eindtijd 1. Het boek Daniël

Wanneer in de Schrift wordt geschreven over de ‘laatste dagen’  wordt daar een periode mee bedoeld, waarin voorzegde gebeurtenissen zullen plaatsvinden. In dit artikel worden de geprofeteerde tekenen van de eindtijd in beeld gebracht en zo mogelijk in de juiste volgorde geplaatst. Zo weet iedere christen in welke periode we nu leven en wat er nog gaat komen.

Inleiding ‘tekenen van de laatste dagen’:

Verschillende aanduidingen voor de laatste dagen zijn: laatste dag, laatst der dagen, einde der tijden, einde der dagen, besluit of bestemde tijd. Wanneer de gebeurtenis betrekking heeft op het directe einde, wordt dit duidelijk uit de context van de Schriftplaats. Het kunnen dus de tijden zijn die vooraf gaan aan het einde, of de periode die het directe einde bevat.

Om de tekenen van de laatste dagen in kaart te kunnen brengen is er voor gekozen om de samenvatting van het artikel ‘wereldmachten’ en een ‘belangrijk markeringspunt’ als uitgangspunten te nemen.

Samenvatting van het artikel ‘wereldmachten’ en identificatie van de achtste wereldmacht:

De zeven wereldmachten, inclusief de huidige 7e wereldmacht Amerika – (Openbaring 13:1) …een wild beest met tien horens en zeven koppen, en op zijn horens tien diademen, maar op zijn koppen lasterlijke namen

Satan de Duivel –         (Openbaring 12:3) …een grote vurig gekleurde draak, met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen

De valse profeet –         (Openbaring 13:11)  11 En ik zag een ander wild beest uit de aarde opstijgen, en het had twee horens, gelijk een lam, maar het ging spreken als een draak.

De nieuwe wereldorde (NWO)  – het nieuwe wereldwijde geldsysteem – (Openbaring 13:15) 15 …het beeld van het wilde beest dat niet alleen zou spreken maar ook zou bewerken dat allen die het beeld van het wilde beest op generlei wijze zouden aanbidden, gedood werden.

De financiële wereldmacht, het 8e koninkrijk – (Openbaring 17:3) 3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood  beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens.

De afgoderij in al zijn vormen – (Openbaring 17:4,5)  4 de vrouw met in haar hand een gouden beker, die vol was van walgelijkheden en de onreinheden van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam: „het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de walgelijkheden der aarde.”

De 10 koningen – (Openbaring 17:12-14) 12 En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. 13 Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. 14 Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.

De laatste dagen volgens Daniël:

Wanneer we Daniël 11:31-45 aanvullen met de gegevens uit de samenvatting van het artikel ‘wereldmachten’ en enkele aanvullende Schriftplaatsen, wordt het verhaal een heel stuk helderder:

NBG51 (Daniël 11:31-45) 31 Dan zullen strijdmachten [de 10 koningen die samenwerken met de NWO] door hem [de koning van het noorden, de financiële 8e wereldmacht]op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden [de christelijke afval] en een gruwel oprichten [het merkteken], die verwoesting brengt. 32 En degenen [lauwe christenen] die zich misgaan tegen het verbond [het verbond dat Jezus sloot dmv zijn bloed], zal hij door vleierijen tot afval bewegen, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. [zij zullen de NWO – beeld van het wilde beest –  niet aanbidden en het merkteken van de valse profeet niet in ontvangst nemen] 33 En de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen, maar zij zullen een tijdlang struikelen door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving. 34 Doch, terwijl zij struikelen, zullen zij een kleine hulp vinden; dan zullen velen zich in huichelachtigheid bij hen aansluiten.35 Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worde[loyaliteit bewijzen voor opname in het hemelse koninkrijk], tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd. 36 En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god [tegen alle afgoderij], zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken [het 8e koninkrijk is vol van godslasterlijke namen (op. 17:3) ], en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt. 37 Ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht slaan [Babylon de Grote, de hoer, de  afgoderij in al zijn vormen]; op de lieveling der vrouwen noch op enige andere god zal hij acht slaan, want tegen alle zal hij zich verheffen. [de 10 koningen zullen de hoer haten (Op. 17:16)] 38 Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen vereren [het wilde beest met 2 horens, de mens van de wetteloosheid (2Thess. 2:3,4,9)]: de god die zijn vaderen niet gekend hebben, zal hij vereren met goud en zilver en edelgesteenten en kostbaarheden. 39 En hij zal optreden tegen de versterkte vestingen met de hulp van de vreemde god [met de helper van het 8e koninkrijk, het wilde beest met 2 horens, de valse profeet (2Thess. 2:3,4,9)]; ieder die deze erkent, zal tot grote eer komen; hij zal hen tot heersers maken over velen en grond aan hen toedelen als beloning [het 8e koninkrijk heeft als financieel systeem een volledige grip op de NWO]. 40 Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden [deze koning is nog niet geidentificeerd] in botsing komen, en de koning van het Noorden [de 10 koningen samen met de NWO] zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. 41 Ook het Sieraadland zal hij binnenvallen, en velen zullen struikelen; maar aan zijn macht zullen ontkomen: Edom, Moab en de keur der Ammonieten [er zullen natiën zijn waarover de koning van het noorden geen macht heeft]. 42 En hij zal zijn hand uitstrekken tegen de landen, en het land Egypte zal niet ontkomen, 43 maar hij zal de schatten bemachtigen van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte [het 8e koninkrijk is  een hebzuchtig financieel systeem]; en Libiërs en Ethiopiërs zullen in zijn gevolg zijn.[er zullen natiën zijn die zich bij de strijd van de koning van het noorden aansluiten]  44 Doch geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem ontstellen, zodat hij in grote grimmigheid zal uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen [vernietiging van de hoer, Babylon de Grote, Op.17:16,18:1-8]. 45 Hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee [zijn de goddelozen (zie Jes. 57:20)] en de berg van het heilig Sieraad  [zijn de discipelen van Jezus (zie Micha 4:1,2)],  maar dan komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem helpt.

HerzSt (Jesaja 57:20) 20 Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op

HerzSt (Micha 4:1-2) 1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. 2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

De koning van het noorden, de financiële 8e wereldmacht, komt aan zijn eind:

HerzSt (Daniël 8:23-25) 23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan [financieel systeem van centrale banken], bedreven in slinkse streken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht [door de 10 koningen samen met het beeld van het wilde beest, de NWO].  Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk [vervolging van christenen]. 25 Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. [het 8e koninkrijk is vol van godslasterlijke namen (op. 17:3) ] In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. [hij zal samen met de NWO oorlog voeren tegen de Christus, maar door Jezus en zijn leger vernietigd worden] (zie Openbaring 17:12-14)

HerzSt (Openbaring 17:12-14) 12 En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. 13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

Aanvullende tekens in de eindtijd uit het boek Daniël:

•          de koning van het zuiden is nog niet geidentificeerd

•          de koning van het zuiden zal in botsing komen met het 8e koninkrijk / wereldmacht

•           er zullen natiën zijn waarover het 8e koninkrijk geen macht heeft

•           er zullen natiën zich aansluiten bij de strijd van het 8e koninkrijk en de NWO

Lees verder in:  2. De Evangeliën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *