Avondmaal van de Heer 2023

Avondmaal van de Heer 2023.pdf

Aankondiging van het Avondmaal van de Heer 2023

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Gods voedsel voor het lichaam

Heb U ook een grenzeloos vertrouwen in Gods manieren om Zijn volk te voeden?

(Lukas 12:24) 24 Let op de raven: zij zaaien niet en maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur, en God voedt hen. Hoever gaat u de vogels te boven?

Zoals de Joden lichamelijk gevoed werden door de wonderbaarlijke voedselvoorzieningen:

(Mattheüs 16:8-10) 8 En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt? 9 Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt? 10 En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt?
(Zie Mattheüs 14:15-21 en Mattheüs 15:32-38)

En zoals de voorziening met voedsel – destijds het manna – in de woestijn, het kwam jaar in jaar uit voor Gods toenmalige volk:

(Exodus 16:35) 35 De Israëlieten aten veertig jaar lang het manna, totdat zij in bewoond gebied kwamen. Zij aten manna, totdat zij aan de grens van het land Kanaän kwamen.

Lees verder “Avondmaal van de Heer 2023”

4. Als die dagen niet ingekort werden

4. Als die dagen niet ingekort werden.pdf

(Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
We zijn zo’n wonderbaarlijke kinderen van God, waarom zouden we bang zijn voor angstzaaierij? Praatjes van de centraal aangestuurde propaganda-nieuwsmedia? Van corrupte virologen en medici? Van de sex-gechanteerde of door lobbygeld omgekochte politici (m.u.v. de rechtvaardigen)? Van de oorlogshitsers? Voor de invloed van leden van de satanische Frankisten met hun Kabbala en hun vrijmetselarij?
(Zie voor Frankisten en Kabbala: 3. Net als Jezus satans wereld overwinnen):

(Mattheüs 10:26,28) 26 Wees dus niet bevreesd voor hen,  want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden….28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

Zal het voor Christenen moeilijker gaan worden? Zeer zeker. Maar als we als kostbare kinderen van God getrouw blijven aan onze Levengever zullen de zorgen van het leven ons nóóit overmannen (Markus 4:18-20). Onmogelijk. Sommigen waarderen het wonder van het leven niet meer en zijn daar niet dankbaar meer voor. Helaas, want net zoals de Joden in Jezus dagen afhaakten van de zuivere aanbidding, zo haken ook veel Christenen in deze dagen af nu het moeilijker wordt:

(Mattheüs 23:37) 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!

Thema: Blijf waakzaam door de tekenen te herkennen

Lees verder “4. Als die dagen niet ingekort werden”

3. Als die dagen niet ingekort werden

3. Als die dagen niet ingekort werden.pdf

(Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
In het vorige artikel wordt de grote verdrukking beschreven, de dystopische nieuwe wereldorde. Die periode komt met een climax ten einde;‘de graanoogst van goede mensen en de druivenoogst van slechte mensen’ (Op. 14:14-20).
Het tijdstip van opname van de grote schare wordt in Lukas beschreven als een zeer dringende aangelegenheid, te vergelijken met de plotselinge vernietiging door vuur en zwavel als in Sodom (Lukas 17:28-32).  We komen later in dit artikel nog terug op deze opname van de grote schare. In dit artikel wordt verder de waarschuwing beschreven voor valse profeten en valse messiassen, en de opname van de heiligen in de hemel.

Thema: Aan welke tekenen kan Jezus wederkomst worden onderscheiden?

Lees verder “3. Als die dagen niet ingekort werden”

2. Als die dagen niet ingekort werden

2. Als die dagen niet ingekort werden.pdf

(Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–Het liefst hadden we prettig nieuws gebracht, verademend nieuws.
Dat heerlijke nieuws zal er wél zijn als we getrouw blijven en in de hemel opgenomen worden. Dan zal God in de hemel de ogen van Jezus discipelen afwissen:

(Openbaring 7:9,15-17) 7 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand….15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Het is ontegenzeglijk een strijd van getrouw blijven, een strijd van de lange adem volgens het woord van waarheid, Gods woord.
Verafschuwen we de onophoudelijke leugens van de MainStreamMedia?
Laten we het zo uitdrukken: We geloven toch ook niet meer in Sinterklaas?
In het vorige artikel hebben we geschreven over het begin van de weeën,  gekenmerkt door  oorlogen, hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen (Matt. 24:7).
Wat de aardbevingen betreft:
Seismische onrust borrelt onder ’s werelds grootste actieve vulkaan in Hawaï
Of de grote aardbeving die wordt verwacht in Yellowstone National Park. Dat is een vulkaan die ongeveer om de 600.000 jaar volledig uitbarst. De laatste eruptie was volgens geologen circa 640.000 jaar geleden. Er zullen volgens de VN al in 2023 voedseltekorten komen.

Thema: De hevige weeën van de hoogzwangere vrouw en de de geboorte van het Kind.

Lees verder “2. Als die dagen niet ingekort werden”

1. Als die dagen niet ingekort werden

1. Als die dagen niet ingekort werden.pdf

(Mattheüs 24:8,22) 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën….22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Christenen vormen wereldwijd het licht van de wereld (Mattheüs 5:14).
Veel personen, die zich Christen noemen, zitten echter gevangen in Babylonische afgoderij:

(Jeremia 50:1-2) 1 Het woord dat de HEERE gesproken heeft tegen Babel, tegen het land van de Chaldeeën, door de dienst van de profeet Jeremia: 2 Verkondig onder de heidenvolken, laat het horen, hef een banier omhoog, laat het horen, verberg het niet, zeg: Babel is ingenomen, Bel staat beschaamd, Merodach is verpletterd. Zijn afgoden staan beschaamd, zijn stinkgoden zijn verpletterd.
(Jesaja 13:19-20) 19 Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. 20 Niemand zal er verblijven, nooit meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen….

Als volledig afgerichte slaven die blind de WorldEconomicForum-politici en de gekochte media volgen. Ze kiezen partij in oorlogsretoriek en geloven de propaganda van de wereld en doen alles wat de huidige wereldmacht, de VS, van hen verlangt. Die geen onderzoek doen naar het WEF en de VN met hun Sustainable Development Goals (SDG’s – duurzame ontwikkelingsdoelen), die leiden tot een CentraleBankDigitalCurrency betalingssysteem. Een betalingssysteem dat gecombineerd wordt met een sociaal punten systeem. Mensen verliezen met dit controlemechanisme, door deze globale feodalistische / communistische wereldorde al hun vrijheid. De keuze is daarom hierin wel of niet te geloven, de  polarisatie of tweedeling in de samenleving wordt hiermee helder. Ze aanbidden echter hiermee wel het beest en staan daarom niet opgeschreven in het boek des levens (Op. 13:1-8).

Getrouwe Christenen, die geen deel van deze wereld zijn, worden vreselijk onder druk gezet met de huidige injectierondes. Deze injecties zullen hoogstwaarschijnlijk blijven doorgaan. Het is een onderdeel van de verdrukkingen in de laatste dagen. Als Jezus niet vervroegd terugkomt zal er geen Christen overblijven om gered te worden (Matt. 24:22).

Thema: Het begin van de weeën

Lees verder “1. Als die dagen niet ingekort werden”

20. Blijf dankbaar voor Gods grote geheim

20. Blijf dankbaar voor Gods grote geheim.pdf

(Efeze 3:9)  9….opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God….

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–In het vorige artikel ging over het geheim van slechtheid of van de wetteloosheid. Decennia lang is het satanisme stapje voor stapje ingevoerd; zoals in de muziekwereld, in films met een lage moraal, LGBTQ en transgender onderwijs op de scholen en het normaliseren van abortus. Het is een aanval op het Christelijke gezin en op onze Christelijke jongeren. In dit artikel wordt het geheim van het best mogelijke nieuws beschreven voor de heidenen of niet-Joden.

Thema: De heidenen of niet-Joden zijn mede-erfgenamen geworden

Lees verder “20. Blijf dankbaar voor Gods grote geheim”

19. Het geheim van de wetteloosheid

19. Het geheim van de wetteloosheid.pdf

Betere vertaling (2 Thessalonicenzen 2:7-8) 7 Want het geheim van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er degene die het nu momenteel bedwingt totdat hij uit het midden komt om het te zijn. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden….

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Als in de wereld de onrechtvaardigheid, die voor Christenen walgelijk is, normaal begint te worden. Als Satanisme en pedofilie door de media en filmstudio’s als  opwindend worden gezien. Als onze jonge kinderen geperverteerd worden met de aanbidding van Satan onder het mom van een kinderfilm: Disney’s ‘Little Demon’ normaliseert satanisme en pedofilie voor de massa . Bewust georganiseerd en opgezet om onze jonge kinderen te misleiden en te breken.

Thema: Satans kinderen en het geheim van de wetteloosheid

Lees verder “19. Het geheim van de wetteloosheid”

18. Verdere aanvulling; de zeven geesten van God

18. Verdere aanvulling; de zeven geesten van God.pdf

(Openbaring 1:4) 4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die ‘voor’ (enopion) Zijn troon zijn,….
.                        (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
In het vorige artikel over de zeven geesten van God was de slotconclusie dat de zeven geesten van God serafs zijn, die door God uitgezonden worden over heel de aarde om ons te beschermen (Op. 5:6). De serafs kunnen zich verplaatsen met de snelheid van de bliksem (Eze. 1:14), en zijn van voren en van achteren volledig bedekt met ogen (Op. 4:6,8).  Ze beschermen ons en brengen verslag uit van wat ze hebben gezien.

Thema: De Serafs zijn de zeven geesten of zeven ogen van God en ook van het Lam

Lees verder “18. Verdere aanvulling; de zeven geesten van God”

17. Uitgediept; de zeven geesten van God         

17. Uitgediept; de zeven geesten van God.pdf

(Openbaring 1:4) 4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die ‘voor’ (enopion) Zijn troon zijn,….

.                        (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Wie of wat zijn de zeven Geesten, die ‘voor’ Gods troon zijn? Om deze 7 geesten te kunnen identificeren, zullen we eveneens diverse andere achtergronden bespreken. Want alle relevante begrippen over God, uitgewerkt, geven een duidelijker beeld van de 7 geesten.

Thema: De zeven geesten van God

Lees verder “17. Uitgediept; de zeven geesten van God         “

16. Gods plagen voor de onberouwvollen

16. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 21:7) 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

.                          (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen worden onder druk gezet door de Farmaceutische en medische wereld, die ze voorheen vertrouwden. Dit geldt ook voor de MainStreamMedia en social media (Big Tech), degenen die de informatiestromen beheren. Maar hoe staat het met de geestelijke leiders? Zijn die volledig te vertrouwen, vertellen die wel de waarheid?

(Mattheüs 7:15) 15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

Pas op voor degenen die met hun theorieën een draai geven aan Gods woord. Die Gods woord krachteloos proberen te maken door hun eigenzinnige praatjes:

(2 Petrus 2:1) 1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.

Er zullen zelfs profeten komen, die machtige imponerende tekenen zullen doen:

(Mattheüs 24:24) 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. (zie ook Markus 13:22)

Christenen, stel uzelf de vraag: Ben ik voorbereid? Ben ik gewapend voor de misleiding?

(1 Johannes 4:1) 1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

Wees wijs en wees geen dwaas (Matt. 25:1-3).  Binnenkort zal de grote valse profeet, de Antichrist, u zeker proberen te misleiden (Op. 16:13).

In het vorige artikel: De opstanding van de doden, de hemelopname en het openen van de boeken.

Thema: De vernietiging met vuur en de nieuwe hemel en aarde.

Lees verder “16. Gods plagen voor de onberouwvollen”