2. Toekomst

Toekomst deel 2.pdf

Waarom Christenen zo vurig verlangen naar de beloofde toekomst       
HerzSt (Johannes 3:16) 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
——————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gesproken over het eeuwig leven van een mens, hoe de geest hierin bepalend is en wat het koninkrijk van God eigenlijk is.
Ook hebben we gesproken over de tweede droom van Nebukadnezar, die ‘7 tijden’ als een krankzinnige in het veld moest verblijven totdat hij door vernedering tot inzicht kwam.

Het thema van dit artikel is de prediking wereldwijd en de inleiding naar de opname in de hemel.

Lees verder

1. Toekomst

Toekomst deel 1.pdf

Waarom Christenen zo vurig verlangen naar de beloofde toekomst        
HerzSt (Johannes 3:16) 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
——————————————————————————————————————–

De hoop op een eeuwige toekomst, een serie artikelen aangevuld uit reeds verschenen artikelen, maar nu met verhelderend nieuw inzicht.

Over occulte samenkomsten, geheime organisaties en geheime genootschappen; manipulatie en controle van onze wereldwijde maatschappij, zonder geweten, medegevoel of barmhartigheid voor medemensen. Deze mensen zijn te herkennen, doordat zij de beslissende rol van vrije keuze, vrijwillige samenwerking en Christelijk integere afwegingen nooit als de belangrijkste uitgangspunten beschouwen en aan hun vruchten zult u hen herkennen (Matt. 7:16-17):

HerzSt (Mattheüs 13: 24-30) 24 Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. 25 Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. 26 Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 27 De dienaren van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? 28 Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? 29 Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. 30 Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur.

HerzSt (Mattheüs 13:36-43) 36 Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen bij Hem en zeiden: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. 37 Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. 38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. 39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. 40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, 42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

Alles wat stiekum gebeurt en wat het daglicht niet kan verdragen, waarbij ‘niets is wat het lijkt’.
Paulus omschreef die duisternis met de volgende woorden:

HerzSt (Efeziërs 5:11-13) 11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. 12 Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. 13 Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.

Het thema van dit schrijven is de betekenis van ‘het leven’ en van ‘het Koninkrijk’.

Lees verder