9. De beloofde Messias

Jezus-Messias-9.pdf

Een uiteenzetting van Jezus leven bedoeld voor jong tot oud, om de diepere betekenis van de Messias duidelijk te maken.

In het vorige gedeelte; deel 8, hebben we uitgebreid gesproken over Jezus belangrijke onderwijs betreffende het offer dat Jezus moest brengen en hoe dat offer voor ons redding betekent.
Het Avondmaal des Heren is bedoeld voor iedere bewust gedoopte Christen en Paulus waarschuwt ons in Kolossenzen om ons niet deze prijs te laten ontnemen:

HerzSt (Kolossenzen 2: 18-19) 18 Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken, 19 en zich niet houdt aan het hoofd,………

Thema: Het thema van dit schrijven is; De persoonlijke keuze maken.

Lees verder

8. De beloofde Messias

Jezus-Messias-8.pdf

Een uiteenzetting van Jezus leven bedoeld voor jong tot oud, om de diepere betekenis van de Messias duidelijk te maken.

In het vorige gedeelte; deel 7, hebben we uitgebreid gesproken over Jezus belangrijke onderwijs betreffende de laatste dagen en wat die voor ons zullen inhouden.
Jezus waarschuwde ons, om niet misleid te worden betreffende Zijn komst in de laatste dagen:

HerzSt (Mattheüs 24:4-5) 4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

We weten dat Jezus komst onmiskenbaar zal zijn door Zijn unieke teken aan de hemel dat onmiddelijk na de grote verdrukking zal komen. Iedereen zal Jezus teken als zodanig herkennen:

HerzSt (Mattheüs 24:30) 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
(zie ook Openbaring 1:7)

Thema: Het thema van dit schrijven is; De kracht van het offer dat Jezus moest brengen, en hoe dat offer ons sterkt en voor ons redding betekent.

Lees verder

7. De beloofde Messias

Jezus-Messias-7.pdf

Een uiteenzetting van Jezus leven bedoeld voor jong tot oud, om de diepere betekenis van de Messias duidelijk te maken.

In het vorige gedeelte; deel 6, hebben we uitgebreid gesproken over Gods Koninrijk.
Het beloofde Koninkrijk, het Goddelijke vredesrijk met een rechtvaardig bestuur.
Alles wat Jezus hierover vertelde is uit betrouwbare bron:

HerzSt (Johannes 6:38) 38 Want Ik ben van de hemel neergedaald, niet opdat IkF mijn wil zou doen, maar de wil van Hem die Mij heeft gezonden.
HerzSt (Johannes 12:49) 49 Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.

Thema: Het thema van dit schrijven zal gaan over Jezus belangrijke onderwijs betreffende de laatste dagen en wat die voor ons zullen inhouden.

Lees verder