erfgenamen 4. De Profeten

Over wie de 24 ouderen zijn, die zich rond de troon van God bevinden, wordt in de geschriften niet direct geschreven:

HerzSt (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.

De 24 ouderen zijn in ieder geval niet de 144.000, want in Op.5:9,10 wordt door de 24 ouderen gesproken over de heiligen, die ‘hen’ en ‘zij’ worden genoemd:

NBV  (Openbaring 5:9,10) 9 En ze zetten een nieuw lied in:  ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 10 U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’

Ook zingen de 144.000 een nieuw lied voor de 24 ouderen:

NBV (Openbaring 14:3) 3 Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, behalve de honderdvierenveertigduizend  mensen die van de aarde zijn vrijgekocht.

In Openbaring wordt (naast de heiligen) het bloed van de getrouwe profeten als zeer kostbaar geacht:

NBV (Openbaring 18:20,24) 20 Juich om haar, hemel, juich heiligen, apostelen en profeten! Het vonnis dat zij jullie had toebedacht, heeft God aan haar voltrokken….. 24 Maar ook vloeide in deze stad het bloed van profeten en heiligen, van al degenen die op aarde werden geslacht.’

Van de 3 groepen, die hun beloning zullen ontvangen, wordt van twee groepen de erfenis genoemd. Het betreft de heiligen van het Nieuwe Verbond en degenen, die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam. De erfenis van de profeten blijft onbenoemd:

NBV (Openbaring 11:16-18) 16 De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God 17 met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. 18 De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’

In het volgende gedeelte – de groep eerstelingen – zal daarom eerst worden aangetoond, dat de profeten ook tot de groep eerstelingen behoren.

De groep eerstelingen

Eerstelingen genoemd worden betekent, dat deze personen tot een groep behoren, die de eersten zullen zijn met een hemelse opstanding. De 144.000 heiligen worden in de Schrift diverse keren eerstelingen genoemd:

HerzSt (Openbaring 14:1,4) 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.

Deze 144.000 heiligen, die in de Schrift eerstelingen worden genoemd, zijn echter niet de enige eerstelingen. Allen die deel zullen uitmaken van Gods eerste geestelijke oogst, de eerste opstanding, zijn eerstelingen. Ook de profeten zijn heiligen, de heiligen van het Oude Testament, en ook zij behoren tot Gods zonen:

HerzSt (2 Petrus 1:21) 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

HerzSt (Romeinen 8:14) 14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.

HerzSt (Lukas 13:28) 28 Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Izaäk en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen..

Het wekenfeest
Pinksteren of het feest van de Eerstelingen is een afbeelding van Gods eerste geestelijke oogst.
In het oude Israël werd het Wekenfeest gevierd, het aanbieden van het eerste graan.
Het feest viel zeven weken na de eerste zondag na Pascha:

HerzSt (Numeri 28:26) 26 Ook op de dag van de eerstelingen, als u op uw Wekenfeest de HEERE een nieuw graanoffer aanbiedt, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen.

Tijdens het Wekenfeest werden er twee broden aangeboden:

HerzSt (Leviticus 23:17) 17 Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van twee tiende efameelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken; het zijn de eerstelingen voor de HEERE.

Het is aannemelijk dat het ene brood de profeten van het Oude Testament vertegenwoordigde en het andere brood de gezalfde christenen van het Nieuwe Verbond.

De zalving van de profeten
Elisa is volgens 1Koningen als profeet gezalfd, maar verder is het in de Schrift niet helder wie er allemaal als profeet gezalfd werden:

HerzSt (1 Koningen 19:16) 16 En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats.

Het fundament
Volgens Openbaring vormen de apostelen het fundamenten van het Nieuwe Jeruzalem, terwijl volgens 1Petrus Jezus zelf de hoeksteen is:

HerzSt (Openbaring 21:14) 14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.

HerzSt (1 Petrus 2:6) 6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Zoals de apostelen het fundament vormen voor het Nieuwe Jeruzalem, zo vormen ook de profeten in zeker opzicht het fundament:

HerzSt (Efeziërs 2:19-20) 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,

De volgorde van hemelse opstanding
De boekrol met de 7 zegels kan beschouwd worden als een visioen binnen het visioen dat aan Johannes gegeven wordt en geeft een beschrijving van de loutering en verzegeling van de 144.000 heiligen.
De profeten zitten bij het openen van de zegels (door het Lam) al rondom de troon van God, zij krijgen dus eerder een hemelse opstanding als de heiligen van het Nieuwe Verbond.
De volgorde is, dat Jezus de eerstgeborene van de hemelse opstanding is, daarna volgen de heilige profeten en na de grote verdrukking de 144.000 heiligen:

HerzSt (Kolossenzen 1:18) 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

HerzSt (Openbaring 1:5) 5 en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,

Het zullen veel profeten zijn uit de onderstaande groep, die rond de troon van God mogen zitten als koningen. Alleen onze hemelse Vader weet precies wie er gezalfd zijn en rond zijn troon mogen zitten:

Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara, Izaäk, Jacob, Jozef, Mozes, Debora, Samuel, David, Elia, Elisa, Ezra, Nathan, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi

Paulus schrijft, dat God in het verleden reeds eeuwig leven aan hen heeft beloofd:

HerzSt (Titus 1:2) 2 in de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft. En Hij heeft op de door Hem bestemde tijd Zijn Woord geopenbaard,

Maar in Hebreeën schrijft Paulus, dat de heilige profeten het beloofde alleen kunnen ontvangen, als ook de 144.000 heiligen deze belofte van volmaaktheid ontvangen.
Deze 144.000 heiligen hebben het voorrecht, dat alleen zij mogen meeregeren als koningen en priesters in het Nieuwe Jeruzalem, als de bruid van Christus.
Deze regering is noodzakelijk voor zowel de heilige profeten als de 144.000 heiligen zelf, om tot volmaaktheid te kunnen komen:

NBG51 (Hebreeën 11:39,40) 39 Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen,40 daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen.

De profeten

Samengevat, als we weten dat de groep eerstelingen is samengesteld uit de heilige profeten samen met de heiligen van het Nieuwe Verbond, dan is het logisch dat de ‘24 ouderen’ uit 24 profeten bestaan, die hun beloning eerder zullen ontvangen als de 144.000.

Lees verder in: 5. Hen te vernietigen die de aarde vernietigen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *