15. Gods plagen voor de onberouwvollen

15. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 20:10) 10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

.                        (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Iedere Christen weet hoe moeilijk het is om zichzelf te beheersen onder onrechtvaardigheid, door niet te zondigen in boos gedrag. Christenen doen veel moeite om hun grote voorbeeld Jezus altijd te volgen. Jezus beheerste Zich toen Hij van onrecht beschuldigd werd. Iedere Christen moet die strijd overwinnen, tegen het natuurlijke gevoel in, om trouw te blijven onder grote beproeving. Want Jezus wist dat Hij veel zou moeten lijden:

(Mattheüs 16:21) 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.

Toen het bewuste moment aanbrak ging Jezus in grote doodsstrijd vurig in gebed:

(Lukas 22:42-44) 42 Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. 43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. 44 En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen.

De beheerste en lijdzame houding van de Mensenzoon wordt wel vergeleken met dat van een zwijgend schaap:

Willibr. (Jesaja 53:7)  7 Hij werd gefolterd en diep vernederd, maar heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat ter slachting geleid wordt. En, zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend.

Toen Jezus werd verdrukt en gekweld, zweeg Jezus:

(Markus 15:3-5) 3 En de overpriesters beschuldigden Hem van veel dingen, maar Hij antwoordde niets. 4 En Pilatus stelde Hem opnieuw een vraag en zei: Antwoordt U niet? Zie, hoeveel zij tegen U getuigen! 5 Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde.

De volmaakte Jezus werd door de Joodse leiders onder de slechte mensen gerekend:

(Jesaja 53:12) 12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood,  onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
(Markus 15:28) 28 En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de misdadigers gerekend.

Zelfs Petrus verloor uit angst zijn beheersing, toen hij werd geïdentificeerd als een discipel van Jezus:

(Mattheüs 26:34,75) 34 Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen….75 En meteen kraaide de haan; en Petrus herinnerde zich het woord van Jezus, Die tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter.

Ga net als Jezus vurig in gebed als kinderen van Satan hun snode plannen tegen Christenen gaan uitvoeren. Hoe deze kinderen van Satan te werk gaan om mensen geestelijk te breken, zie de video: Corona-massapsychose

In het vorige artikel: De bruiloft van het Lam en de overwinning op de Antichrist.

Thema: De opstanding van de doden, de hemelopname en het openen van de boeken.

<Hoe zal de opwekking en opname in de hemel plaatsvinden – begin>
Samengevat;

Vertaalde grondtekst (Openbaring 20:4-5) 4 En ik zag tronen en zij gingen erop zitten en hen werd het de autoriteit gegeven om te oordelen. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis over Jezus en vanwege Gods woord en ik zag degenen die het beest of het beeld van het beest niet aanbeden hadden en die het merkteken op hun voorhoofd of op de hand niet aanvaard hadden. En zij kwamen tot leven en regeerden met de Christus, 1000 jaar. 5 Maar de overigen van de doden kwamen pas tot leven nadat de 1000 jaar waren voltooid. Dit is de eerste opstanding.

De eerstelingen; de 144.000 heiligen en de 24 profeten:
In de grondtekst van Op. 20:4 wordt gesproken over tronen en zij die erop gingen zitten:
1. Christenen die na Jezus hemelvaart geheiligd werden, in de dagen van de apostelen.
2. Christenen die in de laatste dagen verzegeld worden (Op. 7:3-4), maar die het merkteken beslist niet aanvaard hebben.

Heiligen uit de dagen van de apostelen + heiligen uit de laatste dagen, die onthoofd zijn vanwege het evangelie en het woord van God, de doden.  Heiligen uit de laatste dagen, die het beest en het beeld niet aanbeden hebben, de levenden.

(1 Thessalonicenzen 4:16-17) 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Het is de eerste opstanding, de eerste opwekking (van de eerstelingen) uit de doden. Het is een  geheim dat in vervulling gaat, dat binnen de wereldwijde Christelijke gemeente ook heidenen tot de 144.000 zullen behoren, degene die gezalfd worden met Heilige Geest:

(Kolossenzen 1:27) 27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.
(Handelingen 10:45) 45 En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd,….

Zie voor het koninklijk priesterschap: 1 Petrus 2:9, Openbaring 1:6, Psalm 132:11-12.
Tot de eerstelingen behoren de overleden heiligen, de overleden 24 profeten en de nog levende heiligen. Want ook de profeten zijn heiligen, zij zijn de heiligen uit het Oude Testament en ook zij behoren tot Gods zonen:

(2 Petrus 1:21) 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.
(Romeinen 8:14) 14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.

De grote schare, de rechtvaardige overledenen:
Zullen er vele Christenen van de grote schare ‘levend’ door de grote verdrukking komen?

(Lukas 13:23-24) 23 En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, die zalig worden? En Hij zei tegen hen: 24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen….
(Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Het zullen dus geen enorme aantallen van de grote schare zijn, die levend door de grote verdrukking komen. Maar dan staat er iets opmerkelijks in Op. 7:9 :

(Openbaring 7:9) 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.

Johannes ziet een grote menigte, zo groot dat niemand die tellen kon. Volgens onze redenatie is het de tweede groep of tweede opstanding van overleden getrouwe Christenen die opgewekt worden. Bewust gedoopte Christenen, die jaarlijks het gedachtenismaal gevierd hebben. Tijdens de dag van het oordeel zullen de doden in Christus de stem van de Zoon horen (die met vreugde zal klinken) en ze zullen een opstanding ten leven krijgen met een geestelijk lichaam (1 Kor. 15:44), net zoals de nog levende Christenen dat krijgen die uit de grote verdrukking komen. Onderstaande zei Jezus over getrouwe discipelen die jaarlijks het gedachtenismaal gevierd hebben:

(Johannes 6:53-54) 53 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. 54 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Overleden discipelen van Jezus zullen dus zeker zijn van een opstanding ‘ten leven’. Zij zullen wel voor Jezus troon verschijnen, maar hun oordeel zal opwekking in de hemel betekenen en na de 1000 jaar in de hemel beërven ze ‘eeuwig leven’ op de nieuwe aarde:

(Johannes 5:24) 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.
(Johannes 11:25) 25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,…

De grote schare zullen dienaren zijn voor God  in de ‘hemelse’ na’os, in het heilige gedeelte van de hemelse tempel, voor de troon van God (Op. 7:15).
Na de opname in de hemel zal de grote menigte kinderen van God – met palmtakken in hun hand – God dankbaar zijn en het Lam hartstochtelijk begroeten (Op. 7:9-10):

(Daniël 12:3-4) 3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd. 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

Zie hiervoor ook het artikel; Nieuwsbrieven: 6. De opname in de hemel

De ‘overigen’, de onrechtvaardige overledenen:
Niet alleen de rechtvaardigen, echter ‘allen’ in de graven zullen op die dag van het oordeel de stem van de Zoon horen:

(Johannes 5:28-30) 28  Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. 30 Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

In Op. 20:5 (zie het begin) staat – voor een gedeelte – een tussengevoegde zin en die wordt daarom ook wel eens tussen haakjes geplaatst: (Maar de overigen van de doden kwamen pas tot leven nadat de 1000 jaar waren voltooid.)
De overige doden (die in het boek des levens staan) worden niet levend met een ‘geestelijk lichaam’.  Deze geesten in Hades zullen tijdelijk worden ‘gewekt’, en alleen het oordeel zal  worden meegedeeld. Ze mogen na een ‘goed’ oordeel weer verder ‘slapen’ totdat de 1000 jaar zijn voltooid. (Zie voor slapen van de overledenen: 5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2)
Gehenna is de tweede dood, waar in Openbaring over wordt gesproken als de poel van vuur (Op. 19:20, 20:10,14-15, 21:8). Het is een groot verschil met het als ‘hel’ vertaalde woord voor Hades. Gehenna is onomkeerbaar, het is de vernietiging of het uitwissen van de geest.
Voor de geesten met een slecht oordeel is het dan onomkeerbaar afgelopen en deze zullen ophouden te bestaan:

(Openbaring 20:15) 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.
(Johannes 3:17-18) 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. (Zie ook: Matt. 25:31-33,41, Op. 21:8, Matt. 16:27, Joh. 5:28-29, Daniël 12:2, 2 Kor. 5:10, 2 Thess. 2:10-12).

We kunnen er zeker van zijn dat het oordelen in rechtvaardigheid zal gebeuren (Joh. 5:30). Openbaring 5:6 bevestigt, dat dit rechtvaardig oordelen mogelijk is door de zeven Geesten van God, die over de hele aarde uitgezonden zijn:

(Openbaring 5:6) 6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren (levende schepselen) en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.

Na 1000 jaar is voor Gods kinderen in de hemel volmaaktheid bereikt. Ook is na duizend jaar alle leven op aarde opnieuw geschapen en weer in balans. Dan zal het Nieuwe Jeruzalem, de organisatie van Jezus, de profeten, de 144.000 heiligen en de grote menigte neerdalen naar de nieuwe aarde.
De ‘overige van de doden’ met een goed oordeel zullen na 1000 jaar een lichamelijke opstanding ontvangen op de nieuwe aarde, maar zullen hun levenswijze op de nieuwe aarde grondig moeten aanpassen. Zij mogen het Nieuwe Jeruzalem, de verblijfplaats van de hemelse organisatie op aarde (Op. 21:27), slechts onder voorwaarden betreden.
Alleen degenen die geschreven staan in de boekrol des levens van het Lam mogen in het Nieuwe Jeruzalem komen, en alleen zij mogen van de bladeren tot genezing nemen.
Daar, op de nieuwe aarde, met hun tweede kans, is er voor verstokte onberouwvolle goddeloze mensen verder geen redding meer mogelijk. Hun einde zal dan komen door ouderdom, ziekte of vernietiging:

(Openbaring 21:27) 27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.
(Openbaring 22:2,14) 2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken….14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Voor alle getrouwe bewoners van de nieuwe aarde geldt een eeuwige beloning:

(Mattheüs 5:5) 5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
<Hoe zal de opwekking en opname in de hemel plaatsvinden – einde>

We vervolgen met Openbaring hoofdstuk 20:

  • (Op. 20:1-3) 1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. 2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, 3 en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.

Duizend jaar is de periode die gewoonlijk wordt aangeduid als het millennium.
Na de opname van de discipelen in de hemel zal de vijand van God (Satan) voor duizend jaar in de afgrond, inTartarus, opgesloten worden (Op. 20:2).
Tartarus is de plaats (de gevangenis) van de ongehoorzame engelen, een plaats waar ze in diepe duisternis moeten leven, dus totaal zonder Goddelijk licht. Dat gebeurde eveneens tijdens de vloed met de engelen die gezondigd hadden (2 Petrus 2:4).
In deze ‘afgrond’ zal Satan met de demonen voor duizend jaar gebonden of gevangen gehouden worden en dan voor een korte periode weer worden losgelaten (Op. 20:3):

(Romeinen 16:20) 20 En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren.

Jezus heeft alle sleutels of macht ontvangen, ook de sleutel van David, het koninkrijk:

(Openbaring 1:17-18) 17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, 18 en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.
(Openbaring 3:7) 7 En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent….

Jezus had de macht of de sleutel om de demonen in de afgrond te sturen:

(Lukas 8:30-31) 30 Jezus vroeg hem: Wat is uw naam? Hij zei: Legio; want er waren veel demonen in hem gegaan. 31 En zij smeekten Hem dat Hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan.

Met een symbolisch slot en ketting wordt Satan opgesloten.
Alle vijanden van Christus, alle demonen van Satan worden verwijderd.
De Satan was in Jezus dagen op aarde al veroordeeld en uitgeworpen uit Gods engelenorganisatie. Hij was niet meer welkom in de directe nabijheid van Gods troon:

(Johannes 12:31) 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.
(Johannes 16:11) 11 ….omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.
(Johannes 14:30) 30 Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij.

Alleen een engel met buitengewone macht kan Satan opsluiten. De aartsengel Michaël kon met zijn leger de Satan met zijn engelen uit de hemel verwijderen en neerwerpen naar de aarde (Op. 12:7-9). Het is dus waarschijnlijk de Christus die de Satan overwint. De Satan heeft geen macht over het Lam (Joh. 14:30)  en Jezus kan hem opsluiten in Tartarus.

  • (Op. 20:4-5) 4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.

Johannes zat gevangen vanwege het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus:

(Openbaring 1:9) 9 Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus.

De heiligen zitten op tronen, als koningen, en zullen oordelen oftewel rechters zijn:

(1 Korintiërs 6:2-3) 2 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? 3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

In Op. 20:4 staat verder: ‘En ik zag de zielen….’

(1 Korinthe 15:44) 44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.

De ziel:  Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words; Topic: Soul – psuche
De ziel is de levensadem of levenskracht in een persoon of wezen en moet worden gevoed om het functioneren van een wezen in stand te houden. De ziel sterft of levensproces stopt als een persoon overlijdt (Deut. 12:23). In het visioen wordt duidelijk gemaakt dat de hemelse personen een opwekking hebben gehad met een geestelijk lichaam.

Het koningschap van de heiligen in de hemel (Daniël 7:22) heeft ongeveer dezelfde tijdspanne van 1000 jaar , het millennium, als waarin Satan gebonden is. Satan zal iets langer gebonden zijn. Satan zal dan worden vrijgelaten, nog velen misleiden en zal vervolgens worden vernietigd (Op. 20:10).
De kinderen van de hemelse opstanding en opname zullen zijn als de engelen in de hemel:

(Markus 12:25) 25 Want wanneer ze uit de doden opgestaan zullen zijn, trouwen ze niet en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar zijn ze als engelen in de hemelen.

  • (Op. 20:6) 6 Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

Een groep van 144.000 (gezalfd met Heilige Geest) worden volgens de Schrift ‘uitverkoren’ met het voorrecht om met Jezus als koningen en priesters in Gods Koninkrijk te regeren:

(Openbaring 5:10) 10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.

Het Nieuwe Jeruzalem, de 144.000 heiligen samen met Jezus, vormen de koninkrijksregering (het kind dat door God wordt beschermd Op. 12:5), en kunnen nu zonder de dreiging van Satan en zijn engelen hun taak als koningen en priesters gaan vervullen.
En de heiligen zongen een nieuw lied vóór de troon, om hun Vader te danken met hun bevoorrechte taak om hun Vader te dienen in het hemelse koninkrijk (Op. 14:3).
Het zijn deze 144.000 heiligen die de naam van hun Vader op hun voorhoofd geschreven hebben staan, dus met het zegel van God verzegeld zijn:

(Openbaring 7:3-4) 3….Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren:  honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.

Zij die bij de eerste opstanding tot leven worden gewekt, worden daardoor aan de macht van de tweede dood (vernietiging) onttrokken. De heiligen zullen als kostbare edelstenen zijn.
Als maagden bleven ze gescheiden van afgoderij (Op. 14:4). Na 1000 jaar is voor Gods kinderen in de hemel volmaaktheid bereikt. Ook is na duizend jaar alle leven op aarde opnieuw geschapen en weer in zuivere balans (in het volgende artikel hier meer over). Na de 1000 jaar daalt het Nieuwe Jeruzalem (d.w.z. de organisatie) neer uit de hemel. Na de opstanding of opwekking op aarde van ‘de andere doden’ zal de nieuwe tempel worden gebouwd (volgens Exechiëls beschrijving) en komt God bij de mensen wonen en zal God alle tranen uit de ogen wegwissen en de eerste dood van ziekte en ouderdom zoals we die nu kennen zal niet meer zijn (Op. 21:2-4) :

(Jesaja 11:4-9) 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. 5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. 6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

  • (Op. 20:7-8) 7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.

‘De overigen’ hebben een nieuwe kans. Maar na de duizend jaar zal Satan voor een korte periode worden losgelaten en zal hij nog velen misleiden en het zal hem ten dele lukken.
Gog en Magog zijn aanduidingen voor tegenstanders van Gods volk op de nieuwe aarde.
Het gedeelte in Zacharia 12:1-9  is een beschrijving over Satan die zal worden vrijgelaten voor een korte periode. Velen die een tweede kans krijgen zullen de leugenaar Satan geloven en in afgoderij vervallen. Satan zal de vorst Gog en het volk van Magog als een talrijk leger verzamelen (Eze. 38:10-16) voor de oorlog tegen Gods volk, waarna God hen definitief vernietigd in de tweede onherroepelijke dood (Op. 20:9):

(Ezechiël 38:2,11) 2 Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem….11 U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben     (zie ook Ezechiël 39:1-4)

Zie ook: 7. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt  en 9. De visioenen van Ezechiël

Gedurende die oorlog tegen Gods volk zal blijken dat vele personen weer zijn ontaard in goddeloos gedrag. Dan wordt hen de toegang tot het Nieuwe Jeruzalem ontzegd en dus ook de toegang tot de boom des levens (Op.21:27) met hun bladeren tot genezing (Op. 22:2,14). Jesaja 65:20 is helder, wie dan nog een zondaar is, zal op de nieuwe aarde vervloekt zijn.
Er zal eeuwig leven zijn voor Gods volk die eeuwig jong zullen blijven door de bron van leven, die ook de boom des levens van water voorziet:

(Joël 3:18) 18 Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de HEERE ontspringen,
(Zacharia 13:1) 1 Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.
(Openbaring 7:17) 17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. 

  • (Op. 20:9) 9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.

YHWH zal niet meer toestaan dat Zijn volk op de nieuwe aarde wordt aangevallen en zal Zijn volk wonderbaarlijk redden (Zacharia 14:3-5).
In het Kidron-dal (dal van Josafat) op de nieuwe aarde zal God – volgens Joël 3:12 – over zowel de verstokte goddelozen als over Satan rechtspreken. Gedurende deze rechtspraak zal beslist gaan worden dat zowel Satan alsook de vijanden van de kinderen van God, de Satan aanbidders, de tweede dood zullen ontvangen (Op. 20:10,15). Het leger dat Gods kinderen zal achtervolgen door de vallei van de Olijfberg heen, zal door zwavel en vuur uit de hemel worden vernietigd (Op. 20:9). Op dezelfde wijze als destijds de goddeloze steden Sodom en Gomorra werden vernietigd (Gen. 19:24). De afgrijselijke aanblik van de dode goddelozen zal voor Gods volk een eeuwige herinnerings-aanblik vormen:

(Jesaja 66: 18, 23-24) 18 Ik ken hun werken en hun gedachten! De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en Mijn heerlijkheid zien….23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE. 24 En zij zullen de stad uit gaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen Mij in opstand zijn gekomen; want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn.

Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt, betekent een eeuwige straf, de tweede dood. (Voor tweede dood zie: 5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2)

  • (Op. 20:10) 10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Gehenna is onomkeerbaar. Engelen zijn altijd al geesten, spirituele wezens, en kunnen om die reden niet sterven. Alleen door God kunnen engelen vernietigd worden, zoals uiteindelijk Satan. Na deze laatste opstand en aanval zal Satan compleet worden uitgewist en komt de eeuwige vrede:

(Micha 4: 3-5) 3 ….Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. 4 Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken. 5 Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn god, maar wij zullen op weg gaan in de Naam van de HEERE, onze God, voor eeuwig en altijd.
(Zefanja 3:14-15) 3:14 Zing vrolijk, dochter van Sion! Juich, Israël! Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem! 15 De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd. De Koning van Israël, de HEERE, is in uw midden: u zult geen kwaad meer zien.

  • (Op. 20:11-13) 11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. 13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood (Hades) gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.

Er is door God een dag bepaald – de laatste dag – waarin het oordeel in 1 keer wordt afgewikkeld en waarbij de boeken worden geopend:

(Daniël 7:10) 10 Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend.

In Op. 20:12 staat dus dat er ‘meer boeken’ geopend zullen worden, wat betekent dat er op dat moment meer informatie beschikbaar zal komen voor de mate van verheerlijking voor al degenen die ‘leven’ zullen ontvangen. En ook voor belastende informatie voor degenen, die ‘geen leven’ maar de vernietiging zullen ontvangen:

Willibrord (Johannes 5:28-29) 28 Verwondert u niet hierover: er zal een uur komen, waarop allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. 29 Dan zullen zij die het goede deden, eruit tevoorschijn komen tot de opstanding ten leven, maar die het kwade deden tot de opstanding ten oordeel.
(Daniël 12:2) 2 En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.
(Jesaja 26:19-21) 19 Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren. 20 Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. 21 Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.  (Zie hiervoor ook: 4. Toekomst)

Klein en groot, jong en oud, goed en slecht, rijk en arm worden geoordeeld. Hier wordt het advies bekrachtigd waarmee Openbaring begint in de brieven aan de 7 gemeenten. Dat er een beloning zal volgen naar de werken, zoals in Op. 2:7,11,17,26 en Op. 3:5,12,21.
Alles wat de profeten hebben geschreven zal vervuld worden, of zoals Jezus het zei:

(Mattheüs 5:17-18) 17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. 18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

Het beschreven tafereel is, wat er zal gebeuren na Jezus wederkomst als de door God gevolmachtigde Rechter. Alle doden verschijnen voor de op de troon geplaatste Rechter, om het vonnis over alle mensen te gaan uitspreken:

(Johannes 5:22) 22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven,…. (Zie ook Hand. 10:42, 2 Tim. 4:8)

En de zee gaf de doden op die erin waren (Op. 20:13), een ieder die begraven was in de diepten van de zeeën en oceanen. Ook Hades gaf de slapende geesten van de doden op.
Allen zullen op de laatste dag rechtvaardig worden geoordeeld naar hun gedrag.

  • (Op. 20:14-15) 14 En de dood en het rijk van de dood (Hades) werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Allen die op de aarde wonen en de Satanische propaganda uitvoeren en daarmee het beest – de krankzinnige VS als wereldmacht – vereren, ze staan niet in het boek des levens:

(Mattheüs 25:41) 41 Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.

Na Satans vernietiging en van de mensen die het goddeloze zaad van Satan vormen (Matt. 13:36-42), wordt door bemiddeling van Jezus op de nieuwe aarde uiteindelijk de laatste vijand van de mens, de dood, tenietgedaan:

(1Korinthe 15:24-26) 24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.

Het is duidelijk figuurlijke taal, de poel van vuur waarin de Dood wordt geworpen. Het is de tweede dood waar herstel niet mogelijk van is. En dan zal de kracht van het eeuwige vredige koninkrijk  aanbreken voor Gods volk.

Tot slot:

Geen enkele Christen zal eenvoudig door de problemen van de laatste dagen heen kunnen navigeren, daar zal Satan wel voor zorgen:

(1 Petrus 5:8-9) 8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 9 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

In het volgende en laatste artikel in deze reeks, de vernietiging van de oude aarde met al het leven er op en de compleet nieuwe aarde met een nieuwe schepping.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *