4. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

4. Het offer voor Satan.pdf

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

Jonge kinderen kunnen zich bijna niet voorstellen dat er slechte mensen zijn. Want alle mensen hebben een goede basis, ze zijn allemaal geschapen naar Gods beeld (Genesis 1:26). Het is nu echter zo erg dat we bijna niet kunnen geloven dat er zo’n slechte mensen zijn, met hun leugens die tot nieuwe dieptepunten reiken. Hun angstaanjagende leugens over virusmutaties:

(2 Timotheüs 3:13) 13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid.

Wees gewaarschuwd, deze kinderen van Satan zijn uit op onze Christelijke kinderen. Ze willen onze kwetsbare kinderen perverteren waar ze maar kunnen, de grenzen blijven verleggen naar seks en porno. Of om onze kinderen te vaccineren en de ouders daarvoor evt. uit de ouderlijke macht te ontzetten. Ze willen hen bijzonder graag vaccineren met dat levensgevaarlijke goedje dat geen enkel voordeel biedt, maar alleen grote nadelen heeft.

Ze kijken niet naar mensenlevens, net zoals hun vader Satan dat nog steeds niet doet. Satan heeft vanaf de eerste mensen de heerschappij ‘afgedwongen’ als vorst of heerser over deze wereld, alleen op de discipelen van Jezus heeft hij, net als op Jezus zelf, geen macht:

(Lukas 4:6) 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil;
(Johannes 14:30) Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij.
 (Efeze 2:1-2) 1 Ook u heeft Hij (Jezus) met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,….

Daarom wil hij de Christenen overwinnen. Hij  wil uw gedachten, uw leven en uw aanbidding aan hem binden. ‘De kinderen van de ongehoorzaamheid’ zullen om die reden u willen vernederen en beroven van uw waardigheid. Maar Christenen blijven getrouw aan hun God en aan Zijn Zoon.  Zeker, ze kunnen ons lichaam doden, maar niet onze geest:

(Lukas 12:4-6) 4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. 5 Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, wees bevreesd voor Hem! 6 Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten. 7 Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven.

Met ‘het werpen in de hel’ is Gehenna bedoelt, het werpen op de brandende vuilnisbelt in het dal van Hinnom. Dat betekent het uitwissen van een goddeloos persoon. Getrouwe Christenen zullen zeker zijn van een opstanding om te leven (Johannes  5:28-29).

Onderstaand zal de inhoud zijn van deze artikelenreeks, m.b.v. het boek Jesaja:

A – De huidige actuele stand van zaken in de wereld
B – De voorzegde Messias, onze redder
C – Waarschuwingen en de zegeningen voor Gods volk in het toekomstige koninkrijk

Thema: Het Lam heeft – in onze dagen – de eerste zegels geopend (Op. 6:1-11)

A – De huidige actuele stand van zaken in de wereld

Er heeft zich iets heel belangrijks voltrokken in de hemel. De rol met de zeven zegels is door God overhandigd aan het Lam en de eerste zegels zijn verbroken. De eerste vier zegels onthullen de komst van de 4 ruiters van de Apocalyps, zaken die zich nu aan het afspelen zijn. Het is een beschrijving voor wat  Christenen in deze laatste dagen kunnen verwachten.

De beschreven plagen van de laatste 3 ruiters in Openbaring zijn een beschrijving van ellende  veroorzaakt door Satan en zijn zaad, de kinderen van Satan.
Door de ruiters van de Apocalyps worden de voorzegde rampen afgebeeld.
Echter, de eerste van de 4 ruiters, de ruiter op het witte paard, is Jezus in Zijn strijd.
Jezus zal ons, Zijn discipelen, nooit verlaten in deze wereldwijde strijd met Satan.
Vervolgens komen er 3 ruiters die oorlogen, hongersnoden en de dood afbeelden.


De tweede ruiter in Openbaring, is een ruiter op een rood paard en krijgt de macht om de vrede van de aarde weg te nemen:

.

(Openbaring 6:4) 4 En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.

De toegenomen spanning naar Rusland en China toe is een aanduiding van het rode paard.

Het openen van het 3e  zegel (zwart paard) betekent hongersnoden. (Op.6:5,6)

Het 4e zegel (vaal paard) betekent de dood door oorlogen, voedseltekorten, dood door besmettelijke ziektes en wilde beesten:

NBG51 (Op. 6:8) 8 En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.
Willibr. (Op 6:8) 8 En daar verscheen een vaalgroen paard. En die erop zat, zijn naam was de Dood, en Hades kwam achter hem aan. En hem werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard en met hongersnood en met de pest en door de wilde dieren der aarde.

Voedseltekorten en oorlogen zullen binnenkort helaas onvermijdelijk komen volgens de Schrift. Satan met zijn kinderen gaan door met het verderf.
In de laatste artikelen hebben we al verschillende malen de kabbalistische Joden in beeld gebracht, die zich bezighouden met occulte afgoderij. Verreweg de meeste Joden zijn echter seculier (niet actief in het Joodse geloof) en zijn zich niet bewust van deze praktijken.
De kabbalistische Joden laten zelfs hun eigen volk, het Joodse volk, als eerste vaccineren.
We moeten als Christenen geen angst hebben (of krijgen) om onze naasten lief te hebben:

(Lukas 10:27) 27 Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.
(Mattheüs 5:43-45) 43 U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. 44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; 45 zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Het World Economic Forum en het PR agentschap Edelman

Klaus Schwab en het World Economic Forum
Klaus Schwab schreef in het voorwoord van zijn boek ‘Stakeholder Capitalism’ dat zijn moeder Erika Epprecht was. Echter, Klaus en zijn oudere broer Hans Ernst werden beiden geboren als zoon van  Eugen Wilhelm Schwab en hun biologische moeder, de Joodse Emma Gisela Tekelius Schwab-Kilian. Klaus Schwab is geboren in Ravensburg op 30 maart 1938. Op heel jonge leeftijd van Klaus Schwab heeft zijn Joodse moeder het gezin verlaten.

New York, VS, 13 juni 2019 – Het World Economic Forum en de Verenigde Naties hebben vandaag een strategisch partnerschapskader ondertekend waarin de samenwerkingsgebieden worden geschetst om de institutionele betrokkenheid te verdiepen en gezamenlijk de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te versnellen.

Børge Brende (algemeen directeur, WEF), Klaus Schwab (voorzitter, WEF), António Guterres (secretaris-generaal, VN) en Amina J. Mohammed (adjunct-secretaris-generaal, VN)    Bron: WEF

Het strategisch partnerschapskader zal zich richten op de volgende gebieden:

  • Financiering van de 2030-agenda
  • Klimaatverandering – Bereik duidelijke, meetbare en publieke toezeggingen van de particuliere sector om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken….
  • Gezondheid – Ondersteunende landen om een ​​goede gezondheid en welzijn voor iedereen te bereiken, binnen de context van de Agenda 2030….
  • Digitale samenwerking – Voldoe aan de behoeften van de Vierde Industriële Revolutie….
  • Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen
  • Onderwijs en vaardigheden

Agenda 2030 betekent (samengevat) niets anders dan de vernietiging van het Christelijke gezin, de extreme controle van alle mensen en een centrale wereldwijde planning (NWO).
De leiding van de Verenigde Naties zal zich bezighouden met – en gebruik maken van – de verschillende platforms van het World Economic Forum.

In januari 2019 publiceerde het WEF het onderzoeks rapport ‘Outbreak Readiness and Business Impact Protecting Lives and Livelihoods across the Global Economy’ en in oktober 2019 werd een generale repetitie georganiseerd met Event 201.
In juli 2020 werd een nieuw boek ‘COVID-19: The Great Reset’ gepubliceerd door het WEF.

Samengevat: De VN (met de belangen van Rockefeller) en het WEF werken nauw samen in hun plannen voor de uitrol van agenda 2030 en ‘de grote reset’.

————————————————————————————————————–
(Zie ook het Onderzoeksrapport van Johnny Vedmore)

Op 11 september 2001 zat Klaus Schwab aan het ontbijt in de Park East Synagogue in New York City met Rabbi Arthur Schneier, voormalig vice-president van het World Jewish Congress en naaste medewerker van de families Bronfman en Lauder (beide Joodse families). Ze keken naar de vliegtuigen die in het World Trade Centrum insloegen.

Terwijl Klaus Schwab op Harvard University was, kreeg hij les van Henry Kissinger, van wie hij later zou zeggen dat hij tot de top 3-4 behoorden die zijn denken in de loop van zijn hele leven het meest hadden beïnvloed.

Henry Kissinger en zijn voormalige leerling, Klaus Schwab, verwelkomen de Britse premier Ted Heath op de jaarlijkse WEF-vergadering van 1980.   Bron: WEF

Henry Kissinger, een Joodse vluchteling voor Hitler in 1938, schreef: ‘Depopulation should be the highest priority of U.S. foreign policy towards the Third World.’
In 1971 kwam de eerste bijeenkomst van het World Economic Forum – toen nog het European Management Symposium genoemd – bijeen in Davos, Zwitserland.
De meest invloedrijke groep die tot de oprichting van Klaus Schwabs WEF heeft geleid, was de Club van Rome, een invloedrijke denktank van de financiële elite die in veel opzichten een afspiegeling is van het World Economic Forum. De Club van Rome bevorderde een wereldwijde regering onder leiding van een technocratische elite.
De Club van Rome was geobsideerd met het verminderen van de wereldbevolking.

Voor het bestuur van het WEF, zie:  Het niet bepaald inclusive bestuur van het WEF

Edelman Public Relations Agency
(Zie ook het Onderzoeksrapport van Johnny Vedmore)

Edelman is een Amerikaans adviesbureau voor public relations en marketing, opgericht door Daniel J. Edelman in 1952. Het is het grootste public relations-bureau ter wereld met geen beste reputatie, het is geen doorsnee PR agency. Edelman treedt vaak op als behartiger van organisaties die het compleet verbruid hebben zoals  Pfizer, Johnson & Johnson, Unilever, enz. Edelman kan de reputatieschade met hun methodiek dan zoveel mogelijk beperken.
PR agency Edelman heeft ook nauwe banden met het World Economic Forum:

.

Bron: Wikipedia

Richard Edelman werd in 1954 geboren in een Joods gezin en is een regelmatige deelnemer aan de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum

Daniel Edelman, de vader van Richard, maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Psychological Warfare Unit van het Amerikaanse leger . Hij was een expert in het analyseren en gebruiken van propaganda om het gedrag van de bevolking te veranderen. Hij bleef na de wereldoorlog  een band houden met het Amerikaanse leger.

Chief Operating Officer van Edelman, Matthew Harrington, nam okt. 2019 deel aan Event 201, de simulatie van een wereldwijde coronaviruspandemie. Dit event werd georganiseerd door het World Economic Forum, de Bill & Melinda Gates Foundation en het Johns Hopkins Center for Health Security.
Hij sprak gedurende dit event over ‘flooding the zone‘.

.            Matthew Harrington van Edelman spreekt op Event 201; Bron:Event 201

‘Flooding the zone’ betekent zorgen voor een enorme hoeveelheid van informatie om te overspoelen. In de media, op tv en radio, berichten op social media, bloggen over het net enz.
Deze strategie is verwant aan hersenspoeling en wordt meestal gebruikt door dictators, om de bevolking te desoriënteren en hun wil op te leggen.
We moeten het vertrouwen terugwinnen (van het publiek) is het thema van de uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, in januari 2021.
Voor Edelman is de communicatie gebaseerd op perceptie, ethisch lijken is voor dit PR bedrijf veel belangrijker dan ethisch zijn.
————————————————————————————————————–

De oprichter, Daniel Edelman, bleef na de oorlog een hechte vriendschap houden met minister van defensie en farmaceutisch directeur Donald Rumsfeld. Tegenwoordig past het bedrijf Edelman agressieve marketingtechnieken toe en er wordt niet geschuwd om de media om te kopen of om af te stemmen met de sociale media. Edelman is gespecialiseerd in psy-ops, psychologische operaties, ontworpen om de percepties en gedrag van individuen, groepen en buitenlandse regeringen te beïnvloeden.

Choqueren en de leugen inprenten
Methode: Shock and Awe;     –  Shock = choqueren   –  Awe = ontzag inboezemen
Shock and awe is een term voor een militaire strategie, die gebaseerd is op het bereiken van een snelle dominantie over een tegenstander door vanaf het begin een overweldigende aanval in te zetten.
Deze militaire strategie kwam in het nieuws tijdens de oorlog tegen Irak in 2003 wegens vermeende massavernietigingswapens. Door als een watervloed een overweldigende hoeveelheid precisiebombardementen uit te voeren tot in de schoorstenen van gebouwen. De bedoeling van deze militaire strategie is, om de vijand te verlammen en zijn wil te vernietigen om terug te vechten. Om als verdoofd van angst de strijd op te geven.
Deze militaire doctrine ‘Shock and Awe’ is met een aanpassing ook te gebruiken voor andere toepassingen, toepassingen zoals tegen het eigen volk, om een ongelooflijke schokkende gebeurtenis te starten en deze met hele en halve leugens massaal te vergezellen. Zoals het samengestelde filmpje over Chinezen, die dood op straat neervielen aan het begin van het hele Covid-19 gebeuren. Gevolgd door een vloed aan paniekberichten, ‘Flooding the zone’. De toeschouwers raken verdoofd en kunnen het een en ander niet meer relativeren. De leugen wordt zo ingeprent en zal daarna eindeloos herhaald worden. Een hypnotiserend effect volgt als gevolg van de angst, het is de basis voor onderwerping. Via de vrijmetselarij en gelieerde organisaties ontvangen de wereldleiders hun vervolgopdrachten van de ‘architecten’.

Onderstaande WEF-gids zal dus waarschijnlijk samen met Edelman zijn opgezet:
World Economic Forum publiceert gids over hoe het publiek te dwingen en te manipuleren om het Covid-19-vaccin te krijgen
Wat heeft een economisch forum eigenlijk met het toedienen van vaccinaties te maken?
Het mag wel duidelijk zijn dat Klaus Schwab één van de architecten is van dit megalomane kwaadaardige psy-op plan, die hij ‘the Great Reset’ noemt. Het plan is, om de financiële kabbalistische oligarchen de wereldmacht te geven, mensen alles af te nemen, een groot aantal mensen de dood in te jagen en met de bedoeling de rest tot staaf te maken. Een andere architect is de Rockefeller foundation met hun ‘Operation Lockstep’ in 2010, welke een uitgewerkt stappenplan is voor een gesimuleerde wereldwijde uitbraak.
Uitspraak David Rockefeller: ‘All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order’.

In het volgende artikel gaan we verder in op de media en de kabbalistische bankiers.

B – De voorzegde Messias, onze redder

(Jesaja 53:1-12) 1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard? 2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. 3 Hij was veracht (Markus 9:12), de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen (Matt. 8:17). Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld (Rom. 4:25). De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen  is er voor ons genezing gekomen (1 Petr. 2:24). 6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. 7 Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open (Matt. 27:12,14). Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open (Hand. 8:32). 8 Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.  9 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is (1 Petr. 2:22). 10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. 11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het licht zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld (Luk. 22:37), omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft (Luk. 23:34).

C – Waarschuwingen en de zegeningen voor Gods volk in het toekomstige koninkrijk

(Jesaja 29:13,16,18-20) 13 De Heere zei: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij  slechts een aangeleerd gebod van mensen is (Matt. 15:8)….16 U draait de zaken om! Alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem, zodat het maaksel over zijn maker zegt: Hij heeft mij niet gemaakt, en het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt: Hij heeft er geen inzicht in…..18 Op die dag zullen de doven horen de woorden van het Boek, en, verlost van donkerheid en duisternis, zullen de ogen van de blinden zien (Matt. 11:5). 19 De zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap hebben en de armen onder de mensen zullen zich in de Heilige van Israël verheugen. 20 Want de geweldpleger zal omkomen, het zal uit zijn met de spotter….

(Jeasaj 33:20-22,24) 20 Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een veilige woonplaats, een tent die niet afgebroken zal worden, waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden en waarvan geen enkel touw gebroken zal worden. 21 Want de HEERE zal daar in Zijn macht bij ons zijn. Het zal een plaats van rivieren, van brede stromen zijn. Geen roeiboot zal erop varen, geen statig schip zal er passeren. 22 De HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning; Híj zal ons verlossen….24 Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek. Want het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen.

(Jesaja 34:2-4,8,16-17) 2 Want de grote toorn van de HEERE richt zich tegen alle heidenvolken, Zijn grimmigheid tegen heel hun legermacht. Hij heeft hen met de ban geslagen, hen overgegeven ter slachting. 3 Hun gesneuvelden zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank opstijgen. De bergen zullen wegsmelten door hun bloed. 4 Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan (Matt 24:29). De hemel zal opgerold worden als een boekrol, en heel zijn leger zal vallen, zoals bladeren vallen van een wijnstok, en zoals vijgen vallen van een vijgenboom….8 Want het zal zijn de dag van de wraak van de HEERE, het jaar van de afrekening om de rechtszaak van Sion….16 Zoek het na in het boek van de HEERE en lees: niet één van hen zal er ontbreken, zij zullen elkaar niet missen, want Mijn mond heeft het zelf geboden en Zijn Geest Zelf zal hen bijeenbrengen. 17 Want Hij, Hij heeft voor hen het lot geworpen, Zijn hand heeft hun het land toebedeeld met het meetlint. Tot in eeuwigheid zullen zij het bezitten, van generatie op generatie zullen zij er wonen.

(Jesja 35:1-7,10) 1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. 2 Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, de glorie van onze God. 3 Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën; 4 zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God! De wraak zal komen, de vergelding van God; Híj zal komen en u verlossen. 5 Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend (Luk. 7:22). 6 Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. 7 Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen….10 Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten (Op. 21:3-4).

(Jesaja 37:33-37) 33 Daarom, zo zegt de HEERE over de koning van Assyrië: Hij zal deze stad niet binnenkomen, daar geen pijl in schieten, haar met geen schild tegemoetkomen, en tegen haar geen belegeringsdam opwerpen. 34 Langs de weg waarover hij gekomen is, zal hij terugkeren, maar deze stad zal hij niet binnenkomen, spreekt de HEERE. 35 Want Ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen, omwille van Mijzelf en omwille van David, Mijn dienaar. 36 Toen trok de engel van de HEERE ten strijde en sloeg in het legerkamp van Assyrië honderdvijfentachtigduizend man neer. Toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode lichamen. 37 Daarop brak Sanherib, de koning van Assyrië, op. Hij trok weg en keerde naar zijn land terug; en hij bleef in Ninevé.

(Jesaja 41:18-20) 18 Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen, midden in valleien bronnen. Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. 19 Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de mirt en de oliehoudende boom. Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen, samen met plataan en dennenboom, 20 opdat men ziet en erkent, bedenkt en tevens inziet dat de hand van de HEERE dit gedaan heeft, en de Heilige van Israël het geschapen heeft.

(Jesaja 43:18-21) 18 Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. 19 Zie, Ik maak iets nieuws (Op. 21:5). Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. 20 De dieren van het veld zullen Mij eren – jakhalzen en struisvogels – want Ik zal water geven in de woestijn, in de wildernis rivieren, om Mijn volk, Mijn uitverkorene, te drinken te geven. 21 Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen.

(Jesaja 44:3-4,6-8) 3 Want Ik  zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen (Joh. 7:38, Op. 7:17). 4 Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen….6 Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God (Jes. 48:12). En wie kan, zoals Ik, roepen, het bekendmaken en het voor Mij uiteenzetten, sinds Ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb? En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken. 8 Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen.

(Jesaja 45:23) 23 Ik heb gezworen bij Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren – dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren (Rom. 14:11).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *