3. Het boekje van Johannes

3. Boekje van Johannes.pdf

(Openbaring 10:9) 9 En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.
.                                                  Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling
————————————————————————————————————-

In de Bijbel wordt gewerkt met patronen, patronen die vaker terug komen.
In de eerste vervulling van het patroon wordt een afdruk gegeven van wat er staat te gebeuren, van wat er in de tweede vervulling zo opnieuw in vervulling zal gaan.
Zoals bij de dubbele vervulling van de 70e  jaarweek, die als eerste zijn vervulling had in de dagen van de Messias op aarde en waarvan de tweede vervulling nog zal komen.

Samenvatting vorig artikel:

De parallel van het boekje dat Johannes moest eten, met het boekje van Ezechiël.
Ezechiël moest tegen het opstandige Joodse volk gaan spreken met Gods woorden, die gebaseerd waren op klaagliederen, zuchten en weeklachten.
Het was voor Ezechiël bitter om te weten welke rampspoed het Joodse volk zou gaan treffen.
Net als de Joden moeten afvallige Christenen en geïnteresseerden nu gewaarschuwd geworden voor rampspoed, om berouwvol terug te keren naar hun hemelse Vader.
Het meten van de tempel is het inventariseren en beschermen van de geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Het zijn al degenen die Gods zegel al hebben.
De natiën zullen de Christelijke leefwijze 42 maanden of 3,5 jaar lang vertrappen.

Thema: De 70e  jaarweek, de aanloop naar Armageddon.

De verklaring van tijd en tijden

Waarom spelen tijden zo’n grote rol in de Schrift?
Alleen door een grondige – maar geen gemakkelijke – studie komt het diepere inzicht in de tijden.

Onderstaande redenering willen we gaan aantonen in dit gedeelte:
Wanneer het begrip ’tijd’ en ’tijden’ wordt gebruikt, geeft dit aan dat met een tijd een jaar van 360 dagen wordt bedoeld. En dat ‘tijden‘ het dubbele is van tijd, twee jaren van 360 dagen.  Het worden ‘profetische jaren’ genoemd, want zonnejaren tellen 365 dagen.

Het vernietigen van de macht van de heiligen:
Jezus heeft het over de tijden van de heidenen in het evangelie van Lukas:

(Lukas 21:24) 24 En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.

Tijd en tijden geven dus inzicht in gebeurtenissen, zoals het vernietigen van de macht van de heiligen wat steeds weer terugkomt:

(Daniël 7:25) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.
(Daniël 12:7) 7….Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

Volgens Openbaring 12:6,14 blijkt dat: tijd en tijden en een halve tijd = 1260 dagen.

(Openbaring 12:6,14) 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden  twaalfhonderdzestig dagen……. 14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt,  een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

Het blijkt hier dus om een opmerkelijke optelsom met tijd en tijden te gaan.
Opgeteld is: tijd + tijden + 0,5 tijd = 3,5 tijd = 1260 dagen.
1260 dagen = 3,5 jaar van ieder 360 dagen (zie verderop in het artikel)
Dit komt ook overeen met Op. 13:5-7 van een periode van 42 maanden = 3,5 jaar:

(Openbaring 13:5-7) 5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. 7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen….

De twee profeten (in Op. 11:3-14) zullen gedurende 3,5 jaar (= 1260 dagen) getuigen:

(Openbaring 11:3) 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

Om die reden wordt gesproken over ‘profetische’ jaren van ieder 360 dagen.
Profetische jaren wijken af van de Hebreeuwse kalender die lunisolair is opgebouwd (lunisolair = gebaseerd op de maan en de zon). Een Hebreeuwse maand is gebaseerd op een maancyclus en begint op de nieuwe maan en duurt ongeveer 29,5 dag. Er zijn maanden van 29 dagen en maanden van 30 dagen. Een zonnejaar duurt echter 365 dagen.
Om die reden wordt er in de Hebreeuwse kalender soms een extra maand ingevoegd.
Bovenstaande redenering over tijd en tijden is het meest logisch om te accepteren.

De 70 (jaar-)weken profetie

In Daniël 9:25-27 (zie verderop) staat de 70 weken profetie beschreven. Deze profetie geeft een buitengewoon helder inzicht over wat we ook in de laatste dagen kunnen verwachten.

Hypothese van het 70 weken visioen:
Het Hebreeuwse woord voor ‘weken’ is op zich minder specifiek, het betekent een groep van ’zeven’, een heptad. Feitelijk staat er: 70 groepen van 7.
Het kunnen geen letterlijke 70 weken (of ruim een jaar) geweest zijn in deze profetie.
Christus zou dan niet de beloofde Messias kunnen zijn.

We spreken in dit geval beter van jaarweken, iedere week (7 dagen) vertegenwoordigd 7 jaar. Zoals ook toegepast bij Ezechiël 4:6 ‘Voor elk jaar leg Ik u een dag op’, bij Numeri 14:34 ‘veertig dagen, voor elke dag een jaar’ en zoals ook dat de 7e dag een sabbatdag moest zijn, maar voor het land moest het 7e jaar een sabbatjaar zijn volgens Lev. 25:3-4.

Het lijkt logisch dat er 7 (jaar)weken = 49 jaar nodig waren om Jeruzalem te herbouwen.
7 jaarweken + 62 jaarweken tot op de Messias = 69 jaarweken. De 70 weken profetie heeft een laatste, afzonderlijk benoemde 70e week, die een relatie heeft met de eerder aangehaalde tijden van de heidenen (Lukas 21:24):

(Daniël 9:25-27) 25 U moet weten en begrijpen:vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. 26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. 27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

De engel Gabriël bevestigde Daniël dat de Joden in ballingschap zouden terugkeren naar hun land, en dat Jeruzalem met de (2e) tempel herbouwd zou worden. Ook vertelde hij over een Messias, de Vorst, die zou komen:

(Daniël 9:24) 24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

De komst van de Messias
Het begin van de huidige jaartelling geeft ongeveer het geboortejaar van Jezus aan.
Maar wanneer, in welk jaar werd Jezus de beloofde Messias?
Jezus werd de Messias (gezalfde door Heilige Geest) meteen na Zijn doop, toen de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neerdaalde (Mattheüs 3:16)(zie ook Jes. 61:1).
Johannes de Doper begon met dopen in het 15e jaar van Tiberius Caesar (Lucas 3:1-3).
Tiberius regeerperiode begon +/- 14 n.Chr.
Het 15e regeringsjaar was dus +/- 14 n.Chr. + 15 jaar = +/- 29 n.Chr.
Dat betekent dat Jezus ongeveer in +/- 29 n.Chr. de beloofde Messias is geworden.
Jezus was toen ongeveer 30 jaar oud (Lucas 3:21-23).

Het woord dat uitgaat om Jeruzalem te herbouwen
Vanaf ‘het woord om Jeruzalem te herbouwen’ tot de Messias zouden er 7 + 62 = 69 weken verstrijken (Daniël 9:25). We gaan nu terugrekenen vanaf de Messias.
69 jaarweken = 483 jaar, in dit geval profetische jaren van 360 dagen.
483 profetische jaren zijn +/- 476 zonnejaren (van 365 dagen).
Het jaartal van het woord om Jeruzalem te herbouwen door Artaxerxes (Nehemia 2:1-8):
+/- 29 n.Chr. – 476 jaar = +/- 448 v.Chr.      (Het jaar 0 bestaat niet)

Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden:
Na de 69 weken zou de Messias uitgeroeid worden, maar niet voor zichzelf (Daniël 9:26).
Jezus heeft Zijn leven ‘niet voor Zichzelf’ gegeven en is gedood als losprijs voor de zondige mensheid:

(Markus 10:45) 45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.

De vloed is de Hebreeuwse metafoor voor grote legers. ‘Tot het einde’ zal er oorlog zijn.

(Daniël 9:27a) 27a Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden….

Jezus is voor ons gestorven na +/- 3,5 jaar prediking op ongeveer de helft van de jaarweek.
Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden en het verbond zal 1 week van kracht blijven. Dat is de totale 70e of laatste week:

(Daniël 9:27b) 27b ‘Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste’

Het betekent niets anders, dan dat de heilige stad met Gods tempel verwoest zou worden door ‘een meedogenloze tegenstander, een ongelovige verwoester’ tot aan de voleinding.
Jezus weeklaagde over de komende verwoesting van Jeruzalem:

(Mattheüs 23:37-38) 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! 38 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.

Patronen in de Schrift

De prediking van Jezus versus de prediking van de 2 getuigen

De komst van de Messias                        De 2 getuigen, gestuurd door de Messias
o             (Mattheüs 3:16)                         o             (Openbaring 1:1, 11)
3,5 jaar prediking tot Joden                     3,5 jaar prediking tot alle mensen
o             (Daniël 9:27)                             o             (Openbaring 11:3)
Messias doet wonderen                           Twee getuigen doen wonderen
o             (Handelingen 2:22)                   o             (Openbaring 11:6)
Door het volk gehaat                                Door het volk gehaat
o             (Mattheüs 27:22-23)                 o             (Openbaring 11:9-10)
Doodvonnis in Jeruzalem                         Doodvonnis in het ‘tegenbeeldige’ Jeruzalem
o             (Mattheüs 27:24)                      o             (Openbaring 11:7-8)     
3,5 dag dode lichaam in graf                    3,5 dag dode lichamen op straat
o             (Matt. 12:40) afgerond              o             (Openbaring 11:11)
Opstanding uit de dood                            Opstanding uit de dood
o             (Mattheüs 28:6)                         o             (Openbaring 11:11)
Oude verbond nog 3,5 jaar van kracht     Nieuwe verbond nog 3,5 jaar van kracht
o             (Daniël 9:27)                              o             (Daniël 9:27)
De hemelopname                                     De hemelopname
o             (Handelingen 1:9)                      o             (Openbaring 11:12)

(Voor het overzichtelijk houden van dit artikel willen we de details van de gebruikte ‘profetische’ jaren in de tabel nu niet behandelen)

Slachtoffer en andere offers houden op na 3,5 jaar (Daniël 9:27a). Het Mozaïsche verbond zou nog voor 1 laatste week van kracht zijn. Het Nieuwe Verbond zal dat ook voor 1 week zijn. Deze week van het Nieuwe Verbond gedurende de twee getuigen profetie zal het einde betekenen van de tijden van de heidenen in Lukas 21:5-24 (en Matt. 24:1-22).

De eerste heiliging op Pinksteren  ‘Pentēkostēs’ was 50 dagen na Pasen ‘Pesach’.
Er werd na Pinksteren in Jeruzalem gepredikt tegen Joden uit alle delen van de wereld in hun eigen taal en het goede nieuws werd ook daardoor verspreid naar alle delen van de wereld (Hand. 2:4-11).
De heiligen predikten en maakten discipelen onder de Joden in de 2e helft van de 70e week.
Het Mozaïsche wetsverbond zou voor de Joden na Jezus dood nog een halve jaarweek (+/- 3,5 jaar) van kracht blijven. Daarna zouden hun terugkerende offers in de tempel niet meer geaccepteerd worden. Vervolgens werden na deze 3,5 jaar ook de heidenen gedoopt zoals de Ethiopische eunuch (Hand. 8:26-39) en werd er gepredikt tot de Samaritanen en tot de heidenen. Vlak voor de opname in de hemel sprak Jezus de volgende woorden:

(Handelingen 1:8) 8 ….u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Daarna werden er ook heidenen geheiligd zoals de Italiaanse hoofdman Cornelius met zijn gezin. Onderstaand is wat Petrus – als Jood – tot 3 maal toe in een visioen zag:

(Handelingen 10:10-13) 10 En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij (Petrus) in geestvervoering. 11 En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde, 12 waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. 13 En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet!….

Petrus werd naar de heiden Cornelius (en naar zijn gezin) gezonden:

(Handelingen 10:19-20,28,44,48) 19 Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen hem: Zie, drie mannen zoeken u; 20 sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd….28 En hij zei tegen hen: U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan; maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen….44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden….48 En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere….

Uiteindelijk kwam er dus 3,5 jaar na Jezus dood een einde aan het uitstel van genade voor de Joden en gold na de 70e week de wet van Mozes niet meer. Datzelfde zal gebeuren met het Nieuwe Verbond (Matt. 26:28) in de laatste dagen.
Het meest logisch is dat de twee getuigen tegen alle mensen zullen prediken met de steun van getrouwe Christenen, die hun herders zullen herkennen als door God gezonden:

(Johannes 10:1-4) 1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. 2 Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. 3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4 En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.

De dubbele vervullingen

De tijden van de heidenen

Om de 70 weken profetie beter te kunnen plaatsen in de Schrift is het belangrijk om te weten wat Jezus hier over zei. Gedurende Zijn prediking kondigde Jezus de verwoesting van Jeruzalem met zijn tempel aan:

(Lukas 21:5-6,24) 5 En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei Hij: 6 Wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt: Er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden die niet afgebroken zal worden….24 En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.

Jezus legt een relatie tussen ‘de verwoesting van de heilige stad’ met ‘totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn’.
Jeruzalem met de 2e  tempel werd in 70 n.Chr. vernietigd en vertrapt door de Romeinen.
Werden de tijden der heidenen toen volledig vervuld? Dat werden ze helaas niet.
Ook Johannes profeteert in het boek Openbaring over de heilige stad vertrappen:

(Openbaring 11: 2) 2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang.

In 4. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld staat de uitleg beschreven over de dubbele vervulling van de gruwel van verwoesting, de verdrukking en het steeds terugkerende offer.
In 5. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld staat de uitleg beschreven over de dubbele vervulling van het bedrog met Antiochus IV Epiphanes als koning en met de Antichrist als koning.

Reeds behandelde dubbele vervullingen:
De dubbele vervulling van de gruwel van verwoesting (Mattheüs 24:15)
De dubbele vervulling van de verdrukking (Mattheüs 24:21)
De dubbele vervulling van het bedrog van Antiochus IV en de Antichrist (Daniël 11:23)
De dubbele vervulling van het wegnemen van het terugkerende offer (Daniël 11:31)

De 70 weken profetie in Daniël 9:25-27 vormt de basis voor de tijden van de heidenen. Want niet alleen in de jaren na de dood van de Christus is deze profetie uitgekomen, ook in de laatste dagen zal deze profetie opnieuw in vervulling gaan. Hier gaan we verder op in.

De 70e jaarweek in de laatste dagen

(Daniël 9:27a) 27a Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

Met de komst van de beloofde Messias in die dagen bleef het Mozaïsche verbond een week (zeven jaar) van kracht voor de Joden. In het midden van de week (na 3,5 profetische jaren) heeft Jezus slachtoffer en graanoffer doen ophouden door Zijn dood als éénmalig slachtoffer:

(Hebreeën 10:12,18 ) 12 maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God…18 Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.

In de 70e jaarweek zal opnieuw aan de lof offers en geestelijke offers een einde komen (Hebreeën 13:15)(1 Petrus 2:5), na de dood van de twee getuigen (Op. 11:7).

De 1e vervulling van de 70e jaarweek
De 70 weken profetie is voor de 1e vervulling een aaneengesloten periode (Daniël 9:24).
Vanaf de komst van de Messias in +/- 29 n.Chr. + 7 jaar = +/- 36 n.Chr.
Hoewel de verwoesting van de 2e tempel na de ‘zeventig weken’ zou plaatsvinden, zou deze verwoesting een direct verband hebben met de gebeurtenissen tijdens de eerste helft van de 70e jaarweek, gedurende Jezus prediking, toen veel  Joden de Messias niet geloofden en verwierpen.

De 2e vervulling van de 70e jaarweek
De 2e vervulling zal beginnen met de twee getuigen profetie (Op. 11:1-14).
De vervulling van de twee getuigen profetie – door de twee heilige profeten – zal 42 maanden (van 30 dagen) of 1260 dagen in beslag nemen. Dat is eveneens 3,5 profetisch jaar of de eerste halve jaarweek:

(Openbaring 11:2-3) 2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang. 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

Ook in Openbaring 13:5-7 wordt gesproken over een periode van 42 maanden of 3,5 profetisch jaar van godslastering en vervolging van de heilige profeten:

(Openbaring 13:5-7) 5 En het (het beest, de koning van de 7e wereldmacht) werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. 7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen….

Als eerste komt er een getuigenis voor de afvalligen van Gods volk en voor alle goddelozen en voor alle afgoden aanbidders gedurende 3,5 jaar onder leiding van de 2 profeten.
Het meest logische is, zoals reeds eerder in dit artikel aangehaald, dat de prediking van de twee getuigen tegen alle mensen zal plaatsvinden, met de ondersteuning van getrouwe Christenen. Het is hetzelfde patroon van de tijdsduur van 3,5 jaar dat er gepredikt wordt om gered te worden als gedurende Jezus dagen van prediking.
Ook in de laatste dagen zal een tweede halve jaarweek van het Nieuwe Verbond nog 3,5 jaar van kracht zijn. De heilige profeten zijn dan al gedood:

(Daniël 7:25-26) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij (de andere kleine horen, de Antichrist) spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen.
(Daniël 12:7) 7….Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

Het is de dubbele vervulling van de laatste halve week ‘tot aan de voleinding toe’:

(Daniël 9:27b) 27b ‘Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste’

Daarmee zal de 70e week voor Gods volk, de Christenen, in de laatste dagen zijn beëindigd waarna een eeuwige gerechtigheid tot stand gebracht wordt (Daniël 9:24).
Meteen daarna zal Gods koninkrijk een aanvang nemen (Op. 11:15) en de ‘verwoester’ (Dan. 9:27) – de Antichrist – vernietigd worden en de Satan voor 1000 jaar gebonden worden:

(Openbaring 19:20) 20….Deze twee (het beest en de valse profeet, de Antichrist) werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.
(Openbaring 20:2) 2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar….

Inleiding tot de twee getuigen profetie

De twee getuigen profetie (Openbaring 11:3-14)
(zie ook Nieuws-brieven: 3. De twee getuigen)

Dan wordt er aangekondigd, dat er tijdens de grote verdrukking twee getuigen van de Heer Jezus op aarde zullen profeteren:

3 En Ik zal mijn twee getuigen bevelen om te profeteren, in zakken gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang. (Willibrord)

De twee getuigen zijn de ‘boden’ voor de komst van de Koning Jezus als redder van zijn discipelen. Ze zullen gaan profeteren met een dringende boodschap dat het voor de mensheid de laatste kans is om gered te worden, volgens het geopende boekje van Johannes dat zoet in de mond is, maar bitter in de buik.
De twee getuigen zijn in zakken gekleed, met een boodschap waar berouw bij hoort.
Dat betekent dat hun getuigeniswerk een waarschuwing is tegen de heersende afgoderij en goddeloosheid zodat de mensen zich zullen vernederen en weer hun Schepper gaan aanbidden.

Ze zullen 1260 dagen of 3,5 jaar (van 360 dagen) profeteren en getuigen.
Het boekje van Johannes is bitter in de buik, omdat de heilige profeten weten dat er een oordeel zal worden uitgesproken over alle mensen die geen berouw tonen tegenover de Schepper en Zijn Zoon.

Samenvatting:

De verklaring van tijd en tijden
De 70 (jaar-)weken profetie
Patronen in de Schrift
De dubbele vervullingen
De 70e jaarweek in de laatste dagen
Inleiding van de twee getuigen profetie

In het volgende artikel zullen we de twee getuigen profetie vers voor vers uitdiepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *