7. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

7. Het offer voor Satan.pdf

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

Hoe kunnen we weten wie God is?
Onze Schepper is zoveel meer als de metaforen van troost, van kennis en van wijsheid die we ons kunnen voorstellen, want God YHWH is de bron van liefde:

(1 Johannes 4:7-11) 7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 

Beschouw daarom ook eens Jezus, hoe Jezus een eenvoudig leven leidde en benaderbaar, innemend en rechtvaardig was. Jezus was door Zijn Vader gevraagd om Gods volk te gaan redden (Joh. 1:10-14).
Jezus zelf was zonder zonden (2 Kor. 5:21), maar heeft uit liefde Zijn leven gegeven om alle zondige mensen te redden, waaronder helaas veel ondankbare mensen.
Daarom kan gezegd worden; Wie Jezus heeft gezien, die heeft de Vader gezien:

(Johannes 14:8-10) 8 Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. 9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? 10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.

Jezus is het beeld van de onzichtbare God en liet de almacht en wijsheid van Zijn Vader zien in al de  krachtige werken die Hij deed, en in al Zijn barmhartigheid, liefde en goedheid die Jezus liet zien.
Alsook in de woorden die Jezus sprak. Vers 10 geeft inzicht in afgestemde verhouding van Jezus met Zijn Vader. Want vraag u af, met wie is onze hemelse Vader te vergelijken?

(Jesaja 40:25-26) 25 Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. 26 Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één.
(Jesaja 46:9-10) 9 Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, 10 Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; ….

Leer uw Vader in de hemel als uw persoonlijke vriend kennen (Jak. 2:23):

(Jakobus 4:8) 8 Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.
(Johannes 17:3) 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

Thema: De globale genocide; waar liefde ontbreekt zal niets floreren

De mondelinge overleveringen

De Joodse mondelinge overleveringen en de kabbala
De grootste groep Joden zijn seculiere Joden die weinig doen aan het Joodse geloof.
Dan zijn er twee belangrijkste groepen gelovige Joden, de kleine groep niet-Rabbijns Jodendom en de grote groep Rabbijns Jodendom – het (ultra-) orthodoxe Jodendom.
Voor een uitgebreid overzicht van de stromingen zie hier. Maar allemaal wachten ze nog steeds op hun eigen messias, Mashiah ben David (de aangekondigde Antichrist}.
Met de Farizeeën en Schriftgeleerden kwamen de overleveringen in de Misjna, die weer later werden opgenomen in de Talmoed. En met de Talmoed kwamen de Rabbijnen. De kabbala is het mystieke occulte geloof wat waarschijnlijk is ontstaan ​​gedurende de Joodse ballingschap in Babylon. Babylon met zijn afgoderij, met zijn pantheïsme of veelgodendom (Jeremia 50:2).
De Farizeeën hielden hun mystieke kennis zorgvuldig verborgen voor de gewone Joden.
De Zohar, het meest occulte boek van de kabbala, betekent (occult) ‘licht’ of ‘helderheid’.
Het is een vijfdelige boekenserie van kabbalistische kennis en mystieke speculatie.
Wat de huidige Rabbijnen betreft, die nemen zowel de Talmoed als de kabbala zeer serieus, als geïnspireerd. Zowat elke synagoge ter wereld heeft in hun bibliotheek de Talmoed en de kabbala. Uit beide boekwerken wordt onderwezen in hun synagogen.

Waren de Farizeeërs en Schriftgeleerden in Jezus dagen dan totaal onwetend of Jezus de Messias was? Volgens onderstaande gelijkenis wisten ze wel degelijk dat Jezus de beloofde Messias was:

(Mattheüs 21:33-41) 33 ….Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. 34 Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn dienaren naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. 35 En de landbouwers namen zijn dienaren, sloegen de één, doodden een ander, en stenigden een derde. 36 Nogmaals stuurde hij andere dienaren, meer in aantal dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. 37 Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. 38 Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. 39 Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doodden hem. 40 Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? 41 Zij zeiden tegen Hem: Hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die hem de vruchten op hun tijd zullen geven.

De Farizeeën waren volgens Jezus dan ook uit hun vader, de duivel:

(Johannes 8:12-13,42-44) 12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. 13 De Farizeeën dan zeiden tegen Hem: U getuigt van Uzelf, Uw getuigenis is niet waar…..42 Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 43 Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid….

De huidige generatie Sabbateeërs en Frankisten

In 1665 riep een sefardische Jood, genaamd Sabbatai Zevi, zichzelf uit als de incarnatie van de Messias in de synagoge van Smyrna (Turkije). Hij was een kabbalist en onderwees radicaal nieuwe artikelen gebaseerd op de kabbala.
Volgens Sabbatai Zevi en zijn volgelingen (de Sabbateeërs) staat in de Talmoed geschreven dat door menselijke inspanning de dag van redding door hun Mashiah dichterbij gebracht kan worden. (Zie hiervoor ook: 2. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan )
Dit kan volgens hen inhouden of iedereen goed moet zijn of dat iedereen slecht moet zijn. Volgens de Talmoed echter kan iedereen onmogelijk goed zijn. Ze kozen er daarom voor dat iedereen slecht moet zijn, door zoveel mogelijk zonden te doen.

[De Talmoed bevat langs de Tenach (het Oude Testament) de Misjna (de mondelinge overleveringen), de commentaren op de Tenach en discussies over de Misjna. Het waren deze mondelinge overleveringen waar Jezus zo sterk tegen gekant was, die volgens Jezus Gods geboden krachteloos maakten (Matt. 15:1-9).]

De Joodse volgelingen van Jacob Frank (de Frankisten) gingen in het verderfelijke zondige spoor van de Sabbateeërs verder met als basis de kabbala als hun geloofsleer inclusief het belangrijkste boekwerk van de kabbala, de Zohar. De praktijken van de Frankisten, hun orgiën, doctrines en seksuele verderfelijke gebruiken bracht de Joodse orthodoxe gemeenschap in Oost-Europa ertoe hen als ketters te verbieden in 1756.
De (Joodse) satanistische Frankisten hebben in onze dagen helaas de hele wereld in hun greep. De twee machtigste groepen met nauwe banden met het Frankisme zijn; de Rockefellers met o.a. de VN en de farmacie, en de Rothschilds met o.a. het geldsysteem en de centrale banken. Hun werkwijze is te vergelijken met die van de maffia. De huidige Joodse Frankisten nemen nu zelf de voorbereidingen voor de wereldwijde genocide, in samenspraak met het WEF en de VN, de vrijmetselarij en de hieraan gelieerde organisaties. Verdere ondersteuning wordt verleend door miljardairs zoals Gates en Soros, internet bedrijven als Google, Facebook en Twitter en investerings maatschappijen zoals Blackrock en Vanguard. De bedoeling is om een globaal digitaal geldsysteem via de centrale banken op te zetten met een wereldregering waardoor ze de absolute wereldmacht zullen verkrijgen met de nog levende mensheid in slavernij.

De Frankisten zullen echter niet zomaar naar een ander financieel systeem verhuizen. Er zal eerst een katalysator komen. Oorlogen en burgeroorlogen zijn altijd die katalysator geweest en oorlogen of burgeroorlogen zullen dat waarschijnlijk opnieuw zijn. Vervolgens bieden zij de genoemde oplossing van een centraal gecontroleerde digitale valuta.

De Talmoed en de Zohar

In de Zohar staan de genocidale geheimen beschreven, evenals het occulte (re-)ïncarnatie gedachtegoed, de absolute superioriteit van de Joden en seks met kleine kinderen. Heidenen mogen de kabbala niet lezen, dat is verboden. Volgens zowel de Talmoed als de Zohar brengen de Kliphoth (of heidenen) van deze wereld de hogere ‘levende’ niveaus voortdurend van slag met hun slechte invloed. Zolang de Kliphoth in hun huidige staat blijven bestaan, zal zowel God als Zijn universum ook ontregeld zijn. Deze haattaal betekent haat aanwakkeren van de kabbalisten tegen de niet-Joden:

(Talmoed; Sefar of Israël 177b) ‘Neem het leven van de Kliphoth [heidenen ] en dood ze, en je zult God hezelfde behagen als iemand die wierook aan Hem offert.’

Christus zei hier eens over:

(Johannes 16:2-3)  2 Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. 3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet.

De Talmoed pleit dus rechtstreeks voor een volkerenmoord op de niet-Joden:

(Talmoed; Kleine Traktaten – Soferim 15, Regel 10) Dit is het gezegde van Rabbi Simon ben Yohai: Tob shebe goyim harog: ‘Zelfs de besten van de ongelovigen moeten allemaal worden gedood’ .

Zowel in de Talmoed als in de Zohar worden niet-Joden als ‘beesten’ beschreven:

 (Talmoed; Baba mezia, 114b) ‘De Joden worden mensen genoemd, maar niet-joden zijn geen mensen. Het zijn beesten .’
(Zohar vol. 1 – Bereshith 47a)  ‘Rabbi Abba zei dat ‘levende ziel’ Israël aanduidt omdat ze kinderen van de Almachtige zijn, en hun zielen, die heilig zijn, komen van Hem. Waar komen de zielen van andere volkeren vandaan? Rabbi Eleazar zei: ‘Ze verkrijgen zielen van die kanten van links die onreinheid overbrengen, en daarom zijn ze allemaal onrein en verontreinigen ze degenen die contact met hen hebben.’ . .’levende ziel’ verwijst naar Israël, dat heilige levende zielen van boven heeft, en ‘vee en kruipende dingen en beesten van de aarde’, naar de andere volkeren die geen ‘levende ziel’ zijn, maar die zijn zoals we hebben gezegd.’

De Zohar omschrijft niet-Joden of heidenen ook wel als Amalekieten en Satan is blijkbaar hun beschermengel. Ze baseren zich op onderstaande Schriftplaats:

(Deuteronomium 25:19) 19 Als de HEERE, uw God, u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, in het land dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, moet het zó zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet!

[Niet-Joden worden in de Zohar gemakshalve maar gelijkgesteld met de wrede nomaden die het Joodse volk aanvielen op weg naar het beloofde land en waarbij God via Mozes het Joodse volk hielp om de overwinning op de Amalekieten te behalen (Ex. 17:8-16)]

De Amalekieten hebben volgens de Zohar een voortdurende neiging om de wereld te ontregelen, waardoor deze zal terugkeren naar zijn oorspronkelijke staat van chaos (tohu) en leegte (bohu):

(Zohar vol. 1 – Bereshith 25b) ‘Al deze [heidenen] hebben de neiging om de wereld terug te brengen naar de staat van tohu en bohu , en ze veroorzaakten de vernietiging van de tempel. Maar zoals ‘tohu’ en ‘bohu’ plaats maakten voor het licht, zo, toen God openbaart Zelf zullen ze van de aarde worden weggevaagd. Maar bovendien zal de verlossing pas voltooid zijn als Amalek is uitgeroeid.’

De verlossing zal volgens hen pas komen als Amalek is uitgeroeid en na de komst van Mashiah (de Antichrist) zullen ook de gemixte Joden (Erev Rav) worden vernietigd.
Voor evt. geïnteresseerden de kabbalistische video serie: Who is The Erev Rav? (Wie behoort tot de grote gemixte menigte?)
Alleen uitverkoren pure Joden, de zonen van Israël, zijn volgens de Zohar heilig (goddelijk en dus eeuwig) en zullen gespaard blijven als hun mashiah komt.
Volgens de Zohar zal 2/3 van de mensheid van heidenen en gemixte Joden vernietigd worden, verwijzend naar het boek Zacharia:

(Zacharia 13:7-9) 7 Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen de Man Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE van de legermachten. Sla die Herder en de schapen zullen overal verspreid worden (Matt. 26:31). Maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. 8 Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. 9 Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

[Zacharia (vers 7) spreekt echter over het doden van de echte Messias en het verspreiden van de eerste Christenen. De afsnijding en doding van tweederde van Israël (vers 8) begon in de Joodse oorlog die in 66 n.Chr. begon onder Vespasianus en Titus. De loutering (vers 9) betekent de filtering van de heiligen uit de Joden die begon met Pinksteren]

Men mag helaas niets zeggen of publiceren over de huidige Joodse kabbalistische invloed of over het gedachtegoed, de antisemitisme kaart wordt meteen getrokken.
Kort video-interview over antisemitisme: voormalige Israëlische minister Shulamit Aloni

De Antichrist komt nu zeer spoedig

(Zie voor de wisseling van de president van de VS: 6. De geheimen uit het boek Daniël)

Betere vertaling (2 Thessalonicenzen 2:3-4,6-8) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.….6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. 7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er degene die het nu momenteel bedwingt totdat hij uit het midden komt om het te zijn. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden.

Uit vers 3 kunnen we weten dat met de huidige grote afval ook de Antichrist spoedig zal verschijnen. Hij zal zich verheffen en als koning in de nieuwe tempel gaat zitten.
Getrouwe Christenen zullen ‘deze persoon’ herkennen als de Antichrist van het laatste uur.
In Daniël 8 vanaf vers 23 wordt er ineens een verband gelegd met de laatste dagen (wanneer de Christelijke afval compleet is) en wordt er gesproken over een meedogenloze koning (de Antichrist) die zich openbaart. Die zich zal verheffen (vers 25) en zal tegen de Koning der Koningen (YHWH) opstaan (2 Thess. 2:4) en Christenen zal vervolgen (zie vers 24 hieronder):

(Daniël 8:23-26) 23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk. 25 Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. 26 Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u, houd het visioen geheim, want er komen nog vele dagen vóór het gebeuren zal.

Vlak nadat de aanval op de grote schare Christenen massaal wordt ingezet door de Antichrist met zijn leger (het beest dat weer volop leeft, de 7e wereldmacht de VS) zal die worden ondersteund door de 8e wereldmacht van centrale banken (kopen of verkopen – het merkteken) maar zal Jezus ingrijpen (zie ook hierboven Dan. 8:25):

(Openbaring 17:12,14) 12 En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen (de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken), maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen….14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

Chaos zal er komen in de VS door de interne strijd – mogelijk zelfs burgeroorlog  –  tussen de republikeinen en democraten, die dan gevolgd zal worden door een martial law, een staat van beleg. De staat van beleg is het opleggen van directe militaire controle en waar andere regels gelden.
De globalisten hebben nog niet helemaal de controle over het internet, maar ze werken volop aan censuur (social media) om iedere kritische stem te verstommen. Een globale cyberpandemie zal waarschijnlijk volgen (Internet op slot).
De gewone banken zullen het uiteindelijk niet overleven, want de centrale banken zullen de hoer – de gewone financiële instellingen en banken – haten en vernietigen  (Op. 17:16-17).
De invoering van de zeven Noachide wetten (Sheva Mitzvos) zal de inleiding vormen voor de grote vervolging van Christenen.

(Spreuken 29:2) 2 Als rechtvaardigen groot worden, verblijdt het volk zich, maar als een goddeloze heerst, zucht het volk.

De plannen van de Sabbateeërs

Sinds 1993 heeft Klaus Schwab (WEF – World Economic Forum) jaarlijks ongeveer 200 mensen aangesteld als Global Leaders waaronder Merkel (1993) en Macron (2016) voor posities in het bedrijfsleven, in de politiek en in de media. Daarnaast ook bekende personen. ‘Global Leaders for Tomorrow’ werd in 1992 opgericht en werd in 2005 omgedoopt tot ‘Young Global Leaders’.

In het satanische draaiboek van Schwab staat ook de verstoring van de toeleveringsketens beschreven. Vrachtverkeer per boot en distributie worden gefrustreerd om verstoringen in de toeleveringsketens te veroorzaken en daarmee schaarste te creëren. Ook de invoering van het vaccin-paspoort hoort hier bij, de propaganda hiervoor doet zijn werk.
Het vaccin paspoort zal waarschijnlijk niet permanent blijven, maar worden vervangen door een electronisch ID, de opmaat naar het merkteken van het beest.
Ook China zit in de portfolio van de satanistische Sabbateeërs:

China zal – volgens George Soros – het voorbeeld zijn voor de Nieuwe Communistische Joodse Wereldorde. China met zijn uitgebreide sociale controlesystemen en het sociale puntensysteem.

De oorlog tegen Gods volk

(Psalm 118:5-9) 5 Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. 6 De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? 7 De HEERE is bij mij, te midden van wie mij helpen, daarom zie ík neer op wie mij haten. 8 Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. 9 Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen.

Integere microbiologen waarschuwen dat  het wereldwijd injecteren met een (giftige) gentherapie injectie zal uitmonden in een wereldwijde genocidale gebeurtenis. Dat heeft simpelweg te maken met het feit dat alle proefdieren stierven tijdens de gentherapie onderzoeken. Zelfs Robert Malone, de uitvinder van de mRNA-vaccintechniek, heeft mensen gewaarschuwd het vaccin niet te nemen en zegt dat de overheid niet transparant is over de bijwerkingen, zeker voor op de langere termijn.
De meeste mensen zullen waarschijnlijk sterven als gevolg van bloedstolsels.
Getrouwe Christenen zullen getuige worden van de genocide die nu al begonnen is.
Blijf altijd vertrouwen op de bescherming van uw hemelse Vader:

(Psalm 91:1-7) 1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. 2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! 3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. 4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. 5 U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, 6 voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. 7 Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen.

Zoals eerder aangehaald zullen Christenen het mikpunt worden van Satan en zijn kinderen:

(Mattheüs 24:9-14) 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. 11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Blijf bidden voor de komst van Gods koninkrijk, het is onze hoop voor de toekomst.
Maar al diegenen die God hebben verlaten zullen ook Gods toorn moeten dragen:

Willibr.(Jesaja 24:1-6) 1 Hier is Jahwe (YHWH)  die de aarde verwoest en vernielt, Hij keert ze ondersteboven en drijft haar bewoners uiteen.  2 Hetzelfde lot treft priester en volk, heer en slaaf, meesteres en slavin, verkoper en koper, borger en lener, schuldeiser en schuldenaar.  3 De aarde wordt totaal verwoest, helemaal leeggeplunderd: Jahwe (YHWH) heeft dit woord gesproken.  4 De aarde verdroogt en verkommert, hemel en aarde verwelken.  5 De aarde is ontwijd door haar bewoners: zij hebben de wetten geschonden, de geboden overtreden, het eeuwig verbond verbroken.  6 Daarom wordt de aarde door een vloek verteerd en boeten haar bewoners voor hun schuld. Daarom slinken de bewoners van de aarde in aantal en blijven slechts weinig mensen gespaard.

B – Waarschuwingen en de zegeningen voor Gods volk in het toekomstige koninkrijk

(Jesaja 60:17-22) 17 In plaats van koper zal Ik goud brengen, in plaats van ijzer zal Ik zilver brengen, in plaats van hout koper, in plaats van stenen ijzer. En als uw opzichter stel Ik vrede aan en als uw opzieners gerechtigheid. 18 Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land, van verwoesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw muren zult u noemen Heil, en uw poorten Lof. 19 De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel zal u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw sieraad. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken, want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen. 21 Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden (Matt. 15:13). 22 De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk; Ík, de HEERE, zal dit te zijner tijd spoedig doen komen.

(Jesaja 61:4-7) 4 Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van generatie op generatie. 5 Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. 6 Ú echter zult genoemd worden:  priesters van de HEERE, men zal u noemen (1 Petr. 2:9; Openb. 1:6; 5:10): dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten, u zult u beroemen in hun luister. 7 In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap hebben.

(Jesaja 62:8-9) 8 De HEERE heeft gezworen bij Zijn rechterhand en bij Zijn sterke arm: Nooit zal Ik uw koren meer geven als voedsel aan uw vijanden, en nooit zullen vreemdelingen meer uw nieuwe wijn drinken waarvoor u zich ingespannen hebt! 9 Maar wie het inzamelen, zullen het eten en de HEERE prijzen, en wie hem oogsten, zullen hem drinken in de voorhoven van Mijn heiligdom.

(Jesaja 65: 17-25) 17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. 18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. 19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. 20 Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. 21 Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. 22 In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. 23 Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE, en hun nakomelingen met hen. 24 En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen. 25 Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.

(Jesaja 66:22-23) 22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan (2 Petr. 3:13; Openb. 21:1). 23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

Tot slot van deze artikelserie:

Wereldse rijkdom heeft niets met  liefde te maken. Laat ze maar blij zijn met hun geld.
Liefde met zorg voor anderen maakt schatrijk, in tegenstelling tot wat de farmaceutische bedrijven met mensen doen. Gods koninkrijk is een rijk van liefde, daar zien we naar uit.

Laat uw gebed door tegenstanders nooit afnemen, blijf trouw en raak niet in paniek.
Net zoals Daniël trouw en rustig bleef met het vooruitzicht van de dood in de leeuwenkuil.
De laatste dagen zullen een uitputtingsslag vormen voor getrouwe Christenen.
Wees een lichtdrager van Gods woord en straal Christelijke eigenschappen uit om anderen een uitweg te bieden uit hun miserabele geestestoestand. Blijf geduldig wachten op uw  redding.

CSB (Psalm 13) Voor de koordirigent. Een psalm van David.

  • Hoe lang HEER, zult U mij blijven vergeten?
  • Hoe lang zult U Uw aangezicht voor mij verbergen?
  • Hoe lang zal ik mij nog angstige zorgen maken, elke dag met doodsangst in mijn geest?
  • Hoe lang zal mijn vijand mij overheersen?
  • Zie mij aan en geef me een antwoord, HEER, mijn God. Herstel de helderheid van mijn ogen; anders zal ik in de dood slapen, mijn vijand zal zeggen: “Ik heb over hem gezegevierd”. Mijn vijanden zullen zich verheugen omdat ik begin te wankelen.
  • Maar ik heb vertrouwd op Uw trouwe liefde; mijn hart zal zich verheugen in Uw verlossing. Ik zal voor de Heer zingen omdat Hij me weldadig heeft behandeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *