14. Gods plagen voor de onberouwvollen

14. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 19:16) 16 Er stond op Zijn bovenkleed (van het Lam) en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

 .                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen geven om hun broeders en zusters en bezoeken degenen die ziek zijn, of sturen een kaartje of email voor beterschap om te laten weten dat ze aan hen denken (Matt. 25:36). Maar Christenen geven ook hun Christelijke liefde aan zieke niet-Christenen. De liefde voor elkaar in de wereld neemt echter af, die liefde verkild:

(Mattheüs 24:12) 12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.

Sommigen groeten niet, anderen hebben geen manieren, negeren of haten Christenen zelfs:

(Johannes 15:18-19) 18 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. 19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. 

Jezus moedigde Zijn discipelen aan om altijd in gebed te gaan, om God te vermurwen:

(Lukas 18:1) 1 En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.  (zie Lukas 18:2-7)
(Markus 11:25) 25 En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.

Bidden is een heel beproefd recept om alle last van u af te zetten:

(1 Korinthe 4:13) 13 Worden wij belasterd, dan bidden wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe.

Jezus leerde ons niet alleen het modelgebed, maar verzekerde ons dat als we God iets vragen in Zijn Naam, dan zullen we dat op een bepaald moment zeker ontvangen:

(Johannes 16:23-24) 23 ….Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. 24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. (zie ook Filipp. 4:6)

Het gebed is te vergelijken met een oprecht gesprek van een aardse vader met zijn zoon of dochter waar alledaagse zaken besproken worden. Ook onze Vader in de hemel wil van Zijn kinderen een oprecht gebed met de intentie dat het gemeend is. Christenen gaan – in tegenstelling tot de wereld – zoveel mogelijk samen aan tafel met een gebed van dank, omdat we iedere dag weer gevoed worden door de gegeven vruchten van de schepping.

In het vorige artikel: De val van het grote Babylon, van zowel de ‘hoer’ als ‘de grote stad’.

Thema van dit artikel: De bruiloft van het Lam en de overwinning op de Antichrist

<Het tijdperk van de Antichrist – begin>
De Antichrist wordt in Openbaring afgebeeld als een beest met twee horens:

Willibr. (Op. 13:14) 14 En het (beest met twee horens) misleidt de bewoners der aarde door de wonderen die het in staat is te doen in dienst van het beest. Het overreedt hen een beeld op te richten ter ere van het beest dat door het zwaard werd gewond maar in leven bleef. 

Het beest waar over wordt gesproken, is de huidige laatste of 7e wereldmacht, de VS. Dat dit beest alleen de laatste of 7e wereldmacht de VS kan zijn, blijkt uit  Op. 13:12. Daar staat dat de Antichrist (die sprak als Satan) de macht uitoefent voor de ogen van het eerste beest, die van de dodelijke wond genezen was. De VS zal, als wereldmacht, dodelijk gewond raken, maar weer herstellen. De Antichrist is nu nog niet officieel gepresenteerd, maar nadat de kop dodelijk gewond is, zal de Antichrist (dus binnenkort) worden gepresenteerd:

(Openbaring 13:12) 12 En het (beest met 2 hoorns, de Antichrist) oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.

De wetteloze of Antichrist zal een geest te geven aan ‘het beeld’ van het beest, dat is het gedrocht waar de Antichrist de macht aan geeft, om te spreken (Op. 13:15). Het is het gedrocht waar Satan zijn intrek in neemt, dat aanbeden moet worden om te kunnen kopen/verkopen. (Op. 13:16-17). Het herstel van de VS zal mogelijk komen door als eerste een biometrische chip te implementeren en met de grootst mogelijke propaganda  de rest van de wereld proberen over te halen. Dan zullen China en Rusland klaar zijn met hun verliezen door het nieuwe financiële syteem en hun aanval beginnen (Dan. 11:44-45).
<Het tijdperk van de Antichrist – einde>

We vervolgen met Openbaring hoofdstuk 19:

 • (Op. 19:1-2) 1 En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. 2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft.

Halleluja(h) wordt in de Psalmen gebruikt als een lofzang: Looft of prijst de Heer YHWH; redding en heerlijkheid en eer en kracht voor de Heer, onze God.
Het woord Halleluja komt vier keer voor in in het Nieuwe Testament, in Op. 19:1,3,4,6.
En ook in Openbaring is het een loflied, een hymne, nu van een groot koor van stemmen in de hemel. Het loflied wordt gezongen in de tegenwoordigheid van God zelf, als een danklied van vreugde voor de overwinning op de hoer, die de aarde corrumpeerde met haar verdorven financiële hoererij:

NBG51 (Openbaring 18:20) 20 Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht.
(Micha 7:9-10) 9 Ik zal de toorn van de HEERE dragen – want ik heb tegen Hem gezondigd – totdat Hij mijn rechtszaak voert en mij recht verschaft. Hij zal mij uitleiden naar het licht, ik zal Zijn gerechtigheid zien. 10 Mijn vijandin zal dat zien. Schaamte zal haar bedekken die tegen mij zei: Waar is de HEERE, uw God? Mijn ogen zullen op haar neerzien. Nu zal zij worden vertrapt als slijk op straat.

Gods oordelen laten zien dat God rechtvaardig is en getrouw, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld in Zijn wraak. Als vonnis voor het door haar vergoten bloed van Zijn volk:

(Romeinen 12:19) 19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

 • (Op. 19:3) 3 En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid.

En opnieuw zongen de engelen ‘Halleluja’ omdat de gebeurtenis zo glorieus en zo belangrijk was, de uiteindelijke vernietiging van de hoer met de naam ‘het grote Babylon’ op het voorhoofd. Haar rook stijgt eveneens tot in eeuwigheid op, evenals die van de werkelijke grote stad:    (zie: 13. Gods plagen  <de bankiers en de grote stad>)

(Openbaring 18:8-9) 8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. 9 En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien.

Haar rook stijgt eveneens tot in eeuwigheid op, net als die van de Satan aanbidders:

(Openbaring 14:9-11) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.

Dat de rook voor eeuwig opstijgt is een uitdrukking dat de vernietiging voor eeuwig als voorbeeld dient.

 • (Op. 19:4) 4 En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren (levende schepselen) wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja!

Serafs zijn ‘levende schepselen’ met een hoge positie, zoals blijkt uit (Op. 15:7).
De vertaling met ‘dieren’ is beslist verkeerd, zie hiervoor ook: 9. Gods plagen.
De vierentwintig profeten en de vier levende schepselen werpen zich neer en aanbidden God die op de troon zit. Ook zij sluiten zich instemmend en goedkeurend aan (Amen) bij het loflied, door God te loven en te prijzen met het woord ‘Halleluja’.

 • (Op. 19:5) 5 En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten!

Een stem lijkt uit het midden van de troon te komen. Het kan niet de stem van God zelf zijn, want de stem zegt: ‘Loof onze God’. Het is vrijwel zeker de stem van de Zoon van God:

(Hebreeën 8:1) 1 De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo’n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen.
(Openbaring 7:17) 17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Jezus vraagt aan allen, de kleinen en de groten, om God de eer en gehoorzaamheid te schenken die de almachtige Schepper toekomt.

 • NBG51 (Op. 19:6) 6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.

De stem van vele wateren zijn de instemmende engelenstemmen en de donderslagen die volgen zijn een manifestatie van Gods aanwezigheid, van Gods autoriteit. Vooral bij het geven van nieuwe wetten en nieuwe openbaringen zoals in dit geval met de aanvaarding van het rechtmatige koningschap: 

(Openbaring 4:5) 5 En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God.
(Openbaring 8:5) 5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. (zie ook: Op. 11:19 en Op. 16:17-18)

Het is een bevestiging van het Koningschap in Op. 11:16-17, maar waarbij God nu laat weten, dat God Zijn Koningschap officieel en onherroepelijk heeft aangenomen:

(Openbaring 11:16-17) 16 En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 17 en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.

 • (Op. 19:7-9) 7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. 9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

Wie is degene die tot Johannes spreekt in Op. 19:7-9? Het meest waarschijnlijke  is het de engel die in Op. 17:1 wordt genoemd, een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden. De engel die de hele uitleg doet over de hoer en daarna over de bruid.
Maar nu is de officiële verbintenis van de Christus met de 144.000 heiligen, de bruiloft van het Lam, gekomen en de bruid is gekleed in smetteloos blinkend fijn linnen als bevestiging van haar rechtvaardige daden. De bruid, de 144.000 heiligen, zijn door hun rechtvaardigheid, getrouwheid en morele eigenschappen als maagden beschreven. Het zijn – door middel van het bloed van de Christus – de  gekochte eerstelingen uit de mensen:

(Openbaring 14:4) 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.

Al Gods kinderen zijn genodigd  het feestmaal te gebruiken ter ere van de bruiloft van het Lam met ‘de bruid’ (Matt. 22:9):

(Openbaring 7:4) 4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.
Vertaald (Jesaja 61:10) 10 Ik heb grote vreugde in YHWH, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de kledingstukken van redding, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom met een priestertulband, en als een bruid die zich tooit met haar sieraden.

Christus is in deze verbintenis hun echtgenoot en de bruid zijn de inwoners van het Nieuwe Jeruzalem, de heiligen, de rechtvaardige maagden die zich niet besmet hebben met afgoderij:

(Openbaring 21:9-10) 9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

Maar niet alleen de heiligen zullen gezegend zijn, ook een zeer grote menigte Christenen zullen kinderen van de levende God zijn, als nageslacht van Abraham. Want Abrahams beloofde nageslacht zou zo talrijk worden als het zand van de zee (Hebr. 11:12). De grote schare getrouwen zijn waakzaam geweest en zijn geroepen om in de hemel deel te nemen aan het avondmaal van het Lam met zijn bruid (de 144.000 heiligen):

(Mattheüs 25:1-2,10) 1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas…. 10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. 

Jezus heeft toegezegd om zijn bruiloftsgasten te komen bedienen tijdens het bruiloftsmaal wanneer de officiële verbintenis heeft plaatsgevonden:

(Lukas 12: 35-37) 35 Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. 36 En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. 37 Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.

 • (Op. 19:10) 10 En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.

De impuls om de boodschapper te aanbidden, die Johannes zulke ingrijpende visioenen had onthuld, was menselijk. Johannes was volledig overweldigd. Maar de engel verbood Johannes om hem te aanbidden en berispte hem. Alle dienstknechten en engelen van God (met uitzondering van Satan en zijn demonen) verbieden om aanbeden te worden:

(Handelingen 10:25-26) 25 En het gebeurde, toen Petrus naar binnen ging, dat Cornelius hem tegemoetkwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad. 26 Maar Petrus richtte hem op en zei: Sta op, ik ben zelf ook maar een mens.

De woorden ‘aanbid God’ worden door de engel zeer nadrukkelijk uitgesproken.
De engel behoort eveneens tot degenen die het getuigenis van Jezus hebben, zoals al degenen die zich bezighouden met de evangelisatie en degenen die hun leven inrichten naar Jezus getuigenis. Het is de geest of diepere betekenis van de profetie, dat zowel God als de engelen als de apostelen de heiligen en de profeten en de grote schare het getuigenis van Jezus volledig ondersteunen.

De overwinning van de Christus op de Antichrist

 • (Op. 19:11) 11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. 

In Johannes visioen wordt de hemel geopend, en een getrouwe Ruiter op een wit paard verschijnt, om de zuiverheid van de strijd uit te drukken. En in gerechtigheid oordeelt Hij, al Zijn oorlogs- handelingen zijn rechtvaardig. Het is een strijd voor de redding van Zijn discipelen. Het tafereel herinnert aan het eerste zegel van de boekrol dat het Lam opende:

(Openbaring 6:2) 2 En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.

Deze persoon op het witte paard is logischerwijs een afbeelding van Jezus, die lang heeft moeten wachten, tot Hem de kroon wordt gegeven als teken van Koninkrijksmacht:

NBG51 (Hebreeën 10:12-13) 12 deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, 13 voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten.

De hemel is nu dus op een bijzondere manier geopend, het visioen wordt actief vernieuwd.
Satan zal op aarde de oorlog tegen de Christenen opvoeren in zijn grote woede (Op. 12:12).
Onze (mede-)Koning Jezus die de strijd vecht voor Zijn discipelen zal zonder twijfel de legers van Satan overwinnen. Deze grote massale aanval op Jezus discipelen (het lichaam van Christus – 1 Kor. 12:12,27) is, wat Jezus betreft, een aanval op Jezus zelf. Jezus zal de erfgenamen dus met zekerheid beschermen, daaraan hoeven wij nooit te twijfelen.
Jezus zal met ‘het zwaard van Zijn mond’ oorlog voeren:

(Openbaring 2:16) 16 Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.

Het zwaard uit Jezus mond zijn duidelijk oordeelsboodschappen.
De grote oorlog van God zal een oorlog zijn zoals tijdens de 10e plaag in Egypte.
In die tijd gaf God de Joden het bevel het Pascha te eten en de deurposten met het bloed van het lam te bestrijken voor hun bescherming (Ex. 12:13). Gods volk zal gered worden, al degenen die in ‘het boek des levens’ staan geschreven (Op. 3:5). Aan het einde van de finale oorlog (Armageddon) tegen het Lam zal de hemelse opname voltooid zijn (Op. 16:16), de discipelen zullen samen met Jezus overwinnen. Ze zullen allen worden opgenomen in de hemel, maar ieder in zijn volgorde. Wanneer de Zoon des mensen verschijnt in een wolk, dan komt voor ware Christenen de bevrijding:

(Lukas 21:26-28) 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

 • (Op. 19:12) 12 En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.

De ogen als een vuurvlam duidt op het scherpe en zuivere waarnemingsvermogen, om de toestand van de harten te kunnen beoordelen:

(Openbaring 2:18) 18 En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper….

Jezus heeft vele namen: Herder, Verlosser, Middelaar, Zoon van God, Messias, het Woord van God, Vredevorst, enz.
Alle eerstelingen (Jezus als eerste) krijgen bij de hemelopname een nieuwe naam:

(Openbaring 2:17) 17 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.

Na Zijn opstanding is Jezus verhoogd naar de verheerlijkte positie die Hij voorheen had, maar nu met een nog voortreffelijker Naam:

(Filippenzen 2:6,9) 6 Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn….9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,….

Niemand kan de Naam begrijpen, dan de persoon zelf. De nieuwe naam heeft een diepere betekenis, een heilige betekenis naar de hemelse Vader toe.

 • ( Op. 19:13-15) 13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. 14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. 15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.

Jezus is het Woord van God (Johannes 1:1). In dit gedeelte wordt Jezus ‘het Woord van God’ genoemd, omdat de strijd gaat over het verwerpen van het goede nieuws. Jezus heeft zijn bovenkleed (symbolisch) gedoopt in het bloed van de goddelozen, in het bloed van onberouwvolle verstokte zondaars:

(Jesaja 63:2-4) 2 Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en is Uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? 3 Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet. 4 Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen.

Dezelfde symboliek beschrijft ook het treden van de wijnpersbak:

(Joël 3:13) 13 Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot.

De goddelozen zullen beslist sterven. Het tafereel wordt symbolisch voorgesteld als het treden van druiven in de wijnpers, met mensenbloed als sap. Precies zoals druiven worden verpletterd onder de voeten van degenen die in het wijnvat treden. Met geweld zal het rode sap van druiven uit deze wijngaard, uit de goddeloze mensenwereld, worden geperst:

(Openbaring 14:19-20) 19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. 20 En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver.

Eén stadie bedraagt ongeveer 185 meter. 1600 stadiën is dus een zeer grote afstand.
Jezus zal ook het definitieve oordeel uitspreken met ‘het zwaard van zijn mond’:

(Openbaring 2:16) 16 Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.

Symbolisch, met de ijzeren staf of ‘roede van Zijn mond’, zal Jezus het oordeel uitspreken over de goddeloze mensen. De herdersstaf bestond uit een lange, rechte stok met een ronde haak. De staf diende in de eerste plaats als ‘wandelstok’ voor de herder. Daarnaast gebruikte de herder zijn staf o.a. om de schapen bij elkaar te drijven en te weiden (Micha 7:14). Met een tik van de staf werd het vee gecorrigeerd. De stok was voor de roofdieren van de schapen bedoeld, om ze bij de schapen weg te meppen. Hoeden met een ijzeren staf is daarom bedoeld als beeldspraak. Het is een oordeel uitspreken over de heidenvolken:

(Jesaja 11:4) 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.

De legers in de hemel die Jezus volgen op witte paarden zijn gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos, om hun zuiverheid en heiligheid aan te duiden. Op. 19:13-15 is een symbolische voorstelling van zaken, omdat de strijd gaat over het verwerpen van het evangelie. De werkelijke vernietiging van de goddelozen zal gebeuren door vuur, waar we in een volgend artikel nog op terug komen:

(2 Petrus 3:7) 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
(Mattheüs 13:40) 40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld.

De rol met de 7 zegels die alleen het Lam kan openen (zie: 10. Gods plagen <patronen>)
Het vierde blok van het einde loopt van Op. 17:1 – Op. 21:6. In het volgende hoofdstuk, in Op. 20:4-6, staat de opstanding van de eerstelingen of heiligen uit de doden beschreven. Paulus schrijft in zowel (1 Thess. 4:15-17) als in (1 Kor. 15:51-52) dat eerst de doden zullen worden opgewekt in de hemel en pas daarna de levenden worden opgenomen:

(1 Thessalonicenzen 4:15) 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.

Het kunnen dus niet de heiligen zijn als leger op de witte paarden. Het zijn engelenlegers. De dan nog levende heiligen en de grote schare op aarde verduren dan de grote verdrukking.
Jezus zal samen met zijn engelenlegers Zijn discipelen op alle mogelijke manieren helpen en ondersteunen.

 • (Op. 19:16) 16 Er stond op Zijn bovenkleed (van het Lam) en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

Het Lam is Heer van de heren en Koning der koningen, Koning over alle koninkrijken.
Zowel de Vader als de Zoon zullen ieder ‘Koning der koningen en Heer der Heren’ zijn:

(1 Timotheüs 6:15-16) 15 De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien, 16 Hij (YHWH) Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien….
(Openbaring 17:14) 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen…. (tevens Openbaring 19:16)

Wanneer God YHWH als Koning de koninkrijksmacht op Zich heeft genomen, zal Jezus (aangeduid als Mijn Knecht David) tot in eeuwigheid Vorst of onder-Koning blijven:

(Ezechiël 37:25) 25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn.

 • (Op. 19:17-18) 17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, 18 om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.

Johannes zag een engel dicht bij de zon staan, vanwege de zon was alleen een silhouet te onderscheiden.  Het is blijkbaar een andere engel dan degenen die hem eerder hadden bericht. Dit gedeelte heeft veel gemeenschappelijk met wat Ezechiël moest opschrijven:

(Ezechiël 39:17-18) 17 En u, mensenkind, zo zegt de Heere HEERE: Zeg tegen alle soorten vogels en tegen alle dieren van het veld: Verzamel u en kom, kom van rondom bijeen, bij Mijn offer, dat Ik breng, een groot offer voor u op de bergen van Israël, en eet vlees en drink bloed. 18 U zult vlees van helden eten en het bloed van de vorsten van het land drinken: van rammen, lammeren, bokken, jonge stieren, allemaal gemest vee van Basan.

Het is een vervolg van Jezus strijd (op het witte paard) in gerechtigheid, tegen degenen die zich te verzetten tegen de aanvaarding van Zijn goed nieuws. Alle mensen zullen ter verantwoording geroepen worden bij deze wereldomvattende strijd.
God had immers Zijn Woord, de Bijbel, gegeven zodat eenieder zijn leven daar naar kon inrichten. Het hele beeld wat de engel schetst is dat er vanwege Gods gerechtigheid een grote slachting zal plaatsvinden. En dat de dode lichamen van de onberouwvolle vijanden van Christus zullen worden achtergelaten, als een groot (avond-)maal voor de aaseters.

 • (Op. 19:19) 19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.

Voordat de eindstrijd van het Lam met zijn leger getrouwe engelen komt, zullen eerst alle mensen gedwongen worden een gezamenlijk betaalmiddel te accepteren door de Antichrist. Hij zal een merkteken opdringen om te kunnen kopen of verkopen (Op. 13:15-17). Waarom is het zo’n gruwel? Het merkteken in ontvangst nemen is gekoppeld aan ‘het beeld’ aanbidden, afgoderij bedrijven:

(Openbaring 14:9-11) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.  (zie ook Op. 13:15)

Volgens onze studie is aanbidding van het beeld of afbeelding uit (Op. 13:14-17) de aanbidding van Satan. Zie: 5. Aanbidding van het ‘beeld’. Deze grote vervolging en massale aanval op Jezus discipelen – het lichaam van Christus (1 Kor. 12:12,27) – is wat Jezus betreft een aanval op Jezus zelf. De 7e wereldmacht, de VS, zal samen met de NAVO-legers oorlog gaan voeren tegen ‘het Woord van God’, tegen het evangelie. Echter, nu zal de grote eindafrekening komen, het einde van de Antichrist als koning en messias alsook het einde van de andere medeplichtige koningen van de aarde. De koningen, die door de geesten van demonen verzameld zijn voor deze grote strijd (Op. 16:14):

(Jesaja 11:4) 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.

Oorlog voeren met ‘wapens’ tegen de verheerlijkte Jezus en het hemelse leger is letterlijk gezien niet mogelijk. Het is zowel een oorlog met leugenwoorden om de kinderen van God  aan te klagen en te beschuldigen (zie Op. 12:10) als de grote verdrukking van Christenen op aarde (Daniël 12:11-12). Alle discipelen zullen samen met de Christus zegevieren:

Willibr (Openbaring 17:14) 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen; want het lam is de Heer der heren en de koning der koningen, en zij die bij Hem zijn, zijn de geroepenen, de uitverkorenen en de getrouwen.

 • (Op. 19:20) 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

Volgens de Schrift verschijnt in de laatste dagen de valse profeet, de zoon van het verderf:

(2 Tessalonicenzen 2:3-4) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet….

In Openbaring wordt de Antichrist beschreven als de valse profeet in de laatste dagen, het wilde beest met twee horens. Dat blijkt uit de tekenen die hij verricht:

(Openbaring 13:11,13-14) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak….13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. 14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest….
(2 Thessalonicenzen 2:8-9) 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,…   (Zie ook: NIEUWS 2. De valse profeet)

Deze valse profeet wordt afgebeeld met de uitstraling van een onschuldig lam (Messias), maar met het leugenachtige verhaal van de draak (Satan).
Deze kwaadaardige herder, deze herder van niets, zal nu echter vernietigd worden.
Ook Daniël geeft informatie over een andere, kleine horen vanuit een verre toekomst:

(Daniël 7:8) 8 Terwijl ik op de (10) horens bleef letten, zie, een andere, kleine, horen rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Drie presidenten (horens), tegenstanders van een ‘particuliere’ centrale bank werden vermoord; Abraham Lincoln – 1865,  James Garfield – 1881, JF Kennedy – 1963. Hoe weten  we dat ‘die andere kleine horen’ (Dan. 7:8) de Antichrist is van het laatste uur?

(Daniël 7:10-11) 10 Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. 11 Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de hoorn (Antichrist) sprak. Ik keek toe totdat het dier (wereldmacht) gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. (zie ook: Op. 19:20)

In die periode zullen er geruchten komen van machtige landen uit het oosten en uit het noorden en de koning van het noorden (de VS) zal hier van schrikken (Daniël 11:44). Zowel de laatste wereldmacht, de VS, als hun laatste koning, de Antichrist, zullen in het Sieraadland, in Israël, vernietigd worden:

(Daniël 11:45) 45 En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig Sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.

 • (Op. 19:21) 21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.

Alle aanbidders of propaganda-gelovers van de laatste wereldmacht, de VS, met de Antichrist als koning en alle aanbidders of propaganda-gelovers van het ‘levende’ beeld van die wereldmacht en al degenen die het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand hebben ontvangen als identificatie, ze zullen allemaal Gods toorn ondergaan (Op.14:9-11).
Jezus zal met het zwaard van Zijn mond in het bijzijn van het hemelse leger de definitieve veroordeling uitspreken over deze mensen. Alle vogels en roofvogels van de hemel zullen zich (symbolisch) verzadigen met de karkassen van de verslagenen. Alleen Satan met zijn demonen – de bron van al het kwaad – zullen (1000 jaar) worden opgesloten in Tartarus.

In het volgende artikel de opstanding van de doden en het openen van de boeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *