9. Gods plagen voor de onberouwvollen

9. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 15:4) 4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen staan bekend om hun vriendelijkheid en gastvrijheid. De Christelijke leefwijze gaat vergezeld met hartelijke eigenschappen, door zichzelf niet te verheffen boven eenvoudige mensen. Eigenschappen die in de wereld steeds zeldzamer worden.
Ook voor Christenen is het moeilijk om zich iedere keer weer te beheersen en zich krachtig in te spannen om alle obstakels standvastig te overwinnen voor onze overtuiging.
Echter, noemt u zich een Christen maar wilt u wel graag een geziene persoon blijven bij mensen die er een goddeloze leefstijl op na houden, die buigen voor wereldse begeerten?

(1 Johannes 2:15-16) 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

Het is bijzonder opmerkelijk dat wanneer mensen meer interesse hebben in pleziertjes en wat er in de wereld te beleven valt en minder of geen interesse tonen in God, ze wél alle verzonnen propaganda geloven. Ze blijven dus geloven, maar hebben de waarheid verruild voor leugens. Propaganda leugens zoals: Het is een goede zaak om vrijheden af te nemen, mensen kunnen dat niet aan. Het is een goede zaak om vrijheid van spreken af te nemen of om zelf keuzes te maken welk geneesmiddel te kiezen, mensen kunnen dat niet beslissen. Of om mensen te laten vervreemden van elkaar en alle liefdevolle sociale aspecten te vernielen door afstand te eisen.  Door de hele menselijke geschiedenis heen noemde men dit soort propaganda de kenmerken van een dictatuur:

(Jacobus 4:4) 4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

Christenen kunnen helaas niet alle goddeloze contacten vermijden  (1 Kor. 5:9-10).
Een leefwijze van beperkt ‘meedoen’ om alle problemen te ontlopen is geen optie, een Christen moet keuzes maken. Laat u vooral niet meeslepen door goddeloze propaganda:

(Kolossenzen 2:8) 8 Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.

Volgens Paulus moet u met afvallige ontuchtplegers of hoereerders zelfs niet eten:

(1 Korinthe 5:11) 11 Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten.

Volg als discipel van Jezus het voorbeeld van de grote Leraar:

(Johannes 17:16) 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.

In het vorige artikel gaven we een inkijk in de koninkrijksregering van Jezus met de heiligen en de redding of oogst van Jezus overige discipelen, de grote schare. Het zal een goede graanoogst worden van rechtvaardigen en een slechte druivenoogst van goddelozen. In dit artikel volgt het uitdelen en uitgieten van de 7 schalen van toorn.

Thema: De verdere invulling van de laatste dagen door het uitgieten van de 7 schalen

“9. Gods plagen voor de onberouwvollen” verder lezen

8. Gods plagen voor de onberouwvollen

8. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 14:6) 6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Lieflijk zijn de voeten van uw broeders en zusters die het woord van vrede verkondigen, van hen die de waarheid verkondigen (Romeinen 10:15). Luisteren en begrijpen wat een Christen zegt vereist intelligentie, inspanning en analyse.
Maar noemt u zich een Christen en behoort u tot de gedragspsychologen en hersenspoel deskundigen met hun neologismen? Door woorden te smeden en te gebruiken, gewoonlijk in uitersten, om aan de ene kant zaken te bagatelliseren en aan de andere kant om zaken sterk aan te dikken? Met woorden zoals; onvermijdelijk, onmiddellijke actie, noodtoestand, geen andere mogelijkheden, zo snel mogelijk, geen andere keuze, enz.?
Er is altijd een andere keuze…
Of vaccinatieschade; zeer zeldzaam, komt heel sporadisch voor, is getest, is veilig, enz.?
Zeldzaam? Het blijkt schering en inslag te zijn….
Of om rechtvaardigen te framen, het verhaal buigen om hen die kritisch zijn de schuld te geven van de uitgerolde kwaadaardige plannen. Als u zo’n Christen bent, weet dan dat u rekenschap moet afleggen over uw woorden en daar voor veroordeeld zult worden:

(Mattheüs 12:36-37) 36 Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. 37 Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.

Want de kracht van taal is heftig. Alleen al door het gebruik van bepaalde woorden kunnen mensen worden overgehaald om te doen wat ze anders nooit hadden gedaan. Vooral wanneer hun families in levensgevaar verkeren. Dan zullen ze vaak instemmen met elk beleid en verkeerde keuzes maken. Vertrouw daarom nooit op de holle woorden en valse verklaringen aangepraat door gedragspsychologen via de media:

(Jesaja 59:4-5) 4 Er is niemand die bijeenroept in gerechtigheid er is niemand die in trouw een rechtszaak voert. Zij vertrouwen op holle woorden en spreken valse dingen. 5 Zij broeden eieren van een gifslang uit en zij weven spinnenwebben. Wie van hun eieren eet, sterft; is er een kapotgedrukt, dan perst er zich een adder uit.

In het vorige artikel hebben we het aanbidden van de afbeelding van het 7-koppige beest en van het merkteken beschreven.
In dit artikel geven we een inkijk in de koninkrijksregering van Jezus met de heiligen en de redding of oogst van Jezus overige discipelen, de grote schare. Het zal een goede graanoogst worden van rechtvaardigen en een slechte druivenoogst van goddelozen.

Thema: De nieuwe koninkrijksregering en 3 engelen die het oordeel aankondigen

“8. Gods plagen voor de onberouwvollen” verder lezen

7. Gods plagen voor de onberouwvollen

7. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 13:16-17) 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Moedig uw broeders en zusters aan om zich te blijven onthouden van afgodenoffers, voor bloed, voor het verstikt vlees en voor ontucht (Handelingen 21:25). Christenen worden overgoten met Satans seks wereld in Hollywood films die vooral jongeren conditioneren voor een losbandige levenswijze. Hollywood is een poel van verderf, een oord van ongehoorzaamheid aan God en het geeft een zeer slecht voorbeeld (Judas 1:7).
Noemt u uzelf een Christen, maar neemt u een loopje met de ontucht of met perversie, zoals op zoek gaan naar seksueel vertier? Ga dan stappen ondernemen om daar mee te stoppen. Geef niet toe aan die zwakheden, verbiedt het voor uzelf. Het is tegen Gods wil:

(1 Thessalonicenzen 4:3-5) 3 Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, 4 en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, 5 en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.

De volgelingen van Jacob Frank, de Frankisten, beheren Hollywood. De Joodse moslim-sekte, waartoe de Frankisten behoren,  erkennen de Zohar als hun belangrijkste boekenreeks binnen de Kabbala. Frankisten, wiens God Satan is en de Antichrist hun messias. (Zie Sabbatai Zevi en het Frankisme – 2. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan)
Verdorven seksuele losbandigheid heerst in de sekte onder de noemer mystieke symboliek. Een eervol monogaam huwelijk is bij hen niet aan de orde.
Stem daarom uw hart af op liefde voor uw medemensen en uw mede-Christenen:

(Mattheüs 15:19) 19 Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.

Met al degenen die ontuchtig gedrag niet kunnen beteugelen zal het slecht aflopen:

(Openbaring 21:8) 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

In het vorige artikel bespraken we de symbolische beesten en hun betekenis.
In dit artikel gaan we verder met het aanbidden van het beeld en met het merkteken.

Thema: Het aanbidden van de afbeelding van het 7-koppige beest en het merkteken.

“7. Gods plagen voor de onberouwvollen” verder lezen