10. Gods plagen voor de onberouwvollen

10. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 16:15) 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


De eerste Christenen waren één van hart en ziel en deelden hun bezittingen. Niemand had gebrek en ieder ontving naar wat men nodig had (Hand. 4:32-35). Het is hartverwarmend om te zien hoe ook in deze dagen Christenen delen met geloofsgenoten met tekorten.

Echter, noemt u zichzelf een Christen, maar stelt u uw persoonlijke belang boven dat van andere Christenen? Bent u door eigenbelang verleerd een andere Christen voortreffelijker te achten dan uzelf (Filipp. 2:3) naar het voorbeeld van de huidige zelfzuchtige wereld?
Begin dan om uw Schepper weer te eren en lief te hebben voor alles wat u hebt ontvangen en ga voortdurend in gesprek met uw hemelse Vader. Begin als kind van God weer van jezelf te gaan houden als een kostbaar, talentvol, dankbaar en waardevol mens, die eer en respect toekomt. Besef dat u net als uw naaste uniek bent, maar niet volmaakt. Misschien bent u wel onrecht aangedaan of beledigd, maar toon als Christen de liefde van beheersing uit naar uw naasten, door uw naasten goed te doen ondanks al hun fouten en gebreken:

(Mattheüs 22:36-39) 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Maar als u met deze wereld wilt meedoen en u blijft u zich verstarren in uw egoïstisch gedrag?
Volgens de Schrift zullen al degenen met zo’n leefwijze Gods koninkrijk niet beërven:

(Galaten 5:19-21) 19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

In het vorige artikel hebben we de serafs omschreven en de eerste 6 engelen die hun schalen uitgieten. In dit artikel een verduidelijking van ‘patronen’ in de geopende boekrol en de 7e engel die zijn schaal van toorn uitgiet.

Thema: De diepere betekenis van de geopende boekrol verklaard

<patronen – begin>
Het openen van de 7 zegels van de boekrol door het Lam:
De betekenis van het getal 3 in Openbaring is een 3-voudige Goddelijke bevestiging.
Ook de getallen 7 (de Goddelijke compleetheid in ‘aantal’) en 12 (de Goddelijke compleetheid in ‘organisatie’) spelen een rol. Nu aandacht voor de getallen 3 en 4.
De boekrol waar Jezus de 7 zegels van opent, is compleet van voren en van achteren beschreven. Alle plagen staan uitvoerig beschreven in deze boekrol, ook de 7 bazuinen en 7 schalen (Op. 5:1). Onder ieder zegel staat een deel van Johannes visioen dus beschreven. Wanneer het 6e zegel wordt geopend komen we terecht in het directe einde:

(Openbaring 6:12-17) 12 En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. 15 En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. 17 Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

De geopende boekrol en vermeldingen van het directe einde:

1e  einde
Op.  6:1-8       De 4 ruiters; eerst de Christus, dan oorlog, hongersnood en de dood
Op.  6:3,5,7     3 serafs bevestigen met ‘Kom en zie!’ de komst van de drie ruiters
Op.  6:9-11     Het getal van geslachte zielen onder het altaar moet eerst volledig zijn
Op.  6:12-17   De krachten van hemel en aarde worden extreem geschud

2e einde
Op.  7: 1-17    De heiligen en de grote schare worden voorgesteld.
Op.  8:1-13     Openen 7e zegel; 4 engelen blazen op de bazuin, bruine dwergster
Op.  9:1-12     1e wee; Tartarus geopend voor plaag van mensen zonder Gods zegel
Op.  9:13-21   2e wee; engelenleger doodt het 3e deel van de mensen
Op. 10:1-11    Het boekje dat Johannes moest opeten
Op. 11:1-14    De twee getuigen profetie
Op. 11:15-19  3e wee; eerst neemt Gods koninkrijk een aanvang
Op. 12:1-18    De hemelse vrouw en de vervolging van de engelenorganisatie
Op. 13:1-10    Het 7 koppige beest uit de zee, de 7 wereldmachten
Op. 13:11-18  Het 2 koppige beest uit de aarde, de Antichrist
Op. 14:1-5      De koninkrijksregering wordt voorgesteld
Op. 14:6-13    3 engelen kondigen het gevelde oordeel aan
Op. 14:14-20  De graanoogst van goede en de druivenoogst van slechte mensen

3e einde
Op. 15:1-8      Zeven engelen met zeven schalen treden aan
Op. 16:1-21    De zeven engelen gieten hun schalen van toorn uit
Op. 16:13        3 onreine geesten uit de bek van Satan, van de VS en van de Antichrist
Op. 16:16        De grote strijd van God tegen de koningen van de aarde; Armageddon
Op. 16:17        ‘Het is geschied’, de grote schare is gered en opgenomen in de hemel
Op. 16:19        in 3 stukken valt het grote Babylon uiteen
Op. 16:20        Alle eilanden zijn van hun plaats, en bergen zijn verdwenen.

4e einde
Op. 17:1-18    De vrouw van de financiële hoererij op het beest
Op. 18:1-24    De vernietiging van de grote stad, het grote Babylon
Op. 19:1-10    Lied van de overwinning en de bruiloft van het Lam
Op. 19:11-21  Vernietiging van de vijanden van God en van de goddelozen
Op. 20:1-3      De Satan gebonden voor 1000 jaar
Op. 20:4-6      De opstanding van de eerstelingen uit de doden
Op. 20:7-10    Satan zal na de 1000 jaar voor een korte periode worden losgelaten
Op. 20:11-15  Alle mensen worden door God geoordeeld, als schapen en als bokken
Op. 21:1-5      De hemel en de aarde worden nieuw gemaakt
Op. 21:6         De inhoud van de boekrol met de plagen is vervuld:  ‘Het is geschied.’

Het getal 4     Viermaal een geïnspireerde beschrijving = de Goddelijke waarheid vertellen
Viermaal wordt op volstrekt unieke wijze het besluit van het samenstel beschreven, net zoals  vier evangelisten het goede nieuws beschreven. Vier beschrijvingen waarvan sommige delen elkaar overlappen en aanvullen, maar toch 3 fases hebben waarin de plagen sterk intensiveren. De boekrol bevat inzicht voor getrouwe Christenen voor wat er staat te gebeuren in de laatste dagen.

Het getal 3      De 3-voudige Goddelijke bevestiging
Op. 6-19          3 fasen van plagen; de 7 zegels, de 7 bazuinen, de 7 schalen
Op. 6:3,5,7      3 serafs bevestigen de komst van de 3 ruiters met hun plagen
Op. 8:13          3 weeën; de 3 engelen met de 3 laatste bazuinen
Op. 14:6-9       3 engelen kondigen het oordeel aan
Op. 16:13        3 onreine geesten, als kikvorsen uit bek Satan, de VS en de Antichrist
Op. 16:19        3 stukken uiteen, het grote Babylon wordt vernietigd
Op. 21:13        3 poorten Nieuwe Jeruzalem op het oosten, noorden, zuiden, westen;
Op. 21:12        Op de 4×3=12 poorten staan de namen geschreven van de 12 stammen

Naast de beschrijving van de boekrol bevat Openbaring nog een inleidend gedeelte over o.a. de brieven aan de 7 gemeenten en een slotgedeelte over o.a. het Nieuwe Jeruzalem.
<patronen – eind>

We gaan verder waar we gebleven waren, nadat de 6e schaal is uitgegoten om de koningen van het oosten toegang te geven tot Israël en de wereldmacht, de VS (zie het vorige artikel).

  • (Op. 16:13-14) 13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. 14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.

Zowel Satan, de 7e wereldmacht de VS, als de Antichrist spreken onrein, met leugenpropaganda. Ook is het Satan, die aan het beest (de 7e wereldmacht, de VS) zijn macht en troon heeft gegeven (Op. 13:2).
Het is deze 3-voudige onreinheid die wordt beschreven als onreine geesten, als kikvorsen.
Zowel kikkers als padden zijn beiden amfibieën die behoren tot de Anura (kikvorsachtigen).
Het Joodse volk mocht kikkers en padden onder geen beding eten, ze waren onrein:

(Leviticus 11:29-30) 29 Van de kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen, zijn deze voor u onrein: de mol, de muis, elke soort pad, 30 de gekko, de varaan, de hagedis, de skink en de kameleon.

Als gevolg van deze onreine propaganda gaan de demonen uit naar de koningen van de aarde met hun Satanische leugens dat Christenen de oorzaak zijn van alle plagen. Dat deze demonen onrein zijn en leugens vertellen is te verwachten van opstandige engelen. Het effect van hun onreine gedrag is een verwijzing naar  de tweede Egyptische kikkerplaag:

(Exodus 8:2-3) 2 En indien u weigert het (volk) te laten gaan, zie, dan zal Ik heel uw gebied met kikkers treffen, 3 zodat de Nijl krioelen zal van kikkers. Ze zullen eruit omhoog klimmen en in uw huis komen, in uw slaapkamer, ja, op uw bed, ook in de huizen van uw dienaren en bij uw volk, ja, in uw ovens en in uw baktroggen.

De koningen en heersers van de aarde op hun beurt zijn kinderen van Satan en liegen tegen de mensen zonder schaamte-gevoel. Het woord ‘schande’ kennen ze niet meer, ze zijn compleet van God vervreemd. Als de demonen hun tekenen laten zien en hen bezoeken, doen ze gewillig mee met de vervolging van Gods volk, de Christenen. De grote strijd is dan aangebroken om Christenen te dwingen Satan te aanbidden. God YHWH is dan  getergd tot het uiterste, verder kan niet meer. Dan zal God in die laatste oorlog laten zien dat wie aan Zijn volk komt, Zijn oogappel aanraakt:

(Zacharia 2:8) 8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.

  • (Op. 16:15) 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

De dagen van waarschuwingen en getuigenis geven zijn dan voorbij. De plagen die nu uitgegoten worden zijn bedoeld voor degenen die onberouwvol zijn gebleven want de deur is gesloten (Luk. 13:25). De laatste halve jaarweek van getuigenis door de grote schare (Matt. 24:14) is verstreken.
Dan zal de Christus komen als een dief in de nacht, plotseling en onverwacht, om Gods volk te halen. De vermaning is om waakzaam te blijven, om gereed te zijn voor Zijn komst:

(2 Petrus 3:10) 10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. (zie ook: Matt. 24:43; Luk. 12:39; 1 Thess. 5:2; Op. 3:3)

  • (Op. 16:16) 16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.

Armageddon of Har–Mágedon is de berg van Megiddo.
De berg (Hebr. Har) van Megiddo ligt in het noorden van Israël op de zuidwestelijke rand van de vlakte van Jizreël, ook wel de valleivlakte van Megiddo genoemd. In deze vallei, aan de voet van het Karmelgebergte, zijn grote veldslagen geleverd. De stad Megiddo had een strategische ligging en beheerste een kruispunt aan routes die samenkwamen in deze valleivlakte. Het is dan ook een treffende afbeelding voor de plaats van de aankomende grote oorlog van God.

Het was in het dal van Megiddo, waar de goede koning Josia van Juda de kant koos van de Babyloniërs en probeerde farao Necho, koning van Egypte, tegen te houden. Koning Josia raakte zwaargewond (2 Kron. 35:20-24) en stierf later (2 Kon. 23:2). Daar, in het symbolische dal van Megiddo, zal God de oorlog voeren tegen de koningen van de aarde.

Na de opname van de 2 getuigen in de hemel (Op. 11:12) blaast de zevende engel op de bazuin en worden de heiligen opgenomen in de hemel (1 Kor. 15:51-52).
De eerste halve jaarweek is dan vervuld, de tweede halve jaarweek is aangebroken:

Getuigenis door de grote schare gedurende een halve jaarweek            1260 dagen
.                                                            ingevoegde maand Adar            +   30 dagen
(Matt. 24:14)                                                                                          = 1290 dagen
.                                                                                    +  ————————————
.                                                                  Strijd Har–Mágedon                  45 dagen
.                                                                                    +  ————————————
Volgens Daniël 12:11-12 zijn het ‘1335 dagen’                         Totaal   = 1335 dagen

Na Armageddon  is de opname van de grote schare, zie hiervoor ook: 4. Gods plagen.

(Jesaja 10:25) 25 Want nog een klein moment – en dan is de gramschap voorbij en zal Mijn toorn zich richten op hún vernietiging.
(Jesaja 26:20) 20 Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is.

De rijken denken dat ze ook opgenomen zullen worden in de hemel, alleen omdat ze rijk zijn:

(Ezechïel 7:19) 19 Zij zullen hun zilver op de straten werpen, en hun goud zal tot onreinheid zijn. Hun zilver en hun goud zal hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid van de HEERE…..

  • (Op. 16:17) 17 En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied.

‘Het is geschied of volbracht’. De grote schare is op dat moment gered en opgenomen in de hemel (Op. 7:9-17). Vanaf het moment dat de laatste halve jaarweek van prediking van de grote schare begon zijn er dan 1335 dagen verstreken, gevolgd door de haastige opname in de hemel. Want In Lukas staat geschreven dat de opname van de grote schare een zeer dringende aangelegenheid is:

(Lukas 17:28-33) 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. 32 Denk aan de vrouw van Lot. 33 Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.

De luide stem komt direct van de troon, direct van God zelf. De zevende engel giet zijn schaal uit over de lucht. Dit doet sterk denken aan een sterke verstoring van het magnetisch veld door de aantrekkingskracht van een vreemde planeten-groep. Dan komen er grote krachten op de aarde, zware vulkanische activiteit (rookzuilen), bulderen van de zee en hoge golven. Samenvallen van de aantrekkingskracht van maan en zon geeft springvloed. Samenvallen met een planeten-groep heeft een nog veel sterker effect:

(Lukas 21:25-26) 25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

De aarde zal los trillen van haar plaats en hevig waggelen:

(Jesaja 24:17-21) 17 Angst, valkuil en strik over u, bewoners van de aarde! 18 En het zal gebeuren dat wie vlucht voor het beangstigende geluid, neervallen zal in de valkuil; en wie opklimt uit het midden van de valkuil, gevangen zal worden in de strik. Want de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven. 19 Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, 20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan. 21 Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen.
(Jesaja 13:9-10,13) 9 Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. 10 Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. ….13 Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de HEERE van de legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn.

Waarom gaan de plagen door als zowel de heiligen als de grote schare zijn gered?
Al degenen die nog berouw tonen door de naam van de Vader YHWH aan te roepen (nadat de deur is gesloten en de hemelse opname is geblokkeerd) zullen tijdens het oordeel een tweede kans krijgen, in dit beval na 1000 jaar op de nieuwe aarde (Op. 20:5) :

(Handelingen 2:20-21) 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. 21 En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.

De plagen zullen ook doorgaan om als laatste de hele buitenschil van de aarde met alle leven door (zonne-)vuur te verbranden. Hier komen we nog uitgebreid op terug.
Mensen op aarde zijn doodsbang voor de toorn van God en van het Lam:

(Jesaja 2:19) 19 Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de grond, uit angst voor de HEERE en vanwege de glorie van Zijn majesteit,als Hij opstaat om de aarde te verschrikken.
(Lukas 23:30) 30 Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: Val op ons, en tegen de heuvels: Bedek ons.
(Zefanja 1:15) 15 Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag van benauwdheid en angst, een dag van verwoesting en vernietiging, een dag van wolken en donkerheid, een dag van donkere wolken,
(Jesaja 29:5-6) 5…In een ogenblik zal het gebeuren, plotseling. 6 Door de HEERE van de legermachten zult u gestraft worden met donder, aardbeving en groot geluid, wervelwind, storm en de vlam van een verterend vuur.

  • (Op. 16:18-20) 18 En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot! 19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn. 20 En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden.

De ‘stemmen’ komen volgens Op. 11:15 niet van God zelf, maar komen van hemelbewoners:

(Openbaring 11:15) 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

De ‘donderslagen’ zijn een manifestatie van Gods macht en aanwezigheid, vooral bij het geven van oordelen en bij nieuwe openbaringen. Zoals in dit geval voor een grote aardbeving, waardoor het grote Babylon in drie stukken uiteenvalt. Want de stad kwam bij God in gedachten voor zijn straf, en God heeft deze grote stad van verheffing de beker met de wijn van grimmige toorn gegeven, die onvermengd is ingeschonken. Zoals ook Gods toorn zich manifesteert na het openen van het 6e zegel, waar de krachten van hemel en aarde extreem worden geschud en een grote aardbeving beschreven wordt:

(Openbaring 6:12-14) 12 En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.

  • (Op. 16:21) 21 En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.

Grote hagel met het gewicht van een talent, ongeveer 34 kg, valt uit de hemel op de mensen neer. Het heeft een overeenkomst met de 7e Egyptische plaag:

(Exodus 9:22-25) 22 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel en er zal in heel het land Egypte hagel vallen: op de mensen en de dieren en op al het veldgewas in het land Egypte. 23 Toen strekte Mozes zijn staf naar de hemel, en de HEERE gaf donder en hagel. Vuur schoot naar de aarde, en de HEERE liet hagel neerkomen op het land Egypte. 24 Er viel hagel en er flitste vuur te midden van de hagel, een zeer zware bui. Iets dergelijks was er in heel het land Egypte nooit gebeurd, sinds het een volk was geworden. 25 De hagel sloeg in heel het land Egypte alles neer wat op het veld was, van mens tot dier. De hagel sloeg al het veldgewas neer en versplinterde alle bomen van het veld.

Maar de mensen blijven ondanks de zeer grote hagel onberouwvol en zijn kwaad op God vanwege de  goddelijke toorn. Ze hebben zich tegen God verhard  en lasteren Zijn Naam.

Tot slot:

Geen enkele Christen zal eenvoudig door de problemen van de laatste dagen heen kunnen navigeren, daar zal Satan wel voor zorgen:

(1 Petrus 5:8-9)  8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 9 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.
(2 Timotheüs 3:1) 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.

De prachtige schepping is door en door vernield door hebzucht, en veel (rijke) mensen zijn slecht geworden, goddeloos. Omdat ze in duisternis leven, worden ze steeds goddelozer:

(2 Timotheüs 3:12-13) 12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. 13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid.

Wees niet jaloers op zulke lieden die het ogenschijnlijk voor de wind gaat:

(Jakobus 3:13-15) 13 Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. 14 Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. 15 Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels.
(Spreuken 24:19-20) 19 Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, wees niet jaloers op de goddelozen, 20 want het kwaad heeft geen toekomst, de lamp van goddelozen wordt uitgedoofd.
(Psalm 37:16) 16 Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed van vele goddelozen.

De zondaars zullen van de aarde verdwijnen, de goddelozen zullen er dan niet meer zijn:

(Psalm 37:34) 34 Wacht op de HEERE en houd u aan Zijn weg. Dan zal Hij u verheffen om de aarde te bezitten; u zult zien dat de goddelozen worden uitgeroeid.
(Psalm 104:35) 35 De zondaars zullen van de aarde verdwijnen, de goddelozen zullen er niet meer zijn.

In het volgende artikel gaan we verder met de vierde geïnspireerde beschrijving van de geopende boekrol, waarbij de financiële hoer ontmaskert wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *