2. De transformatie

2. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Geloven in God geeft je een reden om te leven. Daarbij geeft Gods woord een boodschap van hoop.  Als het kwaad zich zo overduidelijk manifesteert in de wereld om ons heen, dan worden veel goede jonge Christenen  aangetrokken tot wijsheid die hen wél betekenis geeft, waarmee ze deze slechte wereld kunnen weerstaan. We kunnen bewondering hebben voor jonge Christenen die in staat blijken te zijn tot zo’n persoonlijkheid, moed en kritisch vermogen, zoals bleek gedurende de afgelopen jaren van de Covid-hoax. Ze zijn in alle (jonge) leeftijden, opleidingsniveaus en in alle landen te vinden. Jullie zijn de kinderen waarvan elke ouder droomt, die ver uitgroeien boven het gemiddelde van de samenlevingen.  Jullie deden wat anderen niet konden en waren de stabiele boom die de orkaan van beledigingen en discriminatie vanwege het geloof weerstonden. De uitverkorenen van de onzichtbare ark van God, degenen die erin slaagden weerstand te bieden. Jullie hebben een onvoorstelbare zware test doorstaan die velen niet konden doorstaan en jullie hebben het licht van het geloof laten schijnen in het donker. Blijf een voorbeeld voor alle geliefden:

(Psalm 4:2-6) 2 Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid! In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. 3 Aanzienlijken, hoelang zult u mijn eer te schande maken? Hoelang zult u het lege liefhebben, de leugen zoeken? 4 Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling afgezonderd; de HEERE hoort als ik tot Hem roep. 5 Wees ontzet, maar zondig niet; spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. 6 Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de HEERE.
 .                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Thema deel 2:  De aanslag op jonge mensen gaat veel verder dan het communisme.

Lees verder “2. De transformatie”

1. De transformatie

1. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om ongeveer 2 A4-tjes studiematerieel per keer te laten lezen en daarna te bespreken aan de hand van enkele vragen.

Inleiding:
Veel jongeren en jong-volwassenen zijn murw gemaakt door de chaos van de afgelopen jaren, maar doen hun best om hun leven aangenaam te houden. Wat velen niet beseffen, is dat er een duister plan wordt uitgevoerd. Een militair draaiboek om de mensen extreem bang maken voor hun leven, als in een oorlog. Het is te beschouwen als een plotselinge overname van de macht via eindeloze crisissen. In deze artikelenreeks wordt het patroon hiervan in beeld gebracht om deze crisissen te kunnen weerstaan. Want iedere jongere en jong-volwassene moet een keuze maken, of een deel van deze wereld zijn of een standvastige Christen zijn.
.                        (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Thema deel 1:  De communistische Nieuwe Wereld Orde

Lees verder “1. De transformatie”

21. Het boek Openbaring

Het boek Openbaring.pdf

.                            Het boek Openbaring

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Inleiding:

Dit artikel bevat een overzicht van de artikelen die het boek Openbaring beschrijven.
Het boek Openbaring beschrijft de Goddelijke plagen in de laatste dagen.

Wanneer de apostel Johannes in gevangenschap is op het Griekse eiland Patmos, onthuld een door Jezus gezonden engel aan Johannes, over wat er allemaal zal gaan gebeuren.
Lees verder “21. Het boek Openbaring”

Avondmaal van de Heer 2023

Avondmaal van de Heer 2023.pdf

Aankondiging van het Avondmaal van de Heer 2023

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Gods voedsel voor het lichaam

Heb U ook een grenzeloos vertrouwen in Gods manieren om Zijn volk te voeden?

(Lukas 12:24) 24 Let op de raven: zij zaaien niet en maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur, en God voedt hen. Hoever gaat u de vogels te boven?

Zoals de Joden lichamelijk gevoed werden door de wonderbaarlijke voedselvoorzieningen:

(Mattheüs 16:8-10) 8 En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt? 9 Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt? 10 En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt?
(Zie Mattheüs 14:15-21 en Mattheüs 15:32-38)

En zoals de voorziening met voedsel – destijds het manna – in de woestijn, het kwam jaar in jaar uit voor Gods toenmalige volk:

(Exodus 16:35) 35 De Israëlieten aten veertig jaar lang het manna, totdat zij in bewoond gebied kwamen. Zij aten manna, totdat zij aan de grens van het land Kanaän kwamen.

Lees verder “Avondmaal van de Heer 2023”

4. Als die dagen niet ingekort werden

4. Als die dagen niet ingekort werden.pdf

(Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
We zijn zo’n wonderbaarlijke kinderen van God, waarom zouden we bang zijn voor angstzaaierij? Praatjes van de centraal aangestuurde propaganda-nieuwsmedia? Van corrupte virologen en medici? Van de sex-gechanteerde of door lobbygeld omgekochte politici (m.u.v. de rechtvaardigen)? Van de oorlogshitsers? Voor de invloed van leden van de satanische Frankisten met hun Kabbala en hun vrijmetselarij?
(Zie voor Frankisten en Kabbala: 3. Net als Jezus satans wereld overwinnen):

(Mattheüs 10:26,28) 26 Wees dus niet bevreesd voor hen,  want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden….28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

Zal het voor Christenen moeilijker gaan worden? Zeer zeker. Maar als we als kostbare kinderen van God getrouw blijven aan onze Levengever zullen de zorgen van het leven ons nóóit overmannen (Markus 4:18-20). Onmogelijk. Sommigen waarderen het wonder van het leven niet meer en zijn daar niet dankbaar meer voor. Helaas, want net zoals de Joden in Jezus dagen afhaakten van de zuivere aanbidding, zo haken ook veel Christenen in deze dagen af nu het moeilijker wordt:

(Mattheüs 23:37) 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!

Thema: Blijf waakzaam door de tekenen te herkennen

Lees verder “4. Als die dagen niet ingekort werden”

3. Als die dagen niet ingekort werden

3. Als die dagen niet ingekort werden.pdf

(Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
In het vorige artikel wordt de grote verdrukking beschreven, de dystopische nieuwe wereldorde. Die periode komt met een climax ten einde;‘de graanoogst van goede mensen en de druivenoogst van slechte mensen’ (Op. 14:14-20).
Het tijdstip van opname van de grote schare wordt in Lukas beschreven als een zeer dringende aangelegenheid, te vergelijken met de plotselinge vernietiging door vuur en zwavel als in Sodom (Lukas 17:28-32).  We komen later in dit artikel nog terug op deze opname van de grote schare. In dit artikel wordt verder de waarschuwing beschreven voor valse profeten en valse messiassen, en de opname van de heiligen in de hemel.

Thema: Aan welke tekenen kan Jezus wederkomst worden onderscheiden?

Lees verder “3. Als die dagen niet ingekort werden”

2. Als die dagen niet ingekort werden

2. Als die dagen niet ingekort werden.pdf

(Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–Het liefst hadden we prettig nieuws gebracht, verademend nieuws.
Dat heerlijke nieuws zal er wél zijn als we getrouw blijven en in de hemel opgenomen worden. Dan zal God in de hemel de ogen van Jezus discipelen afwissen:

(Openbaring 7:9,15-17) 7 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand….15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Het is ontegenzeglijk een strijd van getrouw blijven, een strijd van de lange adem volgens het woord van waarheid, Gods woord.
Verafschuwen we de onophoudelijke leugens van de MainStreamMedia?
Laten we het zo uitdrukken: We geloven toch ook niet meer in Sinterklaas?
In het vorige artikel hebben we geschreven over het begin van de weeën,  gekenmerkt door  oorlogen, hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen (Matt. 24:7).
Wat de aardbevingen betreft:
Seismische onrust borrelt onder ’s werelds grootste actieve vulkaan in Hawaï
Of de grote aardbeving die wordt verwacht in Yellowstone National Park. Dat is een vulkaan die ongeveer om de 600.000 jaar volledig uitbarst. De laatste eruptie was volgens geologen circa 640.000 jaar geleden. Er zullen volgens de VN al in 2023 voedseltekorten komen.

Thema: De hevige weeën van de hoogzwangere vrouw en de de geboorte van het Kind.

Lees verder “2. Als die dagen niet ingekort werden”

1. Als die dagen niet ingekort werden

1. Als die dagen niet ingekort werden.pdf

(Mattheüs 24:8,22) 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën….22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Christenen vormen wereldwijd het licht van de wereld (Mattheüs 5:14).
Veel personen, die zich Christen noemen, zitten echter gevangen in Babylonische afgoderij:

(Jeremia 50:1-2) 1 Het woord dat de HEERE gesproken heeft tegen Babel, tegen het land van de Chaldeeën, door de dienst van de profeet Jeremia: 2 Verkondig onder de heidenvolken, laat het horen, hef een banier omhoog, laat het horen, verberg het niet, zeg: Babel is ingenomen, Bel staat beschaamd, Merodach is verpletterd. Zijn afgoden staan beschaamd, zijn stinkgoden zijn verpletterd.
(Jesaja 13:19-20) 19 Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. 20 Niemand zal er verblijven, nooit meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen….

Als volledig afgerichte slaven die blind de WorldEconomicForum-politici en de gekochte media volgen. Ze kiezen partij in oorlogsretoriek en geloven de propaganda van de wereld en doen alles wat de huidige wereldmacht, de VS, van hen verlangt. Die geen onderzoek doen naar het WEF en de VN met hun Sustainable Development Goals (SDG’s – duurzame ontwikkelingsdoelen), die leiden tot een CentraleBankDigitalCurrency betalingssysteem. Een betalingssysteem dat gecombineerd wordt met een sociaal punten systeem. Mensen verliezen met dit controlemechanisme, door deze globale feodalistische / communistische wereldorde al hun vrijheid. De keuze is daarom hierin wel of niet te geloven, de  polarisatie of tweedeling in de samenleving wordt hiermee helder. Ze aanbidden echter hiermee wel het beest en staan daarom niet opgeschreven in het boek des levens (Op. 13:1-8).

Getrouwe Christenen, die geen deel van deze wereld zijn, worden vreselijk onder druk gezet met de huidige injectierondes. Deze injecties zullen hoogstwaarschijnlijk blijven doorgaan. Het is een onderdeel van de verdrukkingen in de laatste dagen. Als Jezus niet vervroegd terugkomt zal er geen Christen overblijven om gered te worden (Matt. 24:22).

Thema: Het begin van de weeën

Lees verder “1. Als die dagen niet ingekort werden”

20. Blijf dankbaar voor Gods grote geheim

20. Blijf dankbaar voor Gods grote geheim.pdf

(Efeze 3:9)  9….opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God….

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–In het vorige artikel ging over het geheim van slechtheid of van de wetteloosheid. Decennia lang is het satanisme stapje voor stapje ingevoerd; zoals in de muziekwereld, in films met een lage moraal, LGBTQ en transgender onderwijs op de scholen en het normaliseren van abortus. Het is een aanval op het Christelijke gezin en op onze Christelijke jongeren. In dit artikel wordt het geheim van het best mogelijke nieuws beschreven voor de heidenen of niet-Joden.

Thema: De heidenen of niet-Joden zijn mede-erfgenamen geworden

Lees verder “20. Blijf dankbaar voor Gods grote geheim”

19. Het geheim van de wetteloosheid

19. Het geheim van de wetteloosheid.pdf

Betere vertaling (2 Thessalonicenzen 2:7-8) 7 Want het geheim van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er degene die het nu momenteel bedwingt totdat hij uit het midden komt om het te zijn. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden….

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Als in de wereld de onrechtvaardigheid, die voor Christenen walgelijk is, normaal begint te worden. Als Satanisme en pedofilie door de media en filmstudio’s als  opwindend worden gezien. Als onze jonge kinderen geperverteerd worden met de aanbidding van Satan onder het mom van een kinderfilm: Disney’s ‘Little Demon’ normaliseert satanisme en pedofilie voor de massa . Bewust georganiseerd en opgezet om onze jonge kinderen te misleiden en te breken.

Thema: Satans kinderen en het geheim van de wetteloosheid

Lees verder “19. Het geheim van de wetteloosheid”