erfgenamen 13. De opname van de grote schare in de hemel

Na het bijeen vergaderen van de heiligen – de eerstelingen – gedurende de 7e trompet, ontvangt ook de grote schare de erfenis of beloning. ‘De grote schare’ zijn degenen die geloof stellen  in Jezus,  zij zijn uit de grote verdrukking gekomen en  staan geschreven in het boek des levens:

NBG51 (Openbaring 7:9) 9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.

NBG51 (Openbaring 7:14) 14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.

NBV     (Openbaring 21:27) 27 Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.
 
Na de 7e trompet worden er vervolgens nog 7 schalen ‘met de toorn van God’ uitgegoten. (Openbaring  hoofdstuk 16)
In Openbaring 16:15, na het uitgieten van de 6e schaal, volgt de opname van de andere getrouwen, de christenen, die het merkteken niet in ontvangst hebben genomen:
 
HerzSt (Openbaring 16:15) 15 Zie, Ik kom  als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet  naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.
 
HerzSt (Openbaring 13:16-17) 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven  een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of  de naam van het beest of het getal van zijn naam.
 
HerzSt (Openbaring 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is  ingeschonken  in de drinkbeker van Zijn toorn, en  gepijnigd worden  in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.
 
NBV (Lukas 17:26-36) En net zoals het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: 27 zij aten, zij dronken, mannen huwden, vrouwen werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam en hen allen vernietigde. 28 Evenzo, net zoals het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Maar op de dag dat Lot uit Sodom ging, regende er vuur en zwavel uit de hemel en vernietigde hen allen. 30 Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Laat degene die zich op die dag op het dak bevindt, maar wiens huisraad in het huis is, niet naar beneden komen om het op te halen, en laat evenzo degene die zich buiten op het veld bevindt, niet terugkeren tot de dingen die hij heeft achtergelaten. 32 Denkt aan de vrouw van Lot. 33 Al wie tracht zijn ziel voor zich te behouden, zal ze verliezen, maar al wie ze verliest, zal ze in het leven behouden. 34 Ik zeg U: In die nacht zullen er twee [mannen] in één bed zijn; de een zal meegenomen, maar de ander achtergelaten worden. 35 Er zullen twee [vrouwen] aan dezelfde molen malen; de een zal meegenomen, maar de ander achtergelaten worden.” 36 ——
 
NBV     (Mattheüs 24:40-42) 40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41 Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. 42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.

De grote schare zullen dienaren zijn in de tempel :
 
HerzSt (Openbaring 7:15) 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.
 
HerzSt (Openbaring 21:22) 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
 
Degenen die tot de grote schare behoren en nog in leven zijn na de grote verdrukking zullen niet behoeven te sterven en worden direct opgenomen in de hemel.
Vervolgens zullen de nog aanwezige goddelozen worden vernietigd:

NBV     (Mattheüs 13:40-43) 40 Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: 41 de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen 42 en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. 43 Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!

Lees verder in: 14.  Het besluit van deze wereld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *