4. Gods plagen voor de onberouwvollen               

4. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 11:15) 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Wees lankmoedig met Christenen die door oorlogen en oproer van streek raken (Luk. 21:9).
En aan u journalisten, fact-checkers programmamakers en spindoctors die zich Christen noemen;  Weet u dan niet dat gebruik maken van een voorbereid script met alleen maar leugens, bangmakerij en oorlogshitserij en bewust Gods kinderen onwetend houden over de echte berichten. Beseft u niet dat zulk gedrag  Christenen misleid en onder grote druk zet? Hoort u bij de gekochte journalisten als verlengstuk van de schatrijke globalisten? Die de doden en gewonden als gevolg van het vaccin bagatelliseren of hartfalen toeschrijven aan andere oorzaken? Bent u erop uit om Christenen tot slaven te maken van deze Frankistische machtselite en bankiers? (Galaten 2:4)  (voor Jacob Frank zie:  3. Net als Jezus satans wereld overwinnen.) Wees ervan verzekerd dat valse profeten met hun haatpraatjes en leugens Gods koninkrijk niet zullen beërven maar vernietigd zullen worden (Op. 21:8).

In het vorige artikel hebben we gesproken over het Nieuwe Jeruzalem.
In dit artikel gaan we een aantal basis profetieën bespreken en het blazen op de 7e bazuin.

Thema: De basis profetieën en het blazen van de zevende bazuin


De ruiters van ziekte, dood en verderf doen nu hun plagen, de paarden zijn vol in galop zie; (Openbaring hfdstk 6). Om de verdere profetieën in het boek Openbaring goed te kunnen begrijpen is het nodig, om eerst een aantal basis profetieën uit te leggen.

 • De 70 weken profetie

In de Bijbel wordt gewerkt met patronen, een patroon van een gebeurtenis die later nog een keer terug komt. In de eerste vervulling van het patroon wordt een afdruk gegeven van wat er staat te gebeuren. In de tweede vervulling zal deze afdruk opnieuw precies zo in vervulling gaan. Alleen door een grondige – maar geen gemakkelijke – studie komt het diepere inzicht in de tijden.

In 4. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld  staat de uitleg beschreven over de dubbele vervulling van de gruwel van verwoesting.
De eerste vervulling van de gruwel van verwoesting was in 70 n.Chr. Dit was een omheining rond Jeruzalem met puntige palen door het Romeinse leger onder leiding van generaal Titus waardoor de Joden afgesneden werden van de buitenwereld en het voedsel.
De tweede vervulling van de gruwel van verwoesting zal zijn tijdens de grote verdrukking. Dit zal het merkteken zijn als symbool van aanbidding van Satan onder leiding van de Antichrist. Net zoals bij de hierboven genoemde verdrukking heeft de laatste week in de 70-weken profetie volgens ons onderzoek ook een dubbele vervulling:

(Daniël 9:24-27) 24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet (profetie) te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. 25 U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. 26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. 27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

Vanaf ‘het woord om Jeruzalem te herbouwen’ tot de Messias zouden er 7 + 62 = 69 weken verstrijken. Het jaartal van het woord om Jeruzalem te herbouwen (door Artaxerxes – Nehemia 2:1-8)  is +/- 448 v.Chr.  (zie hiervoor ook: 3. Het boekje van Johannes).
Het kunnen geen letterlijke 70 weken (of ruim een jaar) geweest zijn in deze profetie.
Christus zou dan niet de beloofde Messias kunnen zijn.
We spreken in dit geval daarom van jaarweken, iedere week (7 dagen) vertegenwoordigd 7 jaar. Zoals ook toegepast bij Ezechiël 4:6; ‘Voor elk jaar leg Ik u een dag op’ en bij Numeri 14:34; ‘veertig dagen, voor elke dag een jaar’. Het lijkt logisch dat er 7 jaarweken = 49 jaar nodig waren om Jeruzalem te herbouwen.

De 1e  vervulling van de 70e jaarweek
De 70 weken profetie is voor de 1e  vervulling een aaneengesloten periode.
Jezus getuigenis tot de verloren schapen van Israël was gedurende ongeveer 3,5 jaar, van +/- 29 n.Chr. tot +/- 33 n.Chr.  Jezus zal voor velen het verbond 1 week versterken (Dan. 927). Vanaf de komst van de Messias in +/- 29 n.Chr.+ 7 jaar = +/- 36 n.Chr. Het betekende het einde van het Oude Verbond. Na de eerste halve jaarweek werden ook de heidenen gedoopt zoals de Ethiopische eunuch (Hand. 8:26-39) en werd er gepredikt tot de Samaritanen en tot de heidenen. Ook werden er heidenen geheiligd zoals de Italiaanse hoofdman Cornelius met zijn gezin.

De 2e vervulling van de 70e jaarweek
Voor de 2e  vervulling is het echter geen aaneengesloten periode. De 70e jaarweek zal in het laatst der dagen beginnen met de vervulling van de twee getuigen profetie tot de verloren schapen van Gods volk, de Christenen (Op. 11:1-14). Vanaf de komst van de twee  profeten + 7 jaar (jaarweek) = het einde van het Nieuwe Verbond. Na de eerste halve jaarweek zal er getuigenis gegeven worden aan de goddelozen en aan de afgoden aanbidders door de nog levende Christenen. Nog éénmaal zal er nog een wereldwijd getuigenis worden uitgevoerd (Matt. 24:14). Daarna zal de deur voor redding definitief gesloten worden (Lukas 13:24-27).

 • Tijd, tijden en een halve tijd

De vervulling van de twee getuigen profetie – door de twee heilige profeten – zal 42 maanden van 30 dagen (is 1260 dagen of een halve jaarweek) in beslag nemen. Dat is net zo als bij Jezus bediening van 3,5 profetisch jaar of eerste halve jaarweek:

(Openbaring 11:2-3) 2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang. 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

Volgens uit zowel Op. 11:2-3 (hierboven) als Op. 12:6,14 (hieronder) blijkt dat ‘tijd en tijden en een halve tijd’ = 1260 dagen of een halve jaarweek:

(Openbaring 12:6,14) 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden  twaalfhonderdzestig dagen……. 14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt,  een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

Wanneer het begrip ’tijd’ en ’tijden’ wordt gebruikt, geeft dit aan dat er met een tijd ‘een jaar van 360 dagen’ wordt bedoeld. En dat ‘tijden‘ het dubbele is van tijd, twee jaren van 360 dagen.  Het worden ‘profetische jaren’ genoemd, want zonnejaren tellen 365 dagen. Profetische jaren wijken dus af van de Hebreeuwse kalender die lunisolair is opgebouwd (lunisolair = gebaseerd op de maan en de zon). Een Hebreeuwse maand is gebaseerd op een maancyclus en begint op de nieuwe maan en duurt ongeveer 29,5 dag. Er zijn maanden van 29 dagen en maanden van 30 dagen. Om die reden wordt er in de Hebreeuwse kalender soms een extra maand (Adar) ingevoegd.

 • De prediking van Jezus versus de prediking van de 2 getuigen

De komst van de Messias                       De 2 getuigen, gestuurd door de Messias
(Mattheüs 3:16)                                             (Openbaring 1:1)
3,5 jaar prediking tot Joden                    3,5 jaar prediking tot Gods volk
(Daniël 9:27)                                                   (Openbaring 11:3)
Messias doet wonderen                         Twee getuigen doen wonderen
(Handelingen 2:22)                                        (Openbaring 11:6)
Door het volk gehaat                               Door het volk gehaat
(Mattheüs 27:22-23)                                      (Openbaring 11:9-10)
Doodvonnis in Jeruzalem                        Doodvonnis in het ‘tegenbeeldige’ Jeruzalem
(Mattheüs 27:24)                                          (Openbaring 11:7-8)(Jes. 1:9-10)
3,5 dag dode lichaam in graf                  3,5 dag dode lichamen op straat
(Matt. 12:40)                                                 (Openbaring 11:11)
Opstanding uit de dood                           Opstanding uit de dood
(Mattheüs 28:6)                                            (Openbaring 11:11)
Oude Verbond nog ½ jaarweek              Nieuwe Verbond nog ½ jaarweek
(Daniël 9:27)                                                 (Daniël 9:27)
De hemelopname                                     De hemelopname
(Handelingen 1:9)                                         (Openbaring 11:12)

(Om het geheel overzichtelijk te houden willen we in dit artikel niet ingaan op de tabel-details, om de gebruikte ‘profetische’ jaren exact inzichtelijk te maken)

 • De tijden van de heidenen zoals door Jezus geprofeteerd

Jezus legde een relatie tussen ‘de verwoesting van Jeruzalem’ met ‘de vervulling van de tijden van de heidenen’:

(Lukas 21:24) 24 En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.

(Zie als ondersteuning ook 2. Het boekje van Johannes + 3. Het boekje van Johannes)
Het woord vertrappen heeft de betekenis van ‘doodtrappen, zwaar onderdrukken, vernederen, ’ zoals ook in Lukas 10:19 om op slangen en schorpioenen te trappen.
Jeruzalem met de 2e  tempel werd in 70 n.Chr. vernietigd en vertrapt door de Romeinen.
Het was in die dagen een heilige stad omdat Gods tempel of huis er stond. Echter, ook Johannes profeteert in het boek Openbaring over de heilige stad vertrappen: (Zie als uitleg ook: 4. Het boekje van Johannes)

(Openbaring 11:1-2) 1 En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. 2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang.

Waar Jezus over sprak in Lukas 21:24, het vertrappen van Jeruzalem, heeft een dubbele betekenis want Jeruzalem met zijn tempel is in 70 n.Chr. verwoest, maar is veel langer door de heidense Romeinen vertrapt als 42 maanden of een halve jaarweek. De profetie in Op. 11:1-2 heeft voornamelijk betrekking op het vertrappen van ‘het hemelse Jeruzalem’ omdat Jezus in Lukas 21:24 (hierboven) specifiek spreekt over ‘de tijden vervullen’.
In zekere zin is het aardse Jeruzalem (met zijn tempel) vertrapt tot er in de hemel een Nieuw Jeruzalem met een nieuwe tempel zal komen.
Zoals we verder in dit artikel zullen zien, wordt ‘het oude hemelse Jeruzalem’ vertrapt gedurende  42 maanden of tijd, tijden en een halve tijd. Oftewel een halve jaarweek.

Het meten van de tempel in het visioen dat Johannes ontving
Is het interessant om te weten of het visioen van Johannes om de tempel te meten vóór af ná de vernietiging van de aardse tempel in Jeruzalem is ontvangen? Eigenlijk niet, want Johannes moest de tempel meten zoals die werd aangeboden in het visioen terwijl hij een gevangene was op het eiland Patmos (Op. 1:1,9). Het is zeer goed mogelijk dat hij hetzelfde tempel visioen zag als Ezechiël, een afbeelding van de symbolische hemelse tempel, die door de Spruit (Jezus) op de Nieuwe aarde gebouwd zal worden (Zacharia 6:12-13).

Daarbij heeft de meting betrekking op zowel de aardse als op de hemelse tempel.
Johannes mag het voorhof waar de heidenen verblijven niet meten (Op. 11:1-2).
Het is de inventarisatie van Gods volk. Destijds in Jezus dagen, de Joden die Hem geloofden en daarna geheiligd werden. Nu, het heilige volk, de Christenen die Jezus geloven. Wat wij ‘hemel’ noemen is doorgaans het uitspansel en de sterren die we zien. De hemel waar God woont is in de hemelse stad Jeruzalem, een symbolische replica van de aardse stad Jeruzalem:

(Hebreeën 12:22) 22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen….
(Galaten 4:26) 26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.
(Openbaring 14:1) 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven.

Het hemelse Jeruzalem heeft ook een symbolische replica van de tempel in Jeruzalem:

(Openbaring 6:9) 9 En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar (het reukofferaltaar) de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden.
(Openbaring 8:3) 3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan (het reukofferaltaar). Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen.
(Openbaring 11:19) 19 En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel….

 • Het vertrappen in de laatste of 70e jaarweek, gedurende de 2e vervulling

(Openbaring 11:2-3) 2….En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang (halve jaarweek). 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen (halve jaarweek) lang profeteren.

Jeruzalem (op aarde) is enkel een heilige stad als de tempel er staat en God er woont. Op dit moment, zonder Gods tempel, is Jeruzalem geen heilige stad.
Sinds de tempel in Jeruzalem er niet meer is, zijn Christenen ‘ieder afzonderlijk’ de tempel van God (1 Kor. 3:16, 6:19). Christenen zullen in de verdrukking vervolgd en vertrapt worden. Maar ook de hemelse vrouw, de engelen organisatie, zal worden vertrapt en beschermd moeten worden voor vernietiging door het hemelse Jeruzalem te verlaten (Op. 12:6, 14). Eerst zullen de twee getuigen 1260 dagen of een halve jaarweek profeteren, dan zullen de heidenen de heilige ‘hemelse’ stad Jeruzalem gedurende 42 maanden of een halve jaarweek vertrappen.

(Openbaring 13:5-7) 5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden (halve jaarweek) lang te doen. 6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. 7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen….

Gedurende de twee getuigen profetie van 42 maanden (halve jaarweek) zal de Antichrist onze God YHWH lasteren en daarna de heilige profeten doden.
Het is het vertrappen van ‘de heilige stad’, zoals ook (zie Daniël hieronder) Gods volk op aarde (Gods tempel – 1 Kor. 3:16, 6:19) zal worden vertrapt:

(Daniël 7:25) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd (halve jaarweek).
(Daniël 12:1,5-7) 1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek….5 En ik, Daniël, zag, en zie, er stonden twee anderen, de één hier op de oever van de rivier, en de ander aan de overkant op de oever van de rivier. 6 De één zei tegen de Man gekleed in linnen (Jezus), Die Zich boven het water van de rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? 7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft (halve jaarweek), wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

Na een halve jaarweek, na de dood van de twee getuigen of ‘heiligen van de Allerhoogste’, zal de Antichrist erop uit zijn tijden en de wet te  veranderen en zal de Antichrist de Christenen of heilige volk gedurende een halve jaarweek vertrappen. In die dagen zal het walgelijke merkteken worden opgedrongen dat tot aan de voleinding een rol zal spelen:

(Daniël 9:27b) 27b ‘Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste’

Het einde van de 2e vervulling van de 70e jaarweek
Wanneer komt er precies een einde aan de 70e jaarweek in de laatste dagen? Hoelang zal het nog duren, vroeg 1 van de engelen aan de Mensenzoon, de Man gekleed in linnen in  (Daniel 12:5-7). Jezus antwoordde: ‘Nadat er een einde is gemaakt om de macht van het heilige volk stuk te slaan,  als de Antichrist de Christenen gedurende een halve jaarweek vertrapt heeft.’ (zie <Daniël begin>:  2. Gods plagen voor de onberouwvollen )
Daniël begreep het niet en wilde meer weten. De Mensenzoon zei opnieuw; ‘Deze woorden blijven verzegeld tot de tijd van het einde’ (Daniel 12:9).
Velen van Gods volk zullen hun trouw bewijzen en gereinigd en gelouterd worden (Daniel 12:10). Maar dan vervolgt de Mensenzoon met verdere info:

(Daniel 12:11-12) 11 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. 12 Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt.

Vanaf de hemelse opname van de 2 getuigen (na de eerste halve jaarweek) tot de grote oorlog Har–Mágedon zijn het 1290 dagen. 1290 dagen = 3,5 profetische jaren (van 360 dagen) + waarschijnlijk 1 ingevoegde schrikkelmaand van 30 dagen, de 2e maand Adar.
De laatste helft van de 70e jaarweek + 1 extra maand van 30 dagen.

Vanaf opname getuigen tot einde 70e  jaarweek:   halve jaarweek         – 1260 dagen
.                                                                       ingevoegde maand Adar  –    30 dagen
.                                                                                                                = 1290 dagen
.                                                                                        +  ————————————
.                                                                       Strijd Har–Mágedon           –     45 dagen
.                                                                                        +   ————————————
.                                                                                                                  =  1335 dagen

 • Het Nieuwe Jeruzalem met zijn tempel

Zoals eerder opgemerkt is Jeruzalem enkel een heilige stad als God er in woont.
Christenen (Gods tempel op aarde 1 Kor. 3:16, 6:19) zullen in de laatste helft van de 70e jaarweek vervolgd en vertrapt worden. Maar ook de hemelse vrouw, de engelen organisatie, zal worden vertrapt en het hemelse Jeruzalem moeten verlaten (Op. 12:6, 14).
God YHWH zelf zal ook het ‘oude’ hemelse Jeruzalem verlaten en zich vestigen in het Nieuwe hemelse  Jeruzalem. Dan zal de profetie vervuld zijn dat de heidenen het hemelse Jeruzalem gedurende een ½ jaarweek vertrapt hebben:

(Openbaring 3:12) 12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.
(Openbaring 21:9-10,22) 9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan….22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.

Dan zal God YHWH samen met de Messias wonen in het Nieuwe Jeruzalem.

 • Samenvatting van de 70e week + het blazen van de 7e bazuin

Als het 6e zegel wordt geopend wordt de aarde door een grote aardbeving getroffen:

(Openbaring 6:12-13) 12 En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud.

Als het 6e  zegel wordt geopend is de aarde dus onderhevig aan een grote rampspoed:

(Openbaring 6:15-17) 15 En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. 17 Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

De verzegeling van de nog levende heiligen volgt dus niet eerder dan vlak voor de opname:

(Openbaring 7:2-4) 2 En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.

Het 7e zegel wordt geopend en 4 engelen blazen op de 1e , 2e , 3e en 4e bazuin. Volgens ons onderzoek is het natuurgeweld uit de ruimte van een vreemde planeten groep. (voor de uitgebreide betekenis zie: 14. Mij komt de wraak toe! ) Dan volgen de 3 weeën, de 5e – 7e bazuin. De 5e bazuin, de sprinkhanenplaag. De 6e bazuin, het engelenleger dat 1/3 van de mensen dood. De 7e bazuin, de allerlaatste kans voor berouw en redding:

(Openbaring 10:7) 7 Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

Maar wat gebeurde er vlak voor er op de 7e bazuin werd geblazen?
Johannes moest de tempel meten en de Christenen inventariseren (Op. 11:1-2).
Daarna begint de 2e vervulling van de 70e jaarweek; Het begint met de de twee getuigen profetie tot de verloren schapen, de Christenen (Op. 11:1-14), de eerste ½ jaarweek.

 • De zevende engel blaast op de 7e bazuin + de opname van de Christenen

Deze 7e bazuin is het signaal voor de opname van de heiligen, de Heer tegemoet:

(1 Korinthe 15:51-52)  51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. (zie ook: 1 Thess. 4:15-17, Matt. 24:30-31)

Gods reeds lang begeerde koninkrijk neemt eindelijk een aanvang:

(Openbaring 11:15) 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

 1. Aan het einde van de 6e bazuin:
 2. Meten van de tempel, het inventariseren van de Christenen
 3. Gedurende een ½ jaarweek de vervulling van de 2 getuigen profetie (Op. 11:1-14).
 4. De zevende engel blaast op de 7e
 5. De heiligen worden opgenomen in de hemel; Aanvang van Gods koninkrijk
 6. Een ½ jaarweek getuigenis aan de goddelozen door de nog levende Christenen.
 7. Na jaarweek komt het einde van het Nieuwe Verbond; De deur voor redding gesloten.
 8. Na jaarweek + de maand Adar (30 dagen) de verwoestende gruwel (Dan. 12:11)
 9. Na de gruwel; 45 dagen Gods grote strijd te Har–Mágedon (Dan. 12:12)(Op. 19:19)
 10. Opname van de grote schare (Dan. 12:12)

Tot slot:

De MainStreamMedia die verkondigen en schrijven dat mensen (ongevaccineerden) die niets mankeren anderen volop ‘besmetten’. En velen geloven die bangmakerij.
Het beste is om te stoppen met het lezen van die kranten en het kijken van propaganda TV met de bijbehorende angst-reclameblokken.
Haal je focus af van datgene waar u zo angstig, boos of verdrietig van wordt.
Focus op wat vrede brengt, wat goed is, focus op Gods woord.
Wees nooit bevreesd om Jezus te dienen en doe dat met opgeheven hoofd:

(Johannes 12:25-26) 25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. 26 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.

In het volgende artikel gaan we verder met de vervolging van de hemelse vrouw.
De gedachtenisviering is 15 april 2022 na zonsondergang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *