erfgenamen 2. De Heiligen

De eerste van de 144.000 heiligen zijn met heilige geest vervuld op de dag van het  Pinksterfeest na Jezus opstanding:

NBV     (Openbaring 7:4) 4 Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen: honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke stam van Israël.

NBV     (Handelingen 2:1-4) 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Daarna volgde een aantal bijeenkomsten waar de (Joodse) discipelen geheiligd werden:

NBV     (Handelingen 4:31) 31 Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God..

NBV     (Handelingen 10:44) 44 Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde.

NBV     (Handelingen 11:15) 15 Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken, of de heilige Geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons.

Deze heiligen ontvingen gaven, zoals het spreken in talen, profeteren, het doen van krachtige werken en zij werden onderwezen door heilige geest:

NBV     (Handelingen 2:4) 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven

NBV     (Joh. 14:26) 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

NBV     (1 Johannes 2:27) 27 Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.

In de schriften kunnen we lezen dat in de beginperiode de heilige geest vaak werd uitgestort na het opleggen van de handen door personen, die reeds geheiligd waren.

NBV     (Handelingen 8:17) 17 Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de heilige Geest.

NBV     (Handelingen 9:17) 17 Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’

SV-J     (Handelingen 19:6,7) 6 En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden… 7 De voltallige groep bestond uit ongeveer twaalf mensen.

Uit dit gedeelte van ‘de heiligen’ kunnen we concluderen dat een groot gedeelte van de heiligen zo’n 2000 jaar geleden geheiligd werden, in eerste instantie uitsluitend Joden die discipelen waren geworden. Het is ook in deze periode dat de heiligen beschikten over opmerkelijke gaven. Daarom is het aannemelijk dat de heiligen, die de grote verdrukking overleven, slechts een zeer kleine groep vormen.

Lees verder in: 3. Hen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *