8. Gods plagen voor de onberouwvollen

8. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 14:6) 6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Lieflijk zijn de voeten van uw broeders en zusters die het woord van vrede verkondigen, van hen die de waarheid verkondigen (Romeinen 10:15). Luisteren en begrijpen wat een Christen zegt vereist intelligentie, inspanning en analyse.
Maar noemt u zich een Christen en behoort u tot de gedragspsychologen en hersenspoel deskundigen met hun neologismen? Door woorden te smeden en te gebruiken, gewoonlijk in uitersten, om aan de ene kant zaken te bagatelliseren en aan de andere kant om zaken sterk aan te dikken? Met woorden zoals; onvermijdelijk, onmiddellijke actie, noodtoestand, geen andere mogelijkheden, zo snel mogelijk, geen andere keuze, enz.?
Er is altijd een andere keuze…
Of vaccinatieschade; zeer zeldzaam, komt heel sporadisch voor, is getest, is veilig, enz.?
Zeldzaam? Het blijkt schering en inslag te zijn….
Of om rechtvaardigen te framen, het verhaal buigen om hen die kritisch zijn de schuld te geven van de uitgerolde kwaadaardige plannen. Als u zo’n Christen bent, weet dan dat u rekenschap moet afleggen over uw woorden en daar voor veroordeeld zult worden:

(Mattheüs 12:36-37) 36 Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. 37 Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.

Want de kracht van taal is heftig. Alleen al door het gebruik van bepaalde woorden kunnen mensen worden overgehaald om te doen wat ze anders nooit hadden gedaan. Vooral wanneer hun families in levensgevaar verkeren. Dan zullen ze vaak instemmen met elk beleid en verkeerde keuzes maken. Vertrouw daarom nooit op de holle woorden en valse verklaringen aangepraat door gedragspsychologen via de media:

(Jesaja 59:4-5) 4 Er is niemand die bijeenroept in gerechtigheid er is niemand die in trouw een rechtszaak voert. Zij vertrouwen op holle woorden en spreken valse dingen. 5 Zij broeden eieren van een gifslang uit en zij weven spinnenwebben. Wie van hun eieren eet, sterft; is er een kapotgedrukt, dan perst er zich een adder uit.

In het vorige artikel hebben we het aanbidden van de afbeelding van het 7-koppige beest en van het merkteken beschreven.
In dit artikel geven we een inkijk in de koninkrijksregering van Jezus met de heiligen en de redding of oogst van Jezus overige discipelen, de grote schare. Het zal een goede graanoogst worden van rechtvaardigen en een slechte druivenoogst van goddelozen.

Thema: De nieuwe koninkrijksregering en 3 engelen die het oordeel aankondigen

We eindigden in het vorige artikel ‘deel 7’ met de Antichrist die de macht kreeg om leven te geven aan het beeld van het beest, zodat dit gedrocht kan spreken (Op. 13:15).
Maar wat zal het beest dat de geest van Satan ontving tegen de mensheid zeggen?
Het zal een herhaling kunnen zijn van wat er in de hof van Eden gebeurde (zie Gen. 3:1).
Het gedrocht zal zeggen: ‘Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag geen injecties  ontvangen?’
Christenen zullen antwoorden: ‘Als wij als Christenen de injectie met het merkteken nemen halen we ons Gods toorn op de hals en zullen we vernietigd worden’ (Op. 14:10,19).
Dan zal het gedrocht zeggen: ‘U zult zeker niet vernietigd worden maar u zult goden worden,  met eeuwig leven door de nieuwe transhumane wetenschap (Gen. 3:4-5).
Christenen, houdt uw ogen altijd open voor de leugenaar en sluwe misleider (2  Kor.  11:3). Laat uw gedachten nooit bederven door hoogmoed.
Mensen die onwetend en onbewust deze Covid-injecties hebben ondergaan, daar zal God mild mee omgaan. Maar niet met degenen die bewust kiezen voor het merkteken.

De nieuwe koninkrijksregering wordt voorgesteld

 • (Op. 14:1) 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven.

Het Lam op de berg Sion met de honderdvierenveertigduizend heiligen uit de 12 stammen is een afbeelding van de koninkrijksregering, waarbij Jezus als Hogepriester en Koning wordt gepresenteerd  en de 144.000 heiligen als priesters en medekoningen gedurende de 1000 jaar in de hemel (Op. 20:6).
Het zijn deze 144.000 heiligen die de naam van hun Vader op hun voorhoofd geschreven hebben, dus met het zegel van God verzegeld zijn:

(Openbaring 7:2-4) 2 En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren:  honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.

Deze afbeelding is ook een vooruitblik – na de 1000 jaar – op het eeuwig koninkrijk op de nieuwe aarde (Op. 5:10), nadat het Nieuwe Jeruzalem is neergedaald (Op. 21:2,10).
De omgeving waar de tempel stond, de berg Moria, word in de Schrift ook wel Sion genoemd. Zoals ook in de hemelse replica deze berg Sion wordt genoemd:

(Hebreeën 12:22) 22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen….

De berg Sion op de nieuwe aarde met de dan nieuwe tempel zal als berg verheven zijn:

(Zacharia 14:10) 10 Heel het land zal als de Vlakte worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven, van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe, tot aan de Hoekpoort, en van de Hananeëltoren af tot aan de perskuipen van de koning.

Heel het gebied rondom Jeruzalem zal als een vlakte worden en Jeruzalem zelf zal verheven worden:

(Jesaja 2:2) 2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. (zie ook Micha 4:1)

 • (Op. 14:2) 2 En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. 

De grote schare is op dat moment van schrijven nog niet opgenomen in de hemel. Dat zal op het allerlaatste moment plaatsvinden (Matt. 24:17-18).  De geluiden of stemmen uit de hemel komen van de vele engelen. De zware donderslag is een manifestatie van Gods aanwezigheid. Vooral bij het geven van nieuwe wetten en nieuwe openbaringen, zoals in dit geval met het aantreden van de koninkrijksregering van Jezus met de heiligen:

(Openbaring 4:5) 5 En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden vóór de troon….
(Openbaring 11:19) 19 En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.

Het geluid van citerspelers is het geluid van de 24 ouderen of profeten rondom de troon:

(Openbaring 5:7-8) 7 En Het (Lam) kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat. 8 En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer….

 • (Op.14:3) 3 En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon , vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren.

De 144.000 heiligen zingen een nieuw lied vóór de troon van God en vóór de 24 ouderen, als dankbaarheid om uitverkoren te zijn voor hun taak als priesters en medekoningen.
Eerder hadden ze een nieuw lied gezongen voor het Lam die hen gekocht heeft met Zijn bloed:

(Openbaring 5:9) 9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.

En niemand anders dan de 144.000 kan dat lied leren, omdat niemand anders gekocht is en daarmee uitverkoren is om deze taak als priesters en medekoningen te vervullen.

 • NBG51 (Op. 14:4) 4 Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam.

Bevlekt volgens Strong’s Concordance:
molunó: bevlekken, verontreinigen 

Door Jezus offer werden de 144.000 als smetteloos en onberispelijk verzoend:

(Kolossenzen 5:21-22) 21 En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, 22 in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen,….

De belangrijkste kenmerken van de 144.000 heiligen zijn dat ze geen ongeoorloofd leven leiden naar Satans perverse LGBTQ leefwijze of ongeoorloofde geslachtsgemeenschap hebben of overspelig zijn. Het woord dat hier wordt weergegeven met ‘molunó: bevlekken, verontreinigen’ is een woord dat niet kan worden toegepast op de huwelijksrelatie:

(Hebreeën 13:4) 4 Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen.

De uitdrukking ‘het zijn maagden’ heeft daarom geen betrekking op ongehuwden, aangezien de groep van 144.000 leden ook de apostel Petrus omvatte en anderen die gehuwd waren.
Ze hebben zich niet bevlekt met geestelijke hoererij of afgoderij (Jer. 3:6-9) en door het eten  van afgodenoffers (zie Op. 2:20). Ze zijn gehoorzaam en richten hun leven heel precies in naar het godvruchtige leven wat het Lam hen leerde. Ze werden gekozen en gekocht uit het midden van de mensen, als eerstelingen. Als een uitverkoren geslacht (1 Petrus 2:9) voor God YHWH en voor het Lam, om net als Jezus als eersten opgenomen te worden:

(1 Korinthe 15:23) 23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.

 • (Op. 14:5) 5 En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.

In hun mond wordt geen leugen of bedrog gevonden, ze zijn zonder smet en betrouwbaar. Ze hebben zich voorgenomen om trouw te blijven tot in de dood.

Drie engelen kondigen het oordeel aan

Het 3 maal aankondigen van het oordeel; de eerste van de drie engelen spreekt:

 • (Op. 14:6) 6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.

En ik zag een andere engel als de engel die de laatste of 7e bazuin blies. Het is een engel met vleugels die uit de nabijheid van Gods troon komt, een cherub met 2 vleugels of een seraf met 6 vleugels (Op. 4:8, Jes. 6:2). De engel vliegt hoog aan de hemel om de snelheid aan te duiden waarmee het evangelie zich wereldwijd in die laatste ½ jaarweek van de 70e jaarweek over de wereld zal verspreiden. Het zal eeuwig goed nieuws zijn omdat het voor altijd onveranderd zal blijven, en het is bedoeld voor elke natie, stam, taal en volk. De taak van de engel is nu om de grote schare Christenen te bemoedigen en te ondersteunen in het verspreiden van het evangelie (Matt. 24:14). Het zal het laatste grote evangelisatiewerk zijn voor Gods grote dag en dus de laatste kans voor de aardbewoners om berouw te tonen.

 • (Op. 14:7) 7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

De engel benadrukt met een luide stem dat Gods oordeel nu zeer binnenkort voltrokken zal worden. Elke natie, stam, taal en volk wordt hiermee opgeroepen om God te eerbiedigen en te aanbidden. De Schepper en rechtmatige Koning van alles wat zich op de aarde bevind.
Het uur komt nu dus snel dat het boek des levens wordt geopend en het oordeel wordt uitgesproken over de mensen die bewust onberouwvol blijven (Op. 20:12, Daniël 7:10).

Babylon de Grote is gevallen

Het 3 maal aankondigen van het oordeel; de tweede van de drie engelen spreekt:

 • (Op. 14:8) 8 En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.

Het is niet het oude Babylon aan de Eufraat, want de beschrijving van de engel gaat over de hoererij in de laatste dagen. Het oude Babylon was allang verdwenen en zal volgens de profetieën ook nooit meer worden herbouwd en bewoond. Zie hiervoor Jesaja 13:19-20.
Babylon, de grote stad, heeft alle volken van haar wijn van hoererij, van overspelig gedrag naar de Schepper toe, laten drinken. Dat was ook het geval met het oude Babylon:

(Jeremia 51:7) 7 Babel was in de hand van de HEERE een gouden beker, die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken, daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige.

Volgens historici had de stad Babel vele tempels met afgoden zoals Mardoek, de zonnegod Sjamasj, de maangod Sin, en afgoden als Anu, Enlil, Ea, Bel en Merodach:

(Jeremia 50:2) 2 Verkondig onder de heidenvolken, laat het horen, hef een banier omhoog, laat het horen, verberg het niet, zeg: Babel is ingenomen, Bel staat beschaamd, Merodach is verpletterd. Zijn afgoden staan beschaamd, zijn stinkgoden zijn verpletterd.

Babylon, de grote stad, wordt hier voorgesteld als een vrouw met in haar hand een beker wijn om haar minnaars aan te trekken. Ze wil hen met haar wijn verleiden en bedwelmen.
De overspelige vrouw, de hoer, wil ook anderen overspelig maken door haar propaganda. Met haar beker van afgoderij wil ze mensen verleiden om zich van God YHWH te verwijderen. In de laatste dagen betreft deze afgoderij geen houten en stenen beeldjes, maar heeft de afgoderij betrekking op het ultieme geloof in de wetenschap met zijn genetische modificatie. Het genetisch modificeren gaat rechtstreeks in tegen Gods ‘zeer goede’ schepping (Gen. 1:31).
De beschreven grote stad Babylon is volgens ons onderzoek de nieuwe stad van Saoedi-Arabië, Neom. Zie hiervoor ook: 4. Aanbidding van het ‘beeld’, en ook 7. Gods plagen voor de onberouwvollen.

Dit stond er voorheen op hun site: www.neom.com onder het tabblad BIOTECH:
‘De gezondheidszorg van morgen zal zijn aanvang hier hebben. De wereld zal naar NEOM kijken voor de volgende generatie gentherapie, genomica, stamcelonderzoek, nanobiologie en bio-engineering.’

Neom, de overspelige grote stad die toegewijd is aan geloof in wetenschappelijk genetisch modificeren en transhumanisme. Het paradepaardje van de exorbitant rijke bankiers en miljardairs. Nadat het oordeel is uitgesproken wordt deze grote stad vernietigd.

Het 3 maal aankondigen van het oordeel; de derde van de drie engelen spreekt:

 • (Op. 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

Spreken met een luide stem heeft de betekenis van een indringende, en niet mis te verstane waarschuwing. Eenieder die de propaganda van het beest (het herstelde rijk van de VS) en de woorden van het sprekende gedrocht (het beeld) gelooft en vervolgens het merkteken accepteert, die zal de wijn van toorn drinken. Deze personen zullen de toorn van God ondergaan en uiteindelijk de tweede dood van vernietiging smaken, maar vooreerst gekweld worden, als was het (zoals het staat geschreven)  ‘in vuur en zwavel’.
Na de 7e en laatste bazuin en de opname van de heiligen zal de Antichrist erop uit zijn tijden en de wet te  veranderen en zal de Antichrist de grote schare Christenen of heilige volk gedurende een halve jaarweek vertrappen. In die dagen zal het walgelijke merkteken, de gruwel van verwoesting, worden opgedrongen dat tot aan de voleinding een rol zal spelen:

(Daniël 9:27b) 27b ‘Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste’

Zie voor het merkteken ook:  7. Gods plagen voor de onberouwvollen  . Allen die het merkteken genomen hebben en allen die volharden in liefdeloos of overspelig gedrag  zullen in  aanwezigheid van het Lam en de heilige engelen veroordeeld en gestraft worden:

(Mattheüs 25:31-34,41) 31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. 32 En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. 33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. 34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld…..41 Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.

Hun geest zal afgesneden worden van het licht van de levende God naar een toestand van duisternis. Het zal een intense kwelling voor hen zijn.

 • (Op. 14:11) 11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.

De rook van hun kwelling of  pijniging is te beschrijven als een verterend vuur in hun innerlijk.
Het zal als een eeuwigdurend voorbeeld dienen, om nooit te buigen voor misleidende propaganda en vervolgens de ware God YHWH en Zijn Zoon te loochenen (Judas 1:4).

 • (Op. 14:12) 12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

De 144.000 heiligen hebben het voorbeeld van getrouwheid gegeven door het afwijzen van propaganda; de instemming met / of aanbidding van de krankzinnige wereldmacht, de VS:

(Openbaring 13:7-10) 7 En het beest (de 7 wereldmachten, nu de VS) werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. 9 Indien iemand oren heeft, laat hij horen. 10 Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen.

In Daniël wordt eveneens de getrouwheid van de heiligen onder verdrukking bevestigd:

(Daniël 7:21-22) 21 Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon, 22 totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen.

Het vers in Op. 14:12 is bedoeld om de heiligen te prijzen voor de beproevingen die ze bereid waren te doorstaan, voordat ze opgenomen werden in de hemel in de koninkrijksregering. Het is ook een aanmoediging voor de grote schare voor navolging, tot standvastigheid gedurende de grote  verdrukking.

 • (Op. 14:13) 13 En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.

Johannes hoorde een stem uit de hemel: Gezegend zijn de doden die in de Heer sterven:

(Romeinen 14:8) 8 Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere.

Want wie sterft in de Heer heeft een garantie voor eeuwig leven (Joh. 12:25):

(Markus 8:35) 35 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.

De graanoogst en de druivenoogst; de oogst van goede en van slechte mensen

 • (Op. 14:14) 14 En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel.

De 70e (jaar-)weken profetie uit Daniël 9:24-27 kent een dubbele vervulling; zie: 4. Gods plagen voor de onberouwvollen. Als de 2e vervulling tot zijn einde komt (gedurende de laatste halve jaarweek van prediking door de grote schare),  dan volgt de oogst.
De Zoon des mensen zelf komt meehelpen met een scherpe sikkel of krom snijmes om de oogst binnen te halen. Het is Jezus als overwinnaar die zijn medestrijders komt halen:

(Openbaring 6:2) 2 En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.

De aankondiging om met het oogsten van de rechtvaardigen te beginnen

Het aankondigen van de oogst; de eerste van de twee engelen spreekt:

 • (Op. 14:15) 15 En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden.

Een engel roept met een luide stem tot Hem die op de wolk zit, tot de Messias. Het bevel van God wordt rechtstreeks door de engel aan de Messias gegeven om uit te gaan en de grote oogst van de wereld binnen te halen. Jezus verricht het werk dat Hem is opgedragen:

(Johannes 5:30) 30 Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Het koren is rijp geworden, klaar om binnengehaald te worden. De grote oogst is dan aangebroken, maar ook het scheiden van het kaf en het koren (Matt. 3:12).

 • (Op. 14:16) 16 En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

En hij die op de wolk zit begint om zijn getrouwe discipelen te verzamelen.
De aarde wordt eindelijk geoogst, de rechtvaardige grote schare wordt binnengehaald:

(Mattheüs 24:30) 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

De aankondiging om met het oogsten van de goddelozen te beginnen

Het aankondigen van de oogst; de tweede van de twee engelen spreekt:

 • (Op. 14:17) 17 En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel.

Er komt nu een volgende engel uit de hemel met een scherpe sikkel maar met een ander doel.
Deze engel gaat de vijanden van God oogsten, wat in dit gedeelte wordt vergeleken met een druivenoogst. In Mattheüs 13 wordt het vergeleken met het verbranden van onkruid:

(Mattheüs 13:40-42) 40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, 42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

 • (Op. 14:18) 18 En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp.

Weer een andere engel roept met een luide stem tot de engel die de scherpe sikkel had.

Een engel met een belangrijke taak voor het reukofferaltaar in de directe nabijheid van God:

(Openbaring 8:5) 5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.

Opnieuw wordt het bevel van God rechtstreeks via deze laatste engel doorgegeven. In dit geval om uit te gaan en de grote oogst van de goddeloze wereld binnen te halen:

(Joël 3:13) 13 Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot.

Met geweld zal het rode sap van druiven uit deze wijngaard, uit de wereld, worden geperst.

 • (Op. 14:19) 19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God.

De engel zond zijn scherpe sikkel op de aarde om de wijngaard van goddeloze mensen te oogsten. Hij werpt de trossen in de grote wijnpers van de toorn van God. De wijnpers waar de druiven worden vertrapt en waar het druivensap, dat op bloed lijkt, eruit stroomt. Omdat het zeer veel druiven of goddeloze mensen betreft, wordt het ‘de grote wijnpers van goddelijke toorn‘ genoemd.

 • (Op. 14:20) 20 En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver.

Eén stadie bedraagt ongeveer 185 meter. 1600 stadiën is dus een zeer grote afstand.
En de wijnpersbak van Gods toorn werd buiten de stad getreden, buiten de (hemelse) stad Jeruzalem, want die wordt voorgesteld als de verblijfplaats van God. Zoals Johannes het visioen beschrijft, bevond de wijnpersbak van Gods toorn zich niet binnen de muren van de stad, maar stond deze erbuiten. En er kwam verschrikkelijk veel bloed uit de wijnpers:

(Jesaja 63:2-4) 2 Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en is Uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? 3 Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet. 4 Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen.

De Schrift waaronder het boek Openbaring omvat patronen zoals we zagen in de artikelen ‘Gods plagen 1 t/m 6’ die eindigden met de 3 weeën van benauwdheid en de vlucht van de engelenorganisatie. In Op. hoofdstuk 13 wordt het voorgaande gedeelte verduidelijkt door de gedetailleerde invulling hiervan door de symbolische beesten en het merkteken. Dit artikel beschrijft de grote lijnen van de koninkrijksregering en de oogst (hoofdstuk 14). In de volgende hoofdstukken volgt de gedetailleerde invulling.

Tot slot:

Ga als Christen niet mee om rechtvaardigen te framen, om verhalen te buigen om hen die oprecht kritisch zijn, zoals Christenen, te beschuldigen of te vernederen:

(2 Timotheüs 2:15-16) 15 Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt. 16 Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen.

Het is duidelijk dat de ‘informatie’ die door de mainstream media wordt gepresenteerd niet bedoeld is om te informeren, maar veeleer om de werkelijkheid te verdraaien om exorbitant rijke personen en belanghebbende globalistische bedrijven vrij te pleiten van schuld:

(Romeinen 1:25) 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Deze exorbitant rijken willen de wereldbevolking sterk verminderen en de kleine rest als slaven laten werken. Wees ervan verzekerd dat God zal ingrijpen:

(Psalm 94:2) 2 Rechter van de aarde, verhef U, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *