16. Gods plagen voor de onberouwvollen

16. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 21:7) 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

.                          (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen worden onder druk gezet door de Farmaceutische en medische wereld, die ze voorheen vertrouwden. Dit geldt ook voor de MainStreamMedia en social media (Big Tech), degenen die de informatiestromen beheren. Maar hoe staat het met de geestelijke leiders? Zijn die volledig te vertrouwen, vertellen die wel de waarheid?

(Mattheüs 7:15) 15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

Pas op voor degenen die met hun theorieën een draai geven aan Gods woord. Die Gods woord krachteloos proberen te maken door hun eigenzinnige praatjes:

(2 Petrus 2:1) 1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.

Er zullen zelfs profeten komen, die machtige imponerende tekenen zullen doen:

(Mattheüs 24:24) 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. (zie ook Markus 13:22)

Christenen, stel uzelf de vraag: Ben ik voorbereid? Ben ik gewapend voor de misleiding?

(1 Johannes 4:1) 1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

Wees wijs en wees geen dwaas (Matt. 25:1-3).  Binnenkort zal de grote valse profeet, de Antichrist, u zeker proberen te misleiden (Op. 16:13).

In het vorige artikel: De opstanding van de doden, de hemelopname en het openen van de boeken.

Thema: De vernietiging met vuur en de nieuwe hemel en aarde.

Lees verder “16. Gods plagen voor de onberouwvollen”

15. Gods plagen voor de onberouwvollen

15. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 20:10) 10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

.                        (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Iedere Christen weet hoe moeilijk het is om zichzelf te beheersen onder onrechtvaardigheid, door niet te zondigen in boos gedrag. Christenen doen veel moeite om hun grote voorbeeld Jezus altijd te volgen. Jezus beheerste Zich toen Hij van onrecht beschuldigd werd. Iedere Christen moet die strijd overwinnen, tegen het natuurlijke gevoel in, om trouw te blijven onder grote beproeving. Want Jezus wist dat Hij veel zou moeten lijden:

(Mattheüs 16:21) 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.

Toen het bewuste moment aanbrak ging Jezus in grote doodsstrijd vurig in gebed:

(Lukas 22:42-44) 42 Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. 43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. 44 En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen.

De beheerste en lijdzame houding van de Mensenzoon wordt wel vergeleken met dat van een zwijgend schaap:

Willibr. (Jesaja 53:7)  7 Hij werd gefolterd en diep vernederd, maar heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat ter slachting geleid wordt. En, zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend.

Toen Jezus werd verdrukt en gekweld, zweeg Jezus:

(Markus 15:3-5) 3 En de overpriesters beschuldigden Hem van veel dingen, maar Hij antwoordde niets. 4 En Pilatus stelde Hem opnieuw een vraag en zei: Antwoordt U niet? Zie, hoeveel zij tegen U getuigen! 5 Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde.

De volmaakte Jezus werd door de Joodse leiders onder de slechte mensen gerekend:

(Jesaja 53:12) 12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood,  onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
(Markus 15:28) 28 En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de misdadigers gerekend.

Zelfs Petrus verloor uit angst zijn beheersing, toen hij werd geïdentificeerd als een discipel van Jezus:

(Mattheüs 26:34,75) 34 Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen….75 En meteen kraaide de haan; en Petrus herinnerde zich het woord van Jezus, Die tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter.

Ga net als Jezus vurig in gebed als kinderen van Satan hun snode plannen tegen Christenen gaan uitvoeren. Hoe deze kinderen van Satan te werk gaan om mensen geestelijk te breken, zie de video: Corona-massapsychose

In het vorige artikel: De bruiloft van het Lam en de overwinning op de Antichrist.

Thema: De opstanding van de doden, de hemelopname en het openen van de boeken.

Lees verder “15. Gods plagen voor de onberouwvollen”

14. Gods plagen voor de onberouwvollen

14. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 19:16) 16 Er stond op Zijn bovenkleed (van het Lam) en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

 .                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen geven om hun broeders en zusters en bezoeken degenen die ziek zijn, of sturen een kaartje of email voor beterschap om te laten weten dat ze aan hen denken (Matt. 25:36). Maar Christenen geven ook hun Christelijke liefde aan zieke niet-Christenen. De liefde voor elkaar in de wereld neemt echter af, die liefde verkild:

(Mattheüs 24:12) 12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.

Sommigen groeten niet, anderen hebben geen manieren, negeren of haten Christenen zelfs:

(Johannes 15:18-19) 18 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. 19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. 

Jezus moedigde Zijn discipelen aan om altijd in gebed te gaan, om God te vermurwen:

(Lukas 18:1) 1 En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.  (zie Lukas 18:2-7)
(Markus 11:25) 25 En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.

Bidden is een heel beproefd recept om alle last van u af te zetten:

(1 Korinthe 4:13) 13 Worden wij belasterd, dan bidden wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe.

Jezus leerde ons niet alleen het modelgebed, maar verzekerde ons dat als we God iets vragen in Zijn Naam, dan zullen we dat op een bepaald moment zeker ontvangen:

(Johannes 16:23-24) 23 ….Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. 24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. (zie ook Filipp. 4:6)

Het gebed is te vergelijken met een oprecht gesprek van een aardse vader met zijn zoon of dochter waar alledaagse zaken besproken worden. Ook onze Vader in de hemel wil van Zijn kinderen een oprecht gebed met de intentie dat het gemeend is. Christenen gaan – in tegenstelling tot de wereld – zoveel mogelijk samen aan tafel met een gebed van dank, omdat we iedere dag weer gevoed worden door de gegeven vruchten van de schepping.

In het vorige artikel: De val van het grote Babylon, van zowel de ‘hoer’ als ‘de grote stad’.

Thema van dit artikel: De bruiloft van het Lam en de overwinning op de Antichrist

Lees verder “14. Gods plagen voor de onberouwvollen”