5. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.

Daniël deel 5.pdf

(Daniël 12:4) 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.
.                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————

Het bleef niet bij de visioenen en profetieën die Daniël in de voorgaande artikelen heeft ontvangen. Daniël was door zijn vaste geloof een door God gekoesterde man (Dan. 10:11,19). YHWH had  volledige aandacht voor hem. Dat zal voor iedere standvastige Christen gelden.

Samenvatting deel 4:
De 1e vervulling van de 70 weken profetie kwam vanaf de komst van de Messias in +/- 29 n.Chr. + 7 jaar = +/- 36 n.Chr. (3,5 jaar na Jezus dood) met het einde van uitstel van genade voor de Joden.
De 2e vervulling van de  70 weken zal zijn aan het einde van de twee getuigen profetie (na 42 maanden of 3,5 jaar) met het einde van uitstel van genade voor de ongelovige medemensen waarna Gods koninkrijk een aanvang zal nemen (Op. 11:15).

In het eerste regeringsjaar van Darius de Mediër als (mede-) koning van Babylon, vaardigde koning Kores van Perzië (Cyrus de Grote) het decreet uit om de tempel te herbouwen met een aantal Joden. (2 Kron. 36:22-23)(Ezra 1:1).
In het derde regeringsjaar over Babylon (Dan. 10:1) ontving Daniël na smekingen en rouwen het visioen voor latere tijden (Dan. 10:14), waarvan de vervulling ook voor ons weer zo belangrijk is.

Thema: Antiochus IV Epiphanes is het evenbeeld van de Antichrist in de laatste dagen.

“5. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.” verder lezen

4. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.

Daniël deel 4.pdf

(Daniël 12:4) 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.
.                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————

Waarom wordt er zoveel aandacht geschonken aan de Antichrist in de Bijbel?
Omdat deze persoon verreweg de grootste belager wordt van Gods volk. Het is deze persoon, een Satanist, die als koning de grote verdrukking voor Gods volk zal veroorzaken.

Samenvatting deel 3:
De jaloezie en minachting van de elite voor getrouwe aanbidders in Babylon.
Getrouwe Christenen zijn geen deel van deze wereld met zijn onredelijke en hardvochtige elite.
De 4 wereldmachten die zullen komen vanaf de laatste koning Zedekia van Juda in de lijn van David.
De 7 wereldmachten die zullen komen vanaf de roeping van Abraham uit Ur, de VS als 7e
Sommigen van de heilige engelen veroorzaken een verwoestende afval, zij worden demonen, helpers van Satan.
Sommigen van Gods volk veroorzaken een verwoestende afval, worden kinderen van Satan.

Thema: De engel Gabriël vertelde Daniël een profetie die in de huidige dagen zijn vervulling krijgt.

“4. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.” verder lezen

3. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.

Daniël deel 3.pdf

(Daniël 12:4) 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.
.                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————

Christenen hebben hun leven vrijgemaakt met de waarheid van Gods woord en de doop.
Het verlangen van Christenen op dit moment naar Gods koninkrijk is groot, zoals ook bij Joden het verlangen groot was om vanuit hun ballingschap naar Juda terug te keren.

Samenvatting deel 2:
De aanbidding van het gouden beeld van Nebukadnezar en de redding van de getrouwe Joodse jongemannen uit de vuuroven.
De tegenbeeldige aanbidding van het beeld en de redding van getrouwe Christenen voor het vuur.
Gods volk zou vanaf de roeping van Abraham in 7 periodes van wereldmachten bestuurd gaan worden door koningen die hun verstand verloren hadden.
De verstandeloze 7 wereldmachten lopen nu teneinde. Wat zich wereldwijd afspeelt, is dat de demonen uit gaan naar de bestuurders om hen te verzamelen voor de grote climax (Op.16:14).
Babylon was een verdorven stad van afgoderij en zou overwonnen worden.
Het grote Babylon zal een verdorven stad van afgoderij zijn en zal vernietigd worden.

Thema: Trouw blijven door een sterk geloof, door geen deel van deze wereld te worden

“3. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.” verder lezen