, omdat ze blijkbaar Gods toorn toekomen.
De vrees van de overige mensen nam verder toe en ze gaven heerlijkheid aan de God van de hemel. (Op.11:13).
Zij zien in grote angst de vernietiging van deze 7000 bekende personen aan, het ingrijpen door God.
Dat zij vervolgens eer geven aan de God van de hemel wil overigens niet zeggen dat ze gered zullen worden:

HerzSt (Jesaja 26:10,14,16) 10 Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert niet wat gerechtigheid is: in een land van recht bedrijft hij onrecht en de hoogheid van de HEERE ziet hij niet………14 Doden zullen niet herleven; gestorvenen zullen niet opstaan. Daarom hebt U hen gestraft, hen weggevaagd, elke gedachtenis aan hen doen vergaan……… 16 HEERE, in de benauwdheid hebben zij U gezocht, een fluisterend gebed uitgestort, toen Uw vermaning over hen kwam.

Om gered te worden is geloof in Jezus onlosmakelijk nodig:

HerzSt (Johannes 3:17-18) 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Willibr. (Handelingen 16:30-31) . . . . 30 daarop ging hij met hen naar buiten en zei: ‘Heren, wat moet ik doen om gered te worden?’ 31 Zij antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus; dan zult u gered worden, u en al uw huisgenoten.’

HerzSt (Johannes 10:9) 9                Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Volgens Jezus zal er echter geen eindeloos geduld zijn en komt er een eind aan de mogelijkheid voor redding:

Willibr. (Lukas 13:23-27) 23 Iemand vroeg Hem: ‘Heer, zijn het er maar weinig die gered worden?’ Hij zei tegen de mensen: 24 ‘Doe wat u kunt om door de nauwe deur binnen te komen, want Ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen, maar er niet in slagen. 25 Vanaf het moment dat de heer des huizes is opgestaan en de deur heeft afgesloten, zult u buiten moeten blijven. U zult op de deur gaan bonzen en roepen: “Heer, doe open”, en Hij zal u antwoorden: “Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?” 26 Dan zult u zeggen: “We hebben met U gegeten en gedronken, en in onze straten hebt U onderricht gegeven.” 27 En Hij zal tegen u zeggen: “Ik ken u niet. Waar komt u vandaan? Ga weg allemaal, bedrijvers van onrecht die u bent!”

Wat zullen deze 2 profeten bereiken?

Gods woord zal resultaat hebben:

HerzSt (Maleachi 4:6) 6 Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

Zachtmoedige christenen uit alle delen van de wereld zullen de stem van de twee getuigen herkennen als van Goddelijk geïnspireerde oorsprong en hen ondersteunen, totdat de Christus zal zijn gekomen.

HerzSt (Matt 24:14) 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

De 2 getuigen profetie:  de Tijdslijn

De tijdslijn kan het gemakkelijkst worden afgeleid adhv. de evangeliën samen met het verslag in Openbaring.
Begin van de weeën der benauwdheid:

HerzSt (Mattheüs 24:4-8)  4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen:  Pas op dat niemand u misleidt. 5   Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7   Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Matt. 24:5+Luc. 21:8                        Valse christussen
Matt. 24:6+Luc. 21:9+Op. 6:4          Oorlogen
Matt  24:7+Luc. 21:11+Op 6:6,8      Hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen

Tussen Matt 24:8 + 9 is een overgang van [begin van weeën]  naar [hevige weeën], de grote verdrukking:

HerzSt (Matt 24:9-14) 9  Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. 11  En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. 13  Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Matt. 24:9+Luc. 21:17,21+Op 6:9    Vervolging, gedood worden, door allen gehaat worden
Matt. 24:10+Luc. 21:16                     Velen christenen zullen ‘afvallig worden’/struikelen, elkaar verraden en haten
Mattheüs  24:12                                 Wetteloosheid neemt toe, liefde zal verkillen
Mattheüs  24:14                                 Evangelie prediking wereldwijd
Mattheüs  24:11                                 Valse christussen en valse profeten die grote tekenen zullen doen

Als we de tekenen in de evangeliën bezien (zie eindtijd 2. De Evangeliën), zitten we nu in de overgang van  ‘begin van de weeën der benauwdheid’ naar ‘de grote verdrukking en vervolging’, een periode die in 2Timotheüs 3:1-2 ‘de laatste dagen’ wordt genoemd:

HerzSt (2 Timotheüs 3:1-2) 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,….

De laatste prediking uit Matt.24:14 zal dus gedurende de grote verdrukking vervuld worden, precies overeenkomend met de tijdslijn van de vervulling van de 2 getuigen profetie. Dit laatste kunnen we tevens weten omdat na de verdrukking de Zoon des mensen op de wolken van de hemel zal komen (Matt 24:29-31):

HerzSt (Matt 24:29-31) 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30  En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder  luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Dit predikingswerk zal onder leiding van de 2 getuigen/profeten met groot machtsvertoon gebeuren . (Op 11:6). De prediking van Jezus was gedurende drie en een half jaar.
Het predikingswerk van de twee getuigen zal ook gedurende 1260 dagen of drie en een half jaar zijn.
En daarna zal Gods koninkrijk een aanvang nemen, Satan uit de hemel geslingerd worden en dan zal de Zoon des mensen met een trompet van God (1Tess 4:16) uit de hemel neerdalen. (de wederkomst of parousia)
De 2 getuigen profetie kan dus op zeer korte termijn een aanvang nemen, maar eerst moet de engel (voor ons niet waarneembaar) zweren dat er geen uitstel meer zal zijn (Op 10:6) en daarmee de laatste fase inluiden voor redding door middel van de 2 getuigen profetie.
Een ander tijdselement dat wordt genoemd (in Op 17:11) is het 8e koninkrijk, het financiële systeem,  dat nu regeert:

HerzSt (Op 17:12) 12 En  de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

Tot slot

Wat waren Mozes en Elia voor mensen?

HerzSt (Numeri 12:3) 3 Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren.

HerzSt (Exodus 4:10) 10 Toen zei Mozes tegen de HEERE: Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag  al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam.

HerzSt (Jac 5:17,18) 17  Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. 18   En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort.

Mozes en Elia waren mensen net zoals wij, met ieder zijn eigen gevoelens en problemen.
Volgens de Schrift zullen de grote verdrukking en de vervolging binnenkort plaatsvinden.
Dan zullen de twee profeten hun getuigenis gaan geven, gezalfden met de kracht en geest van Mozes en Elia.
Maar hoe staat het met ons individueel?
Kunnen we samen met deze twee getuigen één zijn met elkaar, wanneer zij aanstonds hun werk gaan doen?

HerzSt (Joh.17:11) 11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.

Spreekt onze liefde voor onze Schepper en Zijn Zoon dan niet hieruit, dat wij deze 2 getuigen ondersteunen met dit laatste wereldwijde predikingswerk, de laatste kans voor onze naasten om gered te worden?

NBG51 (Mattheüs 24:13) 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

2. De valse profeet

De valse profeet; leven in een wereld die wordt beheerst door macht

In de vorige nieuwsbrief  is aandacht besteed aan liefde voor geld.
Ook is in de vorige nieuwsbrief uitgelegd, dat deze liefde voor geld gelijk staat aan afgoderij en dat deze afgoderij – Babylon de Grote – op het punt staat te ‘vallen’. (Op. 14:8)

Maar hoe is het dan gesteld met de huidige en laatste wereldmacht en wat is zijn status?
De ontegenzeglijke huidige wereldmacht, de VS, heeft een torenhoge oplopende schuld van meer dan 21.000 miljard dollar (http://www.destaatsschuldmeter.nl/amerika-verenigde-staten-vs-usa/) en zij zien met lede ogen dat de olieprijs erg laag is. De Amerikaanse economie trekt aan, maar matig, ondanks de toename van schulden.
Normaal gesproken zou een lage olieprijs dan gunstig zijn, niet voor de VS met zijn omvangrijke investeringen in de schaliegas- en olie-industrie.
De VS is paktisch zelfvoorzienend geworden met olie, maar niet met de goedkope technieken als in het Midden-Oosten. De Amerikaanse bedrijven kunnen in de problemen komen als de prijs te lang laag blijft.
Verder is de – door schuld verzwakte – dollar als wereldmunt gekoppeld aan de wereld-oliehandel. Het is om deze reden dat de valutawaarde van de dollar voor een gedeelte meebeweegt met de hoogte van de olieprijs.
Daarbij kan deze dollar-koppeling, de petro-dollar, door de olie-producerende landen ook zomaar worden opgeheven als het vertrouwen in de dollar slinkt.
http://achterdesamenleving.nl/het-einde-van-het-petrodollar-tijdperk/
http://www.cfd-handel.nl/index.php/actueel/48-petrogoud-in-plaats-van-de-petrodollar

In deze nieuwsbrief gaan we stap voor stap de machtsfactoren van deze wereld bezien in relatie tot de voorzegde valse profeet in het laatst der dagen. (Op.19:20)
Om deze valse profeet te kunnen onderscheiden moeten we eerst weten wat de aanbidding van God inhoudt.
Nu, wat houdt de aanbidding van God dan in?
Aanbidding is het bewijzen van eer aan God. Aanbidding is geen religieuze handeling, maar een religieuze manier van leven. Of zoals Jezus het zei, dat we God moeten liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand. (Marcus 12:29,30)

Hoe denkt Satan (als belangrijkste machthebber) over ‘God liefhebben’

Dat liefhebben van God is helaas niet wat Gods tegenstander Satan wil, die wil zelf aanbeden worden.
Nadat Jezus veertig dagen en veertig nachten had gevast nam de Duivel Jezus mee naar een zeer hoge berg en hij liet Jezus al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid:

HerzSt (Mattheüs 4:9) 9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.

Maar Jezus gaf hem van repliek: „Ga weg, Satan! Want er staat geschreven:  De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.” Daarna ging de Duivel van Jezus weg.
Christenen moeten weten dat Satan (of Beëlzebul) de aanvoerder is van de demonen, ook de Joodse Farizeeën wisten dit:

HerzSt (Mattheüs 12:24-26)  24 Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden:  Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen.  25 Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. 26 En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden?

Al in de eerste eeuw waarschuwde Jezus zijn discipelen in Smyrna en Pergamus voor Satan-aanbidding:

HerzSt (Openbaring 2:9) 9 Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.

HerzSt (Openbaring 2:12-13) 12  En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij Die het  tweesnijdende, scherpe zwaard heeft: 13  Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont.

Deze troon van Satan was blijkbaar het Pergamon-altaar dat dateert uit ca. 180 v.Christus.
Pergamon/Pergamus/Pérgamum (is hetzelfde)  lag in het huidige Oost-Turkije. Deze plaats heet nu Bergama.
Dit Pergamon-altaar werd in 1878 door een Duitse archeoloog opgegraven en staat nu opgesteld in het Pergamon-museum in Berlijn.

troon-satan-jpg

De antichrist

We leven in spannende tijden waarin duizenden jaren oude profetiën in vervulling gaan of op het punt staan om in vervulling te gaan, om te beginnen met de antichrist:

HerzSt (1Joh.2:18,19) 18 Kinderen, het is het laatste uur;  en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. 19  Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn.  Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn.

Volgens zowel ‘Strong’s Concordance’ als volgens ‘Vine’s Expository Dictionary’ betekent antichrist ‘tegen Christus’ of  ‘in plaats van Christus’.
Uit 1Joh.2:18,19 blijkt, dat er in Johannes tijd veel antichristenen gekomen waren. Dit waren personen die geen geloof meer stelden in Jezus als de Messias. Volgens Johannes moest DE antichrist echter nog wel komen.
De antichristen in Johannes dagen bleken misleiders te zijn:

HerzSt (2Joh.1:7) 1 Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.

Met de woorden dat er vele misleiders in de wereld zijn gekomen, worden dus spirituele misleiders bedoeld.
De antichrist is een leugenaar en loochent volgens 1Joh.2:22 Jezus als de Messias maar loochent tegelijkertijd ook God de Vader:

HerzSt (1Joh.2:22) 22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Johannes spreekt in 1Joh.2:18 over DE antichrist in het laatste uur, maar onder wiens invloed staat de geest van DE antichrist?

Satan blijkt de geestverwant van DE antichrist te zijn.

Jezus was over de geest van DE antichrist – die is gebaseerd op de geest van Satan – duidelijk tegenover de Farizeeën, want ook zij wilden de begeerten van Satan doen:

HerzSt (Joh.8:42-44) 42 Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen.  Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 43 Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg?  Omdat u Mijn woord niet kunt horen. 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen;  die was een mensenmoordenaar van het begin af, en  staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Satan zal zich in het laatste uur bedienen van DE antichrist, die volledig op Satan afgestemd zal zijn.
Deze antichrist in het laatste uur zal DE GROTE MISLEIDER zijn, de valse profeet die in Openbaring als het wilde beest met twee horens wordt afgebeeldt.

De voorzegde afval

Voordat de dag van Christus komt, moet eerst de afval en DE antichrist, de zoon van het verderf, gekomen zijn:

HerzSt (2Thess. 2:3-4) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet,  tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten  en zichzelf als God voordoet.

Volgens ‘Strong’s Concordance’ betekent  het Griekse woord voor afval –  ἀποστασία  – zoveel als afvalligheid, opstand, verlaten.
Veel christenen zullen in het laatste uur volgens de Schrift in opstand komen.
Dat kan niets anders betekenen, dat Satan en zijn demonen doelbewust onder christenen misleiding zullen zaaien door sluwe praatjes, die het geloof van onstandvastige christenen gemakkelijk kunnen ondermijnen zodat zij een ‘opstandige geest’ ontwikkelen:

HerzSt (1 Timotheüs 4:1) 1 Maar  de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen  afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, …

Volgens ‘Pew Research Center’ zal het Christendom de aankomende jaren wereldwijd groeien, vooral in China, maar in de westelijke landen en de VS zal het christendom terrein verliezen. http://www.globalreligiousfutures.org/
Echter, het christendom stelt voor een grote groep christenen niet veel voor.
Veel gedoopte christenen hebben nu al bedroevend weinig basiskennis van de Bijbel, zoals een begrip van wat ‘wedergeboren worden’ inhoudt. (Joh. 3:1-8) Laat staan dat de pure christelijke beginselen in hun leven zijn ingebouwd, zoals het ervan bewust zijn dat christenen inwonende vreemdelingen zijn in deze wereld:

HerzSt (1 Petrus 2:11) Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen  u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel.

Veel mensen die gedoopt zijn of als christen ingeschreven staan doen helemaal niets kerkelijks meer. Zie Centraal Bureau voor de Statistiek  “Religie aan het begin van de 21ste eeuw” :
<http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/publicaties/archief/2009/2009-e16-pub.htm>

Misschien dat er in enkele delen van de wereld zoals in Afrika of Azië nog een beperkte christelijke groei is, het belangrijke markeringspunt van de christelijke afval is volgens ons reeds gepasseerd.
Deze laatste dagen zullen in een stroomversnelling komen als christenen massaal Jezus woorden niet meer willen geloven door misleidende verhalen, onder druk worden gezet door christenvervolgers of afvallig worden door de afgoderij, zoals liefde voor geld.
Wat de christenvervolging betreft, volgens ‘Open Doors’ neemt de christenvervolging wereldwijd -door voornamelijk moslims- ieder jaar toe.     https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-kaart/
Volgens El Shafie, hoofd One Free World International, worden er op dit moment over de hele wereld tussen de 200 en 300 miljoen Christenen vanwege hun geloof in Jezus Christus vervolgd.
In Noord-Korea en de moslimlanden blijkt volgens ‘Open Doors’ de hevigste vervolging te zijn.
Zie hiervoor ook:   http://fubar.mobi/tag/islam-en-genocide-op-christenen/
De God ‘Allah’ uit de Koran is intolerant tegen vooral Joden en Christenen.

De vervolging is – evenals misleiding en afgoderij – een onderdeel van de afval, maar door de afval van nu weten we, dat het tijdperk van de zoon van het verderf, de valse profeet, zeer nabij is:

HerzSt (2Thess. 2:3,8-9) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet,  tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,…………8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden.  De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst  overeenkomstig de werking van de satan is, ……..

Deze zoon van het verderf, de valse profeet, zal – overeenkomstig de werking van Satan – binnenkort krachtige tekenen gaan doen en zal zich als een God verheffen:

HerzSt (2Tess. 2:4 )  4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten  en zichzelf als God voordoet.

Als God verheffen heeft beslist met de schepping te maken.
Maar de Schrift vertelt ons dat de schepping zeer goed was, volmaakt.
Het is daarom verderfelijk om met erfelijk materiaal onherstelbare experimenteren te doen:

HerzSt (Gen. 1:31 )  31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie,  het was zeer goed.

De ‘zoon van het verderf’ zal in de tempel van God gaat zitten

Wat is in deze tijd de tempel van God?
Volgens ‘Vine’s Expository Dictionary’ is in 2Thess. 2 vers 4 voor ‘tempel’ het woord ‘naos’ gebruikt, dus deze valse profeet gaat in het heiligste gedeelte van de tempel zitten.
Gods tempel in Jeruzalem is in 70nChr vernietigd en daar kan nu dus niet meer in gezeten worden.
Wat kan er dan worden bedoeld met ‘de tempel van God’?
Jezus geeft een voorbeeld waarin Hij zijn lichaam vergelijkt met Gods tempel:

HerzSt (Johannes 2:19-21) 19 Jezus antwoordde en zei tegen hen:  Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. 20 De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen? 21 Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam.

Ook Paulus geeft hiervan een voorbeeld:

HerzSt (1 Korinthiërs 3:16-17) 16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.

Het is duidelijk dat met ‘de tempel van God’ de christenen – ieder persoonlijk – worden bedoeld.
Hoe kan ‘de zoon van het verderf’ dan als God in de tempel van God gaan zitten?
In de brief aan de gemeente te Korinthe gaat Paulus hier op in:

HerzSt (2 Korinthiërs 6:16-17) 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God  en de afgoden?  Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft:  Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, ….

In de tempel van God gaan zitten kan volgens 2Kor 6:16-17 niets anders betekenen dan dat Satan erin zal slagen een groot aantal christenen (Gods tempel) onrein te maken door afgoderij.
De Schrift roept daarom met klem op geen liefde voor geld na te jagen zoals bij  (legale) financiële organisaties die alleen oog hebben voor winstbejag, bij organisaties die bewust onjuiste of onvolledige informatie geven bij hun financiële producten, organisaties met bedenkelijke belastingconstructies enz.
Christenen worden hiervoor gewaarschuwd.  Ga hier uit! (Op. 18:4-5)

Ditzelfde dringende advies komt ook terug in de voorgaande Schriftplaats 2 Kor. 6:17 om ‘uit hun midden weg te gaan’ en het onreine niet aan te raken, om niet besmet te worden met deze valse liefde. (Matt. 6:24)
Jezus is heel helder hierin:
Christenen moeten liefde hebben  voor de Vader in de hemel en voor onze naasten. (Mattheüs 22:36-40)
Maar dus niet voor de valse goden of afgoden van deze naasten.
Deze zoon van het verderf, de valse profeet, zal de christelijke liefde met alle macht proberen te ondermijnen om christenen afvallig te maken.
De climax van deze periode wordt de grote verdrukking genoemd.  (Mattheüs 24:21-22) (Openbaring 7:13,14)

Wat weten we verder allemaal over DE valse profeet in het laatste uur

We weten dat de valse profeet  het wilde beest met twee horens uit Openbaring is.
Dat blijkt uit de tekenen die hij verricht, zoals beschreven in Openbaring:

HerzSt  (Openbaring 13:11,13) 11 En ik zag een ander beest opkomen,  uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak…….13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.

HerzSt (Openbaring 19:20) 20  En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid  de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had…….

Deze valse profeet wordt afgebeeldt als een beest met 2 horens.
Nu heeft een schaap wel 2 horens, maar in alle andere profetieën in Openbaring stellen horens personen voor.
De valse profeet bestaat dus hoogstwaarschijnlijk uit een combinatie van 2 personen.
In Op.13:11 wordt de valse profeet omschreven als met de uitstraling van een onschuldig lam (Messias), maar met het leugenachtige verhaal van een draak (Satan).
Jezus wordt in de Schrift afgebeeldt als een Lam (Joh.1:29) en Satan als een draak. (Op.12:9)
Deze valse profeet is dan ook de spreekbuis van Satan en een valse Messias.

HerzSt (Openbaring 13:12) 12    En het oefent al de macht van het eerste beest  voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, …

Hij oefent al de autoriteit uit van de huidige wereldmacht, de VS, voor diens ogen.

NBV (Openbaring 13:18) 18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

Het getal van de valse profeet is het getal van een mens; zeshonderdzesenzestig.
In de hele Schrift komt dit getal nogmaals voor in 1 Koningen:

HerzSt (1Koningen 10:14,15) 14 Het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo binnenkwam, was zeshonderdzesenzestig talent goud, 15 afgezien van de inkomsten van de rondtrekkende kooplui en de winst van de handelaars, van alle koningen van Arabië en van de landvoogden van het land.

Salomo had een grote financiële rijkdom in zijn koninkrijk, hij ontving 666 talenten goud per jaar, afgezien van diverse andere inkomsten.
De mens met het getal 666 is (zijn) een persoon (2 personen) die zeer veel middelen ter beschikking heeft (hebben) op dit moment, evenals koning Salomo dat had.
Volgens Openbaring zullen de laatste dagen in vervulling gaan gedurende de 7e wereldmacht, dat is de VS.
(Zie hiervoor: wereldmachten 3. De 7e koning, het Amerikaanse rijk)        http://www.dojc.nl/?p=122

De valse profeet  is de initiator van ‘een beeld’ / ‘een afbeelding’ van de huidige 7e wereldmacht, de VS, en maakt die levensvatbaar:

HerzSt (Openbaring 13:15) 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken,….

De wereldwijde handelsverdragen met de VS

Omdat de VS de huidige  wereldmacht is, ligt het voor de hand, dat de valse profeet vrijwel zeker een sterke relatie heeft met de VS. Daar ligt immers ook de taak om een beeld (afbeelding) van de VS te laten maken, dat vervolgens aanbeden moet gaan worden.

Militaire wereldmacht kun je alleen behouden als je ook economisch een wereldmacht bent, als je het kunt betalen. Nu is de economie van de VS wel de grootste economie van de wereld, maar om deze economische wereldmacht te consolideren worden er momenteel andere stappen ondernomen, bindende economische afspraken die juridisch heel ver gaan.

HerzSt (Openbaring 13:16-17)  16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven  een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of  de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Het beeld of afbeelding uit Op. 13:14-17 kan volgens ons alleen een economische wereldmacht betekenen, de VS (als militaire wereldmacht) nu als economische wereldmacht. Het betreft dan ook handelsverdragen met de rest van de wereld, zoals de North American Free Trade Agreement (NAFTA), Trans Pacific Partnership (TPP) en Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), enz.

De valse profeet oefent dus dwang uit op alle mensen om het merkteken van hem te aanvaarden. Dat merkteken bestaat uit de naam van het financiele systeem of het getal van de valse profeet. Hij zal ervoor zorgen  dat alleen mensen met het merkteken  kunnen  kopen of verkopen. (Op. 13:17)
Dit laatste betekent dan ook economische macht voor de banken en vermogenbeheerders.
In Op.13:15 staat dat er absolute toewijding aan deze handelsverdragen zal wordt verlangd, anders schiet je leven er bij in. (Zie als onderbouwing hiervoor: wereldmachten 7. Een ‘beeld’ maken voor het eerste wilde beest)
http://www.dojc.nl/?p=147

Wat weten we uit Openbaring 13:14-17 van dit beeld:

 • Het ‘beeld’ vormt een economische afbeelding van het eerste wilde beest >  het eerste wilde beest zelf staat voor alle wereldmachten, nu voor de huidige militaire 7e wereldmacht, de VS
 • Dit ‘beeld’ ontvangt adem en kan spreken > het is levensvatbaar gemaakt
 • Het beeld kan doden wie hem niet aanbidden > het heeft veel macht voor wie hem niet dienen
 • Het beeld is levensvatbaar gemaakt door de valse profeet > het is een product van Satan

Wanneer we de informatie over dit beeld met 7 koppen en 10 horens bundelen, blijkt dat het een overkoepelende organisatie is met grote macht, waarbij de financiële/economische belangen centraal staan. Volgens deze redenatie past dit beeld heel sluitend op een nieuwe organisatie van verdragen, wereldwijde handelsverdragen met de VS.

De valse profeet samenvattend:

 • Hij zal tijdens of direct na de afval verschijnen (2Thess. 2:3)
 • Hij zal zich boven God verheffen. Dit heeft vrijwel zeker met de schepping te maken (2Thess. 2:4)
 • Hij zal onder christenen met sluwe gedachten en verhaaltjes een opstandige geest zaaien (1Joh.4:1-3)
 • Hij is een valse Messias met de leugens van Satan (Op. 13:11)
 • Hij oefent alle autoriteit uit van de huidige wereldmacht, de VS, voor diens ogen (Op. 13:12)
 • Hij zal grote tekenen doen, zoals vuur uit de hemel, om de mensen te misleiden (Op. 13:13)
 • Hij Is de initiator van de wereldwijde handelsverdragen met de VS (Op. 13:14)
 • Hij dwingt dat iedereen een merkteken moet ontvangen om te kunnen kopen/verkopen (Op. 13:15-17)
 • Hij heeft zeer veel middelen ter beschikking (Op. 13:18) (1Koningen 10:14,15)

De valse profeet, de zoon van het verderf en hoe het net zich sluit

De afval  is een belangrijk markeringspunt en deze afval is – wat ons betreft – voor iedere christen te constateren. Maar met de afval zal ook de zoon van het verderf geopenbaard worden, DE antichrist van het laatste uur.
Het achtste koninkrijk, de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken, zal voor 1 uur regeren:

HerzSt (Openbaring 17:11,12) 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En  de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.
(Zie hiervoor ook:                               eindtijd 11. De hoofdthema’s         gedeelte; Het 8e koninkrijk; een financieel systeem)
http://www.dojc.nl/?p=2489

Wat het tijdstip van de komst van de valse profeet betreft, zijn er nu dus 4 duidelijke kenmerken:

 • De vervolging onder christenen is hevig. (Lucas 21:12)
 • De afval onder christenen is reeds gekomen. (2Thess. 2:3)
 • De mensen zijn op grote schaal geldzuchtig geworden (2 Tim. 3:1-2)
 • Het 8e koninkrijk, het financiële systeem van centrale banken, regeert nu.  (Op. 17:11,12)

In deze laatse periode van 1 uur Bijbelse tijd bevinden we ons dus.

We hebben in het voorgaande gedeelte reeds gezien, dat de valse profeet iedereen dwingt om een merkteken te ontvangen, om daarna vervolgens te kunnen kopen of verkopen. (Op. 13:15-17)
Dit financiële merkteken van de valse profeet voorspelt helaas niet veel goeds.
Mensen met het merkteken zullen ook de toorn van God ondergaan:

HerzSt (Openbaring 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God,…..

Zoals we eerder hebben beredeneerd heeft de valse profeet vrijwel zeker een sterke relatie met de VS.
De valse profeet kunnen we daarmee nog niet ‘volledig’ identificeren omdat we nog niet de krachtige tekenen hebben gezien die hij zal doen.
Maar we hebben wel een leidraad, het gaat om rijkdom zoals bij Salomo.
Laten we daarom beginnen met een initiatief van miljardairs, the Giving Pledge.

The Giving Pledge campagne

In 2010 was de start van een campagne, The Giving Pledge, opgezet door Bill Gates en Warren Buffett.
Pledge betekent in dit geval een ondertekende overeenkomst door een filantroop om de helft van zijn vermogen te doneren aan de maatschappij, het is echter geen legaal contract.
Deze filantropen moeten minimaal 1 miljard dollar bezitten en bereid zijn meer dan de helft te doneren aan goede doelen. Een goede doelen club voor miljardairs dus.
Een groot aantal zeer rijken heeft tot nu toe The Giving Pledge ondertekend, zoals o.a. Richard Branson, Larry Ellisson, Diane von Fürstenberg, Barron Hilton, David Rockefeller en Mark Zuckerberg van Facebook, of de Saudische prins Alaweed Bin Talal in de zomer van 2015. (32 miljard dollar)
Maar zijn er ook kanttekeningen te maken?
Tijdens een bijeenkomst van The Giving Pledge te Santa Barbara was het heetste onderwerp – volgens een artikel  in de ‘economist’ – ‘impact investing’, een zin die beschrijft hoe geld te investeren om winst te maken en goed te doen op hetzelfde moment.
Het toegezegde bedrag hoeft ook niet meteen opgehoest te worden, maar kan gedurende het leven of na het overlijden gedoneerd worden.
Volgens enkele kritische filantropen is het dan ook een keuze, oftewel het geld overdragen aan de belasting of aan een goed doel. Diverse filantropen hebben dan ook principieel niet meegedaan.
Christenen wordt afgeraden om als weldoener op de voorgrond te willen staan.
Ze worden in de Schrift omschreven als huichelaars die door de mensen geëerd willen worden.
Voor christenen geldt, dat de linker hand niet weet wat de rechter doet:

HerzSt (Mattheüs 6:1-4) 1 Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. 2 Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al. 3 Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, 4 zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Omdat deze manier van weldoenerij haaks staat op de christelijke leefwijze, rijzen er vragen op over deze liefdadigheid.
Hebben deze goede doelen stichtingen ook nog andere belangen?
Pablo Eisenberg, werkzaam bij het Center for Public and Nonprofit Leadership aan de Georgetown Universiteit, is bang dat het alleen maar bijdraagt aan de hoeveelheid mega-stichtingen. Dit kan slechte gevolgen hebben voor de democratie, omdat deze stichtingen heel veel invloed uitoefenen op de politieke agenda.
Veel donaties van the Giving Pledge komen terecht in een stichting, de Bill & Melinda Gates Foundation.

The Bill & Melinda Gates Foundation

Is er nu een organisatie, die een sterke band heeft met de VS, die tevens zeer kapitaalkrachtig is en niet van onbesproken gedrag? Er valt 1 organisatie – wat dit betreft – erg op.
Het is zeker niet de bedoeling om de Bill & Melinda Gates Foundation nu te veroordelen of aan te wijzen als de voorzegde valse profeet, wat echter niet wil zeggen dat deze organisatie zich nog wel eens heel anders kan gaan manifesteren….
Beoordeel zelf de greep van gevonden artikelen:

Vaccins tegen polio en malaria in onderontwikkelde landen –  Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)
Vaccins is blijkbaar het stokpaardje van de Bill & Melinda Gates Foundation.
Bill Gates en de Britse overheid gaan malaria te lijf met megafonds van 4 miljard dollar.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4232055/2016/01/25/Bill-Gates-en-Britten-gaan-malaria-te-lijf-met-megafonds.dhtml

Controverse:
De agressieve steun van de Bill & Melinda Gates Foundation voor de experimentele intermitterende preventieve malaria therapie triggerde een waarschuwende memo van de VN malaria chef Akari Kochi. Werking van het toegediende drug kon in een tweede studie niet worden bevestigd. Van de 8.000 kinderen overleden er 209 en het effect nam af vanwege verminderde weerstand.
https://moneycrisis.wordpress.com/2014/10/

 • Hij zal zich boven God verheffen. Dit heeft vrijwel zeker met de schepping te maken (2Thess. 2:4)

Inleiding over GGO-zaden; (Genetisch Gemodificeerde Organismen)
De techniek van het overbrengen van DNA van het ene naar het andere organisme kreeg de naam recombinant DNA (rDNA) en wordt genetische modificatie of  gentechnologie genoemd.
Het meest bekend is genetische manipulatie van voedsel- en landbouwgewassen, zoals maïs, katoen en soja.
De aanpassing is bedoeld om de rassen resistent te maken tegen ziekten of tegen bepaalde bestrijdingsmiddelen en soms om extra voedingsstoffen te bevatten of om onder slechtere omstandigheden te kunnen groeien.
GGO’s kunnen ook risico’s geven. Zij kunnen allergieën veroorzaken of nuttige insecten schaden.
Buiten het laboratorium bestaat in theorie een kans dat ggo’s zich vermenigvuldigen en andere gewassen verdringen of kruisbestuiven.
De Amerikaanse biotechnologische multinational Monsanto produceert o.a. genetisch gemodificeerde zaden.

In 2009 verklaarde de American Academy of Environmental Medicine ( AAEM ) :”Verschillende dierstudies geven ernstige gezondheidsrisico’s aan in verband met genetisch gemodificeerde voedsel , ” met inbegrip van onvruchtbaarheid, immuun problemen, versnelde veroudering , defecte insuline regulering  en veranderingen in de grote organen en het maagdarmstelsel . De AAEM heeft artsen gevraagd om alle patiënten te adviseren, genetisch gemodificeerd voedsel te vermijden.
http://www.responsibletechnology.org/health-risks

Bill Gates: Inmiddels één van ‘s werelds meest destructieve ‘goeddoeners’..?
Gates laatste plan is om te proberen een einde te maken aan de honger in de wereld door meer genetisch gemanipuleerde (GG) gewassen te verbouwen. Hij investeerde al 27 miljoen Dollar in Monsanto Company, wat er toe leidde dat enkele landen zijn liefdadigheid afwezen vanwege de hoge risico’s op:

 • Het ontstaan van nieuwe ziekteoverbrengers
 • Gemuteerde pesticide-resistente insecten
 • Resistent ‘superonkruid’
 • Contaminatie (vermenging) van omliggende niet-GG gewassen

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/bill-gates-een-destructief-virus-opgelopen/

Bill Gates, die recent 500.000 aandelen Monsanto heeft gekocht, en heeft – naar verluidt – ook geinvesteerd in de goedkeuring van genetisch gemodificeerde muggen.
http://naturalsociety.com/bill-gates-foundation-buys-500000-shares-of-monsanto/

Genetisch gemodificeerde rijst is een paard van Troje: misleid door Bill Gates en Monsanto.
(dr. Mercola, 21 juni 2011) De Bill en Melinda Gates Stichting heeft een donatie van $20 million goedgekeurd, te besteden aan de ontwikkeling van “gouden rijst” — een niet-getest, erg controversiël GM (genetische gemodificeerde) gewas dat de biodiversiteit bedreigt en mogelijk een economische en ecologische ramp betekent voor Aziaatische boerenbedrijven.
http://www.earth-matters.nl/5/2900/gezondheid/genetisch-gemodificeerde-rijst-is-een-paard-van-troje-misleid-door-bill-gates-en-monsanto.html

Pro-GMO lobby ontvlucht Filippijnen na protest boze boeren tegen ‘Gouden rijst’
http://brekendnieuws.nl/30-04-15-GMO-lobby-ontvlucht-Filippijnen.html

Menselijke experimenten van Bill Gates met GM bananen in Afrika veroordeeld door wetenschappers
http://worldunity.me/menselijke-experimenten-van-bill-gates-met-gm-bananen-in-afrika-veroordeeld-door-wetenschappers/

De zadenbank van Gates, Rockefeller, Monsanto en Syngenta op Spitsbergen
Bill Gates heeft 30 miljoen dollar gestoken in de ‘Svalbard Global Seed Vault’ samen met onder andere de Rockefeller Foundation, de Monsanto Corporation, de Syngenta Foundation en de regering van Noorwegen.
In de wandelgangen wordt ook wel gesproken over de ‘Doomsday Seed Bank’.
http://zaplog.nl/zaplog/article/de_zadenbank_van_gates_rockefeller_monsanto_en_syngenta_op_spitsbergen

 • Hij is een valse Messias met de leugens van Satan (Op. 13:11)

BILL GATES AND EUGENICS: THE WORLD NEEDS FEWER PEOPLE
http://www.nowtheendbegins.com/bill-gates-and-eugenics-the-world-needs-fewer-people/

Bill Gates: We can lower the world’s population with vaccines
http://vanshardware.com/2010/02/bill-gates-we-can-lower-the-worlds-population-with-vaccines/

Tetanus vaccins gevonden die verrijkt waren met chemische sterilisatie om een ras-gebaseerde genocide uit te voeren tegen Afrikanen.
http://www.naturalnews.com/047571_vaccines_sterilization_genocide.html#

Bill Gates heeft onlangs 10 miljard dollar toegezegd voor een globaal vaccin programma gericht op de ’s werelds behoeftige kinderen.
Gates zijn commentaar is op zijn best bedenkelijk omdat de Derde Wereld vaccinatieprogramma’s een duidelijk ondersteunde koppeling hebben met sterilisatie. In een veelvuldig geciteerd en grondig gedocumenteerde Filippijns geval, stopte het hooggerechtshof van dat land een WHO-tetanus vaccinatieprogramma nadat was gebleken, dat de inentingen alleen gegeven werden aan jonge vrouwen in de vruchtbare leeftijd en waren besmet met een hormoon, welk veroorzaakt dat “een vrouw de zwangerschap niet kan behouden”.
http://vanshardware.com/2010/02/bill-gates-we-can-lower-the-worlds-population-with-vaccines/

BILL GATES, AFRICA AND POPULATION CONTROL
http://www.africaresource.com/rasta/sesostris-the-great-the-egyptian-hercules/bill-gates-africa-and-population-control/

“De wereld zal groeien naar een totaal van 9 Miljard. Maar als we ons echt goed inspannen en prima werk gaan leveren, kunnen we door middel van goede gezondheidszorg,  NIEUWE VACCINS, ‘voorplantings-gezondheidszorg’, die groei terugbrengen met 10 to 15%”
Nou je hoort het, Bill verspreekt zich niet, het is precies in zijn plaatje passend… Mijn hemel wat een heftige tekst…
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/bill-gates-laat-met-vaccins-de-wereldbevolking-dalen/

 • Hij oefent alle autoriteit uit van de huidige wereldmacht, de VS, voor diens ogen (Op. 13:12)

Obama in gesprek met Bill Gates en Warren Buffett:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2010-12-14/obama-said-to-meet-gates-buffett-at-white-house-on-ways-to-boost-economy

Bill Gates en de Britse overheid:
http://fd.nl/economie-politiek/1136653/bill-gates-en-britse-overheid-steken-4-mrd-in-strijd-tegen-malaria

Bill Gates ontmoet Minister Ploumen en Staatssecretaris Dekker:
http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/4232361/2016/01/26/Schatrijke-Bill-Gates-is-in-de-hof—en-hoofdstad.dhtml

enz.

 • Hij zal grote tekenen doen, zoals vuur uit de hemel, om de mensen te misleiden (Op. 13:13)

BILL GATES verborgen dromen over geo-engineering geopenbaard
Bill Gates heeft al bewezen belangstelling te tonen voor geo-engineering projecten met zijn  vroegere co-patentaanvraag voor het verminderen van de intensiteit van killer-orkanen.
http://www.popsci.com/science/article/2010-01/bill-gates-geoengineering-passion-revealed

Bill Gates en  schepen die wolken ‘zaaien’.
Onlangs kondigde hij zijn eerste concrete uitstapje aan in het veld :  Het geven van $ 300.000 voor een project om zeewater te spuiten in de lucht, voor het zaaien van wolken die hopelijk een aantal van de UV- stralen van de zon zouden blokkeren.
http://blogs.discovermagazine.com/80beats/2010/05/10/bill-gates-funds-the-most-benign-form-of-geoengineering-ships-that-spray-seawater-to-seed-clouds/

Bill Gates aangeduidt voor de financiering van onderzoek: bevordering van het sproeien van geo- engineering condenssporen  over de aardbol
De nieuwste zwendel van het debat over de zogenaamde ‘global warming’ impliceert, om miljarden dollars te besteden door kleine deeltjes  in de atmosfeer te spuiten met het vermeende doel zonlicht terug de ruimte in te reflecteren en dus de planeet te koelen.
Wat wordt er in hemelsnaam gesproeid?
http://www.naturalnews.com/034906_Bill_Gates_geo-engineering_chemtrails.html

 • Hij Is de initiator van de wereldwijde handelsverdragen met de VS (Op. 13:14)

Bill Gates: “We hebben een wereldregering nodig”
Microsoft-oprichter Bill Gates pleitte in een interview met de Süddeutsche Zeitung voor een wereldregering. De miljardair zei dat problemen op het gebied van armoede, klimaatverandering en hongersnood moeten worden opgelost door een wereldregering in het leven te roepen.
http://www.ninefornews.nl/bill-gates-hebben-een-wereldregering-nodig/

 • Hij heeft zeer veel middelen ter beschikking (Op. 13:18) (1Koningen 10:14,15)

Bill Gates weer rijkste man ter aarde
Gates is 1 van de rijkste mensen ter wereld, 79,2 miljard dollar. Daarbij komen nog de enorme donaties voor the Bill & Melinda Gates Foundation waarover hij kan beschikken.
http://www.z24.nl/ondernemen/forbes-bill-gates-weer-rijkste-man-ter-aarde-792-miljard-dollar-542924

Pas op voor DE valse profeet!

Jezus waarschuwde ons voor  misleidende profeten, valse profeten die in schaapskleren tot ons zullen komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn:

NBV     (Mattheüs 7:15) 15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.

Die waarschuwing geldt in overtreffende mate voor DE valse profeet, de zoon van het verderf.
Wij hebben vanuit de Schrift al een duidelijk beeld hoe de valse profeet zich zal manifesteren, maar hebben nog niet de krachtige tekenen gezien die hij zal doen.
Zolang de valse profeet niet die krachtige tekenen doet, zoals vuur uit de hemel, kunnen christenen alleen maar op hun hoede zijn.
Aanstonds zal ook de twee getuigen profetie in vervulling gaan (Op. 11:3-15)
Daarna wordt het wachten in getrouwheid beloond met de komst van Jezus met zijn engelen:

HerzSt (1Thess 5:1-3) 1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.  2 Want u weet zelf heel goed  dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal  een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Kijk uit en wees op uw hoede voor het zuurdeeg (gist)

HerzSt (Mattheüs 16:5-12) 5 En toen Zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen. 6 Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. 7 Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben.

De religieuze Joodse leiders lieten geen kans onbenut om Jezus op zijn woorden te vangen. Jezus wist daarom ook wat voor een beproeving zijn discipelen zouden moeten ondergaan en welke aanvallen op hun geloof hen te wachten stond:

HerzSt (Mattheüs 16:8-12) 8 ….Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt?  9 Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt? 10 En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt? 11 Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën? 12 Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

Ook wij – Christenen in deze huidige tijd – zullen hiermee beproefd worden en het is onze eigen keus om noch de Vader noch de Zoon ooit te loochenen, maar om getrouw te blijven en geen opstandige geest te ontwikkelen.
Al die aanvallen op ons christelijk geloof  blijken slechts gebaseerd te zijn op het ‘voorwenden’ van geloof of goeddoenerij, oftewel het is huichelarij:

HerzSt (Lukas 12:1) 1 Intussen, toen er een menigte van  vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen, begon Hij te spreken, allereerst tot Zijn discipelen: Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de huichelarij.

Christenen, voorkom om in opstand te komen!

HerzSt (Ef. 6:11) 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen [kuiperijen] van de duivel.

 

 

 

1. Babylon de Grote

Babylon de Grote; leven in een wereld waarin alles draait om geld.

Economie (letterlijk huishoudkunde) is in de basis een theorie over het menselijk handelen om keuzes te maken in relatie tot de behoeften van mensen en de middelen.
Zo eenvoudig is het allang niet meer.
Het moderne economische denken is een schuld en winstgedreven ideologie geworden.
Het is deze nieuwe meetkunde waarnaar de huidige marktmodellen opgezet zijn, waarbij groei essentieel is en waarbij de relevante financiële factoren zoals het rendement en minimale (arbeids-)kosten gemeten worden.
Ze gaan dus zeer beperkt over de aardse dingen die voor christenen kostbaar zijn, zoals de bescherming van en zorg voor de samenleving, de planeet aarde met zijn delfstoffen, de natuur, de zorg voor dieren, enz.
De huidige economische marktmodellen worden door hooggeplaatste economen (zoals van de centrale banken) gepresenteerd als geldig, juist, als de waarheid en worden wetenschappelijk onderbouwd.
Men wordt geacht hierin het volste vertrouwen te hebben, maar dan moet je er wel geloof in stellen en dat gebeurt dan ook.
De financiële wereld heeft bij deze schuldeconomie het grootste belang en bedient zich van een uitgebreide lobby om de verantwoordelijke personen – zoals politici – te beinvloeden.
Geleidelijk en ongemerkt is de bevoking klaargestoomd voor deze schuld en markteconomische ideologie.
De markteconomie is wat dat betreft dan ook een nieuwe religie geworden, met aan de leiding de centrale banken die aan de knoppen draaien en wordt uitgevoerd door de financiële wereld en wordt vervolgens door een zeer groot deel van de mensen geaccepteerd.
Maar is deze markteconomie de oplossing gebleken voor een gelukkige samenleving?
De wereldwijde berichtgevingen over gezinnen die uit hun huizen zijn gezet, gezinnen met grote schulden, armoede of verborgen armoede liegen er niet om. Over het vernielen van de planeet nog maar niet te spreken.
De werkelijkheid is, dat deze nieuwe economie aanwakkert tot de hoogst mogelijke winsten en prijzen, tot geldzucht en hebzucht van (mulinationale) bedrijven en waarbij de rol van de grote banken cruciaal is geworden.
Deze mogen niet meer omvallen en zullen ten alle tijde gered moeten worden met belastinggeld.

Hoe passen christenen in zo’n wereld?
Christenen zijn geen deel van deze wereld, de waarheid die christenen zoeken is te vinden in Gods woord:

HerzSt (Johannes 17:14-17) 14 Ik heb hun Uw woord gegeven,  en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 17  Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.

De liefde voor geld

HerzSt (Mattheüs 6:24) Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Uit Jezus vaststelling dat men niet God kan dienen én de mammon (geld of rijkdom), blijkt wel, dat ‘geldzuchtig zijn’ wordt vergeleken met afgoderij:

HerzSt (Markus 10:21-25)   24 En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan! 25 Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. 

HerzSt (Lukas 14:33) 33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. 

NBV    (Lukas 16:14-15) 14 De farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor hem op. 15 Maar Jezus zei tegen hen: ‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.

Het bovenstaande is duidelijke taal. Volgens Jezus staan geldzucht en hebzucht haaks op het discipel zijn van Hem, dat is onmogelijk. Dat gaat rechtstreeks in tegen de naastenliefde.
Ook Paulus schrijft iets soortgelijks aan Timotheüs:

HerzSt (1 Timotheüs 6:9-10) 9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad.

HerzSt (2 Timotheüs 3:1-2) 3 En  weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,…..

Hoe zal deze geldzucht zich verder ontwikkelen volgens de Schrift?
In het boek Openbaring worden de gebeurtenissen beschreven die verband houden met de eindtijd.
Eerst wordt in Openbaring een opsomming gegeven van de 7 wereldmachten met een ‘gekroonde’ koning, de politieke wereldmachten:

HerzSt  (Openbaring 13:1) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. 

Als de 6e wereldmacht (volgens de telling van Openbaring) het Romeinse rijk vertegenwoordigd, dan is de 7e macht onbetwist het Amerikaanse rijk, de huidige wereldmacht.
Voor aanvullende info hierover zie: : http://www.dojc.nl/?p=16
Daarna verschijnt in het boek Openbaring een scharlaken gekleurd wild beest waarop een prostituee zit.
Omdat we het hier, zoals bij het voorgaand wild beest in Openbaring, weer hebben over een beest met 7 koppen en 10 horens, hebben we het ook hier weer over machten:

Het scharlaken gekleurd wilde beest met de 7 koppen en de 10 horens

Er verschijnt in het boek Openbaring een scharlaken gekleurd wild beest waar een prostituee op zit.
‘Het wilde beest was, maar is niet’:

NBV     (Openbaring 17:7,8) 7 ……Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop ze zit, met zijn zeven koppen en tien horens. 8 Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden……..

HerzSt  (Openbaring 17:11,12) 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En  de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

In Op. 17:11,12 staat dat dit beest zelf de achtste is, langs de eerder in het boek Openbaring beschreven 7 wereldmachten is het een achtste wereldmacht, maar op een geheel andere wijze.
Het is echter geen macht van een koninkrijk zoals voorheen (was, maar is niet), echter het lijkt op zo’n koninkrijk.
Het valt op dat er niet wordt gesproken over diademen als openbare identificatie van de kronen van de koningen zoals bij het vorige wilde beest.
Het wordt ook niet aangeduid als een religieuze machtsvorm, immers de vrouw als symbool van afgoderij wordt op de rug gedragen. Dan blijft er over een financiële macht. Deze financiële macht wordt afgebeeld als een ‘ongekroonde’ koning’ en heeft een nauwe relatie met het ‘beeld’ van het eerste wilde beest  waarvoor geldt dat niemand kan kopen of verkopen behalve wie het merkteken heeft.  (Op.13:16,17)
Voor aanvullende info hierover zie: http://www.dojc.nl/?p=147
Het zijn de 10 ( = volledigheid of totaal van alles) koningen van de centrale banken die één uur koninklijke macht ontvangen. (Op. 17:12)

HerzSt  (Openbaring 17:3-5) 3 …..En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood  beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens.4 En de vrouw was  bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven:  Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

Wie is dan deze prostituee, die op het scharlaken gekleurde beeest zit?
De Schrift spreekt over haar als Babylon de Grote of het grote Babylon. (Op. 17:5)
Om een beter begrip te krijgen van het begrip ‘Babylon de Grote’ moeten we eerst terug naar de tijd  ( +/- 587 vChr) waarin de Joden gedeporteerd werden naar Babylon.

Babylon

Tijdens het Babylonische koningschap van Nebukadnezar werd het Joodse volk gedeporteerd naar Babylon. Na verloop van tijd werd Nebukadnezar hoogmoedig:

HerzSt (Daniël 4:29-32) 29 Na verloop van twaalf maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. 30 De koning nam het woord en zei: Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit?  31 Dit woord was nog in de mond van de koning of er klonk  een stem vanuit de hemel: U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd: Het koningschap is van u weggegaan!  32 Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven zoals aan de runderen, en er zullen zeven tijden over u voorbijgaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil.

Omdat Nebukadnezar hoogmoedig was geworden door de God van Daniël te minachten, moest hij – door een besluit van God – 7 tijden verblijven bij de dieren van het veld.
Na deze periode kwam zijn verstand terug en verheerlijkte Nebukadnezar de Koning van de hemel:

HerzSt (Daniël 4:37) Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan.

Na Nebukadnezar werd Belsazar de nieuwe koning van Babylon.
In Daniël hoofdstuk 5 wordt beschreven dat koning Belsazar een groot feest gaf voor zijn edelen, zijn vrouwen en bijvrouwen. Tijdens dat feest gebruikten zij op bevel van Belsazar de bekers die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem had weggenomen en prezen hun goden.
Plots verschijnt er een hand die een tekst in een onbekend schrift op de muur schrijft.
Daniël verklaart de betekenis hiervan:

HerzSt (Daniël 5:22-30) 22 Wat u, Belsazar, zijn zoon, betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. 23 U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van Zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken, en u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in Wiens hand uw adem is en aan Wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt. 24 Daarom is door Hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. 25 Dit is het schrift dat werd geschreven: MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN.

Vervolgens ontcijfert Daniël de geschreven tekst en voorzegt het einde van het Babylonische koninkrijk.
Diezelfde nacht valt Babylon en wordt Belsazar vermoord.

HerzSt (Jeremia 51:12,13) 12 Hef een banier omhoog tegen de muren van Babel, versterk de bewaking, stel wachters op, leg hinderlagen! Wat de HEERE Zich immers voorgenomen heeft, zal Hij ook doen: wat Hij gesproken heeft over de inwoners van Babel. 13 U die woont aan grote wateren, die rijk bent aan schatten, uw einde is gekomen, de maat van uw winstbejag.

Het oude Babylon was volgens Jeremia rijk aan schatten en had een grote mate van winstbejag.
Welk hedendaagse Babylon is rijk aan schatten/vermogens en heeft een grote mate van winstbejag?
Dat zijn overduidelijk de financiële instituten zoals de banken, verzekeringsmaatschappijen, inversteringsmaatschappijen, enz.
Samengevat de financiële wereld.
En om nu weer terug te komen op het boek Openbaring, wie is dan deze vrouw, deze prostituee en  wat wordt er bedoeld met Babylon de Grote?

Babylon de Grote

HerzSt (Openbaring 17:1-5) 1 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. 2 Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. 3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood  beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens. 4 En de vrouw was  bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven:  Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

Er wordt in (Op. 18:9) geschreven dat na de vernietiging van deze hoer „de koningen der aarde” over haar heengaan rouwen. Het is vanwege deze hoererij met de koningen daarom niet logisch dat zij zelf een politieke macht is:

NBV     (Op. 18:9) 9 De koningen op aarde, die ontucht met haar hebben gepleegd en in weelde hebben geleefd, zullen om haar jammeren en treuren als ze de rook boven haar zien opstijgen.

Aangezien de kooplieden der wereld rijk van haar zijn geworden, is het ook niet logisch dat zij de zakenwereld afbeeld.

HerzSt  (Op. 18:15) 15 De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging,

De vrouw heeft een naam op haar voorhoofd ; het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Babylon was destijds een stad van zonde met diverse tempels gewijd aan vele vormen van afgoderij:

HerzSt (Jeremia 50:1-2) 1 Het woord dat de HEERE gesproken heeft tegen Babel, tegen het land van de Chaldeeën, door de dienst van de profeet Jeremia: 2 Verkondig onder de heidenvolken, laat het horen, hef een banier omhoog, laat het horen, verberg het niet, zeg: Babel is ingenomen, Bel staat beschaamd, Merodach is verpletterd. Zijn afgoden staan beschaamd, zijn stinkgoden zijn verpletterd.

In de inleiding van dit artikel staat geschreven dat de markteconomie een nieuwe religie is geworden, dat kan niets anders betekenen als afgoderij.
Waar bestaat deze afgoderij dan tegenwoordig uit?
Dan komen we weer terug bij ‘De liefde voor de mammon’. Geldzuchtig zijn is namelijk afgoderij en rijkdom begeren is ook afgoderij.       (Mattheüs 6:24 , 1Timotheüs 6:9-10) .
Hiermee wordt het duidelijk dat de prostituee uit Openbaring staat voor de afgoderij, door liefde  voor geld en rijkdom te hebben, het is een afbeelding van de wereldomvattende hoererij door de overspelige relatie ten aanzien van de Schepper die deze liefde rechtmatig toekomt.

NBV     (Ezechiël 6:9) 9 Degenen die ontkomen, zullen aan mij denken wanneer ze wonen bij de volken waar ze in gevangenschap naartoe worden gevoerd. Ze zullen zich herinneren hoe diep ze mij krenkten toen hun overspelig hart mij verliet en hun ogen naar hun afgoden lonkten. . . .

De val van Babylon de Grote, de financiële wereld

.HerzSt (1 Timotheüs 6:17-18) 17 Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn,  en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; 18 ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen

In Openbaring staat dat de schuldeconomie, deze financiële wereld, met zijn rijkdom en winstbejag niet door kan blijven gaan en zal vallen:

HerzSt (Openbaring 14:8) En een andere engel volgde, die zei:  Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon,  de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken

HerzSt (Openbaring 18:6-7) 6 Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel  naar haar werken. Schenk in de drinkbeker  waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in. 7 Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij:  Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien.

Als de financiële wereld moet vallen, wat staat ons dan nog te wachten?

Ga uit haar vandaan

HerzSt (Jeremia 51:6-8) 6 Vlucht weg uit het midden van Babel, laat ieder zijn leven redden, word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Want dit is de tijd van de  wraak van de HEERE, Hij vergeldt het wat het verdient. 7 Babel was in de hand van de HEERE een gouden beker, die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken, daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige. 8 Plotseling is Babel  gevallen en stukgebroken…..

HerzSt (Openbaring 18:4) 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen:  Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

Hoeveel mensen zijn door deze financiële wereld uit hun huizen gezet of hebben grote schulden? Hoeveel mensen hebben op de beurzen al het geld verloren dat bedoeld was voor de studie van hun kinderen?
Hoeveel mensen hebben wereldwijd door de geldzucht van de financiële wereld armoede?
De plagen zoals beschreven in Op. 18:4 zijn al in volle gang en zullen nog heviger worden als het financiële systeem uiteen valt.

De vervolging van christenen

HerzSt (2 Timotheüs 3:1-2) 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,….

Voordat het financiële systeem uiteen valt komt er nog een periode van handelsverdragen met de 7e wereldmacht , de VS van Amerika.  De Schrift noemt dit ‘het beeld’ of afbeelding van het wilde beest.
Voor aanvullende info hierover zie: http://www.dojc.nl/?p=2489

HerzSt (Openbaring 13:15-17) 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die  het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven  een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,  17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of  de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Christenen komen hierdoor onder grote druk te staan, ze willen dat financiële merkteken van ‘het beeld’ van de 7e wereldmacht onder geen beding in ontvangst nemen en kunnen dan niets meer kopen of verkopen. Wie zwicht zal ook van de wijn van toorn van God te drinken krijgen. (Op. 14:10)

HerzSt (Mattheüs 24:21) 21  Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

HerzSt (Lukas 21:27-28) 27  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Alleen ons volledige vertrouwen op onze hemelse Vader en op Zijn Zoon kan ons door deze moeilijke periode heen helpen.

 

 

eindtijd 12. Wat is de huidige status?

Als we de tekenen in de evangeliën bezien (zie eindtijd 2. De Evangeliën), zitten we in de overgang van  ‘Begin van de weeën der benauwdheid’ naar ‘De grote verdrukking en vervolging’, een periode die in 2 Timotheüs 3:1-2 ‘de laatste dagen’ wordt genoemd:

HerzSt (2 Timotheüs 3:1-2) 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,….

Begin van de weeën der benauwdheid:
Valse christussen, Oorlogen, Hongersnoden, Besmettelijke ziekten, Aardbevingen.

De grote verdrukking en vervolging:
Gedood worden, Door allen gehaat worden, Vele christenen zullen struikelen, Elkaar verraden en haten,  Wetteloosheid neemt toe, Liefde zal verkillen, Evangelie prediking wereldwijd, Een grote verdrukking, Valse christussen en valse profeten die grote tekenen zullen doen, Velen volken zullen God gaan zoeken

De gekozen opzet is om alleen een overzicht te maken van de tekens van  ‘De grote verdrukking en vervolging’ in de laatste dagen. Deze tekens komen  spoedig in een stroomversnelling omdat christenen juist in deze tijdsperiode massaal afvallig zijn geworden. De grote verdrukking en vervolging zullen dus binnenkort plaatsvinden.

=====================================================================

Wat de huidige status betreft, de laatste dagen, zijn er 3 duidelijke vertrekpunten:

De massale afval is reeds gekomen (2 Tess. 2:3, Daniël 8:23) Zie: eindtijd 10. De afval
De mensen zijn op grote schaal geldzuchtig geworden. (2 Tim. 3:1-2) Zie: eindtijd 10. De afval
Het 8e koninkrijk, het financiële systeem,  regeert.  (Op. 17:11) Zie:  eindtijd 11. De hoofdthema’s

=====================================================================

De 7e koning; het Amerikaanse rijk
De 7e kop of gekroonde koning, het Amerikaanse rijk, moet ‘een korte tijd’ blijven om dan plaats te maken voor het 8e koningrijk, een financieel systeem. (Op.17:10) (zie ook wereldmachten 3. De 7e koning, het Amerikaanse rijk)
 
Het 8e koninkrijk; een financieel systeem      
Na het Amerikaanse rijk komt er een nieuwe koning, een  wereldmacht, waarbij niet wordt gesproken over kronen als openbare identificatie van het koningschap zoals bij de eerdere koningen. (vergelijk Op. 13:1 met Op. 17:3)  Deze laatste wereldmacht, het 8e koninkrijk, is  geen macht van een koninkrijk zoals voorheen (was, maar is niet), maar is een financiële macht en komt uit de zeven.  (Op. 17:11) (Zie: wereldmachten 9. De vrouw en het scharlaken gekleurd wilde beest en wereldmachten 10. Het 8e koninkrijk, de 10 koningen)

HerzSt  (Openbaring 17:11,12) 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En  de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

Dit 8e koninkrijk zal volgens Openbaring voor 1 uur (een korte tijdsperiode) de macht om te regeren ontvangen, het zijn de 10 koningen die het koningsschap nog niet ontvangen hebben.
Uit onze  studie blijkt, dat de centrale banken – met in het bijzonder de FED – het 8e koninkrijk vormen.
 
De afval
De laatste dagen komen nu in een stroomversnelling omdat christenen massaal afvallig zijn geworden. (2 Tess. 2:3)

HerzSt (2Thessalonicenzen 2:3) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,  

Dit belangrijke markeringspunt van de christelijke afval is in onze ogen reeds gepasseerd, eerst in Europa en vervolgens in de rest van de wereld.
Misschien dat er in enkele delen  zoals in Afrika of Azië nog een beperkte groei is, maar de christelijke morele leefwijze centraal in het leven stellen is in de meeste landen echt voorbij.

De valse profeet 
Meteen na de afval verschijnt de valse profeet, die zich als een God verheft en exclusieve toewijding verlangt. (2Tess. 2:3,4)

HerzSt (2Thessalonicenzen 2:3-4) ….Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,  4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

De valse profeet doet grote tekenen
Wij hebben vanuit de Schrift een duidelijk beeld hoe de valse profeet zich zal manifesteren, maar kunnen hem nog niet precies identificeren omdat we nog niet de krachtige tekenen hebben gezien die hij zal doen.
 
HerzSt  (Openbaring 13:13-14) 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.14 En  het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest….

De valse profeet  is de initiator van de Nieuwe Wereld Orde
(zie hiervoor ook wereldmachten 7. Een ‘beeld’ maken voor het eerste wilde beest)

HerzSt (Openbaring 13:14-15) …. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

De valse profeet heeft autoriteit en zegt tegen de aardbewoners dat zij een afbeelding (een beeld) moeten maken van de wereldmachten.
Dit levende beeld is een nieuwe organisatie, die we gemakshalve de Nieuwe Wereld Orde hebben genoemd. (NWO)
Ook krijgt deze valse profeet de macht om deze organisatie levensvatbaar te maken, zodanig dat mensen het met de dood moeten bekopen als ze deze organisatie niet volgen.
Ook grote banken en investeringsmaatschappijen behoren tot de grote multinationale bedrijven die de NWO vorm geven met hun handelsverdragen.

Het merkteken van de valse profeet
De valse profeet oefent dwang uit op alle mensen om het merkteken van hem, zijn naam of het getal van zijn naam te aanvaarden en zorgt ervoor  dat alleen mensen met het merkteken  kunnen  kopen of verkopen.

HerzSt (Openbaring 13:16-17) 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Dit merkteken voorspelt helaas niet veel goeds, mensen met het merkteken zullen ook de toorn van God ondergaan:

HerzSt (Openbaring 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God,…..

Het hemelse visioen
Na de inspectie van de 7 gemeenten wordt Johannes in Op. hfstk 4 gevraagd op te stijgen naar de hemel zodat het verdere hemelse visioen aan hem getoond kan worden:

HerzSt (Openbaring 4:1) 1 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.

De opname van de eerstelingen, de profeten, in de hemel
(Zie ook: eindtijd 7. Openbaring; de oogst)
De geboorte van het kind, het Nieuwe Jeruzalem, heeft ook betrekking op de opstanding van de profeten, zij behoren ook tot de eerstelingen.

HerzSt (Hebreeën 11:13-16) 13  Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. 14 Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. 15 En als zij aan het vaderland gedacht hadden vanwaaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. 16 Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen  om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.

HerzSt (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.

De 5e trompet klinkt, het eerste wee:
De opgesloten engelen in Tartarus krijgen de macht om 5 maanden lang de mensen te pijnigen die het zegel van God niet op het voorhoofd hebben. (Op. 9:5-6) (Zie: eindtijd 4. Openbaring; de 7 trompetten)
Ze doen zich met hun kronen voor als van belangrijke komaf, koningszonen, met hun mensengezichten doen zij zich voor als begripsvolle mensen en met hun vrouwelijk haar doen zij zich zo lieflijk voor als vrouwen. (Op. 9:7-8)
In werkelijkheid bezitten ze angstaanjagende tanden als leeuwen en venijnige staarten als schorpioenen.
 
De 6e trompet klinkt, het tweede wee:
Vier engelen worden losgemaakt en maken het mogelijk dat een zeer grote groep ruiters het 3e deel van de  mensen kan doden.(Op. 9:15)
Het overige deel van de mensen had geen berouw van hun werken. (Op 9:20,21)
Er is geen uitstel meer (Op. 10:6)

Prediking door de 2 getuigen
De twee getuigen zullen gedurende 1260 dagen werkzaam zijn en zijn in zakken gehuld. Dit betekent dat hun getuigeniswerk een boodschap inhoudt, waar berouw bij past.
Het getuigenis van deze 2 profeten zal een getuigenis zijn voor alle natiën, de laatste kans om berouw te tonen en geloof te tonen in de hemelse Vader en Zijn Zoon:

HerzSt (Mattheüs 24:14) 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Wanneer de twee getuigen hun getuigenis hebben geëindigd, zal het wilde beest dat uit de afgrond opstijgt (het 8e koninkrijk) oorlog tegen hen voeren en hen overwinnen en hen doden. (Op. 11:7)
 
De 7e trompet klinkt, het derde en tevens laatste wee:

Gods koninkrijk is gekomen.

De hemelse Vader is als koning gaan regeren. (Op. 11:15-17)
De koninkrijken van de wereld zijn van God en zijn messias geworden. De 24 ouderen geven een opsomming aan Johannes van de beloningen voor personen die zullen gaan plaatsnemen in het Nieuwe Jeruzalem; De beloning  voor de profeten, de heiligen en degenen (jong en oud) die ontzag hebben voor Uw naam. (Op.11:18)

De opname van de heiligen in de hemel
(Zie ook: eindtijd 7. Openbaring; de oogst)
Gedurende de 7e trompet zullen de 144.000 heiligen een opname in de hemel ontvangen, de Heer tegemoet:

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:17) 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

HerzSt (1 Korinthiërs 15:51-52) 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. (de 7e trompet)   Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

De geboorte van het Nieuwe Jeruzalem
Het hemelse Jeruzalem, een hemelse organisatie van engelen, staat op het punt om een kind te baren. De geboorte van het ‘symbolische’ kind is het Nieuwe Jeruzalem. (Op. 12:1,2) (Zie: eindtijd 5. Openbaring; de zwangere vrouw)
Michaël en zijn engelen strijden tegen Satan  en overwinnen hem.  (Op. 12:7)
Satan wordt neer geslingerd naar de aarde, samen met zijn engelen.  (Op. 12:9)
Nu Satan is neer geslingerd  kan Gods koninkrijk gaan functioneren.  (Op. 12:10)
Nadat Satan naar de aarde is neer geslingerd vervolgt hij als eerste de engelen die ook taken op aarde hebben en hij is woedend.  (Op. 12:12,13)
Dan gaat Satan ‘het overgebleven zaad’, de heiligen, op aarde vervolgen.  Op. 12:17)
Het pasgeboren kind, een ‘symbolisch’ mannelijk kind, is een nieuwe hemelse organisatie dat alle natiën zal hoeden met een ijzeren staf. (Op. 12:5)
Dit ‘hoeden met een ijzeren staf’ verwijst naar de manier van regeren die ingrijpend zal zijn. (Op. 2:26-27)

De koning van het zuiden
De koning van het zuiden (nog niet geïdentificeerd) zal in botsing komen met de koning van het noorden, met de 10 koningen samen met de VS. (Daniël 11:40)

China heeft zwaar geïnvesteerd in Amerikaanse staatsobligaties. Volgens persbureau Bloomberg is de schuld meer dan 1000 miljard dollar.
Als de dollar verder verwatert of als de VS de schulden niet terug kunnen of willen betalen zou het zomaar kunnen gebeuren dat China de koning van het zuiden wordt.

De vervolging van christenen
De VS zal onder leiding van het 8e koninkrijk christenen vervolgen.

HerzSt (Daniël 8:24) 24 ….Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk.
 
HerzSt (Mattheüs 24:9) 9  Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.

Het 8e koninkrijk zal samen met de VS oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen, samen met alle getrouwe christenen.
 
HerzSt (Openbaring 17:14) 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

De vernietiging van Babylon de Grote; de afgoderij in al zijn vormen
Dan volgt er een hevige strijd van de 10 koningen samen met de VS tegen het Grote Babylon en ‘de afgoderij in al zijn vormen’ wordt vernietigd:

HerzSt (Openbaring 17:16-17) 16 En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. 17 Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.
 
De grote oorlog te Har–Mágedon
De koningen der aarde (de NAVO) worden vergaderd tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige te Har–Mágedon:

HerzSt (Openbaring 16:14-16) 14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.
 
Jezus voert met zijn leger de oorlog in rechtvaardigheid:

HerzSt (Openbaring 19:11) 11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

De opname van de grote schare in de hemel
(Zie ook: eindtijd 7. Openbaring; de oogst)
Na de 6e schaal, maar voordat de 7e schaal wordt uitgegoten wordt de grote schare opgenomen in de hemel.

HerzSt (Openbaring 16:12,15) 12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat.

15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

De grote schare zullen dienaren zijn in de tempel

HerzSt (Openbaring 7:15) 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 

Jezus gaat met de 144.000 heiligen regeren
De heiligen gaan op hun tronen zitten en regeren duizend jaar als koningen en priesters samen met de Christus. (Op. 20:4,6)

Het besluit van het samenstel van dingen
De grote verdrukking zal een financiele en economisch verdrukking zijn veroorzaakt door het 8e koninkrijk, de centrale banken, die een meedogenloze koning zal blijken te zijn. Hebzucht en macht zullen belangrijke redenen zijn voor dit financiële debacle.
Christenen zullen gehaat en vervolgd worden, niet in het minst omdat ze het kenmerk van de valse profeet onder geen beding in ontvangst willen nemen.
Deze valse profeet zal exclusieve toewijding eisen.
Het niet kunnen kopen of verkopen zal iedere christen op de proef stellen, het zal aantonen wie volhard in het geloof. Iedere christen zal dus onder beproeving zijn geloof en vertrouwen in de hemelse Vader en het Lam moeten tonen.
De hemelse Vader zal echter niet toelaten dat zijn getrouwe oogappels onder deze verdrukking bezwijken.
De dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht en wanneer zij zeggen dat er vrede en zekerheid is, dan zal hun vernietiging komen. (1 Thess. 5:2-3)
Vlak voordat de aanval op de grote schare wordt ingezet door de VS en het 8e koninkrijk, zal Jezus met zijn leger ingrijpen. (Daniël 11:45) (Daniël 8:23-25) (Op. 17:12-14)
Dit is de oorlog van de grote dag van God de Almachtige te Har–Mágedon.
De valse profeet en de 10 koningen zullen in deze oorlog vernietigd worden,(Op. 19:19-21)
Evenals de onberouwvolle mensen, – zoals  de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars (Op. 21:8) – dezen, die de aarde vernietigen, die zullen nu zelf vernietigd worden. (Op. 11:18)
Het directe einde zal gekenmerkt worden door natuurgeweld op een schaal zoals dat nog nooit is voorgekomen.(Lukas 21:25-26) (Lukas 17:26-29) (2 Petrus 3:10) (Op. 6:14)
Voor het natuurgeweld in het laatst der dagen losbreekt, zal de grote schare ook ‘terstond en zonder aarzelen’ moeten gehoorzamen en vertrekken zoals Noach en Lot deden.
Satan wordt opgesloten in Tartarus. (Op. 20:1-3)

Wie tot het einde volhardt en wie de enige hemelse Vader blijft aanbidden, die zal gered worden:

NBG51 (Handelingen 2:21) 21 En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.
 
NBG51 (Mattheüs 24:13) 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Wat na 1000 jaar volgt
De reeds overleden mensen worden pas na duizend jaar weer opgewekt. (Op. 20:5)
Zij worden geoordeeld overeenkomstig het boek des levens. Van wie de naam niet in het boek des levens staat, die wordt vernietigd. (Op. 20:11-15)
Satan wordt vrijgelaten, zal nog velen misleiden en zal dan worden vernietigd. (Op. 20:10)
Het nieuwe Jeruzalem daalt neer uit de hemel, God is bij de mensen en zal alle tranen uit de ogen wegwissen en de dood zal niet meer zijn. (Op. 21:2-4)

En met de opwekking van de overleden mensen en het neerdalen van het Nieuwe Jeuzalem naar de aarde wordt de profetie vervuld, dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven. (Matt. 5:5)

HerzSt (Jesaja 11:4-9) 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. 5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. 6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Slot

eindtijd 11. De hoofdthema’s

Hoofdthema’s evangeliën:

a)     Begin van de weeën der benauwdheid

Matt. 24:5+Luc. 21:8                   Valse christussen
Matt. 24:6+Luc. 21:9+Op. 6:4     Oorlogen
Matt  24:7+Luc. 21:11+Op 6:6,8 Hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen
 
b)    De grote verdrukking en vervolging

Matt. 24:9+Luc. 21:17,21+Op 6:9 Vervolging, gedood worden, door allen gehaat worden
Matt. 24:10+Luc. 21:16  Velen christenen zullen struikelen, elkaar verraden en haten
Mattheüs  24:12              Wetteloosheid neemt toe, liefde zal verkillen
Mattheüs  24:14              Evangelie prediking wereldwijd
Mattheüs  24:21              De grote verdrukking
Mattheüs  24:11,24         Valse christussen en valse profeten die grote tekenen zullen doen
 
c)     De wederkomst van Jezus

Mattheüs  24:17              Ben je gedurende de opname op het dak, ga dan niet in huis om goederen op te halen
Mattheüs  24:18              Ben je gedurende de opname op de akker, keer dan niet terug naar huis om kleding op te halen
Lucas     17:26                Jezus dagen zullen zijn als in de dagen van Noach, na het sluiten van de ark komt plotseling de watervloed.
Lucas     17:29                Jezus dagen zullen zijn als in de dagen van Lot, na zijn vertrek uit Sodom komt plotseling  vuur en zwavel op Sodom.
Matt  24:44+Luc 12:40    De zoon des mensen komt op een moment waarop je Hem niet verwacht
Openbaring 6:2               Jezus is een kroon gegeven als teken van Koninkrijksmacht
Matt  24:30+Luc 21:27+Op 1:7 Teken van de zoon des mensen op de wolken
Mattheüs  24:31              Jezus begint met het bijeenbrengen van de uitverkoren heiligen
 
d)    De voleinding der wereld

Matt. 24:29+Luc. 21:25+Op. 6:12,13  Na de verdrukking zal de  zon verduisterd zijn, de maan zal niet schijnen , en de sterren  vallen van de hemel
Matt. 24:29+Luc. 21:26+Op. 6:15,16   De krachten der hemelen worden bewogen en de mensen zullen grote angst hebben voor de toorn van God en het Lam
2 Petrus 3:10                  De hemelen met een sissend gedruis zullen voorbijgaan
Lucas     21:25                De  mensen worden radeloos door het bulderen van de zee en de golven
Openbaring 6:14             Alle bergen en alle eilanden worden van hun plaats gerukt
1 Thess. 5:2-3                 De dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht en wanneer zij zeggen dat er vrede en zekerheid is, dan zal hun vernietiging komen.

Hoofdthema’s Openbaring

De valse profeet  is de initiator van de NieuweWereldOrde: (zie hiervoor wereldmachten 7. Een ‘beeld’ maken voor het eerste wilde beest)

HerzSt (Openbaring 13:14-15) …. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

De valse profeet heeft autoriteit en zegt tegen de aardbewoners dat zij een afbeelding moeten maken van de wereldmachten.
Dit beeld is een nieuwe organisatie, die we gemakshalve de Nieuwe Wereld Orde hebben genoemd. (NWO)
Ook krijgt deze valse profeet de macht om deze organisatie levensvatbaar te maken, zodanig dat mensen het met de dood moeten bekopen als ze deze organisatie niet volgen.

De NWO is nog niet geformeerd. Dit zal niet lang meer duren, want het 8e koninkrijk zal maar voor 1 uur autoriteit ontvangen. (Op. 17:12)
De 10 koningen zullen hun macht geven aan hun financiële systeem.(Op.17:13)

HerzSt (Daniel 11:38-39) 38 En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. [het wilde beest met 2 horens, de mens van de wetteloosheid (2Thess. 2:3,4,9)] Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden. 39 Hij zal versterkte vestingen maken samen met een vreemde god. [met de helper van het 8e koninkrijk, het wilde beest met 2 horens, de valse profeet (2Thess. 2:3,4,9)] Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen en hij zal het land uitdelen als beloning. [het 8e koninkrijk heeft als financieel systeem een volledige grip op de NWO]

De NWO; 

Er lopen nu besprekingen tussen 11 leden en 1 geïnteresseerde over handelsbelangen die nog nooit zo ingrijpend zijn geweest voor de nationale democratieën; de Trans Pacific Partnership.
Het is een open partnership waarbij op termijn meer leden kunnen gaan deelnemen.
De huidige 11 TPP-leden, Australië, Brunei Darussalam, Canada, Chili, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, Singapore, de Verenigde Staten en Vietnam zijn klaar met hun 16e ronde van de besprekingen in Singapore medio maart 2013. De Japanse premier Shinzo Abe kondigde op 15 maart aan dat Japan (de 3e wereldeconomie) aangeboden heeft om zich bij de TPP onderhandelingen aan te sluiten. Multinationale bedrijven zullen grote bevoegdheid krijgen in de deelnemende landen.
De Amerikaanse regering van Obama wil in oktober 2013 de onderhandelingen afgerond hebben.

http://www.truth-out.org/news/item/15353-transpacific-partnership-will-undermine-democracy-empower-transnational-corporations
Trans Pacific Partnership Will Undermine Democracy, Empower Transnational Corporations

“Op kritieke punten zal de massale Trans-Pacific Partnership (TPP), waar in het geheim over wordt onderhandeld  door de regering-Obama, de democratie ondermijnen in de Verenigde Staten en over de hele wereld en een verdere machtsvergroting geven aan internationale ondernemingen. Het zal de bescherming omzeilen voor de gezondheidszorg, lonen, arbeidsrechten, consumentenrechten en het milieu, en zal de regulering verminderen van grote financiële en risicovolle investeringspraktijken.
De enige manier waarop dit verdrag, dat zeer onpopulair zal zijn bij het Amerikaanse volk als ze zich er eenmaal bewust van is, kan worden goedgekeurd is als de regering-Obama het democratische proces vermijdt door gebruik te maken van een bevoegdheid die bekend staat als “Fast Track”, die de constitutionele controles en afwegingen van het Congres beperkt.

Als de TPP wordt goedgekeurd, zal de soevereiniteit van de Verenigde Staten en andere aangesloten landen worden waargenomen door handelstribunalen die een voorkeur hebben voor de macht van het bedrijfsleven en de nationale wetgeving zullen dwingen om ondergeschikt te zijn aan zakelijke belangen.”

Zoals wij het begrijpen worden de multinationale bedrijven in toenemende mate de belanghebbenden en dus bestuurders van de deelnemende landen. Als deze partnership (TPP)  eenmaal is opgericht en gaat functioneren zullen meer landen zich hierbij willen aansluiten. De NWO bestaat in onze ogen uit grote multinationale bedrijven die  de eigenlijke bestuurders worden van de landen.

Omdat de valse profeet de initiator is van de NWO volgens Openbaring 13:14-15, is het voor de hand liggend dat de topmannen van de grote multinationale bedrijven, waarvan velen deelnemen aan The Giving Pledge, ervoor zullen zorgen dat de genoemde TPP onderhandelingen een succes in hun voordeel worden.

Het 8e koninkrijk; een financieel systeem

Na het Amerikaanse rijk komt er een nieuwe koning, een  wereldmacht, waarbij niet wordt gesproken over een kroon als openbare identificatie van het koningschap zoals bij de eerdere koningen (Op. 17:3)  Deze laatste wereldmacht, het 8e koninkrijk, is  geen macht van een koninkrijk zoals voorheen (was, maar is niet), maar is een financiële macht en komt uit de zeven.  (Op. 17:11) (Zie: wereldmachten 9. De vrouw en het scharlaken gekleurd wilde beest en wereldmachten 10. Het 8e koninkrijk, de 10 koningen)

HerzSt  (Openbaring 17:11,12) 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En  de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

Het Federal Reserve System of de Federal Reserve (informeel ook wel The Fed) is de particuliere, centrale bank van de Verenigde Staten van Amerika, vergelijkbaar met de Europese Centrale Bank in Frankfurt. De Bank wordt bestuurd door een Raad van Commissarissen die door de president wordt benoemd. Hoewel de naam Federal Reserve anders doet vermoeden is de bank geen eigendom van de staat: de aandelen worden verplicht gehouden door alle deelnemende banken (“members”).
(Bron: Wikipedia)

De FED en ECB zijn autonome banken, zij functioneren onafhankelijk van regeringen.
De Dow Jones is (in maart/april 2013) gestegen naar een nieuw All Time High slotrecord.
Volgens diverse beursgoeroes is de FED de machtigste organisatie op aarde geworden met haar gratis geld stimulatiepolitiek.

Volgens Paul Craig Roberts – een voormalig adjunct-secretaris van de US Treasury – heeft het extreme ‘bijdrukken’ van de dollar een grote vlucht in goud tot gevolg.
Dat ziet de FED ook en dit ondermijnt de waarde van de US-obligaties, heeft een negatieve invloed op het laag houden van de rente en verslechterd de positie van de dollar als wereldmunt.
Volgens Roberts wordt er door de participerende banken van de FED op grote schaal geshort op goud om de prijs maar omlaag te krijgen, de fysieke goudprijs wel te begrijpen. De vraag naar goud is door de valuta-oorlog nog steeds zeer groot.

De goudprijs

Wanneer centrale banken veel geld in omloop brengen zoals nu in de VS en Japan (begin 2013), ontstaat er historisch gezien veel vraag naar goud door de verwatering van de munt.
Slechts 5 banken zijn betrokken om de Londense goudprijs te bepalen: Societe Generale, HSBC Holdings, the Bank of Nova Scotia, Deutsche Bank and Barclays.
Volgens het protocol wordt de goudprijs 2x daags bepaald door het verschil tussen vraag en aanbod.
Volgens GATA (Gold Anti-trust Action Committee) wordt de goudprijs echter gemanipuleerd:

http://www.gata.org/node/12429
“Als berichten – zoals het Cyprus bank-debacle – het nieuws treffen wordt goud en zilver agressief lager verkocht,” schrijft Macleod. “Deze tegengestelde actie wordt gelijktijdig  met het ingrijpen toegepast om het vertrouwen in papiergeld te versterken. Het bewijs dat de centrale banken en hun agentschappen de prijs van goud onderdrukken is dan ook overweldigend en Paul Roberts ‘analyse bevestigt waarom dit gebeurt.”

http://goldinvestingnews.com/33634/gold-price-manipulation-gata-central-banks-united-states-federal-reserve.html
Chris Powell, penningmeester, secretaris en directeur van GATA:
Centrale banken die hun valuta’s – en de Amerikaanse dollar in het bijzonder  – willen ondersteunen zullen de rentes en staatsobligatie-prijzen willen beheersen,  dus gaan ze ingrijpen in de goudmarkt door de openbare verkoop van hun goud , door middel van verhuring in de markt door middel van edelmetaal banken en de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) en door deze om te wisselen met andere centrale banken die deze verkoop of verhuur zullen doen. Ze verkopen ook goud opties en futures contracten via de BIS. Ze gaan veel ‘short’ op goud om de prijs te beheersen.

Short gaan of short selling is het verkopen van effecten die men niet in bezit heeft, om zo te kunnen profiteren van een daling van de beurskoers.

De Bank for International Settlements (vaak afgekort als BIS) (Duits: Bank für Internationalen Zahlungsausgleich ) is een internationale organisatie die internationale monetaire en financiële samenwerking nastreeft en optreedt als bank voor de nationale centrale banken. De bank is gevestigd te Bazel, Zwitserland en heeft een agentschap in Hongkong en Mexico-Stad. ( bron Wikipedia)

http://www.paulcraigroberts.org/2013/04/04/the-assault-on-gold-paul-craig-roberts/
Paul Craig Roberts, adjunct-secretaris van de Schatkist in de regering-Reagan

Voor Amerikanen kan de financiële en economische Armageddon vlak voor de deur staan. Het bewijs voor deze conclusie is de gezamenlijke inspanning van de Federal Reserve en de daarvan afhankelijke financiële instellingen om mensen weg te jagen van goud en zilver door deze prijzen terug te dringen.

Wij kunnen niet anders concluderen als dat de centrale banken regeren, het is het 8e koninkrijk geworden! Ze laten hun koningsmacht nog niet ten volle zien, maar dat is slechts een kwestie van tijd.
Deze 8e wereldmacht zal herkenbaar optreden wanneer de opgekochte staatsobligaties moeten worden afbetaald of de rente ( nu iets meer dan 0%) op de obligaties wordt verhoogd.
De 10 ongekroonde koningen (het 8e koninkrijk) ontvangen voor 1 uur (slechts een korte tijdsperiode) autoriteit  (Op. 17:11,12)

Babylon de Grote, de afgoderij in al zijn vormen

HerzSt  (Openbaring 17:5) 5 En op haar voorhoofd stond een naam  geschreven:  Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

De vrouw heeft een onthullende naam op haar voorhoofd; het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. (zie ook wereldmachten 9. De vrouw en het scharlaken gekleurd wilde beest)

Hierdoor wordt het duidelijk dat de vrouw staat voor alle hoererij, een afbeelding van de wereldomvattende afgoderij of overspelige relatie ten aanzien van de Schepper.
Oftewel: De afgoderij in al zijn vormen.

HerzSt (Openbaring 18:4) 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen:  Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

Openbaring 16:12;  De zesde schaal laat de Eufraat opdrogen zodat de koningen van de opgang der zon – uit het oosten – vrije toegang hebben.

Door een omlegging van de rivier de Eufraat door Cyrus kon destijds de stad Babylon (in 539 v. Christus) worden veroverd door de koningen van het oosten, Darius de Meder en Cyrus de Pers. God heeft de NWO en de 10 koningen van het 8e koninkrijk in het hart gegeven om het Grote Babylon te veroveren, net zoals Cyrus in de oudheid in het hart gegeven werd om Babylon te veroveren.
Er volgt een hevige strijd van de NWO tegen het Grote Babylon en Babylon wordt vernietigd:

HerzSt (Openbaring 17:16-17) 16 En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. 17 Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.

Christenen worden gesmeekt uit alle afgoderij weg te gaan, wanneer we niet samen met Babylon de Grote, de wereldwijde afgoderij, Gods toorn willen ontvangen. (Op. 18:4)
Op 1 dag zullen haar plagen komen, dood en rouw en hongersnood, ze zal verbrand worden met  vuur.  (Op. 18:8)

Maar wie tot het einde volhardt en de enige hemelse Vader blijft aanbidden, die zal gered worden:

NBG51 (Handelingen 2:21) 21 En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.
 
NBG51 (Mattheüs 24:13) 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
 
NBG51 (Lukas 21:19) 19 door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.

Lees verder in: 12. Wat is de huidige status?