7. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

7. Het offer voor Satan.pdf

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

Hoe kunnen we weten wie God is?
Onze Schepper is zoveel meer als de metaforen van troost, van kennis en van wijsheid die we ons kunnen voorstellen, want God YHWH is de bron van liefde:

(1 Johannes 4:7-11) 7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 

Beschouw daarom ook eens Jezus, hoe Jezus een eenvoudig leven leidde en benaderbaar, innemend en rechtvaardig was. Jezus was door Zijn Vader gevraagd om Gods volk te gaan redden (Joh. 1:10-14).
Jezus zelf was zonder zonden (2 Kor. 5:21), maar heeft uit liefde Zijn leven gegeven om alle zondige mensen te redden, waaronder helaas veel ondankbare mensen.
Daarom kan gezegd worden; Wie Jezus heeft gezien, die heeft de Vader gezien:

(Johannes 14:8-10) 8 Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. 9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? 10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.

Jezus is het beeld van de onzichtbare God en liet de almacht en wijsheid van Zijn Vader zien in al de  krachtige werken die Hij deed, en in al Zijn barmhartigheid, liefde en goedheid die Jezus liet zien.
Alsook in de woorden die Jezus sprak. Vers 10 geeft inzicht in afgestemde verhouding van Jezus met Zijn Vader. Want vraag u af, met wie is onze hemelse Vader te vergelijken?

(Jesaja 40:25-26) 25 Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. 26 Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één.
(Jesaja 46:9-10) 9 Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, 10 Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; ….

Leer uw Vader in de hemel als uw persoonlijke vriend kennen (Jak. 2:23):

(Jakobus 4:8) 8 Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.
(Johannes 17:3) 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

Thema: De globale genocide; waar liefde ontbreekt zal niets floreren

“7. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                “ verder lezen

6. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

6. Het offer voor Satan.pdf

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

Wat als u bent afgedwaald en denkt: ‘Ik weet niet of God wel echt bestaat?’
Bedenk dan dit: Het begin van leven kan absoluut geen mens verklaren, niemand.
Biogenesis is de leer dat het levende slechts uit het levende kan voortkomen.
Louis Pasteur (1822-1895 n.Chr.) toonde aan dat er geen bacteriën en algen kunnen ontstaan in water dat gekookt heeft in een afgesloten zwanenhals fles.
Uit dit experiment is de wet van biogenesis geformuleerd; leven ontstaat alleen uit leven.
Het is een natuurwet die niet gebroken kan worden, deze wet is bewezen en staat vast.

Rond 1950 hadden Stanley Miller en Harold Urey de aandacht met wat nu genoemd wordt het Miller-Urey experiment. Het experiment had als doel om het begin van leven aan te tonen. Miller en Urey maakten een laboratorium opstelling waarbij ze de vroege aardatmosfeer (gedeeltelijk) simuleerden. In een speciale bol kamer werden vonken afgevuurd door deze gesimuleerde atmosfeer van verscheidene gassen. Daarbij ontstonden aminozuren, de bouwstenen voor eiwitten. (zie ook: 6. Jongeren; De God van de schepping liefhebben) Eiwitten moeten wel de juiste combinatie van aminozuren bevatten, anders zijn ze nutteloos. Er bleken echter voor de helft linksdraaiende en de helft rechtsdraaiende aminozuren te ontstaan tijdens het experiment. In levende cellen worden alleen linksdraaiende aminozuren aangetroffen.
En zelfs eiwitten zijn bij benadering nog geen leven. Je hebt namelijk ook nog DNA of RNA nodig om te kunnen reproduceren. Het is daarom slechts een theorie, een onmogelijke theorie.
Het experiment heeft ondubbelzinnig een Ontwerper van leven aangetoond, een Schepper:

(Romeinen 1:20) 20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.
(Jesaja 45:21-22) 21 Maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslaag samen: Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt? Ben Ik het niet, de HEERE? Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland; er is niemand behalve Ik. 22 Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.

Het wordt steeds moeilijker (ook voor het samenstellen van Christelijke info op deze site) om het kaf van het koren te scheiden. Hebben we bij sommige aangehaalde deskundigen te maken met controlled opposition? Deskundigen die een soort van oppositie vormen?
Het is mogelijk dat deze deskundigen en medici goed werk verrichten maar geen onderscheidingsvermogen hebben van New Age invloeden die in conflict zijn met de Bijbel. Uiteindelijk kunnen ze de verkeerde weg wijzen voor redding. Onze hoop en vertrouwen kan hierdoor beschaamd worden.
Net zoals satan zich voordoet als een engel van het licht (2 Korinthe 11:14). Soms vertelt hij de waarheid, maar hij vertelt zeker ook veel leugens.

(Mattheüs 12:30) 30 Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen.
(Mattheüs 24:11) 11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.

Want veel groeperingen, religies en geneeswijzen hebben hun oorsprong niet bij de enige ware God.

Thema: In moeilijke tijden op de ware God blijven vertrouwen

“6. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                “ verder lezen

5. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

5. Het offer voor Satan.PDF

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

Hebt u af en toe ook twijfels, net zoals de apostelen soms in twijfel raakten na Jezus woorden?
Een rijk man zei dat hij zich hield aan Gods geboden en wilde graag het eeuwige leven beërven:

(Lukas 18:22-30) 22 Maar toen Jezus dit hoorde, zei Hij tegen hem: Nog één ding ontbreekt u: Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij. 23 Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. 24 Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei Hij: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het Koninkrijk van God binnengaan. 25 Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. 26 En zij die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden? 27 Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. 28 En Petrus zei: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd. 29 Hij nu zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het Koninkrijk van God, 30 die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.

We zien nu wat het grote geld doet, hoe rijken samenspannen in een satanische wereldcoup.
In het vorige artikel hebben we gezien hoe de psy-op, de militaire werkwijze van ‘shock and awe’, wordt gebruikt om paniek, angst en verwarring en een constante psychische onbalans te veroorzaken. Geestelijke martelmethoden die moeten leiden tot capitulatie en de vaccinatiespuit.

Thema: De Kabbalistische miljardairs op deze aarde rollen hun satanische plannen uit.

“5. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                “ verder lezen