erfgenamen 12. Het bijeen vergaderen van de uitverkorenen

Verschillende malen wordt in de Griekse geschriften met ‘uitverkorenen’ de groep van 144.000 heiligen  beschreven:

NBG     (1 Petrus 1:1-2) 1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2 door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus….

NBG     (1 Petrus 2:9) 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

De groep van 144.000 heiligen zijn geselekteerd of uitgekozen met het voorrecht om met Jezus als koningen en priesters te regeren:

NBG     (Openbaring 5:10) 10 U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’

Echter, gedurende de laatste dagen zullen de heilige profeten als eersten een opstanding ontvangen in de hemel, gevolgd door de 144.000 heiligen. Eerst zullen de reeds overleden heiligen van het Nieuwe Verbond worden opgewekt, waarna ze samen met de nog levenden op de wolken worden weggevoerd naar de hemel, de Heer tegemoet:

NBG     (Mattheüs 24:31) 31 Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.

NBG     (1 Thessalonicenzen 4:16-17) 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.

De 144.000 heiligen worden net als Jezus ‘eerstelingen’ genoemd,  die een opstanding ontvangen gedurende de laatste (de 7e) trompet:

HerzSt (1 Korinthe 15:51-52)  51 Zie, ik vertel u een geheimenis:  Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij  bij  de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

NBG     (1 Korinthiërs 15:22-23) 22 Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. 23 Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren.

NBG     (Openbaring 14:4) …….Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam.

De profeten (zijn ook eerstelingen) ontvangen nog voor de opstanding van de 144.000 heiligen  hun beloning. ( zie erfgenamen 4. De Profeten)

Zij zullen uit  Hades worden opgewekt tot koningen rondom de troon van God.

Lees verder in: 13. De opname van de grote schare in de hemel

2 reacties op “erfgenamen 12. Het bijeen vergaderen van de uitverkorenen

  1. als al die overledenen opens ooit wer herrijzen uit dn doode,-dan wordt het knap druk op onze planet……dat wordt dus overbevolking ten voeten uit….laat de spirits van de overledenen maar in hun dimensis….tenzij men wenst terug te keren naar het aardse bestaan…in een of andere vorm van reincarnatie o.i.d…..de geest leeft dus voort…alleen in WLKE dimensie;want daar zijn er nog wel een aantal van…de geode frequentie vinden…en ej kunt zo met dierbaren in contact treden…….mooier kan bijna haast niet…

    • De nog levende onberouwvolle mensen bij Jezus parousia of wederkomst zullen – na de twee getuigen profetie – hun kansen hebben verspeeld en worden uitgewist:

      HerzSt (2Thess.1:8-9) 8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht,

      Zij die het goede hebben gedaan, die in het boek des levens staan, zullen het leven ontvangen op de nieuwe aarde, zij die het kwade hebben gedaan zullen bij dat rechtvaardige oordeel uitgewist worden.
      Toch kunnen zulke personen – die in het boek des levens staan – weer ontaarden in goddeloos gedrag, als het zand van de zee.

      HerzSt (Op.20:7-9) 7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. 9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.

      Overbevolking op de aarde zal er dus niet zijn, alleen rechtvaardige mensen.

      In contact treden met overledenen in Hades ( het rijk der doden) is volgens de Schrift niet mogelijk. De geesten van overledenen zijn zich van niets bewust:

      HerzSt (Prediker 9:5) 5 Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets

      Het is wel mogelijk om in contact te komen met Satan en zijn demonen zoals bij waarzeggers. Het wordt Joden en Christenen sterk afgeraden om contact te zoeken via geestenmediums. Het zijn in feite demonen die antwoorden:

      (Deuteronomium 18:10) 10 Er dient onder u niemand te worden gevonden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, niemand die aan waarzeggerij doet, geen beoefenaar van magie, noch iemand die voortekens zoekt, noch een tovenaar,

      gr. dojc

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *