15. Engelen komen ons beschermen

Engelen komen ons beschermen.pdf

Hebt u als Christen wel eens iets meegemaakt, wat buiten verwachting goed afliep?
Iets wat u verwonderde, waarbij het aanvoelde of u bijgestuurd of beschermd werd?
Een bescherming, waar u nog vaak aan terugdenkt?
Of kreeg u op een prangende vraag op een opmerkelijke manier een antwoord?
Een antwoord dat u verbaasde?
Veel Christenen hebben soortgelijke ervaringen meegemaakt.
Het is heel goed mogelijk dat dit het werk van engelen was. Maar hoe zal het gaan tijdens de verdrukking, wanneer we de bescherming het hardst nodig hebben?

Thema: In dit artikel zullen we de unieke beschermende rol van engelen behandelen.

“15. Engelen komen ons beschermen” verder lezen

14. Mij komt de wraak toe!

Mij komt de wraak toe!.pdf

HerzSt (Romeinen 12:19) 19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
———————————————————————————————————

Als we al de liefdeloosheid en onrecht zien in de wereld, kan dat ons verdrietig en boos maken.
God heeft de schepping grandioos geschapen en in de Schrift laten optekenen hoe we elkaar moeten liefhebben. Laat als Christenen ruimte voor de toorn, we hoeven niet zelf in te grijpen:

NBG51 (Psalm 4:5) 5 Weest toornig, maar zondigt niet;….

Alleen God (YHWH) heeft als Schepper het volste recht om de toorn te vergelden.
Jezus moedigde ons aan, om onder verdrukking de vrede te bewaren:

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.
HerzSt (Mattheüs 5:38-42) 38 U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog en tand voor tand. 39 Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe; 40 en als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed; 41 en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem. 42 Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen wil.

Vergeldt dus als Christen nooit iemand zijn slechte gedrag:

HerzSt (1 Thessalonicenzen 5:15-18) 15 Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen. 16 Verblijd u altijd. 17 Bid zonder ophouden. 18 Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.

Laten we, voor onze eigen redding, Jezus voorbeeld en woorden nauwgezet volgen:

HerzSt (Psalm 2:12) 12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!
HerzSt (Johannes 3:36) 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

We kunnen ons volledig op God verlaten, onze rechtvaardige Schepper zal het kwaad vergelden.
Zoals tijdens de vloed – in de dagen van Noach – de goddelozen van de aarde werden weggevaagd, zo worden in het laatst van de dagen de goddelozen door natuurgeweld vernietigd.

Het thema van dit artikel is: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

“14. Mij komt de wraak toe!” verder lezen

13. En zie, meer dan Jona is hier!

Meer dan Jona is hier!.pdf

HerzSt (Mattheüs 12:41) 41 De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!
———————————————————————————————————

De belevenissen van Jona – zoals opgeschreven in het boek Jona – gaan veel verder dan vluchten voor een opdracht van God of een verblijf van 3 dagen in een grote vis.
Via dit boek wilde God ons iets laten zien van de toekomst, van de bekering van mensen.
Het boek Jona geeft daarom ook inzicht in de tijd, waarin we nu beland zijn.
Maar eerst zullen we beginnen met de aanloop van de belevenissen van Jona.

Wat er gebeurde na de wereldwijde watervloed

De slechtheid van de mensen in Noachs dagen bedroefde God in Zijn hart. (Gen. 6:5-8) Omdat God hen dat vroeg, gingen Noach en zijn 3 zonen Sem, Cham en Jafeth samen met hun vrouwen in de ark:

HerzSt (Genesis 7:13) 13 Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Cham en Jafeth, de zonen van Noach, en ook Noachs vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen met hen in de ark,

Cusj, een zoon van Cham, verwekte Nimrod:

HerzSt (Genesis 10:8-12) 8 En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de aarde te worden. 9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE; daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE. 10 Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear. 11 Uit dit land is Assur weggegaan en hij bouwde Ninevé, Rehoboth-Ir, Kalach 12 en Resen, tussen Ninevé en Kalach; dat is de grote stad.

De joodse historicus Flavius Josephus schreef het volgende: ‘Assur woonde in de stad Nineve en noemde zijn onderdanen Assyriërs’ (Antiquities, i, vi, 4)

Thema; De Assyrische wereldmacht en wat het verslag voor ons in deze tijd betekent.

“13. En zie, meer dan Jona is hier!” verder lezen