2. Gods plagen voor de onberouwvollen               

2. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 9:15) 15 En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden.

.                                (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Zorg op alle mogelijke manieren voor uw broeders en zusters, vooral als ze het moeilijk hebben. En aan u medici, zorgpersoneel en medisch betrokkenen, allen die zich Christen noemen; Denkt u dat God Zijn kinderen niet de allerbeste zorg wil geven, zoals het nu ‘verboden’ medicijn Ivermectine? U hoeft als Christelijk medicus nergens bang voor te zijn, alleen voor Gods goedkeuring (Matt. 10:28).
Maar wat als u,  alleen om opdrachten op te volgen, adviseert om een injectie te nemen maar heel goed weet dat Christelijke vrouwen daardoor massaal miskramen krijgen,  dat baby’s dood geboren worden en baby’s die gezoogd worden sterven? En waar veel vrouwen menstruatie problemen door krijgen? Wat moet God met zulk volk, zich Christen noemend medisch personeel? Ga weg achter Mij, satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen (Markus 8:33). U doet de begeerten van uw vader (Satan), die vanaf het begin een mensenmoordenaar was (Joh. 8:44).

In het vorige artikel hebben we gezien dat het kwellen door de sprinkhanen is bedoeld om het volk aan te sporen berouw te gaan tonen en weer hun Schepper te gaan zoeken. Ook in Joël 1:6 wordt een talrijk volk door God gebruikt, om afvalligen weer terug te brengen. In Joël 2:11 staat over het tijdstip van deze aanval (van het engelenleger) geschreven dat de dag van de HEER dan nabij is. In dit artikel gaan we verder met het eerste wee, waar we in het eerste artikel gebleven waren.

Thema: Het 1e wee voor het perverse gedrag, het 2e wee voor de bittere waarschuwing

 • (Op. 9:7-8) 7 En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen. 8 En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen.

Hun gezichten leken op het gezicht van mensen;  Strong’s Concordance:
Anthrōpōn – ἀνθρώπων ;  of men, one of the human race – iemand van het menselijke ras
Ze droegen kransen of een soort kronen die goudkleurig waren.

De prediking die Jezus in Tartarus in hun nabijheid hield, bevatte een aantal voorwaarden:
– Deze engelen mogen zich nog 1 maal materialiseren.
– Ze mogen alleen de mensen zonder het zegel van God pijnigen, totdat deze berouw tonen.
– Ze mogen niemand doden.

Echter, mensen met het zegel van God, net zoals destijds ook de 70 uitgezonden discipelen door Jezus (Lukas 10:1-20), kunnen geen schade toegebracht worden.
Waarin deze engelen zich mochten materialiseren, is het beste te omschrijven als in een onmannelijk uiterlijk, met lang haar als dat van vrouwen. Dat wil zeggen dat ze er verleidelijk willen uitzien. Hun gezichten leken op die van mensen, het zijn echter geen vrouwen- en geen mannengezichten.
Op hun hoofden is iets wat hun hoofd omcirkelt wat op goud lijkt, een goudkleurige  tiara of diadeem, zoals we dat ook zien bij opzichtig opgesmukte travestieten of drag-queens. Deze verschijning kan alleen de bedoeling hebben dat ze mensen,  die het zegel van God niet op het voorhoofd hebben, willen beproeven op hun seksuele verdorvenheid:

(1 Korinthe 11:14-15) 14 Of leert ook de natuur zelf u niet dat als een man lang haar draagt, het een oneer voor hem is? 15 Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar als een bedekking aan haar gegeven is.

Het uiterlijk van deze sprinkhanen is als paarden, klaar voor de strijd of oorlog.
De gelijkenis van het hoofd van de sprinkhaan met een paardenhoofd komt kernachtig tot uitdrukking in de Duitse naam voor sprinkhaan; heupferd = hooipaard.
Het lijkt dus op een strijd om mensen, met nog enigszins morele beginselen, wakker te schudden.
Als deze mensen echter blijven vasthouden aan de verdorven LGBTQ-wereld van Satan, waar dat maar ‘moet kunnen’, zullen ze helaas niet meer te helpen zijn:

(Romeinen 1:25-27,32) 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf ….32 Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen.

Dan zullen deze mensen, die niet meer te helpen zijn, kennis maken met de angstaanjagende tanden als leeuwen en venijnige staarten als schorpioenen, wat een pijniging zal zijn. Want ook Joël spreekt over een sprinkhanenplaag die als een vreemd volk werkelijk zal huishouden:

(Joël 1:5-6) 5 Ontwaak, dronkaards, en ween. Weeklaag, alle wijndrinkers, over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. 6 Want een volk is tegen Mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen; zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft de hoektanden van een leeuwin.

 • NBG51 (Op. 9:9) 9 en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven.

Het leger sprinkhanen heeft als het ware borstharnassen. Ze zijn beschermd voor de strijd. Hun borstplaten worden beschouwd als een bescherming van hun thorax of borstholte, die in het visioen sterk leken als ijzer. De natuurlijke sprinkhaan heeft een stevige en harde voorkant van de borst, die dient als schild wanneer hij zich voortbeweegt in ruwe of doornige vegetatie.

Het geluid van de vleugels wordt vergeleken met het heftige geluid van een zeer groot aantal strijdwagens en paarden die  voorbij razen naar de strijd:

(Joël 2:5) 5 Als het geluid van wagens springen zij over de toppen van de bergen, als het geluid van een vuurvlam die stoppels verteert, als een machtig volk opgesteld voor de strijd.

 • (Op. 9:10) 10 En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.

Het woord voor ‘schade toebrengen’ = ‘adikēsai’ (ἀδικῆσαι) = kwaad doen, kwetsen, schaden.

Het betekent dus dat ze leed zullen veroorzaken voor degenen zonder zegel, door hen kwaad te doen en kwetsend met hen om te gaan. Er wordt niet over gesproken of het lichamelijke kwellingen of dat het geestelijk leed en angst betreft. Met de staarten van de paarden – die ‘leken’ op schorpioen staarten – hebben ze macht om de mensen te pijnigen, maar ze mogen de mensen onder geen voorwaarde doden. Mensen zijn bang voor een schorpioen steek. Zoals destijds ook de opvolger van Salomo dreigde om met schorpioen steken zijn onderdanen te laten gehoorzamen:

(1 Koningen 12:14) 14 Hij (Rehabeam) sprak tot hen overeenkomstig de raad van de jonge mannen: Mijn vader (Salomo) heeft uw juk zwaar gemaakt, maar ík zal aan uw juk nog meer toevoegen. Mijn vader heeft u met gesels gehoorzaamheid bijgebracht, maar ík zal u met schorpioenen gehoorzaamheid bijbrengen.

Toen Rehabeam, de zoon van Salomo, koning werd viel het rijk uiteen in Juda en Israël. Schorpioenen gebruiken als wapen is een hardvochtige methode. Echter, ook de engelen uit de afgrond zullen het onberouwvolle volk met een soortgelijke harde hand laten kennismaken.

 • (Op. 9:11) 11 En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.

Natuurlijke sprinkhanen hebben geen koning, echter dit sprinkhanenleger heeft wel een koning:

(Spreuken 30:27) 27 de sprinkhaan heeft geen koning, maar hij trekt gezamenlijk ordelijk op,….

De engelen in Tartarus hebben echter een heerser over hen, die hun leger kan sturen. Een koning of legeraanvoerder, die absolute controle over hen heeft en naar wiens bevelen geluisterd wordt. Volgens de diverse dictionary’s betekent de Hebreeuwse naam Abaddon of de Griekse naam Apollyon ‘vernietigen’ of ‘vernietiger’:
Webster ‘s Online Dictionary Definition: Apollyon – de vernietiger
Strong’s Concordance: Apolluón: Apollyon, een vernietiger, de engel van de afgrond

Dat deze koning  ‘een vernietiger’ wordt genoemd voorspeld niet veel goeds.
Deze koning zal Satan vrijwel zeker niet zijn, wederom, omdat deze engelen duizenden jaren opgesloten zitten in diepe duisternis, op dat moment totaal afgescheiden van Satan en zijn demonen. Eveneens wordt er in de Schrift met geen woord over gesproken dat de engel, die uit de hemel komt vallen, de engel of koning van de afgrond is. Deze koning komt dus vrijwel zeker uit de afgrond zelf.
Er wordt in de Schrift vaker over een ‘vernietiger’ gesproken. Deze hebben echter allen een Goddelijke taak uitgevoerd, zoals de dood van de eerstgeborenen in Egypte:

(Hebreeën 11:28) 28 Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen.

Dat deze engelen uit de afgrond eveneens een Goddelijke taak uitvoeren is zeer wel mogelijk, vooral omdat Jezus met hen keiharde afspraken heeft gemaakt (1 Petrus 3:18-20).
Na 5 maanden zit het werk van deze engelen er op en worden ze geoordeeld door God (Judas 1:6).
Er wordt niet in de Schrift vermeldt of deze engelen, na het pijnigen van de mensen, na de periode van 5 maanden weer worden opgesloten in Tartarus. Satan met zijn demonen zullen in de laatste dagen wel degelijk opgesloten worden in Tartarus (Op. 20:1-3).

 • (Op. 9:12) 12 Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna.

De 6e bazuin, het 2e wee

 • (Op. 9:13) 13 En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier hoorns van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen.

Het gouden altaar is het reukoffer altaar, het brandoffer altaar was van koper (Ex. 27:1-2) :

(Exodus 30:1-3) 1 U moet ook een altaar voor het branden van reukwerk maken. Van acaciahout moet u het maken; 2 zijn lengte moet een el zijn en zijn breedte een el – vierkant moet het zijn – en zijn hoogte twee el. De bijbehorende hoorns moeten er één geheel mee vormen. 3 U moet dat vervolgens met zuiver goud overtrekken, zijn bovenkant, zijn wanden rondom, en zijn hoorns….

Achter het scheidingsgordijn, in het Heilige der Heiligen, stond het reukoffer altaar dichtbij de ark van het verbond (met de twee cherubs er bovenop).

Reukoffer altaar

Johannes schrijft: ‘En ik hoorde één stem uit de vier horens van het gouden reukoffer altaar komen dat vóór God stond’. In dit gedeelte wordt het gouden altaar beschreven in de hemelse tempel, die een gelijkenis heeft met de aardse tempel:

(Openbaring 11:19) 19 En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel….

.

Het reukoffer altaar in de hemel stond vóór God, dus in de directe nabijheid van God. De stem komt uit de 4 horens van het altaar, waar reukwerk offers aan God worden gebracht. Op dit gouden reukoffer altaar worden de gebeden van de heiligen samen met het reukwerk geofferd:

(Openbaring 8:3) 3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. (zie ook Op. 5:8)

De luide stemmen komen van de zielen of levens van de gedode dienaren onder het reukoffer altaar, die hier op ‘symbolische’ wijze tot God roepen. Alsof ze roepen hoelang God nog wil wachten voordat Hij wraak  zal nemen voor hun bloed:

(Openbaring 6:9-10) 9 En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. 10 En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?

De stem uit de 4 hoorns is de stem van de Middelaar tussen God en de mensen, Jezus Christus. Jezus geeft de opdracht van God als een bevel door aan de 6e engel, om de vier engelen los te maken:

 • (Op. 9:14) Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat.

De 4 engelen zijn gebonden bij de Eufraat. De Eufraat markeerde de grens van het beloofde land en ook op de nieuwe aarde (zie Zacharia) is het de grens van Gods beloofde land:

(Genesis 15:18) 18 Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abraham, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.
(Zacharia 9:10) 10 ….Hij (Jezus) zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.

De vermelding van de Eufraat is om die reden het vertrekpunt, van waaruit de vier engelen hun legers zullen aanvoeren om de plaag wereldwijd uit te voeren waartoe besloten is.
Dat de 4 engelen gebonden zijn betekent verankering, vastgemaakt zonder weg te mogen. Wanneer de engelen los worden gemaakt, betekent dat woord hetzelfde als ‘losmaken‘ in Handelingen 7:33, waar Mozes zijn sandalen los moest maken voor het betreden van heilige grond. In het visioen dat Johannes heeft, krijgt de 6e engel, die de bazuin blaast (Op. 9:13) dus ook het bevel om de vier engelen los te maken.
In de buurt van de Eufraat zullen grote legers gestationeerd zijn die vanaf dat moment op de mensenwereld moeten worden losgelaten onder leiding van de vier engelen.
<Bij nader onderzoek zijn deze 4 engelen niet de 4 engelen, die aan de 4 hoeken van de aarde de winden tegenhouden (Op. 7:1). Hun plagen vallen binnen ‘het 6e zegel’ en niet binnen  dit gedeelte, in ‘de 6e bazuin’ >

 • (Op. 9:15) 15 En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden.

Het losmaken van de engelen is in feite ook het losmaken van het leger, zodat zij de taak kunnen volbrengen die hun is opgedragen. Ze worden in gereedheid gehouden, voorbereid voor de strijd, voor het exacte tijdstip wat door God is bepaald en via Jezus (vanuit de 4 hoorns) als bevel  aan de 6e engel is gegeven. De 6e engel die vervolgens de vier engelen bij de Eufraat losmaakt voor hun taak.
Deze immense legermacht zal een engelenmacht zijn, zoals uit het volgende ‘vers 16’ zal blijken. Dat engelenleger dat aan de Eufraat wordt vastgehouden, moet als opdracht een verwoesting veroorzaken door ongeveer een derde deel van de mensenwereld te doden.
Er is echter tegenstand te verwachten, want er zijn meer legers van engelen. In Daniël staat meer geschreven over de hemelse strijdmachten:

<Daniël begin>
Daniël bevond zich aan de oever van de rivier de Tigris en zag een opmerkelijke verschijning:

(Daniël 10:5-6) 5 Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man, gekleed in linnen, Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz. 6 Zijn lichaam was als turkoois, Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, Zijn ogen als vuurfakkels, Zijn armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van Zijn woorden als het geluid van een menigte.

Vergelijk de verschijning aan Daniël eens met de verschijning aan Johannes in Op. 1:10-18.
In het identieke verslag in Daniël is het dus vrijwel zeker de Mensenzoon die verschijnt.
Voordat de Mensenzoon als uitlegger van het visioen kon komen moest Hij eerst strijden met de prins of demonenvorst van Perzië, en met de hulp van Michaël lukte de komst. Het was een hemels tafereel, waaruit blijkt dat sommige demonen als vorsten regeren met hun demonenleger:

(Daniël 10:13-14) 13 De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. 14 Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen.

Jezus wilde zeker weten dat Daniël het visioen begreep: ‘Ik zal het u precies vertellen’:

(Daniël 10:20) 20 Toen zei hij: Weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen.

De Mensenzoon noemt opnieuw de strijd tegen de demonenvorsten van zowel Perzië als Griekenland. Het zijn aangestelde vorsten door Satan, hun heerser. Via deze demonenvorsten regeert Satan vervolgens weer de koningen van de aarde. De vorst Michaël regeerde destijds Gods volk:

(Daniël 10:21) 21 Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid – al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michaël.
<Daniël eind>

 • (Openbaring 9:16) 16 En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend (myriaden) maal tienduizend (myriaden), en ik hoorde hun aantal.

Hoe kan deze ruiterij uit een aantal van twee maal tienduizend maal tienduizend bestaan?
Twee maal tienduizend maal tienduizend zijn in totaal 200 miljoen ruiters. Geen enkel land heeft bij benadering zo’n groot leger. Jezus geeft over de groep engelen ruiters verder inzicht:

(Mattheüs 26:53) 53 Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen?

Deze zeer grote groep ruiters aan de Eufraat  is dan ook vrijwel zeker een engelenleger, zoals ook in Openbaring over ‘legers’ in de hemel wordt geschreven:

(Openbaring 19:14) 14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.

Ook in Joël hfdstk 2 wordt geschreven over een groot en machtig leger zoals er nog nooit geweest is:

(Joël 2:1-4) 1 Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij! 2 Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en donkerheid. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie. 3 Ervóór verteert een vuur, en erachter verzengt een vlam; ervóór is het land als de hof van Eden, en erachter is het een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan. 4 Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk, en als  renpaarden, zo rennen zij voort.

Dat het engelenleger enorm groot is, blijkt ook uit Joël hfdstk 2, Daniël hfdstk 7 en Op. 5:11 :

(Joël 2:10-11,25) 10 Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. 11 En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen?…..25 Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd.
(Daniël 7:9-10) 9 Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. 10 Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizend maal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend.
(Openbaring 5:11) 11 En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. 

Dat God een groot engelenleger ter beschikking heeft, werd destijds ook bevestigd toen de profeet Elisa en zijn (twijfelende) dienaar beschermd werden door dat leger:

(2 Koningen 6:15,17) 15 De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen?….17 En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa

 • (Op. 9:17) 17 En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en blauwe (hyacintkleurig) en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel.

De borstharnassen bedekten de hele borst van de ruiters. Maar het borstharnas had de kleuren van vuur, rook en zwavel, precies als wat uit de monden van de paarden kwam.
In de Schrift wordt vaker over een borstharnas gesproken met een ‘geestelijke’ toepassing:

(Efeze 6:14) 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,….
(1 Thessalonicenzen 5:8) 8 Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.

De personen op de paarden worden in het visioen verder niet beschreven, omdat ze blijkbaar verder onzichtbaar waren. Het waren spirituele geesten, een engelenleger zoals we in het vorige vers zagen. In dit geval geeft het borstharnas aan wat de plaag zal gaan worden. De hoofden van de paarden leken op een hoofd van een leeuw, een leeuw die ernstig kan verwonden en kan doden. Het leger wordt beschreven als vastberaden en meedogenloos. Vuur, rook en zwavel zijn de ingrediënten voor een ernstige doodstraf (Op. 14:10, 19:20). Het herinnert ons aan de afgoderij in de dagen van Elia de profeet:

(2 Koningen 1:2-3,10) 2 Ahazia (de koning van Israël) viel door het traliewerk van zijn bovenvertrek, dat in Samaria was, en werd ziek. Hij stuurde boden en zei tegen hen: Ga, raadpleeg Baäl-Zebub, de god van Ekron, en vraag of ik van deze ziekte genezen zal. 3 Maar een engel van de HEERE sprak tot Elia, de Tisbiet: Sta op, ga de boden van de koning van Samaria tegemoet en spreek tot hen: Is het omdat er geen God in Israël is dat u Baäl-Zebub, de god van Ekron, gaat raadplegen?….10 Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman over vijftig: Als ik een man Gods ben, laat er dan vuur uit de hemel neerkomen en u en uw vijftigtal verteren. Toen kwam er vuur uit de hemel neer en dat verteerde hem en zijn vijftigtal. (zie eveneens vers 12)

De straf herinnert ons ook aan de vernietiging van van de verdorven inwoners van de steden Sodom en Gomorra:

(Genesis 19:5, 24) 5 Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben….24 Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel.

 • (Op. 9:18-19) 18 Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. 19 Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe.

Door deze drie – het vuur, de rook en de zwavel – werden de mensen gedood.
Dit bazuinvisioen is nog heviger dan het vorige. Deze ruiters mogen, in tegenstelling tot de sprinkhanen van het eerste wee, dus wel doden. En wel heel veel mensen, het derde deel.
Het zijn de slechte mensen, die door hun afgoderij of hun perversie of door en door slecht absoluut niet meer te redden zijn. De vernietiging van deze mensen moet een afschrikkende grote waarschuwing zijn. Zoals voor de satanisten en vrijmetselaars, net als vele beroemdheden uit de filmindustrie en muziekindustrie die demonen aanbidders zijn. Zie: 3. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan .
De staarten van de paarden waren als slangen en met de koppen kunnen ze venijnig  pijn doen. Slangenbeten zijn meestal heviger als schorpioensteken, maar met hun giftige tanden kunnen ze niet doden. Want ze doden volgens Johannes uitsluitend met vuur, rook en zwavel.

 • (Op 9:20,21) 20 En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. 21 Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.

De overigen van de goddeloze mensen bekeerden zich echter niet. Ze toonden niet wat als oprecht berouw of spijt wordt beschouwd, het berouw dat zich afkeert van zonde en dat ze weer hun God YHWH gaan zoeken.  Velen zullen hun afgoden (zoals de maangod Allah van de Islam of Saturnus van de New-Age) blijven aanbidden voor redding.  Of degenen, die de wetenschap heilig hebben verklaard in plaats van hun Schepper. Zij aanbidden de politiek correcte ideeën van communistische leiders zoals  de Chinese Mao Zedong of Xi Jinping.
Dan heb je nog diegenen, die beelden aanbidden van goud, zilver, koper, steen en hout, wat dode materialen zijn. Maar misschien wel de grootste groep zijn de aanbidders van geld (mammon). We zien in deze dagen dat ook velen in de medische en farmaceutische wereld liefde voor geld hebben.
Deze ramp is dus specifiek bedoeld voor de aanbidders van afgoden, voor de afgoderij.
Zie als ondersteuning hiervoor ook: Afgoderij deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5.

Na het doden van 1/3 deel van de mensen, volgen nog twee speciale onderdelen

 1. Het boekje van Johannes (Op. 10:1-11)    Zie hiervoor: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5.

Het boekje dat zoet als honing was in de mond, maar dat bitter was in de buik.

 1. De twee getuigen profetie (Op. 11: 1-13) Zie hiervoor: Het boekje van Johannes

Het laatste grote getuigenis door de profeten Mozes en Elia.
Sommige zullen berouw hebben en terugkeren naar hun God YHWH of een begin maken om hun Schepper te gaan zoeken.

 • (Op. 11:14 ) 14 Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt spoedig.

Tot slot:

Al uw broeders en zusters wereldwijd moeten deze huidige demonische tijden verdragen:

(1 Petrus 5:9) 9 Bied weerstand aan hem (Satan), vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

Beschouw uw leven ondanks de huidige druk als een geschenk en dank uw Schepper in gebed. Doe goed aan hen die u haten en  bid voor hen die u beledigen en u vervolgen (Mattheüs 5, vers 44).

In het volgende artikel gaan we verder met de 7e bazuin, het 3e wee. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *