2. Als die dagen niet ingekort werden

2. Als die dagen niet ingekort werden.pdf

(Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–Het liefst hadden we prettig nieuws gebracht, verademend nieuws.
Dat heerlijke nieuws zal er wél zijn als we getrouw blijven en in de hemel opgenomen worden. Dan zal God in de hemel de ogen van Jezus discipelen afwissen:

(Openbaring 7:9,15-17) 7 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand….15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Het is ontegenzeglijk een strijd van getrouw blijven, een strijd van de lange adem volgens het woord van waarheid, Gods woord.
Verafschuwen we de onophoudelijke leugens van de MainStreamMedia?
Laten we het zo uitdrukken: We geloven toch ook niet meer in Sinterklaas?
In het vorige artikel hebben we geschreven over het begin van de weeën,  gekenmerkt door  oorlogen, hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen (Matt. 24:7).
Wat de aardbevingen betreft:
Seismische onrust borrelt onder ’s werelds grootste actieve vulkaan in Hawaï
Of de grote aardbeving die wordt verwacht in Yellowstone National Park. Dat is een vulkaan die ongeveer om de 600.000 jaar volledig uitbarst. De laatste eruptie was volgens geologen circa 640.000 jaar geleden. Er zullen volgens de VN al in 2023 voedseltekorten komen.

Thema: De hevige weeën van de hoogzwangere vrouw en de de geboorte van het Kind.

Lees verder “2. Als die dagen niet ingekort werden”

1. Als die dagen niet ingekort werden

1. Als die dagen niet ingekort werden.pdf

(Mattheüs 24:8,22) 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën….22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Christenen vormen wereldwijd het licht van de wereld (Mattheüs 5:14).
Veel personen, die zich Christen noemen, zitten echter gevangen in Babylonische afgoderij:

(Jeremia 50:1-2) 1 Het woord dat de HEERE gesproken heeft tegen Babel, tegen het land van de Chaldeeën, door de dienst van de profeet Jeremia: 2 Verkondig onder de heidenvolken, laat het horen, hef een banier omhoog, laat het horen, verberg het niet, zeg: Babel is ingenomen, Bel staat beschaamd, Merodach is verpletterd. Zijn afgoden staan beschaamd, zijn stinkgoden zijn verpletterd.
(Jesaja 13:19-20) 19 Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. 20 Niemand zal er verblijven, nooit meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen….

Als volledig afgerichte slaven die blind de WorldEconomicForum-politici en de gekochte media volgen. Ze kiezen partij in oorlogsretoriek en geloven de propaganda van de wereld en doen alles wat de huidige wereldmacht, de VS, van hen verlangt. Die geen onderzoek doen naar het WEF en de VN met hun Sustainable Development Goals (SDG’s – duurzame ontwikkelingsdoelen), die leiden tot een CentraleBankDigitalCurrency betalingssysteem. Een betalingssysteem dat gecombineerd wordt met een sociaal punten systeem. Mensen verliezen met dit controlemechanisme, door deze globale feodalistische / communistische wereldorde al hun vrijheid. De keuze is daarom hierin wel of niet te geloven, de  polarisatie of tweedeling in de samenleving wordt hiermee helder. Ze aanbidden echter hiermee wel het beest en staan daarom niet opgeschreven in het boek des levens (Op. 13:1-8).

Getrouwe Christenen, die geen deel van deze wereld zijn, worden vreselijk onder druk gezet met de huidige injectierondes. Deze injecties zullen hoogstwaarschijnlijk blijven doorgaan. Het is een onderdeel van de verdrukkingen in de laatste dagen. Als Jezus niet vervroegd terugkomt zal er geen Christen overblijven om gered te worden (Matt. 24:22).

Thema: Het begin van de weeën

Lees verder “1. Als die dagen niet ingekort werden”

20. Blijf dankbaar voor Gods grote geheim

20. Blijf dankbaar voor Gods grote geheim.pdf

(Efeze 3:9)  9….opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God….

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–In het vorige artikel ging over het geheim van slechtheid of van de wetteloosheid. Decennia lang is het satanisme stapje voor stapje ingevoerd; zoals in de muziekwereld, in films met een lage moraal, LGBTQ en transgender onderwijs op de scholen en het normaliseren van abortus. Het is een aanval op het Christelijke gezin en op onze Christelijke jongeren. In dit artikel wordt het geheim van het best mogelijke nieuws beschreven voor de heidenen of niet-Joden.

Thema: De heidenen of niet-Joden zijn mede-erfgenamen geworden

Lees verder “20. Blijf dankbaar voor Gods grote geheim”

19. Het geheim van de wetteloosheid

19. Het geheim van de wetteloosheid.pdf

Betere vertaling (2 Thessalonicenzen 2:7-8) 7 Want het geheim van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er degene die het nu momenteel bedwingt totdat hij uit het midden komt om het te zijn. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden….

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Als in de wereld de onrechtvaardigheid, die voor Christenen walgelijk is, normaal begint te worden. Als Satanisme en pedofilie door de media en filmstudio’s als  opwindend worden gezien. Als onze jonge kinderen geperverteerd worden met de aanbidding van Satan onder het mom van een kinderfilm: Disney’s ‘Little Demon’ normaliseert satanisme en pedofilie voor de massa . Bewust georganiseerd en opgezet om onze jonge kinderen te misleiden en te breken.

Thema: Satans kinderen en het geheim van de wetteloosheid

Lees verder “19. Het geheim van de wetteloosheid”

18. Verdere aanvulling; de zeven geesten van God

18. Verdere aanvulling; de zeven geesten van God.pdf

(Openbaring 1:4) 4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die ‘voor’ (enopion) Zijn troon zijn,….
.                        (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
In het vorige artikel over de zeven geesten van God was de slotconclusie dat de zeven geesten van God serafs zijn, die door God uitgezonden worden over heel de aarde om ons te beschermen (Op. 5:6). De serafs kunnen zich verplaatsen met de snelheid van de bliksem (Eze. 1:14), en zijn van voren en van achteren volledig bedekt met ogen (Op. 4:6,8).  Ze beschermen ons en brengen verslag uit van wat ze hebben gezien.

Thema: De Serafs zijn de zeven geesten of zeven ogen van God en ook van het Lam

Lees verder “18. Verdere aanvulling; de zeven geesten van God”

17. Uitgediept; de zeven geesten van God         

17. Uitgediept; de zeven geesten van God.pdf

(Openbaring 1:4) 4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die ‘voor’ (enopion) Zijn troon zijn,….

.                        (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Wie of wat zijn de zeven Geesten, die ‘voor’ Gods troon zijn? Om deze 7 geesten te kunnen identificeren, zullen we eveneens diverse andere achtergronden bespreken. Want alle relevante begrippen over God, uitgewerkt, geven een duidelijker beeld van de 7 geesten.

Thema: De zeven geesten van God

Lees verder “17. Uitgediept; de zeven geesten van God         “

16. Gods plagen voor de onberouwvollen

16. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 21:7) 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

.                          (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen worden onder druk gezet door de Farmaceutische en medische wereld, die ze voorheen vertrouwden. Dit geldt ook voor de MainStreamMedia en social media (Big Tech), degenen die de informatiestromen beheren. Maar hoe staat het met de geestelijke leiders? Zijn die volledig te vertrouwen, vertellen die wel de waarheid?

(Mattheüs 7:15) 15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

Pas op voor degenen die met hun theorieën een draai geven aan Gods woord. Die Gods woord krachteloos proberen te maken door hun eigenzinnige praatjes:

(2 Petrus 2:1) 1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.

Er zullen zelfs profeten komen, die machtige imponerende tekenen zullen doen:

(Mattheüs 24:24) 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. (zie ook Markus 13:22)

Christenen, stel uzelf de vraag: Ben ik voorbereid? Ben ik gewapend voor de misleiding?

(1 Johannes 4:1) 1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

Wees wijs en wees geen dwaas (Matt. 25:1-3).  Binnenkort zal de grote valse profeet, de Antichrist, u zeker proberen te misleiden (Op. 16:13).

In het vorige artikel: De opstanding van de doden, de hemelopname en het openen van de boeken.

Thema: De vernietiging met vuur en de nieuwe hemel en aarde.

Lees verder “16. Gods plagen voor de onberouwvollen”

15. Gods plagen voor de onberouwvollen

15. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 20:10) 10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

.                        (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Iedere Christen weet hoe moeilijk het is om zichzelf te beheersen onder onrechtvaardigheid, door niet te zondigen in boos gedrag. Christenen doen veel moeite om hun grote voorbeeld Jezus altijd te volgen. Jezus beheerste Zich toen Hij van onrecht beschuldigd werd. Iedere Christen moet die strijd overwinnen, tegen het natuurlijke gevoel in, om trouw te blijven onder grote beproeving. Want Jezus wist dat Hij veel zou moeten lijden:

(Mattheüs 16:21) 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.

Toen het bewuste moment aanbrak ging Jezus in grote doodsstrijd vurig in gebed:

(Lukas 22:42-44) 42 Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. 43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. 44 En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen.

De beheerste en lijdzame houding van de Mensenzoon wordt wel vergeleken met dat van een zwijgend schaap:

Willibr. (Jesaja 53:7)  7 Hij werd gefolterd en diep vernederd, maar heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat ter slachting geleid wordt. En, zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend.

Toen Jezus werd verdrukt en gekweld, zweeg Jezus:

(Markus 15:3-5) 3 En de overpriesters beschuldigden Hem van veel dingen, maar Hij antwoordde niets. 4 En Pilatus stelde Hem opnieuw een vraag en zei: Antwoordt U niet? Zie, hoeveel zij tegen U getuigen! 5 Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde.

De volmaakte Jezus werd door de Joodse leiders onder de slechte mensen gerekend:

(Jesaja 53:12) 12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood,  onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
(Markus 15:28) 28 En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de misdadigers gerekend.

Zelfs Petrus verloor uit angst zijn beheersing, toen hij werd geïdentificeerd als een discipel van Jezus:

(Mattheüs 26:34,75) 34 Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen….75 En meteen kraaide de haan; en Petrus herinnerde zich het woord van Jezus, Die tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter.

Ga net als Jezus vurig in gebed als kinderen van Satan hun snode plannen tegen Christenen gaan uitvoeren. Hoe deze kinderen van Satan te werk gaan om mensen geestelijk te breken, zie de video: Corona-massapsychose

In het vorige artikel: De bruiloft van het Lam en de overwinning op de Antichrist.

Thema: De opstanding van de doden, de hemelopname en het openen van de boeken.

Lees verder “15. Gods plagen voor de onberouwvollen”

14. Gods plagen voor de onberouwvollen

14. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 19:16) 16 Er stond op Zijn bovenkleed (van het Lam) en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

 .                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen geven om hun broeders en zusters en bezoeken degenen die ziek zijn, of sturen een kaartje of email voor beterschap om te laten weten dat ze aan hen denken (Matt. 25:36). Maar Christenen geven ook hun Christelijke liefde aan zieke niet-Christenen. De liefde voor elkaar in de wereld neemt echter af, die liefde verkild:

(Mattheüs 24:12) 12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.

Sommigen groeten niet, anderen hebben geen manieren, negeren of haten Christenen zelfs:

(Johannes 15:18-19) 18 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. 19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. 

Jezus moedigde Zijn discipelen aan om altijd in gebed te gaan, om God te vermurwen:

(Lukas 18:1) 1 En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.  (zie Lukas 18:2-7)
(Markus 11:25) 25 En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.

Bidden is een heel beproefd recept om alle last van u af te zetten:

(1 Korinthe 4:13) 13 Worden wij belasterd, dan bidden wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe.

Jezus leerde ons niet alleen het modelgebed, maar verzekerde ons dat als we God iets vragen in Zijn Naam, dan zullen we dat op een bepaald moment zeker ontvangen:

(Johannes 16:23-24) 23 ….Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. 24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. (zie ook Filipp. 4:6)

Het gebed is te vergelijken met een oprecht gesprek van een aardse vader met zijn zoon of dochter waar alledaagse zaken besproken worden. Ook onze Vader in de hemel wil van Zijn kinderen een oprecht gebed met de intentie dat het gemeend is. Christenen gaan – in tegenstelling tot de wereld – zoveel mogelijk samen aan tafel met een gebed van dank, omdat we iedere dag weer gevoed worden door de gegeven vruchten van de schepping.

In het vorige artikel: De val van het grote Babylon, van zowel de ‘hoer’ als ‘de grote stad’.

Thema van dit artikel: De bruiloft van het Lam en de overwinning op de Antichrist

Lees verder “14. Gods plagen voor de onberouwvollen”

13. Gods plagen voor de onberouwvollen

13. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

NBG51 (Openbaring 18:20) 20 Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht.

 .                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen zijn zo bevoorrecht in deze dagen. Door kennis van Gods woord herkennen ze de stem van de Herder en door de Herder te volgen zijn ze verzekerd van eeuwig leven:

(Johannes 10:27-28) 27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

De stem van de wereld echter is een stem van propaganda, van continu leugens die dagelijks in de Media verschijnen. De mensheid aanbid of stelt geloof in zowel de draak (Satan) als in het beest (de laatste of 7e wereldmacht, de VS):

(Openbaring 13:1,4) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam….4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?

Het is moeilijk om onze naasten te bereiken als ze onder invloed zijn van massahypnose.
Dan gaan mensen veiligheid zoeken door zich aan te sluiten bij het collectieve denken van de groep, door hetzelfde te doen als wat de meeste andere mensen ook doen. Begin uw evangelisch gesprek daarom altijd met een boodschap van respect in uw eigen woorden, zoals: ‘We kunnen waarschijnlijk enigszins van mening verschillen, maar niet volledig’.
Christenen willen het beste voor hun naasten, om ook hen te redden voor het eeuwige leven. Maar door de massahypnose van de MSM zijn er slechts weinigen die uit de hypnose weten te ontwaken. De meesten mensen hebben de gemakkelijke ‘wijde’ poort genomen en stromen als het ware als één grote waterstroom steeds sneller naar de waterval toe:

(Mattheüs 7:13-14) 13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Christenen willen hun naasten uit deze stroming roepen en de weg wijzen naar het smalle pad, weg van de afgrond. Ze  willen hen te hulp komen maar worden door veel gehypnotiseerden gezien als dwazen en geloofsfanaten. Deze mensen hebben zelfs de bereidheid om alles wat voor hen belangrijk is op te offeren; hun gezondheid en die van hun kinderen en hun vrijheid en die van hun kinderen. Ze beschouwen dat gedrag – door hun geestelijk toestand – als een gemeenschappelijke plicht en zijn er zeer van overtuigd.
Slechts weinigen zullen het smalle pad naar het leven vinden, veelal personen die alle MSM als ‘verdorven’ aan de kant hebben gezet en er niets meer mee te maken willen hebben.

In het vorige artikel: De oude stijl en de nieuwe stijl van centraal bankieren, en wat hier over in het woord van God staat.

Thema: De val van het grote Babylon, van zowel de ‘hoer’ als de ‘de grote stad’.

Lees verder “13. Gods plagen voor de onberouwvollen”