25. Leringen van demonen

Leringen van demonen.pdf

(1 Timotheüs 4:1) 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. 

.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Inleiding:
Zijn deze leringen van demonen niet van toepassing op deze tijd?
De propaganda die via de wereld, via de MainStreamMedia, wordt verspreid, en die via de vrijmetselarij en het World Economic Forum worden geïmplementeerd?
Door bewust levende mensen een schuldgevoel aan te praten, dat ze verantwoordelijk zijn voor klimaat-verandering, voor de absoluut onbewezen opwarming van het klimaat.
Absurde paniek zaaien voor ‘global boiling’, dat de aarde kookt? Dat een man een vrouw kan zijn en een vrouw een man en dat een man zwanger kan zijn? Dat de ene crisis volgt op de andere? Zijn deze niet allemaal bedoeld om de mensheid te verwarren en te indoctrineren? Met als doel mensen angstig te maken en te houden?
Waarom noemen we dit leringen van demonen? In dit artikel zullen we hier uitgebreid op ingaan. We beginnen met het gevaar van leringen van demonen.

Thema: Leringen van demonen in de laatste dagen

Lees verder “25. Leringen van demonen”

24. Heden zult u met Mij in het paradijs zijn

Heden zult u met Mij in het paradijs zijn.pdf

(Lukas 23:42-43) 42 En hij (een van de misdadigers) zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. 43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Inleiding:
Jezus levensloop op aarde heeft veel gemeenschappelijk met het verhaal van Jozef.
Jozef was buitengewoon geliefd bij zijn vader:

(Genesis 37:3) 3 Israël (Jacob) had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken.

Ook Jezus is als Zoon buitengewoon geliefd bij Zijn Vader:

(Markus 1:11) 11 En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Jozefs vader stuurt hem – met volledige instemming – naar zijn eigen kinderen:

(Genesis 37:13-14) 13 Toen zei Israël tegen Jozef: Weiden je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. Hij zei tegen hem: Zie, hier ben ik. 14 En hij zei tegen hem: Ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit. Zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit, en hij kwam naar Sichem.

God YHWH stuurde Jezus eveneens – met volledige instemming – naar Zijn volk:

(Mattheüs 15:24) 24 Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.

Thema: Wat betekent het om nu al  ‘in het paradijs te zijn’?

Lees verder “24. Heden zult u met Mij in het paradijs zijn”

23. Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien

Wie Mij heeft gezien.pdf

(Johannes 14:8-9) 8 Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. 9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?

,                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)

————————————————————————————————————–

Thema: Gods eigenschappen weerspiegeld in de Christus

Lees verder “23. Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien”

Boek: De erfgenamen

De erfgenamen.pdf

Het onderscheid tussen de erfgenamen van Gods koninkrijk          versie 1.1

(1 Korinthe 15:50) 50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.

Paulus spreekt hier over het beërven van het ‘hemelse’ Koninkrijk van God.
Een geestelijk lichaam, is dat een update? Of is het een lichaam met speciale eigenschappen? Heeft dat lichaam sterke overeenkomsten met het geestelijke lichaam van engelen? Kan dat lichaam zich materialiseren?
En hoe gaat onze toekomst op de nieuwe aarde er uit zien? Om deze vragen te beantwoorden zullen we een aantal onderwerpen laten passeren in dit boekwerk.
Een compilatie van delen van oudere artikelen, aangevuld met nieuw gedachtegoed.

Inhoudsopgave boek:

 1. Het eeuwigdurend verbond
 2. Jezus komst als Messias
 3. De heilige engelen
 4. De gevallen engelen
 5. De betekenis van ziel en geest
 6. Welke groepen beërven het Koninkrijk?
 7. De volgorde van hemelse opname
 8. De jaarweek
 9. De bruid en de bruiloft
 10. De Koninkrijksregering
 11. Hades en Gehenna
 12. Het Nieuwe Jeruzalem
 13. De opname in de hemel met het geestelijke lichaam
 14. Het oordeel
 15. De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde
 16. De opstanding met een natuurlijk lichaam
 17. De laatste strijd op de nieuwe Aarde

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Lees verder “Boek: De erfgenamen”

22. Een ramp van ongekende impact

De financiële ramp.pdf

Nieuwsbrief

Veel mensen vinden het scheppingsverhaal maar een mythe, een verzonnen verhaaltje. Jezus geslachtsregister wordt echter beschreven in Lukas 3:23-38, tot aan Adam toe. Let ook eens op Jezus antwoord aan de Farizeeën:

(Mattheüs 19:4) 4 En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft,…. (zie ook Gen. 1:27)

Veel mensen kunnen ook niet geloven dat Satan bestaat.
Opnieuw een helder antwoord van Jezus  aan de Farizeeën (Joh. 8:13):

(Johannes 8:43-44) 43 Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen. 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Waarom noemde Jezus Satan een mensenmoordenaar van het begin af?
Kaïn, het eerste kind van Adam en Eva, werd beïnvloed door Satan en luisterde naar hem. Hij doodde zijn rechtvaardige broer Abel (Gen. 4:8)(1 Joh. 3:11-12).

Waarom noemde Jezus Satan ‘de vader van de leugen’?
Adam en Eva mochten niet van de vruchten van ‘de boom van de kennis van goed en kwaad’ eten (Gen. 2:9), anders zouden ze volgens God sterven (Gen. 3:3). Satan loog tegen Eva dat ze beslist niet zou sterven als ze er van zou eten, maar dat haar ogen geopend zouden worden en als God zou zijn, kennend goed en kwaad (Gen. 3:4-5). Hij, Satan, wist echter dat God over een ondubbelzinnig feit sprak ‘van sterven als ze van deze boom aten’ en dat het sterven de werkelijkheid voor Adam en Eva zou worden als ze niet gehoorzaamden. Ze werden zich na het eten van de boom bewust van hun naaktheid. Na deze ernstige overtreding van Adam en Eva werden ze uit het paradijs verdreven (Gen. 3:24) en konden niet meer eten van ‘de boom des levens’ die in het midden van de hof stond (Gen. 2:9). Uiteindelijk stierven Adam en Eva op hoge leeftijd.
God YWHW liet de mensheid echter niet aan hun lot over, en heeft het plan van een menselijke familie, eeuwig levend op een paradijsaarde, nooit losgelaten. De beloofde Messias kwam, om de onvolmaaktheid van mensen te kunnen herstellen.

.                            (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Thema: Een ramp van ongekende impact zal zich zeer binnenkort voltrekken

Lees verder “22. Een ramp van ongekende impact”

9. De transformatie

9. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Satan was volgens Jezus een mensenmoordenaar vanaf het begin:

(Johannes 8:44) 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Kaïn, het eerste kind van Adam en Eva, werd beïnvloed door Satan en luisterde naar hem. Hij doodde zijn rechtvaardige broer Abel (Gen. 4:8):

(1 Johannes 3:11-12) 11 Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben; 12 niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood….

Kaïn was een kind van Satan, zoals nu ook veel kinderen van Satan werkzaam zijn.
Want wat is Satanisme?
Het is satanisme om als kinderen van Satan vergeven te zijn van seksuele rituelen. Met porno, drag-queens, kinderen seksualiseren, seks orgiën en overspel. Net als Satan hebben ook zijn kinderen behagen in het doden van mensen met injecties, oorlogen, marteling,  vergiftiging door farma-producten en door mensen honger te laten lijden. Mensen laten lijden is hun methode om de bevolking te dwingen hun afgoderij van Satan te accepteren, zodat de mensheid – net als zijzelf – in een geestelijke en mentale erbarmelijke staat komt. Daar scheppen deze Kabbalisten blijkbaar genoegens in, door mensen in deze haat en angst-modus te dwingen.
Wanneer kinderen of volwassenen toch in de val van de duivel lopen, is onderwijs met zachtmoedigheid de enige manier om die personen te bereiken met de waarheid:

(2 Timotheüs 2:24-26) 24 Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. 25 Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen 26 en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.

Maar wees bedachtzaam, besteedt geen moeite aan agressieve of onbeschofte mensen. Laat je nooit geestelijk beschadigen door goddelozen, ga dan meteen weg:

(Mattheüs 10:16) 16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven.

Gooi dus geen parels voor de zwijnen, maar richt je liever op zachtmoedige mensen:

(Mattheüs 7:6) 6 Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren.

Thema: Welke transformatie kunnen we verwachten?

Lees verder “9. De transformatie”

8. De transformatie

8. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Ga niet met deze wereld participeren om stoer te doen of om niet uit de toon te vallen, maar bereid je als jongere en als jong-volwassene voor op een wereldwijd getuigenis, want binnenkort zal de profetie van de twee getuigen in vervulling gaan. De tijd daarvoor is aangebroken, omdat volgens de Schrift gedurende de grote verdrukking twee getuigen van de Heer op aarde zullen zijn. Volgens ons onderzoek de tegenbeeldige Mozes en Elia.
De twee getuigen roepen op ‘tot inkeer’ en zijn ‘de aankondigers’ van de komst van de Koning Jezus als redder van Zijn discipelen:

(Openbaring 11:3) 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

In rouwkleding of in zakken gehuld betekent, dat hun getuigeniswerk een boodschap inhoudt waar berouw bij past. Ieder mens die berouw toont is waardevol en zal gered worden.
Duizend tweehonderd zestig dagen’  = 3,5 (profetische) jaren van ieder 360 dagen.
Volgens Daniël 7:25 zal de Antichrist de macht van het heilige volk te gronde richten:

(Daniël 7:25) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal  hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.

Tijd + tijden + een halve tijd = 3,5 tijd en staat gelijk aan 3,5 (profetisch) jaar = 1260 dagen.
Dus met het einde van het predikingswerk van de twee getuigen, de genomineerde heiligen en alle getrouwe discipelen zal de wederkomst geschieden.
Velen zullen als beloning als heilige verzegeld worden en een speciale koning- en priesterpositie krijgen in de glorieuze stad, het Nieuwe Jeruzalem. Want de verzegeling van de genomineerde nog levende heiligen volgt vlak voor hun opname in de hemel:

(Openbaring 7:2-4) 2 En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.

De twee heilige getuigen en inmiddels verzegelde heiligen worden allen opgenomen in de hemel, de Heer tegemoet (1 Thess. 4:16-17):

(Openbaring 11:11-12) 11 En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen (de 2 getuigen) en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.

Na hun aankomst In de hemel neemt Gods koninkrijk een aanvang (Op. 11:15).
Daarna volgt er nog een periode van iets meer dan 3,5 jaar van grote verdrukking op aarde,  voordat Gods ‘getrouwe’ heilige volk wordt opgenomen in de hemel (Matt. 24:14).
Het is de vervulling van de laatste jaarweek (zie 4. Gods plagen voor de onberouwvollen ):

(Daniël 12:7) 7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

.                                 (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Thema: Wat zal er nog meer volgen, hoe werkt wereld-controle?

Lees verder “8. De transformatie”

7. De transformatie

7. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur verdient het om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Als een partner nog niet gedoopt of volledig ondergedompeld is in Christus, heb dan geduld. Want wanneer je een partner zoekt, kom dan niet onder een ongelijk juk met een ongelovige:

(2 Korinthe 6:14-15) 14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?

Zoek een godvruchtige Christelijke partner, en heb elkaar lief. Wordt één met elkaar door het huwelijk. Het zal jouw beste vriend of vriendin blijken te zijn. En als je verkeerd begonnen bent, ga dan samen in gebed en ga dan alsnog huwen om de relatie met God te herstellen.
Christelijke liefde is de bescherming van een man van zijn (onvolmaakte) vrouw en om haar diep te waarderen, haar trouw te blijven en haar innige vriendschap te beantwoorden. En voor een vrouw om haar (onvolmaakte) man te ondersteunen waar ze kan, als een tegenhanger, deugdzaam en zich volledig over te geven om door haar man gewaardeerd en geliefd te worden. Christelijke mannen heersen nooit over hun vrouw maar ondersteunen haar godvruchtige werkzaamheden en haar talenten. Voorbeelden van vrouwen met hun talenten zijn o.a.:

Febe (Romeinen 16:1-2), Deborah (Richteren 4:4-5), Dorkas of Tabitha uit Joppe (Handelingen 9:36), Lydia de purperverkoopster uit Thyatira (Handelingen 16:14-15), Aquila en Priscilla (Handelingen 18:26), de vier dochters van Filippus (Hand. 21:8-9), enz.

.                       (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Thema: Welke organisaties hebben de Kabbalisten zoal opgetuigd?

Lees verder “7. De transformatie”

6. De transformatie

6. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Doe moeite om propaganda te herkennen, het is altijd een herhaling van grove onwaarheden. Kies geen partij in een oorlog. Verheerlijk nooit geweld en de dood van medemensen. Propaganda en censuur domineren de informatieoorlog. Het is bewust sterk sturen van jongeren betreffende de verzonnen klimaatcrisis met de aangestoken bosbranden.
Wees alert op psychologische omkeertrucs die de waarheid bagatelliseren, zoals: ‘De Frankisten hebben het zeker weer gedaan?’. Het zijn de globalistische volksmenners die een wig drijven tussen jou en jouw naasten. Omdat ze met zo weinig zijn, kunnen ze ons overwinnen als ze ons van elkaar scheiden en ons tegen elkaar op te zetten. Neem hun propaganda niet aan.
Heb YHWH lief met heel je hart en geef om je naasten (Matt. 22:37-38).

De objectiviteit in de journalistiek is verdwenen, het is het tijdperk van de grote misleiding. Het is beter om de tv en kranten weg te doen en niet te luisteren naar hun propaganda en angst- en haat-taal betreffende Christenen die kritisch nadenken. Zoals de lockdowns met zijn isolatie, het zgn. nieuwe normaal, waarmee de natuurlijke warmte en liefde tussen mensen verdwijnt.
Leidt als jongere geen oppervlakkig (internet) leven. Voorkom geestelijke armoede en depressie door een diepe band in het echte leven te ontwikkelen en niet in het surrogaat leven, de misleidende zelfingenomendheid en de vaak materialisme verheerlijkende  social media.
Of wat nu komt opzetten, de virtuele computer (met een bril) gegenereerde wereld. Laat je niet isoleren van echte vriendschap. Doe niet mee aan groepsgedrag door de zijde van de goddeloze wereld te kiezen. Meelopers met deze doorgedraaide LGBT-wereld zullen zwaar teleurgesteld worden.
Video van Greg Reese; Hoewel slechts 0,3 procent van de bevolking zich identificeert als transgender, pleegt 40 procent van de transgenders zelfmoord.

(Romeinen 1:24-27) 24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.  26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.

.                       (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Thema: Op welke gebieden zijn de Kabbalisten volop actief?

Lees verder “6. De transformatie”

5. De transformatie

5. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Christenen worden overgoten met Satans seks-wereld in Hollywood films, die vooral jongeren conditioneren voor een losbandige levenswijze. Hollywood is een poel van verderf, een oord van ongehoorzaamheid aan God en de filmwereld geeft een zeer slecht voorbeeld (Judas 1:7).
De volgelingen van Jacob Frank, de Frankisten, beheren blijkbaar Hollywood.
Mensen met een Joodse achtergrond hebben veel belangrijke banen in Hollywood:
News Corp. President Peter Chernin (Joods), Paramount Pictures voorzitter Brad Gray (Joods), Walt Disney Co. CEO Robert Iger (Joods), Sony Pictures voorzitter Michael Lynton (Joods), Warner Bros. voorzitter Barry Meyer (Joods), CBS Corp. Chief Executive Leslie Moonves (Joods), MGM-voorzitter Harry Sloan (Joods) en NBC Universal Chief Executive Jeff Zucker (Joods).

Jongeren zijn jarenlang door films en tijdschriften voorgehouden dat liefde de seksuele aantrekkingskracht is tot mooie opzichtige mannen en vrouwen, niets is minder waar. Hollywoods perverse seks-misleiding zet jongeren op een dwaalspoor, zodat de echte werkelijkheid – mannen en vrouwen met hun onvolmaaktheden en beperkingen – geen voldoening meer schenkt en er geen reden meer is om samen in respect te bouwen aan een onverbrekelijk Christelijk huwelijk met zijn stabiliteit en zegeningen.

Sommige jongeren en jong-volwassenen willen als gevolg van deze wereldse invloed   imponeren met hun grootspraak of door grof taalgebruik, anderen zijn egoïsten, weer anderen willen alleen peperdure smartphones en exclusieve merkkleding om belangrijk over te komen of pronken met hun middelen.
Sommige vrouwen willen als gevolg hiervan aandacht, door op te vallen. Ze willen mannen aantrekken door uitdagend en niets verhullend gekleed te gaan, met hun lichaam te koop lopen. Een gezonde man voelt zich van nature aangetrokken tot de vrouwelijke natuur en de vrouwelijke uitstraling. Een respectvolle vrouw vertoont echter nooit zo’n ordinair en soms zelfs obsceen gedrag. De seksuele uitstraling van een vrouw is slechts een onbeduidend deel van wat een echte vrouw is. Zachtheid, vriendelijkheid, teder, begripvol, ondersteunend en natuurlijke zwakte maken deel uit van de vrouwelijke uitstraling. Een rechtvaardige (jonge-)man is heel iets anders als een praatjesmaker, hij is ijverig, betrouwbaar en zorgzaam, beschermend, deugdzaam en toont waardering.
Op het moment dat mannenogen de uitstraling van het ordinair getoonde vrouwelijke lichaam kunnen waarnemen en er door worden aangetrokken, dan begint moreel verval en begint wellust zich te ontwikkelen. Het is de belangrijkste reden waarom zoveel mannen vallen voor pornografie en overspelig gedrag. Het kan een moeilijke strijd zijn om vrouwelijke uitstraling met je ogen te mijden. Het is vaak een verslaving. Verbied jezelf om hierin meegezogen te worden. Laat je ook niet opjutten door leeftijdgenoten. Het zijn niet alleen je gebeden, het is de mate van jouw overgave aan Gods wil. Want wie zich overgeeft aan God, over die persoon hebben porno en onzedelijke gedachten hun macht verloren. Vraag dus slechts, want God is liefde en bekommert Zich om jou als jij je af wil keren van ontuchtig gedrag en rein wilt zijn voor jouw Schepper:

(1 Thessalonicenzen 4:3-5) 3 Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, 4 en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, 5 en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.

.                       (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Thema: Hoe zijn de Frankisten georganiseerd en wat zijn hun plannen.

Lees verder “5. De transformatie”