6. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

6. Het offer voor Satan.pdf

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

Wat als u bent afgedwaald en denkt: ‘Ik weet niet of God wel echt bestaat?’
Bedenk dan dit: Het begin van leven kan absoluut geen mens verklaren, niemand.
Biogenesis is de leer dat het levende slechts uit het levende kan voortkomen.
Louis Pasteur (1822-1895 n.Chr.) toonde aan dat er geen bacteriën en algen kunnen ontstaan in water dat gekookt heeft in een afgesloten zwanenhals fles.
Uit dit experiment is de wet van biogenesis geformuleerd; leven ontstaat alleen uit leven.
Het is een natuurwet die niet gebroken kan worden, deze wet is bewezen en staat vast.

Rond 1950 hadden Stanley Miller en Harold Urey de aandacht met wat nu genoemd wordt het Miller-Urey experiment. Het experiment had als doel om het begin van leven aan te tonen. Miller en Urey maakten een laboratorium opstelling waarbij ze de vroege aardatmosfeer (gedeeltelijk) simuleerden. In een speciale bol kamer werden vonken afgevuurd door deze gesimuleerde atmosfeer van verscheidene gassen. Daarbij ontstonden aminozuren, de bouwstenen voor eiwitten. (zie ook: 6. Jongeren; De God van de schepping liefhebben) Eiwitten moeten wel de juiste combinatie van aminozuren bevatten, anders zijn ze nutteloos. Er bleken echter voor de helft linksdraaiende en de helft rechtsdraaiende aminozuren te ontstaan tijdens het experiment. In levende cellen worden alleen linksdraaiende aminozuren aangetroffen.
En zelfs eiwitten zijn bij benadering nog geen leven. Je hebt namelijk ook nog DNA of RNA nodig om te kunnen reproduceren. Het is daarom slechts een theorie, een onmogelijke theorie.
Het experiment heeft ondubbelzinnig een Ontwerper van leven aangetoond, een Schepper:

(Romeinen 1:20) 20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.
(Jesaja 45:21-22) 21 Maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslaag samen: Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt? Ben Ik het niet, de HEERE? Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland; er is niemand behalve Ik. 22 Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.

Het wordt steeds moeilijker (ook voor het samenstellen van Christelijke info op deze site) om het kaf van het koren te scheiden. Hebben we bij sommige aangehaalde deskundigen te maken met controlled opposition? Deskundigen die een soort van oppositie vormen?
Het is mogelijk dat deze deskundigen en medici goed werk verrichten maar geen onderscheidingsvermogen hebben van New Age invloeden die in conflict zijn met de Bijbel. Uiteindelijk kunnen ze de verkeerde weg wijzen voor redding. Onze hoop en vertrouwen kan hierdoor beschaamd worden.
Net zoals satan zich voordoet als een engel van het licht (2 Korinthe 11:14). Soms vertelt hij de waarheid, maar hij vertelt zeker ook veel leugens.

(Mattheüs 12:30) 30 Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen.
(Mattheüs 24:11) 11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.

Want veel groeperingen, religies en geneeswijzen hebben hun oorsprong niet bij de enige ware God.

Thema: In moeilijke tijden op de ware God blijven vertrouwen

Het gevaar om te vertrouwen op misleidde mensen, aanhangers van afgoderij

Het is belangrijk dat we onze medemensen waarschuwen voor de verborgen gevaren van occultisme en andere vormen van afgoderij. Daaronder valt ook de New Age beweging die de laatste tijd weer sterk opkomt. New Age is een verzameling van oude mystieke geloven aangevuld met een veelvoud van invloeden van filosofie, psychologie en bovennatuurlijke zaken. Als u b.v. hoort van ‘karma’, of ‘het licht in mij’ is dat New-Age taal.

De New Age beweging verspreidde zich in de jaren 70 en 80 door de occulte en bovennatuurlijke religieuze gemeenschappen. Het keek uit naar een ‘New Age’ van liefde en licht, te bereiken door persoonlijke transformatie en genezing. New Agers zijn  aanhangers van een nieuwe vorm van esoterie, gebaseerd op het verwerven van mystieke kennis die al sinds de 2e eeuw na Christus populair is in het Westen in de vorm van het gnosticisme. Het gnosticisme (kennis) is gebaseerd op een mystieke en kabbalistische benadering van het Christendom door een ingewijde groep. Het oude gnosticisme is in onze dagen hoofdzakelijk vervangen door de theosofie. De theosofie heeft dus zijn basis in het oude gnosticisme en ook in de vernieuwde Griekse filosofie (Plato).
De term theosofie, afgeleid van het Griekse Theos (god) en sophia (wijsheid), wordt over het algemeen begrepen als ‘goddelijke wijsheid’.

Een prominente figuur in de ontwikkeling van het occultisme is de Russische immigrante en spiritist Helena Blavatsky die medeoprichtster was van de ‘Theosophical Society’.

Helena Blavatsky

Ze geloofde in een nieuw tijdperk, het verlichtte tijdperk van Aquarius.

Meditatie en energie genezing zijn standaard onderdelen van de New Age beweging.

(Kolossenzen 2:8) 8 Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.

Een andere bekende New-Ager is Sacha Stone, oprichter van het New Earth project en van de World Health Sovereignty Summit, die participatie heeft met de VN.
Zie hiervoor ook de opmerkelijke sponsoring partners.
Ze spreken ook over een ‘New Earth’, maar ze bedoelen zeker niet ‘de beloofde nieuwe aarde’ waar de Schrift over spreekt.

Veel New Agers geloven in een speciale betekenis van de planeet Saturnus.
Het is inderdaad opmerkelijk, die hexadiagonale storm op de noordpool van Saturnus maar er zal beslist een natuurkundige verklaring voor zijn.

Hexadiagonaal stormpatroon boven de noordpool van Saturnus.

‘De geestenwereld, waar we veel te weinig aan gedacht hebben, zal de mensheid in alles leiden’, zo luidt de redenatie van New-Agers.

Dit noemt men ‘channeling’, in trance gaan waardoor een spirituele entiteit via hun lichaam kan spreken. Maar dat is puur spiritisme, waarzeggerij en contacten met geesten/demonen:

(Leviticus 19:31) 31 U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de HEERE, uw God.
(Leviticus 20:6) 6 En de persoon die zich tot de dodenbezweerders of tot de waarzeggers wendt om als in hoererij achter hen aan te gaan – tegen die persoon zal Ik Mijn aangezicht keren en Ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien.
(Leviticus 20:27) 27 Wanneer een man of een vrouw in verbinding staat met de geest van een dode, of een waarzegger is, moeten zij zeker ter dood gebracht worden. Men moet hen met stenen stenigen. Hun bloed rust op henzelf.

New Agers geloven in reïncarnatie, astrologie en Pantheïsme, een levensbeschouwing die ervan uitgaat dat alles (en iedereen) goddelijk is. Ze geloven tevens in Panentheïsme, het geloof dat God in alles is. Ze geloven niet in een persoonlijke almachtige God. Ze redeneren in esoterische termen als ‘het licht’ en ‘een hogere dimensie bereiken’, als god worden. New Agers geloven ook dat ‘de god satan’ van Saturnus komt. Satanisme is (volgens David Icke) Saturn-isme. Weet waar u als Christen de rode lijn moet trekken:

Mattheüs 16:6,11-12) 6 Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën….11 Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën? 12 Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

Wees dus argwanend met deze mensen, wellicht zijn ze (nog) onwetend over de kabbala.
Als Christen moet u zich zeker niet associëren met hun spirituele gedachtegoed:

(Mattheüs 7:15-16) 15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?
(2 Timotheüs 4:3-5) 3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 5 Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.

Fact-checkers
En er zullen beslist nog veel mooie praatjes komen van zgn. ‘medestanders’ om ons te misleiden. Zoals die van Fact-checkers, betaalde leugenaars, die met hun aaneengeregen leugens integere medici en onderzoekers (die willen waarschuwen) tot op het bot afkraken.
Facebook en Google huurden ‘Fact-Checker’ Politifact in om onwelgevallige informatie over vaccins te censureren. Politifact werd mogelijk door een subsidie van de Gates Foundation:

(Psalm 58:4-5) 4 De goddelozen zijn van God vervreemd vanaf de baarmoeder; de leugenaars dwalen vanaf de moederschoot. 5 Zij hebben vurig vergif,….

B’nai B’rith
De Anti Defamation League (Anti Laster Organisatie) ADL van B’nai B’rith is een internationale Joodse en zionistische organisatie met vestigingen in vele landen.
B’nai B’rith is Hebreeuws voor ‘Zonen van het verbond’. De organisatie werd in 1843 opgericht in New York en is alleen toegankelijk voor Joden.
Met grote loges, hoofdloges en districten is B’nai B’rith op dezelfde manier georganiseerd als de vrijmetselarij, maar zelf beschouwen ze zich blijkbaar niet als een vrijmetselarij beweging. De ADL lobbyt voortdurend voor internetcensuur, wetten tegen christelijke symbolen op openbare plaatsen, het actief promoten van homoseksualiteit en rassenvermenging (echter niet voor de Joden zelf).

Naderende hongersnoden

Langzaam maar zeker komen via CNN en andere nieuwszenders de berichten, dat er miljoenen mensen zullen sterven van de honger. De bekende oude truc om een overvloed aan berichten te lanceren, totdat mensen geloven dat ze er niets aan kunnen doen. Of de bevolking de schuld geven (climate change) door hen met een hoge mate angst en propaganda te bombarderen. Terwijl de grote megabedrijven zelf de grootste verbruikers zijn. Terwijl ze zelf de Fastfood industrie bezitten. Het is werken op het schuldgevoel van de bevolking.

Wat te denken van de grote onnatuurlijke droogte in Californië en Oregon. De boeren zijn radeloos. Voor hun gewassen en vee is er veel te weinig water. Ondanks de misoogst en oplopende spanningen verkoopt de VS een recordhoeveelheid maïs aan China.
Nu het Wereldvoedselprogramma van de VN aankondigt dat wereldwijd zo’n 270 miljoen mensen verhongeren, komen de werkelijke doelen van de Joodse NWO, de feodale communistische technocratie, in beeld. Bewust voedseltekorten laten ontstaan.
Honger is het toebrengen van een hoge mate van pijn aan de bevolking. Honger creëren is sadisme, de perverse lust beleven door het pijnigen en kwellen van anderen:

(Mattheüs 24:6-10) 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.
(Lukas 21:11-12) 11 en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. 12 Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam.

Op 9 juli 2021 vond volgens het WEF het ‘Cyber Polygon’ plaats, een cyber beveiligingsevenement dat ’s werelds grootste technische trainingsoefening voor bedrijfsteams combineert met een online conferentie met hoge functionarissen van internationale organisaties en toonaangevende bedrijven. Hopelijk komen er nu geen wereldwijde verrassingen, zoals de Covid-19 problemen die volgden na Event 201 in oct. 2019.

De Banken en de start van de grote verdrukking

Korte video: HaShem (God) will bury America    (fragment van 2:25 -2:48)

Lezing: 15 dec. 2020

Volgens Rabbi Yosef Mizrachi zullen de Joden met hun banken binnen 2-5 jaar vanaf eind 2020 plotseling de wereldmacht de VS verlaten, wat mogelijk ook kan gaan gebeuren:

(Openbaring 13:1-4) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. 2 En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. 3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. 4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?

Wanneer in de VS het geldsysteem abrupt onderuit gaat, zal de Antichrist in het openbaar verschijnen en daarmee de voorzegde oorlogen.
Zie hiervoor ook: 6. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.
Zij noemen deze Messias vaak ‘Masjiach ben David’ (Messias, de zoon van David).
Helaas hebben ze de echte Messias, de Zoon van God, niet onderscheiden:

(Openbaring 13:11-12) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.

Het QuantativeEase-geld dat uit het niets is gecreëerd, is in de financiële markten gepompt voor de voortdurende verrijking van de juiste beleggers en belanghebbenden. De Federal Reserve en andere centrale banken over de hele wereld hebben biljoenen dollars in de wereldeconomie gepompt en de rentetarieven tot kunstmatig lage niveaus verlaagd. De enorme uitbreiding van de geldvoorraad zal binnenkort leiden tot hyperinflatie.
Volgens financieel analist Peter Schiff hebben de  Centrale banken de moeder van alle bubbels gecreëerd. We stevenen af op een doelbewuste ineenstorting van het oude financiële systeem.
De redding zal dan worden gepresenteerd in de vorm van een digitaal universeel basisinkomen, en de digitale centrale bankvaluta zou via deze weg ongehinderd kunnen worden ingevoerd. Het Wereld Economisch Forum (WEF), een belangrijke promotor van de Great Reset, is zeer uitgesproken over het afschaffen van contant geld en het overgaan op een centraal gecontroleerde digitale valuta. Het zal fungeren als een nieuwe laag van controle en toezicht. De Bank for International Settlements (BIS) in Bazel spreekt over de ‘absolute controle van geld ‘.

Ook het communisme kent net als het kapitalisme financiering door banken en een bankelite met zijn invloed, zoals we zagen in het vorige artikel onder de kop ‘communisme’.
Veel mensen begrijpen nog niet helemaal hoe het is, als de digitale valuta gecontroleerd wordt door de centrale banken en door de overheid. Als uw bankrekening gekoppeld is aan uw gedrag en als ze u iets willen verbieden, zal dat voor u economisch gezien zeer grote problemen opleveren. En niet alleen financiële problemen, ook razzia’s en intensieve vervolging van andersdenkenden. In het bijzonder vooral  Christenen.
De Joodse superrijken (zoals Rothschild en Rockefeller) houden hun vermogen geheim, en verzamelen via investeringsmaatschappijenechte waarde’ naar zich toe:

(1 Timotheüs 6:17) 17 Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten;
(Psalm 94:2) 2 Rechter van de aarde, verhef U, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen.
(Maleachi 4:1) 1 Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten.

In de eindtijd zal de 8e wereldmacht van de private centrale banken (dat een wereldmacht is, maar toch niet zo te boek staat – was en is niet) een economische ramp bewerkstelligen. De vrouw, de hoer, die door het beest gedragen wordt vertegenwoordigd de gewone banken en financiële instellingen. Deze hoer zal door de centrale banken, door de 10 ongekroonde koningen, worden gehaat en gedood:

(Openbaring 17:7-8,11-12,16) 7 En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien hoorns. 8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is….11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen….16 En de tien hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.

De mensheid is nu bijna compleet overgenomen door een extreme vorm van kwaadaardigheid, de 8e financiële wereldmacht. Het zijn de maçonnieke Joodse bankiers, deze kleine groep exorbitant rijke personen, die een beperkt aantal mensen als hun nieuwe gedresseerde slaven willen gebruiken met een afgodisch toegangssysteem.

De grote beproeving voor Christenen

De geschiedenis van Job
Satans doel is helder, hij zal alles doen wat hij kan om de hele mensenwereld te misleiden (Op.12:9). Zijn kinderen zullen hem hierin volledig ondersteunen.
Sommige boeken in de Bijbel beschrijven zowat precies op wat er zal gebeuren in de huidige dagen, zoals het boek Job. Zullen Christelijke ouders hun kinderen ondanks alle waarschuwingen gaan verliezen? Zal hen alles afgenomen worden?
Veel Christenen verliezen de vertrouwelijke relatie met hun kinderen en bekenden:

(Lukas 12:52-53) 52 Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. 53 Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter, en schoondochter tegen haar schoonmoeder.
(Micha 7:5-7) 5 Geloof een vriend niet, vertrouw niet op een huisvriend, bewaak de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt. 6 Want de zoon maakt de vader te schande, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder: iemands vijanden zijn zijn eigen huisgenoten. 7 Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen.

Zullen Christenen binnenkort door vreselijke pijnen gekweld worden door verloren dierbaren en zullen ze zelf ziek worden of hevige hoofdpijn krijgen door het ‘shedden ‘ (virulente overdracht) door gevaccineerden? Zullen getrouwe Christenen hetzelfde moeten ervaren als Job, maar nu over een iets langere periode?

(Job 1:1-3) 1 Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht; hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. 2 Er werden zeven zonen en drie dochters bij hem geboren. 3 Aan vee bezat hij zevenduizend schapen, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen en vijfhonderd ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten.

In het boek Job lezen we over de grote beproeving van de rechtvaardige Job door satan, die tegen God zei: ‘Neem Job alles af en zie hoe hij U zal vervloeken.’:

(Job 1:8-12) 8 De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. 9 Toen antwoordde de satan de HEERE en zei: Is het zonder reden dat Job God vreest? 10 Hebt Ú niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft, een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt U gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. 11 Maar steek toch Uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal U in Uw aangezicht vaarwel zeggen. 12 De HEERE zei tegen de satan: Zie, alles wat hij heeft, is in uw hand; alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de satan ging weg van het aangezicht van de HEERE.

Satan kreeg toestemming om macht te gebruiken over de krachten van de natuur en er viel vuur uit de hemel dat de schapen en knechten verteerde. Er stak een hevige stormwind op die het huis waarin Jobs kinderen verbleven deed instorten (Job 1:16,19). Satan kreeg ook macht over gewelddadige acties (Job 1:15,17) en over ziektes en zweren bij Job. Maar hij kon niet verder gaan dan God toeliet:

(Job 2:7-9,13) 7 Toen ging de satan weg van het aangezicht van de HEERE en hij trof Job met vreselijke zweren, van zijn voetzool af tot aan zijn schedel 8 En Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij midden in de as zat. 9Toen zei zijn vrouw tegen hem: Houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf.….13 Zo zaten zij (de drie vrienden) met hem (Job) op de aarde, zeven dagen en zeven nachten. Niemand sprak een woord tot hem, want zij zagen dat het leed zeer hevig was.

Christenen kunnen in de laatste dagen een beproeving verwachten net als in het geval van Job. Satan zal ons verdrukken en vervolgen om te bewerkstelligen dat we God (YHWH) zullen vervloeken. Getrouwe Christenen zullen echter ondanks hun pijnen onvoorwaardelijk trouw blijven aan God (YHWH) en aan Zijn Zoon.
Christenen hebben hun hemelse Vader en Zijn Zoon lief en het is om die reden dat satan het Christendom met wortel en tak wil uitroeien. Als satan erin zal slagen alle Christenen in afgoderij van het Christendom af te keren, zal hij winnen en zal de hele mensheid verloren zijn. Getrouwe Christenen zullen net als Job worden bespot:

(Job 16:20) 20 Mijn vrienden bespotten mij, maar mijn oog weent tranen tot God.

In het boek Job vertroost God (YHWH) Job in zijn verdrukking, geeft hem moed en en laat hem weten dat Hij de Almachtige God is, de rechtmatige Schepper:

(Job 38:4-7) 4 Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. 5 Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? 6 Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, 7 toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?

Na het doorstaan van deze pijnlijke beproeving door Satan werd Job door God rijk gezegend:

(Job 42:10,12-13) 10 En de HEERE bracht een omkeer in het levenslot van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. De HEERE vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe….12 En de HEERE zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. Hij had veertienduizend schapen, zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend ezelinnen. 13 Hij kreeg zeven zonen en drie dochters.

Zo zullen getrouwe Christenen door God ook rijk gezegend worden voor hun getrouwheid, daar kunnen we als Christenen zeker van zijn (Gal. 3:9).

In het volgende en laatste deel van deze artikelreeks; De globale genocide.

B – De voorzegde Messias, onze redder

In Nazareth ging Jezus op de sabbat naar de synagoge en las onderstaand gedeelte uit het boek van de profeet Jesaja  (Lukas 4:16-19):

(Jesaja 61:1-3) 1 Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; 2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten; 3 om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.

Toen Jezus het boek had teruggegeven waren alle ogen op Hem gericht:

(Lukas 4:21-29) 21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan. 22 En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef? 23 Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad. 24 Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. 25 Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land, 26 en naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfath bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. 27 Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër. 28 En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden, 29 en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. 30 Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.

Jezus is duidelijk, God bevoordeelt niet de Joden als ze alleen maar lippendienst bewijzen en Gods woord verdraaien, maar richt zich tot mensen die geloof tonen door hun gedrag en die getrouw zijn.

C – Waarschuwingen en de zegeningen voor Gods volk in het toekomstige koninkrijk

Op de nieuwe aarde (Jes. 66:22-23) zal de Spruit (Jezus als Koning en Priester) de tempel uit het visioen van Ezechiël (hfdstk 44-46) bouwen:

(Zacharia 6:12-13) 12 en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. 13 Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.

De mensen op de nieuwe aarde zullen de nieuwe tempel, die door de Spruit op de hoge berg is gebouwd, gaan bezoeken en willen onderwezen worden en YHWH aanbidden:

(Jesaja 52:1-2,7) 1 Ontwaak, ontwaak, bekleed u met uw kracht, Sion, trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad! Want voortaan zal in u geen onbesnedene of onreine meer komen. 2 Schud het stof van u af, sta op, zet u neer, Jeruzalem, maak de ketenen om uw hals los, gevangene, dochter van Sion!…. 7 Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning. (Rom. 10:15)

(Jesaja 54:7-8,13-14) 7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen. (Psalm 13) 8 In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser….13 Al uw kinderen zullen door de HEERE onderwezen zijn, en de vrede van uw kinderen zal groot zijn. (Joh. 6:45) 14 U zult door gerechtigheid bevestigd worden….

De nieuwe aarde zal een paradijs worden voor Gods kinderen:

(Jesaja 55:11-13) 11 zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. 12 Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. 13 Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen; en het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist.

(Jesaja 56:6-7) 6 En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthouden: 7 hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken (Markus 11:37).

(Jesaja 57:13) 13 Wanneer u roept, laten zij u dan redden die door u verzameld zijn. Maar de wind zal hen allemaal wegvoeren, een zucht zal hen wegnemen. Maar wie tot Mij de toevlucht neemt, zal de aarde in erfelijk bezit krijgen en Mijn heilige berg in bezit nemen.

(Jesaja 58:6-7,10) 6 Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? 7 Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? (Matt. 25:35-40)…10 als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn.

(Jesaja 59:7-8,18) 7 Hun voeten snellen naar het kwaad, zij haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn zondige gedachten, verwoesting en ondergang zijn op hun gebaande wegen. 8 De weg van de vrede kennen zij niet, er is geen recht in hun sporen. Zij gaan kromme paden; ieder die ze betreedt, kent de vrede niet (Rom. 3:13-18) ….18 Naar de daden, daarnaar zal Hij vergelden, grimmigheid aan Zijn tegenstanders, vergelding aan Zijn vijanden. Aan de kustlanden zal Hij vergelden wat zij verdienen (Matt. 16:27).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *