11. Gods plagen voor de onberouwvollen

11. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

Willibr. (Openbaring 17:14) 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal   hen overwinnen, want Hij is de Heer der heren en de Koning der koningen, en zij die met Hem zijn, de geroepenen, uitverkorenen, getrouwen, zullen delen in zijn overwinning.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen hebben een uniek voordeel in de wereld, omdat ze met de hulp van Gods Geest woorden van waarheid hebben leren kennen. Ze zijn tijdens hun (bewust gekozen) doop opnieuw geboren, met een rein hart en met echte liefde voor medeChristenen:

(1 Petrus 1:22-23) 22 Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, 23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Het is een schril contrast met de leiders van deze wereld, die zich hebben aangesloten bij occulte genootschappen als de vrijmetselarij. Die in de ban zijn of onder invloed zijn van onreine geesten, van demonen. Het zijn leiders die bekend staan om hun liegen, die bekend staan om hun meedogenloze verplichtingen. Het zijn de leiders die naar het World Economic Forum gaan, waar goddeloze heren als Harari en Schwab, satanisten, mensen beschouwen als hackbare dieren door hen inwendig met technologie te voorzien. Het transhumanisme. Zo leer je mensen kennen, die zich als demonen gedragen. Zo slecht kunnen mensen toch niet zijn? Toch wel, het zijn kinderen van Satan, onder directe invloed van Satan en van zijn demonen. De Schrift vertelt ons, dat ze ons zullen vervolgen en naar het leven zullen staan:

(Openbaring 2:10) 10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

Er zijn ook waarzeggende onreine geesten, zie Hand. 16:16-18. Gods volk mag zich om die reden nooit wenden tot waarzeggers (Lev. 19:31) (Deut. 18:11-12).
Het zijn nooit de geesten van overleden mensen die antwoorden, die ‘slapen’, maar onreine geesten. Dit oproepen van geesten wordt ook wel spiritisme genoemd:

(1 Timotheüs 4:1-2) 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.

In het vorige artikel bespraken we de diepere betekenis van de geopende boekrol, de patronen in de Schrift en Har–Mágedon.

Thema: Het oordeel geveld over de vrouw en de hebzucht van de elite en leiders gedurende de zeven wereldmachten.

 • (Op. 17:1) 1 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.

De vrouw heeft een naam op haar voorhoofd; het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde (Op. 17:5). De vrouw uit Openbaring zit ‘aan vele wateren’, net als de elite en leiders van Babel volgens Jeremia ‘aan grote wateren’ woonden:

(Jeremia 51:12-13) 12 Hef een banier omhoog tegen de muren van Babel, versterk de bewaking, stel wachters op, leg hinderlagen! Wat de HEERE Zich immers voorgenomen heeft, zal Hij ook doen: wat Hij gesproken heeft over de inwoners van Babel. 13 U die woont aan grote wateren, die rijk bent aan schatten, uw einde is gekomen, de maat van uw winstbejag.

De betekenis van ‘wateren’ bij het oude Babel is de Eufraat en de aangelegde waterpartijen. Maar bij ‘de hoer’ betekent het geen letterlijk water, maar volken, menigten, naties en talen:

(Openbaring 17:15) 15 En hij zei tegen mij:  De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.

De stad Babel was vergeven van de afgoden (Jeremia 50:2) en die basis van afgoderij speelt een grote rol. Waar volgens ons onderzoek echter hier het accent op ligt, is de rijkdom aan schatten, aan het winstbejag (Jeremia 51:13). Het is de financiële afgoderij.
Hoeren hebben een oud beroep, maar hebzucht en geldzucht zijn ook zeer oud.
Hoeren verkopen hun lichaam voor geld, zoals ook geldzuchtige personen hun geweten verkopen voor geld. De vergelijking van geldzuchtigen met hoeren is dus passend.
Alle 7 koppen, in Openbaring beschreven ‘krankzinnige’ wereldmachten (zie: de 7 tijden van krankzinnigheid van Nebukadnezar), hebben als kenmerk het  vergaren van rijkdom en schatten uit andere landen op hun rooftochten. Zoals Babel de kostbare tempel inventaris had gestolen en toegeëigend. Daarnaast moesten de veroverde landen schatting betalen of als slaaf komen werken. De hebzucht van de elite en de leiders en koningen stond in iedere afzonderlijke wereldmacht centraal. De hoer in Openbaring heeft volken en naties wereldwijd onder controle, ongeacht de wereldreligies.

Er wordt in (Op. 18:9) geschreven dat na de vernietiging van deze hoer „de koningen der aarde” over haar heengaan rouwen. De dagen dat een wereldreligie zo invloedrijk was  voor de koningen van de wereld zijn allang vervlogen. Deze wereldreligies zijn alleen nog geldig voor een imposante huwelijksceremonie. Het is vanwege deze financiële hoererij met de koningen van de aarde ook niet logisch dat de hoer zelf een politieke macht is:

(Openbaring 18:9) 9 En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien.

Aangezien de kooplieden rijk van haar ‘waren’ zijn geworden, is het ook niet logisch dat deze vrouw zelf de zakenwereld afbeeld:

(Openbaring 18:15) 15 De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging,

Wel kunnen we lezen we in Op. 18:23 dat zij er opmerkelijke magie en tovenarij op na houdt. Magische geldtrucs en toveren met geld dat op lucht is gebaseerd. Ook lezen we in Op. 17:6 dat deze vrouw bloedschuld heeft aan de heiligen en getuigen van Jezus. Alle oorlogen zijn bankiersoorlogen met hun financieel belang ten koste van de rechtvaardigen.
Deze vrouw of hoer staat volgens ons onderzoek voor de financiële wereld. De financiële instituten zoals banken, hedge funds, investeringsmaatschappijen en andere financiële partijen met hun exclusieve gebouwen, hun prachtige kostbare panden:

(Markus 10:24) 24 En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan!

Joden mochten geen woekerrente vragen over leningen aan hun broeders (Deut. 23:19).
Toch spreekt Jezus in Zijn dagen op aarde al over geldleners of bankiers onder de Joden:

(Mattheüs 25:27) 27 Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben.

‘Geldzuchtig zijn’ wordt door Jezus gelijkgesteld met afgoderij:

(Mattheüs 6:24) 24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

 • (Op. 17:2) 2 Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.

Met deze ‘wijn van hoererij’ wordt bedoeld de bedwelming door eer, rijkdom, presentatie, plezier, afgoderij en de pracht en praal van hun koninkrijk.
Ook Babel of Babylon was een prachtige stad, een sieraad onder de koninkrijken:

(Jesaja 13:19) 19 Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra.

De koningen van de aarde zijn overspelig naar hun Schepper toe en hebben ontucht met haar gepleegd. De aardbewoners werden dronken gemaakt (verloren hun verstand en zelfbeheersing) van haar wijn. Overvloed maar ook schulden kwamen er voor hen:

(Jeremia 51:7) 7 Babel was in de hand van de HEERE een gouden beker, die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken, daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige….

 • (Op. 17:3) 3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien hoorns.

Dit scharlakenrode beest heeft eveneens zeven koppen en tien hoorns, net als het beest dat uit de (mensen-)zee opkwam en de 7 wereldmachten vertegenwoordigd:

(Openbaring 13:1-2) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. 2 En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak (Satan) gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.

Satan geeft dit eerste beest zijn kracht, hij is de vorst van deze wereld: (Johannes 12:31) (Johannes14:30). In Op. 12:3 wordt dan ook opnieuw bevestigd dat Satan de heerser is over de wereldmachten. De draak zelf heeft zeven diademen op zijn zeven koppen, dat zijn de 7 wereldmachten of koninkrijken:

(Openbaring 12:3) 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen.

Dat het beest waar de hoer op zit scharlakenrood gekleurd is, geeft aan dat het ‘verwant’ is met de draak of Satan, die ook als een vuurrood beest wordt voorgesteld (Op. 12:3).
Ook aan dit scharlakenrode beest geeft Satan dus zijn kracht. In Ezechiël wordt gesproken over een boodschap aan de koning van Tyrus, maar in werkelijkheid betreft het Satan:

(Ezechiël 28:14-16) 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. 15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. 16 Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen.

Satan is een cherub, een engel met vleugels, van een hoge orde die voorheen heilige taken voor het aanzien van God vervulde. Oneerlijke handel blijkt zijn oorsprong te hebben bij Satan. Daar is hij blijkbaar heer en meester in, met handelspartners die met geweld zijn gaan meedoen. Financiële instellingen hebben zich geïnfecteerd met Satans gedachtegoed van onrechtvaardige handel en woeker, ze zijn hiermee kinderen van Satan geworden:

(1 Johannes 3:10) 10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God,…. 

 • (Op. 17:4) 4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij.

Haar verschijning is er een van uitzonderlijke pracht, met de kleuren purper en scharlaken van belangrijke personen. Ze heeft de status als van een koningin:

(Openbaring 18:7) 7 Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien.

Het heeft een overeenkomst met wat Jesaja schrijft over de stad Babel:

(Jesaja 47:8) 8 Nu dan, hoor dit, genotzuchtige, die zo onbezorgd woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en niemand anders dan ik, ik zal niet als weduwe neerzitten of verlies van kinderen kennen.

De gouden beker met wijn vertegenwoordigt  de bedwelmende manieren, waarmee zij de gruwelen van haar woeker en oplichterij uitoefent. Op welke wijze ze anderen voor haar onreine handelswijze en financiële hoererij zal verleiden.

 • (Op. 17:5) 5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

Het is bij deze symbolische hoer een aanduiding, een symbolische zegel, om deze naam op het voorhoofd te dragen. Een naam, die haar goddeloos gedrag goed beschrijft.
Ze vertegenwoordigd het grote Babylon, een geheim dat pas in de laatste dagen onthuld zal worden: NEOM, het zijn haar investeringen in een nieuwe grote stad van genetische verheffing in  Saoedi-Arabië in de woestijn (Op. 17:3). Waar de volgende generatie gentherapie, genomica, stamcelonderzoek, nanobiologie en bio-engineering zal plaatsvinden. Op NEOM komen we nog uitgebreid terug.
Het is niet dus alleen maar een hoer, een goddeloze vrouw, maar iemand die hoererij aanmoedigt en het hebzuchtige geldsysteem aan rijke families heeft doorgegeven.
Anderen volgden haar voorbeeld zoals de Farizeeën die geldzuchtig waren (Lukas 16:14), het Romeinse rijk met het rijke Rome en de banken van het Amerikaanse rijk met zijn petro-dollar. Ze wordt om die reden de moeder van de hoeren genoemd; hét grote voorbeeld in financiële afgoderij en het beoefenen van allerlei gruwelen om nog rijker te worden.
De moeder van de hoeren is dus een treffende naam om haar wereldomvattende financiële hoererij aan te duiden, om haar goddeloze relatie met betrekking tot de Schepper te beschrijven. De mensen die deze goddeloze vrouw vertegenwoordigen zijn dan ook kinderen van Satan. De handelwijze van deze vrouw staat los van de locatie waar het gebeurt.

 • (Op. 17:6) 6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd. 

Dronken worden van bloed is ‘een uitdrukking’  die aangeeft in welke mate tegenstanders worden gedood:

(Jeremia 46:10) 10 Deze dag is van de Heere, de HEERE van de legermachten, een dag van wraak om Zich te wreken op Zijn tegenstanders. Het zwaard zal verslinden en verzadigd worden, en dronken worden van hun bloed….

Na Jezus hemelvaart kwam er een vervolging van Zijn discipelen, met name door de geldzuchtige Farizeeën (Lukas 16:14). Zoals door de toenmalige Farizeeër Paulus, die de Christenen vervolgde tot aan Damascus toe (Hand. 9:1-4).
Antiochië werd een belangrijk oord waar de Christenen naar toe konden vluchten.

Rome wordt wel het slachthuis van de Christelijke discipelen genoemd.  Na de brand in Rome in 64 n.Chr. Gaf keizer Nero de Christenen hiervan de schuld en liet hij de Christenen zeer wreed martelen en tot de dood toe vervolgen. In de 12e eeuw werden de Waldenzen in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië wreed vervolgd,  Christelijke gemeenschappen die in eenvoud en nederigheid leefden.
Maar het bloed waar de vrouw dronken van is, heeft een andere belangrijke oorzaak. Want ook gedurende de 7e en laatste wereldmacht, de VS, is er veel Christelijk bloed vergoten.

Alle oorlogen zijn bankiers-oorlogen
Oorlog voeren is duur. De bankiers zijn de enigen die een oorlog kunnen financieren, en ze zijn tevens de enigen die er profijt van hebben. Banken hebben altijd geprofiteerd van oorlog vanwege de schuld die ontstaat, om vervolgens de olie en kostbaarheden te roven en om landen open te stellen voor Amerikaanse bedrijven en herstelopdrachten.
Veel mensen beginnen zich te realiseren dat er een beperkt aantal financiële groepen bestaan die de wereld domineren en zien de connectie tussen het militair-industrieel complex en de Wall Street-banken. Ze doorzien het gespeelde theater, de politieke spelletjes, de revoluties en de oorlogen. Al deze conflicten zijn al lang van te voren gepland.
De huidige politieke en economische situaties op de wereld worden geregisseerd door een klein kerngroepje machtige en rijke families. Veelal Frankistische Joodse families, in navolging van Jacob Frank. Deze bankiers bepalen ook de agenda van de farmaceutische industrie en bezitten de MSM. Voor Jacob Frank zie: 3. Net als Jezus satans wereld overwinnen en 3. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan.

Families met banken volgens ‘humansbefree’:
New York:                       Goldman Sachs – Rockefeller – Kuhn & Loeb – Lehman
Parijs en Londen:            Rothschild
Parijs en Hamburg:         Warburg
Israël en Rome:               Lazard

Steeds komen dezelfde grote aandeelhouders voorbij:
BlackRock – State Street – Vanguard – Fidelity
Zij worden ook wel de ‘grote vier’ genoemd.
De namen van de families achter de ‘grote vier’ verschijnen nooit volgens ‘humansbefree’.

Banken hebben groot profijt van oorlogen gehad, echter het grootste deel van al de militaire conflicten had nog een hoofdreden en dat was het vestigen van een centrale bank in landen die nog niet tot hun ‘invloedskring’ behoorden.
Het begon al met oorlogen zoals de Amerikaanse revolutie, wat in feite over niets anders ging, dan het dwingen van de Amerikanen om de gedrukte bankbiljetten van ‘the Bank of England’ te gebruiken en daar rente over te betalen.
Bankiers zijn er op uit om je bezittingen en rijkdommen zoveel mogelijk af te pakken, dat is hun bedrijfsmodel, en ze weten als geen ander hoe gemakkelijk het is om de leiders van een land te corrumperen. In 1790 sprak Mayer Amschel Rothschild de woorden: ‘Geef mij de controle over het geld van een natie en het maakt mij niet uit wie de wetten maakt’.

Volgens Daniël zal de Antichrist rechtstreeks belang hebben bij de centrale banken, 3 koningen worden worden hiervoor geofferd:

(Daniël 7:7-8) 7 Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien hoorns. 8 Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie, een andere, kleine, hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Drie VS-presidenten die tegenstand boden tegen een ‘private’ centrale bank, omdat ze tegen de woekerwinsten waren van de private Joodse bankiers, werden vermoord:

16e president Abraham Lincoln –     Greenbacks               1865    vermoord
20e president James Garfield    –     Banking Statement    1881    vermoord
35e president JF Kennedy         –     execution order 1110 1963    vermoord

Op de centrale banken komen we in een volgend artikel nog uitgebreid terug.
Johannes was bovenmatig verwonderd toen hij de vrouw in het visioen zag. Hij stond versteld van haar uiterlijk, haar kleding en rijkdom die zo duidelijk door haar werd gesymboliseerd. Met de prachtige purper en scharlaken gekleurde gewaden en getooid met goud, edelgesteente en parels. Als een koningin met koninklijk gezag (Op. 18:7).
Johannes had niet verwacht dat personen, met zo’n pracht en praal en waar door alle mensen groot respect voor getoond moet worden, zo intens slecht konden zijn. Want de hoer staat voor de macht van het geld, zoals hun investeringen in de vaccinatiewereld:

(Openbaring 18:24) 24 En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden. 

 • (Op. 17:7) 7 En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien hoorns.

De engel zag dat Johannes zich bovenmatig verwonderde over de vrouw. Hij besluit om Johannes het geheim te vertellen van de vrouw en van het scharlakenrode beest. 

 • (Op. 17:8) 8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.

 De opeenvolgende beesten:
Op. 12:3    De rode draak met 7 koppen en 10 hoorns uit de hemel; Satan
Op. 13:1    Het beest met 7 koppen en 10 hoorns uit de zee; 7 wereldmachten
Op. 13:11  Het beest met 2 hoorns die sprak als de draak uit de aarde; de Antichrist
Op. 17:3,8 Het rode beest met 7 koppen en 10 hoorns uit de afgrond; centrale banken

Het beest waarop de vrouw zit ‘was, en is niet’. Het is niet een klassieke wereldmacht, maar het is toch een soort koninkrijk of wereldmacht, zij het van een andere soort.
Het ‘was, en is niet’, het was reeds vanaf oude tijden een soort wereldmacht.
Oprijzen uit de afgrond of bodemloze put was de oorsprong van dit scharlakenrode beest.
De afgrond is een verwijzing naar Tartarus, daar waar Satan en zijn demonen thuishoren.
Dit financiële beest, de centrale banken, zal onder leiding van de Antichrist de twee getuigen doden en de 144.000 heiligen vervolgen:

(Openbaring 11:7) 7 En wanneer zij (2 getuigen) hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.
(Daniël 7:21-22) 21 Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon, 22 totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen.

De opname van de 144.000 heiligen is direct na de opname van de twee profeten, direct na het blazen op de 7e bazuin (Op. 11:15 )(1 Thess. 4:16) en dan neemt het koninkrijk een aanvang. Deze financiële macht zal tot het uiterste gaan om deze gezalfden de mond te snoeren. Zie hiervoor ook: 3. Gods plagen voor de onberouwvollen. 

 • (Op. 17:9) 9 Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit.

Hier wordt eenzelfde wijsheid gevraagd, als in Op. 13:18 over het getal 666.
Er is wijsheid of scherpzinnigheid nodig om het te interpreteren.
Bergen zijn verhogingen, symbolen van macht of wereldmacht. Net zoals Gods heilige berg een verhoging van Gods macht is (Psalm 48:2) (Jes. 11:9).
De vrouw zit op 7 koppen welke 7 bergen zijn. Gedurende de 7 wereldmachten zit de vrouw met de status van een  koningin en met koninklijk gezag (Op. 18:7) op 7 wereldmachten.
Het is een bevestiging van alle tijden van de macht van de bankiers met hun geld. 

 • (Op. 17:10-11) 10 Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf.

De 7 koppen vertegenwoordigen 7 bergen of wereldmachten die de hoer dragen, waardoor de directe relatie wordt aangegeven tussen de financiële hoer en de 7 wereldmachten.
De wereldmachten die volgens Op. 13:1 zullen komen vanaf de roeping van Abraham uit Ur over Gods volk (nu de Christenen) tot de aanvang van Gods koninkrijk zijn:
Egypte, Assyrië, Babylon, Medo-Perzië, Griekenland, Romeinse rijk, de VS
Het scharlakengekleurde beest komt voort uit de 7 wereldmachten (is uit de 7). Het scharlakenrode beest waarop de vrouw zit is het 10 tenen-rijk van ijzer en leem  uit Daniël 2:42 . Johannes ontving zijn visoen tijdens het Romeinse rijk, vijf waren er reeds voorbij.
De laatste en 7e wereldmacht, de VS, moet slechts een relatief korte tijd blijven. De 8e wereldmacht, de centrale banken, bepaalt zelf de financiële regels en heeft de wereld economisch in zijn greep, want bijna alle centrale banken zijn weer gekoppeld met de BIS-Bank, de geheime bank in Bazel, die de globale geldwereld bestuurt.

 • (Op. 17:12-13) 12 En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. 13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.

De 10 hoorns zijn 10 koningen en duiden een volledig onbepaald aantal van koningen aan.
Het getal 10 is in de Schrift een aanduiding voor ‘compleetheid of volledigheid’, zoals de 10 slaven met 10 minen om zaken mee te doen, de 10 meisjes met de 10 olielampen, enz.
Het valt op dat er niet wordt gesproken over diademen als openbare identificatie van de kronen van de koningen zoals bij het beest met 7 koppen en 10 hoorns uit de zee:

(Openbaring 13:1) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam.

De ‘achtste’ betekent niet de achtste in een opeenvolgende reeks, maar als parallelle (financiële) wereldmacht gedurende de laatste dagen.
Het beest dat de 7 wereldmachten afbeeld heeft diademen, het zijn gekroonde koningen:
Over het beest dat de 8e financiële wereldmacht afbeeld wordt bij zijn hoorns of koningen niet gesproken over diademen als openbare identificatie, het zijn ongekroonde koningen.
De hoer is er vanaf het begin, maar de 10 koningen zijn er nog niet toen Johannes de Openbaring schreef. Ze zijn ontstaan tijdens de laatste dagen.
Het zijn de 10 (of volledig onbepaald aantal) koningen van de centrale banken die één uur koninklijke macht ontvangen, één Bijbels uur is een zeer korte tijdsperiode.
Deze hebben een gezamenlijk doel om een wereld betalingssysteem op te zetten.
Een betalingssysteem gebaseerd op een merkteken om te kunnen kopen of verkopen (Op. 13:17), om daarna verplicht het gedrocht of Satan te moeten aanbidden (Op. 13:15).
Wanneer is de 8e  financiële wereldmacht, de centrale banken, begonnen met het regeren als wereldmacht? Dat is hieraan af te leiden, wanneer er is begonnen om de economie heftig te reguleren. Wanneer we naar de grootste wereldeconomie kijken, de VS, is de FED rigoureus aan de knoppen van de financiële wereld gaan draaien begin 2009 als gevolg van de kredietcrisis. Maar kijken we naar de derde economie van de wereld, Japan, daar is de centrale bank van Japan eind jaren ’90 van het vorige millennium al rigoureus aan de knoppen gaan draaien.

Central Bank of Japan – Interest Rate

 • Willibr. (Op. 17:14) 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen, want Hij is de Heer der heren en de Koning der koningen, en zij die met Hem zijn, de geroepenen, uitverkorenen, getrouwen, zullen delen in zijn overwinning.

Het Lam is Heer van de heren en Koning van de koningen:

(Openbaring 19:16) 16 Er stond op Zijn bovenkleed (van het Lam) en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

De 10 koningen zullen hun bankiers-oorlogen tegen Gods volk verliezen. Deze strijd zal worden gevoerd door het Lam en drie groepen, die kinderen van God zijn. In Op. 11:18 staat: ‘om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten’. De drie groepen uit Op. 17:14:
geroepenen=de grote menigte ; uitverkorenen=144.000 heiligen ; getrouwen=de profeten

 • (Op. 17:15-16) 15 En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. 16 En de tien hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. 

In Op. 17:1 wordt het oordeel over de hoer aangekondigd, wat nu uitgevoerd wordt:
De hoer ontleent haar status en macht aan de mensen wereldwijd. De beeldspraak van ‘wateren’ die hier wordt gebruikt betekent namelijk volken, menigten, naties en talen.
De 10 hoorns of koningen van het scharlakenrode beest zullen de hoer gaan haten.
De mensheid is nu bijna compleet overgenomen door een extreme vorm van kwaadaardigheid, de 8e financiële wereldmacht van centrale banken. Het zijn de maçonnieke Joodse bankiers, deze kleine groep exorbitant rijke personen, die een beperkt aantal mensen willen laten overblijven als hun nieuwe slaven met een afgodisch betalingssysteem. Ook de gewone banken zullen het uiteindelijk niet overleven, de centrale banken zullen de hoer – de gewone financiële instellingen en banken – haten en vernietigen. Nu zijn we langzamerhand aangekomen aan het einde van het traject van de centrale banken om de geldkraan los te zetten (Quantitative Easing) en om de rente zeer laag te houden. Om gewone banken te blijven redden, omdat ze ‘too big to fail zijn’. De schulden van de naties worden onhoudbaar. De torenhoge staatsschuld alleen al van de VS is nu ongeveer 30.000 miljard dollar: https://www.destaatsschuldmeter.nl/amerika-verenigde-staten-vs-usa/ Daar zijn de schulden van de afzonderlijke staten, gemeentes, bedrijven en privé personen met hun leningen en creditcards nog niet bij opgeteld.
Maar de 10 koningen van de centrale banken willen meer, ze willen een nieuwe (financiële) wereldorde door een geldsysteem. Dat is de reden dat de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken het onderliggende financiële geldzuchtige systeem van banken, de hoer, berooid en naakt zullen maken, haar zullen ontdoen van al haar macht en al haar aantrekkelijkheid. Ze zal door iedereen worden gezien voor wat ze is, een onreine goddeloze hoer zonder schoonheid, net zoals Jeruzalem eens een hoer was:

(Ezechiël 16:35-41)  35 Daarom, hoer, hoor het woord van de HEERE! 36 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat u uw brandende begeerte uitgestort hebt en uw schaamte ontbloot werd in uw hoererijen met uw minnaars en met al uw gruwelijke stinkgoden, en om het bloed van uw kinderen dat u hun gegeven hebt, 37 daarom, zie, ga Ik al uw minnaars die u behaagd hebt, allen die u bemind hebt, met allen die u gehaat hebt, bijeenbrengen, ja, Ik zal hen van rondom bijeenbrengen tegen u en Ik zal uw schaamte voor hen ontbloten, zodat zij heel uw naaktheid zullen zien. 38 Ik zal u oordelen overeenkomstig de bepalingen voor overspelige vrouwen en vrouwen die bloed vergieten. Ik zal u overgeven aan de bloeddorst van grimmigheid en van na-ijver. 39 En Ik zal u in hun hand geven. Zij zullen uw verhoging afbreken, uw hoogten omverwerpen, u uw kleding uittrekken, uw sieraden nemen en u naakt en bloot achterlaten. 40 Daarop zullen zij een menigte tegen u laten opkomen. Zij zullen u met stenen stenigen en u met hun zwaarden doorsteken. 41 Zij zullen uw huizen met vuur verbranden….

Het zal dus niet goed aflopen met deze hoer, die alle mensen met financiële trucs van geld heeft voorzien, de mensen financieel heeft uitgewrongen en hun geld afhandig heeft maakt.
Volgens de Schrift zal het geldsysteem zoals we dat nu kennen onderuit gaan en een economische ramp bewerkstelligen. De 10 ongekroonde koningen van de centrale banken, degenen die de hoer hebben voorzien van goedkoop fiat geld, zullen haar grondig (laten) vernietigen (verbranden) als het mis gaat. 

 • (Op. 17:17) 17 Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. 

God heeft de 10 koningen in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren door eensgezind met één doel voor ogen de hoer, de gewone banken, te laten vernietigen. En ze zullen daarbij ‘unaniem’ het scharlakenrode beest of centrale banken, hun koningschap of financiële macht geven totdat Gods woorden zijn volbracht. Ze voeren hiermee onbewust de rechtvaardige wil van God uit, want God wil dat de hoer wordt gestraft.

 • (Op. 17:18) 18 En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.

De vrouw is de grote stad Babylon, die een koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Met deze woorden eindigt de uitleg van de engel over ‘het geheim van de vrouw’ (Op. 17:7 ).
In de oude stad Babel was een grote rijkdom maar er was ook winstbejag (Jer. 51:13).
Winstbejag is financiële afgoderij. De hebzucht van de elite en de leiders en koningen stond centraal. De hoer in Openbaring heeft volken en naties wereldwijd financieel onder controle.
In Op. 16:19 staat, dat deze grote stad uiteindelijk in drie stukken uiteen zal vallen.
De kooplieden in Op. 18:16 geven verdere info over deze grote stad, het grote Babylon, die uiteindelijk alle rijkdom zal verliezen:

(Openbaring 18:16) 16 en (de kooplieden) zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.

De hoer vertegenwoordigd volgens Op. 17:18 deze grote stad. Het Babylon uit het verleden herleeft weer in het grote Babylon met zijn winstbejag,  afgoderij en met zijn goddeloze verheffing. Het is een geheim (Op. 17:5) dat pas in de laatste dagen onthuld zal worden: NEOM, het zijn haar investeringen in een nieuwe grote stad van genetische verheffing in  Saoedi-Arabië in de woestijn (Op. 17:3). Waar de volgende generatie gentherapie, genomica, stamcelonderzoek, nanobiologie en bio-engineering zal plaatsvinden. Het is een stad die centraal zal staan in het verheffen boven onze Schepper, zoals het oude Babel met zijn toren eveneens een plaats van verheffing was boven God.  Recent nieuws: Saoedi-Arabië is van plan om de grootste gebouwen ooit te bouwen in NEOM. Op NEOM komen we in het volgende artikel nog terug.

Tot slot:

Jongeren komen steeds meer in aanraking met occulte zaken via internet,  films, computerspelletjes, waarzeggerij en door op het Ouija bord met een plankje of met een glaasje te draaien.
Uiteindelijk is het niets anders dan contact maken met demonen, onreine geesten oproepen.
Ouders, blijf in gesprek met uw kinderen en bespreek met uw kinderen dat dit tegen Gods wil is en dat het voor hen grote risico’s meebrengt.
Weet dan dat deze boze geesten sidderen als ze aan God denken, omdat ze weten wat voor straf hen wacht. Onderwerp u aan God en bied weerstand aan Satan:

(Jakobus 2:19) 19 U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen.
(Jakobus 4:7) 7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

In het volgende artikel een uitvoerige behandeling van de centrale banken en hun miljardairs en de verdere identificatie en de vernietiging van het grote Babylon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *