8. Jongeren, de bestemde tijd is aangebroken

8. Jongeren, de bestemde tijd is aangebroken.pdf

Welke bestemde tijd is er dan aangebroken?
The Petrodollar Is Dead! Long Live The IMF World Reserve Currency!
Het IMF stopt met het uitlenen in US-dollars en begint zijn eigen valuta te gebruiken.
Het wereldwijde geldsysteem heeft een aanvang genomen met hun ‘special drawing rights’ (SDR’s).  De waarde van de SDR wordt berekend op basis van een gewogen mandje met belangrijke valuta’s, waaronder de Amerikaanse dollar, de euro, de Japanse yen, de Chinese yuan en het Britse pond.
Rusland heeft eveneens recent al aangegeven dat het in dollars afgewikkelde aandeel van de handel tussen Rusland en China is gedaald tot onder de 50% (In 2015 was dit nog 90%).
Het IMF, Internationaal Monetair Fonds, is een organisatie van de Verenigde Naties.
De superrijke Rockefeller Foundation heeft een grote invloed op de VN.
Het is een eerste stap, maar de machtige Amerikaanse petro-dollar zal hiermee gaan afbrokkelen.
Het zal het einde betekenen van de dollar als world reserve currency en het begin van de ondergang van de 7e wereldmacht, de VS, door faillissementen van financiële instellingen. Ook wereldwijd zal dit financiële problemen geven, deze instellingen hebben internationale koppelingen. Op termijn zal dan weer de financiële redding volgen van de 7e wereldmacht, de VS, en de installatie van de Antichrist.

Om die reden is er broodnodig een hele nieuwe generatie jonge overtuigde Christenen nodig. Een generatie krachtige Christenen om het Christelijke werk in de laatste dagen samen mee uit te voeren. Oudere Christenen zullen hierbij maximaal ondersteunen in wat ze kunnen doen en kunnen toevoegen.
Want de tijd om Christenen uit alle Christelijke stromingen bijeen te brengen is nu aangebroken.

Thema: De kinderen van God, overal verspreid, moeten nu bijeen gebracht worden

Christus loskoop offer

Een korte inleiding (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling):
Christus offer was in eerste instantie voor berouwvolle Joden, voor het Joodse volk. Alleen de Joden vormden destijds Abrahams zaad. Later werd het offer van Christus ook geldig voor de heidenen of niet-Joden, al degenen die berouw hadden en geloof stelden in Gods Zoon:

(Galaten 3:7-9,16) 7 Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden. 9 Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham….16 Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus.

Volgens Galaten is de belofte aan Abraham van een nageslacht uiteindelijk bedoeld voor allen die zich met Christus hebben ‘bekleed’. Dus de belofte heeft betrekking op alle bewust gedoopte Christenen:

(Galaten 3:26-29) 26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. 28 Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. 29 En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte, erfgenamen.

Want onze hemelse Vader heeft het zo beslist dat we ‘door Jezus’ als kinderen zullen worden aangenomen:

NBG51 (Efeze 1:5-7) 5 In liefde heeft Hij (God YHWH) ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade….

De profetie van Kajafas:
Abrahams huidige zaad – het Christelijke volk – moet nu dringend bijeengebracht worden:

(Johannes 11:49-52) 49 Maar een van hen, Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was, zei tegen hen: U weet niets, 50 en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één Mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat. 51 Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk, 52 en niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God, overal verspreid, bijeen te brengen.

De profetie van Kajafas in Johannes 11:52 spreekt over het bijeenbrengen van Gods volk.
Kajafas had blijkbaar niet eens door dat hij als hogepriester een profetie aan het uitspreken was over de kinderen van God, een profetie over allen die in de Zoon van God geloven. Want Jezus ‘loskoop offer’ is bedoeld om alle mensen de kans te geven om bevrijd te worden van de slavernij van zonde en dood. Die tijd om bijeen te brengen is nu aangebroken. Niet om alle Christenen als groep bij elkaar te verzamelen, maar om alle  Christenen eensgezind wereldwijd afgestemd te krijgen.

Tegenstand van valse profeten

We kunnen dit virus alleen verslaan als we samen strijden’ luidt de bedrieglijke boodschap.
Zeker, we gaan allemaal samen strijden om dit propaganda-virus te verslaan. Door allemaal samen deze genetische modificatie therapie voor onszelf te weigeren, deze verheffing boven God.
Als we graag op termijn neurologische schade willen of onvruchtbaar willen worden, een miskraam willen of kanker, dan melden we ons wel weer. En blijf van onze kleintjes en kinderen af!

 baby   
  

Opportunistische politici laten zich – in dit hele vaccin gebeuren – gebruiken als marionetten. De boodschappen komen uit de propaganda- en marketing-wereld van influencers en gedragspsychologen.  ‘We moeten het doen voor het grotere goed’, met dat soort leugens komen ze als het uit de hand loopt.
Zulke lieden moeten zich schamen voor hun schandalige gedrag om mensen psychologisch bij herhaling te blijven hersenspoelen en van elkaar te isoleren. Ze worden aangestuurd door de exorbitant rijken en door kwaadaardige filantropen met hun foundations en (farmaceutische) belangen:

(Mattheüs 7:15) 15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
(Mattheüs 24:11) 11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.

Want de farmaceutische industrie wil met hun messengerRNA vaccins voor God spelen.
Er vindt wereldwijd verraad plaats door opgeleide mensen die beter konden en moesten weten. Door gezondheidsdiensten, outbreak teams, door zeer veel medici, virologen en immunologen:

(Micha 3:11) 11 Hun hoofden spreken er recht voor geschenken, hun priesters onderwijzen voor loon, hun profeten plegen waarzeggerij voor geld….

Artsen hebben – in tegenstelling tot de huidige dierenarts-virologen – de eed van Hippocrates afgelegd om de best mogelijke zorg te bieden in het belang van de patiënt.
Christenen gaan niet strijden om deze exorbitant rijken met hun eugenetica agenda te behagen.
Er is een toepasselijk gezegde: ‘Deze lieden hebben hun ziel aan de duivel verkocht’:

(2 Korinthe 10:5) 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,….

We gaan als Christenen wel strijden om de Christelijke overtuiging  geografisch uit te breiden en compromisloos te verdedigen. Om de Christelijke identiteit opnieuw wereldwijd op de kaart te zetten.
De Christelijke identiteit van naastenliefde en vergeving. Om op te komen voor ongeboren leven, voor ouderen, voor mensen met een trauma of met een fysieke beperking. Om samen te delen als er nood is:

(Mattheüs 12:30) 30 Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen.

De komst van de Antichrist:
Elke menselijke geest die het evangelie en offer van Jezus ontkent, ademt de geest van de Antichrist:

(1 Johannes 4:3) 3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.

De Antichrist, de zoon van het verderf, zal verschijnen wanneer de 7e wereldmacht financieel weer zal worden hersteld (zie voor het herstel van de 7e wereldmacht: 5. Het boekje van Johannes):

(Openbaring 13:14) 14 En het (beest met 2 horens – de Antichrist) misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest (de 7e wereld macht). En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest (de 7e wereld macht) dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.
(2 Thessalonicenzen 2:8-10) 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.

Als de 7e wereldmacht dan weer hersteld is, zal de Antichrist als koning een Nieuwe Wereld Orde initiëren, door de controle van alle mensen en middelen via een kleine groep (rijken) te centraliseren. Met het confisqueren van alle eigendom en gebruikmaking van surveillancetechnologieën, vrijheidsbeperkingen en vaccinatiepaspoorten zoals die nu in China uitgeprobeerd worden.
De mensheid zal vervallen in slavernij aan de exorbitant rijken door dit feodale gedachtegoed:

(Daniël 8:24) 24 Zijn (Antichrist) kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten,….

Een nieuw Christelijk front vormen

Wordt als jonge Christenen volgers van de apostelen, die onder beproevingen het evangelie van vrede verkondigden en waar ze maar konden aan iedereen vertelden hoe ieder mens gered kan worden:

(Filippenzen 3:17-19)  17 Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. 18 Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. 19 Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen.

Loop niet in de val van deze mensenwereld, die zal eindigen in verderf en die zal worden vernietigd.
Als eerste moeten wereldwijd de Christenen bijeen gebracht worden om in harmonie te kunnen onderwijzen. Zal het gemakkelijk zijn om verzwakte Christenen wereldwijd bijeen te brengen?
Hoe heeft Jezus dat destijds ervaren onder het grootste deel van het Joodse volk?

(Mattheüs 23:37) 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!

Denk altijd aan de beloofde nieuwe aarde, waar we terug zullen keren naar een grandioze schepping. Met nederigheid en respect voor alle levende wezens en voor de prachtige plantengroei en natuur.
Overvloedige wijsheid en kennis van God (YHWH) zal ons ten deel vallen:

(Spreuken 2:6) 6 De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.

De wereldwijde Christelijke organisatie moeten we weer eensgezind op de rit proberen te krijgen.
Spreekt dit gedachtegoed van ‘bijeen brengen’ jou aan en heb je hierover al ideeën?
We weten hoe de Islam oprukt en hoe de goddeloosheid en afgoderij over de hele wereld oprukt.
Wanneer de twee getuigen verschijnen, moeten we klaar zijn met de voorbereidingen en mogen we hen ondersteunen in dit laatste wereldwijde getuigenis. Dat zal de laatste kans zijn voor alle mensen.
Maar nu eerst de beginfase voor een nieuw Christelijk front; Het contact herstellen:

(Mattheüs 10:16) 16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven.

Weg dus van de grootschalige stromingen en terug naar de eerste Christelijke gemeenschappen.
Naar de huiskring toe zoals bij de eerste Christenen, als onafhankelijke studiegroepen.
Maar met onderling contact, om het werk af te stemmen en het als een olievlek te verspreiden.  De tijd is nu aangebroken om de strijd te voeren voor Christelijke waarheid, vrijheid en goedheid.

Graag zoveel mogelijk positieve reacties, van jong en oud. Ook al lijken de ideeën voor de hand liggend of niet haalbaar. Sluit je daarom aan, samen kunnen we veel betekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *