4. Gemeenschap

christ. gem. deel 4.pdf

Jezus hartewens dat Christenen wereldwijd één zijn.
HerzSt ( Johannes 17:20-23) 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; 23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
——————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we Paulus tweede zendingsreis besproken (Hand. 15:36-18:22) en zijn verblijf van 1,5 jaar als tentenmaker en evangelieprediker in Korinthe.
Ook enkele delen uit de latere brief van Paulus aan de gemeenschappen in Korinthe werden besproken. Hoe ging het verder met de zendingsreizen van Paulus?
Gedurende de derde zendingsreis (Hand. 18:23-21:17) reisde de apostel Paulus van Antiochië in Syrië naar Cilicië, Galatië en Frygië en verbleef ongeveer 2 jaar en 3 maanden te Efeze. (Hand. 19 : 8-10)

  

Weer later bleef Paulus – in huisarrest – ongeveer 2 jaar te Rome. (Hand. 28:30)

Het thema van dit artikel is het Christelijke gedrag van vrouwen, de vernedering in de huisgemeenten, de vervolging en wat voor onderscheid er te maken is in ongelovigen.

Lees verder

3. Gemeenschap

christelijke gem deel 3.pdf

Jezus hartewens dat Christenen wereldwijd één zijn.
HerzSt ( Johannes 17:20-23) 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; 23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
——————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gesproken over het ontstaan van de eerste gemeenten, de eerste zendingsreis van Paulus en Barnabas en hoe de eerste Christenen het geloof in Christus samen beleefden en hun liefde voor elkaar versterkten.
In die opwindende dagen werd het goede nieuws verspreid en de Christelijke huisgemeenten verspreidden zich als een olievlek over de bewoonde wereld:

HerzSt (Romeinen 16:5) 5 Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus, die de eersteling is voor Christus van Achaje.
HerzSt (1 Korinthe 16:19 19 In de Heere groeten u hartelijk Aquila en Priscilla met de gemeente in hun huis.
HerzSt (Kolossenzen 4:15) 15 Groet de broeders die in Laodicea zijn, en Nymfas en de gemeente in zijn huis.
HerzSt (Filemon 1:2) 2 en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente, die bij u thuis samenkomt

Deze huisgemeentes waren de plaatsen van samenkomst waar onderwijs, kennis, gezangen, gebed en maaltijden gedeeld werden. (1 Korinthe 14:26)
Jezus zei over samenkomsten eens het volgende:

HerzSt (Mattheüs 18:20) 20 Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

Soms waren er bijzondere omstandigheden, zoals toespraken en genezingen door de apostelen, of de viering van het Avondmaal des Heren waarbij de diverse huisgemeenten zich verzamelden:

HerzSt (Handelingen 5:12) 12 En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo.
HerzSt (Handelingen 20:7-8) 7 En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. 8 En er waren veel lampen in de bovenzaal waar zij bijeenwaren.

Dit waren dan ook samenkomsten waar de afzonderlijke Christelijke huisgemeenten elkaar konden spreken, aanmoedigen en waar nieuwe discipelen aan elkaar werden voorgesteld.

Het boek Handelingen beschrijft hoofdzakelijk het Christelijke (zendings-)werk van de apostelen Petrus en Paulus en de opbouw van de Christelijke gemeenschappen.

Algemeen wordt aangenomen – door het opmerkelijke woordgebruik en beschreven genezingen – dat de arts Lukas het evangelie volgens Lukas heeft geschreven en ook de Handelingen van de apostelen:

HerzSt (Kolossenzen 4:14) 14 Lukas, de arts, de geliefde, groet u,….

Het thema van dit artikel is het zendingswerk en de oprichting van de huisgemeenten, de aandachtspunten die er waren en de aanloop naar de twee getuigen profetie.

Lees verder

2. Gemeenschap

christ. gem. deel 2.pdf

Jezus hartewens dat Christenen wereldwijd één zijn.     
HerzSt ( Johannes 17:20-23) 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; 23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
——————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gesproken over het begin van de Christelijke gemeenten en hoe die spannende en spectaculaire dagen van vreugde en enthousiasme door de eerste Christenen werden beleefd. Zoals we zagen dat ongeveer 3000 mensen werden gedoopt op een enkele dag. (Hand. 2:41)
De warme liefde en vreugde van broeders en zusters onder elkaar, alles was gemeenschappelijk.
De gemeente in Jeruzalem vormde beslist een voorafschaduwing van de het Nieuwe Jeruzalem op de Nieuwe Aarde, waar de heiligen directe ondersteuners zullen zijn van Jezus. (Op. 20:4,6)
In de latere gemeenten zien we dit gemeenschappelijk delen niet meer terug, wel het ondersteunen van arme Christenen.
De aanmoediging voor de gemeente in Jeruzalem nam toe, toen ook de Samaritanen en uiteindelijk de heidenen, zoals de Ethiopische eunuch en Cornelius en zijn familie gedoopt werden en de laatste zelfs geheiligd werden.
Er werd na Pinksteren, na de eerste heiliging, in Jeruzalem gepredikt tegen Joden uit alle delen van de wereld in hun eigen taal en het goede nieuws werd mede daardoor verspreid naar alle delen van de wereld. (Hand. 2:4-11)
Zoals we in dit artikel zullen zien, werd het goede nieuws ook door Paulus en Barnabas (de eerste zendingsreis) gebracht aan de bewoners van Cyprus en aan steden die in het huidige Turkije liggen.

Wie nu zelfgenoegzaam denkt dat voor hem of haar alles in orde is zal wakker worden geschud.
Dit artikel bevat heftige aanbevelingen en die zijn volgens ons hard nodig.
De Christelijke levenswijze moet naar een heel andere beleving, bij voorkeur weg van de instituten.
Naar de huiskring toe zoals bij de eerste Christenen, als onafhankelijke groepen.
Christenen moeten leren om zelf te gaan nadenken over hoe de Schrift bedoeld is.
We komen hier nog uitgebreid op terug en hoe afzonderlijke Christelijke gemeenten elkaar kunnen bezoeken en aanmoedigen.

Het thema van dit artikel is de organisatie van de eerste gemeenten, de problemen die ontstonden en hoe zij het geloof als gemeenschap beleefden en versterkten.

Lees verder