1. Gods plagen voor de onberouwvollen               

1. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 9:1-3) 1 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. 2 En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.
.                                (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Heb uw broeders en zusters lief in deze dagen en verdraag elkaars tekortkomingen.
En aan de politici, die zich Christenen noemen, die zich voldaan in de macht rollen als een zeug in de modder; denkt u dat God niet ziet hoe Zijn kinderen verdrukt worden en moeten lijden? Politici, die glad van tongriem zijn, maar waar alleen praatjes uitkomen om een ‘paspoort van slavernij’ te ondersteunen? Wee u, addergebroed, u weet heel goed dat standvastige Christenen door uw huichelarij hun baan verliezen en jongeren geen gezonde Christelijke jeugd hebben. En velen die een miskraam of ernstige schade van de injecties ondervinden. Hoe zult u Gehenna ontlopen? U kunt er zeker van zijn  dat God zal ingrijpen om antichristen genadeloos te straffen, want u hebt Christus verlaten (1 Joh. 2:18-19).

We beginnen in dit artikel eerst met een inleidend gedeelte over de verschillende basis-gedachten die nodig zijn om uiteindelijk met Openbaring hfdstk 9 verder te kunnen.
In de Inleiding (van 1-8) komen een aantal onderwerpen voorbij die al eens de revue zijn gepasseerd, maar hier nuttig zijn om te herhalen om de 3 weeën (vanaf de 5e bazuin) beter te kunnen begrijpen.

Thema: De afgezant van Satan opent de afgrond

 1. Het grote verschil tussen engelen en mensen

Wat zal er gebeuren met de geest van een mens bij eeuwig leven? Om dat te begrijpen zullen we eerst behandelen hoe de Schrift de ‘ziel’ en ‘geest’ van de mens beschrijft:

(zie als aanvulling hierop ook: 1. Toekomst )

De ziel:  Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words; Topic: Soul – psuche
De ziel is de levensadem of levenskracht in een persoon of wezen en moet worden gevoed om het functioneren van een wezen in stand te houden. De ziel wordt in de Schrift afgebeeld door het bloed. De ziel sterft of het levensproces stopt als een persoon overlijdt:

(Deuteronomium 12:23) 23 Alleen, houd eraan vast geen bloed te eten, want het bloed is de ziel, en u mag niet, samen met het vlees, ook de ziel eten.

De geest: Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words; Topic: Spirit – pneuma
De geest is de immateriële, onzichtbare geestelijke persoon. De geest wordt inactief als een persoon overlijdt, wat in de Schrift wordt vergeleken met een toestand van slapen:

(Prediker 9:5) 5 Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten.
(Daniël 12:2) 2 En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.
(Mattheüs 9:24) 24 zei Hij tegen hen: Vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten Hem uit.

Engelen zijn altijd al geesten, spirituele wezens, en kunnen om die reden niet sterven. Alleen door God kunnen engelen vernietigd worden, zoals uiteindelijk Satan  (Op. 20:10).
Engelen kunnen wel een fysiek lichaam aannemen, oftewel een lichaam materialiseren.

 1. De verschillende betekenissen van graf

Wat betekent het woord ‘graf’ in de Schrift? In de eerste plaats waar de ‘slapende’ geesten van dode mensen verblijven, het gezamenlijke graf van inactiviteit, ook wel in het Hebreeuws Sje’ol genoemd en in het Grieks Hades genoemd. Het graf wordt ook wel aangeduid als ‘de kuil’:

(Spreuken 1:12) 12 laten wij hen levend verslinden, zoals het graf, volledig, zoals hen die in de kuil neerdalen.
(Ezechiël 31:16) 16 Door het geluid van zijn val deed Ik de heidenvolken beven, toen Ik hem in het graf deed afdalen met hen die in de kuil neerdalen….

In Hades – het graf van de geesten van mensen – is er geen activiteit:

(Prediker 9:10) 10 Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf, waar u naartoe gaat.

Hades is dus het dodenrijk van mensen, maar deze zijn echter in Gods ogen levend:

(Mattheüs 22:32) 32 Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden.

Wanneer het woord ‘afgrond’ wordt gebruikt betekent dat, door de Schrift heen, iets heel anders. Het is een soort gevangenis, een bodemloze put (Tartarus) waar zondige engelen verblijven in diepe duisternis. Het is de verblijfplaats van engelen die gezondigd hebben in de dagen van Noach.

Strong’s Concordance ‘abussos’:  afgrond (Engels abyss) – grenzeloos, bodemloos

NBV (2 Petrus 2:4) 4 Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard maar hen in de Tartarus (afgrond) geworpen. Daar, in de diepste duisternis, blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten.
(Judas 1:6) 6 En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.

In deze ‘afgrond’ zal Satan met de demonen voor duizend jaar gebonden of gevangen gehouden worden en dan voor een korte periode weer wordt losgelaten (Op. 20:1-3).
Er heerst in Tartarus diepe duisternis, dus totaal zonder Goddelijk licht:

(Johannes 3:19) 19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.
(Efeze 6:12) 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Gehenna is de tweede dood, waar in Openbaring over wordt gesproken als de poel van vuur (Op. 19:20, 20:10,14-15, 21:8). Het is een groot verschil met het als ‘hel’ vertaalde woord voor Hades, zoals in veel Bijbels. Gehenna is onomkeerbaar, het is de vernietiging of het uitwissen van de geest.

 1. De zondige engelen in de dagen van Noach

Alle engelen ‘in harmonie’ samen worden in de Schrift beschreven als morgensterren:

(Job 38:6-7) 6 Waarop zijn haar pijlers (van de aarde) neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, 7 toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?

Engelen zijn dienstknechten en boodschappers van God en tevens zonen van God.
Dat engelen ‘zonen van God’ zijn, blijkt ook uit onderstaande Schriftplaatsen:

(Job 1:6) 6 Het gebeurde op een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam.
(Daniël 3:25,28) 25 Hij antwoordde en zei: Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden….28 Nebukadnezar nam het woord en zei: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, Die Zijn engel heeft gezonden en Zijn dienaren heeft verlost, die op Hem hebben vertrouwd,….

Engelen bekleden een andere positie voor God als mensen:

(Hebreeën 2:7) 7 U hebt Hem (Jezus) voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt Hem gesteld over de werken van Uw handen;

Welk gedrag vertoonden dan de engelen die in Tartarus, in de afgrond of gevangenis terecht kwamen? Deze opstandige en immorele engelen verlieten hun oorspronkelijke staat en hun eigen woonplaats in de hemel. Ze namen de dochters van de mensen, allen die ze uitkozen:

(Genesis 6:1-2,4-5,8) 1 En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, 2 dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden….4 In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. 5 En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren….8 Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.
(Judas 1:6) 6 En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.

De genoemde reuzen worden in de Griekse grondtekst han·nə·p̄i·lîm genoemd, vertaald ‘Nephilim’. Met het tijdperk van de reuzen werd de slechtheid van de mensen op aarde groot, zodat God besloot om alle mensen op aarde weg te vagen. De rechtvaardige Noach met zijn vrouw en zijn kinderen Sem, Cham en Jafeth en hun vrouwen, 8 mensen in totaal, werden gered.

 1. In welke gevangenis belanden deze engelen?

De zonen van God (de gematerialiseerde engelen), die gemeenschap hadden gehad met de dochters van de mensen, werden tijdens de zondvloed opgesloten in Tartarus (ongeveer 2350 v.Chr.). In Tartarus moeten ze hun oordeel afwachten:

NBV (2 Petrus 2:4) 4 Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard maar hen in de Tartarus (afgrond)  geworpen. Daar, in de diepste duisternis, blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten.

In de afgrond of Tartarus, waar de geesten van de zondige engelen verblijven, is echter wel degelijk activiteit. Want Jezus heeft gepredikt tot deze engelen in Tartarus:

(1 Petrus 3:18-20) 18….Hij (Christus) is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, 19 door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, 20 namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach….

Ook de demonen (die bezit hadden genomen van een man) wisten wat Tartarus was en smeekten Jezus  om niet in deze afgrond te hoeven gaan:

(Lukas 8:27,31) 27 Toen Hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad Hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken….31 En zij smeekten Hem dat Hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan.

Jezus had over de demonen macht en stond hen toe in een kudde varkens te gaan.

 1. Jezus bijzondere dood en wat er gebeurde met de geest van Jezus

De volmaakte Zoon van God werd zodanig ernstig gemarteld, totdat Hij uiteindelijk voor ons stierf. Maar wat gebeurde er bij Jezus dood, met Jezus geest?

NBV (Lukas 23:46) 46 En Jezus riep met luide stem: ‘ Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.

Jezus was volmaakt en heeft alle martelingen tot de dood toe gedragen.
Maar hoe kan Jezus dan gepredikt hebben in Tartarus (1 Petrus 3:18-20)?

Volgens ons onderzoek hebben die woorden gericht tot God ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest’ een veel diepere betekenis. Christus is bij zijn dood in een oogwenk uit de doden opgewekt (Hand. 13:29-30) en weer een engel geworden met de heerlijkheid als voorheen:

(Johannes 17:5) 5 En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was.

We zullen deze zienswijze in onderstaand gedeelte gaan beredeneren:

(Psalm 16:5-11)  5 De HEERE is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. 6 De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen, ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. 7 Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven; zelfs ’s nachts onderwijzen mij mijn nieren. 8 Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. 9 Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen. 10 Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet. 11 U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

God YHWH zal ‘het leven‘ van de Christus niet verlaten en het lichaam zal geen ontbinding zien. Alhoewel het lichaam zal sterven – maar weggenomen zal worden voor er ontbinding is – wordt niet aangegeven dat de geest inactief gaat ‘slapen’. Jezus spirituele leven zal niet worden verlaten. Jezus geest werd bij Zijn dood door ingrijpen van de Heilige Geest in een oogwenk weer de spirituele geest zoals van een engel. Jezus spirituele geest bleef dus actief nadat Hij stierf. Paulus omschrijft Jezus geest als afgedaald ‘in de afgrond’:

(Romeinen 10:6) 6 De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. 7 Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen.

Mattheüs schrijft dat ‘Jezus geest’ drie dagen en nachten ‘in het hart van de aarde’ zal zijn:

(Mattheüs 12:40) 40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.

Het hart van de aarde is te vergelijken met de grootst mogelijke diepte. Met Zijn dood demonstreerde Jezus – voor de ongelovigen – het teken van Jona (Lukas 11:29-30):

(Jona 2:1-2,6) 1 Toen bad Jona tot de HEERE, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. 2 Hij zei: Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE en Hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp, U hoorde mijn stem….6 Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde; haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok U mijn leven omhoog, HEERE, mijn God!

Jona zat in de vis ‘3 dagen gevangen in de diepste gronden’ maar hij bleef leven gedurende het verblijf. Het zou mogelijk ook een schending van Gods rechtvaardige beginselen zijn als ‘Jezus geest’ als voormalige engel inactief zou worden en andere (zelfs zondige) engelen niet. Volgens onze redenering is ‘Jezus geest’ daarom in een oogwenk weer een spirituele geest geworden en heeft Zich voor 3 dagen vrijwillig laten opbergen in Tartarus. Jezus wilde met deze 3 dagen de profetieën vervullen van zowel Jona (Matt. 12:39-40) als de profetie over de tempel in drie dagen opbouwen (Joh. 2:18-19). Bij Jezus opstanding na 3 dagen uit Tartarus materialiseerde Jezus zich met een lichaam.  Jezus werd in eerste instantie niet herkend door Maria Magdalena (Joh. 20:15). Ook de twee discipelen die naar Emmaüs gingen herkenden Jezus pas toen Hij het brood brak  (Lukas 24:30-31). En ook opmerkelijk is hoe Jezus zijn lichaam met de wonden toonde aan  Thomas (Joh. 20:27), een lichaam dat door een lans doorboord was en feitelijk niet meer kon functioneren.

 1. Jezus prediking in Tartarus

Jezus predikte in Tartarus tot de geesten die daar verbleven, tot de ongehoorzame engelen uit Noachs dagen. De zondige engelen leven dus al duizenden jaren in diepe duisternis, afgesneden van Gods licht. Er is niet veel goeds van te verwachten. Toch predikte Jezus in Tartarus met een speciaal doel:

(1 Petrus 3:18-20) 18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, 19 door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, 20 namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen.
(Efeze 4:8-9) 8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. 9 Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?

Jezus heeft harde afspraken gemaakt met de engelen in Tartarus, de gevangenis gevangen.
Jesaja spreekt er over dat gebonden gevangenen, die in duisternis zitten, bevrijd zullen worden:

(Jesaja 42:6-7) 6 Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, 7 om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten.
(Jesaja 61:1) 1De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zacht moedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; (zie ook Lukas 4:18)

Het doel van Jezus prediking is om ze nog een kans te geven. Maar dan is wel onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van hen vereist en pas dan zal de gevangenschap teniet worden gedaan. Als deze engelen met hun koning niet exact gehoorzamen, dan zullen ze als straf direct weer in de afgrond belanden. En dat willen ze zeer zeker niet omdat het uiteindelijk hun vernietiging betekent.

 1. Jezus bezit de sleutels van David

 Jezus heeft alle sleutels of macht ontvangen. Want uit Op. 3:7 wordt duidelijk, dat Jezus ook de sleutel van David heeft:

(Openbaring 1:17-18) 17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, 18 en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.
(Openbaring 3:7) 7 En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent….

In Jesaja wordt gesproken over Jezus, maar nu als de tegenbeeldige hofmeester Eljakim aan het hof van koning Hizkia gedurende de Assyrische aanval. Deze vergelijking verwijst naar de nieuwe aarde waar God de ultieme Koning zal zijn, en waar Jezus voor eeuwig Vorst of Onderkoning zal zijn (Ezechiël 37:25):

(Jesaja 22:22) 22 En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn (Eljakim) schouder leggen. Als hij opendoet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand opendoen….

Jezus zal als de grotere David de sleutel ontvangen van Gods koninkrijk. In (Lukas 8:30-31) lazen we al dat Jezus de macht of de sleutel had om de demonen in de afgrond te sturen:

(Mattheüs 28:18) 18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
(Psalm 8:7) 7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd.

Na Jezus hemelvaart heeft Hij zich aangeboden aan Zijn Vader en de kroon ontvangen om te regeren over de gemeenten van Zijn discipelen, alsook over het toekomstige koninkrijk:

(Efeziërs 1: 22-23) 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn [Jezus] voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult. (zie ook Kolossenzen 1:18)

 1. De voorgaande plagen in Openbaring

De verzegelde boekrol met 7 zegels, die alleen het Lam kan openen:
1 Het openen van de zeven zegels door het Lam (Op. 6:1-17,8:1-5),    gevolgd door
2 Het blazen van de zeven bazuinen (Op. 8:7 tot 9:21, 11:15-19),        gevolgd door
3 Het uitgieten van de zeven schalen van toorn (Op. 16:2-21)     Het is geschied!

Het 1zegel – het witte paard, Jezus in Zijn strijd, het 2e zegel – het vurig gekleurde paard, de vrede wegnemen, het 3e zegel – het zwarte paard, hongersnoden, het 4e zegel – het vale paard, de dood door oorlogen + voedseltekorten + ziektes + wilde dieren.
(voor de uitgebreide betekenis zie: 4. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan )
Bij het 5e zegel is er sprake van hevige vervolging van Christenen (Op. 6:9-11).
Na het openen van het 6e zegel is de grote dag van toorn aangebroken (Op. 6:12-17).
Na het openen van de 7e zegel volgt het blazen op de 7 bazuinen (Op. 8:1-2).
De 1e , 2e , 3e en 4e bazuin. Volgens ons onderzoek is het natuurgeweld uit de ruimte van een vreemde planeten groep. (voor de uitgebreide betekenis: 14. Mij komt de wraak toe! )

Na deze inzichtelijke inleiding gaan we verder met de 5e  bazuin.

De 5e bazuin, het eerste wee

 • (Op. 9:1) 1 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven.

Deze ster of engel, een afgezant van Satan, komt uit de hemel gevallen. Hij is er uitgegooid met een reden. Hij heeft afgedwongen om de afgrond te openen van de opgesloten engelen. Deze engel kan niet Satan zijn,  die uiteindelijk ook uit de hemel zal worden geworpen. Satan wordt namelijk pas ‘na’ de oorlog in de hemel tegen Michael en zijn engelen naar de aarde neer geslingerd zoals geschreven in Openbaring 12:7-9.
Deze engel heeft de sleutel ontvangen van Jezus om de put te openen (zie onder kop: 7. Jezus bezit de sleutels van David). Er wordt niet geschreven dat de op de aarde gevallen engel die de sleutel ontving om de put te openen, weer naar de hemel kan terugkeren. Dat zou ook niet logisch zijn.

 • (Op. 9:2-3) 2 En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.

Het eerste resultaat van de opening van de put is de verspreiding van zo’n dichte rook dat de zon en de lucht verduisterd worden. Net als bij een sterk rokende vulkaan wordt het licht verzwakt of belemmerd om nog door te komen. Uit de dichte rook kan uiteindelijk de menigte sprinkhanen worden onderscheiden, een afbeelding  van deze spirituele geesten. De opgesloten engelen stijgen massaal op uit Tartarus en ontsnappen uit de gevangenis. Het is opmerkelijk dat deze vrijgelaten engelen geassocieerd worden met sprinkhanen, die echte  veelvraten zijn en als plaag gevreesd worden voor de vernietiging van de oogst:

(Joel 1:4) 4 Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op; wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op; en wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op.

Deze engelen vertegenwoordigen de natuur van een sprinkhaan in aantal en zijn zeer grondig in hun schadelijkheid. Ook in het boek Joël wordt de aarde verduisterd door het sprinkhanenleger:

(Joël 2:5-10) 5 Als het geluid van wagens springen zij over de toppen van de bergen, als het geluid van een vuurvlam die stoppels verteert, als een machtig volk opgesteld voor de strijd. 6 Bij die aanblik krimpen de volken ineen, alle gezichten verschieten van kleur. 7 Als helden rennen zij, als strijdbare mannen klimmen zij tegen de muren op; ieder gaat op zijn eigen weg en zij wijken niet van hun paden af. 8 Zij verdringen elkaar niet, ieder gaat zijn eigen weg. Al stuiten zij op weerstand, zij zijn niet tegen te houden. 9 Zij stormen op de stad af, zij rennen op de muren, zij klimmen tegen de huizen op. Als een dief komen zij door de vensters binnen. 10 Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. 
De sprinkhanen uit het visioen zijn gewapend met de kracht van schorpioenen, om angst aan te jagen voor een zeer pijnlijke gewaarwording. Het zal er grondig en niet zachtzinnig aan toe gaan.

  • (Op. 9:4-5) 4 En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. 5 En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt.

De sprinkhanen die worden gestuurd mogen de vegetatie niet beschadigen. Hier wordt nog eens overduidelijk aangegeven dat het geen letterlijke maar symbolische sprinkhanen zijn. Natuurlijke sprinkhanen zijn seizoen dieren, waarvan de eitjes in het voorjaar uitkomen en die in de winter, wanneer de vorst invalt, weer sterven. De gebruikelijke duur van een actief sprinkhanenleven   is ongeveer vijf maanden, van april tot september. Deze periode van vijf maanden hebben deze symbolische sprinkhanen ook. Het is alleen toegestaan om de mensen – die Gods zegel niet op het voorhoofd hebben – te pijnigen of te kwellen. Ze mogen onder geen voorwaarde iemand doden.
Mensen pijnigen of kwellen is onderwerpen aan lichamelijke of geestelijke pijnen die goed vergeleken kunnen worden met de pijnlijke steek van een schorpioen. Zoals al eerder aangegeven in het geval van de godvruchtige Job, werd Satan toegestaan om hem te kwellen, maar ook Satan mocht zijn leven niet wegnemen:

(Job 2:6-7) 6 En de HEERE zei tegen de satan: Zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. 7 Toen ging de satan weg van het aangezicht van de HEERE en hij trof Job met vreselijke zweren, van zijn voetzool af tot aan zijn schedel.

Ook Satan kende de consequenties van niet gehoorzamen, van Tartarus. Wat het zegel van God betreft, toen het afvallige Jeruzalem werd geïnspecteerd, nog voor de ballingschap, kregen getrouwe Joden ook een Goddelijk merkteken zodat ze ontzien werden:

(Ezechiël 9:4) 4 En de HEERE zei tegen Hem (de Man die in linnen gekleed was): Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden.

Zoals al eerder gezegd worden Satan en zijn engelen pas later opgesloten (Op. 20:1-2).
Het is daarom ook niet vanzelfsprekend dat deze opgesloten engelen tot Satan behoren.

 • (Op. 9:6) 6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.

In die dagen zal voor de gepijnigde mensen de dood worden beschouwd als een verlossing van de kwellingen. Ze zullen vurig en wanhopig verlangen naar de dood als het einde van hun ellende. Voor hen hoeft het allang niet meer en ze beschouwen hun leven als voorbij. Maar de dood zal helaas van hen wegvluchten. (Zie ook: 3. Toekomst )
De onberouwvolle mensen kunnen deze kwelling niet ontlopen. Want de bedoeling van het kwellen is juist om berouw te tonen en weer hun Schepper gaan zoeken. In Joël wordt een talrijk volk door God gebruikt, om afvalligen weer terug te brengen:

(Joël 2:11-13,25) 11 En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? 12 Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht.! 13 En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad….25 Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd

Joël beschrijft deze aanval met het leger van engelen in vers 11 als de dag van de HEER die nabij is. Het is aannemelijk, dat er vele afvalligen berouw zullen hebben en zullen terugkeren naar hun God.

Tot slot:

Ga in gebed tot uw hemelse Vader als u bedrukt bent door stress of zorgen. Niet met gewichtige woorden of veel omhaal, maar vanuit uw hart. Dan zal uw gebed verhoord worden.
En als u druk ondervind van de burgemeester, Boa, GGD, of medici om u te willen overtuigen dat u beslist deze injecties moet nemen, leg dan uit dat deze injecties weefsel bevatten van geaborteerde foetussen en dierlijk weefsel wat indruist tegen ons geloof. Dat door deze injecties een mens genetisch gemodificeerd wordt en daarnaast  een biowapen is, wat het leven ernstig bekort. Christenen vertrouwen op hun door God gegeven unieke immuunsysteem en geven bij ziekte de voorkeur aan medicatie, zoals Ivermectine.

In het volgende artikel gaan we verder met de drie weeën.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *