7. Gods plagen voor de onberouwvollen

7. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 13:16-17) 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Moedig uw broeders en zusters aan om zich te blijven onthouden van afgodenoffers, voor bloed, voor het verstikt vlees en voor ontucht (Handelingen 21:25). Christenen worden overgoten met Satans seks wereld in Hollywood films die vooral jongeren conditioneren voor een losbandige levenswijze. Hollywood is een poel van verderf, een oord van ongehoorzaamheid aan God en het geeft een zeer slecht voorbeeld (Judas 1:7).
Noemt u uzelf een Christen, maar neemt u een loopje met de ontucht of met perversie, zoals op zoek gaan naar seksueel vertier? Ga dan stappen ondernemen om daar mee te stoppen. Geef niet toe aan die zwakheden, verbiedt het voor uzelf. Het is tegen Gods wil:

(1 Thessalonicenzen 4:3-5) 3 Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, 4 en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, 5 en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.

De volgelingen van Jacob Frank, de Frankisten, beheren Hollywood. De Joodse moslim-sekte, waartoe de Frankisten behoren,  erkennen de Zohar als hun belangrijkste boekenreeks binnen de Kabbala. Frankisten, wiens God Satan is en de Antichrist hun messias. (Zie Sabbatai Zevi en het Frankisme – 2. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan)
Verdorven seksuele losbandigheid heerst in de sekte onder de noemer mystieke symboliek. Een eervol monogaam huwelijk is bij hen niet aan de orde.
Stem daarom uw hart af op liefde voor uw medemensen en uw mede-Christenen:

(Mattheüs 15:19) 19 Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.

Met al degenen die ontuchtig gedrag niet kunnen beteugelen zal het slecht aflopen:

(Openbaring 21:8) 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

In het vorige artikel bespraken we de symbolische beesten en hun betekenis.
In dit artikel gaan we verder met het aanbidden van het beeld en met het merkteken.

Thema: Het aanbidden van de afbeelding van het 7-koppige beest en het merkteken.

Het vorige artikel eindigde met Openbaring 13:13, het andere beest met twee horens dat grote tekenen doet. Zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. Het beest met twee horens wil dat de aardbewoners een beeld maken:

  • Willibr. (Op. 13:14) 14 En het (beest met twee horens) misleidt de bewoners der aarde door de wonderen die het in staat is te doen in dienst van het beest. Het overreedt hen een beeld op te richten ter ere van het beest dat door het zwaard werd gewond maar in leven bleef.

Dat dit beest dat door het zwaard werd verwond, alleen de laatste of 7e wereldmacht de VS kan zijn, blijkt uit  Op. 13:12. Daar staat dat de Antichrist (het beest dat sprak als Satan) de macht uitoefent voor de ogen van het eerste beest, die van de dodelijke wond genezen was. De Antichrist is nu nog niet officieel gepresenteerd, maar nadat de kop genezen is, zal de Antichrist (dus binnenkort) worden gepresenteerd als ‘het andere beest’ met twee hoorns:

(Openbaring 13:12) 12 En het (beest met 2 hoorns, de Antichrist) oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.

De hele wereld is onder dominantie van Joodse bankiers en vermogenden, de eerder genoemde Frankisten, die via hun gekochte Media steeds sterker propaganda verspreiden.
Ze willen dat hun geld een bepalende rol speelt in hun macht over niet-Joden en passen om die reden niets anders toe dan wat maffia-methoden genoemd kunnen worden:

(Mattheüs 19:24) 24 Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.

Het QuantativeEase-geld dat uit het niets is gecreëerd, de enorme uitbreiding van de geldvoorraad, zal binnenkort leiden tot hyperinflatie. Het huidige fiat valutasysteem wordt beheerd door de eerder genoemde globalisten.
Globalisering verwijst normaal gesproken naar onafhankelijke, soevereine staten.
Maar daar is hier geen sprake van, hier wordt 1 wereldcentrum van macht bedoeld.
Volgens financieel analist Peter Schiff hebben Centrale banken de moeder van alle bubbels gecreëerd. We stevenen af op een doelbewuste ineenstorting van het oude financiële systeem.
De VS zal als de 7e kop van het beest  weer tot leven komen als een wereldmacht die bestuurd gaat worden door een kleine groep exorbitant rijken, door Frankisten / Satanisten.
Wanneer de petrodollar instort en de banken tegoeden bevriezen, zullen de rellen vrijwel onmiddellijk beginnen. Massale hongersnood, chaos, wetteloosheid, geweld, ziekte en ontvolking zullen volgen. De ineenstorting van de dollar is een opzettelijk plan van deze gewetenloze Frankisten. De Antichrist zal met zijn financiële vrienden, met weinig volk (Dan. 11:23) de oplossing bieden door slinkse streken (Dan. 11:21). ‘De grote  reset‘. Maar alleen als hij de macht kan overnemen met inbegrip van een marxistisch systeem van leiderschap. Dan zal het grote bedrog plaatsvinden; het communisme wereldwijd invoeren naar Chinees model. Vanwege de maatregelen voor Covid-19 is het hele wereldtoneel al in gereedheid gebracht. De globalisten hebben nog niet helemaal de controle over het internet, maar ze werken volop aan censuur (social media) om iedere kritische stem te verstommen.

Vervolgens moeten de mensen een beeld of afbeelding maken voor het 7-koppige beest van de wereldmachten, nu de 7e wereldmacht, de VS.
Het doet denken aan het gouden beeld dat Nebukadnezar liet maken.

Koning Nebukadnezar liet een gouden beeld maken waarvan de hoogte 60 el was, +/- 30m.
Het gouden afgodsbeeld was een symbool van wereldmacht, Babylon was in die dagen de grote wereldmacht. Dat het beeld van goud was gaf de verheven positie van het rijk aan.

(Daniël 3:5-6) 5 Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. 6 Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen.

Het beeld of afbeelding dat de mensen binnenkort onder druk van de Antichrist moeten maken (Op. 13:14) heeft echter de kenmerken van het beest met de 7 koppen als beschreven in Op. 13:2 dat leek op een panter met de poten als van een beer en een muil als van een leeuw. En Satan gaf dit 7-koppige beest zijn kracht, zijn troon en grote macht:

(Openbaring 13:2) 2….En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.

De afbeelding van het beest zal volgens ons onderzoek in de grote stad Babylon gemaakt worden. Dat is de grote stad NEOM, waar het beeld of Satan aanbeden moet worden en van waaruit al degenen die niet aan deze afgoderij willen deelnemen (de Christenen) vervolgd zullen worden:

(Openbaring 18:24) 24 En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.
(Openbaring 17:5-6) 5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. 6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.

Het project of grote stad met de naam NEOM wordt met 25.000 km² bijna net zo groot als België en volgens de promotie net zo groot als 33 x New York.
Het woord NEOM betekent ‘Nieuwe Toekomst’. ‘In 2025 moet de eerste fase van de bouw zijn afgerond’, meldde persbureau Reuters.

  

De rode marker op het linker plaatje is de berg Jebel Al-Lawz, de berg Sinaï.
NEOM wordt dus gesitueerd op de plek, waar ook het oude Midian lag.

Dit stond er voorheen op hun site: www.neom.com onder het tabblad BIOTECH:
De gezondheidszorg van morgen zal zijn aanvang hier hebben. De wereld zal naar NEOM kijken voor de volgende generatie gentherapie, genomica, stamcelonderzoek, nanobiologie en bio-engineering.’ 

Maar wie zich zal verheffen en wie God zal minachten, die zal weten dat YHWH onze God is:

(Jesaja 46:5,9-10) 5 Met wie wilt u Mij vergelijken en met wie op één lijn stellen? Met wie wilt u Mij meten, dat wij elkaars gelijken zouden zijn? …. 9 Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, 10 Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben.…

Om degenen weer met propaganda te misleiden die zijn gaan twijfelen aan de 7e wereldmacht, de VS, na de val van de dollar en weer in die propaganda moeten gaan geloven (aanbidden) door de werkelijke heerser (Satan) moet dat beeld er komen: 

  • (Op. 13:15) 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

En hij had de macht om leven te geven aan het beeld van het beest – dat wil zeggen, de afbeelding van het beest zou van nature machteloos zijn, zou op zichzelf geen leven hebben.

Het gedeelte wat nu volgt over het beeld is niet vast omstaand, daarom een hypothese.

.

.

.

De Etruskische bronzen Chimaera van Arezzo (4e eeuw vChr.) in het Museo archeologico nazionale di Firenze.

Sinds het stamcelonderzoek en in het verlengde daarvan de genetische modificatie, is er een enorme ontwikkeling op dat onderzoeks- gebied geweest, zoals muizen met een stamcel ingeplant van menselijke hersenen. Wat in NEOM met genetisch materiaal van mensen, dieren en planten gaat gebeuren zal alle Christelijke rode lijnen overschrijden. God heeft namelijk de hele schepping met al het genetisch materiaal uitzonderlijk goed, functioneel en indrukwekkend gemaakt:

(Genesis 1:31) 31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

De valse profeet of Antichrist krijgt van Satan de macht om dit beeld of afbeelding een geest te geven. Satan is een geest . Bedenk dat Satan het 7-koppige beest zijn kracht, zijn troon en grote macht gaf (Op. 13:2). Satan heeft ook aangegeven om aanbeden te willen worden:

(Lukas 4:6-7) 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; 7 dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.

Het zal dus geen gewone geest of demon zijn, maar hij (Satan) zal plaatsnemen in dit samengestelde gedrocht, deze chimaera afbeelding.
Dat gedrocht zal zelfs kunnen spreken, en dat hebben we reeds eerder door Satan gedemonstreerd gezien in Genesis 3:1.
Iedereen zal dit beeld moeten aanbidden, de propaganda geloven, anders zult u worden gedood (Op. 13:15). Het is zoals gezegd zonder meer de aanbidding van Satan. En waar zal dit gedrocht Satans geest ontvangen? Waarschijnlijk waar Mozes de stenen tafelen ontving en het wetsverbond ontving, bij de berg Sinaï. Hij zal hoogstwaarschijnlijk kiezen voor het afgodsaltaar waarop ook het gouden kalf stond:

Achter de hekken het altaar waarop het gouden kalf stond, en waar het Joodse volk aan het reidansen was (Ex. 32:19). Het is vlak bij de berg Sinaï in ‘NEOM’, Saoedi-Arabië.

In Openbaring staat geschreven wat degenen te wachten staat, die het beeld wel aanbidden:

(Openbaring 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God,….

  • (Op. 13:16-17) 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Voor God YHWH en dus ook voor Christenen is afgoderij een regelrechte gruwel.
In Mattheüs 24:15 wordt gesproken over ‘de gruwel van de verwoesting’.
In de tussengevoegde zin staat ‘laat hij die het leest, daarop letten!’, wat zoiets betekent als ‘om dit te lezen met onderscheidingsvermogen’:

(Mattheüs 24:15-16,21) 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen….21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

Waar moeten we op letten of wat moet er dan worden onderscheiden? Volgens ons onderzoek moet er een onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende situaties, de eerste vervulling met de gruwel van verwoesting was in 70 n.Chr. en de tweede vervulling met de gruwel (het merkteken) zal zijn in de laatste dagen.

De Syrische gouverneur Cestius Gallus (Romein) werd met een leger van 1 legioen naar het opstandige Juda toe gestuurd, ook naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad met zijn leger in 66 n.Chr. Na vijf dagen strijd, net toen hij succes kreeg in zijn strijd (volgens Josephus), trok hij zijn troepen ‘zonder enige reden’ in 66 n.Chr terug van de stad. Jaren later stuurde Vespasianus zijn zoon Titus naar Judea en specifiek eerst naar Jeruzalem om het verzet neer te slaan. Na de nieuwe aanval door generaal Titus werd Jeruzalem in 70 n.Chr. overwonnen en verwoest. In de tussenliggende jaren waren veel Christenen uit Jeruzalem gevlucht die Jezus woorden ter harte namen:

(Mattheüs 24:17-18) 17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen.

Maar waarom dan die extreme haast waar Jezus het over had?
Er zaten jaren tussen het beleg van Cestius Gallus en het beleg van Titus. Die extreme haast komt hier uit voort dat Jezus twee situaties – twee vervullingen – samengevoegd heeft. Dat betekent dat in ‘de laatste dagen’ deze extreme haast wel degelijk geboden is.
De tweede vervulling van de gruwel van verwoesting zal zijn tijdens de grote verdrukking. Het ‘merkteken’ is in de eindtijd de gruwel, die verwoesting veroorzaakt  tijdens de grote verdrukking (Op. 7:14).

De gruwel van verwoesting, maar nu in de laatste dagen
In de eindtijd zal een verachtelijke koning (de Antichrist) koning worden van de herstelde 7e en laatste wereldmacht, de VS. Hij zal een gruwel van verwoesting bewerkstelligen voor de Christelijke gemeenschap, door hen te forceren om het beeld of afbeelding te aanbidden en hen het (slaven-)merkteken als bevestiging te geven (Op. 13:16-17):

(Daniël 8:23-26) 23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk. 25 Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. 26 Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u, houd het visioen geheim, want er komen nog vele dagen vóór het gebeuren zal.

Deze afgoderij geeft vervolgens toegang of permissie om te kunnen kopen of verkopen, dus om boodschappen te kunnen doen.
Ware christenen zullen het merkteken nooit accepteren, omdat het de aanbidding is van de heerser over het wilde beest (Op. 14:9-10). Het is de aanbidding van Satan.
Dan zal hij, de Antichrist, Christenen belagen door vleierijen, door misleiding en door valse  beloftes te maken (1Joh. 4:1-3). De getrouwen zal hij onbarmhartig vervolgen:

Willibr. (Daniël 11:32) 32 Degenen die het verbond slecht onderhouden brengt hij door vleierijen tot afval, maar het volk, dat zijn God kent, is sterk en weerstaat.

Dit ‘merkteken’ zal voor getrouwe Christenen de climax vormen van de grote verdrukking:

(Daniël 9:27b) 27b Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn (de Antichrist), zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.
(Daniël 11:31) 31 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen.

We zullen moeten vluchten voor iets waar God van gruwt, vluchten voor afgoderij.
God gruwt ook van het hele genetische modificatie verhaal, van mensen zie zich verheffen boven God. Echter, getrouwe discipelen van Jezus zijn en blijven het licht van de wereld, ze zijn het zout van de aarde:

(Jakobus 4:4) 4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

Het merkteken zal mogelijk een nanochip zijn, geïmplanteerd via de vaccinatienaald.
Wat hij wil is dat regeringen – na de bangmakerij – het vaccineren gaan verplichten.
Deze nanochip gaat veel verder dan alleen vaccinaties. Alle sociale, medische en financiële activiteiten worden erin vastgelegd. Het is een uniek ID, een merkteken van slavernij of eigendom.

.

.

Nanochip

Maar Christenen zijn vrij en zijn geen slaven van de materieel rijken op deze aarde:

(Johannes 8:32,36) 32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken….36 Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.
(Psalm 49:6-8) 6 Waarom zou ik bevreesd zijn in dagen van onheil, wanneer de onrechtvaardigen mij op de hielen zitten en mij omringen? 7 Zij vertrouwen op hun vermogen en beroemen zich op hun grote rijkdom. 8 Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven.

Alle Christenen die moedig en in sterkte vertrouwen op hun God zullen verdrukt worden. Jezus heeft ons verzekerd dat degenen die getrouw blijven ondubbelzinnig hun beloning zullen ontvangen en dat ze tot in eeuwigheid erfgenamen zullen zijn van Gods Koninkrijk:

(Mattheüs 16:25) 25 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
(Openbaring 20:4) 4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand….

Echter, na de verplichte ontvangst van het financiële merkteken volgt de 1e van de 7 schalen (Op. 16:2). Dat is een schadelijke zweer bij de mensen met het merkteken.

In Openbaring staat geschreven wat degenen verder te wachten staat, dus voor al degenen die het merkteken wel aanvaarden:

(Openbaring 14:9-11) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid….

Het merkteken zal daarom HET teken zijn voor Christenen om Jezus aanstaande wederkomst te herkennen.

Wat het nieuwe cryptogeld betreft, om te kunnen kopen of verkopen, daar komen we nog uitgebreid op terug.

  • (Op. 13:18) 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

In de gehele Schrift komt dit getal 666 nogmaals voor in 1 Koningen 10 (en in het vrijwel identieke gedeelte in 2 Kronieken 9:13-14):

(1Koningen 10:14,15) 14 Het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo binnenkwam, was zeshonderdzesenzestig talent goud, 15 afgezien van de inkomsten van de rondtrekkende kooplui en de winst van de handelaars, van alle koningen van Arabië en van de landvoogden van het land.

Salomo had een grote financiële rijkdom in zijn koninkrijk, hij ontving 666 talenten goud per jaar, afgezien van de diverse andere inkomsten.
Deze koning (de Antichrist) kan een constructie zijn met een schaduwkoning, omdat het beest (de Antichrist) twee hoorns heeft dat sprak als de draak (Op.13:11).  Op dezelfde wijze zoals – volgens Newspuch – president Biden nu door oud-president Obama wordt gesouffleerd. Hoorns betekenen in de Schrift meestal koningen.
De mens met het getal 666 is een persoon (of 2 personen) die een grote rijkdom en zeer veel middelen ter beschikking heeft op dit moment, evenals koning Salomo dat had:

(Daniël 11:38) 38 En hij (de Antichrist) zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden.

De koning van de 7e en laatste wereldmacht zal de god van de vestingen eren.
De god van de vestingen of bolwerken is in de eindtijd de god van de valse redeneringen, want bolwerken of forten zijn valse redeneringen volgens Paulus:

(2 Korinthiërs 10:3-5) 3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

Deze koning zal versterkte vestingen – valse redeneringen – maken samen met een vreemde of buitenlandse god en dat is vrijwel zeker de Mesopotamische maangod Allah.
Degenen die hem steunen zullen land en macht ontvangen, het is een uitbreiding van de Islam.

Tot slot: 

Ga niet mee met de goddeloosheid en verderfelijkheden van deze wereld:

(Kolossenzen 3:5) 5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.

Dood in uw geest uw ledematen of lichaamsdelen die u laten struikelen en ga in gebed.
En doe dat iedere keer opnieuw als dat nodig is:

(Mattheüs 26:41) 41 Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Heilig u als een discipel van Christus voor uw hemelse Vader YHWH en beërf het koninkrijk:

(Jesaja 24:5-6) 5 Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond. 6 Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten. Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden, zodat er weinig stervelingen zullen overblijven.

In het volgende artikel bespreken we het Lam op de berg Sion met de honderdvierenveertig duizend en het oordeel over Babylon de Grote.

De gedachtenisviering is 15 april 2022 na zonsondergang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *