5. Het boekje van Johannes

5. Boekje van Johannes.pdf

(Openbaring 10:9) 9 En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.
.                                Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling
————————————————————————————————————-

In de laatste dagen komt de wereld in de greep van de kinderen van Satan. Gewetenloze opportunisten, die alleen aan eigenbelang denken.
Satan was een mensenmoordenaar, vanaf de getrouwe Abel (Joh. 8:44), en zo zullen zijn kinderen ook ontaarden. Als despoten en kwaadaardige filantropen.
Bedriegers, die wereldwijd mensen zullen misleiden, fraude plegen bij verkiezingen  en opdracht geven om vredige mensen te laten mishandelen door een Pretorianen-regime (Romeins keurkorps voor de elite) en hen te vernederen. Tevens de gekochte media die wegkijken en censureren. De eerlijkheid is verdwenen bij deze lieden.
Dit gedrag zullen we nog jaren moeten verdragen. Soms kunt u er boos en verdrietig van worden, maar probeer niet te zondigen (Psalm 4:5).
U kent het lot van de kinderen van Satan; aan God is de wraak.
Zodra Gods volk in slavernij terecht komt, dan zullen de plagen losbarsten zoals dat ook het geval was toen Gods volk in slavernij was in Egypte.
Wanneer de vervolging verder toeneemt, de grote verdrukking, dan is dat de oorlog tegen Gods volk. Wees er zeker van, Jezus zal tot het uiterste strijden voor Zijn discipelen (Op. 19:11-16).

 Thema: Na de dood van de twee getuigen  (Op. 11:7-13)

 De gruwel van de verwoesting in de laatste dagen; het merkteken

In de laatste dagen dwingt de Antichrist iedereen om het levende beeld of afbeelding van de herstelde 7e wereldmacht, de VS, te aanbidden en krijgt als bevestiging daarvoor een merkteken. Deze afgoderij geeft toegang of permissie om te kunnen kopen of verkopen, dus om boodschappen te kunnen doen:

 (Openbaring 13:15-17) 15 En hem (Op. 13:11 – beest met 2 hoorns, de Antichrist) werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Voor God YHWH en voor Christenen is afgoderij een regelrechte gruwel.
In Mattheüs 24:15 wordt gesproken over ‘de gruwel van de verwoesting’.
In de tussengevoegde zin staat ‘laat hij die het leest, daarop letten!’,  wat zoiets betekent als ‘om dit te lezen met onderscheidingsvermogen’:

(Mattheüs 24:15-16,21) 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen….21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

Waar moeten we op letten of wat moet er dan worden onderscheiden? Volgens ons onderzoek moet er een onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende situaties, de eerste vervulling met de gruwel van verwoesting was in 70 n.Chr. en de tweede vervulling met de gruwel (het merkteken) zal zijn in de laatste dagen.

De eerste vervulling van de gruwel van verwoesting na Jezus hemelopname

De Joodse Oorlog, Flavius Josephus
De Joodse historicus Flavius Josephus beschrijft in zijn boek een heftig conflict tussen Joodse en Griekse inwoners in Caesarea. Caesarea was een kustplaats tussen het huidige Haifa en Tel Aviv.
De Syrische gouverneur Cestius Gallus (Romein) werd er met een leger van 1 legioen naartoe gestuurd. Daarna vertrok hij naar Jeruzalem en belegerde de stad met zijn leger in 66 n.Chr. Na vijf dagen strijd, net toen hij succes kreeg in zijn strijd (volgens Josephus), trok hij zijn troepen terug. Cestius Gallus gaf het plotseling op en trok zich ‘zonder enige reden’ in 66 n.Chr terug uit de stad. Jaren later stuurde Vespasianus zijn zoon Titus naar Judea en specifiek eerst naar Jeruzalem om het verzet neer te slaan.
Na de nieuwe aanval door generaal Titus werd Jeruzalem in 70 n.Chr. overwonnen en verwoest. In de tussenliggende jaren waren veel Christenen uit Jeruzalem gevlucht die Jezus woorden ter harte namen:

(Mattheüs 24:17-18) 17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen.

Maar waarom dan die extreme haast waar Jezus het over had?
Er zaten jaren tussen het beleg van Cestius Gallus en het beleg van Titus. Die extreme haast komt hier uit voort, dat Jezus twee situaties – vervullingen – samengevoegd heeft.
Dat betekent dat in ‘de laatste dagen’ deze extreme haast wel degelijk geboden is.

De tweede vervulling van de gruwel van verwoesting in de laatste dagen

In de eindtijd zal een verachtelijke koning (de Antichrist) koning worden van de herstelde 7e en laatste wereldmacht, de VS. Hij zal een gruwel van verwoesting bewerkstelligen voor de Christelijke gemeenschap, door te forceren om het beeld te aanbidden en hen het (slaven-)merkteken als bevestiging te geven (Op. 13:15-16).
Ware christenen zullen het merkteken nooit accepteren, omdat het de aanbidding is van de afbeelding van het wilde beest (Op. 14:9-10). Het is de aanbidding van Satan.
Dan zal hij, de valse profeet, zwakke Christenen corrumperen door vleierijen en misleiding:

 • Willibr. (Daniël 11:32) 32 Degenen die het verbond slecht onderhouden brengt hij door vleierijen tot afval, maar het volk, dat zijn God kent, is sterk en weerstaat. (1 Joh. 4:1-3)

De getrouwen zal hij onbarmhartig vervolgen.
(Zie ook: 5. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld)
Dit ‘merkteken’ is in de eindtijd dus de gruwel die verwoesting veroorzaakt en het zal voor getrouwe Christenen de climax vormen van de grote verdrukking:

 •  (Daniël 9:27b) 27b Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn (de Antichrist), zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.
 • (Daniël 11:31) 31 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen.

We moeten vluchten voor iets waar God van gruwt, vluchten voor afgoderij.
God gruwt ook van het hele genetische modificatie verhaal, van mensen zie zich verheffen boven God.
Vlucht uit die omgeving, heb er niets mee te maken.
Waarheen moeten we vluchten als we de gruwel van de verwoesting herkennen in de laatste dagen? Het zal een heel moeilijke en zware periode worden voor getrouwe Christenen. De hele wereld is betrokken bij dit vaccinatie gebeuren, dus we kunnen nergens naar toe vluchten.
We kunnen ons wel helemaal afzijdig houden van vaccins, die ons genetisch modificeren.
Zorg er voor dat u op alle pogingen voorbereid bent en laat u uitschrijven uit gezondheidsdiensten.
Denk na over een vlucht die zoals eerder aangegeven onmiddellijk moet zijn.
Vlucht dan naar plaatsen waar niemand u kent en waar niemand u kan verraden.
Razzia’s met militaire ondersteuning moeten niet uitgesloten worden om mensen te dwingen. De aartsengel Michaël, de grote vorst, zal zich inzetten voor Gods volk:

 • (Daniël 12:1) 1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.

Wanneer deze genetische modificatie door vaccins en / of nanochip (Op.14:9-10) niet meer vrijblijvend is maar gedwongen wordt, zal dat HET teken zijn voor Christenen om  Jezus aanstaande wederkomst te herkennen (zie de uitspruitende vijgenboom – Matt. 24:32-35).

De 2e helft van de 70e jaarweek van de twee getuigen profetie (Op. 11:8-14)

De 10 ongekroonde koningen van de centrale banken zullen samen met de valse profeet tot het uiterste gaan om de 2 gezalfden de mond te snoeren. De heiligen zullen hiermee in de hand van de Antichrist worden gegeven en worden dan vervolgd. Op het midden van de 70e jaarweek, dus na het predikingswerk van de twee getuigen, zullen de twee heilige profeten overwonnen worden en gedood worden (Op.11:7):

 • (Daniël 7:25-26) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. 

8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat  van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd.

Deze grote stad is een afbeelding van Jeruzalem uit Jezus dagen die beweerde God te aanbidden maar die evenals Sodom zondig was geworden aan overtreding en verdorvenheid. Jeruzalem was geworden als Egypte dat door hun goden deel was geworden van afgoderij. De dood van de twee profeten wordt daarom vergeleken met Jezus kruisiging. Het is een afbeelding van goddeloze mensen, die de Zoon van God loochenen en daarmee ook de Vader:

 • (1 Johannes 2:22-23) 22  Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.  23 Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.

9 En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden.

Het is een schande en vernedering om gestorven onschuldige mensen niet te begraven. Alleen verachte misdadigers werden in Israël niet begraven, maar werden op de vuilnisbelt van Gehenna (dal van Hinnom) met fosfor verbrand. Er gaat een diepe minachting van deze ongelovigen uit, om hun begrafenis – uit wraak voor hun plagen – niet toe te laten:

10 En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden.

De kinderen van Satan, de kinderen van de ongehoorzaamheid, houden het liefst zoveel mogelijk goddeloze mensen in een traumatische angstpsychose en in stress.  Deze mensen worden vervolgens onredelijk en hardvochtig vooral naar degenen, die weigeren zich net zo bang te laten maken. Wanneer de plagen van de twee profeten voltrokken worden zoals droogte (daarmee hongersnood) en water dat in bloed veranderd (daarmee waterproblemen)  voelen ze zich verschrikkelijk gekweld. Daarom sturen de goddeloze mensen elkaar geschenken als de prediking van de 2 getuigen is gestopt en de heilige profeten ter dood zijn gebracht, de kwelling is voor hen eindelijk voorbij. Dat denken ze tenminste:

11 En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen.

Het zal een gewonnen positie lijken, het zal lijken dat de twee profeten roemloos verslagen en vernederd zijn. Net zoals Jezus na Zijn dood verslagen en vernederd leek. Maar na 3,5 dag krijgen de twee getuigen – net als Jezus – een opstanding uit de dood en de goddeloze mensen worden zeer bevreesd omdat ze een groot teken van God zien.
Voor ieder profetisch jaar van profeteren verblijven de profeten 1 dag in het graf (Hades). Dan krijgt hun lichaam (de tempel van God) een opstanding:

 • (Markus 14:58) 58 Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in drie dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen. (zie voor het lichaam als tempel ook: 2 Korinthe 6:16)

12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.

Net zoals Jezus worden ze in de hemel opgenomen terwijl een wolk hen onttrekt aan het oog van hun toeschouwers:

 • (Handelingen 1:9) 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

13 En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen  gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.

Er worden na de hemelopname van de twee getuigen 7000 bekende mensen door een grote aardbeving gedood, omdat hen blijkbaar Gods toorn toekomt.
Zoals altijd laten allerlei beroemdheden, atleten en mensen die graag in de belangstelling staan zich gebruiken om afgoderij te ondersteunen. De overigen zien in grote angst de vernietiging van deze 7000 bekende personen en realiseren zich dat het een actie van God is. Het tiende deel van NEOM, het grote Babylon (Op. 14:8), stort in.
NEOM is een nieuwe stad in Saoedi-Arabië die nu gebouwd wordt, waar de volgende generatie gentherapie, genomica, stamcelonderzoek, nanobiologie en bio-engineering zal plaatsvinden. Het is een stad die centraal zal staan in het verheffen boven onze Schepper.
In NEOM is ook Gods berg Sinaï (in de Horeb bergketen) gesitueerd.
(zie hiervoor ook: 2. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld)

 • (Openbaring 18:4) 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar (het grote Babylon – NEOM) weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

De vrees van de overige mensen nam verder toe en ze gaven eer aan de God van de hemel. De grote schare zal zich bemoeien met degenen, die alsnog eer willen geven aan God.
Want eer geven alleen is niet voldoende:

 • (Mattheüs 15:8-9) 8 Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; 9 maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn.

Om gered te kunnen worden is berouw en geloof in Jezus onlosmakelijk nodig:

 • (Johannes 3:17-18) 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

14 Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt spoedig.

De 7e engel blaast op zijn bazuin en Gods koninkrijk neemt een aanvang (Op. 11:15).

15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Bij het blazen van de 7e bazuin neemt Gods koninkrijk dus een aanvang. De hemelse Vader is weer als Koning gaan regeren, in directe samenwerking met de Messias.
Dan wordt het heilige geheim van God overeenkomstig het goede nieuws dat hij aan de profeten heeft bekendgemaakt, tot een einde gebracht. Het Nieuwe Jeruzalem is gereed.
De 70e jaarweek in de laatste dagen lijkt in veel opzichten op de 70e jaarweek in Jezus dagen. Ook toen volgde een zware vervolging van de discipelen van Jezus (Matt. 24:9).

Gedoopt zijn geeft geen bescherming tegen het onrecht in deze wereld.
God garandeert geen ontkoming aan ellende, ook niet aan Christenen.
De Heilige Geest geeft ons kracht, vertroost ons en geeft ons rust en vrede.
Christenen hebben de verzekering om geholpen te worden bij tegenslag of teleurstelling:

 • (1Korinthiërs 10:13) 13 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

Gods wetten gelden niet voor de Antichrist, ook niet de werkzaamheid van het Nieuwe Verbond. Integendeel, hij zal er alles aan doen om alle welwillende berouwvolle mensen in deze laatste helft van de 70e jaarweek, te ontwrichten.
Om de allerlaatste kans op redding te ontnemen:

 • (Daniël 7:25-26) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig 

Wanneer de 70e jaarweek in de laatste dagen volledig is geëindigd, zal de deur onherroepelijk gesloten worden:

 • (Lukas 13:24-27) 24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, 25 namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt. 26 Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. 27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven.

Wat zal de boodschap zijn van de twee getuigen?

De twee heilige profeten zijn in rouwkleding gekleed (Op. 11:3). Het predikingswerk van de twee getuigen zal dan ook voornamelijk een boodschap zijn waar berouw bij past, vanwege het verlaten van God, vanwege de goddeloosheid. Het zal ook een boodschap bevatten tegen de afgoderij en tegen het heersende Satanisme.
De twee getuigen zullen waarschuwen voor de Antichrist, omdat hij zich verheft boven God (Dan. 11:36)(2 Thess. 2:4). God schiep de aarde en al wat er op leeft (Gen. 1) en God zag dat het goed was. Ze zullen waarschuwen voor de walgelijke messengerRNA vaccins. Het zijn niet alleen experimentele vaccins, het is genetische modificatie en daarmee zijn deze vaccins  het verheffen boven God.
Ze zullen proberen om uit te leggen aan gehersenspoelde, koppige en tegendraadse mensen waar dit hele gebeuren naar toe leidt.

Want onderstaand gedeelte is de werkelijkheid over de Covid-19 vaccins:

Pfizer

Prof. Dolores Cahill, die haar doctoraat behaalde in de immunologie aan de Dublin City University en Dr. Judy Mikovits die haar doctoraat behaalde in de biochemie aan de George Washington University en andere wetenschappers waarschuwen voor de experimentele Covid-vaccins, die een reactie kunnen veroorzaken die bekend staat als hyper-immuunrespons. Deze brengen een blijvende genetische modificatie teweeg met nare gevolgen zoals auto-immuun ziekten. En niet alleen dat, een onderzoeksteam van de universiteitskliniek Oslo heeft recent bij drie Noorse patiënten een verband vastgesteld tussen het vaccin van Astra Zeneca en bloedstolsels nadat diverse mensen overleden. Andere onderzoekers zoals Dr. Sherri Tenpenny verklaren dat er na de vaccinatie een behoorlijke kans is dat de antilichamen de longen zullen beschadigen.

De gezondheidsdiensten informeren de mensen totaal niet over het bovenstaande. Ze zijn niets anders dan marketing-agenten geworden voor een experimentele behandeling. Ze werken samen met de grote farmaceutische bedrijven en politici, die met hen deals hebben gesloten. Het hele reguliere medische systeem is gebaseerd op geld en macht.
Niet op de gezondheid van mensen door gezonde voeding en een gezonde leefwijze.
Gevolgen voor de volksgezondheid zullen op korte en lange termijn verwoestend zijn.

Projecten voor genetische modificatie van muggen, transgene muggen, met de bedoeling om ze te steriliseren zijn al jaren geleden opgestart en de muggen zijn uitgezet in het wild:

In november 2020 publiceerde de Johns Hopkins University (JHU) – gesubsidieerd door Bill Gates – een studie die suggereert dat COVID-19 teststaafjes kunnen worden voorzien met ‘kleine, stervormige microdevices’ die zich kunnen hechten en die in staat zijn om mRNA vaccins af te geven aan mensen, zonder hun medeweten of toestemming.

Zie de spikkeltjes op het wattenstaafje:

Bekend als ‘theragrippers’ zijn deze microdevice chips gemaakt van metaal en ‘dunne, vormveranderende film’ en gecoat met warmtegevoelige paraffine wax die ongemerkt in het lichaam wordt ingebracht.
Wanneer ze hun mRNA vaccin (of gentherapie) in het lichaam hebben afgeven verliezen de theragrippers uiteindelijk hun grip op het weefsel en verdwijnen. Zowat 90% van de PCR testen zijn vals positief en zelfs ‘positief getest’ zegt weinig of iemand ziek of besmet is.
Al die bangmakerij over besmettingen door de overheden is niets anders dan propaganda.

Professor Dr. Sucharit Bhakdi laat de wereld weten dat degenen die een coronavaccin nemen hun eigen ondergang tegemoet gaan. Harde taal van een ingewijde deskundige.
Hij is voorstander van nuttige vaccins zoals voor tetanus, difterie en polio. Van afgezwakte virussen als vaccin. Maar beslist niet van deze Covid-19 mRNA vaccins.

Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, een onafhankelijke viroloog en vaccindeskundige uit België, voorheen werkzaam bij de Vaccine Alliance GAVI (en bij The Bill & Melinda Gates Foundation), heeft een open brief gepubliceerd.
Geert van den Bossche doet een dringend beroep om de wereldwijde vaccinatiecampagne onmiddellijk te stoppen. Anders neemt het gevaar toe dat we binnenkort te maken krijgen met supermutant virussen:

(Lukas 21:11) 11 en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.

Zeg daarom als Christen heel bewust in uzelf:
Ik ben niet bang voor jouw propaganda. Ik geloof mijn Schepper, die mij een immuunsysteem heeft gegeven dat zo uniek werkzaam is.
Dat laat ik onder geen enkele voorwaarde door jouw brouwsels, toxines en gelikte praatjes verstoren met dramatische gevolgen op termijn.
Hou dus op met die sentimentele praatjes dat we het voor een ander moeten doen. We moeten het doen voor jouw geld, macht en eugenetica agenda. Wees maar blij met je macht en geld. Ik wil getrouw blijven en rein blijven voor mijn hemelse Vader:

(Ezechiël 7:19) 19 Zij zullen hun zilver op de straten werpen, en hun goud zal tot onreinheid zijn. Hun zilver en hun goud zal hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid van de HEERE. Hun ziel zullen zij er niet mee verzadigen, en hun ingewanden zullen zij er niet mee vullen, want het is voor hen een struikelblok van ongerechtigheid geweest.
(Mattheüs 16:26-27) 26 Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? 27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.

De tijdslijn vanaf de twee getuigen profetie

Veel Christenen hebben moeite met de begrippen tijd en tijden en halve tijd, dus alleen voor  geïnteresseerde Christenen volgt de berekening van de laatste dagen.
Wanneer komt er een einde aan de 70e jaarweek in de laatste dagen:

(Daniel 12:5-7) 5 En ik, Daniël, zag, en zie, er stonden twee anderen, de één hier op de oever van de rivier, en de ander aan de overkant op de oever van de rivier. 6 De één zei tegen de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? 7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

Hoelang zal het nog duren, vroeg 1 van de engelen aan de Mensenzoon: Tijd, tijden en een halve tijd. Wanneer er een einde is gemaakt om de macht van het heilige volk stuk te slaan.
Wanneer hun prediking en getuigenis is volbracht worden de twee profeten gedood.
Daniël begreep het niet en wilde weten wat dan het einde daarvan zou zijn. De Mensenzoon zei opnieuw; ‘Deze woorden blijven verzegeld tot de tijd van het einde’:

(Daniel 12:9-10) 9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. 10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

Velen zullen hun trouw bewijzen en gereinigd en gelouterd worden.

(Daniel 12:11-12) 11 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. 12 Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt.

Met de dood van de twee getuigen is het brengen van (lof-)offers beëindigd. Want de heiligen zijn in zijn (Antichrist) hand gegeven worden (Daniël 7:25-26). Vanaf de opstanding van de twee getuigen tot de grote oorlog Har–Mágedon zijn het 1290 dagen.
1290 dagen = 3,5 profetische jaren (van 360 dagen) + hoogstwaarschijnlijk 1 ingevoegde schrikkelmaand, de 2e maand Adar.
De 3,5 profetische jaren van de 2e helft van de 70e jaarweek + 1 extra maand.

1e helft70e  jaarweek (Dan. 9:27, 8:14):  Dan. 7:25-26, Dan. 12:7, Op. 11:2-3, 13:5-7
2e helft 70e jaarweek (Dan. 9:27, 8:14): Op. 12:6, Op. 12:7-9, Op. 12:14

Begin 2 getuigen profetie tot dood profeten:    3,5 tijden of 1260 dagen – 1260 dagen
Opstanding getuigen tot einde 70e week:         3,5 tijden of 1260 dagen – 1260 dagen
.                                                                         ingevoegde maand Adar –    30 dagen
.                                                                         Armageddon                   –     45 dagen
.                                                                               ———————————————-
Wederkomst                                                    Vanaf begin getuigenis    2595 dagen

Vanaf de tijd dat de 2 getuigen in de hemel zijn opgenomen en het steeds terugkerende offer is weggenomen, dan zal de verwoestende gruwel opgesteld worden. De Antichrist dwingt dan dat iedereen het beeld (Satan) moet aanbidden en als bevestiging een merkteken moet accepteren om te kunnen kopen of verkopen. Anders wordt u gedood (Op.13:14-17). Satan en zijn engelen worden dan na een strijd met Michaël en zijn engelen uit de hemel geworpen (Openbaring 12:7-9), en hij heeft grote woede naar getrouwe Christenen toe. Dat zal het moment zijn dat de aanbidding van het beest en het bijbehorende merkteken ‘verplicht’ zal worden en met geweld worden opgedrongen. Christenen moeten dan klaar staan om alles achter te laten en te vluchten als nomaden, naar de bergen of plaatsen waar ze niet opvallen of verraden worden. Houdt altijd vertrouwen in uw hemelse Vader, en wees ervan verzekerd dat de opname in de hemel dan snel komt. In de laatste 45 dagen wordt de oorlog van Har–Mágedon gevoerd, de oorlog tegen alle Christenen (Matt. 24:9-13,21). Daarna zal de Zoon des mensen met een trompet van God (1Tess. 4:16) uit de hemel neerdalen om zijn discipelen op te nemen in het Nieuwe Jeruzalem. Zijn discipelen moeten zonder aarzelen meekomen.

Gedurende deze 2e helft van de jaarweek zal de hemelse engelenorganisatie, de vrouw, op arendsvleugels vluchten naar de woestijn en daar gevoed worden voor 1260 dagen:

(Openbaring 12:1,6) 1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren….6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.

De opname in de hemel gebeurt in twee fases, eerst gaan de heiligen de Heer tegemoet in de lucht, in de allerlaatste fase wordt de grote schare Christenen opgenomen.
(zie hiervoor het artikel: Nieuwsbrieven 6. De opname in de hemel)

Tot slot van de serie:

Veel mensen in deze wereld zijn verdoofd, getraumatiseerd of depressief gemaakt door kinderen van Satan die angst blijven aanzwengelen.
Mensen krijgen er paniekaanvallen, een slaapstoornis of angststoornis van. Ook veel Christenen. Jezus waarschuwde voor valse profeten die altijd weer misleiden:

(Mattheüs 24:11,25) 11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden….24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

Het beste is om te stoppen met het lezen van die kranten en het kijken van propaganda TV met de bijbehorende angst-reclameblokken. De politici beloven licht aan het einde van de tunnel maar doen beslist niet wat ze zeggen.
Haal je focus af van datgene waar u zo angstig, boos of verdrietig van wordt.
Focus op wat vrede brengt, wat goed is, focus op Gods woord.
Wees nooit bevreesd om Jezus te dienen en doe dat met opgeheven hoofd:

(Johannes 12:25-26) 25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. 26 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *