3. Gods plagen voor de onberouwvollen               

3. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 11:15) 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Help uw naasten deze moeilijke tijd te overwinnen, ook met voedsel, en vertel over Gods koninkrijk. En aan u, piloten en ondersteunend personeel, die zich Christen noemt;
Weet u dan niet dat God Zijn kinderen lief heeft en door alle huidige problemen heen wil loodsen? Weet u van de ziekteverwekkende chemische troep, radioactieve en toxische zware metalen die in de lucht gespoten wordt, chemtrails, waar Christenen ziek van worden? Waar Gods kinderen migraine, hartritme stoornissen, kanker en luchtweg problemen van krijgen? En u blijft dat gewoon doen of u houdt uw mond hierover omdat het uw orders zijn? Dat is verraad aan het woord van de Christus van naastenliefde, het was beter voor u geweest als u niet geboren was (Matt. 26:24). Want God zal al die mensen vernietigen, die meehielpen om de aarde (met al het leven) te vernietigen (Op. 11:18).

In het vorige artikel hebben we gesproken over het laatste gedeelte van het 1e wee, de sprinkhanenplaag en over het engelenleger, het 2e wee, waarbij 1/3 deel van de onberouwvolle mensen zal worden gedood. In dit artikel gaan we met verder de aanvang van Gods koninkrijk. Het eerste wee was erg, het tweede wee was verschrikkelijk, het derde wee zal een drama zijn:

  • (Op. 11:14 ) 14 Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt spoedig.

Thema: Het 3e wee zal een drama zijn voor de onberouwvollen

Na de vervulling van de twee getuigen profetie, wanneer de zevende engel op de bazuin blaast, krijgt Gods lang verwachte Koninkrijk (Matt. 6:9-10) na duizenden jaren eindelijk een aanvang:

  • (Op. 11:15 ) 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Na het blazen van de zevende engel op zijn bazuin klonken er luide stemmen van vreugde en dankzegging in de hemel. Het lang verwachte koninkrijk waar zo naar was verlangd. Gods koninkrijk omvat alle koninkrijken van de wereld en God zal weer Koning zijn tot in eeuwigheid, samen met Zijn Zoon Jezus. Er is echter verschil tussen ‘Koning zijn’ en de koninkrijksmacht volledig uitoefenen’. Hoe zit dat dan precies?

Door de zonden en de ongehoorzaamheid van de eerste mensen in het paradijs kreeg Satan de mensheid in zijn macht, ze hadden hem immers geloofd. Het is vrijwel zeker dat de zondeval het moment is geweest dat Satan de rol als heerser heeft afgedwongen voor God en voor alle engelenzonen, met de reden dat gehoorzaamheid aan God niet vanzelfsprekend hoeft te zijn. En dat hij vervolgens de ruimte heeft geëist om dat te bewijzen.
Uiteindelijk ging het hier dus om de vraag of God als Schepper het recht heeft om van al zijn schepselen, met al hun vrijheid, ‘onvoorwaardelijke gehoorzaamheid’ te verlangen. Alle engelenzonen waren hier getuige van, het was een belangrijke vraag, een strijdvraag. God YHWH heeft om deze reden in het paradijs het rechtmatige Koningschap afgelegd. Satan met zijn leugens werd vervloekt voor de misleiding van de eerste mensen (Gen. 3:14).
Vanaf toen was er ook vijandschap tussen Satans zaad en het zaad van Gods kinderen:

(Genesis 3:15) 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;….

Dat Satan de heerschappij heeft ‘afgedwongen’ en die ook werkelijk heeft ‘ontvangen’ blijkt uit onderstaande Schriftplaatsen:

(Lukas 4:6) 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil;
(Johannes 14:30) 30 Ik zal niet veel meer met u spreken, want
de vorst van deze wereld komt….

(voor verdere uitleg van ‘de heerser van de wereld’: 1. Net als Jezus satans wereld overwinnen.)
Over de almachtige God YHWH staat geschreven dat Hij als de Schepper (van alles wat leeft) uiteindelijk de rechtmatige Koning zal worden over heel de aarde:

(Zacharia 14:9) 9 De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.

Dat zal plaatsvinden op de nieuwe aarde, als alle vijanden inclusief ‘de dood’ verslagen zijn en Jezus ‘de ultieme koninkrijksmacht’ overdraagt aan Zijn Vader:

(1 Korinthe 15:24) 24 Daarna komt het einde, wanneer Hij (Jezus) het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.

Dan, als God als Koning de koninkrijksmacht op Zich heeft genomen, zal Jezus (aangeduid als Mijn Knecht David) tot in eeuwigheid Vorst of Onderkoning blijven:

(Eze. 37:25) 25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn.

Zowel de Vader als de Zoon zullen dan ieder ‘Koning der koningen en Heer der Heren’ zijn:

(1 Timotheüs 6:15-16) 15 De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien, 16 Hij (YHWH) Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien….
(Openbaring 17:14) 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen….
(Openbaring 19:16) 16 Er stond op Zijn (Jezus) bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

  • (Op. 11:16-17) 16 En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 17 en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.

Wie zijn de 24 ouderlingen die vóór God op hun troon zitten?
Drie groepen worden er in de Schrift genoemd, die een kostbare beloning zullen ontvangen; de profeten, de heiligen en hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten:

(Op. 11:18) 18….en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten…. (zie ook Op. 17:14)

De Schrift spreekt betreffende die beloning over ‘eerstelingen’. Eerstelingen genoemd worden betekent dat deze personen tot een groep behoren, die de eersten zullen zijn met betrekking tot een hemelse opstanding. De 144.000 heiligen worden in de Schrift diverse malen eerstelingen genoemd, zoals in Jakobus 1:18 en Openbaring 14:4. Deze 144.000 heiligen, die in de Schrift eerstelingen worden genoemd, zijn echter niet de enige eerstelingen. Allen die deel zullen uitmaken van Gods eerste geestelijke oogst, zijn eerstelingen. Ook de profeten zijn heiligen en ze behoren ook tot de eerstelingen:

(Handelingen 3:21) 21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.
(Lukas 1:70) zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn,…. (zie ook (2 Petrus 1:21)

De 144.000 heiligen zijn beslist een andere groep als de 24 ouderen, want de 144.000 heiligen zingen een nieuw lied vóór de 24 ouderen of ouderlingen:

(Openbaring 14:1,3) 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven..3 En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren.

Volgens ons onderzoek wordt met de 24 ouderlingen of oudsten vrijwel zeker de 24 heilige profeten bedoeld. De profeten zitten nog vóór het openen van het 1e zegel van de boekrol al rondom de troon van God:

(Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.

Deze 24 ouderlingen vertellen in het visioen aan Johannes (Op. 11:16-18) dat er een oordeel geveld zal worden over de doden, over het geven van beloningen en ook over de beloning van zichzelf als Gods dienaren, de profeten. Echter, ná het openen van het 6e zegel volgt de verzegeling van de 144.000 heiligen in Op. 7:4-8. De profeten krijgen dus eerder een hemelse opstanding als de heiligen van het Nieuwe Verbond.
De verzegeling van de nog levende heiligen volgt dus niet eerder dan vlak voor de opname. De vierentwintig ouderlingen wierpen zich in nederigheid en dankbaarheid met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, omdat God weer Koning is geworden (Op. 11:16-17). Op de nieuwe aarde zal er ook voor deze 24 ouderlingen of profeten heerlijkheid zijn:

(Jesaja 24:23) 23 De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.

  • (Op. 11:18) 18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

In het vorige vers hebben we gezien dat er drie groepen in de Schrift worden genoemd, die een kostbare beloning zullen ontvangen; de profeten, de heiligen en hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten. De tijd is aangebroken om allen de beloning te geven van een hemelse opstanding.
Jezus is de Eerstgeborene uit de doden, opdat Jezus in alles de Eersteling zou zijn:

(Kolossenzen 1:18) 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Jezus is de eerste die een hemelse opstanding heeft ontvangen, daarna volgen de 24 heilige profeten en daarna de 144.000 heiligen als eerstelingen. De 24 profeten verblijven als koningen rondom de troon van God (Op. 4:4). De 144.000 heiligen worden aangesteld als koningen en priesters, in samenwerking met Jezus (Op. 5:10). Daarna volgt de opname van ‘de grote schare die niemand tellen kon’ als dienaren vóór de troon van God (Op. 7:9).
Zij behoren tot de tweede groep die hemels leven ontvangen op basis van Jezus offer.

Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words geeft als uitleg voor het in de Griekse geschriften gebruikte woord enōpion : Voor,  Aanwezigheid,  In het zicht van
Deze grote menigte zal net zoals de engelen en 24 ouderen vóór (enōpion ) de troon van God staan, in de hemel wel te begrijpen:

(Openbaring 7:9, 11, 15-16) 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór (enōpion ) de troon en vóór (enōpion ) het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand….11 En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich voor (enōpion ) de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God….15 Daarom zijn zij vóór (enōpion ) de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen.

De grote schare doet dienst in Gods ‘hemelse’ tempel, de na’os.
Biblehub – Openbaring 7:15

De vaak aangehaalde Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words geeft een heldere uitleg van het in de Griekse schriften vertaalde woord voor tempel: naō of na’os.
Het griekse woord na’os betekent het ‘tempelheiligdom’. De Schrift bevat vervoegingen van het woord ‘tempel’ als hi´e·ron (gehele tempelcomplex) en als na´os (heilige gedeelte).
De grote schare doet dienst in de ‘hemelse’ na’os of tempel, dus in het heilige gedeelte.
Johannes was bekend met de hemelse erfenis van de heiligen, maar blijkbaar verrast over de grote schare die hij zag. Een van de ouderen wilde echter Johannes hier over informeren:

(Openbaring 7:13-14) 13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.

De grote schare is ook uitgenodigd voor het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Jezus heeft toegezegd om zijn bruiloftsgasten te komen bedienen:

(Lukas 12: 37) 37 Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.
(Openbaring 19:9) 9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam….

Als eerste volgt de opwekking van de dode profeten. Daarna de opwekking  van de dode heiligen:

(1 Thessalonicenzen 4:16) 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. (zie: 1 Korinthe 15:51-52) (zie ook: 6. De opname in de hemel)

De nog levende heiligen worden vervolgens opgenomen in de hemel, de Heer tegemoet:

(1 Thessalonicenzen 4:17) 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Maar wat gebeurt er met de grote schare?

<begin; de grote schare>
De grote schare moet in die periode nog wachten en gedurende de verdrukking gelouterd worden tot het allerlaatste moment.  Na Jezus wederkomst worden ze in alle haast opgenomen in de hemel. Jezus vergelijkt deze haast bij de opname in de hemel met de vlucht van Lot en zijn gezin:

(Lukas 17:28-31) 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. (zie ook: Mattheüs 24:30-31)

Daarna zal het oordeel geveld worden over de overige dode mensen (Op. 20:12-13, Matt. 16:27), die – bij goedkeuring – nog 1000 jaar moeten ‘slapen’ voor een opstanding op de nieuwe aarde:

(Openbaring 20:5) 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren…. (zie ook: Joh. 5:28-29, Daniël 12:2)
(Openbaring 20:15) 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. (zie ook: Mattheüs 25:31-33,41)
<einde; de grote schare>

  • (Op. 11:19) 19 En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.

Tijdens het openen van het tempelheiligdom (na´os) volgen een aardbeving en een grote hagel. Nu de tempel volledig is geopend, is ook de ark van het verbond met de cherubs erop zichtbaar. Toen Jezus stierf, scheurde het afscheidingsgordijn van de aardse tempel tussen het heilige en het allerheiligste doormidden als teken dat Jezus offer de toegang tot het allerheiligste had geopend:

(Mattheüs 27:50-51) 50 Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. 51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden;

Er is in de hemelse tempel ook geen scheidingsgordijn meer, via de Middelaar is God voor Zijn kinderen te bereiken.
De stemmen, donderslagen, bliksemstralen en aardbevingen zijn een manifestatie van Gods aanwezigheid, van Gods autoriteit. Vooral bij het geven van nieuwe wetten en nieuwe openbaringen zoals in dit geval met de plagen en oordelen die binnenkort zullen volgen:

(Openbaring 4:5) 5 En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden vóór de troon….(zie ook: Op. 8:5, Op. 16:18, Op. 19:6)

  • (Op. 12:1-4) 1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

Johannes schrijft dat er een groot teken in de hemel verscheen, een ongewone gebeurtenis. Het is daarom geen echte zwangere vrouw die verschijnt, maar een ‘symbolische’ vrouw.
Deze ‘symbolische’ vrouw is getooid met de zon en de maan is onder haar voeten en ze heeft een kroon van 12 sterren. Deze voorstelling met hemellichamen hebben we eerder gezien in een droom van Jozef in Genesis 37:9. De ‘12 sterren’ verwijzen hier naar Jozef en zijn elf broers, de 12 patriarchen van de 12 stammen van Israël. Ook bij deze vrouw zijn de sterren dus een afspiegeling van de 12 stammen van Gods verbondsvolk. Het was de belofte van God die via Mozes tot de  Israëlieten werd gesproken van een koninkrijk van priesters, van een heilig volk (Exodus 19:5-6).
Jezus vertelde ons in Zijn dagen op aarde over weeën, die de bewoonde wereld zouden treffen:

(Mattheüs 24:7-8) 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

De weeën van de symbolische hemelse vrouw hebben een relatie met de weeën op aarde.
Nu, na al die jaren, is de vrouw hoogzwanger en beginnen plotseling de weeën.
Deze eerste weeën zijn standaard de aankondiging van de geboorte die binnenkort zal volgen. In de vorige artikelen deel 1 en deel 2 hebben we de eerste twee weeën besproken.

Maar door wie wordt deze symbolische zwangere vrouw dan vertegenwoordigd?
Satan weet bijzonder goed wie deze hemelse vrouw is. Dat blijkt wederom uit Genesis:

(Genesis 3:15) 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw,…..

(Zie als ondersteuning ook: 1. Het begin van de weeën en  2. Toekomst)
De beschreven zwangere vrouw staat voor het Jeruzalem dat boven is, het hemelse Jeruzalem, de hemelse moeder, de ‘bestaande’ hemelse organisatie sinds de schepping. Ook Satan en zijn demonen maakten oorspronkelijk deel uit van deze hemelse organisatie. Het hemelse Jeruzalem van vrijheid, in tegenstelling tot het aardse Jeruzalem van slavernij:

(Galaten 4:25-26) 25 Want deze (slavin) Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. 26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.
(Hebreeën 12:22) 22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,…

Het ‘bestaande’ hemelse Jeruzalem blijkt een organisatie te zijn met een zeer groot aantal engelen met hun taken. Getooid met de zon, de maan onder haar voeten heeft de betekenis van continu verlichting door de heerlijkheid van God en van het Lam, zoals beschreven in Op. 21:23.
Satan staat, omschreven als een grote vuurrode draak, klaar om het kind te verslinden dat de vrouw wil gaan baren (Op. 12:3-4), hij wil deze nieuwe organisatie verhinderen. Uit Op.12:9 blijkt dat deze ‘vurig gekleurde draak’ de oude slang is, die duivel en satan wordt genoemd. Op de zeven koppen en 10 hoorns van wereldmacht komen we nog terug.

Engelen worden soms beschreven als sterren of, zoals in Job 38:7, als morgensterren.
Een groot aantal engelen (het derde deel) is onder invloed van Satan en wordt door Satan naar de aarde geworpen. Dan wordt vervolgens het kind gebaard (Op. 12:5). 

Het kind, de koninkrijksregering in het Nieuwe Jeruzalem

Als de moeder symbolisch is, dan is het kind ook symbolisch. Het is een nieuwe organisatievorm, een verwijzing naar het Nieuwe Jeruzalem. Daar in het Nieuwe Jeruzalem zal het kind als koninkrijksregering alle heidenvolken hoeden met een ijzeren staf. Daar komen we in dit artiker nog op terug.
Maar dan volgt er een verrassende constatering over dit kind door Jesaja:

(Jesaja 66:7-8) 7 Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. 8 Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. 

In bovenstaande Schriftplaats heeft Jesaja wel een punt. Voor de vrouw (hemelse Sion) weeën krijgt,  wordt er een zoon geboren. Dan komen vervolgens de weeën en word er een andere zoon geboren. Waarom profeteerde Jesaja dan dat er een zoon geboren zou worden voor de weeën begonnen?
De 24 profeten zitten al vóór het openen van het 1e  zegel van de boekrol rondom de troon van God   (Op. 4:4), dus eerder als de 144.000 heiligen verzegeld zijn (Op.  7:4-8).  Deze profeten hebben geen bestuurlijke functie in het Nieuwe Jeruzalem, ze zitten immers rond de troon van God YHWH.
Dit is dan ook het kind dat volgens Jesaja zonder weeën gebaard wordt. Maar het andere kind dat wordt gebaard, de 144.000 heiligen, is voor de hemel organisatorisch veel ingrijpender als de 24 profeten rondom de troon. Het begin van deze hemelse koninkrijks- regering in het Nieuwe Jeruzalem is dan ook de verklaring voor de hevige barensweeën die de hemelse vrouw heeft (Op. 12:2). Dit zal door de engelenorganisatie als ‘zeer ingrijpend’ ervaren worden want de heiligen zullen als priesters en koningen functioneren en rechtspreken in het Nieuwe Jeruzalem:

(1 Korinthe 6:3) 3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen?….

Het symbolische kind is als koninkrijksregering de vervanging van het ‘bestaande’ hemelse Jeruzalem. Het is het Nieuwe Jeruzalem met als fundamentstenen de apostelen en Jezus als hoofdhoek-fundamentsteen. (Ef. 2:19-20)(1 Petr. 2:6)(Op. 21:14)

  • (Op. 12:5) 5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. 

Dit ‘hoeden met een ijzeren staf’ verwijst naar de manier van regeren van de nieuwe koninkrijksregering die ingrijpend zal zijn voor de onberouwvolle heidenvolken. Want ‘mannelijk’ kind betekent dat er kracht van uit gaat:

(Openbaring 2:26-27) 26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. 27 En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.
(Psalmen 2: 6-9) 6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. 7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. 8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. 9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.

Schaapherders hadden in Jezus dagen op aarde een stok en een staf bij zich:

(Jesaja 10:24) 24 Daarom, zo zegt de Heere, de HEERE van de legermachten: Wees niet bevreesd, Mijn volk dat in Sion woont, voor Assyrië, wanneer het u met de staf zal slaan of zijn stok tegen u zal opheffen, zoals Hij eens bij Egypte deed. (zie ook Psalm 23:4)

De herdersstaf bestond uit een lange, rechte stok met een ronde haak. De staf diende in de eerste plaats als ‘wandelstok’ voor de herder. Daarnaast gebruikte de herder zijn staf o.a. om de schapen bij elkaar te drijven en te weiden (Micha 7:14). Met een tik van de staf werd het vee gecorrigeerd. De stok was voor de roofdieren van de schapen bedoeld, om ze bij de schapen weg te meppen. Hoeden met een ijzeren staf is volgens ons daarom bedoeld als beeldspraak, als symboliek. Dat doet normaal gesproken geen enkele herder en betekent daarom ook iets anders. Hoeden met een ijzeren staf heeft iets dramatisch, het is een oordeel uitspreken over de heidenvolken:

(Openbaring 19:14-15) 14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. 15 En uit Zijn mond (Jezus) kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn.
(Jesaja 11:4) 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.

In het laatste uur, als de koninkrijksregering of ‘het kind’ is geïnstalleerd, is het nog steeds mogelijk om berouw te tonen. Voor de onberouwvollen, die niet opgeschreven staan in het boek des Levens, is het zeer zeker een voorbode van een verschrikkelijk drama wat hen binnenkort te wachten staat. Volgens Openbaring 12:5 wordt dit mannelijke kind ‘weggerukt tot God en tot zijn troon’ waar de 24 ouderen al zijn en wordt in veiligheid gebracht doordat God die zich over ‘het kind’ bekommerd.

Tot slot:

De wereld is in angst over wat er komen gaat. Maar niet de discipelen van Jezus.
Christenen verdrijven alle angst door hun liefde:

(1 Johannes 4:18) 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Heb God lief met heel uw hart, ziel en verstand en vertrouw volledig op uw Schepper:

(Mattheus 22:37) 37 Jezus zei tegen hem (wetgeleerde): U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.

In het volgende artikel gaan we verder met de vervolging van de hemelse vrouw.
De gedachtenisviering is 15 april 2022 na zonsondergang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *