2. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

2. Het offer voor Satan.pdf

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we uitgebreid gesproken over de gevaarlijke spike-proteïnen die de Covid-19 vaccins genereren. De fabrikanten van de vaccins beweren dat de effectiviteit van hun vaccins zeer hoog is: Pfizer en Moderna vaccins hebben volgens eigen zeggen 95% effectiviteit.
Bij een groot onderzoek van BioNTech en Pfizer waren ongeveer 44.000 mensen betrokken, en na filtering werden de onderzoeksgegevens van 36.000 personen betrokken in de resultaten:

EMA (European Medicines Agency): ‘De werkzaamheid werd berekend bij meer dan 36.000 mensen vanaf 16 jaar (inclusief mensen ouder dan 75 jaar) die geen teken hadden van een eerdere infectie. De studie toonde een afname van 95% in het aantal symptomatische COVID-19-gevallen bij de mensen die het vaccin kregen (8 gevallen van de 18.198 kregen COVID-19-symptomen) in vergelijking met mensen die een placebo kregen (162 gevallen van de 18.325 kregen Covid19-symptomen). Dit betekent dat het vaccin in de klinische proef een werkzaamheid van 95% heeft aangetoond.’

Onderzoeksresultaten: vaccingroep 18.198 – 8 gevallen;   placebogroep 18.325 – 162 gevallen. Moderna presenteerde een soortgelijk onderzoeks-rapport.
Deze cijfers gaan echter over de kans op ernstig ziek worden op basis van de PCR test.
Kary Mullis, de uitvinder van de PCR-technologie, heeft duidelijk aangegeven dat de test niet geschikt is om te testen of iemand ziek is, of om de aanwezigheid van een actieve besmetting te detecteren, of om een infectieuze ziekte te diagnostiseren.

[De PCR- of ‘Polymerase Chain Reaction’-test is te vergelijken met archeologie. Bij de archeologie geeft sporenonderzoek inzicht over iemands leefwijze uit het verleden. Ook bij de PCR test poogt men  te ontdekken welk proces er in een lichaam kan zijn geweest door restanten fragmentjes genetisch materiaal (DNA of RNA) van een gepasseerd cellenproces te vergelijken met verschillende genen (primers). Omdat een staal onvoldoende materiaal oplevert, ondergaat het een sterke amplificatie (of uitvergroting door dupliceren). Er wordt aanbevolen om die amplificatie onder de 24 te houden maar veel laboratoria passen zelfs tussen de 35 en 45 toe met steeds grotere kans op vals positieven.]

Het Covid-19 virus is nooit geïsoleerd, gepurificeerd en geïnjecteerd om dezelfde symptomen te zien. De primers die in de PCR test worden toegepast zijn slechts ‘aannames’ van (seizoensgebonden) influenza, rhinovirus of coronavirussen. Deze virussen komen ieder jaar voorbij. Blijkbaar worden de vaccins  op deze primers afgestemd met hun spike eiwitten of vice-versa. En dat is gelukt volgens het rapport van Pfizer, omdat de spike-eiwitten aanslaan voor de juiste resultaten:
162 : 183,98 (=1%) = 0,88 %
.   8 : 181,98 (=1%) = 0,04 %

Het Pfizer vaccin heeft echter weinig te maken met de ziekteverschijnselen, waar sommigen behoorlijk ziek van kunnen worden. De vaccins en de PCR test lijken op elkaar afgestemd te zijn en het lijkt op afgesproken werk. Alle vaccin-fabrikanten hadden op zeer korte termijn hun product gereed t.b.v. het spike-eiwit. De vaccins zelf echter maken de mensen op termijn wel ziek, doodziek.

De effectiviteit van de vaccins samengevat:
De vermindering van kans op de echte ziekmaker door vaccinatie zal zeker nooit verminderd worden met 95%, omdat de PCR test daar niet voor geschikt is en de primers ook nog eens een aanname zijn. Wat mensen wereldwijd ziek heeft gemaakt, zal het vaccin dus beslist niet voorkomen of oplossen.
Waarschijnlijk is het navolgende de redenering van Pfizer:
8 gevallen = 5 % van 162 gevallen, dus er zijn 95% minder positieve PCR test-uitslagen.
Deze redenatie heeft veel overeenkomst met het sommetje;  Hoeveel is 4 gedeeld door 0 ?
De uitkomst hiervan is:  Delen door 0 is flauwekul! Dat is ook de uitkomst van de som van Pfizer.
Want juist in landen waar intensief wordt gevaccineerd pieken de dodenaantallen en door het gebruik in die landen van middelen zoals Ivermectine dalen de cijfers vervolgens.  Zoals dat het geval is in India en Mexico. Een ‘eyeopener’ voor al die bange mensen die denken dat ze na het vaccin nu ‘eindelijk veilig zijn’ en die door misleiding zijn gaan vertrouwen op de farmaceutische industrie met hun gevaarlijke vaccins, die  ernstige bijwerkingen geven. Want de werkelijke reden van deze vaccinaties heeft een heel andere bedoeling, zoals hieronder in het artikel zal volgen.
Onderstaand zal de ingedeelde inhoud zijn van dit artikel, m.b.v. het boek Jesaja:

A – De huidige actuele stand van zaken in de wereld
B – De voorzegde Messias, onze redder
C – Waarschuwingen en de zegeningen voor Gods volk in het toekomstige koninkrijk

Thema: Satan kiest heel bewust zijn kinderen

(Jesaja 30:1,9) 1 Wee de opstandige kinderen, spreekt de HEERE, om een plan te maken, maar niet van Mij uit; om een verdrag te sluiten, maar niet vanuit Mijn Geest; het is om zonde op zonde te hopen…9 Want het is een opstandig volk, het zijn leugenachtige kinderen, kinderen die niet willen luisteren naar de wet van de HEERE;.

A – De huidige actuele stand van zaken in de wereld

Sinds de oudheid horen we regelmatig dat er teveel mensen zijn op de aarde. De oplossing was voorheen altijd wereldoorlogen voeren en voor de ophitsers van oorlogen volgden grote winsten.
Echter, diezelfde satanische gedachte wordt nu ook weer geroepen: Er zijn teveel mensen op aarde. Dat roepen mensen zoals o.a. Rockefeller, Kissinger, Bill Gates en Ted Turner (oprichter CNN).
Natuurlijk is het beter als ieder mens op aarde een minimale ecologische voetafdruk zou hebben.
Maar wat deze kinderen van Satan roepen heeft feitelijk alleen op zichzelf betrekking met hun veelvuldige reizen met privéjets, hun landgoederen met alle denkbare luxe, hun exclusieve autoparken en hun buitensporige jachten.

Het zijn altijd weer die gladde satanische praatjes. Geloof ze niet, vertrouw op uw hemelse Vader. Uw hemelse Vader zal zijn kinderen nooit in de steek laten. Nooit.
Dat is de boodschap voor getrouwen door de hele Schrift heen, bij elke verzoeking weer.
Alle getrouwen sinds de eerste mensen zullen een plek op de nieuwe aarde ontvangen:

(Openbaring 7:9) 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.

Alle erfgenamen samen kunnen in totaal zomaar met 2 x zoveel zijn als dat er nu mensen op aarde zijn. Onze God YHWH zal nooit toestaan dat Zijn kinderen in de toekomst aan alles tekort zullen hebben en heeft de natuur met zijn plantengroei en dieren zo grandioos mooi gemaakt.
De aarde kan alle mensen volgens onze Ontwerper probleemloos voeden (Matt. 6:25-32).
Woestijnen zullen worden ontgonnen en de aarde zal een heerlijke vredige plaats worden:

(Jesaja 32:15-18) 15 Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden. 16 Het recht zal wonen in de woestijn en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld. 17 De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid. 18 Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust;

Maar nu willen deze satanische lieden de schepping die aan alle mensen is gegeven afpakken en alleen voor zichzelf hebben. Laat u daarom niet misleiden door deze aanhangers van Satan. Want hun vader Satan zocht en zoekt nog steeds mensen om te misbruiken, en als eerste altijd Gods volk.
Zoals hij loog tegen Eva en haar verleidde om te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Daarna at Adam er ook wat van waardoor de dood over de hele mensheid is gekomen:

(2 Korinthe 11:3) 3 Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is.
(Romeinen 5:12,14) 12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben….14 Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou.

Of om Kaïn, het eerste kind van Adam en Eva te beïnvloeden, om zijn broer Abel te doden:

(Hebreeën 11:4) 4 Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.
(1 Johannes 3:11-12) 11 Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben; 12 niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig.

Beschouw eens zijn grip op de Joodse religieuze leiders, om het Joodse volk (toen nog Gods volk) van God af te drijven door Gods woord krachteloos te maken met hun menselijke voorschriften en bepalingen. En ook om te bewerkstelligen dat het Joodse volk de Messias niet zou accepteren:

(Mattheus 15:6) 6 En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt.
(Johannes 8:44) 44 U (de Farizeeën en Schriftgeleerden) bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.
(Johannes 12:9-11) 9 Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat Hij (Jezus) daar was; en zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de doden opgewekt had. 10 En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden, 11 omdat omwille van hem velen van de Joden weggingen en in Jezus geloofden.

Of door zijn ingrijpen in de groep van intieme apostelen, door Judas Iskariot Jezus te laten verraden:

(Lukas 22:2-4) 2 En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Hem om te brengen, want zij waren bevreesd voor het volk. 3 Toen voer de satan in Judas, die de bijnaam Iskariot had, die bij het getal van de twaalf behoorde. 4 En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij Hem aan hen zou overleveren.

Satan kiest bij voorkeur die mensen, die God toebehoren om God te kwetsen.
Christenen, wees op uw hoede, want hij doet zich voor als een engel van het licht (2 Kor. 11:14).
En als hij anderen kiest, dan met het doel om Gods volk aan te vallen, zoals nu met de eugenetici. Dat zijn mensen die onproductieve mensen (ouderen, zieken en beperkten) willen uitfilteren en anderen zonder hun toestemming willen laten steriliseren.
Hun plannen bevatten verschillende fases die nu in uitvoering zijn:

  1. Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking uitdunnen door vaccinaties, behalve zichzelf
  2. De wereldbevolking d.m.v. hun vaccinaties steriliseren, behalve zichzelf
  3. Alle financiële middelen centraal reguleren en alle bezit afnemen, behalve niet bij zichzelf
  4. Een feodaal syteem inrichten met als eigenaren zichzelf, de kleine zeer rijke top (WEF)
  5. Alle rechten afnemen, censuur en sociale controle naar Chinees model voor de ‘lijfeigenen’
  6. Alle overgebleven mensen forceren om het (slaven-) merkteken te accepteren (Op. 13:16-17)
  7. Het (slaven-) merkteken van Satan zullen koppelen aan het globale geldsysteem en aan hun nieuwe wereldregering, de 10 ongekroonde koningen van de NWO (Op. 17:12)

(Lucas 8:17-18) 17 Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden; en er is niets geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen. 18 Let er dan op hoe u luistert, want wie heeft, aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, ook wat hij denkt te hebben, zal van hem afgenomen worden.

Al deze stappen gebeuren met chaos en bangmakerij, waar deze rijken de vruchten van plukken.
Waren het voorheen de oorlogen met de oorlogsindustrie, nu zijn het de vaccins en de besmettingen die nog zullen volgen. En straks weer de exorbitante uitgaven voor het klimaat waar we door paniekzaaierij weer bang voor gemaakt zullen gaan worden of voor het onhoudbare geldsysteem. We kijken naar het ontmaskeren van fraudeurs en leugenaars terwijl op de achtergrond een nieuw probleem wordt gefabriceerd of een andere leugen gemaskeerd moet worden.
Er is echter een volk waar Satan met zijn trawanten weinig of geen grip op krijgt. De kinderen van God gedragen zich als onschuldige jonge kinderen die getrouw willen gehoorzamen aan hun Vader:

(Mattheüs 11: 25) 25 In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.
(Mattheüs 19:14) 14 Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Hoe heeft deze huidige slechtheid kunnen ontstaan en vorm kunnen krijgen?
Onder het voorwendsel om een ziekte te beteugelen dwingt men de economie op de knieën, en zal het faillissement van kleine en middelgrote ondernemingen betekenen en is de staatsschuld buitenproportioneel toegenomen. Nog is het niet genoeg. De globalistische elite gaat het niet alleen om al uw geld, ze zullen niet tevreden zijn totdat u ook hun slaaf bent en ook aan Satan toebehoort.
In Jezus dagen kozen getrouwe Joden voor de beloofde Messias en ze zullen als heiligen eeuwig worden beloond als koningen en priesters (Op. 5:10). Maar de Joden die de Messias niet wilden accepteren hebben zich na de vernietiging van Jeruzalem door de Romeinen verspreid over veel landen, zoals naar Spanje en Portugal (deze Joden worden sefardische Joden genoemd).
Laten we beginnen bij een valse Messias onder de sefardische Joden, Sabbatai Zevi.

Sabbatai Zevi en het Frankisme

De Joodse geestelijke leiders en velen van het Joodse volk hebben zoals reeds aangegeven de echte Messias in de lijn van David niet willen accepteren:

(Daniël 9:25) U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken.
(Jeremia 23:5) 5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen,….

In 1665 riep een sefardische Jood,  genaamd Sabbatai Zevi zichzelf uit als de incarnatie van  de Messias in de synagoge van Smyrna (Turkije).
Zevi leed aan een ernstige bipolaire stoornis, met manische periodes van uitgelatenheid en opgewonden zijn en periodes van depressies.
De volgelingen van de rabbijn Sabbatai Zevi worden de Sabbateeërs genoemd.
Volgens de Sabbateeërs staat in de Talmoed geschreven dat door menselijke inspanning de dag van redding door de daadwerkelijke Messias dichterbij gebracht kan worden. (Zie hiervoor ook: 3. Net als Jezus satans wereld overwinnen)

[De Talmoed bevat de Misjna (de mondelinge overleveringen), de commentaren op de Tenach (het Oude Testament) en discussies over de Misjna. Het waren deze mondelinge overleveringen waar Jezus zo sterk tegen gekant was (Matt. 15:1-9)]

Dit kan volgens hen inhouden dat of iedereen goed moet zijn of dat iedereen slecht moet zijn. Volgens de Talmoed echter kan iedereen onmogelijk goed zijn. Ze kozen er daarom voor dat iedereen slecht moet zijn, door zoveel mogelijk zonden te doen.

De Turkse sultan gaf aan Sabbatai Zevi in 1666 de keuze: ‘Bekeer je tot de islam of sterf.’ Zevi lijkt er inderdaad in geslaagd te zijn een groot aantal soefi-moslims te overtuigen van zijn opvattingen, en ook om veel Joden tot de mystieke Islam te bekeren. Er ontstond in Turkije een Joodse-Islam-sekte, die in Zevi als de (valse) Messias geloofden. In Oekraïne, destijds behorend tot Polen, waren er tal van geheime genootschappen van Sabbateërs. Uit deze groep kwam de leider Jacob Frank.

Jacob Frank werd in 1726 geboren in de Poolse regio Podolië (nu West-Oekraïne) uit een rijke familie. In Turkije kwam hij in contact met de centra van het Sabbetanisme in Salonica-Turkije (nu Thessaloniki – Griekenland) en Smyrna (nu Izmir – Turkije).
Binnen die Joodse geloofgemeenschap werd de Kabbala hun nieuwe geloofsleer.
De Kabbala betreft hoofdzakelijk mystieke of verborgen geheimen. Het wordt ook wel de Joodse geheime leer genoemd. Het belangrijkste boek van de kabbala is de Zohar.  Het betreft een verzameling boeken met zeer cryptische en soms erotische taal. Het is dit boek, de Zohar, waarop bijna al het huidige occultisme is gebaseerd. De Joodse moslim-sekte – waartoe de Frankisten behoorden – erkende de Zohar als hun belangrijkste boek.
Seksuele losbandigheid heerste in de sekte onder het mom van mystieke symboliek.
Hun praktijken, hun orgiën, doctrines en seksuele verderfelijke gebruiken brachten de Joodse gemeenschap ertoe hen (de Frankisten) als ketters te verbieden in 1756.

Met de leiding van de Poolse katholieke kerk werden in 1759 onderhandelingen gevoerd over de bekering van de Frankisten tot het katholicisme.
Franks sekte was berucht om de seksuele promiscuïteit en werd beschuldigd van overspel en orgieën. Hij werd in 1760 in Warschau gearresteerd. Veel van zijn volgelingen in Tsjechië, Hongarije en Roemenië bleven voor de buitenwereld Joden maar waren in het geheim Frankisten en leidden een dubbel leven.

De Joodse families waren al een belangrijke rol gaan spelen in de Poolse samenleving, waar de overgrote meerderheid van de Frankisten zich vestigden.
Veel Frankistische families werden succesvolle zakenmensen en fabriekseigenaren.
Velen waren ook leden van de progressieve Poolse vrijmetselaarsorganisaties.
Volgens Professor Gershom Scholem kwam in de jaren 1830 de overgrote meerderheid van de advocaten in Warschau uit Frankistische families. Het Frankisme verspreidde zich naar Venetië, Amsterdam, Hamburg, Londen en verschillende andere Europese en Noord-Afrikaanse steden. Een hele groep Frankistische families uit Bohemen en Moravië (Tsjechië) emigreerden naar de VS.

De chassidische Joden
Het rabbijns Jodendom is geen Tenach (oude testament) Jodendom, maar Talmoed Jodendom. Het chassidische Jodendom  bestaat uit tientallen ultraorthodoxe chassidische bewegingen, zoals Chabad-Lubavitch. Het zijn de Asjkenazim Joden uit Oost-Europa, Joden die niet door afstamming van Abraham Jood zijn geworden maar door aanname van het Joodse geloof. Volgens Professor Scholem was het trauma, veroorzaakt door de afvalligheid van de valse messias (Sabbatai Levi) een van de factoren die het begin van de moderne Joodse geschiedenis verklaart.

De basis van de kinderen van Satan, de vrijmetselarij als verzamelplaats

Rabbijn Dr. Isaak Wise verklaarde in het tijdschrift  ‘Israelite of America’ op 3 aug.1866:
‘Vrijmetselarij is een Joods instituut. Hun geschiedenis, hun graden, hun houding en hun uitspraken zijn van begin tot eind Joods.’
In iedere masonische tempel vinden we de twee (Joodse) pilaren van de tempel van Salomo:

(2 Kronieken 3:17) 17 Hij (Salomo) richtte de pilaren op vóór de tempel, een aan de rechter- en een aan de linkerkant. De rechterpilaar gaf hij de naam Jachin, en de linker Boaz.

Volgens de Joodse geschiedschrijver Josephus stond Boaz voor; ‘In hem is kracht’ terwijl Jachin stond voor; ‘Hij zal bevestigen’.
Iedere loge van de vrijmetselaars is een representatie van Salomo’s tempel en alle vrijmetselaars met een lagere graad zijn een afbeelding van de arbeiders die de tempel bouwden, en iedere Meester is een afbeelding van Salomo, de bouwmeester.
Het uitgangspunt is dus dat de vrijmetselaars proberen de tempel van Salomo te herbouwen. Dit gebouw symboliseert volgens hen de samenleving. Volgens de vrijmetselarij is ieder mens een bouwsteen. De naam Jezus gebruiken wordt net als in het Jodendom niet op prijs gesteld.
De hele wereld is georganiseerd – daar waar het er echt toe doet – door de vrijmetselarij.
Het is dan ook geen verrassing dat de hele politieke wereld synchroon meedoet aan de lockdowns, mondkapjes en beperken van contact tussen mensen.

In het volgende artikel gaan we verder in op de vrijmetselarij in de wereld, de ondermijningen door de centrale bankiers met hun communisme en de rijke elite die de wereld besturen.

B – De voorzegde Messias, onze redder

Jezus wordt beschreven als een twijgje of spruit uit Isaï (vader van David) die rechtvaardig zal zijn:

(Jesja 11:1-5,10) 1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. 3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. 5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel…..10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.
(Handelingen 13:22-23) 22….Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar Mijn hart, die alles zal doen wat Ik wil. 23 Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël, volgens de belofte, de Zaligmaker Jezus doen voortkomen,

(Jesaja 28:16) 16 daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten.
(Mattheüs 21:42) 42 Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen in de Schriften: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden; dit is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?

Het beloofde koninkrijk zal een koninkrijk van gerechtigheid en veilgheid zijn:

(Jesaja 32:1-2) 1 Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. 2 Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land.

C – De zegeningen voor Gods volk in het toekomstige koninkrijk

Vertrouw op uw Schepper, er is geen andere God op wie we kunnen vertrouwen.
Want God YHWH zelf is de ware Schepper van de aarde en het voltallige universum:

(Jesaja 40:21-22,25-26) 21 Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? 22 Hij is het Die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het Die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen….25 Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. 26 Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één.

Aanbid de Schepper in plaats van de schepping:

(Romeinen 1:25) 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Satan wil zich gelijkstellen met de almachtige God (YHWH) en zich verheffen boven de Zoon van God:

(Jesaja 14:12-19) 12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! 13 En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. 14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.  15 Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil! 16 Wie u zien, kijken u aan en letten op u: Is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven,  17die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijkmaakte, zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan? 18 Alle koningen van de heidenvolken, allen rusten zij in ere, ieder in zijn huis. 19 Maar ú bent weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde loot bedolven onder gedoden, die met het zwaard zijn doorstoken en neergedaald in een steengroeve; u bent als een lijk dat is.

Bovenstaand tekstgedeelte gaat over de koning van Babylon, maar is feitelijk gericht aan de werkelijke machthebber, Satan. Satan wil als God zijn, als God aanbeden worden om daarmee God te vernederen.

(Jesaja 11:6-9) 6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. (Zie ook Jesaja 65:25)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *