4. Het boekje van Johannes

4. Boekje van Johannes.pdf

(Openbaring 10:9) 9 En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.
.                    Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling
————————————————————————————————————-

Om de twee getuigen profetie goed te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk te beseffen dat de twee profeten een boodschap zullen vertellen waar intens berouw bij hoort.
Dat zal gebeuren met de hulp van getrouwe Christenen wereldwijd.
Het inventariseren van getrouwe Christenen is daarom een belangrijk item:

(Openbaring 11:1) 1 En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden.

Maar er is nu geen tempel in Jeruzalem voor de aanbidding van God YHWH.
Johannes schrijft in bovenstaand gedeelte over ‘de heilige stad vertrappen’ dan ook over de nabije toekomst. We gaan hier in dit artikel verder op in.

Samenvatting vorig artikel:
De verklaring van tijd en tijden
De 70 (jaar-)weken profetie
Patronen in de Schrift
De dubbele vervullingen
De 70e jaarweek in de laatste dagen
Inleiding van de twee getuigen profetie

Thema: De twee getuigen profetie (Op. 11:3-13)

Kenmerken van de 70e jaarweek

In het vorige artikel hebben we gesproken over patronen in de Schrift die terugkomen.
Ook hebben we gesproken over de overeenkomsten van de prediking van Jezus versus de prediking van de 2 getuigen en over de dubbele vervulling van de 70e jaarweek.
In Daniël 9:24 worden een aantal bijzondere kenmerken over de 70e week genoemd:

(Daniël 9:24) 24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet (profetie) te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

Bovenstaande Schriftplaats is als eerste vervuld met de dood van de Messias op de helft van de  70e jaarweek, waarmee de overtreding van de overspelige en goddeloze mensheid beëindigd werd. Want door geloof in de Christus worden de zonden verzegeld of niet meer aangerekend, bedekt.
Met het loskoopoffer of zoenoffer van de Christus werd de ongerechtigheid van de mensheid betaald waardoor verzoening met God mogelijk is geworden (Rom. 3:23-25).
Dit visioen van Daniël is verzegeld en bekrachtigd, het zal precies zo vervuld worden.
Na zijn hemelopname heeft Jezus Zijn loskoopoffer aangeboden aan de hemelse Vader, waarna het brandofferaltaar (Lev. 4:30) in het allerheiligste gedeelte in de hemel – symbolisch gesproken – met Zijn vergoten bloed gezalfd werd (Hebr. 12:24)(1 Petrus 1:2).

Verdere kenmerken van de 1e vervulling van de 70e jaarweek:
De wet bestond uit geboden (Efe. 2:15) die de Joden niet volmaakt konden naleven (Rom. 3:21-23). De wet was een leermeester totdat de Messias zou komen (Gal. 3:24).
De verzoening bracht voor gelovige Joden een eeuwige gerechtigheid (Rom. 6:22-23), om als heiligen eeuwig te mogen dienen in een beloofde nieuwe hemel en op de nieuwe aarde (2 Petrus 3:13).

Verdere kenmerken van de 2e vervulling van de 70e jaarweek:
De verzoening zal voor berouwvolle Christenen een eeuwige gerechtigheid brengen (Rom. 6:22-23). Om eeuwig te mogen leven in een beloofde nieuwe hemel en op de nieuwe aarde  (2 Petrus 3:13). Opnieuw zal het loskoopoffer van Jezus gebruikt worden om mensen te redden. Na de 2e vervulling  zal Gods koninkrijk van eeuwige rechtvaardigheid onmiddellijk van start gaan.

De heilige stad vertrappen in de laatste dagen

In het vorige artikel hebben we gesproken over de heilige stad, die vertrapt zou worden.
Jezus noemt die periode van vertrappen ‘de tijden van de heidenen’ (Lukas 21:24).
Jeruzalem werd in 70 n.Chr. vertrapt en verwoest door de Romeinen.
Echter, in Daniël 9:27b wordt gesproken over ‘zelfs tot aan de voleinding:

(Daniël 9:27b) 27b ‘Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste’

Dat ‘vertrappen’ van de heilige stad in de laatste dagen wordt bevestigd in het visioen van Johannes:

(Openbaring 11:2) 2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang.

Gedurende 42 maanden zal de heilige stad worden vertrapt. Maar welke heilige stad?
Wanneer Gods huis van aanbidding in een stad staat, dan is een stad heilig of verheven:

(Jesaja 52:1) 1 Ontwaak, ontwaak, bekleed u met uw kracht, Sion, trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad!….

Een fysieke tempel voor de aanbidding van God YHWH staat er niet meer in Jeruzalem.
De stad is, zonder een tempel voor de zuivere aanbidding, dan ook niet meer heilig.
Bedoeld wordt daarom de heilige stad Jeruzalem, die in de hemel is:

(Hebreeën 12:22) 22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen….
(Galaten 4:26) 26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.

Openbaring 13:5 geeft verdere informatie. In Openbaring wordt geschreven over 7 wereldmachten met een gekroonde koning, oftewel de politieke of militaire wereldmachten. De 7wereldmacht zal gedurende 42 maanden Gods naam lasteren en Zijn tent lasteren:

(Openbaring 13:1,5-7) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam ….5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit  tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. 7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.

Volgens ons onderzoek zal de 7e wereldmacht – de VS – eerst compleet bankroet gaat en vervolgens (financieel) worden geholpen om zich weer als de 7e  wereldmacht te kunnen presenteren. De bankencrash van de VS (en wereldwijd) staat dus vlak voor de deur:
(Zie ter ondersteuning: 7. Zie, de kinderen van ‘de grote leugenaar’)

(Openbaring 13:3) 3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen…..

Pas na het genezen van de kop wordt de Antichrist gepresenteerd als ‘een ander beest met twee hoorns als die van het Lam, maar het sprak als de draak’ (Openbaring 13:11-12).

Wat betekent dan ‘het vertrappen’ van de heilige stad in de laatste dagen?
Het betekent niets anders, dan dat de hemelse heilige stad ook in de laatste dagen bespot en vertrapt zal worden door een meedogenloze tegenstander, ‘een ongelovige verwoester’.
En dat de heilige profeten vervolgd zullen worden door de herstelde 7e wereldmacht.
Dat zal zijn totdat de opname van de twee profeten in de hemel volgt (Openbaring 11:12).
Dan wordt ‘het Nieuwe Jeruzalem’ in de hemel ‘de nieuwe heilige stad’:

(Openbaring 21:2) 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.

‘De tijden van de heidenen’ duiden op de hele periode die moet verstrijken tussen de verwoesting van Jeruzalem met zijn tempel en de opname in de hemel in het Nieuwe Jeruzalem.
Deze heilige stad, dit hemelse Nieuwe Jeruzalem, zal uiteindelijk neerdalen naar de aarde:

(Openbaring 21:10) 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

De twee getuigen profetie (Openbaring 11:3-14, vers voor vers)

Dan wordt er aangekondigd dat er tijdens de grote verdrukking twee getuigen van de Heer Jezus op aarde zullen profeteren:

3 En Ik zal mijn twee getuigen bevelen om te profeteren, in zakken gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang. (Willibrord)

De twee profeten zullen 1260 dagen of 3,5 jaar (van 360 dagen) profeteren en getuigen.

4 Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan.

Waarom worden deze twee getuigen beschreven als twee olijfbomen en twee kandelaars?
Deze beeldspraak komen we ook tegen in Zacharia 4:11-14, waar deze olijfbomen de twee gezalfden aanduiden:

 • (Zacharia 4:1,11-12,14) 1 De Engel Die met mij sprak, kwam terug en wekte mij, zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt….11 Daarna antwoordde ik en zei tegen Hem: Wat betekenen die twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? 12 ….Wat betekenen die twee olijftakken die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen?….14 Daarop zei Hij: Dat zijn de twee gezalfden, die bij de Heere van heel de aarde staan.

De kandelaar wordt continu met olie aangevuld (Zacharia 4:12), het licht zal nooit doven.
De kandelaar in Gods tempel wordt de Menora, de lamp van God (1 Sam. 3:2-4) genoemd.

Gedurende de inspectie van de 7 gemeenten in Openbaring komt dit duidelijk naar voren.
Iedere Christelijke gemeenschap wordt met het Goddelijke licht beschenen als deze gemeenschap getrouw is, alsof er in iedere getrouwe gemeenschap Gods kandelaar staat:

 • (Openbaring 1:20) 20 Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten.
 • (Openbaring 2:5) 5 Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.

Wanneer het Nieuwe Jeruzalem op de aarde is neergedaald zal God de stad verlichten:

 • (Openbaring 21:2,23) 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is….23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

De goddelijke lichtstralen die buitengewone wijsheid brengen. Het licht dat verkwikt en moed geeft. In God is volgens Jezus in het geheel geen duisternis:

 • (1 Johannes 1:5) 5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.

Als wij in het licht wandelen hebben we gemeenschap in het bloed van Christus tot vergeving van zonden:

 • (1 Johannes 1:7) 7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon,

Wie zijn dan deze twee olijfbomen, deze twee gezalfden?
Het meest voor de hand liggend zijn dat Mozes en Elia.
Mozes en Elia zijn de twee profeten in de transfiguratie van Jezus:

 • (Lukas 9:29-30) 29 En het gebeurde terwijl Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht veranderd werd en Zijn kleding blinkend wit werd. 30 En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en Elia.

Jezus sprak met beide profeten en duidelijk was in deze ontmoeting dat er nog iets groots en bijzonders stond te gebeuren, waar beide profeten bij betrokken zouden zijn.

Zowel Mozes als Elia mochten destijds – net als Jezus – krachtige tekenen doen.
Mozes kreeg de autoriteit om grote wonderen te doen (Exodus 9-14), zoals de 10 plagen in Egypte en de doorgang door de golf van Aqaba (Ex. 14:21-22).
Elia kreeg o.a. de autoriteit om de pot met meel en olie van de weduwe te blijven aanvullen (1 Kon. 17:14) en haar zoon weer tot leven op te wekken (1 Koningen 17:21-22).
Maar Jezus had echter de autoriteit om grotere wonderen te doen dan zowel Mozes als Elia.

Er is ook een opmerkelijke overeenkomst van 40 dagen vasten van zowel Jezus, Elia en Mozes, waarbij God aan zowel Elia als aan Mozes verscheen op de berg Sinaï (Horeb):

 • (Exodus 34:28) 28 Hij (Mozes) was daar (berg Sinaï) namelijk veertig dagen en veertig nachten bij de HEERE. Hij at geen brood en dronk geen water.
 • (1 Koningen 19:8) 8 Toen stond hij (Elia) op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb.
 • (Lukas 4:1-2) 1 Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, 2 waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel….

Mozes was in zekere zin een voorafbeelding van Jezus
Onderstaand gedeelte schreef Mozes:

(Deuteronomium 18:18-19) 18 Ik (God) zal een Profeet (Jezus) voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u (Mozes). Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken. 19 En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: Ík zal rekenschap van hem eisen. (zie hiervoor ook Handelingen 3:22-23)

Mozes vertegenwoordigde het wetsverbond, de wet van Mozes. Hij was de middelaar van het wetsverbond tussen God en de natie Israël. Jezus was de middelaar van het Nieuwe Verbond tussen God en alle Christenen (Hebr. 9:15)(Hebr. 12:22-24).

Elia was in zekere zin ook een voorafbeelding van Jezus.
Elia was een groot profeet van God, die nog opnieuw zou verschijnen. Niet alleen de komst van Johannes de Doper werd toegeschreven als de komst van Elia (Matt. 17:10-11), maar ook vóór Gods dag zal Elia komen en zal alles herstellen:

 • (Maleachi 4:5-6) 5 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. 6 Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

Elia voerde strijd voor de ware aanbidding gedurende een periode van afgoderij en goddeloosheid tijdens de regering van Achab en Izebel in het noordelijke 10 stammenrijk.
Jezus is echter de grootste profeet die op aarde is geweest:

 • (Johannes 1:14-16) 14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. 15 Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik. 16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.

Het zijn vrijwel zeker Elia en Mozes, die de twee getuigen afbeelden.
Zullen ze zelf terugkomen? Het is mogelijk maar is niet met zekerheid te verwachten.
Net zoals dat het geval was bij Johannes de Doper, waar Elia niet zelf aanwezig was.
Vlak voor de grote dag van God zal er dus hoogstwaarschijnlijk een nieuwe Elia verschijnen, een profeet in de geest en in de kracht van Elia (Lukas 1:17), samen met een nieuwe Mozes, een profeet in de geest en in de kracht van Mozes.

5 En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden.

De twee profeten zullen gedurende de 1260 dagen beschermd worden door een onweerlegbaar getuigenis zodat hun vijanden hier niets tegen in kunnen brengen en dat hen de mond zal snoeren. Hun tegenwerpingen zal hen veroordelen:

 • (Jeremia 5:14) 14 Daarom, zo zegt de HEERE, de God van de legermachten: Omdat u dit woord spreekt, zie, Ik ga Mijn woorden in uw mond tot vuur maken en dit volk tot hout, zodat het hen zal verteren.

De leiders van deze wereld zullen de twee profeten op hun woorden willen vangen, net zoals dat bij Jezus destijds gebeurde:

 • (Mattheüs 22:15-21) 15 Toen gingen de Farizeeën weg en beraadslaagden hoe zij Hem op Zijn woorden konden vangen. 16 En zij stuurden hun discipelen naar Hem toe, met de Herodianen, en zeiden: Meester, wij weten dat U waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst en Zich door niemand laat beïnvloeden, want U ziet de persoon van de mensen niet aan. 17 Zeg ons dan: Wat denkt U? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? 18 Maar Jezus, die hun boosaardigheid kende, zei: 19 Huichelaars, waarom verzoekt u Mij? Toon Mij de belastingmunt. En zij brachten Hem een penning. 20 En Hij zei tegen hen: Van wie is deze afbeelding en het opschrift? 21 Zij zeiden tegen Hem: Van de keizer. Toen zei Hij tegen hen: Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.

Ze hoeven zich niet bezorgd te maken over hoe of wat ze moeten spreken, de geest van de hemelse Vader spreekt via hen:

 • (Matthëus 10:20) 20 Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt.

Zachtmoedige christenen uit alle delen van de wereld zullen de stem van de twee getuigen herkennen als van Goddelijk geïnspireerde oorsprong en hen ondersteunen, totdat de Christus zal zijn gekomen:

 • (Mattheüs 24:14) 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

In de dagen van Ezechiël was het Joodse volk afvallig en goddeloos geworden, net als de mensheid nu.  Ezechiël kreeg destijds nog verdere informatie als wachter over het volk:

 • (Ezechiël 3:17-19) 17 Mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. Wanneer u uit Mijn mond een woord hoort, moet u hen namens Mij waarschuwen. 18 Als Ik tegen de goddeloze zeg: U zult zeker sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het leven te behouden: die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar Ik zal zijn bloed van uw hand eisen. 19 Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered.

Als Christenen hebben we ook de plicht afvalligen en goddelozen te waarschuwen.
Wees dus grondig voorbereid, want Gods woord zal nog bij velen resultaat hebben:

 • (Jesaja 55:11) 11 zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

6 Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren  om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.

Hun getuigenis zal niet onopgemerkt blijven, er zullen krachtige tekenen worden gedaan.
Niemand kan naderhand zeggen, ik was niet gewaarschuwd:

 • (Romeinen 10:13-15,18) 13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. 14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? 15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!….18 Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld.
 • (Romeinen 1:20) 20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.

Als profeet had Elia de autoriteit ontvangen om het niet te laten regenen:

 • (1 Koningen 17:1) 1 En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord!
 • (1 Koningen 18:1,17-18) 1 En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de HEERE tot Elia kwam, in het derde jaar: Ga, vertoon u aan Achab, want Ik zal regen geven op de aardbodem….17 En het gebeurde, toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei: Bent u degene die Israël in het ongeluk stort? 18 Toen zei hij: Ík heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar ú en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de HEERE verliet en achter de Baäls aan gegaan bent.

Gedurende 3,5 jaar (of 42 maanden) regende het niet:

 • (Lukas 4:25) 25 Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land,

Deze tijdsperiode komt overeen met de periode van 42 maanden of 1260 dagen die de twee getuigen zullen profeteren (Openbaring 11:2-3).
Als profeet had Mozes de autoriteit ontvangen om water te veranderen in bloed:

 • (Exodus 7:19-20) 19 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zeg tegen Aäron: Neem je staf en strek je hand uit over de wateren van Egypte. Strek hem uit over hun stromen, over hun rivieren, over hun waterpoelen en over hun hele watervoorraad, zodat zij bloed worden. Er zal bloed zijn in heel het land Egypte, zelfs in de houten en stenen vaten.20 Mozes en Aäron deden precies zoals de HEERE geboden had. Hij hief de staf op en sloeg voor de ogen van de farao en zijn dienaren het water dat in de Nijl was. En al het water dat in de Nijl was, werd in bloed veranderd. (zie Hebr. 11:27-29)

7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat  uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.

Het scharlakenrode wilde beest – de centrale banken
Het wilde beest dat uit de afgrond opstijgt (Op. 17:8)  – zal oorlog tegen hen voeren.
Uit het artikel ‘wereldmachten 9. De vrouw en het scharlaken gekleurd wilde beest’ blijkt, dat dit rode beest uit de afgrond een overkoepelend financieel systeem betekent, de 8e wereldmacht, de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken:

 • (Openbaring 17:11-12) 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En  de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.
 • (Daniël 7:25-26) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig 

Zowel volgens Daniël 7:25-26  als ook Daniël 12:7 wordt de macht  van het heilige volk stuk geslagen. Op het midden van de 70e jaarweek, dus na het einde van het predikingswerk van de twee getuigen, zullen de twee heilige profeten  overwonnen worden en gedood worden (Op.11:7).

Samenvatting:

Kenmerken van de 70e jaarweek
De heilige stad vertrappen in de laatste dagen
De twee getuigen profetie (Openbaring 11:3-14)
Wie zijn de twee olijfbomen, de twee gezalfden
Het scharlakenrode wilde beest zal de 2 getuigen doden

In het volgende artikel zullen we de tweede halve jaarweek en de tijdlijn bespreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *