18. Verdere aanvulling; de zeven geesten van God

18. Verdere aanvulling; de zeven geesten van God.pdf

(Openbaring 1:4) 4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die ‘voor’ (enopion) Zijn troon zijn,….
.                        (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
In het vorige artikel over de zeven geesten van God was de slotconclusie dat de zeven geesten van God serafs zijn, die door God uitgezonden worden over heel de aarde om ons te beschermen (Op. 5:6). De serafs kunnen zich verplaatsen met de snelheid van de bliksem (Eze. 1:14), en zijn van voren en van achteren volledig bedekt met ogen (Op. 4:6,8).  Ze beschermen ons en brengen verslag uit van wat ze hebben gezien.

Thema: De Serafs zijn de zeven geesten of zeven ogen van God en ook van het Lam

De ogen van God; korte samenvatting uit het vorige artikel

God is Geest en heeft een geestelijk lichaam:

(1 Korinthe 15:44) 44 …. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.

Mensen zijn geschapen naar Gods beeld (Gen. 1:26).
Aangezien de ogen van de Heer alle zaken waarnemen, is God overal van op de hoogte:

(Spreuken 15:3) 3 De ogen van de HEERE zijn op elke plaats: ze slaan slechte en goede mensen gade.

Hoe kunnen Gods ogen overal aanwezig zijn?
De Schrift spreekt in dit verband over de 7 ogen van God:

(Zacharia 4:10) 10….Die zeven zijn de ogen van de HEERE, die over heel de aarde trekken.

Daarlangs zijn er vier serafs voor Gods transport vanuit de vaste woonplaats (2 Kron. 6:39) :

(Ezechiël 1:18) 18 Wat hun velgen betreft: die waren hoog en die waren vreeswekkend. Verder zaten hun velgen rondom vol ogen, bij alle vier.
(Ezechiël 10:12) 12 Hun hele lichaam dan, hun rug, hun handen, hun vleugels, en de wielen zaten rondom vol ogen. Alle vier hadden zij hun wielen. (zie ook Op. 4:6)

Zacharia spreekt echter over de zeven, die de ogen zijn van de Heer, niet de vier:

(Zacharia 3:9) 9 Want zie, wat betreft de steen die Ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn.
(Zacharia 4:10) 10 Want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die zeven blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubbabel? Die zeven zijn de ogen van de HEERE,

Omdat Zacharia spreekt over de zeven ogen van de HEER, is het logisch dat er twee groepen serafs zijn:

  1. De vier serafs voor Gods transport die een persoonlijke relatie hebben met de speciale wielen (Eze. 4:20).
  2. De zeven serafs als ‘ogen van God’ voor de bescherming van Gods kinderen.

Deze laatste zeven serafs zien er, net als de eerdere vier serafs, uit als vurige fakkels:

(Openbaring 4:5) 5 En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God.
(Ezechiël 1:13) 13 Wat de gedaante van de (vier levende wezens) betreft: hun uiterlijk was als brandende kolen in het vuur, als het uiterlijk van fakkels.

In Openbaring worden deze 2 groepen serafs dan ook afzonderlijk genoemd, alhoewel beide groepen als vurige fakkels zijn.  Zoals hierboven in Op. 4:5 gesproken wordt over de zeven geesten van God voor de troon en in Op. 4:6  over de vier levende schepselen voor de troon:

(Openbaring 4:6) 6 En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren (levende schepselen), vol ogen van voren en van achteren.

De menora als symboliek om dag en nacht Gods kinderen te beschermen

De menora was prachtig versierd met bloemkelken en knoppen van amandelbloesems:

(Exodus 25:31) 31 U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden, zijn schacht en zijn armen; zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems moeten er één geheel mee vormen.

(Exodus 27:20-21) 20 Ú moet de Israëlieten gebieden dat zij zuivere olie, uit gestoten olijven, voor u meenemen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden. 21 In de tent van ontmoeting, aan de buitenkant van het voorhangsel dat tegenover de getuigenis is, moeten Aäron en zijn zonen die verzorgen, van de avond tot de ochtend, voor het aangezicht van de HEERE. Dit is voor de Israëlieten een eeuwige verordening, al hun generaties door.
(Leviticus 24:2-3) 2 Gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie, uit gestoten olijven, naar u toe brengen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden. 3 Aäron moet die voor het aangezicht van de HEERE voortdurend verzorgen, van de avond tot de volgende morgen, aan de buitenkant van het voorhangsel van de getuigenis in de tent van ontmoeting. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door.
(2 Kronieken 13:11) 11….Zij zorgen voor het uitgestalde brood op de reine tafel, en voor de gouden kandelaar en zijn lampen, om die elke avond aan te steken.

Het Hebreeuwse woord dat gewoonlijk wordt vertaald als ‘voortdurend’ is tā·mîḏ. Wanneer dit woord wordt gebruikt, betekent het niet ‘gedurende de hele tijd’, maar het betekent ‘continuïteit’.
De menora moest dus branden van de avond tot de morgen, iedere nacht opnieuw. Elke avond ontstaken de priesters de met olie gevulde lampen en elke ochtend werden ze gedoofd en gereinigd.

Symboliek van de gouden kandelaar
De 7 armige kandelaar was gemaakt van kostbaar goud, met de kenmerken van bloeiende amandeltakken. De gouden kandelaar, gemaakt in de vorm van een amandelboom, staat voor Gods levensreddende kracht. De amandelknoppen, die in de vroege lente bloeien, zijn een verwijzing naar de Spruit als Koning en Hogepriester op de nieuwe aarde. Zoals ook Aärons staf, een stuk amandelhout, die op wonderbaarlijke wijze bloeide.
God had hem als hogepriester gekozen. (Num. 17:8). Die staf werd, evenals wat manna en de stenen tafelen, in de ark van het verbond gelegd. (Hebr. 9:4).
Samengevat symboliseert de menora het waken van de Herder over Gods kinderen, zowel overdag met daglicht, als s’nachts met het licht van de kandelaar. De menora stond in het heilige gedeelte van de tabernakel, terwijl de ark van het verbond gescheiden in het allerheiligste deel stond:

(Hebreeën 9:2) 2 Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd.

Zacharia; de bouw van de 2e tempel en de verwijzing naar de tempel op de nieuwe aarde

De profeet Zacharia was een priester en tijdgenoot van de profeet Haggaï:

(Haggaï 1:1) 1 De profeten Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren;….

(Zie hiervoor ook: 1. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt)
Na de verovering van Babylon door Kores (Cyrus II de Grote) van Perzië vaardigde de koning in het eerste regeringsjaar een decreet uit om de tempel in Jeruzalem te laten herbouwen:

(Jesaja 44:24, 28) 24 Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, Uw Formeerder van de moederschoot af:….28 Die over Kores zegt: Hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn welbehagen volbrengen, door tegen Jeruzalem te zeggen: Word gebouwd, en tegen de tempel: Word gegrondvest.(Zie ook Ezra 1:1-4)

Het schietlood in de hand van Zerubbabel was het begin van de 2e tempel:

(Zacharia 4:10) 10 Want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die zeven blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubbabel? Die zeven zijn de ogen van de HEERE, die over heel de aarde trekken.

De zeven serafs waren blij toen Zerubbabel een aanvang maakte om de 2e tempel te herbouwen.

Zacharia; de verwijzing naar de tempel op de nieuwe aarde

Maar Zacharia schrijft niet alleen over de herbouw van de 2e tempel door Zerubbabel:

(Zacharia 6:12-13) 12 en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. 13 Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.

De tempel op de nieuwe aarde zal het uiteindelijke doel zijn. Gods huis tot in eeuwigheid.

De steen met zeven ogen, toen de bouw van de 2e tempel net was begonnen

In de visioenen van Zacharia lopen diverse verhaallijnen door elkaar, van de tempel op de nieuwe aarde, de Spruit of Jezus als Koning op de nieuwe aarde, en zoals we verderop zullen zien, de twee getuigen profetie uit Openbaring. Nu eerst de steen met zeven ogen die voor de hogepriester Jozua neergelegd wordt in Zacharia’s dagen:

(Zacharia 3:8-10) 8 Luister toch, hogepriester Jozua, u en uw vrienden die vóór u zitten – zij zijn immers een wonderteken – want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen. 9 Want zie, wat betreft de steen die Ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Zie, Ik zal er Zijn gravering in aanbrengen, spreekt de HEERE van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. 10 Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom.

Deze steen met zeven ogen is eveneens een symbool voor de zeven serafs van God. Niet  alleen gedurende de bouw van de 2e tempel, maar ook gedurende de bouw van de tempel op de nieuwe aarde, waar de Spruit de Vredevorst zal zijn. Maar de 2e tempel van Zerubbabel en Jozua had niet de luister die velen hadden verwacht (Haggaï 2:3-5). Velen huilden over de 2e tempel, Gods huis:

(Ezra 3:12) 12 Maar velen van de priesters en de Levieten en de familiehoofden, namelijk de ouderen die het eerste huis op zijn fundering gezien hadden, huilden met luide stem toen zij dit huis voor hun ogen zagen, terwijl vele anderen met gejuich en met blijdschap hun stem verhieven.

Deze tempel zou slechts een tijdelijke tempel vormen, als voorloper van de ware tempel op de nieuwe aarde. De tempel die de Spruit op de nieuwe aarde zal bouwen.
God verzekert hen dat de tempel op de nieuwe aarde die luister zeer zeker wel zal krijgen:

(Haggaï 2:10) 10 De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE van de legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE van de legermachten.

Dan, op de nieuwe aarde (Zach. 3:9), als God bij de mensen woont, zullen de bewoners in liefde onder elkaar mogen leven met ieder zijn eigen vruchtbomen.

Jezus heeft de 7 geesten in Zijn hand , oftewel de macht over de 7 serafs of ogen van God

Engelen worden ook wel (morgen-)sterren genoemd:

(Job 38:6-7) 6 Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, 7 toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?
(Jesaja 14:12) 12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad!
(Openbaring 22:16) 16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

Jezus spreekt over ‘zeven engelen’ die ieder toegewijd zijn aan iedere afzonderlijke gemeente:

(Openbaring 1:16, 20) 16 En Hij (Jezus) had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht….20 Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten.

Dan spreekt de Schrift in Openbaring over iets opmerkelijks, over 7 geesten en over 7 sterren:

(Openbaring 3:1) 1 En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven Geesten van God heeft en de zeven sterren: Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood.

In Op. 3:1 spreekt Jezus dus óók over Zijn macht over de zeven geesten van God, de 7 serafs. De genoemde zeven kandelaren (zie hierboven Op. 1:20) symboliseren  per kandelaar de unieke bescherming voor iedere gemeente afzonderlijk. Wanneer de gemeente ontrouw wordt, zal de bescherming worden weggenomen:

(Openbaring 2:5) 5 Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.

Dat Jezus de macht heeft over de zeven geesten van God, blijkt ook uit Op. 5:6 :

(Openbaring 5:6) 6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren (levende schepselen) en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.

De diepere betekenis van het getal ‘zeven’ bij het Lam, is volmaaktheid in macht en inzicht.

Jezus als rechtvaardige rechter van de mensheid

Zoals hierboven beschreven in Op. 5:6 wordt bevestigd dat het rechtvaardig oordelen door Jezus mogelijk is, door de zeven Geesten van God die over de hele aarde uitgezonden zijn.
Maar er zijn nog meer Schriftplaatsen die dit ondersteunen:

(Openbaring 20:15) 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.
(Johannes 5:30) 30 Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.
(Jesaja 11:1-3) 1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. 3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen.

Jezus zal zich volledig laten leiden door het boek des levens en de overige boeken die worden geopend:

(Openbaring 20:11-12) 11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens….

Dat het Lam Gods rechtvaardig zal oordelen staat ook geschreven in Zacharia 3:9 :

(Zacharia 3:8-9) 8….want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen. 9 Want zie, wat betreft de steen die Ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Zie, Ik zal er Zijn gravering in aanbrengen, spreekt de HEERE van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen.

God YHWH zal hoogstwaarschijnlijk het boek des levens vullen:

(Openbaring 22:19) 19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.

Wie de overige boeken vult, wordt niet beschreven. Maar de zeven geesten of ogen van God zullen hier ongetwijfeld een grote rol in hebben.

Het vijfde visioen van Zacharia: De buitengewone symbolische menora

(Zacharia 4:1-3) 1 De Engel Die met mij sprak, kwam terug en wekte mij, zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. 2 Hij zei tegen mij: Wat ziet u? Daarop zei ik: Ik zie, en zie, een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop zeven bijbehorende lampen met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen, die daarboven zitten, 3 met twee olijfbomen ernaast, een aan de rechterkant van het olievaatje en een aan de linkerkant ervan.

Deze symbolische menora had zeven ongebruikelijke toevoerbuisjes. De menora in Gods tempel, de lamp van God (1 Sam. 3:2-4), had geen toevoerpijpen, maar reservoirs die door de priesters met olie werden gevuld. Gods Heilige Geest zou volgens de engel bewerkstelligen dat de tempel door Zerubbabel kon worden herbouwd (Zach 4:6). Zacharia vroeg tevens naar de betekenis van de twee olijfbomen:

(Zacharia 4:9, 11-14) 9 De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft….11 Daarna antwoordde ik en zei tegen Hem: Wat betekenen die twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? 12 En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen Hem: Wat betekenen die twee olijftakken die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen? 13 Toen sprak Hij tot mij: Weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei: Nee, mijn Heere. 14 Daarop zei Hij: Dat zijn de twee gezalfden, die bij de Heere van heel de aarde staan.

Olie symboliseert de gave van de Heilige Geest. Waar kwam de olie vandaan? Van de twee olijfbomen en hun olijftakken. Het continu branden van deze menora symboliseert ook, dat de serafs dag en nacht druk bezig zijn met hun taken en geen rust hebben (Op. 4:8).
Dit was dus de boodschap voor Zerubbabel en zijn volk dat Gods Heilige Geest de gaven zou geven die ze nodig hadden. De twee gezalfden uit Zach. 4:14 zijn de twee getuigen uit het boek Op. 11:1-11. Gezalfden zijn degenen die met olie gezalfd zijn:

(1 Samuel 10:1) 1 10Toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, kuste hem en zei: Is het niet zo, dat de HEERE u tot een vorst over Zijn eigendom gezalfd heeft?
(Psalm 89:21) 21 Ik heb David, Mijn dienaar, gevonden; met Mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd.

De twee gezalfden worden in Op. 11:4 met twee kandelaars vergeleken en met twee olijfbomen:

(Openbaring 11:4) 4 Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan.

Met de twee gezalfden die voor de Heer van heel de aarde staan; worden volgens ons onderzoek Mozes en Elia bedoeld als de gezalfde profeten (Zie: 3. De twee getuigen).
Het is hun speciale rol in de hemel van de twee gezalfden, de twee olijfbomen met de olijftakken, waardoor de 7 serafs met olie gevoed of aangestuurd worden (Zach. 11-14).  Zoals de Christus de zeven ogen van God ter beschikking heeft (Op. 5:6), zo zullen de twee heilige profeten dat eveneens tijdelijk hebben gedurende de twee getuigen profetie. Deze profetie in de voetsporen van Jezus evangelisatie, zal binnenkort plaatsvinden. (Zie ook: 4. Gods plagen voor de onberouwvollen). Op basis van hun tijdelijk beschikking of macht over de serafs,  worden deze twee gezalfden beschreven als de twee kandelaars van bescherming (Op. 11:4).

Tot slot:

God heeft vanaf het begin van de schepping voorzien in de bescherming van zijn volk door de zeven geesten of ogen van God, serafs, die zich als de bliksem (Eze. 1:14) kunnen verplaatsen. Maar het voormalige volk van God wilde de Zoon van God niet accepteren:

(Mattheüs 23:37) 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!

Met het verwerpen van de Zoon werd voor hen de kandelaar van bescherming weggenomen (Op. 2:5). Blijf als Christen altijd trouw aan God YHWH en aan Zijn Zoon Jezus, en de zeven serafs zullen eeuwig voor u werkzaam zijn om u te beschermen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *