Avondmaal des Heren 2021

Avondmaal des Heren 2021.pdf

Aankondiging van het Avondmaal van de Heer 2021
.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)

Een beschrijving van de heerlijkheid van de Mensenzoon, als voorbereiding op de gedachtenisviering.

De Mensenzoon, een bijzondere titel voor een goddelijk Persoon.
(Daniël 7:13-14) 13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

Vlak voordat Stefanus gestenigd werd, zag hij de verheerlijkte Jezus aan de rechterhand van God:

(Handelingen 7: 55) 55 Maar hij (Stefanus), vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God.

De Mensenzoon heeft de unieke macht ontvangen om zonden te vergeven:

(Mattheüs 9:6) 6 Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.

Ook heeft de Mensenzoon de macht ontvangen om Rechter te zijn over alle mensen:

(Mattheüs 25:31-33) 31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. 32 En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. 33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.
(Handelingen 17:31) 31 en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. (zie ook Hand. 10:42)
(2 Korinthe 5:10) 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. (zie ook Rom. 14:10)

Jezus zal als Rechter volkomen rechtvaardig recht spreken in samenwerking met Zijn Vader YHWH:

(1 Petrus 2:23) 23 Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt;
(Johannes 5:30) 30 Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Daarnaast is de Mensenzoon krachtig gemaakt, zodat de mensheid het eeuwige doel kan bereiken:

(Psalm 80:18) 18 Laat Uw hand rusten op de Man van Uw rechterhand, op de Mensenzoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.

Uit liefde voor ons heeft Jezus destijds zijn heerlijkheid opgegeven
De demonen op aarde wisten heel goed dat Jezus de Zoon van God was:

(Markus 3:11-12) 11 En telkens wanneer de onreine geesten Hem zagen, vielen zij voor Hem neer en riepen: U bent de Zoon van God! 12 En Hij gebood hun streng en met klem dat zij niet bekend zouden maken wie Hij was. (zie ook Lukas 4:40-41)

Jezus wilde graag, dat Hij Zijn discipelen kon meevoeren naar Zijn voormalige heerlijkheid:

(Johannes 17:5,24) 5 En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was….24 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.

De Schrift vertelt ons, dat Jezus – als mens – voor korte tijd minder was gemaakt dan de engelen, maar na Zijn opstanding werd Jezus met bovenmatige heerlijkheid en eer gekroond:

(Hebreeën 2:7) 7 U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond….
(1 Petrus 3:22) 22 Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Na Zijn opstanding is Jezus verhoogd naar de verheerlijkte positie die Hij voorheen had, maar nu met een nog voortreffelijker Naam:

(Filippenzen 2:6,9) 6 Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn….9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,….
(Openbaring 3:12) 12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.
(Openbaring 19:16) 16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

De moeilijke strijd die Jezus moest leveren en de strijd die iedere Christen moet leveren
Jezus wist bij voorbaat wat voor martelingen Hij moest ondergaan, maar Hij heeft een vurige strijd gestreden om getrouw te blijven en is voor Zijn getrouwheid verhoord:

Willibr. (Hebreeën 5:7) 7In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft Hij onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen aan God die Hem uit de dood kon redden. Om zijn vroomheid is Hij verhoord….
(Lukas 22:44) 44 En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. (zie ook Mattheüs 26:39)

YHWH verhoort ook ons gebed en plaatst onze geest dan in een veilige geruststellende omgeving:

(Psalm 118:5-6) 5 Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. 6 De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?

Onze Gezalfde, de Christus, zal overwinnen. Ongelovige mensen vertrouwen op hun wapens,
Christenen kunnen vertrouwen op hun God en op hun Koning Jezus voor redding:

NBG51 (Psalm 20:7-10) 7 Nu weet ik, dat de Here zijn Gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt Hem uit Zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden Zijner Rechterhand. 8 Dezen beroemen zich op wagens en genen op paarden, maar wij roemen in de naam van de Here, onze God. 9 Zij zinken neder en vallen, maar wij richten ons op en houden stand. 10 O Here, schenk de Koning de overwinning, Hij antwoorde ons ten dage dat wij roepen.

Jezus heeft als Vredevorst ons het voorbeeld gegeven, om vredig te zijn onder verdrukking
(Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam: Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Christenen, die in de Schrift lezen, bemerken dat Jezus liefdevol, barmhartig, verkwikkend, inschikkelijk en benaderbaar is. Dat komt door de vrede en liefde die in Hem is.
Dezelfde liefde en vrede ziet Jezus graag in ons:

(Mattheüs 5:9) 9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

We moeten proberen niet opgewonden te raken of boos te worden door het nieuws. We weten dat al dit onrecht moet gebeuren. Wijsheid en inzicht geven vrede, maar verdriet, boosheid en beklemmende vrees voor wat er binnenkort staat te gebeuren, nemen onze vrede weg:

(Johannes 14:27) 27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

Verlang net als Jezus naar een vergevingsgezinde vrede. Door zelfs onze grootste vijanden ondanks alle vervolging niet te vervloeken maar lief te hebben en voor hun vergeving te bidden:

(Mattheüs 5:44) 44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;….
(Lukas 23:34) 34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.

Blijf in de komende verdrukking standvastig in het geloof in Jezus woorden, blijf in Gods vrede:

(Filippenzen 4:7) 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Realiseer u altijd, dat we als Christenen voor alle omstanders Gods volk zijn, discipelen van Jezus:

(Romeinen 9:24-26) 24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. 25 Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. 26 En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden.

Alle Christenen willen, als kinderen van God, nog zoveel mogelijk mensen – die onder Satans invloed staan – bereiken met het evangelie van eeuwig leven.
Het is enorm belangrijk werk, van levensbelang. Ieder mens op aarde moet gehoord hebben van Jezus woorden en de keuze hebben kunnen maken om gered te worden:

(Romeinen 10:18) 18 Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld.

De belofte van God aan Abraham en aan de erfgenamen
Volgens Galaten is de belofte aan Abraham van een nageslacht uiteindelijk bedoeld voor allen die zich ‘met Christus hebben bekleed’, de belofte heeft dus betrekking op alle gedoopte Christenen:

(Galaten 3:26-29) 26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. 28 Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. 29 En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte, erfgenamen.

Eer de Zoon, want wie de Zoon eert, die eert de Vader, Die de Zoon heeft uitgezonden:

(Johannes 5:21-24)  21 Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. 22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, 23 opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Neem geen voorbeeld aan Christenen, die het te druk lijken te hebben voor Christelijke vieringen:

(Lukas 14:16-18,21-24) 16 …. Een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. 17 En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. 18 En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen….21 En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. 22 En de dienaar zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. 23 En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. 24 Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal.

Jezus, onze Hogepriester
In tegenstelling tot de Levitische priesters blijft onze Hogepriester Jezus tot in eeuwigheid:

(Hebreeën 7:23-26) 23 En zij zijn wel in groten getale priester geworden (de Levieten), omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven, 24 maar Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op anderen overgaat. 25 Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. 26 Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven.

Onze Hogepriester heeft voor ons een eeuwige weg geopend naar het Meest Heilige gedeelte:

(Hebreeën 9:6-7,11-12) 6 …..In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. 7 In het tweede deel echter ging alleen de hogepriester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk….11 Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. 12 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.

Tabernakel zoals door God doorgegeven aan Mozes

(Markus 15:37-38) 37 En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. 38 En het voorhangsel  van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.

Eer de Zoon van God, geef aan Jezus de eer die Hem toekomt
Jezus is verheerlijkt door Zijn getrouwheid, tevens is God – die Hem had gezonden – verheerlijkt door de getrouwheid van Jezus:

(Johannes 13:31-32,34) 31 Toen hij (de verrader Judas) dan naar buiten gegaan was, zei Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt. 32 Als God in Hem verheerlijkt is, zal God Hem ook in Zichzelf verheerlijken, en Hij zal Hem meteen verheerlijken….34 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. 35 Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

De kinderen van God – de Christenen – moeten elkaar liefhebben, zodat ze ook verheerlijkt worden:

(Romeinen 8:18-21) 18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. 20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

De jaarlijkse viering
Gedoopte Christenen gedenken Jezus offer en dood, tot aan Zijn wederkomst toe:

(1 Korinthe 11:26) 26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.

De symbolen zijn bedoeld voor alle bewust gedoopte erfgenamen, want alle Christenen samen vormen – als afzonderlijke ledematen – het lichaam van Christus (1 Kor. 12:27):

(Lukas 22:14-20) 14 En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem. 15 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. 16 Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. 17 En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar. 18 Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is. 19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament (verbond) in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

In 2021 valt de Avondmaaltijd van de Heer (14 Nissan) op zaterdag 27 maart 2021, na zonsondergang.

Blijf in deze laatste dagen onder toenemende druk loyaal aan de Zoon van God en geef Hem de eer die Hem toekomt. Gods zegen voor al onze Christelijke broers en zussen om als ‘het lichaam van Christus’ samen onder gebed en in diep respect deel te nemen aan het Avondmaal van de Heer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *