Avondmaal van de Heer 2022

Avondmaal van de Heer 2022.pdf

Aankondiging van het Avondmaal van de Heer 2022
.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Een beschrijving van de buitengewoon intelligente en getalenteerde Zoon van God die zich niet ging verheffen, maar zich beheerste onder grote druk.

Hoe wil God YHWH ons voorbereiden op een eeuwige toekomst? God liet ons via Zijn Zoon demonstreren, wat echt belangrijk is in het leven door Jezus als Zijn woordvoerder op aarde te laten prediken als een profeet met weinig middelen:

(2Korinthe 8:9) 9 Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.

Jezus kwam uit een arm gezin
Jezus werd als de beloofde Messias niet geboren in een koninklijk paleis, maar het was de bedoeling dat Zijn moeder Maria in een herberg zou bevallen. Daar was echter geen plaats meer (Lukas 2:6-7).
Als een Joodse vrouw een zoon had gebaard, was de reinigingsperiode voor de vrouw (7 + 33) 40 dagen (Lev 12:2,4) waarna zij een lam als offer moest brengen. Was haar vermogen echter te gering om een lam te offeren, dan volstonden twee duiven. Dat Jezus ouders niet veel geld hadden blijkt uit het feit dat ze slechts twee duiven offerden:

(Lukas 2:22-24) 22 En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen 23 – zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden – 24 en om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. (zie ook Leviticus 12:8)

Gedurende Jezus bediening maakte Jezus eens de volgende opmerking:

(Mattheüs 8:20) 20 En Jezus zei tegen hem (een Schriftgeleerde): De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.

Het was Gods wil dat Jezus op zo’n eenvoudige manier een voorbeeld was voor alle mensen, om ons aan het denken te zetten wat de echt belangrijke zaken in het leven zijn. Jezus kwam dan ook niet om ons financieel rijk te maken, maar om ons geestelijk rijk te maken:

(Mattheüs 6:19-21) 19 Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; 21 want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Jezus vervulde in gehoorzaamheid minutieus de profetieën

Willibr.(Zacharia 9:9) 9 Jubel luid, gij dochter Sion, juich, gij dochter Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin.

Jezus kwam vanaf de Olijfberg, van Bethfagé, en was op weg naar Jeruzalem. Zijn intocht als Messias was door de Oostpoort, waar Jezus op een ezelsveulen doorheen kwam binnenrijden (Matt. 21:1-10).

Onze Koning verhoogde zich niet voor de ogen van de mensen maar kwam nederig tot Gods verbondsvolk. Veel Joden spreidden hun kleding en afgesneden palmtakken uit op de weg om hun Koning te verwelkomen:

(Mattheüs 21:8-9) 8 En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. 9 De menigte die voorop liep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!

Jezus kwam op deze nederige manier, om de Joden te laten zien dat Zijn koninkrijk van een andere betekenis was als wat zij hadden verwacht:

Willibr. (Lukas 17:20-21) 20 En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. 21 En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.

Gods koninkrijk regeert al in de harten van Gods volk, het is het persoonlijk afgestemd staan op de woorden van de Zoon van God en de vruchten daarvan zijn vrede en rechtvaardigheid.

Het aantal getrouwe discipelen zal klein in aantal zijn

(Psalm 24:3) 3 Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats?

Laat u niet van de wijs brengen door materiële rijkdom. Veel mensen willen voor anderen niet opvallen en gaan met de meerderheid meedoen. Doe niet mee met de wereld, met deze gewetenloze samenleving die compleet losgeslagen is van God en die hun oren laten hangen naar oorlog en propaganda. Het is zeer wel mogelijk dat u uw kinderen zult verliezen door de massale propaganda van de media, de MSM:

(Lukas 12:53) 53 Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter, en schoondochter tegen haar schoonmoeder.

Christenen zullen zich door de druk van de tijd zelfs tegen elkaar keren:

(Mattheüs 24:10) 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.

Er zullen er maar weinigen gered worden. Velen zullen proberen Gods koninkrijk te beërven maar zullen het niet kunnen opbrengen:

(Lukas 13:23-24) 23 En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, die zalig worden? En Hij zei tegen hen: 24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen….

Zal de Zoon van de mensen, die Zijn leven heeft gegeven, het geloof in Zijn woorden aantreffen bij Zijn wederkomst?

(Lukas 18:7-8) 7 Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen? 8 Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

Twijfel nooit aan de autoriteit en kracht en rechtvaardigheid van Jezus.
Na de opname in de hemel zullen de rechtvaardige discipelen hun Koning zien:

(Jesaja 33:15-17) 17 Uw ogen zullen de Koning aanschouwen in Zijn schoonheid. Ze zullen een wijd uitgestrekt land zien.

Laat uw liefde onder broeders en zusters niet verkillen:

(Mattheüs 24:12-13) 12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Het avondmaal van de Heer
Jezus bracht het ultieme offer als een kans voor alle mensen:

(Jesaja 53:6-7,12) 6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. 7 Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open….12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

De Joden hadden er moeite mee dat Jezus zichzelf het Brood uit de hemel noemde:

(Johannes 6:41,47-51) 41 De Joden dan morden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is…….47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. 48 Ik ben het Brood des levens. 49 Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. 50 Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. 51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.

Jezus legde uit dat wie Zijn vlees eet en Zijn bloed drinkt eeuwig leven ontvangt:

(Johannes 6:53-57) 53 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. 54 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 55 Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. 56 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 57 Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij.

Het is een uitnodiging aan alle discipelen van Jezus, aan al degenen die de kans benutten om op basis van Jezus offer eeuwig leven te beërven:

(1 Korinthe 10:17) 17 Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood.

Het avondmaal van de Heer werd door Jezus ingesteld op de 14e Nisan na zonsondergang:

15 april 2022       https://www.hebcal.com/holidays/pesach-2022

(1 Korinthe 11:26) 26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.

De symbolen zijn bedoeld voor alle bewust gedoopte Christenen. Alle broeders en zusters vormen samen één familie in Christelijke liefde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *