eindtijd 10. De afval

De afval, een belangrijk markeringspunt:

De laatste dagen zullen in een stroomversnelling komen als christenen massaal afvallig worden, als zij de christelijke leefwijze niet meer centraal stellen in hun leven.
Waarschijnlijk dat er in enkele delen van de wereld zoals in Afrika of Azië nog een beperkte Christelijke groei is, maar dit belangrijke markeringspunt van de christelijke afval is volgens ons reeds gepasseerd. Eerst in Europa en vervolgens in de rest van de wereld:

HerzSt (2 Thessalonicenzen 2:3-9) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? 6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt..7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,

Paulus spreekt in vers 4 over een valse profeet, de tegenstander, iemand die zich verheft boven al wat God genoemd wordt of als God vereerd wordt. In vers 6 zegt Paulus, dat zij – de Christenen in zijn tijd – nu weten wat hem weerhoudt. Eerst moet de afval gekomen zijn volgens vers 3. Het rotsvaste geloof van de christelijke gemeenten is vanaf de eerste discipelen van Jezus tot aan de bestemde tijd de reden wat deze valse profeet weerhoudt. Wie hem nu weerhoudt in vers 7, totdat ‘hij’ uit het midden verdwenen is, daar wordt niet over geschreven. Het is wel duidelijk dat de christelijke gemeenten door de eeuwen heen goddelijke bescherming genoten hebben:

HerzSt (Mattheüs 28:18-20) 18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
HerzSt (1 Korinthe 10:13) 13 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

God zal niet toestaan dat zijn volk wordt verzocht boven wat ze kunnen dragen. Ook Jezus waakt over de christelijke gemeenten. Omdat de periode van ‘hem weerhouden’ al zo’n 2000 jaar beslaat, is het aannemelijk dat christenen worden beschermd (voor deze valse profeet) door een engel, totdat de tijd is gekomen van de massale afval. Dan zal deze engel ontheven worden van zijn taak.

Lees verder “eindtijd 10. De afval”

eindtijd 3. Openbaring; de 7 zegels

Openbaring 1
De apostel Johannes ontvangt van Jezus (via een engel) een visioen van dingen die binnenkort gebeuren moeten:

HerzSt (Openbaring 1:1) 1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven.

Openbaring 2,3
Inspectie door Jezus van de 7 gemeenten: Éfeze, Smyrna, Pérgamum, Thyatíra, Sardes, Filadélfia en Laodicéa.

Openbaring 4
Na de inspectie van de 7 gemeenten wordt Johannes gevraagd op te stijgen naar de hemel zodat het verdere hemelse visioen aan hem getoond kan worden:

HerzSt (Openbaring 4:1-2) 1 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. 2 En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand

Johannes ziet God op zijn troon zitten en rondom de troon 24 oudere personen:

NBG51 (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.

De profeten zitten al als 24 koningen rondom de troon. Zij zijn ook gezalfden en behoren ook tot de eerstelingen en zullen nog voor de 144.000 heiligen een hemelse opstanding ontvangen.

Openbaring 5
Degene, die op de troon zit, de hemelse Vader, heeft in zijn rechterhand een verzegelde boekrol, die alleen het Lam kan openen:

NBG51 (Openbaring 5:1,9) 1 En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels. 9 En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie;

Johannes krijgt te zien wat er staat geschreven in de boekrol met de 7 zegels, over een vervulling van een profetie van ‘koningen en priesters’:

HerzSt (Daniël 7:27) 27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

De boekrol betreft dus een visioen binnen een visioen en geeft een beschrijving van de loutering en verzegeling van de 144.000, met als toeschouwers; God, het Lam, de 24 profeten, de 4 levende schepselen, de engelen en de grote schare.

Het Lam opent de boekrol met de 7 zegels;
Openbaring 6:1-17
Wanneer het Lam het eerst zegel van de boekrol opent, wordt de persoon op het witte paard een kroon gegeven, waarna hij erop uittrekt om zijn overwinning te voltooien. Deze persoon op het witte paard is logischerwijs een afbeelding van Jezus, die als Koning lang heeft moeten wachten, tot Hem de kroon wordt gegeven als teken van ontvangen Koninkrijksmacht:

NBG51 (Hebreeën 10:12-13) 12 deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God,13 voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten.

Bij het openen van het tweede zegel wordt de vrede van de aarde weggenomen, met als gevolg oorlogen. (Op.6:3,4)
Het openen van het derde zegel betekent hongersnoden. (Op.6:5,6)
Het vierde zegel betekent de dood van het 4e deel van de aardbewoners, door oorlogen, voedseltekorten, ziekten en door wilde beesten. (Op.6:7,8)
Bij het vijfde zegel is er een vervolging van christenen en moet het getal van de 144.000 heiligen nog vol worden gemaakt. (Op.6:9-11)
Als het zesde zegel wordt geopend belanden we in het einde van de grote verdrukking, de grote dag van toorn of gramschap. Het begint met een grote aardbeving , de zon wordt verduisterd, de maan wordt als bloed en de sterren vallen van de hemel en elke berg en [elk] eiland wordt van zijn plaats verwijderd (Op.6:12-17). En de mensen zullen radeloos van angst zijn:

HerzSt (Lukas 21:25-26) 25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Openbaring 7
In Openbaring 7 wordt beschreven dat het getal van 144.000 heiligen is volgemaakt uit de twaalf stammen van Israël en dat er zich tevens een grote schare rondom de troon bevindt.

Openbaring 8:1-13
Nadat het Lam het zevende zegel geopend had viel er een stilte in de hemel:

HerzSt (Openbaring 8:1) 1 En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur.

Alle zegels van de boekrol met 7 zegels zijn nu door het Lam geopend.
Na deze stilte slingert een engel wat van het altaarvuur naar de aarde en er komen vanuit de troon bliksemstralen, donderslagen en een aardbeving. (Op.8:5)

Lees verder in: eindtijd 4. Openbaring; de 7 trompetten

eindtijd 4. Openbaring; de 7 trompetten

Zeven engelen gaan om beurten op hun trompet blazen met als gevolg plagen over de mensen, die zich niet tot God gekeerd hebben:
Wanneer de eerste begint te blazen, verbrandt een derde deel van de aarde door hagel en vuur uit de hemel. (Op. 8:7).
Wanneer de tweede blaast, wordt een grote berg van vuur in de zee geslingerd. Een derde van de zee wordt bloed, een derde van de zeedieren sterft en een derde van de boten vergaat. (Op. 8:8,9)
Bij het blazen van de derde trompet valt een grote ster uit de hemel op de rivieren en waterbronnen. Een derde van de wateren wordt bitter en vele mensen sterven hiervan. (Op.8:10,11)
Na de vierde trompet wordt de aarde gedurende een derde deel zowel overdag als nachts niet meer verlicht.(Op. 8:12)

Openbaring 9:1-21 De drie weeën
De 5e trompet klinkt, het eerste wee:
Er valt een ster uit de hemel naar de aarde die de sleutel van de afgrond wordt gegeven. (Op.9:1)
De sleutel van de afgrond betreft geen echte sleutel, maar een bevoegdheid om te openen, net zoals Petrus de (symbolische) sleutels van het koninkrijk der hemelen werd gegeven.
Sterren beelden soms engelen af, net zoals Jezus zich een morgenster noemt:

HerzSt (Openbaring 22:16) 16 ….Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

Omdat Satan uiteindelijk wordt opgesloten in de afgrond (Op. 20:1-3) is dit tevens de ondersteuning, dat in Op.9:1 met ‘afgrond’ de plaats (de gevangenis) van de ongehoorzame engelen wordt bedoeld:

HerzSt (Openbaring 20:1-3) 1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. 2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar,3 en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden .

Uit de hemel ‘gevallen’ betekent logisch geredeneerd uit de hemel ‘geworpen’ worden. Dit is totaal iets anders als ‘afdalen’ uit de hemel zoals beschreven in Openbaring 10:1:

HerzSt (Openbaring 10:1) 1 En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen……

Alhoewel Jezus Satan reeds uit de hemel geworpen zag worden (Luk.10:18), is het niet aannemelijk dat met deze ster, die uit de hemel komt gevallen, Satan wordt bedoeld:

HerzSt (Lukas 10:18) 18 Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

Satan wordt namelijk pas ‘na’ de oorlog in de hemel tegen Michael en zijn engelen naar de aarde neer geslingerd, de eerder beschreven engel is blijkbaar al eerder uit de hemel geworpen:

HerzSt (Openbaring 12:7-9) 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

Engelen die naar de aarde zijn geslingerd hebben nog steeds de vrijheid op aarde, maar Tartarus is een gevangenis voor engelen, een afgrond, waar ze in duisternis moeten leven.
Volgens de Schrift zijn zij in de dagen van Noach opgesloten:

NBV (2 Petrus 2:4-5) 4 Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard maar hen in de Tartarus geworpen. Daar, in de diepste duisternis, blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten. 5 Evenmin heeft hij de wereld uit de voortijd gespaard; alleen Noach, de heraut van de rechtvaardigheid, liet hij met zeven anderen in leven toen hij de watervloed over die wereld vol zondaars liet komen.

Deze engelen, die sinds de vloed in Tartarus zijn geworpen, verblijven daar in afwachting van hun vonnis. Voor de vloed (de vloed was ongeveer 2350 voor Christus) waren deze engelen ongehoorzaam aan God en ontrouw aan het hemelse Jeruzalem. Het is opmerkelijk dat Jezus na zijn opstanding gepredikt heeft aan deze geesten in Tartarus:

NBG51 (1 Petrus 3:18-20) 18 Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, 19 in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, 20 die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden.

Jezus prediking in hun gevangenis heeft hoogstwaarschijnlijk ten doel gehad, om afspraken te maken met deze engelen, dat hun vonnis zwaarder zal worden als zij – bij het openen van de gevangenis gedurende de grote verdrukking – de mensen met het zegel van God op hun voorhoofd iets aandoen. Het is alleen toegestaan om alle mensen die Gods zegel niet hebben te pijnigen. Ze mogen niemand doden:

HerzSt (Openbaring 9:1-6) 1 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. 2 En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. 4 En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. 5 En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. 6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.

Mensen zonder het zegel zullen dood willen, maar ze krijgen daar niet de gelegenheid voor of het wordt hen niet toegestaan. (Openbaring 9.6)
Deze engelen mogen 5 maanden hun gang gaan, dan verliezen ze weer hun macht.
Wat Satan en zijn engelen betreft, zij worden pas later opgesloten. (Openbaring 20:1-2)
Het is daarom ook niet vanzelfsprekend dat de reeds opgesloten engelen tot Satan behoren, zoals dat wel het geval is met de engelen die samen met Satan worden neer geslingerd naar de aarde. Er wordt ook niet in de Schrift vermeldt, dat deze engelen na het pijnigen van de mensen (5 maanden) weer worden opgesloten in Tartarus.
Satan met zijn demonen zullen later wel opgesloten worden in Tartarus en uiteindelijk vernietigd worden:

HerzSt (Openbaring 20:1-3) 1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. 2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, 3 en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.

HerzSt (Openbaring 20:10) 10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

HerzSt (Mattheüs 25:41) 41 Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.

Ook hebben de engelen in Tartarus volgens Op.9:11 een eigen koning van de afgrond. Dit zal Satan vrijwel zeker niet zijn, wederom, omdat deze engelen zijn opgesloten zijn in diepe duisternis, afgescheiden van Satan en zijn demonen. Eveneens wordt er in de Schrift met geen woord over gesproken, dat de engel, die uit de hemel komt gevallen, de engel of koning van de afgrond is.
Deze koning komt dus hoogstwaarschijnlijk uit de afgrond zelf:

HerzSt (Openbaring 9:11) 11 En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.

Volgens de diverse dictionary’s betekent de Hebreeuwse naam Abaddon of de Griekse naam Apollyon vernietigen of vernietiger. (Op.9:7-11)

Webster ‘s Online Dictionary Definition: Apollyon

  1. The Destroyer; — a name used (Rev. 9:11) for the angel of the bottomless pit, answering to the Hebrew Abaddon.

Easton’s 1897 Bible Dictionary.
Apollyon destroyer, the name given to the king of the hosts represented by the locusts (Rev. 9:11). It is the Greek translation of the Hebrew Abaddon (q.v.).

Deze engelen uit de afgrond worden ‘symbolisch’ afgebeeld als sprinkhanen, met de macht van schorpioenen.

Openbaring 9:7
Het uiterlijk van deze sprinkhanen is als paarden, klaar voor de strijd.
Op hun hoofden is iets wat lijkt op kronen van goud. De kronen zijn niet letterlijk gouden kronen, maar wekken de indruk van goud..
Hun gezichten zijn als de gezichten van mensen.

Openbaring 9:8
Ze hebben lang haar als vrouwenhaar.
Ze hebben tanden als van leeuwen.

Openbaring 9:9
Ze hebben borstplaten van ijzer. Ze staan klaar als paarden toegerust voor de strijd.
Het geluid van hun vleugels is als het geluid van een enorm aantal wagens.

Openbaring 9:10
Ze hebben staarten als schorpioenen.
In hun staarten is hun macht om de mensen te pijnigen, maar ze mogen de mensen niet doden.

Openbaring 9:11
Zij hebben een koning over zich, Abaddon of de Griekse naam Apollyon
Hun uitmonstering met – wat lijkt – gouden kronen, mensengezichten en vrouwelijk haar verteld iets over hun gedrag.
Ze doen zich met hun kronen voor als van belangrijke komaf, koningszonen, met hun mensengezichten doen zij zich voor als begripsvolle mensen en met hun vrouwelijk haar doen zij zich zo lieflijk voor als vrouwen.
In werkelijkheid bezitten ze angstaanjagende tanden als leeuwen en venijnige staarten als schorpioenen.
Er worden in de Schrift vaker over vernietigers gesproken. Deze hebben echter allen een Goddelijke taak uitgevoerd, zoals de dood van de eerstgeborenen in Egypte:

HerzSt (Hebreeën 11:28) 28 Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen.

De ster, die uit de hemel valt (Openbaring 9:1) heeft geen Goddelijke opdracht, hij is immers uit de hemel geworpen.
Hij is net als Satan een opstandige engel, die waarschijnlijk de permissie heeft afgedwongen om de afgrond te openen.
Dat deze demon gebruik maakt van de engelen in de afgrond om ‘zijn eigen’ menselijke aanbidders te laten pijnigen deert hem blijkbaar niet. Hij heeft er belang bij dat Gods reddingsplan niet werkt:

HerzSt (Openbaring 9:20) 20 En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen.

De 6e trompet klinkt, het tweede wee:
Vier engelen worden losgemaakt en maken het mogelijk dat een zeer grote groep ruiters het 3e deel van de mensen kan doden.(Op. 9:15)
Het overige deel van de mensen had geen berouw van hun werken (Op 9:20,21) en weigert de naam van de hemelse Vader aan te roepen, hun enige redding:

NBG51 (Handelingen 2:20-21) 20 De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. 21 En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.

Openbaring 10:1-11
Een andere engel daalt uit de hemel. Volgens de context is het dus niet dezelfde engel als de voorgaande engelen, deze engel heeft een gelaat als de zon (zoals bij Jezus in Op. 1:16) en met een kleine geopende boekrol in zijn hand. Het ligt voor de hand dat deze engel Jezus afbeeldt, ook al omdat deze engel brult als een leeuw. Jezus is de leeuw van Juda:

HerzSt (Openbaring 5:5) 5 En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.

Wanneer deze engel spreekt, klinken er stemmen van 7 donderslagen waarvan de boodschap niet opgeschreven mag worden. Deze engel spreekt uit, dat er geen uitstel meer zal zijn. (Openbaring 10:1-7)
Wanneer de zevende engel op het punt staat om op zijn trompet te blazen, wordt het heilige geheim van God overeenkomstig het goede nieuws dat hij aan de profeten heeft bekendgemaakt, tot een einde gebracht.
Dit heilige geheim betreft het voornemen van God, om aan het directe einde een regering te hebben, waar ook mensen uit de natiën deel van zullen uitmaken:

NBG51 (Efeziërs 1:8-10) 8 welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, 9 door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, 10 om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten,

NBG51 (Efeziërs 3:4-6) 4 waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus, 5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, 6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie,

Wat met het geheim wordt bedoeld, is het nieuwe Jeruzalem, het hemelse Koninkrijk.
De apostelen vormen de fundamentstenen en Jezus de hoofdhoekfundamentsteen van het Nieuwe Jeruzalem. De 144.000 heiligen fungeren in het Nieuwe Jeruzalem als pilaren:

HerzSt (Openbaring 21:14) 14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.
HerzSt (Efeziërs 2:19-20) 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar
medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de
apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,

HerzSt (Openbaring 3:12) 12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

Het Nieuwe Jeruzalem heeft geen tempel, want God de Almachtige is in haar en is haar tempel samen met het Lam:

HerzSt (Openbaring 21:22) 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.

Alleen zij die geschreven staan in de boekrol des levens van het Lam mogen in de stad komen. De 144.000 zullen samen met Jezus regeren:

HerzSt (Openbaring 21:27) 27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.
HerzSt (Openbaring 22:5) ….. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

Dat het heilige geheim tot een einde wordt gebracht betekent, dat het optuigen van het Nieuwe Jeruzalem gereed is; Jezus, de apostelen, de 144.000, de grote schare en het verblijf in het Nieuwe Jeruzalem van de hemelse Vader.
Johannes krijgt de opdracht om de tempel te gaan meten, het altaar en hen die daarin aanbidden.(Op. 11:1) Het is niet toegestaan om het voorhof te meten. Dit meten van de tempel kan niet het meten van de letterlijke tempel zijn, die werd in 70 door de Romeinen verwoest.
Dit meten is dus symbolisch bedoeld en betekent een inventarisatie van hen die deelnemen aan de zuivere aanbidding, wat wordt vergeleken met het symbolische reukaltaar. Dit reukaltaar stond in het heilige gedeelte van de tempel voor de ingang van het allerheiligste. Het gouden reukaltaar wordt in Op.8:3,4 in verband gebracht met de gebeden van de heiligen:

HerzSt (Openbaring 8:3-4) 3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. 4 En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God.

Het brandofferaltaar stond in het voorhof van de tempel, maar dit voorhof mocht Johannes niet meten.(Op. 11:2) Dit (symbolische) brandofferaltaar heeft als doel om ieder mens de kans te geven het volmaakte offer van Gods eniggeboren Zoon te aanvaarden. Het is dan ook logisch dat Johannes in de (symbolische) tempel de goedgekeurde heiligen, profeten en christenen moet inventariseren. De natiën (de niet christenen) zullen het (symbolische) voorhof met het (symbolische) brandofferaltaar 42 maanden vertreden of vertrappen:

HerzSt (Openbaring 11:2) 2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang.
HerzSt (Hebreeën 10:10) 10 Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht.

Dat de natiën dit altaar 42 maanden vertrappen kan niets anders betekenen als dat er 42
maanden lang geen mensen tot het christendom kunnen toetreden op basis van het offer van Jezus. De grote schare christenen is – evenals de heiligen – in de tempel (heiligdom – naos) zelf om voor God dienst te verrichten:

HerzSt (Openbaring 7:15) 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.

Bij de tempel van Herodes was er voorzien in een binnenste voorhof (alleen voor Joden) en buitenste voorhof. Johannes spreekt echter alleen over ‘voorhof’, geen onderscheid makend, dus doelend op de – onder Goddelijke inspiratie gebouwde – tempel van Salomo.
Dan wordt er aangekondigd, dat er tijdens de grote verdrukking twee getuigen van de Heer op aarde zullen zijn gedurende 1260 dagen (Op.11:3) of de in Op. 11:2 eerder genoemde 42 maanden (van ieder 30 dagen):

De twee getuigen:
De twee getuigen zullen gedurende 1260 dagen werkzaam zijn en zijn in zakken gehuld. Dit betekent dat hun berichtgeving een boodschap inhoudt, waar berouw bij past. Het getuigeniswerk van deze 2 profeten zal een getuigenis zijn voor alle natiën, de laatste kans om berouw te tonen en geloof te tonen in de hemelse Vader en Zijn Zoon:

HerzSt (Mattheüs 24:14) 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

De twee getuigen worden met twee lampenstandaarden vergeleken en met twee olijfbomen. (Op.11:4) Deze beeldspraak komen we ook tegen in Zacharia 4:11-14, waar deze lampenstandaarden de twee gezalfden aanduiden:

HerzSt (Zacharia 4:11-14) 11 Daarna antwoordde ik en zei tegen Hem: Wat betekenen die twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? 12 En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen Hem: Wat betekenen die twee olijftakken die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen? 13 Toen sprak Hij tot mij: Weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei: Nee, mijn Heere. 14 Daarop zei Hij: Dat zijn de twee gezalfden, die bij de Heere van heel de aarde staan.

Mozes en Elia behoren tot de gezalfde profeten:

HerzSt (Numeri 11:25) 25 Toen daalde de HEERE neer in de wolk en sprak tot hem, en Hij zonderde een deel af van de Geest Die op hem was (Mozes), en droeg dat over op de zeventig mannen, die oudsten. En het gebeurde, toen de Geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer.
HerzSt (1 Koningen 19:16) 16 En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats.

Zij zijn ook de twee profeten in de transfiguratie van Jezus:

HerzSt (Lukas 9:30) 30 En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en Elia.

Jezus wordt in Handelingen afgebeeld als de grotere Mozes en Johannes de doper is de tegenbeeldige Elia:

HerzSt (Handelingen 3:22) 22 Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken.
HerzSt (Mattheüs 11:12-14) 12 En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het. 13 Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. 14 En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou.

De twee getuigen hebben de autoriteit om de hemel te sluiten opdat er geen regen valt, om water in bloed te veranderen en om de aarde met allerlei plagen te slaan.(Op.11:6)
Als profeet had Elia de autoriteit ontvangen om het niet te laten regenen:

HerzSt (1 Koningen 17:1) 1 En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord!

Als profeet had Mozes de autoriteit ontvangen om water te veranderen in bloed en om de plagen in Egypte uit te voeren:

HerzSt (Exodus 7:20) 20 Mozes en Aäron deden precies zoals de HEERE geboden had. Hij hief de staf op en sloeg voor de ogen van de farao en zijn dienaren het water dat in de Nijl was. En al het water dat in de Nijl was, werd in bloed veranderd.

Hoogstwaarschijnlijk worden dus met deze twee getuigen Mozes en Elia bedoeld.
Zullen Elia en Mozes persoonlijk verschijnen in de eindtijd?
Dat is niet te verwachten, omdat bij het eerdere verschijnen van Elia niet werd gezegd dat Johannes de doper letterlijk Elia zou ‘zijn’, maar dat hij ‘de geest en de kracht’ van Elia zou hebben:

HerzSt (Lukas 1:17) 17 En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

Wanneer de twee getuigen hun getuigenis hebben geëindigd, zal het wilde beest dat uit de afgrond opstijgt oorlog tegen hen voeren en hen overwinnen en hen doden. (Op. 11:7)
Uit het artikel ‘ wereldmachten 9. De vrouw en het scharlaken gekleurd wilde beest’ blijkt, dat dit ‘scharlakenrood’ beest uit de afgrond (Openbaring 17:8) een financieel systeem betekent, het 8e koninkrijk, die een stevige grip heeft op de Nieuwe Wereld Orde, de politieke macht. Dit beest uit de afgrond, dit financieel systeem, zal op commando van de 10 koningen de 2 getuigen doden:

HerzSt (Openbaring 17:8) 8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is. (een financiële macht)
HerzSt (Openbaring 11:7) 7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.

Hun lijken zullen liggen op de brede straat van de grote stad die in geestelijke zin Sodom en Egypte wordt genoemd, waar ook hun Heer aan een paal werd gehangen. (Op.11:8)
Deze grote stad is een afbeelding van de situatie van „Jeruzalem” uit Jezus dagen, dat beweert God te aanbidden maar dat evenals Sodom zondig is geworden aan hoererij en evenals Egypte deel is geworden aan afgoderij. Het is een afbeelding van onberouwvolle mensen, die geen geloof stellen in de Messias, de Zoon des mensen:

HerzSt (Jesaja 1:8-10) 8 De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in een wijngaard, als een nachthutje op een komkommerveld, als een belegerde stad. 9 Als de HEERE van de legermachten ons niet een gering aantal ontkomenen had overgelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn; wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn. 10 Hoor het woord van de HEERE, leiders van Sodom! Neem de wet van onze God ter ore, volk van Gomorra!
HerzSt (Zacharia 13:1-2) 1 Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. 2 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal Ik uit het land wegdoen.

De mensen op aarde zijn vrolijk over hun dood, maar na 3,5 dag krijgen ze een opstanding en stijgen op tot in de hemel. Openbaring 11:9-12
Een grote aardbeving volgt, waarbij zevenduizend mensen worden gedood. Openbaring 11:13

De 7e trompet klinkt, dit betekent het derde en tevens laatste wee:

Nadat God zelf weer het koningschap op zich heeft genomen, samen met zijn messias, geven de 24 ouderen een opsomming aan Johannes van de gebeurtenissen die vervolgens zullen plaatsvinden:

NBV (Openbaring 11:15-18) 15 Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ 16 De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God 17 met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. 18 De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’

De 24 oudsten vertellen in het visioen aan Johannes, dat er een oordeel geveld zal worden over de doden, over het geven van beloningen en ook over de beloning van zichzelf als Gods dienaren, de profeten.
De reeds opgewekte profeten, heiligen en de grote schare ontvangen als beloning – zoals we later in dit artikel zullen zien – hun installatie in het Nieuwe Jeruzalem met ieder zijn eigen taak.
Vervolgens wordt het heiligdom in de hemel geopend en de ark van het verbond wordt gezien, dus de toegang tot het allerheiligste is open Op. 11:19. Tijdens het openen van het tempelheiligdom volgen een aardbeving en een grote hagel.
Toen Jezus stierf, scheurde het afscheidingsgordijn tussen het heilige en het allerheiligste doormidden als teken dat Jezus offer de toegang tot het allerheiligste had geopend:

HerzSt (Mattheüs 27:50-51) 50 Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. 51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden;

Lees verder in: eindtijd 5. Openbaring; de zwangere vrouw

eindtijd 12. Wat is de huidige status?

Als we de tekenen in de evangeliën bezien (zie eindtijd 2. De Evangeliën), zitten we in de overgang van  ‘Begin van de weeën der benauwdheid’ naar ‘De grote verdrukking en vervolging’, een periode die in 2 Timotheüs 3:1-2 ‘de laatste dagen’ wordt genoemd:

HerzSt (2 Timotheüs 3:1-2) 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,….

Begin van de weeën der benauwdheid:
Valse christussen, Oorlogen, Hongersnoden, Besmettelijke ziekten, Aardbevingen.

De grote verdrukking en vervolging:
Gedood worden, Door allen gehaat worden, Vele christenen zullen struikelen, Elkaar verraden en haten,  Wetteloosheid neemt toe, Liefde zal verkillen, Evangelie prediking wereldwijd, Een grote verdrukking, Valse christussen en valse profeten die grote tekenen zullen doen, Velen volken zullen God gaan zoeken

De gekozen opzet is om alleen een overzicht te maken van de tekens van  ‘De grote verdrukking en vervolging’ in de laatste dagen. Deze tekens komen  spoedig in een stroomversnelling omdat christenen juist in deze tijdsperiode massaal afvallig zijn geworden. De grote verdrukking en vervolging zullen dus binnenkort plaatsvinden.

==================================================================

Wat de huidige status betreft, de laatste dagen, zijn er 3 duidelijke vertrekpunten:

De massale afval is reeds gekomen (2 Tess. 2:3, Daniël 8:23) Zie: eindtijd 10. De afval
De mensen zijn op grote schaal geldzuchtig geworden. (2 Tim. 3:1-2)
Het 8e koninkrijk, het financiële systeem,  regeert.  (Op. 17:11) Zie:  eindtijd 11. De hoofdthema’s

==================================================================

De 7e koning; het Amerikaanse rijk
De 7e kop of gekroonde koning, het Amerikaanse rijk, moet ‘een korte tijd’ blijven om dan plaats te maken voor het 8e koninkrijk, een financieel systeem. (Op.17:10) (zie ook wereldmachten 3. De 7e koning, het Amerikaanse rijk)
 
Het 8e koninkrijk; een financieel systeem      
Na het Amerikaanse rijk komt er een nieuwe koning, een  wereldmacht, waarbij niet wordt gesproken over kronen als openbare identificatie van het koningschap zoals bij de eerdere koningen. (vergelijk Op. 13:1 met Op. 17:3)  Deze laatste wereldmacht, het 8e koninkrijk, is  geen macht van een koninkrijk zoals voorheen (was, maar is niet), maar is een financiële macht en komt uit de zeven.  (Op. 17:11) (Zie: wereldmachten 9. De vrouw en het scharlaken gekleurd wilde beest en wereldmachten 10. Het 8e koninkrijk, de 10 koningen)

HerzSt  (Openbaring 17:11,12) 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En  de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

Dit 8e koninkrijk zal volgens Openbaring voor 1 uur (een korte tijdsperiode) de macht om te regeren ontvangen, het zijn de 10 koningen die het koningschap nog niet ontvangen hebben.
Uit onze  studie blijkt, dat de centrale banken – met in het bijzonder de FED – het 8e koninkrijk vormen.
 
De afval
De laatste dagen komen nu in een stroomversnelling omdat christenen massaal afvallig zijn geworden. (2 Tess. 2:3)

HerzSt (2Thessalonicenzen 2:3) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,  

Dit belangrijke markeringspunt van de christelijke afval is in onze ogen reeds gepasseerd, eerst in Europa en vervolgens in de rest van de wereld.
Misschien dat er in enkele delen  zoals in Afrika of Azië nog een beperkte groei is, maar de christelijke morele leefwijze centraal in het leven stellen is in de meeste landen echt voorbij.

De valse profeet 
Meteen na de afval verschijnt de valse profeet, die zich als een God verheft en exclusieve toewijding verlangt. (2Tess. 2:3,4)

HerzSt (2Thessalonicenzen 2:3-4) ….Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,  4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

De valse profeet doet grote tekenen
Wij hebben vanuit de Schrift een duidelijk beeld hoe de valse profeet zich zal manifesteren, maar kunnen hem nog niet precies identificeren. We hebben nog niet de krachtige tekenen gezien die hij zal doen.
 
HerzSt  (Openbaring 13:13-14) 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.14 En  het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest….

De valse profeet  is de initiator om het beeld te maken
(zie hiervoor ook wereldmachten 7. Een ‘beeld’ maken voor het eerste wilde beest)

Het merkteken van de valse profeet;
De valse profeet oefent dwang uit op alle mensen om het merkteken van hem, zijn naam of het getal van zijn naam te aanvaarden. Hij zorgt ervoor  dat alleen mensen met het merkteken  kunnen  kopen of verkopen.

HerzSt (Openbaring 13:16-17) 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Dit merkteken voorspelt helaas niet veel goeds, mensen met het merkteken zullen ook de toorn van God ondergaan:

HerzSt (Openbaring 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God,…..

Het hemelse visioen
Na de inspectie van de 7 gemeenten wordt Johannes in Op. hfstk 4 gevraagd op te stijgen naar de hemel zodat het verdere hemelse visioen aan hem getoond kan worden:

HerzSt (Openbaring 4:1) 1 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.

De opname van de eerstelingen, de profeten, in de hemel
(Zie ook: eindtijd 7. Openbaring; de oogst)
De geboorte van het kind, het Nieuwe Jeruzalem, heeft ook betrekking op de opstanding van de profeten, zij behoren ook tot de eerstelingen.

HerzSt (Hebreeën 11:13-16) 13  Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. 14 Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. 15 En als zij aan het vaderland gedacht hadden vanwaaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. 16 Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen  om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.

HerzSt (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.

De 5e trompet klinkt, het eerste wee:
De opgesloten engelen in Tartarus krijgen de macht om 5 maanden lang de mensen te pijnigen die het zegel van God niet op het voorhoofd hebben. (Op. 9:5-6) (Zie: eindtijd 4. Openbaring; de 7 trompetten)
Ze doen zich met hun kronen voor als van belangrijke komaf, koningszonen, met hun mensengezichten doen zij zich voor als begripsvolle mensen en met hun vrouwelijk haar doen zij zich zo lieflijk voor als vrouwen. (Op. 9:7-8)
In werkelijkheid bezitten ze angstaanjagende tanden als leeuwen en venijnige staarten als schorpioenen.
 
De 6e trompet klinkt, het tweede wee:
Vier engelen worden losgemaakt en maken het mogelijk dat een zeer grote groep ruiters het 3e deel van de  mensen kan doden.(Op. 9:15)
Het overige deel van de mensen had geen berouw van hun werken. (Op 9:20,21)
Er is geen uitstel meer (Op. 10:6)

Prediking door de 2 getuigen
De twee getuigen zullen gedurende 1260 dagen werkzaam zijn en zijn in zakken gehuld. Dit betekent dat hun getuigeniswerk een boodschap inhoudt, waar berouw bij past.
Het getuigenis van deze 2 profeten zal een getuigenis zijn voor alle natiën, de laatste kans om berouw te tonen en geloof te tonen in de hemelse Vader en Zijn Zoon:

HerzSt (Mattheüs 24:14) 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Wanneer de twee getuigen hun getuigenis hebben geëindigd, zal het wilde beest dat uit de afgrond opstijgt (het 8e koninkrijk) oorlog tegen hen voeren en hen overwinnen en hen doden. (Op. 11:7)
 
De 7e trompet klinkt, het derde en tevens laatste wee:

Gods koninkrijk is gekomen.

De hemelse Vader is als koning gaan regeren. (Op. 11:15-17)
De koninkrijken van de wereld zijn van God en zijn messias geworden. De 24 ouderen geven een opsomming aan Johannes van de beloningen voor personen die zullen gaan plaatsnemen in het Nieuwe Jeruzalem; De beloning  voor de profeten, de heiligen en degenen (jong en oud) die ontzag hebben voor Uw naam. (Op.11:18)

De opname van de heiligen in de hemel
(Zie ook: eindtijd 7. Openbaring; de oogst)
Gedurende de 7e trompet zullen de 144.000 heiligen een opname in de hemel ontvangen, de Heer tegemoet:

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:17) 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

HerzSt (1 Korinthiërs 15:51-52) 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. (de 7e trompet)   Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

De geboorte van het Nieuwe Jeruzalem
Het hemelse Jeruzalem, een hemelse organisatie van engelen, staat op het punt om een kind te baren. De geboorte van het ‘symbolische’ kind is het Nieuwe Jeruzalem. (Op. 12:1,2) (Zie: eindtijd 5. Openbaring; de zwangere vrouw)
Michaël en zijn engelen strijden tegen Satan  en overwinnen hem.  (Op. 12:7)
Satan wordt neer geslingerd naar de aarde, samen met zijn engelen.  (Op. 12:9)
Nu Satan is neer geslingerd  kan Gods koninkrijk gaan functioneren.  (Op. 12:10)
Nadat Satan naar de aarde is neer geslingerd vervolgt hij als eerste de engelen die ook taken op aarde hebben en hij is woedend.  (Op. 12:12,13)
Dan gaat Satan ‘het overgebleven zaad’, de heiligen, op aarde vervolgen.  Op. 12:17)
Het pasgeboren kind, een ‘symbolisch’ mannelijk kind, is een nieuwe hemelse organisatie dat alle natiën zal hoeden met een ijzeren staf. (Op. 12:5)
Dit ‘hoeden met een ijzeren staf’ verwijst naar de manier van regeren die ingrijpend zal zijn. (Op. 2:26-27)

De koning van het zuiden
De koning van het zuiden (nog niet geïdentificeerd) zal in botsing komen met de koning van het noorden, met de 10 koningen samen met de VS. (Daniël 11:40)

China heeft zwaar geïnvesteerd in Amerikaanse staatsobligaties. Volgens persbureau Bloomberg is de schuld meer dan 1000 miljard dollar.
Als de dollar verder verwatert of als de VS de schulden niet terug kunnen of willen betalen zou het zomaar kunnen gebeuren dat China de koning van het zuiden wordt.

De vervolging van christenen
De VS zal onder leiding van het 8e koninkrijk christenen vervolgen.

HerzSt (Daniël 8:24) 24 ….Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk.
 
HerzSt (Mattheüs 24:9) 9  Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.

Het 8e koninkrijk zal – samen met de VS – oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen. Samen met alle getrouwe christenen.
 
HerzSt (Openbaring 17:14) 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

De vernietiging van de hoer; de (financiële) afgoderij in al zijn vormen
Dan volgt er een hevige strijd van de 10 koningen samen met de VS tegen de hoer en ‘haar afgoderij in al zijn vormen’ wordt vernietigd:

HerzSt (Openbaring 17:16-17) 16 En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. 17 Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.
 
De grote oorlog te Har–Mágedon
De koningen der aarde (de NAVO) worden vergaderd tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige te Har–Mágedon:

HerzSt (Openbaring 16:14-16) 14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.
 
Jezus voert met zijn leger de oorlog in rechtvaardigheid:

HerzSt (Openbaring 19:11) 11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

De opname van de grote schare in de hemel
(Zie ook: eindtijd 7. Openbaring; de oogst)
Na de 6e schaal, maar voordat de 7e schaal wordt uitgegoten wordt de grote schare opgenomen in de hemel.

HerzSt (Openbaring 16:12,15) 12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat.

15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

De grote schare zullen dienaren zijn in de tempel

HerzSt (Openbaring 7:15) 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 

Jezus gaat met de 144.000 heiligen regeren
De heiligen gaan op hun tronen zitten en regeren duizend jaar als koningen en priesters samen met de Christus. (Op. 20:4,6)

Het besluit van het samenstel van dingen
De grote verdrukking zal een financiële en economisch verdrukking zijn veroorzaakt door het 8e koninkrijk, de centrale banken, die een meedogenloze koning zal blijken te zijn. Hebzucht en macht zullen belangrijke redenen zijn voor dit financiële debacle.
Christenen zullen gehaat en vervolgd worden, niet in het minst omdat ze het kenmerk van de valse profeet onder geen beding in ontvangst willen nemen.
Deze valse profeet zal exclusieve toewijding eisen.
Het niet kunnen kopen of verkopen zal iedere christen op de proef stellen, het zal aantonen wie volhard in het geloof. Iedere christen zal dus onder beproeving zijn geloof en vertrouwen in de hemelse Vader en het Lam moeten tonen.
De hemelse Vader zal echter niet toelaten dat zijn getrouwe oogappels onder deze verdrukking bezwijken.
De dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht en wanneer zij zeggen dat er vrede en zekerheid is, dan zal hun vernietiging komen. (1 Thess. 5:2-3)
Vlak voordat de aanval op de grote schare wordt ingezet door de VS en het 8e koninkrijk, zal Jezus met zijn leger ingrijpen. (Daniël 11:45) (Daniël 8:23-25) (Op. 17:12-14)
Dit is de oorlog van de grote dag van God de Almachtige te Har–Mágedon.
De valse profeet en de 10 koningen zullen in deze oorlog vernietigd worden,(Op. 19:19-21)
Evenals de onberouwvolle mensen, – zoals  de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars (Op. 21:8) – dezen, die de aarde vernietigen, die zullen nu zelf vernietigd worden. (Op. 11:18)
Het directe einde zal gekenmerkt worden door natuurgeweld op een schaal zoals dat nog nooit is voorgekomen.(Lukas 21:25-26) (Lukas 17:26-29) (2 Petrus 3:10) (Op. 6:14)
Voor het natuurgeweld in het laatst der dagen losbreekt, zal de grote schare ook ‘terstond en zonder aarzelen’ moeten gehoorzamen en vertrekken zoals Noach en Lot deden.
Satan wordt opgesloten in Tartarus. (Op. 20:1-3)

Wie tot het einde volhardt en wie de enige hemelse Vader blijft aanbidden, die zal gered worden:

NBG51 (Handelingen 2:21) 21 En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.
 
NBG51 (Mattheüs 24:13) 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Wat na 1000 jaar volgt
De reeds overleden mensen worden pas na duizend jaar weer opgewekt. (Op. 20:5)
Zij worden geoordeeld overeenkomstig het boek des levens. Van wie de naam niet in het boek des levens staat, die wordt vernietigd. (Op. 20:11-15)
Satan wordt vrijgelaten, zal nog velen misleiden en zal dan worden vernietigd. (Op. 20:10)
Het nieuwe Jeruzalem daalt neer uit de hemel, God is bij de mensen en zal alle tranen uit de ogen wegwissen en de dood zal niet meer zijn. (Op. 21:2-4)

En met de opwekking van de overleden mensen en het neerdalen van het Nieuwe Jeuzalem naar de aarde wordt de profetie vervuld, dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven. (Matt. 5:5)

HerzSt (Jesaja 11:4-9) 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. 5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. 6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Einde

eindtijd 11. De hoofdthema’s

Hoofdthema’s evangeliën:

a)     Begin van de weeën der benauwdheid

Matt. 24:5+Luc. 21:8                   Valse christussen
Matt. 24:6+Luc. 21:9+Op. 6:4     Oorlogen
Matt  24:7+Luc. 21:11+Op 6:6,8 Hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen
 
b)    De grote verdrukking en vervolging

Matt. 24:9+Luc. 21:17,21+Op 6:9 Vervolging, gedood worden, door allen gehaat worden
Matt. 24:10+Luc. 21:16  Velen christenen zullen struikelen, elkaar verraden en haten
Mattheüs  24:12              Wetteloosheid neemt toe, liefde zal verkillen
Mattheüs  24:14              Evangelie prediking wereldwijd
Mattheüs  24:21              De grote verdrukking
Mattheüs  24:11,24         Valse christussen en valse profeten die grote tekenen zullen doen
 
c)     De wederkomst van Jezus

Mattheüs  24:17              Ben je gedurende de opname op het dak, ga dan niet in huis om goederen op te halen
Mattheüs  24:18              Ben je gedurende de opname op de akker, keer dan niet terug naar huis om kleding op te halen
Lucas     17:26                Jezus dagen zullen zijn als in de dagen van Noach, na het sluiten van de ark komt plotseling de watervloed.
Lucas     17:29                Jezus dagen zullen zijn als in de dagen van Lot, na zijn vertrek uit Sodom komt plotseling  vuur en zwavel op Sodom.
Matt  24:44+Luc 12:40    De zoon des mensen komt op een moment waarop je Hem niet verwacht
Openbaring 6:2               Jezus is een kroon gegeven als teken van Koninkrijksmacht
Matt  24:30+Luc 21:27+Op 1:7 Teken van de zoon des mensen op de wolken
Mattheüs  24:31              Jezus begint met het bijeenbrengen van de uitverkoren heiligen
 
d)    De voleinding der wereld

Matt. 24:29+Luc. 21:25+Op. 6:12,13  Na de verdrukking zal de  zon verduisterd zijn, de maan zal niet schijnen , en de sterren  vallen van de hemel
Matt. 24:29+Luc. 21:26+Op. 6:15,16   De krachten der hemelen worden bewogen en de mensen zullen grote angst hebben voor de toorn van God en het Lam
2 Petrus 3:10                  De hemelen met een sissend gedruis zullen voorbijgaan
Lucas     21:25                De  mensen worden radeloos door het bulderen van de zee en de golven
Openbaring 6:14             Alle bergen en alle eilanden worden van hun plaats gerukt
1 Thess. 5:2-3                 De dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht en wanneer zij zeggen dat er vrede en zekerheid is, dan zal hun vernietiging komen.

Hoofdthema’s Openbaring

De valse profeet  is de initiator van de NieuweWereldOrde: (zie hiervoor wereldmachten 7. Een ‘beeld’ maken voor het eerste wilde beest)

HerzSt (Openbaring 13:14-15) …. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

De valse profeet heeft autoriteit en zegt tegen de aardbewoners dat zij een afbeelding moeten maken van de wereldmachten.
Voor verdere informatie over het beeld, zie:
Afgoderij   5. Aanbidding van het ‘beeld’   https://www.dojc.nl/?p=5248

De NWO is nog niet geformeerd. Dit zal niet lang meer duren, want het 8e koninkrijk zal maar voor 1 uur autoriteit ontvangen. (Op. 17:12)
De 10 koningen zullen hun macht geven aan hun financiële systeem.(Op.17:13)

HerzSt (Daniel 11:38-39) 38 En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. [het wilde beest met 2 horens, de mens van de wetteloosheid (2Thess. 2:3,4,9)] Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden. 39 Hij zal versterkte vestingen maken samen met een vreemde god. [met de helper van het 8e koninkrijk, het wilde beest met 2 horens, de valse profeet (2Thess. 2:3,4,9)] Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen en hij zal het land uitdelen als beloning. [het 8e koninkrijk heeft als financieel systeem een volledige grip op de NWO]

De NWO; 

Er lopen nu besprekingen tussen 11 leden en 1 geïnteresseerde over handelsbelangen die nog nooit zo ingrijpend zijn geweest voor de nationale democratieën; de Trans Pacific Partnership.
Het is een open partnership waarbij op termijn meer leden kunnen gaan deelnemen.
De huidige 11 TPP-leden, Australië, Brunei Darussalam, Canada, Chili, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, Singapore, de Verenigde Staten en Vietnam zijn klaar met hun 16e ronde van de besprekingen in Singapore medio maart 2013. De Japanse premier Shinzo Abe kondigde op 15 maart aan dat Japan (de 3e wereldeconomie) aangeboden heeft om zich bij de TPP onderhandelingen aan te sluiten. Multinationale bedrijven zullen grote bevoegdheid krijgen in de deelnemende landen.
De Amerikaanse regering van Obama wil in oktober 2013 de onderhandelingen afgerond hebben.

http://www.truth-out.org/news/item/15353-transpacific-partnership-will-undermine-democracy-empower-transnational-corporations
Trans Pacific Partnership Will Undermine Democracy, Empower Transnational Corporations

“Op kritieke punten zal de massale Trans-Pacific Partnership (TPP), waar in het geheim over wordt onderhandeld  door de regering-Obama, de democratie ondermijnen in de Verenigde Staten en over de hele wereld en een verdere machtsvergroting geven aan internationale ondernemingen. Het zal de bescherming omzeilen voor de gezondheidszorg, lonen, arbeidsrechten, consumentenrechten en het milieu.  Het zal de regulering verminderen van grote financiële en risicovolle investeringspraktijken.
De enige manier waarop dit verdrag, dat zeer onpopulair zal zijn bij het Amerikaanse volk als ze zich er eenmaal bewust van is, kan worden goedgekeurd is als de regering-Obama het democratische proces vermijdt door gebruik te maken van een bevoegdheid die bekend staat als “Fast Track”, die de constitutionele controles en afwegingen van het Congres beperkt.

Als de TPP wordt goedgekeurd, zal de soevereiniteit van de Verenigde Staten en andere aangesloten landen worden waargenomen door handelstribunalen die een voorkeur hebben voor de macht van het bedrijfsleven en de nationale wetgeving zullen dwingen om ondergeschikt te zijn aan zakelijke belangen.”

Zoals wij het begrijpen worden de multinationale bedrijven in toenemende mate de belanghebbenden en dus bestuurders van de deelnemende landen. Als deze partnership (TPP)  eenmaal is opgericht en gaat functioneren zullen meer landen zich hierbij willen aansluiten.

Het huidige valutasysteem – op basis van de US-dollar als wereld reservemunt – staat op omvallen omdat het schuldensysteem als een luchtbel is opgeblazen en niet meer beheersbaar is door inflatie toe te passen.

Het 8e koninkrijk; een financieel systeem

Na het Amerikaanse rijk komt er een nieuwe koning, een  wereldmacht, waarbij niet wordt gesproken over een kroon als openbare identificatie van het koningschap zoals bij de eerdere koningen (Op. 17:3)  Deze laatste wereldmacht, het 8e koninkrijk, is  geen macht van een koninkrijk zoals voorheen (was, maar is niet), maar is een financiële macht en komt uit de zeven.  (Op. 17:11) (Zie: wereldmachten 9. De vrouw en het scharlaken gekleurd wilde beest en wereldmachten 10. Het 8e koninkrijk, de 10 koningen)

HerzSt  (Openbaring 17:11,12) 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En  de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

Het Federal Reserve System of de Federal Reserve (informeel ook wel The Fed) is de particuliere, centrale bank van de Verenigde Staten van Amerika, vergelijkbaar met de Europese Centrale Bank in Frankfurt. De Bank wordt bestuurd door een Raad van Commissarissen die door de president wordt benoemd. Hoewel de naam Federal Reserve anders doet vermoeden is de bank geen eigendom van de staat: de aandelen worden verplicht gehouden door alle deelnemende banken (“members”).
(Bron: Wikipedia)

De FED en ECB zijn autonome banken, zij functioneren onafhankelijk van regeringen.
De Dow Jones is (in maart/april 2013) gestegen naar een nieuw All Time High slotrecord.
Volgens diverse beursgoeroes is de FED de machtigste organisatie op aarde geworden met haar gratis geld stimulatiepolitiek.

Volgens Paul Craig Roberts – een voormalig adjunct-secretaris van de US Treasury – heeft het extreme ‘bijdrukken’ van de dollar een grote vlucht in goud tot gevolg.
Dat ziet de FED ook en dit ondermijnt de waarde van de US-obligaties, heeft een negatieve invloed op het laag houden van de rente en verslechterd de positie van de dollar als wereldmunt.
Volgens Roberts wordt er door de participerende banken van de FED op grote schaal geshort op goud om de prijs maar omlaag te krijgen, de fysieke goudprijs wel te begrijpen. De vraag naar goud is door de valuta-oorlog nog steeds zeer groot.

De goudprijs

Wanneer centrale banken veel geld in omloop brengen zoals nu in de VS en Japan (begin 2013), ontstaat er historisch gezien veel vraag naar goud door de verwatering van de munt.
Slechts 5 banken zijn betrokken om de Londense goudprijs te bepalen: Societe Generale, HSBC Holdings, the Bank of Nova Scotia, Deutsche Bank and Barclays.
Volgens het protocol wordt de goudprijs 2x daags bepaald door het verschil tussen vraag en aanbod.
Volgens GATA (Gold Anti-trust Action Committee) wordt de goudprijs echter gemanipuleerd:

http://www.gata.org/node/12429
“Als berichten – zoals het Cyprus bank-debacle – het nieuws treffen wordt goud en zilver agressief lager verkocht,” schrijft Macleod. “Deze tegengestelde actie wordt gelijktijdig  met het ingrijpen toegepast om het vertrouwen in papiergeld te versterken. Het bewijs dat de centrale banken en hun agentschappen de prijs van goud onderdrukken is dan ook overweldigend en Paul Roberts ‘analyse bevestigt waarom dit gebeurt.”

http://goldinvestingnews.com/33634/gold-price-manipulation-gata-central-banks-united-states-federal-reserve.html
Chris Powell, penningmeester, secretaris en directeur van GATA:
Centrale banken die hun valuta’s – en de Amerikaanse dollar in het bijzonder  – willen ondersteunen zullen de rentes en staatsobligatie-prijzen willen beheersen,  dus gaan ze ingrijpen in de goudmarkt door de openbare verkoop van hun goud , door middel van verhuring in de markt door middel van edelmetaal banken en de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) en door deze om te wisselen met andere centrale banken die deze verkoop of verhuur zullen doen. Ze verkopen ook goud opties en futures contracten via de BIS. Ze gaan veel ‘short’ op goud om de prijs te beheersen.

Short gaan of short selling is het verkopen van effecten die men niet in bezit heeft, om zo te kunnen profiteren van een daling van de beurskoers.

De Bank for International Settlements (vaak afgekort als BIS) (Duits: Bank für Internationalen Zahlungsausgleich ) is een internationale organisatie die internationale monetaire en financiële samenwerking nastreeft en optreedt als bank voor de nationale centrale banken. De bank is gevestigd te Bazel, Zwitserland en heeft een agentschap in Hongkong en Mexico-Stad. ( bron Wikipedia)

http://www.paulcraigroberts.org/2013/04/04/the-assault-on-gold-paul-craig-roberts/
Paul Craig Roberts, adjunct-secretaris van de Schatkist in de regering-Reagan

Voor Amerikanen kan de financiële en economische Armageddon vlak voor de deur staan. Het bewijs voor deze conclusie is de gezamenlijke inspanning van de Federal Reserve en de daarvan afhankelijke financiële instellingen om mensen weg te jagen van goud en zilver door deze prijzen terug te dringen.

Wij kunnen niet anders concluderen als dat de centrale banken regeren, het is het 8e koninkrijk geworden! Ze laten hun koningsmacht nog niet ten volle zien, maar dat is slechts een kwestie van tijd.
Deze 8e wereldmacht zal herkenbaar optreden wanneer de opgekochte staatsobligaties moeten worden afbetaald of de rente ( nu iets meer dan 0%) op de obligaties wordt verhoogd.
De 10 ongekroonde koningen (het 8e koninkrijk) ontvangen voor 1 uur (slechts een korte tijdsperiode) autoriteit  (Op. 17:11,12)

Babylon de Grote, de afgodische stad

HerzSt  (Openbaring 17:5) 5 En op haar voorhoofd stond een naam  geschreven:  Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

De vrouw heeft een onthullende naam op haar voorhoofd; het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. (zie ook wereldmachten 9. De vrouw en het scharlaken gekleurd wilde beest)

Hierdoor wordt het duidelijk dat de vrouw staat voor alle hoererij, een afbeelding van de wereldomvattende (financiële) afgoderij of overspelige relatie ten aanzien van de Schepper.
Oftewel: De (financiële) afgoderij in al zijn vormen.

HerzSt (Openbaring 18:4) 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen:  Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

Christenen worden gesmeekt uit alle afgoderij weg te gaan, wanneer we niet samen met Babylon de Grote, de stad van afgoderij, Gods toorn willen ontvangen. (Op. 18:4)
Op 1 dag zullen haar plagen komen, dood en rouw en hongersnood, ze zal verbrand worden met  vuur.  (Op. 18:8)

Maar wie tot het einde volhardt en de enige hemelse Vader blijft aanbidden, die zal gered worden:

NBG51 (Handelingen 2:21) 21 En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.
 
NBG51 (Mattheüs 24:13) 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
 
NBG51 (Lukas 21:19) 19 door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.

Lees verder in: 12. Wat is de huidige status?

eindtijd 6. Openbaring; de valse profeet

Meteen na de afval verschijnt de valse profeet, die zich als een God verheft en exclusieve toewijding verlangt. (2Tess. 2:3,4) (zie ook: wereldmachten 6. De oorsprong van het wilde beest met twee horens)

HerzSt (2Thessalonicenzen 2:3-4) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

De valse profeet is volgens 2Thessalonicenzen 2:3 dan ook de zoon der vernietiging.
In Openbaring wordt de valse profeet omschreven als een persoon met de uitstraling van een onschuldig lam (Messias), maar met het leugenachtige verhaal van een draak (Satan).

HerzSt (Openbaring 13:11) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.

Het getal van de valse profeet is het getal van een mens; zeshonderd zesenzestig:

NBV (Openbaring 13:18) 18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

In de Schrift komt dit getal nogmaals voor in 1 Koningen:

HerzSt (1Koningen 10:14,15) 14 Het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo binnenkwam, was zeshonderdzesenzestig talent goud, 15 afgezien van de inkomsten van de rondtrekkende kooplui en de winst van de handelaars, van alle koningen van Arabië en van de landvoogden van het land.

Salomo had een grote financiële rijkdom in zijn koninkrijk, hij ontving 666 talenten goud per jaar. Als we een directe vergelijking met Salomo maken, vertegenwoordigd de mens met het getal 666 waarschijnlijk een zeer rijk persoon op zijn moment, evenals koning Salomo dat was.
Hij wil als God aanbeden worden en wordt overladen met rijkdom: (zie wereldmachten 8. Het wilde beest met twee horens)

HerzSt (2Thessalonicenzen 2:4) 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

HerzSt (Daniël 11:38) 38 En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden.

Het wilde beest met twee horens zal krachtige tekenen verrichten door o.a. vuur te laten neerdalen:

HerzSt (Openbaring 13:13-14) 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest.

In Op. 19:20 wordt dit wilde beest met twee horens geïdentificeerd als de ‘de valse profeet’:

NBG51 (Openbaring 19:20) 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, …….

Omdat de afval reeds is gekomen moet de valse profeet zich zeer binnenkort openbaren.
Als we het bovenstaande gedeelte relateren aan de wereld zoals we die nu kennen, dan moeten er nu al  raakvlakken of verbanden te vinden zijn.

In 2010 is er een organisatie opgericht; The Giving Pledge.
Pledge betekent in dit geval een ondertekende overeenkomst door een filantroop om de helft van zijn vermogen te doneren in de maatschappij, het is echter geen legaal contract.
Het is een initiatief van Bill Gates en Warren Buffet en een groot aantal zeer rijken heeft tot nu toe The Giving Pledge ondertekend.
Het gedoneerde geld komt vooral als een investering in het onderwijs terecht, zelfs peuterspeelzalen, waarbij de stichting een afvaardiging in het bestuur wil hebben.

De reacties op The Giving Pledge zijn verdeeld:
Pablo Eisenberg, werkzaam bij het Center for Public and Nonprofit Leadership aan de Georgetown Universiteit, is bang dat het alleen maar bijdraagt aan de hoeveelheid mega-stichtingen. Dit kan slechte gevolgen hebben voor de democratie, omdat deze stichtingen heel veel invloed uitoefenen op de politieke agenda.
Weer andere mensen vinden het een legitimatie van hebzucht om vervolgens door het volk – als waardering – op een voetstuk geplaatst te worden als er in tijden van crisis met vele miljarden wordt gestrooid.

http://www.economist.com/node/21555605
Tijdens een recente bijeenkomst van The Giving Pledge te Santa Barbara was het heetste onderwerp – volgens het artikel – ‘impact investing’, een zin die beschrijft hoe geld te investeren om winst te maken en goed te doen op hetzelfde moment.
Elke ondertekenaar legt in een schriftelijke verklaring uit waarom deze de Pledge ondertekent, velen nemen een voorbeeld aan de 19e eeuwse staalmagnaat Andrew Carnegie, die het boek ‘The gospel of wealth’ schreef.
Hierin beschrijft Carnegie dat de rijken vertrouwen geschonken moet worden door de overheid zodat hun geld nuttig toegepast kan worden in de samenleving om de levensomstandigheden van minderbedeelden te verbeteren.
Carnegie besteedde het overgrote deel van zijn fortuin aan de bouw van 2500 openbare bibliotheken.
De theorie van Carnegie lijkt echter discutabel als we kijken naar de enorme belastingontduiking door bedrijven en superrijken.

Onlangs bleek namelijk uit een tv-reportage over ‘tax havens’ dat door een samenwerking van grote accountantskantoren, advocaten en bankiers absurde hoeveelheden cash uit de economie weggehaald worden en via diverse belastingparadijzen geheel of gedeeltelijk belastingvrij worden witgewassen.
Volgens ‘The Guardian’ gaat het wereldwijd mogelijk om 32.000 miljard dollar:

http://www.euronews.com/2013/04/04/rich-using-offshore-tax-havens-exposed/
‘Leaks reveal secrets of the rich who hide cash offshore’

Naar schatting gaat het om 32.000 miljard dollar die op offshore rekeningen zou kunnen staan, aldus The Guardian in samenwerking met de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
De offshore-industrie, zei de ICIJ, laat toe dat de rijken belastingen ontduiken, laat brandstoffen corruptie toe en ontvlamt aanzienlijke economische moeilijkheden in zowel arme landen als rijke landen.

De filantropen van The Giving Pledge, waarvan de meesten hun leven lang mensen uitgeknepen hebben door zo veel mogelijk te verkopen voor de hoogste prijs en waarvan velen de belastingen ontdoken hebben, die zijn blijkbaar ineens veranderd in weldoeners.

Als christen is het echt een zonde om als weldoener op de voorgrond te willen staan. Ze worden in de Schrift omschreven als huichelaars die door de mensen geëerd willen worden.
Voor christenen geldt, dat de linker hand niet weet wat de rechter geeft:

HerzSt (Mattheüs 6:1-4) 1 Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. 2 Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al. 3 Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, 4 zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Omdat deze manier van weldoenerij haaks staat op de christelijke leefwijze, rijzen er vragen op over deze liefdadigheid:
Wat is het wisselgeld van deze stichtingen, eerst met een overweldigend gebaar mensen uit de brand helpen of financieel ondersteunen en vervolgens eisen stellen en afhankelijk maken?
Of is het macht ontwikkelen, aanzien verwerven en exclusieve toewijding verlangen?

In het laatste geval is dit de identificatie van de voorzegde valse profeet.

Wij hebben vanuit de Schrift al een duidelijk beeld hoe de valse profeet zich zal manifesteren, maar hebben nog niet de krachtige tekenen gezien die hij zal doen.
Deze valse profeet is hoogstwaarschijnlijk een zeer rijk persoon, net als Salomo. (1Kon. 10:14,15)
Hij is net als Satan een tegenstander van God, die zich ook verheft en als God vereerd wil worden. (2Thess. 2:4)
Deze valse profeet heeft dezelfde werkwijze als Satan, met allerlei kracht, tekenen en leugens. (2 Thess. 2:9)

Het is nog niet zeker dat The Giving Pledge de voorzegde valse profeet is.
Immers, tot nu toe komen de acties van The Giving Pledge in onze ogen nog als een tamelijk zacht teken over, wat echter niet wil zeggen dat het zich nog wel eens heel anders kan gaan manifesteren….

Lees verder in: 7. Openbaring; de oogst

eindtijd 9. Openbaring; hoofdstuk 17-22

Openbaring 17        (zie wereldmachten 9. De vrouw en het scharlaken gekleurd wilde beest)
Openbaring 17:3-5     Babylon de Grote, de stad van afgoderij
Openbaring 17:7-8     De financiële wereldmacht, het 8e koninkrijk
Openbaring 17:12-14 De 10 koningen binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen.
Openbaring 17:16       De 10 koningen koning zullen de hoer haten en haar vernietigen.

Openbaring 18
Openbaring 18:2     Een engel met grote autoriteit roept dat het Grote Babylon is gevallen
Openbaring 18:4     Gaat uit van haar – wordt tegen Gods volk gezegd – om niet een deel van haar plagen te ontvangen.
Openbaring 18:8      Op 1 dag zullen haar plagen komen, dood en rouw en hongersnood, ze zal verbrand worden met vuur.
Openbaring 19:9-19 De koningen der aarde zullen over haar wenen. De reizende kooplieden rouwen om haar. Elke zeeman zal wenen en rouwen.

Openbaring 19

Openbaring 19:2 Het oordeel van de hoer is voltrokken.
Openbaring 19:6 Een grote schare zegt dat God is gaan regeren.
Openbaring 19:11-16 Er verschijnt een wit paard met ‘het Woord van God’ als ruiter en voert oorlog in rechtvaardigheid. Hij zal de natiën weiden met een ijzeren staf. (zie ook eindtijd 5. Openbaring; de zwangere vrouw)
Openbaring 19:17-21 Er ontstaat een oorlog tussen de ruiter op het witte paard en zijn leger tegen het financiële systeem en de NWO , maar deze worden vernietigd evenals de valse profeet en degenen die dit financiële systeem aanbidden.

Openbaring 20
Openbaring 20:1-2 Satan wordt voor 1000 jaar in de afgrond opgesloten.
Openbaring 20:4   De 144.000 uitverkorenen gaan als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

Na de grote verdrukking zal het teken van de Zoon verschijnen en volgt – na een luid bazuingeschal – de opname van de 144.000 uitverkorenen.
Dan  zullen ‘alle stammen’ treuren:

NBG51 (Mattheüs 24:29-31) 29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. 30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

In 1 Thessalonicenzen 4:15-17 staat dat tijdens een klank van een bazuin de Heer zal komen en dat de overleden heiligen samen met de levenden de Heer tegemoet zullen gaan. Verder wordt in 1 Korinthiërs 15:51-52 geschreven dat de dode heiligen gedurende de laatste trompet worden opgewekt, de 7e trompet. De ‘dode’ profeten zullen direct hierna worden opgewekt.
Pas daarna worden alle andere nog levende getrouwe christenen opgenomen. Deze laatsten mogen niet op tronen plaatsnemen maar krijgen een taak als dienaren in de tempel:

HerzSt (Openbaring 20:4-6) 4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

Openbaring 20:5 is gedeeltelijk een tussengevoegde zin en wordt daarom ook wel eens tussen haakjes geplaatst:
(Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren.)
Het gedeelte van Op.20:5: “Dit is de eerste opstanding” slaat op zowel vers 4 als 6.
De eerste opstanding is alleen bedoeld voor de eerstelingen. De tweede opstanding is bedoeld voor alle overleden mensen die na 1000 jaar een opstanding ontvangen en nog een kans krijgen.
In vers 6 staat dat de dood geen macht heeft over de eerste opstanding. Logisch geredeneerd zal de dood wel macht hebben over de tweede opstanding.

Openbaring 20:7-10 Satan zal na de 1000 jaar voor een korte periode worden vrijgelaten, hij zal nog vele misleiden en tot de oorlog verzamelen. Daarna wordt Satan vernietigd.
Openbaring 20:11-15 De doden worden geoordeeld overeenkomstig het boek des levens. Wiens naam niet in het boek des levens staat wordt vernietigd.

Openbaring 21
Openbaring 21:1 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de oude hemel en aarde zijn voorbijgegaan.
Openbaring 21:2 Het Nieuwe Jeruzalem daalt neer naar de aarde, God is bij zijn mensen.
Met het afdalen van het Nieuwe Jeruzalem naar de aarde zal de profetie in vervulling gaan, dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven:

HerzSt (Mattheüs 5:5) Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Openbaring 21:9 Een van de engelen (van de schalen) toont de bruid van het Lam, de 144.000.
Openbaring 21:22 Het Nieuwe Jeruzalem heeft geen tempel want God, de Almachtige, is haar tempel, evenals het Lam.

Openbaring 22
Openbaring 22:1 Vanuit de troon van God en van het Lam stroomde een rivier van water des levens, en aan deze rivier stonden bomen des levens, die twaalf vruchtoogsten voortbrengen en de bladeren van de bomen waren tot genezing van de natiën.

Lees verder in: 10. De afval

eindtijd 8. Openbaring; de 7 schalen

Openbaring 15 De zeven schalen
Openbaring 15:1 Teken van 7 engelen met 7 plagen, die het einde vormen van Gods toorn.
Openbaring 15:7 De zeven engelen ontvangen gouden schalen met de toorn van God.

Openbaring 16 De zeven plagen
Openbaring 16:2 De eerste schaal geeft zweren aan de mensen die het merkteken hebben van het beest
Openbaring 16:3 De tweede schaal maakt de zee als bloed, alles in de zee sterft.
Openbaring 16:4 De derde schaal maakt de rivieren en waterbronnen als bloed.
Openbaring 16:8 De vierde schaal maakt dat de zon de mensen verzengt met grote hitte.
Openbaring 16:10,11 De vijfde schaal maakt dat de 7e en laatste wereldmacht een grote verdrukking ondervindt, maar heeft geen berouw. De vijfde schaal gaat over de troon van het beest die zijn troon heeft ontvangen van Satan. (zie Op. 13:2)

Voor Babylon de Grote zie: 4. Aanbidding van het ‘beeld’ https://www.dojc.nl/?p=5199

HerzSt (Openbaring 16:13-16) 13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. 14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.

Uit de bek van de draak (Satan), uit de bek van het wilde beest (het financiële 8e koninkrijk) en uit de mond van de valse profeet komen drie onreine geesten. Geesten van demonen, die tekenen verrichten en die de koningen der aarde (de Nieuwe Wereld Orde) vergaderen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige te Har–Mágedon.

De handelswijze van deze drie onreine geesten wordt vergeleken met kikvorsen, zoals de kikvorsenplaag tijdens de uittocht uit Egypte. Het land stonk van deze plaag:

HerzSt (Exodus 8:3,14) 3 zodat de Nijl krioelen zal van kikkers. Ze zullen eruit omhoog klimmen en in uw huis komen, in uw slaapkamer, ja, op uw bed, ook in de huizen van uw dienaren en bij uw volk, ja, in uw ovens en in uw baktroggen.
14 Zij verzamelden ze bij hopen, en het land stonk ervan.

In Openbaring 16:15, na het uitgieten van de 6e schaal, volgt de opname van de andere getrouwen, de christenen, die het merkteken niet in ontvangst hebben genomen.(zie ook eindtijd 7. Openbaring; de oogst)

Openbaring 16:17-18 De zevende schaal maakt dat er een luide stem vanaf de troon zegt; Het is geschied; gevolgd door de grootste aardbeving sinds er mensen op aarde zijn.
Het Grote Babylon valt uiteen en ook de steden van de natiën storten in.
Openbaring 16:20-21 Alle eilanden zijn op de vlucht geslagen en bergen waren er niet meer te vinden. Een grote hagel met buitengewone grote hagelstenen viel uit de hemel neer. De mensen lasterden God om deze hagelbui.

Met het uitgieten van de 7e schaal (Openbaring 16:17-21) gebeuren er buitengewoon heftige dingen op aarde, natuurgeweld dat nog nooit op zo’n schaal heeft plaatsgevonden:

HerzSt (Lukas 21:25-26) 25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

HerzSt (Lukas 17:26-29) 26 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om.

HerzSt (2 Petrus 3:10) 10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

HerzSt (Openbaring 6:14) 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.

Het is maar zeer de vraag of met al deze heftige natuurkrachten de (nucleaire) centrales, chemische industrie, olie industrie en platforms, enz. onschadelijk uit zichzelf stoppen of te stoppen zijn.
Volgens de Schrift zal het duizend jaar duren voordat de aarde tot rust is gekomen en weer voor bewoning hersteld zal zijn. Dan zullen de overige doden worden opgewekt:

HerzSt (Openbaring 20:5) 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren……

‘De overigen of rest van de doden’ ontvangen niet de eerste opstanding, deze eerste opstanding betreft alleen de overleden 24 profeten en heiligen.

Lees verder in: 9. Openbaring; hoofdstuk 17-22

eindtijd 7. Openbaring; de oogst

Openbaring 14:
Openbaring 14:1-5   Het Lam staat met de 144.000 heiligen op de hemelse berg Sion.
Openbaring 14:8      Babylon de Grote is gevallen.
Openbaring 14:9-11 Iedereen die het merkteken heeft ontvangen zal ook Gods toorn ontvangen.
Openbaring 14:14     Een witte wolk met de mensenzoon met een sikkel wil gaan oogsten.
Openbaring 14:15-16 De aarde wordt door de mensenzoon geoogst.
Openbaring 14:17-20 Een andere engel oogst de onberouwvolle mensen die Gods toorn ondergaan

De opname van de heiligen in de hemel:

De installatie van het Nieuwe Jeruzalem zal volgens de Schrift beginnen met de eerstelingen:

HerzSt (Romeinen 8:22-23) 22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. 23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
 
HerzSt (Jakobus 1:18) 18  Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.
 
HerzSt (Openbaring 14:1,4) 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.
 
Eerst zullen de overleden heiligen een opstanding ontvangen, daarna zullen de nog levende heiligen in een oogwenk veranderd worden en de Heer tegemoet gaan gedurende de laatste (de 7e) trompet:

NBG  (1 Thessalonicenzen 4:16-17) 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet….

HerzSt (1 Korinthe 15:51-52) 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij  de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

De opname van de profeten in de hemel:
 
De geboorte van het kind, het Nieuwe Jeruzalem, heeft ook betrekking op de opstanding van de profeten, zij behoren ook tot de eerstelingen.
Zij hebben altijd geprofeteerd door Heilige Geest en behoren wat dat betreft ook tot Gods zonen:

HerzSt (2 Petrus 1:21) 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

HerzSt (Romeinen 8:14-15) 14  Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. 15  Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt,  maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

De profeten zullen als eerstelingen worden opgenomen in het hemelse koninkrijk, nog voor de 144.000 heiligen.

De 24 profeten zitten rondom de troon van onze hemelse Vader, die Zijn troon zal hebben in het Nieuwe Jeruzalem:
 
NBG51 (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.
 
HerzSt (Openbaring 21:22) 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
 
HerzSt (Zacharia 8:3) 3 Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’.

 De opname van de grote schare in de hemel:

Gedurende de 7e trompet ondergaan de 144.000 heiligen, in een oogwenk een verandering, ontvangen een hemelse opstanding en gaan de Heer tegemoet. (1 Thess. 4:16-17) (1 Kor. 15:51-52)
Na de 7e trompet worden er vervolgens 7 schalen ‘met de toorn van God’ uitgegoten, zoals beschreven in Openbaring hoofdstuk 16.
In Openbaring 16:15, na het uitgieten van de 6e schaal, volgt de opname van de andere getrouwen, de christenen, die het merkteken onder geen beding in ontvangst hebben genomen:
 
HerzSt (Openbaring 13:16-17) 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
 
HerzSt (Openbaring 14:9-10)9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

Voor het beeld aanbidden zie:
5. Aanbidding van het ‘beeld’ https://www.dojc.nl/?p=5248

Vlak voor het besluit zal de grote schare worden opgenomen in de hemel:
 
HerzSt (Openbaring 16:15-17) 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. 17 En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied.

In Lukas en Mattheüs staat geschreven, dat het tijdstip van opname van de grote schare een zeer dringende aangelegenheid is, te vergelijken met met de plotselinge vernietiging  door de vloed of met de plotselinge vernietiging met vuur en zwavel van Sodom:

HerzSt (Lukas 17:26-32) 26  En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29  Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. 32  Denk aan de vrouw van Lot. 33  Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.
 
HerzSt (Mattheüs 24:36-39) 36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. 37  Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
 
De profeten zullen als eersten worden opgenomen in het hemelse koninkrijk, hierna de 144.000 heiligen en na de 144.000 de medeburgers, de huisgenoten van God  (de grote schare):

HerzSt (Efeziërs 2:19-20) 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,

De grote schare zullen dienaren zijn in de tempel:

HerzSt (Openbaring 7:13-15) 13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.
 
HerzSt (Openbaring 21:22) 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
 
De grote schare is na de opname uitgenodigd voor de bruiloft van het Lam met de heiligen:

NBG51 (Openbaring 19:6-7) 6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;

Lees verder in: 8. Openbaring; de 7 schalen

eindtijd 5. Openbaring; de zwangere vrouw

HerzSt (Openbaring 12:1-4) 1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

Deze vrouw is getooid met de zon en de maan onder haar voeten en heeft een kroon van 12 sterren. Het getal 12 komt in de Schrift vaker voor als een organisatievorm die compleet is, zoals de 12 stammen van Gods verbondsvolk en de 12 apostelen van Jezus.
Getooid met de zon, de maan onder haar voeten en een kroon met sterren heeft de betekenis van continu verlichting. Dit licht betekent de ondersteuning van God en het Lam:

HerzSt (Openbaring 21:23) En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

Deze vrouw staat voor het Jeruzalem dat boven is, het hemelse Jeruzalem, de hemelse moeder:

HerzSt (Galaten 4:21-26) 21 Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? 22 Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, een van de slavin, en een van de vrije. 23 Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren, hij echter die van de vrije was, door de belofte. 24 Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis; want deze vrouwen zijn de twee verbonden: het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. 25 Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. 26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.

HerzSt (Hebreeën 12:22-24) 22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,…

Het hemelse Jeruzalem blijkt een hemelse stad te zijn en een organisatie van engelen te omvatten met hun taken.

Een greep uit de taken van engelen:
Het overbrengen van de wet van Mozes (Handelingen 7:53) (Galaten 3:19)
Een engel sloeg het leger van de Assyriërs neer, honderdvijfentachtigduizend man (2 Koningen 19:35)
Engelen beschermen ons (Psalm 34:7) (Psalm 91:11-12)
Engelen verzorgen een ontsnapping uit de gevangenis (Handelingen 5:19-20)
Een engel sterkte Jezus (Lukas 22:42-43)
Engelen brengen boodschappen over; o.a. aan Zacharias (Lucas 1:5-20) ;aan Maria (Lucas 1:26-38), aan Jozef (Mattheus 1:18-25), aan Maria Magdalena (Lucas 24:4,5)
Engelen voeren oorlog (Openbaring 12:7)
Engelen hebben een leider, een aartsengel (Judas 9)
Engelen kunnen functies als vorsten hebben (Daniël 10:13,20-21)
Engelen begeleiden Jezus bij zijn wederkomst (Mattheus 16:27) ( Mattheus 25:31) (Mattheus 24:31)

Niet alle engelen zijn loyaal aan de vrouw, het hemelse Jeruzalem.
Er is een engel met aanhangers die de vrouw eerder tegenwerken.
Deze engel wordt in Op. 12:3 afgebeeld als een vurig gekleurde draak, die het pasgeboren kind wil vernietigen. Uit Op.12:9 blijkt, dat deze ‘vurig gekleurde draak’ Satan is.
De hemelse vrouw is zwanger en heeft barensweeën. In de Schrift lezen we in Jesaja 26:17-21, dat barensweeën het begin van ingrijpende gebeurtenissen betekenen:

HerzSt (Jesaja 26:17-19) 17 Zoals een zwangere vrouw die op het punt staat te baren, ineenkrimpt en het uitschreeuwt in haar weeën, zo waren wij voor Uw aangezicht, HEERE. 18 Wij waren zwanger, wij krompen ineen, maar het was als baarden wij wind: wij hebben het land geen heil gebracht, wereldbewoners zijn niet geboren. 19 Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren.

De hemelse vrouw onderging dergelijke barensweeën toen de geboorte van het ‘symbolische’ kind zich aandiende:

HerzSt (Openbaring 12:5-9) 5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen. 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

De draak, Satan, wordt na het verliezen van de oorlog in de hemel (Openbaring 12:7,8) neer geslingerd naar de aarde, samen met zijn engelen.
Volgens Openbaring 12:5 wordt het mannelijke kind ‘weggerukt tot God en tot zijn troon’ . Het kind wordt volledig beschermd door God, die zich hierover bekommerd.

De oorlog in de hemel:

Michaël en zijn engelen streden tegen de draak en overwonnen hem:

HerzSt (Openbaring 12:7-10) 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

De naam Michael betekent: Wie is als God.
In de Schrift wordt Michaël als enige engel aangeduid als een aartsengel:

HerzSt (Judas 9) 9 Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen!

In Daniël wordt Michaël een van de voornaamste vorsten genoemd:

HerzSt (Daniël 10:13,21) 13 De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië.
21 Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid – al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michaël.

Of er andere aartsengelen in de hemel zijn zegt de Schrift niet, maar de omschrijving ‘een van de voornaamste vorsten’ suggereert dat dit wel het geval kan zijn. (Vine’s Dictionary)
Sommigen menen dat Jezus de aartsengel Michaël is, maar volgens Efeze 1:20-21 werd Jezus verhoogd tot boven alle vorsten, inclusief de hemelse vorsten:

HerzSt (Efeze 1:20-21) 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, 21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.

Volgens Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words is in Efeziërs 1:21 het woord overheid een vertaling van ‘arche’, wat het voorvoegsel is in archangel/aartsengel:

Topic: Archangel
….. cp. also Rom. 8:38; Eph. 1:21; Col. 1:16, where the word translated ‘principalities’ is arche, the prefix in archangel.” * [* From Notes on Thessalonians, by Hogg and Vine, pp. 142.]…..

Dat Jezus roept met een stem als van een aartsengel is geen doorslaggevend bewijs dat Jezus de aartsengel Michaël is:

HerzSt (1 Thessalonicenzen 4:16) 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

Dit bewijs wordt ook niet geleverd door het feit dat beide oorlog voeren. In zowel Openbaring 12:7, waar geschreven staat dat Michaël en zijn engelen strijden, als in Openbaring 19:11-14, waar staat dat degene op het witte paard zit oorlog voert en zijn naam is ‘Het Woord van God’, dus Jezus ( zie Joh.1:1). Michaël en zijn engelen streden tegen de draak (Satan), maar Jezus op het witte paard voert een oorlog in rechtvaardigheid, een oordeel tegen de koningen der aarde en hun legers.(Openbaring 19:11,19)

In Openbaring 12:10 wordt gesproken over de zegen/redding van onze God, de kracht van onze God, en het koninkrijk van onze God en de autoriteit of macht van zijn Christus:

HerzSt (Openbaring 12:10-11) 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Dit vers gaat dus over de redding van de mensen, de eerstelingen voorop, het machtige ingrijpen door God en het in werking stellen van Gods koninkrijk met Jezus als Koning.
Nu Satan is neer geslingerd naar de aarde kan het beloofde koninkrijk eindelijk gaan functioneren.
De 144.000 heiligen hebben Satan overwonnen door onvoorwaardelijk geloof te stellen in het bloed van het Lam, door het geloof dat dit bloed ook voor hun vergoten is en door het getuigenis over Jezus dat zij onder levensbedreigende omstandigheden zijn blijven geven.
Het ‘symbolische’ pasgeboren kind kan dan niets anders zijn als het pasgeboren Nieuwe Jeruzalem, de hemelse stad met als fundamentstenen de apostelen en Jezus als hoofdhoekfundamentsteen. (Efeziërs 2:19-20) (1 Petrus 2:6) (Openbaring 21:14)
De 144.000 heiligen worden voorgesteld als ‘pilaren’ in het Nieuwe Jeruzalem. (Openbaring 3:12) Dat zij als koningen en priesters mogen regeren met Jezus, dat is de beloning voor deze heiligen.
Het beloofde Koninkrijk neemt een aanvang:

HerzSt (2 Petrus 3:13) 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont..

Het begin van deze nieuwe hemelse organisatie, het Nieuwe Jeruzalem, is dan ook de verklaring voor de hevige barensweeën die de hemelse vrouw had.(Openbaring 12:2)
Dat het pasgeboren kind een zoon, een mannelijk kind wordt genoemd (Op. 12:5) geeft aan, dat er veel kracht van deze nieuwe organisatie uitgaat.
Nadat de draak – Satan – naar de aarde is neer geslingerd vervolgt hij als eerste de hemelse vrouw die ook taken op aarde heeft.Hij is woedend:

HerzSt (Openbaring 12:12-17) 12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. 13 En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had. 14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. 15 En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. 16 Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. 17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

Bescherming door de aarde betekent in dit geval dus bescherming door Satans wereldwijd systeem van regeringen en afgoderij. (zie het artikel ‘wereldmachten 5. De grote vurig gekleurde draak’)
Dan gaat Satan ‘het overgebleven zaad’ van de vrouw op aarde vervolgen (Op. 12:17). Dit zaad zijn ‘de kinderen van het Koninkrijk’ die de geboden van God gehoorzamen en getuigenis omtrent Jezus hebben afgelegd, tot de dood toe (Op.12:11):

HerzSt (Mattheüs 13:37-39) 37 Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen.38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze.39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen.

De kinderen van het Koninkrijk’ zijn de uitverkoren heiligen, die – net als de engelen – zonen van God zijn:

HerzSt (Romeinen 8:14-15) 14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

Het vervolgen van het overgebleven zaad betekent dus het vervolgen van de nog levende heiligen.
Wat zegt de Schrift nog verder over het kind?
Dit mannelijke kind zal alle natiën hoeden met een ijzeren staf. (Openbaring 12:5)
Dit ‘hoeden met een ijzeren staf’ verwijst naar de manier van regeren die ingrijpend zal zijn:

HerzSt (Openbaring 2:26-27) 26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. 27 En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.

HerzSt (Openbaring 19:13-15) 13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. 14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. 15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.

Tot aan het besluit zal dit ‘hoeden met een ijzeren staf’ plaatsvinden, het treden van de wijnpers met de toorn van God.

Lees verder in: 6. Openbaring; de valse profeet