erfgenamen 14. Het besluit van deze wereld

Bij het besluit van deze wereld komen de gebeurtenissen rondom de opname van de erfgenamen  in beeld en wordt als afsluiting een blik gegeven op de nieuwe aarde. Aan het einde van de grote verdrukking zijn er  tekenen te zien aan de  zon, maan en de sterren:

NBV     (Mattheüs  24:29-30) 29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 30 Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.

Satan zal duizend jaar worden opgesloten in de afgrond:

NBV     (Openbaring 20:2) 2 Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren

De 144.000 mogen samen met Jezus als koningen en priesters regeren:

NBV     (Openbaring 20:4)  4 …….Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de messias.

NBV     (Openbaring 21:1) 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de oude hemel en aarde vol onrechtvaardigheid zal worden weggedaan.

NBG51 (2 Petrus 3:10,13) 10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden…… 13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

NBV     (Openbaring 21:1) 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

Na duizend jaar zullen de overige geoordeelde doden een opstanding ontvangen uit Hades:

NBV     (Openbaring 20:5,12,15)  5 De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. … 12 Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden…. 15 Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.

In Mattheüs beschrijft Jezus een groep mensen die geschreven staan in de boekrol des levens en die na 1000 jaar een opstanding zullen krijgen en de aarde zullen beërven:

NBV     (Mattheüs 5:5) 5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

Wanneer de doden worden geoordeeld, zullen de goddelozen die niet in het boek van het leven staan vernietigd worden:

NBV     (Mattheüs 25:31-33,41) 31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links…………41 Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.

Na deze duizend jaar zal Satan voor een korte periode worden losgelaten, hij zal nog velen misleiden  om daarna vernietigd te worden:

NBV     (Openbaring 20:7,10) 7 Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten….10 En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, …

Jesaja beschrijft de vredige taferelen op de nieuwe aarde:

NBV     (Jesaja 11:6-9) 6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. 7 Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. 8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Wanneer het ‘nieuwe Jeruzalem’  naar de aarde neerdaalt, daalt de hemelse troon ook naar de aarde:

NBV     (Openbaring 21:1-4,22) 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’… 22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam.

God de Vader en het Lam zijn de tempel in het nieuwe Jeruzalem.   Het opgerichtte koninkrijk zal altijd blijven bestaan en nooit meer vervangen worden:

NBV     (Openbaring 11:15) 15 Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’

Samenvatting:

1)     Opstanding en hemelvaart van Jezus naar zijn Vader in de hemel, Jezus ontvangt een hemelse erfenis

2)      De 24 ouderen, de Joodse profeten, worden koningen rondom de hemelse troon;     De 24 profeten (eerstelingen) ontvangen een hemelse erfenis rondom de troon

3)    De 144.000 heiligen worden geïnstalleerd als koningen en priesters, samen met de apostelen;  De 144.000 heiligen (eerstelingen) ontvangen een hemelse erfenis in het nieuwe Jeruzalem

4)     Opname in de hemel van de grote schare die levend uit de grote verdrukking komen;     De levende christenen ontvangen een hemelse erfenis in de tempel

5)     Na 1000 jaar opstanding op aarde van de overige doden;     De overige gestorvenen – die positief geoordeeld worden – ontvangen een aardse erfenis

 De hemelse Vader regeert samen met de Christus in het  Koninkrijk.  De heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, zal na 1000 jaar uit de  hemel neerdalen als tempel van God  en vervolgens zal de hemelse Vader bij Zijn volk op aarde blijven. Met de hemelse troon komt ook het paradijs terug naar de aarde.

(Openbaring 21:4) 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Slot

5 reacties op “erfgenamen 14. Het besluit van deze wereld

  • Wij zijn niet aan een grote christelijke organisatie verbonden, wij zijn een kleine organisatie die volstrekt zuiver de Schrift willen bestuderen en hier ons leven naar inrichten. Wij hebben de ervaring dat bij grootschalige organisaties vaak macht en belangen spelen. In een kleinschalige organisatie is ieder evenveel, broeders en zusters onder elkaar. Wij hebben echter nog veel werk te verzetten, studies en uitdragen van de werkelijke boodschap omdat de tijd dringt.
   Waar wij niet in schipperen, is aan de morele maatstaven zoals beschreven in de Schrift.
   Als je dit jou iets lijkt ben je van harte welkom, om samen te werken of te vergaderen in liefde voor de Zoon, die zijn bloed voor ons gegeven heeft. Aarzel s.v.p. niet om een email te sturen naar het contactadres: disciples.jc@gmail.com

   • Hallo
    heb uw lezingen gelezen en vind ze fijn.
    waar bevind zich uw organisatie
    is deze ook in belgie.
    hebben jullie ook boekjes of tijdschriften.

    dank u

    erwig

 1. geachte….

  het boek openbaringen(een verzamelingvan geschriften overgens uit verschillende tijden-een soort van omnibus eigenlijk-door div. schrijvers geschreven en door een zekere Johannes bijeengevoegd-uiteraard van wat hem beviel-wat hem niet beviel werd eruit gelaten-of gewoonweg herschreven
  dat de aarde ooit telloor gaat is wel duidenlijk……zeker als de zon haar levencyclus heeft beeindigd echter;dat duurt nog wel even….en als de mensheid dan nog bestaat;dan zijn ze zeker al vertrokken naar andere oorden waar het wat veiliger is…..
  dus het einde nadert-echter voorlopig nog niet-jammer voor de gelovigen onder ons….we zullen het hier nog maar moeten maakbaar maken-uiteindelijk moet dit toch lukken.
  dus het hele verhaal is metaforisch bedoeld

  • Het is inderdaad wel zo, dat het boek Openbaring voor velen het minst begrepen boek.
   Maar zo begint het boek:

   HerzSt (Openbaring 1:1) 1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven.

   Als het geen openbaring van Jezus Christus is, van God afkomstig, over de dingen die moeten geschieden, dan zou het een leugenboek zijn.
   Dan zou alle onderwijs van Jezus in de evangeliën, als het woord (Joh.1:1-3) of woordvoerder van God, vol met leugens staan.
   Vervolgens zou het scheppingverhaal een leugen zijn.
   Als u dat gelooft, vertelt u mij dan eens hoe het leven zo mooi, uniek en complex kan zijn?
   Dat klassieke verhaal van die test met aminozuren wordt ook door wetenschappers niet meer serieus genomen als een mogelijk begin van leven.
   De simpelste eencellige organismen zijn al extreem complex, daar kan al een encyclopedie vol over geschreven worden.
   Voor gelovige christenen is het bestaan van God als Schepper een absolute zekerheid.
   Deze Schepper heeft zijn woord, zijn boeken, aan de mensheid via inspiratie aan zijn dienstknechten bekendgemaakt, waarbij niets weggelaten of bijgevoegd mocht worden:

   HerzSt (Openbaring 22:18-19) 18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.
   19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *