9. De transformatie

9. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Satan was volgens Jezus een mensenmoordenaar vanaf het begin:

(Johannes 8:44) 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Kaïn, het eerste kind van Adam en Eva, werd beïnvloed door Satan en luisterde naar hem. Hij doodde zijn rechtvaardige broer Abel (Gen. 4:8):

(1 Johannes 3:11-12) 11 Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben; 12 niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood….

Kaïn was een kind van Satan, zoals nu ook veel kinderen van Satan werkzaam zijn.
Want wat is Satanisme?
Het is satanisme om als kinderen van Satan vergeven te zijn van seksuele rituelen. Met porno, drag-queens, kinderen seksualiseren, seks orgiën en overspel. Net als Satan hebben ook zijn kinderen behagen in het doden van mensen met injecties, oorlogen, marteling,  vergiftiging door farma-producten en door mensen honger te laten lijden. Mensen laten lijden is hun methode om de bevolking te dwingen hun afgoderij van Satan te accepteren, zodat de mensheid – net als zijzelf – in een geestelijke en mentale erbarmelijke staat komt. Daar scheppen deze Kabbalisten blijkbaar genoegens in, door mensen in deze haat en angst-modus te dwingen.
Wanneer kinderen of volwassenen toch in de val van de duivel lopen, is onderwijs met zachtmoedigheid de enige manier om die personen te bereiken met de waarheid:

(2 Timotheüs 2:24-26) 24 Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. 25 Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen 26 en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.

Maar wees bedachtzaam, besteedt geen moeite aan agressieve of onbeschofte mensen. Laat je nooit geestelijk beschadigen door goddelozen, ga dan meteen weg:

(Mattheüs 10:16) 16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven.

Gooi dus geen parels voor de zwijnen, maar richt je liever op zachtmoedige mensen:

(Mattheüs 7:6) 6 Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren.

Thema: Welke transformatie kunnen we verwachten?

Lees verder “9. De transformatie”

8. De transformatie

8. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Ga niet met deze wereld participeren om stoer te doen of om niet uit de toon te vallen, maar bereid je als jongere en als jong-volwassene voor op een wereldwijd getuigenis, want binnenkort zal de profetie van de twee getuigen in vervulling gaan. De tijd daarvoor is aangebroken, omdat volgens de Schrift gedurende de grote verdrukking twee getuigen van de Heer op aarde zullen zijn. Volgens ons onderzoek de tegenbeeldige Mozes en Elia.
De twee getuigen roepen op ‘tot inkeer’ en zijn ‘de aankondigers’ van de komst van de Koning Jezus als redder van Zijn discipelen:

(Openbaring 11:3) 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

In rouwkleding of in zakken gehuld betekent, dat hun getuigeniswerk een boodschap inhoudt waar berouw bij past. Ieder mens die berouw toont is waardevol en zal gered worden.
Duizend tweehonderd zestig dagen’  = 3,5 (profetische) jaren van ieder 360 dagen.
Volgens Daniël 7:25 zal de Antichrist de macht van het heilige volk te gronde richten:

(Daniël 7:25) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal  hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.

Tijd + tijden + een halve tijd = 3,5 tijd en staat gelijk aan 3,5 (profetisch) jaar = 1260 dagen.
Dus met het einde van het predikingswerk van de twee getuigen, de genomineerde heiligen en alle getrouwe discipelen zal de wederkomst geschieden.
Velen zullen als beloning als heilige verzegeld worden en een speciale koning- en priesterpositie krijgen in de glorieuze stad, het Nieuwe Jeruzalem. Want de verzegeling van de genomineerde nog levende heiligen volgt vlak voor hun opname in de hemel:

(Openbaring 7:2-4) 2 En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.

De twee heilige getuigen en inmiddels verzegelde heiligen worden allen opgenomen in de hemel, de Heer tegemoet (1 Thess. 4:16-17):

(Openbaring 11:11-12) 11 En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen (de 2 getuigen) en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.

Na hun aankomst In de hemel neemt Gods koninkrijk een aanvang (Op. 11:15).
Daarna volgt er nog een periode van iets meer dan 3,5 jaar van grote verdrukking op aarde,  voordat Gods ‘getrouwe’ heilige volk wordt opgenomen in de hemel (Matt. 24:14).
Het is de vervulling van de laatste jaarweek (zie 4. Gods plagen voor de onberouwvollen ):

(Daniël 12:7) 7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

.                                 (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Thema: Wat zal er nog meer volgen, hoe werkt wereld-controle?

Lees verder “8. De transformatie”

7. De transformatie

7. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur verdient het om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Als een partner nog niet gedoopt of volledig ondergedompeld is in Christus, heb dan geduld. Want wanneer je een partner zoekt, kom dan niet onder een ongelijk juk met een ongelovige:

(2 Korinthe 6:14-15) 14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?

Zoek een godvruchtige Christelijke partner, en heb elkaar lief. Wordt één met elkaar door het huwelijk. Het zal jouw beste vriend of vriendin blijken te zijn. En als je verkeerd begonnen bent, ga dan samen in gebed en ga dan alsnog huwen om de relatie met God te herstellen.
Christelijke liefde is de bescherming van een man van zijn (onvolmaakte) vrouw en om haar diep te waarderen, haar trouw te blijven en haar innige vriendschap te beantwoorden. En voor een vrouw om haar (onvolmaakte) man te ondersteunen waar ze kan, als een tegenhanger, deugdzaam en zich volledig over te geven om door haar man gewaardeerd en geliefd te worden. Christelijke mannen heersen nooit over hun vrouw maar ondersteunen haar godvruchtige werkzaamheden en haar talenten. Voorbeelden van vrouwen met hun talenten zijn o.a.:

Febe (Romeinen 16:1-2), Deborah (Richteren 4:4-5), Dorkas of Tabitha uit Joppe (Handelingen 9:36), Lydia de purperverkoopster uit Thyatira (Handelingen 16:14-15), Aquila en Priscilla (Handelingen 18:26), de vier dochters van Filippus (Hand. 21:8-9), enz.

.                       (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Thema: Welke organisaties hebben de Kabbalisten zoal opgetuigd?

Lees verder “7. De transformatie”

6. De transformatie

6. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Doe moeite om propaganda te herkennen, het is altijd een herhaling van grove onwaarheden. Kies geen partij in een oorlog. Verheerlijk nooit geweld en de dood van medemensen. Propaganda en censuur domineren de informatieoorlog. Het is bewust sterk sturen van jongeren betreffende de verzonnen klimaatcrisis met de aangestoken bosbranden.
Wees alert op psychologische omkeertrucs die de waarheid bagatelliseren, zoals: ‘De Frankisten hebben het zeker weer gedaan?’. Het zijn de globalistische volksmenners die een wig drijven tussen jou en jouw naasten. Omdat ze met zo weinig zijn, kunnen ze ons overwinnen als ze ons van elkaar scheiden en ons tegen elkaar op te zetten. Neem hun propaganda niet aan.
Heb YHWH lief met heel je hart en geef om je naasten (Matt. 22:37-38).

De objectiviteit in de journalistiek is verdwenen, het is het tijdperk van de grote misleiding. Het is beter om de tv en kranten weg te doen en niet te luisteren naar hun propaganda en angst- en haat-taal betreffende Christenen die kritisch nadenken. Zoals de lockdowns met zijn isolatie, het zgn. nieuwe normaal, waarmee de natuurlijke warmte en liefde tussen mensen verdwijnt.
Leidt als jongere geen oppervlakkig (internet) leven. Voorkom geestelijke armoede en depressie door een diepe band in het echte leven te ontwikkelen en niet in het surrogaat leven, de misleidende zelfingenomendheid en de vaak materialisme verheerlijkende  social media.
Of wat nu komt opzetten, de virtuele computer (met een bril) gegenereerde wereld. Laat je niet isoleren van echte vriendschap. Doe niet mee aan groepsgedrag door de zijde van de goddeloze wereld te kiezen. Meelopers met deze doorgedraaide LGBT-wereld zullen zwaar teleurgesteld worden.
Video van Greg Reese; Hoewel slechts 0,3 procent van de bevolking zich identificeert als transgender, pleegt 40 procent van de transgenders zelfmoord.

(Romeinen 1:24-27) 24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.  26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.

.                       (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Thema: Op welke gebieden zijn de Kabbalisten volop actief?

Lees verder “6. De transformatie”

5. De transformatie

5. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Christenen worden overgoten met Satans seks-wereld in Hollywood films, die vooral jongeren conditioneren voor een losbandige levenswijze. Hollywood is een poel van verderf, een oord van ongehoorzaamheid aan God en de filmwereld geeft een zeer slecht voorbeeld (Judas 1:7).
De volgelingen van Jacob Frank, de Frankisten, beheren blijkbaar Hollywood.
Mensen met een Joodse achtergrond hebben veel belangrijke banen in Hollywood:
News Corp. President Peter Chernin (Joods), Paramount Pictures voorzitter Brad Gray (Joods), Walt Disney Co. CEO Robert Iger (Joods), Sony Pictures voorzitter Michael Lynton (Joods), Warner Bros. voorzitter Barry Meyer (Joods), CBS Corp. Chief Executive Leslie Moonves (Joods), MGM-voorzitter Harry Sloan (Joods) en NBC Universal Chief Executive Jeff Zucker (Joods).

Jongeren zijn jarenlang door films en tijdschriften voorgehouden dat liefde de seksuele aantrekkingskracht is tot mooie opzichtige mannen en vrouwen, niets is minder waar. Hollywoods perverse seks-misleiding zet jongeren op een dwaalspoor, zodat de echte werkelijkheid – mannen en vrouwen met hun onvolmaaktheden en beperkingen – geen voldoening meer schenkt en er geen reden meer is om samen in respect te bouwen aan een onverbrekelijk Christelijk huwelijk met zijn stabiliteit en zegeningen.

Sommige jongeren en jong-volwassenen willen als gevolg van deze wereldse invloed   imponeren met hun grootspraak of door grof taalgebruik, anderen zijn egoïsten, weer anderen willen alleen peperdure smartphones en exclusieve merkkleding om belangrijk over te komen of pronken met hun middelen.
Sommige vrouwen willen als gevolg hiervan aandacht, door op te vallen. Ze willen mannen aantrekken door uitdagend en niets verhullend gekleed te gaan, met hun lichaam te koop lopen. Een gezonde man voelt zich van nature aangetrokken tot de vrouwelijke natuur en de vrouwelijke uitstraling. Een respectvolle vrouw vertoont echter nooit zo’n ordinair en soms zelfs obsceen gedrag. De seksuele uitstraling van een vrouw is slechts een onbeduidend deel van wat een echte vrouw is. Zachtheid, vriendelijkheid, teder, begripvol, ondersteunend en natuurlijke zwakte maken deel uit van de vrouwelijke uitstraling. Een rechtvaardige (jonge-)man is heel iets anders als een praatjesmaker, hij is ijverig, betrouwbaar en zorgzaam, beschermend, deugdzaam en toont waardering.
Op het moment dat mannenogen de uitstraling van het ordinair getoonde vrouwelijke lichaam kunnen waarnemen en er door worden aangetrokken, dan begint moreel verval en begint wellust zich te ontwikkelen. Het is de belangrijkste reden waarom zoveel mannen vallen voor pornografie en overspelig gedrag. Het kan een moeilijke strijd zijn om vrouwelijke uitstraling met je ogen te mijden. Het is vaak een verslaving. Verbied jezelf om hierin meegezogen te worden. Laat je ook niet opjutten door leeftijdgenoten. Het zijn niet alleen je gebeden, het is de mate van jouw overgave aan Gods wil. Want wie zich overgeeft aan God, over die persoon hebben porno en onzedelijke gedachten hun macht verloren. Vraag dus slechts, want God is liefde en bekommert Zich om jou als jij je af wil keren van ontuchtig gedrag en rein wilt zijn voor jouw Schepper:

(1 Thessalonicenzen 4:3-5) 3 Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, 4 en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, 5 en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.

.                       (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Thema: Hoe zijn de Frankisten georganiseerd en wat zijn hun plannen.

Lees verder “5. De transformatie”

4. De transformatie

4. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Neem als Christen afstand van de seks-leerprogramma’s voor kinderen. Dat we leven in een zieke samenleving zal de meesten niet zijn ontgaan. Onder het mom van vrijheid en inclusiviteit wordt de samenleving zoals wij die kennen gesloopt. Het is de realiteit van het annuleren van cultuur, het cultuur-marxisme. Het uitwissen van het normale gezin met een vader, moeder en kind(eren). De organisaties Verenigde Naties (VN) en World Health Organisation (WHO) slaan helemaal door in hun (demonische) programma’s van seksonderwijs aan kinderen.
WorldHealthOrganisation dringt aan op ‘masturbatie voor jonge kinderen’, voor peuters, en moedigt vragen aan over genderidentiteit voor kinderen van 4 jaar – Steve Watson.

De belangenbehartigingsgroep ‘Safe Schools Alliance’  eiste dat er een ‘dringend onderzoek’ zou worden ‘gehouden in het Verenigd Koninkrijk: “We vinden het buitengewoon zorgwekkend dat de VN en de WHO een benadering promoten die experimenteel en onwetenschappelijk is en lijkt te zijn afgestemd op het werk van onethische individuen en organisaties, inclusief degenen die de acceptatie van pedofilie promoten”.

De ontwikkeling komt vlak na de publicatie van een rapport van twee VN-organen  waarin een agenda wordt geschetst om alle ‘consensuele’ seksuele activiteiten te decriminaliseren, zelfs tussen volwassenen en minderjarigen (pedofilie).
En het is niet alleen het seks-onderwijs. Ook de drag queens (verwijfde kerels) op scholen,  die uitgenodigd worden om aan kinderen verhaaltjes voor te lezen. Het actief promoten op scholen van wisselen van geslacht voor kinderen en aansturen om een transseksueel operatie te ondergaan.
Trangenders of tranny’s zijn mensen die eerst onzeker of in de war zijn door een emotionele storing. Ze zijn geestelijk ziek, ook wel genderdysforie genoemd. Mensen met genderdysforie hebben een sterk gevoel van onvrede met het geslacht waarmee ze geboren en opgegroeid zijn, een dissociatie met hun lichaam. Mogelijk een fase in hun leven.
Door grooming, het misbruik van vertrouwen door volwassenen zoals op scholen, is deze emotionele storing aangewakkerd tot een  persoonlijkheidsstoring. Vervolgens gaan dit soort kinderen de aangepraatte oplossing, zoals het transgender zijn, geloven, en dat hun geluk in het leven afhangt van toegang tot puberteitblokkers, geslachtshormonen en seks – verander operaties waarbij de geslachtsdelen verminkt (kunnen) worden. Het is een tragedie. Jongeren en jong-volwassenen worden  blootgesteld aan perverselingen die een gebrek aan een morele basis hebben. Dit gaat niet over bevrijding, het is precies het tegenovergestelde. Het is gewoon weer een religieuze oorlog, net als alle andere. De mensen die denken dat ze God zijn versus alle anderen.
En dan de genderwaanzin; Het eindeloze en absurde debat:  ‘Dat woke-gelovers blijkbaar niet meer weten wat een vrouw is?’
Het steeds door de entertainment industrie zoals Hollywood en Disney pornografie laten indalen bij jongeren en jong-volwassenen om hen te conditioneren voor Christelijk afval.
Middelbare scholieren in Californië kwamen echter in opstand over een LGBT ‘Pride’ video getoond in de wiskundeklas: ‘ Zet het uit! ’

De leraar van de studenten bedreigde hen met ‘een zaterdagschool voor volgend jaar’ omdat ze de pro-LGBT-video hadden bespot. Veel mensen zijn in deze dagen van God vervreemd, van God los geslagen:

(1Kronieken 28:9) 9 En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader, en dien Hem met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel, want de HEERE doorzoekt alle harten, en Hij heeft inzicht in alle gedachtevorming..

.                       (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Thema deel 4: De Khazaren en de volgers van Jacob Frank.

Lees verder “4. De transformatie”

3. De transformatie

3. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Geniet als jongere met volle teugen van al het leven. Stop eens even met spelletjes spelen en videos kijken en verheug je, als vogels hun nestjes bouwen en badderen om hun veren schoon te houden en om hun parasieten te verwijderen. Als ze hun eieren uitbroeden en – voorzichtig voor rovers – voedsel verzamelen voor hun kroost. Het spannende eerste uitvliegen van de jonge vogels. Geniet ook van de zang van vogels. Verwonder je over de bescherming door kippen van hun kuikens (Mattheüs 23:37). Wordt enthousiast van een eekhoorn of egeltje in de tuin. Van de heerlijke geuren van bloesems in de lucht en van geurende bloemen zoals rozen. Het gonst van leven, als bijen en hommels de bloemen bezoeken. Bewonder de prachtige lelies in het veld (Lukas 12:27) en alle ontluikende zaadjes. Hoe de kikkers kwaken en drang hebben om nakomelingen te krijgen met hun kikkerdril. De vruchten aan de bomen en struiken, het prachtige geschakeerde groen. Verbaas je er over dat als je boon in de grond stopt dat dit een weldaad van bonen aan zijn struik oplevert. Geniet met al je zintuigen, er zijn zoveel kostbare wondertjes te beleven, die iedere dag de moeite waard maken. Heb vreugde voor ieder jong leven en heb dankbaarheid voor de hele schepping en heb ontzag voor de imponerende hemellichamen:

(Jesaja 40:26) 26 Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één.

.                              (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Thema deel 3:  Jongeren en Artificial intelligence + Chat-GPT

Lees verder “3. De transformatie”

2. De transformatie

2. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Geloven in God geeft je een reden om te leven. Daarbij geeft Gods woord een boodschap van hoop.  Als het kwaad zich zo overduidelijk manifesteert in de wereld om ons heen, dan worden veel goede jonge Christenen  aangetrokken tot wijsheid die hen wél betekenis geeft, waarmee ze deze slechte wereld kunnen weerstaan. We kunnen bewondering hebben voor jonge Christenen die in staat blijken te zijn tot zo’n persoonlijkheid, moed en kritisch vermogen, zoals bleek gedurende de afgelopen jaren van de Covid-hoax. Ze zijn in alle (jonge) leeftijden, opleidingsniveaus en in alle landen te vinden. Jullie zijn de kinderen waarvan elke ouder droomt, die ver uitgroeien boven het gemiddelde van de samenlevingen.  Jullie deden wat anderen niet konden en waren de stabiele boom die de orkaan van beledigingen en discriminatie vanwege het geloof weerstonden. De uitverkorenen van de onzichtbare ark van God, degenen die erin slaagden weerstand te bieden. Jullie hebben een onvoorstelbare zware test doorstaan die velen niet konden doorstaan en jullie hebben het licht van het geloof laten schijnen in het donker. Blijf een voorbeeld voor alle geliefden:

(Psalm 4:2-6) 2 Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid! In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. 3 Aanzienlijken, hoelang zult u mijn eer te schande maken? Hoelang zult u het lege liefhebben, de leugen zoeken? 4 Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling afgezonderd; de HEERE hoort als ik tot Hem roep. 5 Wees ontzet, maar zondig niet; spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. 6 Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de HEERE.
 .                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Thema deel 2:  De aanslag op jonge mensen gaat veel verder dan het communisme.

Lees verder “2. De transformatie”

1. De transformatie

1. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om ongeveer 2 A4-tjes studiematerieel per keer te laten lezen en daarna te bespreken aan de hand van enkele vragen.

Inleiding:
Veel jongeren en jong-volwassenen zijn murw gemaakt door de chaos van de afgelopen jaren, maar doen hun best om hun leven aangenaam te houden. Wat velen niet beseffen, is dat er een duister plan wordt uitgevoerd. Een militair draaiboek om de mensen extreem bang maken voor hun leven, als in een oorlog. Het is te beschouwen als een plotselinge overname van de macht via eindeloze crisissen. In deze artikelenreeks wordt het patroon hiervan in beeld gebracht om deze crisissen te kunnen weerstaan. Want iedere jongere en jong-volwassene moet een keuze maken, of een deel van deze wereld zijn of een standvastige Christen zijn.
.                        (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Thema deel 1:  De communistische Nieuwe Wereld Orde

Lees verder “1. De transformatie”

21. Het boek Openbaring

Het boek Openbaring.pdf

.                            Het boek Openbaring

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Inleiding:

Dit artikel bevat een overzicht van de artikelen die het boek Openbaring beschrijven.
Het boek Openbaring beschrijft de Goddelijke plagen in de laatste dagen.

Wanneer de apostel Johannes in gevangenschap is op het Griekse eiland Patmos, onthuld een door Jezus gezonden engel aan Johannes, over wat er allemaal zal gaan gebeuren.
Lees verder “21. Het boek Openbaring”