1. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

1. Het offer voor Satan.pdf

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.

.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het boek Jesaja staat veel geschreven over Gods zondige volk in die dagen (Jes. 1:4). Jesaja was profeet in het zuidelijke 2 stammenrijk Juda met als hoofdstad Jeruzalem en was een tijdgenoot van Micha en van Hosea die profeet was in het noordelijke 10 stammenrijk Israël. Er staan in het boek Jesaja diverse passages beschreven over de unieke eigenschappen van de Messias en Zijn vrederijk en wat de Christus zou moeten ondergaan. Er is tevens veel te vinden over de gelukkige en veilige toekomst die getrouwen ten deel zal vallen. Het boek Jesaja bevat tussendoor steeds gedeeltes over de Messias die zou komen en de zegeningen op de beloofde veilige nieuwe aarde.
Onderstaand zal de steeds terugkerende inhoud zijn van deze artikelenreeks, m.b.v. het boek Jesaja:

A – De huidige actuele stand van zaken in de wereld
B – De voorzegde Messias, onze redder
C – Waarschuwingen en de zegeningen voor Gods volk in het toekomstige koninkrijk

(Jesaja 1:1) 1 Het visioen van Jesaja, de zoon van Amoz, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, koningen van Juda.

A – De huidige actuele stand van zaken in de wereld

Wat te doen als je op een groot aantal mensen niet meer kunt vertrouwen?
Als de vertrouwde omgang heeft plaatsgemaakt voor leugens?
De kinderen van Satan, de helpers  van de Antichrist,  hebben wereldwijd massa’s angstige mensen gevonden om te offeren voor Satan. Ze hebben de Satanische angstaanjagende leugens opgezegd (ingegeven door gedragspsychologen) en hebben groot succes in het moedwillig naar het offeraltaar begeleiden van de Covid-19 discipelen:

(Daniël 8:24) 24 Zijn (Antichrist) kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen.

Thema: Veel mensen hebben het volste vertrouwen in de kinderen van Satan

Ja, de Antichrist werkt al op de achtergrond, hij heeft zich alleen nog niet officieel gepresenteerd.
Hij is nu in het stadium van wereldwijd verderf aanrichten en zijn kracht zal groot worden.
Eerst is de wereldbevolking doodsbang gemaakt voor een virus waarvan blijkbaar in China mensen spontaan dood op straat vielen, maar nergens anders. Vervolgens wordt ieder werkend medicijn verboden en zijn alleen vaccinaties geoorloofd als de oplossing. Terwijl dat toch echt anders is vastgelegd in de medische regels in de code van Neurenberg (De Nürnberg Code – 1947). De code van Neurenberg, de eerste 5 bepalingen:

  1. Vrijwillige instemming is absoluut essentieel;
  2. Het experiment mag alleen uitgevoerd worden als geen enkele andere methode (of medicijn) werkt, moet vruchtbare resultaten voor het welzijn van de samenleving opleveren, en mag beslist niet willekeurig en onnodig van aard zijn;
  3. Er dienen eerste uitvoerige dierproeven mee worden verricht, en uitgebreide studies naar worden gedaan, die resultaten opleveren die het experiment rechtvaardigen;
  4. Alles moet in het werk worden gesteld om onnodig lichamelijk en mentaal lijden, en alle vormen van gezondheidsschade, te voorkomen;
  5. Geen enkel experiment mag worden uitgevoerd als op voorhand te verwachten is dat er mensen door gewond raken, of zelfs aan overlijden; Vrijwillige instemming bij een experimentele geneeswijze is absoluut essentieel en mag alleen uitgevoerd worden als er geen enkele andere methode (of medicijn) werkt.

Covid-19 vaccins zijn geen vaccins zoals op de traditionele manier toegepast.
Vaccin betekent een injectie of een ingeslikte dosis van een verzwakte, dode of gefragmenteerde bacterie, virus of ander infectieus organisme waartegen u probeert te immuniseren. Voor deze vaccins zijn de dierproeven overgeslagen.
De wereldwijd toegepaste genetische modificatie therapie is strijdig volgens diverse artsen als erkende geneesmiddelen  zoals o.a. Ivermectine en Hydroxychloroquine met zink werkzaam zijn. Orthopedisch chirurg en voorzitter van de ‘Concerned Doctors and Citizens of the Philippines’, Dr. Benigno Agbayani, citeerde 80 klinische onderzoeken die aantonen dat het antiparasitaire medicijn Ivermectine 89 procent effectief is bij het voorkomen van infectie en 80 procent effectief bij de behandeling van COVID-19.

Nadat het vaccineren in India was begonnen begin 2021 ontstond er een golf van doden.
Na de behandeling met o.a. Ivermectine nam deze golf van doden sterk af:

De gezondheidsdiensten in India wisten blijkbaar toch wel dat het middel werkt.

Er mogen in diverse landen echter geen geneesmiddelen worden gebruikt zoals hydochloroquine en Ivermectine op straffe van hoge boetes. Artsen met alternatieven behandelingen worden gecensureerd en beboet. Artsen in Nederland riskeren een boete van 150.000 Euro.
De arts Peter McCullough verklaarde dat in april een nieuwe wet is aangenomen in Queensland,  Australië, over het gebruik van hydroxychloroquine. Als Australische artsen coronapatiënten proberen te helpen met dit middel riskeren ze zes maanden gevangenisstraf.
Geneeskunde gaat vaak over beslissingen op leven en dood. De ‘Eed van Hippocrates’, die elke arts aflegt bij het ontvangen van zijn geneeskunde-graad, houdt in dat de arts de geneeskunde zo goed als hij kan zal uitoefenen in dienst van de medemens.

Voorlopig kan een verplichte vaccinatie nog geweigerd worden als we ons beroepen op artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Unesco: ‘Iedereen heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.’

Kinderen van Satan laten echter geen of weinig ruimte om te ontsnappen aan de vaccins.
Waarschuwingen om afvalligen en goddelozen te beschermen helpt meestal niet, maar getrouwe Christenen staan gelukkig open voor advies:

(Spreuken 2:1-2,11-14) 1 Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt, 2 om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht…. 11 Bedachtzaamheid zal over jou waken, inzicht zal je beschermen, 12 om je te redden van de verkeerde weg, van de man die verderfelijke dingen spreekt, 13 van hen die de rechte paden verlaten om op de wegen van de duisternis te gaan, 14 van hen die zich verblijden in kwaad te doen, zich verheugen in verderfelijk kwaad….

Ja, zullen veel mensen zeggen, maar ik geloof niet in Satan of in de kinderen van Satan.

‘Ik geloof echt niet in Satan of in kinderen van Satan!’
Toch wel. Ieder mens weet van nature dat een ander mens doden slecht is. Heel veel gezondheidsmedewerkers handelen gewetenloos door hun medemensen niet te helpen maar onomkeerbaar grote problemen te bezorgen door van mensen spike-eiwitten fabrieken te maken die blijkbaar niet meer uitgezet kunnen worden (Zie verder in het artikel). Niemand kan zeggen hoelang deze productie van spike-eiwitten nog doorgaat:

(2 Korinthe 11:14-15) 14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 15 Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.

‘Maar naar de kinderen van Satan luisteren doe ik zeker niet!’
Toch wel. Door het verwerpen van God wordt je een deel van deze wereld, een wereld die gerund wordt door Satan als heerser (Joh. 12:31). Satan betekent tegenstander van God, dus hij is een tegenstander van Gods volk, een tegenstander van liefdevolle vredige mensen die elkaar zoveel mogelijk ondersteunen. Het laatste wat liefdevolle mensen willen is om een ander tekort te doen:

(1 Timotheüs 5:15) 15 Want sommigen hebben zich al afgewend, de satan achterna.
(1 Korinthe 10:21) 21 U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deelhebben aan de tafel van de Heere én aan de tafel van de demonen.

Eigenschappen van de vaccinatie

Alle Covid-19 vaccinaties bewerkstelligen dat het lichaam spike-eiwitten gaat aanmaken.
Deze spike eiwitten (bij producenten zoals bij Pfizer en Moderna verpakt in nano-partikelen) hebben tot doel om ons lichaam antilichamen aan te laten maken om een virus met eenzelfde genetische code aan te vallen.
Dat is de theorie althans. In de virologie is men echter bekend met het ontstaan van ‘infectie-versterkende antilichamen’ (Antibody-Dependent Enhancement) waarbij virussen een andere mogelijkheid vinden, een mutatie gaan vormen.

Volgens het RIVM: De vaccins van BioNTech/Pfizer en van Moderna zijn RNA ribonucleic acid -vaccins (ribonucleic acid vaccins). In deze RNA-vaccins zit een vetbolletje met daarin een instructie (code) die ervoor zorgt dat je cellen spike-eiwitten gaan maken.  Dit zijn de uitsteeksels op de buitenkant van het coronavirus. Het afweersysteem herkent deze spike-eiwitten als lichaamsvreemd en gaat antistoffen maken. De vaccins van AstraZeneca en van Janssen zijn vectorvaccins. In deze vectorvaccins zit een onschadelijk gemaakt verkoudheidsvirus (dat zich niet kan vermenigvuldigen) met daarin een instructie (code) die ervoor zorgt dat je cellen spike-eiwitten gaan maken. Net als bij de RNA-vaccins reageert het afweersysteem door antistoffen aan te maken.

Een groep van 57 vooraanstaande wetenschappers, artsen en politieke experts hebben een rapport  uitgebracht waarin wordt opgeroepen de veiligheid en werkzaamheid van de  huidige COVID-19 ‘ vaccins ‘ in twijfel te trekken, en roept nu op tot een onmiddellijke stopzetting van alle vaccinatieprogramma’s.

De naam ‘vaccins’ zou niet voldoen aan de definitie van het woord vaccin en het zou beter zijn om hen te bellen  gen -therapie  of  vaccin vector therapie.
Het is het verheffen boven God, het verheffen boven de grandioze schepping:

(2 Thessalonicenzen 2:3-4) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.
(Daniël 11:36) 36 Die koning (de Antichrist) zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren.

Beknopt overzicht van het immuunsysteem
Ons immuunsysteem is zeer complex en zeer uitgebreid. Daarom volgt hier slecht een beknopt overzicht.
Een macrofaag (grote eter) is een soort witte bloedcel van het immuunsysteem  voor het opruimen van bacteriën, andere vreemde cellen, ziekteverwekkers, celresten en ander ‘lichaamsvreemd afval’.
Macrofagen vind je in het hele lichaam in bijna alle weefsels en organen. De locatie van de macrofaag bepaalt de grootte en het uiterlijk ervan. Het zijn fagocyten, de opruimers in het lichaam. De macrofagen helpen ook bij het aansturen van de lymfocyten.
De drie belangrijkste soorten lymfocyten zijn T-cellen, B-cellen en NK-cellen (natural killer–cellen).
Deze lymfocyten zijn een kleinere soort witte bloedcellen en zijn tevens fagocyten (opruimers).

T-cellen zijn afweercellen. Er zijn verschillende soorten T-cellen, en zijn onderdeel van cel-immuniteit door de T-celreceptor. Dat is een eiwitcomplex dat op het oppervlak van T-lymfocyten wordt aangetroffen en dat verantwoordelijk is voor het herkennen van fragmenten van antigeen (dat is een molecuul dat zich bevindt aan het oppervlak van een virus of bacterie), het herkennen aan de hand van eerdere virussen of bacteriën.
B-cellen zijn primair verantwoordelijk zijn voor de humorale immuniteit.  Er zijn verschillende soorten B-cellen. Het humorale immuunsysteem heeft als taak het verdedigen van het lichaam door middel van antilichamen.
NK-cellen (natural killer–lymfocyten) zorgen voor een immuunreactie bij tumoren en bacteriën (pathogenen).
De NK-cellen zijn snel reagerende grote lymfocyten die cellen aanvallen met een uitscheiding van cytokinen, wat cellen vernietigen betekent door een chemische uitscheiding.

De gerespecteerde professor Sucharit Bhakdi (zie hieronder) heeft over de antilichamen een iets andere benadering, waarbij de antilichamen nauw samenwerken met de verschillende lymfocyten.

Dokter Sucharit Bhakdi, voormalige emeritus hoofd van het Instituut voor Medische Microbiologie en Hygiëne van de Johannes-Gutenberg-Universität in Duitsland legt uit:
Alle mensen hebben lymfocyten, het natuurlijke afweersysteem van het lichaam tegen virussen, waaronder de griep. Het is een ‘basis principe’ van immunologie.
Wanneer een virus een proteïne of eiwit produceert in een van onze cellen, produceert het afval. Het is als het bouwen van een huis, en er wordt afval geproduceerd in het proces. Dit afval wordt als vuilnis voor de deur gezet. Dit afval wordt herkend door lymfocyten, waaronder killer lymfocyten, die we allemaal hebben.
Ze herkennen het afval als Coronavirus-afval omdat deze lymfocyten al eerder andere Coronavirussen zijn tegengekomen. Misschien vorig jaar of het jaar daarvoor. Deze lymfocyten hebben een lang geheugen.
Als we een SARS-COV-2-infectie hebben of krijgen en het dringt echt de cellen binnen, dan reproduceert het zichzelf. Het afval dat door dit proces wordt geproduceerd, wordt buiten de deur van de longcel geplaatst, en dan herkent deze killer-lymfocytcel uit voorgaande jaren de zieke cellen en doodt de cel.
Dat is hoe het vuur wordt gedoofd. De fabriek is vernietigd en de virussen worden niet meer geproduceerd. De persoon herstelt en is weer gezond. De killercellen zijn veel en veel effectiever in het uitschakelen van virussen dan antilichamen volgens Dr. Bhakdi. Dat is het belangrijkste herstelmechanisme bij een SARS-COV-2-infectie.

Maar als men het vaccin gebruikt om het genetisch materiaal van het virus in te spuiten en het gaat naar delen van het lichaam waar het niet hoort (dus buiten de luchtwegen), en dit afval daar ontstaat, dan zullen de killerlymfocyten het genetisch materiaal in deze delen van het lichaam beschouwen als het virus. Het zal zo gebeuren dat de killerlymfocyten er heen zullen gaan en deze cellen zullen doden. Dat is wat we noemen een auto-immuun reactie. Dat is bij deze vaccins niet uitgetest. Wat je dan ook doet met het nemen van een coronavaccin, is het lichaam klaar maken voor een massale auto-immuunreactie, wat ook wel een cytokinestorm wordt genoemd.

Volgens de Ierse microbiologe Professor Dr. Dolores Cahill zullen de gevaccineerden, als ze in contact komen met ‘wilde’ corona-virussen, hier met een cytokinestorm  op reageren.

Volgens Dr. Larry Palevsky vergiftigen de gereproduceerde spike eiwitten na de vaccinatie het bloed met spike-proteïnen. De door de cellen gereproduceerde spike-eiwitten kunnen zich binden aan receptoren door het hele lichaam. Dit  spike-proteïne wordt doorgegeven aan niet gevaccineerden, waarschijnlijk via huidcontact, zweten of speeksel wat uit de mond komt.

Het Salk Institute for Biological Studies heeft op 30 april 2021 een artikel gepubliceerd waarin wordt aangetoond dat COVID-19 een vaatziekte is. Het spike-eiwit speelt een sleutelrol bij deze ziekte. Volgens het instituut worden de bloedvaten in het lichaam door de spike-eiwitten beschadigd met als gevolg ontstekingen.
Het spike-eiwit hecht zich volgens wetenschappers van de Universiteit van British Columbia in Canada aan het receptoreiwit ACE2 dat zich op het oppervlak van de cel bevindt, om vervolgens de cel binnen te dringen. Met bloedstollingen, herseninfarten, neurologische schade, bloedingen en oog- hart- en long-problemen  tot gevolg.

Een ongekend ‘experiment’ op de mensheid
Dr. Carrie L. Madej is een internist in Forest Park, Georgia, en zei in een recent interview met de New American: ‘Het is een experimenteel vaccin wat nog nooit is toegepast bij mensen’.
Recombinant code, een samengestelde genetische code met behulp van  computers.
Dit syntetische RNA wordt in een eveloppe van nano partikelen met behulp van een vloeistof geïnjecteerd. Uw eigen immuunsysteem en cellen worden misleidt en maken die virus-code vervolgens zelf aan. De code lijkt op die in de vrouwelijke placenta en van mannelijk sperma, de vruchtbaarheid wordt aangetast. Het zijn samengestelde vaccins met behulp van hydrogel. Hydrogel (magnetische hydrogel) is ontwikkeld door DARPA voor menselijk gebruik.
[Het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) is een onderzoeks- en ontwikkelingsagentschap van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van opkomende technologieën voor gebruik door het leger.]  Het is een vloeibaar gemaakte nano-versie in uw lichaam.

Volgens Pfizer’s eigen documenten kan wat in de vaccins zit worden overgedragen van gevaccineerden op niet-gevaccineerden door inademing en huidcontact:

  1. Als een man die niet gevaccineerd is, een vrouw aanraakt die wel gevaccineerd is of iets van haar adem inademt (met andere woorden, haar tegenkomt op bijvoorbeeld zijn werk in het kantoor) en hij heeft vervolgens seks met zijn vrouw, kan zijn vrouw een bijwerking krijgen en moet zij het krijgen van kinderen vermijden!
  2. Als een vrouw die nog nooit is gevaccineerd in contact komt met een vrouw die wel is gevaccineerd, kan het gebeuren dat zij: Een miskraam krijgt, een spontane abortus krijgt, haar baby vergiftigt via de borstvoeding, grote problemen krijgen bij de bevalling.

Onderzoekers onder leiding van Liguo Zhang van het Whitehead Institute for Biological Research in Cambridge hebben in hun onderzoek dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences, aangetoond dat de genetische code van het mRNA van de SARS-CoV-2-vaccin kan integreren in het genoom (DNA) van de menselijke gastheercel via een proces dat bekend staat als omgekeerde transcriptie. SARS-CoV-2 is echter niet het enige virus dat in het menselijk genoom kan integreren: Tot acht procent van het menselijk genoom of DNA bestaat uit ‘oude’ virussen, volgens deskundigen.

Gezondheidsinstanties veranderen de definitie van wat een vaccin is en wat een pandemie is. Ieder mens kan dus zien en weten dat er gewetenloze slechte mensen zijn die hun geweten dichtgeschroeid hebben:

(1 Timotheüs 4:1-2) 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 2  door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.

Iedereen die vervalt in goddeloosheid of Christelijke afval zal opgejaagd worden om de wil van deze kinderen te volbrengen of om ook lid te worden van de synagoge van Satan:

(Lukas 21:12) 12 Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam.

Wat zeer veel mensen wereldwijd niet door hebben is dat ze op het Baäl altaar van Satan geofferd worden. Satan is een mensenmoordenaar vanaf de eerste mensen Adam en Eva:

(Johannes 8:44) 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Het aantal sterfgevallen blijkt toe te nemen naarmate meer mensen worden gevaccineerd. Het is het best te omschrijven als een verkapt euthanasie programma.
De lockdowns zullen de rest van de schade veroorzaken wereldwijd voor mensen die voedseltekorten hebben.
Zeker, de gevaccineerde en geofferde mensen krijgen misschien 1 a 2 jaar een voordeel van pleziertjes en reizen. Maar dan is het over. Het offeraltaar is al in gereedheid gebracht:

(Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Thee uit dennennaalden (dubbele naalden) heeft een ontsteking remmend effect:
RECEPT voor iedere dag, ook voor de kinderen.
Per persoon een bosje groene dennennaalden nemen, wat past tussen duim en wijsvinger in gesloten positie. Wassen en in stukjes van 1 cm snijden.
Water opwarmen tot bijna aan de kook.
Dennennaalden +/- 20 minuten laten trekken, op het laatst met een stamper fijndrukken.
Een klein beetje ahorn of honing in een theeglas doen.
Dennennaalden thee door een zeef opschenken.
Goede gezondheid toegewenst!

Het feit dat er sprake is van massale censuur van afwijkende (vaccinatie) stemmen door Google/ YouTube, Facebook, Twitter, Wikipedia, enz., en even massale desinformatie door het opzettelijk verspreiden en weglaten van informatie door de  MainStreamMedia, zou iedereen zich moeten afvragen waarom dat gedaan wordt. Waarom mogen belangrijke virologen, microbiologen en immunologen niet gehoord worden?

Waarom is de druk op vaccinatie met de bijbehorende paspoorten zo groot?
In het volgende deel zal het Kabalisme en Communisme worden besproken.

B – De voorzegde Messias, onze redder

Jesaja geeft veel tekstplaatsen waarin over de Messias gesproken wordt, als hoop voor Gods volk:

(Jesaja 4:1-3) 1 Op die dag zullen zeven vrouwen één man vastgrijpen en zeggen: Ons eigen brood zullen wij eten en met onze eigen kleren zullen wij ons kleden. Laat ons slechts uw naam mogen dragen. Neem onze smaad weg! 2 Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. 3 Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is.

De Spruit (Jezus) zal volgens Zacharia zowel Koning zijn als Priester zijn, zoals Melchizedek dat ook was (zie Nieuws-brieven: 4. Nieuwe Jeruzalem; deel 1):

(Zacharia 6:12-13) 12 en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. 13 Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.

(Jesaja 7:14) 14 Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven. 
(Mattheüs 1:23) 23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.

(Jesaja 8:13-14) 13 De HEERE van de legermachten, Hem moet u heilig achten; Hij is uw vrees en Hij is uw verschrikking. 14 Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots en tot een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël,….
(Romeinen 9:33) 33 zoals geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
(1Petrus 2:6-8) 6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; 8 voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn.

(Jesaja 8:23) 23 Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals Hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal Hij in later tijd eer bewijzen aan de Weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea waar de heidenvolken wonen.
(Mattheüs 4:13-16) 13 Hij (Jezus) verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali, 14 opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: 15 Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken,….

(Jesaja 9:1,5-6) 1 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen….5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid….
(Mattheüs 4:16) 16 het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan.

C – Waarschuwingen en de zegeningen voor Gods volk in het toekomstige koninkrijk

Gods beloftes die voor de toekomst van Zijn volk zijn gemaakt zullen zeker bevestigd worden:

(Jesaja 2:2-5,12,19) 2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. 5 Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE….12 Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden….19 Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de grond, uit angst voor de HEERE en vanwege de glorie van Zijn majesteit, als Hij opstaat om de aarde te verschrikken.
(Micha 4:1) 1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, als de hoogste van de bergen en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen.
(Joël 3:10) 10 Smeed uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held.
(Openbaring 6:15) 15 En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen.

(Jesaja 8:10-13) 10 Beraam een plan – het zal verijdeld worden! Spreek een woord – het zal niet tot stand komen! Want God is met ons. 11 Immers, zo heeft de HEERE tegen mij gezegd, toen Zijn hand mij te sterk werd en Hij mij onderwees dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan: 12 U mag geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt; en waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. 13 De HEERE van de legermachten, Hem moet u heilig achten; Hij is uw vrees en Hij is uw verschrikking.

(Jesaja 10:1-3) 1 Wee hun die verordeningen van onrecht instellen, en de schrijvers die onheil voorschrijven 2 om de armen van hun recht weg te duwen, en de ellendigen van Mijn volk van het recht te beroven, zodat weduwen hun buit worden, en zij wezen uitplunderen. 3 Maar wat zult u doen op de dag van de vergelding, bij de verwoesting die er vanuit de verte aankomt? Naar wie zult u vluchten om hulp en waar zult u uw rijkdom laten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *