8. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

8. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we o.a. gesproken over de rouwdag op de nieuwe aarde over de gedode Messias. In dit artikel zullen we spreken (in hoofdstuk 13) wat er volgens Zacharia zal gaan gebeuren met de Joodse bevolking. We zullen in dit artikel uitdiepen en aangeven wat er volgens ons onderzoek nog zal moeten plaatsvinden.

Thema: Het derde deel van de Joden in de laatste dagen

We gaan verder met het slot van het vorige artikel, wat er op de nieuwe aarde zal gebeuren:

  • (Zach. 13:1) 1 Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.

Op de nieuwe aarde zullen allen die geloof stellen in de Zoon van God gereinigd worden van zonde en onreinheid:

(Johannes 4:13-14) 13 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, 14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.
(Johannes 7:38) 38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (zie ook Joh. 6:35)

  • (Zach. 13:2) 2 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal Ik uit het land wegdoen.

De opgewekte heidenen zullen op de nieuwe aarde niet de kans krijgen om de afgoden weer te gaan aanbidden, en de valse profeten en onreine geesten zullen niet meer in Juda welkom zijn:

(Jesaja 2:17) 17 De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn. 18 En de afgoden – ze vergaan volkomen.
(Ezechiël 13:9) 9 Mijn hand zal tegen de profeten zijn die valse visioenen zien en leugen waarzeggen. Zij zullen niet tot de kring van Mijn volk behoren, zij worden niet ingeschreven in het register van het huis van Israël, en komen niet in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de Heere HEERE ben. 

Jezus waarschuwde al in Zijn dagen op aarde voor het gevaar van valse profeten:

(Mattheüs 7:15) 15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

  • (Zach. 13:3) 3 En het zal gebeuren, wanneer iemand toch nog profeteert, dat zijn vader en moeder, die hem voortgebracht hebben, tegen hem zullen zeggen: Jij mag niet blijven leven, want je hebt leugens gesproken in de Naam van de HEERE. Zijn vader en moeder, die hem voortgebracht hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert.

Hun eigen ouders zullen deze valse profeten stoppen, ze zullen door het zwaard omkomen:

(Jeremia 14:13-16) 13 Toen zei ik: Ach, Heere HEERE, zie, die profeten zeggen tegen hen: U zult geen zwaard zien en honger zult u niet krijgen, maar Ik zal u een duurzame vrede geven in deze plaats. 14 De HEERE zei tegen mij: Die profeten profeteren vals in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden, Ik heb hun geen opdracht gegeven en Ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. 15 Daarom, zo zegt de HEERE over de profeten die profeteren in Mijn Naam, hoewel Ík hen niet heb gezonden, en zij toch zeggen: Er zal geen zwaard en honger in dit land zijn. Die profeten zullen zelf door het zwaard en door de honger omkomen.

  • (Zach. 13:4-5) 4 Op die dag zal het gebeuren dat die profeten beschaamd zullen worden, ieder vanwege zijn visioen, wanneer hij profeteert. Zij zullen geen haren mantel aantrekken om te liegen. 5 Maar hij zal zeggen: Ik ben geen profeet. Ik ben een man die het land bewerkt, omdat iemand mij daarvoor heeft geworven vanaf mijn jeugd.

Gods profeten droegen een haren mantel, een ruw kleed om berouw te tonen en boete te doen:

(2 Koningen 1:8) 8 Zij zeiden tegen hem: Het was een man met een haren mantel en een leren gordel om zijn middel gebonden. Toen zei hij: Dat is Elia, de Tisbiet.
(Mattheüs 3:4) 4 Deze Johannes (de Doper) had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel; zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing.

Valse profeten zullen beschaamd worden zoals een dief beschaamd wordt die is betrapt:

(Jeremia 2:26-27) 26 Zoals een dief beschaamd staat als hij wordt ontdekt, zo staat het huis van Israël beschaamd, zij, hun koningen, hun vorsten, hun priesters en hun profeten. 27 Tegen een stuk hout zeggen ze: U bent mijn vader, en tegen een steen: U hebt mij gebaard, want Mij keren zij de nek toe en niet het gezicht, op het moment echter dat onheil hen treft, zeggen ze: Sta op en verlos ons.

Gods profeten op de nieuwe aarde zullen zijn als de profeet Amos. De profeet Amos was een nederig man die aangaf geen profeet te zijn, maar die door God geroepen was om te profeteren:

(Amos 7:14-15) 14 Toen antwoordde Amos en zei tegen (de priester) Amazia: Ik ben geen profeet en ik ben geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en moerbeikweker. 15 De HEERE haalde mij echter achter de kudde vandaan en de HEERE zei tegen mij: Ga heen, profeteer tegen Mijn volk Israël!

Dan vervolgt Zacharia met de vraag over de wonden aan de handen:

  • (Zach. 13:6 ) 6 Als men tegen Hem zegt: Wat betekenen deze wonden aan Uw handen? Dan zal Hij zeggen: Dat Ik geslagen ben in het huis van hen die mij liefhebben.

Wat betekenen deze wonden, waaraan hebt U deze verdiend? Dan zal de Koning Jezus zeggen dat Zijn eigen volk Hem heeft geslagen. Jezus was echter volstrekt onschuldig (Hebr. 7:26):

(Psalm 22:16-17) 16 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; U legt mij in het stof van de dood. 17 Want honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord.
(Johannes 20:27) 27 Daarna zei Hij (Jezus) tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.

Jezus zegt niet dat degenen die Hem geslagen hebben Hem hebben ‘liefgehad’, want dat was niet zo.
Hij werd geslagen in het huis van Zijn Vader en de getrouwen die Hem wel liefhadden. Het ongelovige Joodse volk wordt als straf verworpen nadat de Herder door hen is gedood:

  • NBG51 (Zach 13:7) 7 Zwaard, waak op (ontwaak) tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord van de Here der heerscharen; sla die Herder, zodat de schapen verstrooid worden; en Ik zal mijn hand keren tegen de kleinen.

God YHWH liet toe dat ‘het zwaard van de gerechtigheid of rechterlijke macht’ kon ontwaken tegen zijn Zoon, toen Hij geheel vrijwillig zijn leven als offer bracht:

(Hebreeën 9:22 ) 22 En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.

God heeft uit liefde voor de mensen Zijn eniggeboren Zoon niet gespaard, evenals de Zoon uit liefde voor de schapen Zijn leven gaf:

(Jesaja 53:4) 4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.

En Ik zal Mijn hand tegen de kleinen keren, dit is wat God in de Schrift zelden doet. De kleinen worden altijd beschermd. Maar nu ze de Herder hebben gedood, zal Hij hen niet langer beschermen.  Het is de bestraffing van het oude verbondvolk, nu de Messias is verworpen en gedood. Slechts een overblijfsel van de Joden stellen geloof in Jezus onder de borg van het Nieuwe Verbond. Bij de arrestatie van Jezus zullen zelfs deze getrouwen wegvluchten:

(Mattheüs 26:31) 31 Toen zei Jezus tegen hen: U zult in deze nacht allen aanstoot aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik zal de Herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden.

Jezus wordt beschreven als Gods metgezel, de eniggeboren Zoon van God, die in denken en doen één is met de Vader (Joh. 10:30):

(Johannes 1:18) 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.
(Filippenzen 2:6) 6 Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,….

  • (Zach. 13:8) 8 Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. 9 Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

Slechts 1/3 van het Joodse volk zal overleven, en dat deel zal gelouterd worden en Gods volk zijn. Het zal de loutering in de laatste dagen zijn onder het Joodse volk, om de Joden die zijn overgebleven als Christenen te filteren. Hoe dat zal gebeuren komen we in dit artikel nog uitgebreid op terug. In Zacharia 13:8 wordt de beproeving en loutering  beschreven, als het zuiveren van zilver en goud:

(1 Petrus 1:7) 7 opdat de beproeving van uw geloofdie van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
(Psalm 66:10) 10 Want U hebt ons beproefd, o God, U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert.

<Ezechiël begin>
De profeet Ezechiël schreef ook over het delen van de bevolking in drie delen. Ezechiël beschrijft echter ‘de oordelen’ die de drie gesplitste delen  van het Joodse volk zouden treffen, en waaruit  uiteindelijk het grootste deel van de 144.000 heiligen zouden worden gefilterd:

(Ezechiël 5:1) 1 En u, mensenkind, neem u een scherp zwaard. U moet dat voor uzelf als kappersscheermes gebruiken, en dat over uw hoofd en over uw baard laten gaan. Daarna moet u voor uzelf een weegschaal nemen en de haren verdelen.

De profeet moet het haar van zijn hoofd en baard afscheren met een zwaard, wat betekent dat God het volk volledig verwerpt en vernederd. Het afscheren van de haren heeft te maken met straffen en hoeft daarom niet mooi te worden. De weegschaal om te wegen wordt toegepast om de absolute precisie van het naderende oordeel over Israël te tonen (zie ook Jesaja 7:20):

(Ezechiël 5:2-3,12) 2 Een derde deel moet u midden in de stad met vuur verbranden als de dagen van de belegering voorbij zijn, en een derde moet u nemen en met het zwaard daaromheen slaan, en een derde in de wind verstrooien, en Ik zal het zwaard achter hen trekken. 3 Een klein aantal daarvan moet u dan nemen en in de punten van uw mantel binden….12 Een derde deel van u zal door de pest sterven en door de honger in uw midden omkomen, en om u heen zal een derde door het zwaard vallen, een derde zal Ik naar alle windstreken verstrooien en Ik zal achter hen het zwaard trekken.

Een derde deel zou worden verbrand in het vuur midden in de stad, als aanduiding van de velen die zullen omkomen door hongersnood en door besmettelijke ziektes. Een ander derde deel om met het zwaard in stukken te worden gesneden, die de velen voorstellen die door het zwaard worden gedood. En het laatste derde deel zou naar alle winden worden uitgestrooid en door het zwaard worden achtervolgd, wat duidt op de vlucht van velen naar de buurlanden voor bescherming. Een kleine hoeveelheid van de laatste 1/3 deel haar moest in Ezechiëls mantel worden gebonden (vers 3). En zelfs uit dat deel zouden sommigen opnieuw in de vurige beproeving worden geworpen (vers 4).  God zou uit het huis van Israël een deel van de 144.000 heiligen bewaren.
<Ezechiël eind>

In Zacharia 13:8 wordt dus met het ‘1/3 deel’ overlevenden een andere groep Joden bedoeld, die zoals gezegd in de laatste dagen zal worden gelouterd en die Gods Naam zullen aanroepen.

  • (Zach. 13:9) 9 Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

Dit is mijn volk; deze Joodse getrouwen, deze spijtoptanten, zullen Gods naam aanroepen:

(Jesaja 65:24) 24 En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen.

In het vorige artikel werd gesproken over het bewonen van de nieuwe aarde door de 144.000, de profeten en de grote schare. Zacharia hfdstk 13 gaat in 1e instantie over de onberouwvolle Joden. De ‘uitverkoren’ Joden echter waren al voor het grootste gedeelte gekozen voordat Jeruzalem in 70 n.Chr. werd vernietigd door Titus. Maar er bleven meer Joden over van de Joodse bevolking als 1/3 deel.

Er is ook geen 2/3 deel van de Joden gedood omstreeks 70-135 na Chr.!
De Joodse Opstand van 66-70 n.Chr. werd gevolgd door de Joodse oorlog onder keizer Vespasianus en zijn zoon Titus.

  • (Zach. 14:1-2) 1 Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. 2 Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. 

Bovenstaand gedeelte in Zacharia beschrijft de verwoesting van Jeruzalem door het Romeinse leger dat met deze verwoestende gruwel een ramp veroorzaakte (Dan. 11:31):

(Jesaja 13:16) 16 Hun kleine kinderen zullen verpletterd worden voor hun ogen, hun huizen geplunderd en hun vrouwen verkracht.

Veel Joden – samen met de pelgrims – in Jeruzalem zijn in 70 n.Chr. gedood; 1,1 miljoen volgens Josephus, 600.000 volgens Tracius. Maar geen 2/3 deel. Jongens boven de 17 werden naar de mijnen van Egypte gebracht totdat de dood volgde of naar de arena’s voor vermaak tot de dood volgde. Vrouwen en kinderen werden op de slavenmarkt verkocht in het Midden-Oosten. De Val van Massada was in 73 n.Chr. en die werd ongeveer zestig jaar later weer werd gevolgd door de opstand en neerslaan van de valse Messias Bar Kochba 132-135 n.Chr.  Ook gedurende de holocaust werd geen 2/3 deel gedood. Voor de 2e wereldoorlog waren er volgens schatting ongeveer 18 miljoen Joden. Het doden van 2/3 deel van de Joden (Zach. 13:8) zal dus in de laatste dagen plaatsvinden.

De loutering van 1/3 deel van de (overgebleven) Joden is bedoeld voor de laatste dagen

  • (Zach. 14:3) 3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.

Dan of daarna in vers 3, nadat hij Jeruzalem en de rest van de Joden voldoende heeft gestraft, zal de Heer uitgaan, als een strijder net zoals op de dag van HEER. De hand van God zal niet langer tegen de kleinen zijn gericht (Zach. 13:7), Gods toorn tegen het Joodse volk is dan voorbij.  Maar wanneer precies zal God uitgaan als een strijder?

Zacharia 14:3 heeft volgens ons onderzoek 2 vervullingen

1e vervulling: Dan – in vers 3 – zal God uitgaan, als een strijder net zoals op de dag van HEER.
In het laatst der dagen in Israël op de bestaande aarde:
Gods toorn tegen het Joodse volk is dan voorbij en God zal strijden tegen de heidenvolken.
Ze zullen Gods Naam aanroepen en God zal zeggen: Dit is Mijn volk

2e vervulling: Dan – in vers 3 – zal God uitgaan, als een strijder net zoals op de dag van HEER.
Na 1000 jaar in Israël op de nieuwe aarde:
Gods toorn tegen de heidenvolken ontbrand opnieuw en God zal er tegen strijden.
Ze zullen Gods Naam aanroepen en God zal zeggen: Dit is Mijn volk

De 1e vervulling:
Laten we Daniël erop naslaan over de komst van de Antichrist.
(zie hiervoor ook: 5. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.)

<Daniël begin>
(Daniël 11:37-38) 37 En hij (de Antichrist) zal niet letten op de goden van zijn vaderen, en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken. 38 En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden.

De Antichrist zal niet letten op de goden van zijn vaderen, hij zal een Satanist zijn, een afgodendienaar. Volgens zowel ‘Strong’s Concordance’ als volgens ‘Vine’s Expository Dictionary’ betekent Antichrist ‘tegen Christus’ of ‘in plaats van Christus’.
Hij zal zowel de God de Vader YHWH als de Zoon van God, Jezus, loochenen (1 Joh. 2: 22).
De god van de vestingen of bolwerken is in de eindtijd de god van de valse redeneringen, want bolwerken of forten zijn valse redeneringen volgens Paulus:

(2 Korinthiërs 10:4-5) 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af….

‘De god die zijn vaderen niet gekend hebben’ is de Mesopotamische maangod Allah of Sin. Volgens onderzoekers Sjoberg en Hall aanbaden de oude Sumeriërs de maangod Allah – de god van de wassende maan – een van de goden in Mekka (Mark Hall, A Study of the Sumerian Moon-god, Sin, PhD., 1985, University of Pennsylvania).
Door de Schrift heen hebben gouden en zilveren voorwerpen gediend voor deze afgoderij.
De valse profeet zal grote verwantschap of sympathie met de Islam hebben, maar wil ook zelf aanbeden worden (2 Thess. 2:4). Hij zal niet letten op ‘het verlangen van de vrouwen’ heeft volgens ons onderzoek betrekking op de rechten van vrouwen in de Islam.
Een vrouw in de Islamitische wetgeving erft slechts de helft van wat een man erft.
In een rechtbank is het getuigenis van 2 vrouwen gelijk aan dat van 1 man. En dan zijn er meisjes die heel jong uitgehuwelijkt worden, polygamie, vrouwen die door hun man verstoten mogen worden wanneer hij dat wil, vrouwenbesnijdenis, verplicht hoofddoeken en verhullende kleding moeten dragen. De sharia-wetten verbieden ook vrouwen om te zingen of te dansen in het openbaar:

NBG51 (Daniël 11:39) 39 En hij zal optreden tegen de versterkte vestingen met de hulp van de vreemde god; ieder die deze erkent, zal tot grote eer komen; hij zal hen tot heersers maken over velen en grond aan hen toedelen als beloning.

Hij zal met valse redeneringen optreden tegen ‘de versterkte vestigingen’ of Gods redeneringen met de hulp van een vreemde of buitenlandse god, dat is dus opnieuw op basis van de Koran van de Mesopotamische god Allah. (Islamitische) Koningen die hem zullen steunen zullen land en macht als beloning ontvangen, het is een wereldwijde uitbreiding van de Islam. Want volgens Daniël 11:39 wordt de Islam de dominante wereldreligie, heersers over velen, ook omdat de Antichrist dat zal bewerkstelligen:

(Daniël 11:40) 40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de hoorns stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken.

De ambassadeur van de VS, David Friedman, kreeg bij een bezoek op 28 mei 2018 aan Achiya, een ultra-orthodoxe liefdadigheidsgroep, een gefotoshopte plaat te zien van een nieuwe tempel op de plaats van de gouden koepel. De moslim gemeenschap ging toen volledig door het lint. Een nieuwe tempel zal het sein kunnen zijn voor grote woede onder de moslims die de tempelberg (met hun gebouwen als de gouden koepel en de Al-aqsa moskee) als heilig beschouwen.

In de eindtijd (Dan. 11:40) zal er opnieuw een (religieuze) oorlog plaatsvinden in het Midden-Oosten. De reden voor de aanval is zoals gezegd hoogstwaarschijnlijk, dat de Antichrist als God vereerd zal worden (2Thess. 2:3-4). Deze koning van het zuiden zal vrijwel zeker een Islamitisch land met zijn koning zijn, omdat de aanval uiteindelijk is bedoeld om het Joodse Israël aan te vallen. De VS, de koning van het noorden,  zal terugslaan en veel landen in het Midden Oosten (opnieuw) overrompelen.

Hypothese: Deze koning van het noorden zal de VS als wereldmacht zijn, waarschijnlijk m.b.v. de NAVO. (zie hiervoor ook: 5. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld)
Hypothese: Deze koning van het zuiden zal een Islamitische koning zijn.

(Daniël 11:41) 41 Hij zal het Sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen…

De koning van het noorden (de VS) zal Israël binnenvallen om het land te beschermen tegen de omringende moslimlanden. Israël is in de Schrift het sieraadland (Ezechiël 20:6).

(Daniël 11:45) 45 En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig Sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.

De VS zal in het Sieraadland verslagen worden en ditmaal niet (door de gebruikelijke NAVO-partners) geholpen worden. Michaël zal Daniels volksgenoten, de Joden, bijstaan:

(Daniël 12:1,4) 1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek….4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.
<Daniël eind>

Daarbij opgeteld zijn er nog de vele doden onder de ongelovigen door de plagen:

(Openbaring 8:10-11) 10 En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen.  11 En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.
(Openbaring 9:15,18) 15 En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden….18 Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam.

Om nu weer terug te komen op Zacharia 13:9, waarin staat dat ‘het overgebleven derde deel zal worden gelouterd’:

(Zacharia 13:9) 9 Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

Hypothese: In het laatst der dagen zal het gewone Joodse volk door een verwoestende oorlog en plagen tot een derde worden gereduceerd. Het resterende Joodse volk zal inzien dat de Antichrist een valse Messias zal zijn en dat ze bedrogen zijn door hun geestelijke leiders door hun onderwijs uit de Kabbala en Talmoed. Ze zullen beseffen dat de globalistische praatjes van ‘niets bezitten en gelukkig zijn (WEF)’ dystopische leugenpraatjes zijn van de superrijken om gecontroleerde slaven van de mensen te maken. Ook komen ze tot het besef dat ze de echte Messias al die jaren verloochend hebben en komen tot berouw. Ze zullen de woorden van de Christus gaan bestuderen en gaan geloven. Want Jezus slavenjuk is zacht en Zijn last is licht (Matt. 11:29-30). Dan zullen ze als Christenen gelouterd worden, net zoals de overige Christenen gelouterd worden.

In het vorige artikel hebben we gezien dat uitsluitend kinderen van God in de eerste opstanding opgenomen worden in de hemel en na 1000 jaar als eersten de nieuwe aarde beërven. Maar dat zal helaas niet gelden voor alle Christenen, want er zijn veel Christenen die het niet meer zo nauw nemen of die afvallig zijn geworden. Er zal een nauwkeurige selectie en beproeving komen van God (het louteren) wie geschikt is om opgenomen te worden in de hemel. Dit betreft zowel de heiligen als de grote schare. Dat is de reden dat de berouwvolle en gelouterde Joden bitter zullen rouwen volgens Zach. 12:10 als Jezus wederkomt Op. 1:7 .

Tot slot:

Ga in gesprek met kennissen over de psychologische terreur van angst voor ziektes die steeds maar weer wordt aangezwengeld. Die echter de echte agenda van gecontroleerde slavernij verbergt. Spreek over  de macht van miljardairs, hoe ze deze willen uitbreiden ten koste van uw  vrijheid en uw geloof.
Wie Jezus woorden van waarheid gelooft is al vrijgemaakt om eeuwig leven te beërven (Joh. 8:31-32,36) en hoeft nergens bang voor te zijn.

(Psalm 140:2-4) 2 Red mij, HEERE, van slechte mensen. Bescherm mij tegen de mannen van geweld, 3 die veel kwaad in hun hart bedenken, elke dag samenscholen om te strijden. 4 Zij scherpen hun tong als een slang, addervergif is onder hun lippen.

In het volgende en laatste artikel komen we terug op de 2e vervulling van Zacharia 13:8

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *