13. Gods plagen voor de onberouwvollen

13. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

NBG51 (Openbaring 18:20) 20 Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht.

 .                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen zijn zo bevoorrecht in deze dagen. Door kennis van Gods woord herkennen ze de stem van de Herder en door de Herder te volgen zijn ze verzekerd van eeuwig leven:

(Johannes 10:27-28) 27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

De stem van de wereld echter is een stem van propaganda, van continu leugens die dagelijks in de Media verschijnen. De mensheid aanbid of stelt geloof in zowel de draak (Satan) als in het beest (de laatste of 7e wereldmacht, de VS):

(Openbaring 13:1,4) 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam….4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?

Het is moeilijk om onze naasten te bereiken als ze onder invloed zijn van massahypnose.
Dan gaan mensen veiligheid zoeken door zich aan te sluiten bij het collectieve denken van de groep, door hetzelfde te doen als wat de meeste andere mensen ook doen. Begin uw evangelisch gesprek daarom altijd met een boodschap van respect in uw eigen woorden, zoals: ‘We kunnen waarschijnlijk enigszins van mening verschillen, maar niet volledig’.
Christenen willen het beste voor hun naasten, om ook hen te redden voor het eeuwige leven. Maar door de massahypnose van de MSM zijn er slechts weinigen die uit de hypnose weten te ontwaken. De meesten mensen hebben de gemakkelijke ‘wijde’ poort genomen en stromen als het ware als één grote waterstroom steeds sneller naar de waterval toe:

(Mattheüs 7:13-14) 13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Christenen willen hun naasten uit deze stroming roepen en de weg wijzen naar het smalle pad, weg van de afgrond. Ze  willen hen te hulp komen maar worden door veel gehypnotiseerden gezien als dwazen en geloofsfanaten. Deze mensen hebben zelfs de bereidheid om alles wat voor hen belangrijk is op te offeren; hun gezondheid en die van hun kinderen en hun vrijheid en die van hun kinderen. Ze beschouwen dat gedrag – door hun geestelijk toestand – als een gemeenschappelijke plicht en zijn er zeer van overtuigd.
Slechts weinigen zullen het smalle pad naar het leven vinden, veelal personen die alle MSM als ‘verdorven’ aan de kant hebben gezet en er niets meer mee te maken willen hebben.

In het vorige artikel: De oude stijl en de nieuwe stijl van centraal bankieren, en wat hier over in het woord van God staat.

Thema: De val van het grote Babylon, van zowel de ‘hoer’ als de ‘de grote stad’.

<de bankiers en de grote stad – begin>
De hoer in Openbaring is een afbeelding van de huidige bankiers, verzekeraars, hedge funds en beleggingsinstituten. Ze zijn te herkennen aan de woekerwinsten en het speculeren met andermans geld, vergezeld door hoge bonussen. Bankiers of geldleners zijn sinds oude tijden actief.
In Zacharia wordt verhaald over een vrouw in de efa (inhoudsmaat), en ze wordt beschreven als ‘goddeloosheid’. Deze vrouw mag de symbolische efa, de maat van zonde, niet verlaten. De engel duwt haar terug in de efa, waaruit ze wilde opstaan, en sluit de efa met een zware loden deksel:   (zie hiervoor ook 2. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt)

(Micha 6:10-11) 10 Zijn er in het huis van de goddeloze nog schatten door goddeloosheid verkregen en een krappe efa, wat te verfoeien is? 11 Zou Ik rein zijn met een goddeloze weegschaal en met een zak valse weegstenen?

Deze symbolische vrouw, die verdorvenheid of goddeloosheid heet,  zal haar straf dus niet ontlopen. Bedoeld wordt de bedriegerij en het oneerlijke zakendoen in geld en gedrag. Elke dief en een ieder die meineed pleegt zal worden weggevaagd (Zach. 5:3):

(Zach. 5:9-11) 9 Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, twee vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder hun vleugels. Zij hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar en zij tilden de efa op tussen de aarde en de hemel. 10 Toen zei ik tegen de Engel Die met mij sprak: Waar brengen zij deze efa heen? 11 Hij zei tegen mij: Naar het land Sinear om voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst.

De vrouw in de efa wordt naar Sinear gebracht, Zuid-Mesopotamië, waar Babel lag (Gen. 11:2,9). Daar zal ze op een voetstuk worden geplaatst. Het tafereel beschrijft zowel de geldzuchtige situatie in het oude Babylon, alsook de vrouw uit Openbaring die op haar voorhoofd heeft geschreven staan: ‘Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde’ (Op. 17:5).  Deze vrouw heeft buitengewoon grote liefde voor de mammon (geld of rijkdom):

(Jeremia 51:12,13) 12 Hef een banier omhoog tegen de muren van Babel, versterk de bewaking, stel wachters op, leg hinderlagen! Wat de HEERE Zich immers voorgenomen heeft, zal Hij ook doen: wat Hij gesproken heeft over de inwoners van Babel. 13 U die woont aan grote wateren, die rijk bent aan schatten, uw einde is gekomen, de maat van uw winstbejag.

Het onderscheid tussen de ‘hoer’ en ‘de grote stad’

Hier blijft het in Openbaring echter niet alleen bij, om het geldzuchtige gedrag van het oude Babylon te vergelijken met het geldzuchtige gedrag van het grote Babylon. Want volgens de Schrift zal niet alleen de hoer vernietigd worden, maar ook de grote stad zelf. Zoals het oude Babylon een echte stad was die vernietigd werd, zo beschrijft de Bijbel ook het grote Babylon als een echte stad, die vernietigd zal worden.
Het volgende staat er geschreven over de grote stad, het grote Babylon:

(Openbaring 11:8,12-13) 8 En hun dode lichamen (van de twee getuigen) zullen liggen op de straat van de grote stad (het grote Babylon), die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd….12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. 13 En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in.
(Openbaring 16:19) 19 En de grote stad (het grote Babylon) viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn.

(Zie als ondersteuning ook: 4. Aanbidding van het ‘beeld’ en 5. Aanbidding van het ‘beeld’)

Het huidige Babylon, Neom, is eveneens een verdorven stad van verheffing boven God. Het zijn haar investeringen in een nieuwe grote stad van genetische verheffing in Saoedi-Arabië in de woestijn, waar de volgende generatie genetische modificatie zal plaatsvinden. Het is een stad die centraal zal staan in het verheffen boven onze Schepper, zoals het oude Babel met zijn toren eveneens een plaats van verheffing was boven Gods opdracht om de aarde te vullen. Maar ook het feestvieren met de gouden bekers uit Gods tempel voordat Babylon werd veroverd door Cyrus de Pers.

In Openbaring hfdstk 18 hebben de hoer en de grote stad een nauwe relatie, en worden de vonnissen voor beiden door elkaar heen aangehaald.
De hoer’ vertegenwoordigt de geldzucht van het oude Babylon.
De grote stad’ vertegenwoordigt de verheffing van het oude Babylon.
In de laatste dagen zullen zowel de hoer als de grote stad deze genoemde zaken als geldzucht en verheffing op een veel grotere schaal demonstreren.
<de bankiers en de grote stad  – einde>

 • (Op. 18:1) 1 Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid.

En na deze uitleg, nadat de engel de betekenis van het visioen en het mysterie van de vrouw en van het beest met zeven koppen en tien horens dat haar droeg had uitgelegd, komt er een nieuwe aankondiging. Ik zag een andere engel om de verzekerde ondergang te tonen van deze hoer, deze bankenmacht, die in dezelfde stijl wordt beschreven als de val van het oude Babylon. En de aarde werd verlicht met de heerlijkheid van de engel. Er wordt dus een engel gestuurd met grote macht, met een hoge positie in de directe nabijheid van God:

(Mattheüs 25:31) 31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.

De beschrijving komt overeen met Christus, de door God aangestelde Rechter. De Zoon van de mensen komt met een grote heerlijkheid, passend bij Zijn positie,  gestuurd door de Koning der koningen YHWH om het absolute vonnis te gaan uitspreken:

(Handelingen 10:42) 42 En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden.
(2 Timotheüs 4:8) 8 Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.

Het is dezelfde engel – Jezus – als die het boekje overhandigt, dat Johannes moet opeten:

(Openbaring 10:1-2) 1 En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen van vuur. 2 En Hij had in Zijn hand een boekje, dat geopend was. En Hij zette Zijn rechtervoet op de zee en Zijn linker op de aarde.

 • (Op. 18:2) 2 En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.

Het vonnis wordt uitgeroepen met een krachtige stem om de hele mensenwereld te laten weten en te waarschuwen, dat het vonnis onherroepelijk is:

(Jeremia 50:35,40)  35 Het zwaard over de Chaldeeën, spreekt de HEERE, en over de inwoners van Babel, over zijn vorsten en over zijn wijzen!….40 Zoals God Sodom en Gomorra en de naburige plaatsen ervan ondersteboven heeft gekeerd, spreekt de HEERE, zo zal niemand daar wonen en geen mensenkind erin verblijven.
(Jesaja 13:19-20) 19 Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. 20 Niemand zal er verblijven, nooit meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen. Geen Arabier zal daar zijn tent opzetten, en geen herder zal daar neerstrijken.
(Jesaja 21:9) 9 Zie nu, daar komt het: strijdwagens, manschappen, ruiters twee aan twee! Hij neemt het woord en zegt: Gevallen, gevallen is Babel! En alle beelden van zijn goden heeft Hij tegen de grond stukgebroken.

De grote stad zal een onreine plaats worden waar de demonen vertoeven en een schuilplaats worden voor wilde dieren:

(Jesaja 13:21) 21 Maar wilde woestijndieren zullen daar neerliggen. Hun huizen zullen vol zitten met huilende uilen; struisvogels zullen er wonen en bokachtigen zullen er rondspringen.
(Jeremia 50:39) 39 Daarom zullen er wilde woestijndieren met hyena’s wonen, struisvogels zullen er wonen. Er zal voor altijd niet meer in worden gewoond, van generatie op generatie zal het niet worden bewoond.

De grote stad Babylon zal er eveneens mooi en glorieus uitzien, maar is ontmaskert als een poel van verderf en de val van de grote stad is onvermijdelijk.

 • (Op. 18:3) 3 Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.

Nu wordt het onderwerp weer verlegd naar de hoer zelf, met haar beker met wijn.
Zoals in Op.14:8 reeds geschreven hebben alle volken van de bedwelmende wijn van de hoer gedronken en zijn er dronken van geworden (Op. 17:2). Vanwege deze wijn komt de toorn van God, vanwege haar hoererij of overspeligheid met de mammon of geld:

(Nahum 3:4) 4 Vanwege de vele hoererijen van de hoer, die verleidelijke schoonheid, meesteres in toverijen, die volken verkocht heeft met haar hoererijen, en geslachten met haar toverijen.

Alle volken, koningen en kooplieden hebben zich laten bedwelmen of verleiden met deze afgoderij. De volken hebben zich laten verleiden met hun materialistische aankopen, de koningen met hun legers, oorlogen en weelde en de kooplieden met hun fortuinlijke handel.

 • (Op. 18:4-5) 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. 5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.

Iemand anders laat zijn stem horen, het is beslist God die Zijn eigen volk waarschuwt.
Want het zullen de beslissingen uit deze grote stad zijn, het grote Babylon of NEOM,  waar de grote financiële partijen (de vrouw) investeren in de verheffing boven God en die de vervolging en het doden van Gods volk zullen ondersteunen.
Het volgende stond er voorheen op hun site: www.neom.com onder het tabblad BIOTECH:
‘De gezondheidszorg van morgen zal zijn aanvang hier hebben. De wereld zal naar NEOM kijken voor de volgende generatie gentherapie, genomica, stamcelonderzoek, nanobiologie en bio-engineering’.    (Zie voor Neom:  4. Aanbidding van het ‘beeld’)

De zonden van deze grote stad hebben zich dan opgestapeld tot aan de hemel, tot aan Gods troon. De prachtige schepping is geweld aangedaan door haar genetische modificatie en genetische vervuiling. Maar ook de zonden van de hoer hebben zich opgestapeld, omdat ze hier een groot (financieel) aandeel in heeft gehad.

 • (Op. 18:6-7) 6 Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in. 7 Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien.

Dan zegt de stem (God YHWH) om de hoer in dubbele mate te vergelden zoals zij Gods volk heeft vergolden. Dit is de vergelding volgens het oordeel wat in Op. 14:8 staat beschreven:

(Openbaring 14:8) 8 En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.

Vanwege haar losbandig en goddeloos gedrag en zoals zij zichzelf verheerlijkte met haar exclusieve gebouwen en weelderige pracht en praal, wordt haar nu alle rijkdom afgenomen. De beker met wijn van haar losbandigheid wordt nu de beker van Gods wraak (Rom. 12:19).
De trotse en arrogante vrouw, die dacht dat haar niets zou gebeuren en dat ze als koningin geen verdriet of kommer en kwel zou zien (de banken – too big to fail) (Jes. 47:8-9). Datzelfde gold ook voor het oude Babylon, dat trots en hooghartig was. Het zal een pijnlijke en onverwachte gewaarwording zijn voor de hoer als de schuldeconomie, deze financiële wereld, met zijn rijkdom en winstbejag tot een einde komt. Door de CBDC’s (centrale bank digital currencies) zal de rol van de hoer uitgespeeld zijn en zal ze door de centrale banken de schuld gegeven worden van de crisis. De hoeveelheid rampspoed die ze veroorzaakte zal haar dubbel vergolden worden (Jes. 40:2). Johannes was in eerste instantie bovenmatig verwonderd toen hij de welgestelde vrouw in het visioen zag (Op. 17:7). Johannes begrijpt nu, dat God het niet zal toelaten dat intens slechte personen (met hun exclusieve gebouwen en pracht en praal) Gods volk financieel uitwringen,  onrechtvaardig schaden of ruïneren.

 • (Openbaring 18:8) 8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.

Het vonnis luidt, dat op 1 dag, onverwacht, haar plagen tegelijkertijd zullen komen. Dood en rouw en hongersnood, ze zal verbrand worden met vuur. Compleet vernietigd worden. Het zal dus niet goed aflopen met deze hoer, die alle mensen met financiële trucs van geld heeft voorzien, de mensen financieel heeft uitgewrongen en hun geld afhandig heeft gemaakt.
De 10 ongekroonde koningen van de centrale banken zullen het onderliggende financiële geldzuchtige systeem uiteindelijk haten en naakt en berooid achterlaten (Op. 17:16).
Dan wordt de Satanische Nieuwe Wereld Orde geïmplementeerd, met zijn merkteken om te kunnen kopen of verkopen. Dit betekent totale controle van de mensheid met de valse profeet of Antichrist als messias en koning van de laatste en 7e wereldmacht, de VS:

NBG51 (Daniël 11:21,23) 21 En in zijn plaats zal een veracht man opstaan, wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht; onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het koningschap door slinkse streken….23 En wanneer men met hem een verbond heeft aangegaan, zal hij bedrog plegen; zo zal hij omhoog komen en sterk worden, met weinig volk.     (zie: 6. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld)

 • (Op. 18:9-10) 9  En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. 10 Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen.

Na de vernietiging van deze hoer, die zich als de koningin van de aarde gedroeg,  zullen de koningen van de aarde over haar vernietiging rouwen wanneer ze de rook van haar vernietiging zien. Ze hebben hoererij bedreven met de hoer en hebben grote rijkdom vergaard en oorlogen kunnen voeren door deze vrouw, maar wat nu tot een einde komt. Ze wenen over haar en jammeren dat alle financiële krediet samen met haar volkomen zal worden afgesneden. Maar ze houden gepaste afstand, want ze zijn bang en willen niet betrokken raken bij haar kwelling en vernietiging.

 • (Op. 18:11-13) 11 En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt: 12 koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, 13 en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen.

De kooplieden van de aarde zullen jammeren over de vrouw vanwege het verlies van hun snelgroeiende winsten en de verschillende commerciële voordelen die ze hadden.
Door het financiële drama koopt niemand meer hun waren. Ze treuren niet om de toorn van God, maar om het verlies van hun handel. De bekende kostbaarheden van de kooplieden komen eerst: goud, zilver, edelstenen en parels. Daarna de waardevolle materialen die voor kleding worden gebruikt: fijn linnen, paarse stoffen, zijde en scharlaken stoffen. Dan volgen de materialen die worden gebruikt om de inrichting van huizen te verfraaien:  allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer. Gevolgd door de gebruiksartikelen: kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe. Als laatste de lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen. De  mensenhandel of slavenhandel, zoals in de dagen van Babylon gebruikelijk was, zoals beschreven over Tyrus (Ez. 27:13).

 • (Op. 18:14) 14 En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden.

Alle heerlijke vruchten waar u, de vrouw,  zo verlangd naar hebt uitgekeken en alle andere zaken waar u van genoot zullen u worden onthouden. U zult ze beslist niet meer ontvangen en wat u hebt zal worden afgenomen. Het zal voor de vrouw het einde betekenen van alle welvaart en luxe.

 • (Op. 18:15-16) 15 De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging, 16 en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.

De kooplieden zullen eveneens op grote afstand blijven om beslist geen deel te hebben aan haar plagen en zullen zeggen dat in één uur die grote rijkdom is verwoest. De vrouw die wordt vereenzelvigd met het grote Babylon zal alle rijkdom verliezen. Ze zullen jammeren over haar. Het is een herhaling van wat de koningen van de aarde ook al in Op. 18:10 gezegd hebben, dat voor de grote stad Babylon in één uur het oordeel is gekomen. Het zal gebeuren gedurende het koningschap van de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken, die één uur koninklijke macht zullen ontvangen (Op. 17:12).

 • (Op. 18:17-19) 17 En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan, 18 en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk? 19 En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest.

De scheepsbemanningen zeggen: Want in één uur, in een relatief korte periode, is zij verwoest. Het wordt door hen voor de derde keer uitgesproken. Als eerste door de koningen van de aarde, vervolgens door de kooplieden en nu door bemanningen van de schepen. En de kapiteins en de hele bemanning op de schepen stonden in de verte, bang om dichterbij te komen, en riepen toen ze de rook van haar brand zagen: Wie is aan deze grote stad gelijk? Opnieuw wordt er gejammerd over de vrouw.
Want de vrouw maakte allen eigenaren, die schepen in de zee hadden, rijk. En zij wierpen stof op hun hoofd, wenend en jammerend. Het werpen van stof op het hoofd is een veel voorkomend gedrag van weeklagen en rouw onder  oosterlingen. Zoals het ook gebeurde bij Job, toen zijn vrienden stof strooiden op hun hoofd (Job 2:12). En hetzelfde gold ook voor het oude Babel, dat moest neerzitten in het stof:

(Jesaja 47:1) 1 Daal af en zit neer in het stof, maagd, dochter van Babel; zit neer op de grond, er is geen troon meer, dochter van de Chaldeeën. Want men zal u niet meer noemen: weekhartig en teergevoelig.

Het bovengenoemde tafereel van het oordeel voltrekken speelt zich af in de woestijn:

(Openbaring 17:3) 3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien hoorns.

In de buurt van de berg van God, de Sinaï (in de Horeb bergketen), waar ook NEOM zich bevindt, ligt een woestijn:

(Exodus 3:1) 1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb.

Rendering of the proposed mega-city. Image courtesy of Neom. Previously on Archinect

In NEOM ligt de berg Sinaï, met zijn zwartgeblakerd top. De berg Sinaï heet lokaal; Jebel Al-Lawz, de berg waar Mozes de twee stenen tafelen in ontvangst nam.
Zie voor Mozes reis naar de berg Sinaï: 3. Aanbidding van het ‘beeld’
Wat de zeelui betreft is NEOM gesitueerd aan zowel de Rode Zee als aan de golf van Akaba.

 • NBG51 (Op. 18:20) 20 Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht.

Iedereen in de hemel moet zich verheugen over haar ondergang, dat de goddeloze hoer is vernietigd. De engelen in de hemel, de 144.000 heiligen waaronder de apostelen en de 24 profeten. De vrouw is berecht voor haar overtredingen tegen Gods volk. God heeft het vergoten bloed van Zijn volk op haar gewroken; haar schuldig bevonden en laten vernietigen. Aan een gigantisch kwaad wordt een einde gemaakt. Want het waren de beslissingen, afgedwongen door deze (geldzuchtige) vrouw, die hebben geleid tot de dood van Gods volk:

(Openbaring 17:6) 6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus….

Over de grote schare wordt nog niet gesproken in de Schriftplaats.
In dit vierde blok van het einde (zie: 10. Gods plagen voor de onberouwvollen, in het gedeelte patronen) zijn blijkbaar de profeten en de heiligen reeds opgenomen in de hemel.

Na de vernietiging van de vrouw volgt er een grote vervolging, mede door de centrale bankiers met hun CBDC’s, het nieuwe digitale (blokchain) betaalsysteem:
De invoering van de zeven Noachide wetten (Sheva Mitzvos) zal de inleiding vormen voor de grote vervolging van Christenen. De Noachide-wetten (7 wetten van Noach) zijn zeven oude wetten die Joodse Rabbi’s zien als de basis van de geciviliseerde samenleving. Ze vertegenwoordigen het ‘absolute minimum’ voor alle mensen, ook voor niet-Joden of heidenen. Ze worden de Noachide-wetten genoemd omdat men gelooft (volgens de Talmoed) dat ze na de vloed aan de kinderen van Noach werden gegeven.
(zie hiervoor ook: 2. Net als Jezus satans wereld overwinnen )
Iedereen die een van deze wetten overtreedt, wordt onderworpen aan de doodstraf door onthoofding (Talmoed traktaat Sanhedrin 57a).
Idem; “The Encyclopedia Judaica, 1192” … schending van een van de zeven wetten die aan de Noachide onderwerpen, is de doodstraf door onthoofding. “
De Joodse Rabbi’s erkennen Jezus niet als de Messias en niet als de Zoon van God. Om die reden passen Christenen, net als Jezus, eveneens niet in deze 7 wetten.

 • (Op. 18:21-23) 21 En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden. 22 En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden, en het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. 23 En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid.

Ook de letterlijke stad van verheffing, het grote Babylon, zal vernietigd worden, wat valt binnen het derde blok van het einde (zie: 10. Gods plagen voor de onberouwvollen).
Zie ook voor de werkelijk bestaande grote stad, de inleiding: <de bankiers en de grote stad>
Toen pakte een machtige of krachtige engel een grote steen op en wierp die in de zee. Zo zal het grote Babylon, de grote stad, vernietigd worden en nooit meer gevonden zal worden:

(Jeremia 51:64) 64 Dan moet u zeggen: Zo zal Babel wegzinken en niet meer boven komen, vanwege het onheil dat Ik erover zal brengen….
(Jesaja 13:19-20) 19 Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. 20 Niemand zal er verblijven, nooit meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen…. (zie ook Jes. 14:22, Jer. 51:55-56)

Nooit zullen er meer vreugde, muziek, huwelijken, ambachtslieden meer zijn, zelfs  lamplicht zal er niet meer zijn:

(Jeremia 25:10) 10 Ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van de molenstenen en het licht van de lamp.

Christenen worden gesmeekt uit uit het grote Babylon (NEOM) weg te blijven of er uit weg te vluchten om niet betrokken te raken bij de ondergang die over haar zal komen:

(Jeremia 51:6-8) 6 Vlucht weg uit het midden van Babel, laat ieder zijn leven redden, word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Want dit is de tijd van de wraak van de HEERE, Hij vergeldt het wat het verdient. 7 Babel was in de hand van de HEERE een gouden beker, die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken, daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige. 8 Plotseling is Babel gevallen en stukgebroken…..

De genoemde kooplieden zijn de grote bedrijven, de groten van de aarde, met hun bedrieglijke handel zoals we die nu kennen van Big Pharma en Big Tech.
Door de tovenarij of bedrog van deze grote bedrijven zijn velen misleid met desastreuze gevolgen.

 • NBG51 (Op. 18:24) 24 En in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met het onrecht door de hoer, het vergoten bloed van Christenen als gevolg van het financieel gedrag van de hoer (Openbaring 17:6).
Deze hoer heeft zoveel bloed vergoten, van de heiligen en alle andere Christenen die door de geschiedenis heen gesneuveld zijn door haar betaalde oorlogen en door haar financiële belangen. Aangenomen wordt dat tot in de miljoenen getrouwe Christenen daarbij wereldwijd om het leven zijn gekomen.

Tot slot:

Ga niet mee in deze geldzuchtige wereld en wees tevreden met wat u hebt:

(1 Timotheüs 6:10-12) 10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken. 11 U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. 12 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

Doe uw best voor het eeuwige leven, want alle gebruiksartikelen in dit huidige leven zullen betrekkelijk zijn en vergaan:

(Mattheüs 24:13) 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

In het volgende artikel: Het lied van de overwinning

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *