3. Jongeren; Teleurstellingen en hoe hier mee om te gaan

Jongeren3.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen met ondersteuning van de Schrift.

In het vorige deel, in deel 2, hebben we uitgebreid gesproken over de waarde van geld en hoe jongeren hier mee om kunnen gaan. In dat deel kwam naar voren, dat liefde voor kapitaal of geld blijkbaar iets heel vanzelfsprekends is geworden bij veel jongeren.
De Schrift zegt over mensen die verlangen naar rijkdom, dat die mensen beklagenswaardig zijn, het ontbreekt zulke personen aan liefde voor God (YHWH) en voor zijn naasten:

HerzSt (Openbaring 3:17) 17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.

In dit deel komt de voorbereiding op teleurstelling voor jongeren aan de orde, omdat discipelen van Jezus, net als Jezus zelf, zullen worden teleurgesteld.
Jezus werd in Zijn dagen regelmatig teleurgesteld, door de verrader Judas Iskariot, door de Joodse priesters, door de handelaren in de tempel:

HerzSt (Mattheüs 21:12-13) 12 En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. 13 En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt.

Het thema van dit schrijven is omgaan met teleurstelling als onderdeel van de ontwikkeling van Christelijke jongeren.

Lees verder

2. Jongeren; Geld en hoe hier mee om te gaan

Jongeren2.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen met ondersteuning van de Schrift.

In het vorige deel, in deel 1, hebben we uitgebreid gesproken over de opvoeding van jongeren en de invloed van de Social media.
In dat deel kwam het advies van artsen naar voren, dat een tablet of smartphone niet thuishoort in de slaapkamer.
Ook het gebruik van met name online spelletjes en over de verslaving aan Social media werd uitgebreid gesproken.
In dit schrijven komt geld en rijkdom aan bod, of zoals jongeren soms reageren:
Ik wil heel veel dingen hebben en zonder geld kan dat niet…..
Kapitaal of geld is blijkbaar iets heel vanzelfsprekends geworden bij veel jongeren.

De wijze koning Salomo concludeerde dat alles wat hij in zijn leven had gedaan slechts het najagen van wind was:

HerzSt (Prediker 2:10-11) 10 Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap, want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zwoegen. 11 Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon.
HerzSt (Prediker 11:9-10) 9 Verblijd u, jongeman, in uw jeugd, en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien, maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen. 10 Weer dus de wrevel uit uw hart, en doe het kwade weg uit uw lichaam. De jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht.

Lees verder

1. Jongeren; Opvoeding en Social Media

Jongeren1.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen, met ondersteuning van de Schrift.

Wat is het mooiste geschenk dat mensen kunnen krijgen?
De sociale status of aanzien om een luxueus huis te hebben?
Om gezien te worden in een dure stoere auto of om exclusieve kleding te dragen?

HerzSt (1Johannes 2:15-16) 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

Niet het pronken met de middelen van bestaan, maar kinderen zijn het kostbaarste geschenk dat aan ouders wordt toevertrouwd.
Kinderen zijn echter geen bezit en er is waarschijnlijk niets moeilijker dan kinderen opvoeden, iedere ouder probeert het naar zijn beste weten goed te doen.
Maar er komen lastige uitdagingen voor in het leven van jongeren.
Het begon allemaal met de zegening van de eerste mensen:

HerzSt (Genesis 1:28) 28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar,….

Kinderen zijn en blijven feitelijk het eigendom van de Schepper:

HerzSt (Psalmen 127:3) 3 Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning.

Of zoals God (YHWH) het uitlegde aan de profeet Jeremia:

HerzSt (Jeremia 1:5) 5 Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd…

Wat een voorrecht heeft een kind dat op mag groeien in een Christelijk gezin, waar liefde en Christelijke zorg de opvoeding bepalen. Ook grootouders zijn blij met hun kleinkinderen:

HerzSt (Spreuken 17:6) 6 Kleinkinderen zijn de kroon van de ouderen, en het sieraad van kinderen zijn hun vaders.

Kinderen krijg je als ouders gedurende een tijdelijke levensfase, je voedt ze op, maar in de volgende fase naar volwassenheid moet je ze weer langzaam loslaten.

Het thema van dit schrijven is; De zorg voor jongeren en de invloed van de sociale media.

Lees verder