4. Jongeren; Ze willen jullie misleiden!

Jongeren Deel 4.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen met ondersteuning van de Schrift.

Jonge Christen, heb jij alleen maar belangstelling voor jouw smartphone en iPad?
Of ben jij ervan op de hoogte hoe jongeren misleid worden in deze wereld?
Doorzie jij degenen met een gladgestreken gezicht, die ‘zeggen’ zorg te hebben voor jongeren? Jongeren van nu zijn veelbelovend, maar hebben zeker Christelijke aandacht nodig.

HerzSt (Spreuken 14:15) 15 Een onverstandige gelooft elk woord, maar een schrandere let op zijn schreden.

Kun jij woordkunstenaars met hun woordenspel onderscheiden?

Sommigen zijn bedreven om minachtende woorden te verzinnen voor anderen, wiens gedachten en gedrag hen niet aanstaan, of wiens ideeën niet passen bij hun beleid.
Vooral (jonge) mensen die nadenken, die kritisch de resultaten van anderen volgen, worden afgeserveerd en als complotdenkers weggezet.
Christenen heeft men al het ‘label’ doemdenkers gegeven.
Mensen die traditioneel denken worden ook wel ‘populisten’ genoemd, een woord waar dan opzettelijk een negatieve lading aan gegeven wordt.
Populisme – van het Latijnse woord populus ‘volk’ – is eigenlijk niets anders, dan kiezen voor de belangen van ‘het volk’.

Jezus had ook last van dat soort woordkunstenaars.
Ze noemden hem bij een bepaalde gelegenheid Beëlzebul, of bezeten door Beëlzebul (= Satan):

HerzSt (Mattheus 12:22-26) 22 Toen werd er iemand bij Hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken; en Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken zowel kon spreken als zien. 23 En heel de menigte was buiten zichzelf en zei: Is dit niet de Zoon van David? 24 Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen. 25 Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. 26 En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden?

Het thema van dit artikel is hoe jongeren zich kunnen beschermen tegen misleiding, door het structureel toepassen van Christelijke beginselen.

“4. Jongeren; Ze willen jullie misleiden!” verder lezen

eindtijd 10. De afval

De afval, een belangrijk markeringspunt:

De laatste dagen zullen in een stroomversnelling komen als christenen massaal afvallig worden, als zij de christelijke leefwijze niet meer centraal stellen in hun leven.
Waarschijnlijk dat er in enkele delen van de wereld zoals in Afrika of Azië nog een beperkte Christelijke groei is, maar dit belangrijke markeringspunt van de christelijke afval is volgens ons reeds gepasseerd. Eerst in Europa en vervolgens in de rest van de wereld:

HerzSt (2 Thessalonicenzen 2:3-9) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? 6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt..7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,

Paulus spreekt in vers 4 over een valse profeet, de tegenstander, iemand die zich verheft boven al wat God genoemd wordt of als God vereerd wordt. In vers 6 zegt Paulus, dat zij – de Christenen in zijn tijd – nu weten wat hem weerhoudt. Eerst moet de afval gekomen zijn volgens vers 3. Het rotsvaste geloof van de christelijke gemeenten is vanaf de eerste discipelen van Jezus tot aan de bestemde tijd de reden wat deze valse profeet weerhoudt. Wie hem nu weerhoudt in vers 7, totdat ‘hij’ uit het midden verdwenen is, daar wordt niet over geschreven. Het is wel duidelijk dat de christelijke gemeenten door de eeuwen heen goddelijke bescherming genoten hebben:

HerzSt (Mattheüs 28:18-20) 18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
HerzSt (1 Korinthe 10:13) 13 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

God zal niet toestaan dat zijn volk wordt verzocht boven wat ze kunnen dragen. Ook Jezus waakt over de christelijke gemeenten. Omdat de periode van ‘hem weerhouden’ al zo’n 2000 jaar beslaat, is het aannemelijk dat christenen worden beschermd (voor deze valse profeet) door een engel, totdat de tijd is gekomen van de massale afval. Dan zal deze engel ontheven worden van zijn taak.

Hoe kunnen christenen dit unieke markeringspunt onderscheiden:
Om te kunnen begrijpen hoe deze nieuwe ‘goddeloze’ wereld zich zal onderscheiden, moeten we eerst in beeld hebben wat de eigenschappen van christenen zijn. Deze eigenschappen zijn het tegenovergestelde van de eigenschappen van de afvallige goddeloze wereld. De belangrijkste eigenschap is liefde:

HerzSt (Mattheüs 22:37-39) 37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
HerzSt (Mattheüs 19:19) 19 eer uw vader en moeder; en u zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Christenen mogen niet hebzuchtig zijn of liefde voor geld hebben:

HerzSt (Lukas 12:15) 15 En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.
HerzSt (2 Petrus 2:14) 14 Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk; zij verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoefend in hebzucht;…
HerzSt (Hebreeën 13:5) 5 Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.
HerzSt (2 Timotheüs 3:1-2) 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,….

In plaats van een zuiver christelijk gedrag hebben zulke christenen een vorm van godsvrucht:

HerzSt (2 Timotheüs 3:5) 5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.

Wanneer christenen massaal zullen besluiten om het geloof in Christus geen centrale plaats meer in hun leven te geven en zij zich zullen overgeven aan liefdeloosheid en hebzucht, zal deze periode direct worden gevolgd door de komst van de zoon der vernietiging.
Dit overgeven aan hebzucht is algemeen geworden in de wereld.
Als we alleen al naar de afgelopen jaren kijken en zien in welke mate het salaris en bonussen van directies in de financiële wereld is gestegen. Het lijkt nooit genoeg.
Ook wordt er volgens diverse economen massaal belasting ontdoken door gebruik te maken van offshore belasting paradijzen. Door kapitaal mondiaal te verplaatsen wordt er geen of zeer minimaal belasting betaald door rijke particulieren en bedrijven. Deze constructies zijn mogelijk door (verkeerd) gebruik te maken van mondiale belastingregels door accountants.
De keerzijde hiervan is, dat de belastingen voor de publieke voorzieningen door anderen betaald moeten worden.

De komst van de wetteloze mens wordt ondersteund door Satan. Deze komst gaat gepaard met
groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen. In Openbaring wordt gesproken over een wild beest lijkend op een lam, als de Messias, dat ging leugens spreken als een draak, als Satan: (zie hiervoor ook eindtijd 6. Openbaring; de valse profeet)

HerzSt (Openbaring 13:11) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.

Deze valse profeet zal krachtige tekenen doen:

HerzSt (Openbaring 13:13) En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.

Hieraan zal de valse profeet te herkennen zijn, hij zal zich voordoen als een weldoener maar spreekt met slinkse leugens en hij zal grote tekenen doen zoals vuur uit de hemel.

Lees verder in: eindtijd 11. De hoofdthema’s

eindtijd 3. Openbaring; de 7 zegels

Openbaring 1
De apostel Johannes ontvangt van Jezus (via een engel) een visioen van dingen die binnenkort gebeuren moeten:

HerzSt (Openbaring 1:1) 1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven.

Openbaring 2,3
Inspectie door Jezus van de 7 gemeenten: Éfeze, Smyrna, Pérgamum, Thyatíra, Sardes, Filadélfia en Laodicéa.

Openbaring 4
Na de inspectie van de 7 gemeenten wordt Johannes gevraagd op te stijgen naar de hemel zodat het verdere hemelse visioen aan hem getoond kan worden:

HerzSt (Openbaring 4:1-2) 1 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. 2 En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand

Johannes ziet God op zijn troon zitten en rondom de troon 24 oudere personen:

NBG51 (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.

De profeten zitten al als 24 koningen rondom de troon. Zij zijn ook gezalfden en behoren ook tot de eerstelingen en zullen nog voor de 144.000 heiligen een hemelse opstanding ontvangen.

Openbaring 5
Degene, die op de troon zit, de hemelse Vader, heeft in zijn rechterhand een verzegelde boekrol, die alleen het Lam kan openen:

NBG51 (Openbaring 5:1,9) 1 En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels. 9 En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie;

Johannes krijgt te zien wat er staat geschreven in de boekrol met de 7 zegels, over een vervulling van een profetie van ‘koningen en priesters’:

HerzSt (Daniël 7:27) 27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

De boekrol betreft dus een visioen binnen een visioen en geeft een beschrijving van de loutering en verzegeling van de 144.000, met als toeschouwers; God, het Lam, de 24 profeten, de 4 levende schepselen, de engelen en de grote schare.

Het Lam opent de boekrol met de 7 zegels;
Openbaring 6:1-17
Wanneer het Lam het eerst zegel van de boekrol opent, wordt de persoon op het witte paard een kroon gegeven, waarna hij erop uittrekt om zijn overwinning te voltooien. Deze persoon op het witte paard is logischerwijs een afbeelding van Jezus, die als Koning lang heeft moeten wachten, tot Hem de kroon wordt gegeven als teken van ontvangen Koninkrijksmacht:

NBG51 (Hebreeën 10:12-13) 12 deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God,13 voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten.

Bij het openen van het tweede zegel wordt de vrede van de aarde weggenomen, met als gevolg oorlogen. (Op.6:3,4)
Het openen van het derde zegel betekent hongersnoden. (Op.6:5,6)
Het vierde zegel betekent de dood van het 4e deel van de aardbewoners, door oorlogen, voedseltekorten, ziekten en door wilde beesten. (Op.6:7,8)
Bij het vijfde zegel is er een vervolging van christenen en moet het getal van de 144.000 heiligen nog vol worden gemaakt. (Op.6:9-11)
Als het zesde zegel wordt geopend belanden we in het einde van de grote verdrukking, de grote dag van toorn of gramschap. Het begint met een grote aardbeving , de zon wordt verduisterd, de maan wordt als bloed en de sterren vallen van de hemel en elke berg en [elk] eiland wordt van zijn plaats verwijderd (Op.6:12-17). En de mensen zullen radeloos van angst zijn:

HerzSt (Lukas 21:25-26) 25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Openbaring 7
In Openbaring 7 wordt beschreven dat het getal van 144.000 heiligen is volgemaakt uit de twaalf stammen van Israël en dat er zich tevens een grote schare rondom de troon bevindt.

Openbaring 8:1-13
Nadat het Lam het zevende zegel geopend had viel er een stilte in de hemel:

HerzSt (Openbaring 8:1) 1 En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur.

Alle zegels van de boekrol met 7 zegels zijn nu door het Lam geopend.
Na deze stilte slingert een engel wat van het altaarvuur naar de aarde en er komen vanuit de troon bliksemstralen, donderslagen en een aardbeving. (Op.8:5)

Lees verder in: eindtijd 4. Openbaring; de 7 trompetten