2. Gemeenschap

christ. gem. deel 2.pdf

Jezus hartewens dat Christenen wereldwijd één zijn.     
HerzSt ( Johannes 17:20-23) 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; 23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
——————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gesproken over het begin van de Christelijke gemeenten en hoe die spannende en spectaculaire dagen van vreugde en enthousiasme door de eerste Christenen werden beleefd. Zoals we zagen dat ongeveer 3000 mensen werden gedoopt op een enkele dag. (Hand. 2:41)
De warme liefde en vreugde van broeders en zusters onder elkaar, alles was gemeenschappelijk.
De gemeente in Jeruzalem vormde beslist een voorafschaduwing van de het Nieuwe Jeruzalem op de Nieuwe Aarde, waar de heiligen directe ondersteuners zullen zijn van Jezus. (Op. 20:4,6)
In de latere gemeenten zien we dit gemeenschappelijk delen niet meer terug, wel het ondersteunen van arme Christenen.
De aanmoediging voor de gemeente in Jeruzalem nam toe, toen ook de Samaritanen en uiteindelijk de heidenen, zoals de Ethiopische eunuch en Cornelius en zijn familie gedoopt werden en de laatste zelfs geheiligd werden.
Er werd na Pinksteren, na de eerste heiliging, in Jeruzalem gepredikt tegen Joden uit alle delen van de wereld in hun eigen taal en het goede nieuws werd mede daardoor verspreid naar alle delen van de wereld. (Hand. 2:4-11)
Zoals we in dit artikel zullen zien, werd het goede nieuws ook door Paulus en Barnabas (de eerste zendingsreis) gebracht aan de bewoners van Cyprus en aan steden die in het huidige Turkije liggen.

Wie nu zelfgenoegzaam denkt dat voor hem of haar alles in orde is zal wakker worden geschud.
Dit artikel bevat heftige aanbevelingen en die zijn volgens ons hard nodig.
De Christelijke levenswijze moet naar een heel andere beleving, bij voorkeur weg van de instituten.
Naar de huiskring toe zoals bij de eerste Christenen, als onafhankelijke groepen.
Christenen moeten leren om zelf te gaan nadenken over hoe de Schrift bedoeld is.
We komen hier nog uitgebreid op terug en hoe afzonderlijke Christelijke gemeenten elkaar kunnen bezoeken en aanmoedigen.

Het thema van dit artikel is de organisatie van de eerste gemeenten, de problemen die ontstonden en hoe zij het geloof als gemeenschap beleefden en versterkten.

Lees verder

1. Gemeenschap

christ. gem. deel 1.pdf

Jezus hartewens dat Christenen wereldwijd één zijn.                        
HerzSt ( Johannes 17:20-23) 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; 23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
——————————————————————————————————————–

Wat Jezus wil voor Zijn discipelen is dat allen samen in eenheid zijn in een wereldwijde Christelijke gemeenschap, zoals Jezus zelf ook één wil zijn met al Zijn discipelen.
Waarom zijn Christenen wereldwijd dan geen eenheid en is er zoveel verscheidenheid?
Hoe komt het dat Christenen wereldwijd het Christelijke geloof dan zo verschillend  beleven en willen uitdragen? Is het Christendom dan bedoeld voor zoveel verschillende uitleg?
Laten we voor de antwoorden hierop als eerste eens een gedeelte lezen in het boek Openbaring.
Jezus geeft in het boek Openbaring boodschappen aan 7 Christelijke gemeenten.
Bij de inspectie van de 7 gemeenten hadden 5 gemeenten ernstige problemen.
Efeze, Pergamus, Thyatira, Sardis en Laodicea werden door Jezus streng gecorrigeerd:

Op. 2:1 de gemeente in Efeze,… 4 Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.
Op. 2:8 de gemeente in Smyrna,…9 Ik ken uw werken, verdrukking en armoede, u bent echter rijk..
Op. 2:12 de gemeente in Pergamus,… 13 Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is…14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam , die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. 15 Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik.
Op. 2:18 de gemeente in Thyatira,…20 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan…
Op. 3:1 de gemeente in Sardis,…Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood.
Op. 3:7 de gemeente in Filadelfia,… 8 Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten,…
Op. 3:14 de gemeente in Laodicea…. 15 Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! 16…zal Ik u uit Mijn mond spuwen.

Allerlei redenen waren er waarom de 5 Christelijke gemeenten verkeerd bezig waren, zoals lauwheid in het geloof of geestelijk dood zijn. Maar er was nog een reden, die alle anderen redenen overtrof.

Het thema van dit artikel is waarom er Christelijke kennis nodig is, wat de betekenis is van vrijheid en waarheid en hoe de eerste Christenen hun geloof beleefden.

Lees verder

5. Toekomst

Toekomst deel 5.pdf

Waarom Christenen zo vurig verlangen naar de beloofde toekomst
HerzSt (Johannes 3:16) 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
——————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we het oordeel en het duizendjarige rijk besproken, het Nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt en de Nieuwe tempel die gebouwd zal worden.
Jeruzalem zal het centrum van de wereld worden, het centrum van aanbidding.
Vreugdevolle, vredige en gelukkige tijden staan ons te wachten, maar eerst moeten we de huidige periode in getrouwheid doorstaan. De druk op Christenen zal aanzienlijk hoger worden.

Vooral onze Christelijke jongeren moeten beschermd worden want we zien de kracht van de (demonische) invloed toenemen;
Buiten het Christelijke gezin – op de scholen – worden onze Christelijke jongeren onder druk gezet met een verplicht bezoek en rituele handelingen in moskeeën.
De internet vermaakindustrie en social media nemen veel jongeren helemaal in beslag.
Staatsscholen in Schotland ‘moeten’ leerlingen over de geschiedenis van LGBTI-gelijkheden en -bewegingen onderwijzen (LGBTI = Lesbian Gay Bisexual Transgender and Intersex).
Er zijn geen vrijstellingen of andere opties voor het ‘geslachtsneutrale’ beleid.
https://www.theguardian.com/education/2018/nov/09/scotland-first-country-approve-lgbti-school-lessons
Dit laatste is duidelijk ‘Frankfurter Schule’ invloed met hun ‘kritische theorie’, door overal kritiek op te hebben bij vermeende onderdrukking of discriminatie, terecht of niet terecht.
Vooral Christelijke beginselen en belangen worden ondermijnd.
Vanaf 1960 ontstond hierdoor de seksuele revolutie als antwoord om op te staan tegens de Christelijke monogame leefwijze en zich ‘te bevrijden’ van de seksuele onderdrukking.
Christenen accepteren alle mensen, ook als zij andere gevoelens hebben (Lukas 6:31-32).
Maar door dit soort ‘verplicht’ onderwijs worden Christelijke beginselen geweld aangedaan:

HerzSt (Mattheüs 19:5-6) 5 …… Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, 6 zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.

Het Christendom is gebaseerd op rechtvaardigheid en barmhartigheid.
Christenen hebben vrijwillige liefde voor hun naasten, uit hun hart, maar hebben het goddeloze gedrag van deze mensenwereld niet lief:

HerzSt (1Johannes 2:15-16) 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

Het thema van dit artikel is de laatste aanval, de totale vernietiging van Satan met zijn engelen en de zegeningen en vrede tot in eeuwigheid op de nieuwe aarde.

Lees verder