9. Gods plagen voor de onberouwvollen

9. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 15:4) 4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen staan bekend om hun vriendelijkheid en gastvrijheid. De Christelijke leefwijze gaat vergezeld met hartelijke eigenschappen, door zichzelf niet te verheffen boven eenvoudige mensen. Eigenschappen die in de wereld steeds zeldzamer worden.
Ook voor Christenen is het moeilijk om zich iedere keer weer te beheersen en zich krachtig in te spannen om alle obstakels standvastig te overwinnen voor onze overtuiging.
Echter, noemt u zich een Christen maar wilt u wel graag een geziene persoon blijven bij mensen die er een goddeloze leefstijl op na houden, die buigen voor wereldse begeerten?

(1 Johannes 2:15-16) 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

Het is bijzonder opmerkelijk dat wanneer mensen meer interesse hebben in pleziertjes en wat er in de wereld te beleven valt en minder of geen interesse tonen in God, ze wél alle verzonnen propaganda geloven. Ze blijven dus geloven, maar hebben de waarheid verruild voor leugens. Propaganda leugens zoals: Het is een goede zaak om vrijheden af te nemen, mensen kunnen dat niet aan. Het is een goede zaak om vrijheid van spreken af te nemen of om zelf keuzes te maken welk geneesmiddel te kiezen, mensen kunnen dat niet beslissen. Of om mensen te laten vervreemden van elkaar en alle liefdevolle sociale aspecten te vernielen door afstand te eisen.  Door de hele menselijke geschiedenis heen noemde men dit soort propaganda de kenmerken van een dictatuur:

(Jacobus 4:4) 4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

Christenen kunnen helaas niet alle goddeloze contacten vermijden  (1 Kor. 5:9-10).
Een leefwijze van beperkt ‘meedoen’ om alle problemen te ontlopen is geen optie, een Christen moet keuzes maken. Laat u vooral niet meeslepen door goddeloze propaganda:

(Kolossenzen 2:8) 8 Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.

Volgens Paulus moet u met afvallige ontuchtplegers of hoereerders zelfs niet eten:

(1 Korinthe 5:11) 11 Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten.

Volg als discipel van Jezus het voorbeeld van de grote Leraar:

(Johannes 17:16) 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.

In het vorige artikel gaven we een inkijk in de koninkrijksregering van Jezus met de heiligen en de redding of oogst van Jezus overige discipelen, de grote schare. Het zal een goede graanoogst worden van rechtvaardigen en een slechte druivenoogst van goddelozen. In dit artikel volgt het uitdelen en uitgieten van de 7 schalen van toorn.

Thema: De verdere invulling van de laatste dagen door het uitgieten van de 7 schalen

Een korte herhaling; 3 weeën worden aangekondigd tijdens de 5,6e en 7e bazuin.
De meest heftige, de 3e wee, volgt na de 7e bazuin. Het koninkrijk met de 144.000 heiligen wordt voorgesteld, gevolgd door een verschrikkelijke vervolging tot de dood om aanbidding af te dwingen van het levend gemaakte gedrocht van de laatste wereldmacht, en om het merkteken van het beest of wereldmacht te accepteren.

Drie engelen kondigen het oordeel aan:

 1. Gods oordeel over de wereld zal nu zeer binnenkort voltrokken worden
 2. Het oordeel is geveld, Babylon de Grote is gevallen
 3. Een indringende waarschuwing voor wie het merkteken in ontvangst neemt

Het merkteken is de 2e vervulling in de laatste dagen  van de gruwel van verwoesting. Het betreft de verachtelijke koning, de Antichrist, waar Daniël over spreekt in Daniël 11:31. Het is deze koning die zich verheft en groot maakt boven God door genetische modificatie (Dan. 11:36). Omdat de Schrift met patronen werkt, volgen in de volgende hoofdstukken de precieze invulling van de grote verdrukking. De 8e  globalistische financiële wereldmacht gaat kort regeren,  daarna zal Babylon de Grote  worden vernietigd en volgt – na de opname van de grote schare – de bruiloft van het Lam met de heiligen.

<serafs – begin>
Het woord ‘seraf’ is afgeleid van het Hebreeuwse woord saraph, wat ‘brandend, vurig of gloeiend’ betekent. Serafs zijn de dienaren in de directe nabijheid van God. De apostel Johannes schreef over de serafs in Op. 4:8; Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: ‘Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!’. De lichamen van de serafs zijn van voren en van achteren volledig bedekt met ogen (Op. 4:6).
Iedere keer dat God verschijnt in een visioen zijn ook de serafs aanwezig.
Zie hiervoor Jesaja 6:2-3, Ezechiël 1:4-6,10 en Openbaring 4:6-8.
Echter, geen mens kan God zien of zal sterven:

(Exodus 33:20) 20 Hij zei verder: U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.

Het betreft dus in alle 3 aangelegenheden een verklarend visioen:

(Jesaja 1:1) Het visioen van Jesaja, de zoon van Amoz, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, koningen van Juda.
(Ezechiël 1:1) 1 In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien.
(Openbaring 9:17) 17 En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus:…

Volgens het visioen van Ezechiël had het hoofd van een seraf vier zijden met aan elke zijde een andere afbeelding:

(Ezechiël 1:10) 10 Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw, bij alle vier van links op de kop van een rund, en alle vier hadden zij de kop van een arend.

Serafs hebben volgens Jesaja en Openbaring zes vleugels, Ezechiël zag in het visioen echter maar vier vleugels.

In diverse vertalingen worden serafs omschreven als ‘dieren’ vanwege hun omschrijving met de dierenkoppen:

(Openbaring 4:6-7) 6 En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. 7 En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend.

Afhankelijk van de richting waar Ezechiël uit keek, is er een andere afbeelding te zien.
Omdat het visioenen betreft, zijn de dierenafbeeldingen indicaties van eigenschappen:

De leeuw        – staat voor een moedig persoon; iemand die boven anderen uitsteekt
De stier of os  – staat voor kracht, zoals bij een lastdier
De arend         – staat voor het snelle vliegvermogen en gezichtsvermogen
De mens         – staat voor geschapen naar Gods gelijkenis (Genesis 1:27)

Strong’s Concordance
zóon: a living creature
2226 zṓon  – een levend wezen (letterlijk, ‘iets levends’). Wordt vaak verkeerd vertaald als ‘dier’ (in plaats van ‘levend wezen’ of ‘levend schepsel’).

Dat de serafs levende schepselen zijn met een hoge positie blijkt uit hun bevoegdheden:

(Openbaring 15:7) 7 En een van de vier dieren (levende schepselen) gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toorn van God, Die leeft tot in alle eeuwigheid.
(Openbaring 19:4) 4 En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren (levende schepselen) wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja!

Ze hebben toegang tot het reukofferaltaar in het allerheiligste:

(Jesaja 6:6-7) 6 Maar een van de serafs vloog naar mij (Jesaja) toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. 7 Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.

Gedurende het openen van de eerste 4 zegels door het Lam (Op.6:1,3,5,7) zeggen de 4 levende wezens om beurten: ‘Kom, en zie!’, waarna de 4 paarden worden beschreven.
Serafs zijn dus ‘levende schepselen’ of heilige engelen die een hoge positie hebben voor Gods troon.  De vertaling met ‘dieren’ is daarom beslist verkeerd. Ook de HSV geeft aan; Een andere mogelijke vertaling is: levende wezens.
<serafs – eind>

De zeven engelen met de zeven schalen, de laatste plagen

 • (Op. 15:1) 1 En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.

De 7 laatste plagen vallen binnen de 7e bazuin en behoren eveneens tot het derde wee.
Op dit patroon en samenhang van de plagen komen we in een volgend artikel nog terug.

Zeven engelen verschijnen in de hemel; voorbereid om de vernietiging van de Antichrist en de wereldmacht uit te voeren. De betekenis van het woord plagen is ramp of straf. Dan is de toorn van God vervuld, het zullen de laatste plagen op aarde zijn. Er zal geen andere meer volgen, dan de vernietiging van de goddelozen door de vuurzee (2 Petrus 3:7).

 • (Op. 15:2) 2 En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.

In Op. 4:6 staat een soortgelijk visioen opgetekend van een glazen zee:

(Openbaring 4:6) 6 En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren (levende schepselen), vol ogen van voren en van achteren.

In deze Schriftplaats is de glazen zee echter vermengd met vuur. Een deel van de zee was rood als vuur.  Als het kristalglas het beeld van heiligheid en rechtvaardigheid vertegenwoordigd, dan vertegenwoordigd het vuur  het beeld van toorn of oordeel. De 144.000 heiligen die de wereldmacht en zijn beeld, het levende gedrocht, het merkteken en de verachtelijke koning – de Antichrist met het getal 666 overwonnen hebben, staan voor de glazen zee voor de troon van God. Ze hebben citers in hun hand om een loflied te brengen als aanbidding van God. Zie ook Op. 14:2, waar de 144.000 heiligen eveneens een nieuw lied zingen vóór de troon van God en vóór de 24 ouderen of profeten, maar nu als dankbaarheid om uitverkoren te zijn voor hun taak als priesters en medekoningen.

 • (Op. 15:3) 3 En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!

De 144.000 heiligen zingen het lied van Mozes en de Israëlieten over de overwinning van God op Farao en zijn leger, het was voor hen de bevrijding uit Egyptische slavernij.
Ook zongen ze het lied van het Lam, die hen voor God gekocht heeft met Zijn bloed:

(Exodus 15:1) 1 Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de HEERE. Zij zeiden: 2 Ik zal zingen voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen.
(Openbaring 5:8-9) 8 En toen Het Lam (Jezus) de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren (levende schepselen) en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. 9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.

Ze gebruiken termen als ‘rechtvaardigheid’ en ‘wonderlijke werken’ om God te loven:

(Psalm 145:17) 17 De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn werken.

De liederen lijken in zekere zin op elkaar, omdat elk de redding bevat door de rechtmatige Koning YHWH uit de verdrukking van de wereldmacht in hun dagen, uit de slavernij.

 • (Op. 15:4) 4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.

Het woord ‘vrees’ in de Schrift wordt gewoonlijk in de betekenis gebruikt als ‘ontzag, eer en respect’ wanneer het op God wordt toegepast. De volken zouden juist op dat beslissende moment van de plagen tot inkeer moeten komen en moeten beginnen om God te aanbidden:

(Leviticus 19:2) 2 Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE , uw God, ben heilig.

 • (Op. 15:5) 5 En daarna zag ik, en zie, de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend.

De complete tent voor aanbidding werd de tent van de samenkomst of ontmoeting genoemd (Ex. 31:7). De ark van het verbond was een gouden kist met de twee stenen tafelen er in (de tafelen van de getuigenis) met twee cherubs op het (verzoen-)deksel. De ark van het verbond stond in het afgescheiden gedeelte wat het heilige der heiligen werd genoemd:

(Exodus 26:33) 33 Dan moet u het voorhangsel onder aan de haken hangen en de ark van de getuigenis  daarbinnen achter het voorhangsel brengen. Het voorhangsel moet voor u scheiding maken tussen het heilige en het heilige der heiligen.
(Exodus 32:15) 15 En Mozes keerde zich om en daalde de berg af, met de twee tafelen van de getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren aan beide kanten beschreven; ze waren aan de ene en aan de andere kant beschreven.

Sinds de dood van de Christus is het scheidingsgordijn ook in de hemelse tempel gescheurd of verwijderd (Matt. 27:50-51). Via Jezus als ‘Middelaar’ kunnen we sindsdien tot God naderen (Hebr. 10:19-22). Johannes schrijft in zijn visioen, dat de gehele tempel  geopend wordt en de ark van het verbond zichtbaar is (Op. 11:19). Gods toorn wordt nu uitgevoerd.

 • (Op. 15:6) 6 En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels.

De zeven engelen zijn dienaren van goddelijke gerechtigheid en doen hun taak op een zuivere en heilige manier. Gekleed in zuiver en wit linnen, het kenmerk van hemelse heiligheid. Het  is dezelfde kleding als bij de verschijning van de Mensenzoon aan Daniël  en bij de verschijning van de Mensenzoon aan Johannes op het eiland Patmos:

(Daniël 10:5) 5 Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man, gekleed in linnen, Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz.
(Openbaring 1:13) 13 En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel;

De engelen zijn helemaal gereed om de toorn van God tegen Zijn vijanden uit te voeren.

 • (Op. 15:7) 7 En een van de vier dieren (levende schepselen) gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toorn van God, Die leeft tot in alle eeuwigheid.

De 7 schalen worden uitgereikt aan de engelen als schalen gevuld met de onvermengbare toorn van God (Op. 14:10). Deze zullen worden uitgegoten over de mensen met het merkteken, over de zee, over de rivieren en wateren, over de zon om te verzengen, over de wereldmacht, over de Eufraat en over de lucht:

(Psalm 79:6) 6 Stort Uw grimmigheid uit over de heidenvolken, die U niet kennen; over de koninkrijken die Uw Naam niet aanroepen.

 • (Op. 15:8) 8 En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren.

De tempel was gevuld met rook – het gebruikelijke symbool van Gods aanwezigheid in de tempel. Zoals de rook van Gods aanwezigheid destijds in de tent of tabernakel (Ex. 40:34).
Precies ook, zoals God verscheen op de berg Sinaï, in rook gehuld:

(Exodus 19:18) 18 De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig.

Het heiligdom dat werd geopend is nu geblokkeerd. Zelfs de Middelaar kan geen verzoening meer doen, om Gods toorn af te wenden. Het verzoendeksel op de ark van het verbond is in dit opzicht ontoegankelijk voor de Hogepriester Jezus. Dat betekent dat de plagen zeker uitgevoerd zullen worden. De engelen met de toorn zullen worden uitgezonden en ze zullen in geen geval worden teruggeroepen. De tijd van de plagen uitstorten is definitief aangebroken.

De zeven engelen gieten hun schalen uit

Ter verduidelijking, de 10 plagen over de toenmalige wereldmacht Egypte waren echt.
De 7 plagen die nu volgen over de Antichrist en de laatste wereldmacht zullen daarmee ook echt zijn.

 • (Op. 16:1) 1 En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: Ga en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde.

En ik hoorde een luide stem uit de tempel zoals eerder gebeurde in de hemel  in Op. 14:15, een stem van een engel uit de directe tegenwoordigheid van God. Mogelijk van een seraf.
Johannes hoorde het bevel dat aan de zeven engelen werd gegeven om hun schalen in hun eigen volgorde uit te gieten over de onberouwvolle bewoners van de aarde.

 • (Op. 16:2) 2 En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

En de eerste engel ging uit de hemel, waar hem de schaal was overhandigd en giet zijn schaal uit over de aarde, over het droge land.
Toen de aardbewoners van de Antichrist (beest met 2 hoorns – Op. 13:11) een beeld of gedrocht moesten maken van de herstelde 7e wereldmacht (Op. 13:14), gaf hij ‘leven’ aan dat gedrocht. Alle aardbewoners moeten dat gedrocht aanbidden of worden anders gedood (Op. 13:15). Ze zullen ook het bijbehorende merkteken moeten accepteren om te kunnen kopen of verkopen (Op. 13:16-17).
Al degenen die het merkteken van het beest hebben en het gedrocht aanbidden zullen worden getroffen door de plaag, een kwaadaardige en schadelijke zweer. Het woord ‘zweer – helkos’ wordt in het Nieuwe Testament verder alleen gebruikt in Lukas 16:20-21 : ‘De honden kwamen en likten zijn zweren’. De hier beschreven plaag lijkt op de zesde van de Egyptische plagen, de plaag van de zweren:

(Exodus 9:8-9) 8 Toen zei de HEERE tegen Mozes en tegen Aäron: Neem voor uzelf uw handen vol as uit de oven, en laat Mozes die voor de ogen van de farao hemelwaarts uitstrooien. 9 Dan zal het over heel het land Egypte worden tot stof en bij de mensen en de dieren in heel Egypte zweren veroorzaken, die als puisten openbreken.

 • (Op. 16:3) 3 En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, en die werd bloed, als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf.

Na het uitgieten van de tweede schaal wordt de zee als het bloed van een dode, zodat de zee lijkt op het geklonterde en donkere bloed van een dood persoon. Alle zeedieren sterven. Het uitgieten van de tweede schaal lijkt op de plaag van de tweede bazuin:

(Openbaring 8:8-9) 8 En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. 9 En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf….

Gedurende de 2e bazuin valt hoogstwaarschijnlijk een komeet of planeet van een groep brandend in de zee als een rood ijzeren stofwolk. Deze ziet eruit als een groot puinveld, een kenmerkende signatuur van een bruine dwergster.  Zie ook: 14. Mij komt de wraak toe!
Het uitgieten van de 2e schaal, is als plaag echter veel heftiger en ernstiger.

 • (Op. 16:4) 4 En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed.

De derde schaal lijkt qua uitwerking op de tweede schaal. Als deze wordt uitgegoten over de rivieren en waterbronnen, wordt het drinkwater bloed. Het is niet alleen de grote zee die dus bloed wordt, maar alle rivieren en beekjes die hun water naar de zee vervoeren, worden ook verdorven. De plaag van de derde schaal heeft veel gemeenschappelijk met de eerste Egyptische plaag:

(Exodus 7:20-21) 20 Mozes en Aäron deden precies zoals de HEERE geboden had. Hij hief de staf op en sloeg voor de ogen van de farao en zijn dienaren het water dat in de Nijl was. En al het water dat in de Nijl was, werd in bloed veranderd. 21 De vissen die in de Nijl waren, stierven en de Nijl stonk, zodat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken. Er was bloed in heel het land Egypte.

 • (Op. 16:5-6) 5 En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, Heere, Die is en Die was en Die zal zijn, dat U dit oordeel geveld hebt. 6 Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het.

Johannes hoorde de engel, die de schalen voor de plagen over de wateren had gegeven zeggen, dat de plagen rechtvaardige plagen zijn die vergelding brengen over de goddelozen.
God is een rechtvaardige God tot in eeuwigheid, zegt de engel. Zoals de kracht van God ook tot in eeuwigheid zal zijn:

(Openbaring 11:17) 17 en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.

De goddeloze naties zijn betrokken geweest bij de bloedige vervolging van Jezus discipelen.
Maar ook de Joodse religieuze leiders, die de profeten en heiligen bloedig hebben vervolgd:

(Mattheüs 23:29,34-35) 29 Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen….34 Daarom zie, Ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, en sommigen van hen zult u doden en kruisigen, en sommigen van hen zult u geselen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot stad, 35 opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar.

De natiën die geloof stellen in zowel de Antichrist als in de wetenschap die zich door genetische modificatie verheffen boven God hebben deze vergelding verdiend (Op. 18:24):

(Jesaja 49:26) 26 Ik zal hen die u onderdrukken, hun eigen vlees te eten geven, en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van jonge wijn. En alle vlees zal gewaarworden dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, uw Verlosser, de Machtige van Jakob.

 • (Op. 16:7) 7 En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.

Een andere engel in Gods nabijheid, waarschijnlijk een seraf, zegt opnieuw dat Gods oordelen rechtvaardig zijn over degenen die zijn dienstknechten hebben gedood:

(Psalm 7:10-13) 10 Laat er toch een einde komen aan de slechtheid van de goddelozen, maar doe de rechtvaardige standhouden, o rechtvaardige God, Die harten en nieren beproeft. 11 Mijn schild is bij God, Die de oprechten van hart verlost. 12 God is een rechtvaardige Rechter, een God Die iedere dag toornt. 13 Als men zich niet bekeert, dan zal Hij Zijn zwaard scherpen, Zijn boog spannen, en aanleggen.

 • (Op. 16:8-9) 8 En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. 9 En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

De vierde engel goot zijn schaal uit over de zon en het effect was dat er een intense hitte en straling vrijkwam die de mensen op aarde verzengde.
De betekenis van deze plaag is, dat een ramp zal volgen als er aan de zon zo’n grote kracht aan zijn stralen wordt gegeven door de verhoogde hitte van de zon voor alle mensen op aarde. De mensen komen echter niet tot inkeer en tonen geen berouw, maar lasteren de naam van God  als de veroorzaker van deze rampen. God laat zulke personen los:

(Romeinen 1:28-29) 28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. 29 Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid.

Door het steeds zwakker wordende magnetische veld van de aarde (met krachtlijnen van noord naar zuid) wordt onze planeet  kwetsbaarder voor kosmische straling uit de ruimte maar ook voor zonnestralen. Volgens de ESA (European Space Agency) heeft het magnetische veld in de afgelopen 200 jaar al ongeveer 9% van zijn kracht verloren.

 • (Op. 16:10-11) 10 En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. 11 En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken.

De vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het wilde beest met zeven koppen, de 7e en laatste wereldmacht, de VS. De wereldmacht met de genezen kop wordt verduisterd, totaal van Goddelijk licht afgesneden en compleet overgeleverd aan Satan (Hand. 26:16-18):

(Judas 1:13) 13 Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen, dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt.

Dit heeft veel gemeenschappelijk met de 9e Egyptische plaag, waar een dikke duisternis over heel het land Egypte kwam (Exodus 10:22-23), maar destijds niet bij Gods volk.
Ze zijn woest op God voor de onophoudelijke ellende en pijnlijke rampen die hen overkomen zoals de duisternis in hun koninkrijk. Voor hen is dat zo pijnlijk dat ze op de tong bijten.
Er zijn dan nog steeds mogelijkheden voor bekering, maar ze willen het niet (Matt. 23:37).

 • (Op. 16:12) 12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat.

Dit is ongetwijfeld een verwijzing naar de drooglegging van deze rivier bij de inname van Babylon door Cyrus of Kores, zoals voorzegd in Jesaja 44:27-28. Zoals de wereldmacht Babylon destijds vervangen werd door Medië-Perzië. Om die reden is Kores de voor-afbeelding van Jezus om de wereldmacht te overwinnen en Gods koninkrijk te herstellen:

(Jesaja 45:1) 1 Zo zegt de HEERE tegen Zijn gezalfde, tegen Kores, die Ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken vóór hem neer te werpen, en de lendenen van koningen zal Ik ontgorden; om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten worden:

De rivier de Eufraat komt, langs het visioen van de 6e schaal, ook voor in het visioen van de 6e  bazuin, en heeft op beide plaatsen dezelfde betekenis. De 2e van de drie engelen kondigt de val van het grote Babylon aan:

(Openbaring 14:8) 8 En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.

Het lijkt dus een analogie met de ondergang van het Babylonische rijk, het rijk met zijn afgoden. De letterlijke Eufraat vormde de natuurlijke grens tussen Israël en de vijandige noordelijke en oostelijke koninkrijken. Zoals Gods koninkrijk ook zo wordt beschreven op de nieuwe aarde. Jezus zal als Vredesvorst vrede verkondigen aan de heidenvolken van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde:

(Psalm 72:8) 8 Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.
(Zacharia 9:10) 10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.

De 7e en laatste wereldmacht, de VS, zal eerst het Sieraadland (is Israël – Eze. 20:6) binnentrekken om het land te beschermen tegen een moslimkoning (koning van het zuiden) en de omringende landen (Daniël 11:40-43).
In die periode zullen er geruchten komen van machtige landen uit het oosten en uit het noorden en de koning van het noorden (de VS) zal hier van schrikken (Daniël 11:44).

(Daniël 11:45) 45 En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig Sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.

De 7e wereldmacht, de VS, zal in het Sieraadland door het land uit het oosten – China – en het land uit het noorden – Rusland – verslagen worden en niet (door de gebruikelijke NAVO-partners) geholpen worden. De heerschappij van het 7e koninkrijk van het wilde beest, de VS, met als koning de Antichrist zal dan volledig tot zijn einde komen.

Tot slot:

Het is aanmoedigend te zien dat Christenen met al hun beperkingen de strijd volhouden.

(Johannes 15:18-19) 18 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. 19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.

Het is duidelijk dat de ‘informatie’ die de mainstream media presenteren niet bedoeld is om te informeren, maar veeleer om af te leiden en de geest te verwijderen van de Schepper.
Blijf een medeburger van God, van Jezus, de heiligen, de profeten en de heilige engelen:

(Efeziërs 2:17-20) 17 En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. 18 Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is….

In het volgende artikel de heftige 7e schaal  en nog meer info hoe de eindfase in zijn werk zal gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *