16. Gods plagen voor de onberouwvollen

16. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 21:7) 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

.                          (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen worden onder druk gezet door de Farmaceutische en medische wereld, die ze voorheen vertrouwden. Dit geldt ook voor de MainStreamMedia en social media (Big Tech), degenen die de informatiestromen beheren. Maar hoe staat het met de geestelijke leiders? Zijn die volledig te vertrouwen, vertellen die wel de waarheid?

(Mattheüs 7:15) 15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

Pas op voor degenen die met hun theorieën een draai geven aan Gods woord. Die Gods woord krachteloos proberen te maken door hun eigenzinnige praatjes:

(2 Petrus 2:1) 1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.

Er zullen zelfs profeten komen, die machtige imponerende tekenen zullen doen:

(Mattheüs 24:24) 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. (zie ook Markus 13:22)

Christenen, stel uzelf de vraag: Ben ik voorbereid? Ben ik gewapend voor de misleiding?

(1 Johannes 4:1) 1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

Wees wijs en wees geen dwaas (Matt. 25:1-3).  Binnenkort zal de grote valse profeet, de Antichrist, u zeker proberen te misleiden (Op. 16:13).

In het vorige artikel: De opstanding van de doden, de hemelopname en het openen van de boeken.

Thema: De vernietiging met vuur en de nieuwe hemel en aarde.

<Hoe zal de vernietiging met vuur plaatsvinden? – begin>
Wat zal er gebeuren op Gods grote en ontzagwekkende dag?

(Zefanja 1:2-3) 2 Ik zal alles volkomen wegvagen van de aardbodem, spreekt de HEERE. 3 Ik zal mens en dier wegvagen, Ik zal de vogels in de lucht en de vissen in de zee wegvagen en de struikelblokken, samen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen uitroeien van de aardbodem, spreekt de HEERE.

Duidelijke taal in het bovenstaand gedeelte van Zefanja. De kosmische planeet aarde zelf zal blijven functioneren als drager van een ‘nieuwe’ mantel of gewaad. Het enige wat verwisseld of vernieuwd zal worden is de bovenlaag:

(Hebreeën 1:10-12) 10 En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. 11 Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, 12 en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.
(Psalm 102:26-27) 26 U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw handen. 27 Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen.
(Jesaja 34:4) 4 Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als een boekrol, en heel zijn leger zal vallen, zoals bladeren vallen van een wijnstok, en zoals vijgen vallen van een vijgenboom.
(Jesaja 51:6) 6 Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.

Hoe dat veranderen of verwisselen in zijn werk gaat staat geschreven in 2 Petrus, waar staat dat de hemelen en aarde voor het vuur zijn opgespaard tot de dag van het oordeel:

(2 Petrus 3:7,10) 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.….10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

De ‘nieuwe’ aarde zal een compleet nieuwe schepping van leven zijn.
(Zie voor ‘de nieuwe aarde’ ook: 3. Toekomst gedeelte ‘5 Schriftplaatsen over...’)

Als we Jesaja lezen, lijkt het alsof God een vreemde planeet zal gebruiken in de laatste uren, die in een baan in de buurt van de aarde terechtkomt en de aarde aan het wankelen brengt (Zie voor een bruine dwergster ook:14. Mij komt de wraak toe!) :

(Jesaja 13:9-10,13) 9 Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. 10 Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. ….13 Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de HEERE van de legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn.
(Jesaja 24:17-20) 17 Angst, valkuil en strik over u, bewoners van de aarde! 18 En het zal gebeuren dat wie vlucht voor het beangstigende geluid, neervallen zal in de valkuil; en wie opklimt uit het midden van de valkuil, gevangen zal worden in de strik. Want de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven. 19 Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, 20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan.

Mensen op aarde zullen doodsbang zijn voor de toorn van God en van het Lam:

(Lukas 23:30) 30 Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: Val op ons, en tegen de heuvels: Bedek ons.
(Openbaring 6:13-16) 13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. 15 En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam.
(Lukas 21:25-26) 25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

De grote vernietiging van de goddelozen zal in een ogenblik gebeuren:

(Jesaja 29:5-6) 5…In een ogenblik zal het gebeuren, plotseling. 6 Door de HEERE van de legermachten zult u gestraft worden met donder, aardbeving en groot geluid, wervelwind, storm en de vlam van een verterend vuur.
(2 Petrus 3:7) 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
(Mattheüs 13:40) 40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld.

Door welk fenomeen zullen de huidige hemel en aarde voorbijgaan?

Jezus spreekt over het ‘voorbijgaan’ van de hemel en aarde:

(Mattheüs 24:35) 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

Mogelijke zonnestormen in combinatie met een bruine dwergster
Volgens een onderzoek van AGU / Space Weather zijn ‘geomagnetically induced currents’ (GIC’s) superstormen, zonnestormen op basis van de energie van de zon met verwoestende zonnevlammen (super flares). De zon kan abrupt krachtige straling en plasma de ruimte in lanceren. Als zo’n coronale massa-ejectie (ook wel zonnestorm genoemd) de aarde treft, kan dat ernstige gevolgen hebben.
Gigantische zonnevlek vormt ‘ernstig gevaar voor menselijk leven’, waarschuwen wetenschappers

De zon kan naar verwachting elke dag exploderen en de aarde treffen met mogelijk levensbedreigende zonnevlammen.
Zonne-onderzoekers waarschuwen dat een enorme ‘zonnevlek’, die meer dan 6.100 mijl breed is, binnenkort de aarde zal kunnen raken.

Linksonder zonnevlek Ar3055   11-7-2022
  Flares worden geclassificeerd op sterkte,  waarbij  X geldt als de sterkste. Mogelijk zullen zonnestormen in combinatie met een bruine dwergster de flares heviger maken, doordat het aardmagnetisme dan weinig bescherming biedt.

<Hoe zal de vernietiging met vuur plaatsvinden? – eind>

We gaan verder met Openbaring hoofdstuk 21:1-8

 • (Op. 21:1) 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.

Johannes zag in het visioen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nog eenmaal zal de schepping  worden vernieuwd, voor een ‘compleet nieuwe’ hemel en aarde. Als de aarde weer tot rust is gekomen na de vernietiging van de bovenlaag, kan door God het herstel weer worden ingezet van zowel de ‘nieuwe’ aarde als de ‘nieuwe’ hemelen:

(2 Petrus 3:13) 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

In 2 Petrus 3:13 is het gebruikte woord voor ‘nieuwe – kainous’  afgeleid van het Griekse woord ‘kainos’.
Volgens W.E. Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words betekent kainos: ‘nieuw’, als in dat wat ongebruikt is, ‘nieuw’ wat betreft vorm of kwaliteit, vers, ongebruikt, gloednieuw. Zoals ook toegepast op nieuwe wijn in Mattheüs 9:

(Mattheüs 9:17) 17 Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden.

De ‘nieuwe’ aarde zal dus geen gereinigde of opgeknapte aarde zijn, maar een gloednieuwe aarde. De zee, de oude zee, zal verdampen en daarna weer opnieuw gevormd worden op de nieuwe aarde. Ook de hemel en de dampkring zal compleet nieuw gevormd worden.
Na de vernietiging van de bovenlaag van de aarde, komt dus de nieuwe schepping:

(Jesaja 65:17) 17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. (Jes. 66:22)
(Openbaring 21:5) 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar,…

 • (Op. 21:2) 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 

Als de nieuwe schepping gereed is, zal het Nieuwe Jeruzalem (de organisatie met Jezus, de heiligen , de profeten en de grote schare andere Christenen) uit de hemel neerdalen naar de nieuwe aarde (Op. 3:12) :

(Openbaring 21:10) 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

God beloofde al in Jeremia en Ezechiël, dat er een nieuwe stad zou komen, het Nieuwe Jeruzalem, een stad van rechtvaardigheid. En zo zal deze stad worden genoemd: ‘YHWH is onze gerechtigheid’:

(Jeremia 33:14-16) 14 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede woord gestand zal doen dat Ik gesproken heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda. 15 In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. 16 In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.
(Ezechiël 48:35) 35 …….En de naam van de stad zal vanaf die dag zijn: DE HEERE IS DAAR.

De beschreven hemelse stad heeft enorme proporties; 12000 stadiën in de hoogte, breedte en diepte. Eén stadie bedraagt ongeveer 185 meter. 12000 stadiën = +/- 2220 kilometer:

(Openbaring 21:16,19,21) 16 En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk….19 En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd….21 En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas.

Door de extreme afmetingen is het duidelijk dat alleen de organisatie wordt bedoeld die afdaalt. De symbolische hemelse stad (kubus) heeft al de naam die de stad op de nieuwe aarde zal krijgen. Alleen de stadsbewoners van het Nieuwe Jeruzalem, de organisatie van Jezus, de heiligen, de grote schare en de 24 profeten zullen dus na 1000 jaar afdalen naar de nieuwe aarde.

 • (Op. 21:3-4) 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Dan komt er een luide aankondiging uit de hemel, dat de tent van God bij de mensen is:

(Ezechiël 37:27) 27 Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn.
(Ezechiël 43:7) 7 en Hij zei tegen mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten….

‘De tent van God’ kan niets anders betekenen als Gods tabernakel of huis.
Mogelijk zal er op de nieuwe aarde opnieuw een tijdelijke tent worden gemaakt.

Tabernakel zoals door God doorgegeven aan Mozes

Israël maakte bij de berg Sinaï in de woestijn een verplaatsbare tent (of tabernakel) voor God (Ex. 25:1-9). In de tent stond de ark van het verbond met de twee cherubs erop.  (Ex. 25:20).

In tegenstelling tot de Levitische priesters blijft Jezus onze Hogepriester tot in eeuwigheid:

(Hebreeën 7:23-26) 23 En zij zijn wel in groten getale priester geworden (de Levieten), omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven, 24 maar Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op anderen overgaat. 25 Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. 26 Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven.

Op de nieuwe aarde zal een replica van de hemelse tempel gebouwd worden door de Spruit:

(Hebreeën 8:5) 5 Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel.  Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is.
(Zacharia 6: 12-13) 12 en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE (YHWH) bouwen. 13 Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij (Jezus) zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.

Jezus zal als Koning/Hogepriester in de nieuwe tempel een nauwe band hebben met Zijn Vader. Wanneer de organisatie van het Nieuwe Jeruzalem op de aarde is neergedaald zal God de stad verlichten:

(Openbaring 21:23) 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

De nieuwe tempel volgens Ezechiël.

.

Het nieuwe Jeruzalem zal het centrum worden van aanbidding:

(Jeremia 3:17) 17 In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heiden volken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achternagaan.
(Openbaring 22:3) 3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen….

God zal alle tranen afwissen en de dood zal er niet meer zijn:

(Jesaja 25:8-9) 8 Hij (de HEERE van de legermachten) zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken. 9 Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.
(Openbaring 7:17) 17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

En in dat nieuwe paradijs, op de nieuwe aarde, zal de natuurlijke dood, pijn en ouderdom niet meer zijn:

(1 Korinthe 15:54-55) 54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. 55 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?
(Hosea 13:14) 14 Ik zal hen verlossen uit de macht van het graf. Ik zal hen vrijkopen uit de dood. Dood, waar zijn uw pestziekten? Graf, waar is uw verderf? Berouw verbergt zich voor Mijn ogen!

Er zal niets meer zijn om de mensen te kwellen, maar het tegenovergestelde zal gebeuren.
Want de vroegere dingen zoals rouwen, jammeren of pijn zijn opgehouden te bestaan:

(Jesaja 35:10) 10 Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten.
(Jesaja 65:18-19) 18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. 19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw.

 • (Op. 21:5) 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

Degene die op de troon zit, hoogstwaarschijnlijk Jezus (zie ook Op. 21:6), zegt tegen Johannes dat de hele schepping van leven ‘nieuw gemaakt’ wordt en dat deze woorden de waarheid zijn en betrouwbaar zijn.
Want God (YHWH) zal de levende schepping compleet vernieuwen:  (Zie:  3. Toekomst )
De Zoon van God, de Woordvoerder, heeft de huidige gehele schepping in samenspraak met Zijn Vader geschapen. Jezus zal hoogstwaarschijnlijk opnieuw de uitvoerder zijn:

(Johannes 1:3,10) 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is…10 Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.
(Efeze 3:9) 9 en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus,
(Kolossenzen 1:16) 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. (zie ook Hebr. 1:2)

Nooit zal worden toegestaan dat de beloofde nieuwe schepping weer vernietigd wordt.
Christenen zullen eeuwig kunnen genieten van die nieuwe schepping, want tot in eeuwigheid mogen ze op de nieuwe aarde wonen (Joh. 6:40,47), met Jezus als (onder-)Koning (Lukas 19:38). Want dan wordt het einddoel bereikt, dat God de rechtmatige Koning is over alle mensen op de nieuwe aarde:

(1 Korinthe 15:24-26) 24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.
(Zacharia 14:9) 9 De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.

 • (Op. 21:6) 6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.

Het is geschied! Zoals ook geschreven bij de voltooiing van de toorn van God in Op. 16:17 , hier weer opnieuw in Op. 21:6 wanneer de nieuwe aarde en nieuwe hemel in gebruik worden genomen. Het Lam zal iedere getrouwe Christen van het water des levens geven:

(Johannes 4:13-14) 13 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, 14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

Het Lam is hier de Alfa en de Omega, het begin van de schepping en het eeuwige einde:

(Openbaring 2:8,19) 8 En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood is geweest en weer levend is geworden….19 Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. (zie ook Op. 22:13)
(Openbaring 1:8,11,17) 8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige….11 die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea…..17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste,

Maar ook God YHWH zelf is de eerste en de laatste. God is zonder begin en zonder einde:

(Jesaja 41:4) 4 Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij Die de generaties riep vanaf het begin! Ik, de HEERE , Die de Eerste ben, en bij de laatsten ben Ik Dezelfde.
(Jesaja 44:6) 6 Zo zegt de HEERE , de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.
(Jesaja 48:12) 12 Luister naar Mij, Jakob, Israël, Mijn geroepene: Ik ben Dezelfde, Ik ben de Eerste, ook ben Ik de Laatste.

Op de nieuwe aarde zal de beloofde bron van levend water uit de tempel stromen:

(Zach. 14:6-8) 6 Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. 7 Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. 8 Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: ’s zomers en ’s winters zal het plaatsvinden.
(Ezechiël 47:1-2,12) 1 Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. 2 Vervolgens bracht Hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water.… 12 En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing.
(Openbaring 22:1,2) 1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.
(Joël 3:17-18) 17 Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. 18 Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de HEERE ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen. (Zie ook Op. 2:7, 7:17, 21:6)

In al deze profetieën stroomt het water uit de tempelbron aan de oostzijde de tempel uit.
Het dal van Sittim wordt ook wel het Acaciadal genoemd. Het dal lag aan de overzijde van de Jordaan, tegenover Jericho.

(Openbaring 22:17) 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.

 • (Op. 21:7) 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

Wat zal de overwinnaars ten deel vallen, wat zal hun erfenis zijn?

(Hebreeën 8:10) 10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
(Mattheüs 5:5) 5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
(Openbaring 2:7) 7 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.

Wees een erfgenaam van God door Gods kind te worden, om voor eeuwig en altijd bij God te wonen:

(Romeinen 8:17) 17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

 • (Op. 21:8) 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

In het Nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde zal geen plaats meer zijn voor slechte mensen en goddelozen, ze zullen buiten de stad moeten verblijven:

(Openbaring 22:15) 15 Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.

Wanneer de overige doden opgewekt worden voor hun 2e kans, zullen al degenen die ontuchtig en slecht gedrag hebben geen toegang hebben tot het levende water  en de boom des levens (Op. 22:1,2,14). Daar, van toegang tot het Nieuwe Jeruzalem buitengesloten, is er geen redding meer mogelijk, hun einde zal komen, het is de tweede onherroepelijke dood. Een groot deel van de ongelovigen, degenen die van goede wil zijn, zullen zich echter willen veranderen:

(Jesaja 2:2-3) 2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heiden volken ernaartoe zullen stromen. 3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.
(Zefanja 3: 9) 9 Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te dienen.

Tot slot:

Voor Christenen is het heel helder waarom God de wereld destijds vernietigd heeft door een zondvloed en waarom God vuur en zwavel heeft laten regenen op de steden Sodom en Gomorra. Zoals in de dagen van Noach, toen engelen hun plek verlieten en betrekkingen hadden met de vrouwen van de mensen en de geweldenaars geboren werden (Gen. 6:2,4). Of de mannen van Sodom, die gemeenschap wilden met de twee (mannelijke) engelen (Gen. 19:4-5). Het is nu, in onze dagen, niet anders.
Massaal worden levende foetussen geaborteerd. Wisselende seksuele partners in ongehuwde relaties is algemeen. En ook niet te vergeten de omvangrijke porno-industrie.
Mannelijk uitziende transseksuele vrouwen met baarden die in verwachting zijn. Verwijfde kerels, drag-queens, die kleine kinderen boekjes voorlezen. Verdorven geseksualiseerd onderwijs, door kinderen op jonge leeftijd te perverteren en door het aanmoedigen van geslachtsverandering. De bagatellisering van pedofielen die kinderen over willen halen.
De massa van de mensen hebben dus ook in onze dagen, door hun gedrag laten zien dat zij van hun Schepper en Gods maatstaven niets meer willen weten (Lukas 17:26-30).

De Schrift geeft aan dat wie het merkteken accepteert en het beeld aanbid (de propaganda gelooft) een kwaadaardige en schadelijke zweer zal ontvangen (Op. 16:2). Is dat misschien de vaccinatieschade voor de propaganda van de zoveelste pandemie de aankomende tijd?
Alle onwelgevallige informatie – zoals Christelijke artikelen – wordt binnenkort gecensureerd. Dan weet u ook waar de machthebbers bang voor zijn. Want Gods woord geeft wél hoop. Blijf ondanks verdrukking verbonden met uw Schepper en met Gods  Zoon:

(1 Thesalonicenzen 5:2-3) 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

EINDE van deze serie over het openen van de boekrol met de 7 zegels.

2 antwoorden op “16. Gods plagen voor de onberouwvollen”

 1. Goedemorgen,

  Ik weet werkelijk niet hoe ik hier ben beland, maar wat een werk heeft u hierin gestoken. Prachtig! Ik ben erg blij dat ik deze site gevonden heb. Hier ga ik tijd voor nemen. Mijn dank is groot. Zelf ben ik ook christen, maar ik merk dat ik het erg moeilijk vind in de huidige wereld zoals deze nu is.

  Vriendelijke, groet Bianca

  1. Hallo Bianca,

   Het is voor ons hartverwarmend om deze reactie te mogen ontvangen. Reacties geven ons informatie of we het goed doen en nemen onze twijfel weg. Het beste voor een reeds gedoopte Christen is om te beginnen met de artikel serie Daniël, dan Het boekje van Johannes, Jesaja, Zacharia en daarna Gods plagen. Wij (doJC) blijven zoveel mogelijk anoniem om dit werk zolang mogelijk te kunnen doen. Gods zegen in deze tijden, doJC.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *