19. Het geheim van de wetteloosheid

19. Het geheim van de wetteloosheid.pdf

Betere vertaling (2 Thessalonicenzen 2:7-8) 7 Want het geheim van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er degene die het nu momenteel bedwingt totdat hij uit het midden komt om het te zijn. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden….

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Als in de wereld de onrechtvaardigheid, die voor Christenen walgelijk is, normaal begint te worden. Als Satanisme en pedofilie door de media en filmstudio’s als  opwindend worden gezien. Als onze jonge kinderen geperverteerd worden met de aanbidding van Satan onder het mom van een kinderfilm: Disney’s ‘Little Demon’ normaliseert satanisme en pedofilie voor de massa . Bewust georganiseerd en opgezet om onze jonge kinderen te misleiden en te breken.

Thema: Satans kinderen en het geheim van de wetteloosheid

Waarom zouden openbare scholen toestaan dat dragqueens op scholen boekjes voorlezen aan kleine kinderen? Waarom moet onze jeugd zoveel mogelijk ‘regenboog-onderwijs’ ontvangen en aangemoedigd over geslachtsverandering na te denken? Waarom wordt het volk wereldwijd experimentele toxische injecties opgedrongen, aanbevolen als ‘gezonde levensstijl’?, wetende dat dit tegen de code van Neurenberg is en dat het door God gegeven immuunsysteem hiermee wordt verwoest? Waarom kijken de instanties  schijnbaar steeds de andere kant op als pedofilie wordt gebagatelliseerd? Het is het werk van goddeloze kinderen die Satan in zijn macht heeft. Het is Satans addergebroed (Matt. 23:33).

Het geheim van de wetteloosheid ontrafeld

Het geheim van de wetteloosheid gaat beslist niet alleen over de komst van de Antichrist alleen, het gaat over hoe Satan met zijn gedachtegoed te werk gaat. Door de infiltratie in scholen, in de regeringen, in de overheidsinstanties, in ons geldsysteem, in de filmindustrie, in justitie, in de medische wereld, in de kinderbeschermingsdiensten, zelfs infiltratie binnen de politie en binnen het leger. In alle instanties wordt door hun beleid ‘propaganda’ van Satan uitgevoerd. Oorlogshitsen in plaats van vredestichten. Het is dan ook een werkelijke oorlog tegen de kinderen van God met hun schijnheilige toneelstukjes in het openbaar. Een oorlogssituatie van het ergste soort, een psychologische oorlog met veel menselijk leed.
Zie de video: VN verklaart complottheoretici ‘staatsvijand nr. 1’
Ondertiteling aanzetten: (rechtsonderaan drukken op de button ondertiteling; daarna op de button instellingen = tandwiel, op engels klikken, vervolgens op automatisch vertalen klikken en scrollen naar nederlands)

Als Christenen worden we afgeleid met verzonnen problemen en misleid en bedrogen door veel politieke leiders, die  veelal aangesloten zijn bij het WorldEconomicForum en bij de vrijmetselarij. Ministers behoren echter dienaren te zijn van het volk. Deze lieden liegen over onze gezondheid, onze energievoorziening, ons voedsel, ons water en over veel meer verwoestingen binnen ons bestaan, zoals chemtrails.
Chemtrails zijn de onnatuurlijke vliegtuigstrepen in de lucht, die langer dan enkele minuten zichtbaar blijven. De kinderen van Satan verschuilen zich nergens meer voor.
Hieronder een alarmerend artikel van James Marvin Herndon en Mark Whiteside :
Topgeofysicus en regeringsarts beschuldigen het wereldwijde geo-engineeringprogramma van het opzettelijk instorten van de biosfeer van de aarde

In de conclusie van het artikel stellen de auteurs: ‘Vernevelde koolvliegasdeeltjes (afval van kolencentrales) zijn niet alleen verantwoordelijk voor de vernietiging van ozon in de stratosfeer, dat het oppervlakteleven beschermt tegen dodelijke ultraviolette straling van de zon, maar voor schade aan de gezondheid van mens en milieu, inclusief neurodegeneratieve ziekten, copd en luchtwegaandoeningen, longkanker en hart- en vaatziekten.

(Openbaring 11:18) 18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

Om ‘het geheim van de wetteloosheid’ beter te kunnen begrijpen gaan we de 2e brief van Paulus aan de gemeente in Thessaloniki, 2 Thess. hoofdstuk 2, vers voor vers behandelen.

2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2

  • (2 Thess. 2:1-2) 1 En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.

Berichten van verdrukking kunnen ons even laten twijfelen, maar we worden nooit wanhopig:

(2 Korinthe 4:8) 8 Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld;

Zelfs onder grote druk wachten we geduldig op de komst van de Christus:

(Daniël 11:34-35) 34 Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen. 35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.

Christenen worden geholpen maar ook gelouterd in de eindtijd. Ze moeten hun loyaliteit bewijzen, dat ze in volledige vrijheid voor YHWH en Zijn Zoon kiezen. Medechristenen, die struikelblokken opwerpen, zullen een beproeving vormen:

(Romeinen 16:17) 17 En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af.

  • (2 Thess. 2:3-4) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

In latere tijden zullen sommige Christenen afvallig worden door gewetenloze leugenaars:

(1 Timotheüs 4:1-2) 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.

Met de huidige afval – in onze dagen – zal ook de Antichrist spoedig verschijnen.
De Antichrist, de zoon van het verderf, zal hoogstwaarschijnlijk verschijnen wanneer de 7e  wereldmacht financieel weer zal worden hersteld nadat deze wereldmacht (de VS) eerst onderuit is gegaan (zie voor het herstel van de 7e wereldmacht: 5. Het boekje van Johannes):

(Openbaring 13:14) 14 En het (het beest met 2 horens – de Antichrist) misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest (de 7e wereld macht). En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest (de 7e wereld macht) dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.

Na het herstel zal de Antichrist als koning een Nieuwe Wereld Orde initiëren, door de controle van alle mensen en middelen via een kleine groep rijken te centraliseren. Met het confisqueren van alle eigendom en gebruikmaking van surveillancetechnologieën, vrijheidsbeperkingen en vaccinatiepaspoorten zoals die nu in China uitgeprobeerd worden.
De Antichrist, de kleine horen of koning, heeft een mond vol grootspraak en godslastering:

(Daniël 7:8) 8 ….in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.
(Daniël 7:25) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken….
(Openbaring 13:11) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak (als Satan).

Hij doet zich voor als Messias (als Lam – Op. 13:11) en wordt als God vereerd (2Thess. 2:4).
De Antichrist of valse profeet wordt geïdentificeerd met het getal 666 :

(Openbaring 13:18) 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

In de gehele Schrift komt dit getal 666 nogmaals voor in 1 Koningen 10:14-15 (en in het vrijwel identieke gedeelte in 2 Kronieken 9:13-14). Het betrof 666 talent goud wat jaarlijks bestemd was voor Salomo. De mens met het getal 666 is een persoon (of 2 personen) die een grote rijkdom en zeer veel middelen ter beschikking heeft (hebben) of ondersteund worden met zeer veel middelen door een kleine groep exorbitant rijken.

De private centrale banken
De private centrale banken hebben wereldwijd een autonome status afgedwongen.
De (Joodse) satanistische Frankisten hebben in onze dagen helaas de hele financiële wereld in hun greep. De twee machtigste groepen met nauwe banden met het Frankisme zijn; de Rockefellers met hun investerings-maatschappijen, de VN en de farmacie, en de Rothschilds met hun investerings-maatschappijen, het geldsysteem en de centrale banken. De werkwijze van beiden is te vergelijken met die van de maffia, met chantage en met omkoping.
Voor Frankisten, zie Jacob Frank: 2. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan

Beleggingsmaatschappijen BlackRock en Vanguard
BlackRock en Vanguard zijn zeer grote beleggingsmaatschappijen die Big Pharma en de MSM bezitten. Ze vormen een monopolie en bezitten zo ongeveer alle belangrijke bedrijven op het gebied van financiën, gezondheid, media en militaire industrie volgens ‘The Expose’. Vanguard zelf is weer de grootste aandeelhouder van BlackRock. Veel van de allerrijkste families, koningshuizen en religieuze organisaties ter wereld kunnen worden gekoppeld aan Vanguard. De belanghebbenden achter Blackrock en Vanguard zijn het, die de wereld echt  besturen en presidenten en premiers benoemen. Zij zijn het die over de wereldorde beslissen.

De Antichrist heeft support van de allerrijksten en kan een constructie zijn met een schaduwkoning, omdat het beest (de Antichrist) twee hoorns heeft (Op.13:11).  Op dezelfde wijze zoals – volgens Newspuch – president Biden nu door oud-president Obama wordt gesouffleerd. Hoorns betekenen in de Schrift ‘koningen of machten’. In Daniël 8 (zie hieronder) wordt er ineens een verband gelegd met de tijd van het einde wanneer de Christelijke afval compleet is, en wordt er gesproken over een meedogenloze koning (de Antichrist) die zich dan openbaart. Die zal zich verheffen (vers 25) en zal tegen de Koning der Koningen (YHWH) opstaan (2 Thess. 2:4) en zal Christenen vervolgen:

(Daniël 8:17, 23-25) 17 …. Toen zei hij tegen mij: Begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde….23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk. 25 Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden.

Hij is net als Satan een tegenstander van God, en verheft zich boven al wat God genoemd wordt. Hij wil Gods schepping veranderen, knoeien met genetisch materiaal. De mensen herscheppen naar zijn denkbeelden (transhumanisme). Hij zal zich verheffen en als koning en als God in de geheel nieuwe tempel gaan zitten op de berg Moria. Er is sinds 70 n.Chr., na de verwoesting van de 2e tempel door de Romeinen, geen Joodse tempel meer gebouwd op de tempelberg in Jeruzalem. Deze nieuw tempel is al in voorbereiding om gebouwd te worden. Zie hiervoor ook: 5. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld
Getrouwe Christenen zullen ‘deze persoon’ herkennen als de Antichrist van het laatste uur.
Want het kenmerk is het verheffen boven God YHWH, het verheffen boven onze Schepper:

(Daniël 11:36-37) 36 Die koning (de Antichrist) zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren. 37….Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken.

Onder invloed van Satan zal de Antichrist er geen enkel probleem hebben om onwillige, onproductieve of arme mensen massaal te laten sterven en vooral Christenen te offeren of te onthoofden vanwege het getuigenis over Jezus en om het Woord van God (Op. 20:4).
In Daniël hfdstk 11 beschrijft Daniël (opnieuw) de verachtelijke koning, de Antichrist:

NBG51 (Daniël 11:21-23) 21 En in zijn plaats zal een veracht man (Antichrist) opstaan, wie men de waardigheid niet had toegedacht; onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het koningschap door slinkse streken; 22 alles overstromende strijdkrachten zullen voor zijn aangezicht weggespoeld en vernietigd worden, ja, ook een vorst van het verbond. 23 En wanneer men met hem een verbond heeft aangegaan, zal hij bedrog plegen; zo zal hij omhoog komen en sterk worden, met weinig volk.

Hij zal met bedrog (Dan. 8:25) de verkiezingen winnen en het koningschap grijpen door gekonkel (Dan. 11:21). Chaos zal er komen binnen de 7e en laatste wereldmacht, de VS. Door de interne strijd mogelijk zelfs burgeroorlog die dan gevolgd zal worden door een martial law, een staat van beleg. De staat van beleg is het opleggen van directe militaire controle.

  • (2 Thess. 2:5-6) 5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? 6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.

Opvallend is dat Paulus schrijft dat ze wel weten wat hem tegenhoud omdat hij hen, toen hij nog bij hen was, daarover heeft onderwezen. De Christelijke gemeenschappen wereldwijd houden hem tegen, totdat de grote afval komt. Dan brengt Satan zijn helper in positie. Wij weten echter allang dat het niet alleen gaat over de Antichrist alleen, maar dat de Satanische heerschappij geopenbaard zal worden. Doordat Michaël en zijn engelen oorlog tegen de draak en zijn engelen zullen voeren zal hun verblijfplaats in de hemel niet meer gevonden worden, en zal op de aarde een wrede vervolging uitbreken (Op. 12:7-12).

  • Betere vertaling (2 Thess. 2:7) 7 Want het geheim van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er degene die het nu momenteel bedwingt totdat hij uit het midden komt om het te zijn.

Eerst nog een korte beschouwing van het vaak matig vertaalde 2 Thessalonicenzen 2:7.
Er is niet een ander persoon die de Antichrist weerhoudt. Dat bedwingt hij helemaal zelf, totdat Satan het de juiste tijd of gelegenheid vindt dat hij in het openbaar op moet treden.
(Voor ‘Betere vertaling’, zie: 1. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld)

  • (2 Thess. 2:8-9) 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,

In de laatste dagen zal dus deze leugenaar verschijnen, de Antichrist of valse profeet:

(1 Johannes 2:22) 22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Hieraan zal de valse profeet dus eveneens te herkennen zijn, hij zal zich voordoen als een weldoener maar hij zal zowel de Vader als de Zoon loochenen.
In Openbaring wordt de Antichrist beschreven als de valse profeet in de laatste dagen, het wilde beest met twee horens. Dat blijkt uit de tekenen die hij verricht:

(Openbaring 13:11,13-14) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak….13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. 14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest….
(Openbaring 19:20) 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had….

In de dagen van de apostelen is het tijdperk van de antichristen of tegenstanders van de Christus begonnen. Binnenkort zal dus de wetteloze geopenbaard worden, DE antichrist of valse profeet:

(1 Johannes 2:18) 18 Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is.

Deze valse profeet zal – volgens ons onderzoek – zijn activiteiten en tekenen tot uitdrukking brengen in de stad Babylon de Grote, een stad die uiteindelijk vernietigd zal worden. De beschreven stad is volgens ons onderzoek de nieuwe stad van Saoedi-Arabië, NEOM.
(Zie voor NEOM: 4. Aanbidding van het ‘beeld’)
De stad die vol is van afgodische verheffing boven onze Schepper door het onderzoek in gentherapie, genomica, stamcelonderzoek, nanobiologie en bio-engineering.
Wanneer de Antichrist komt, zal dat met kracht en groot vertoon zijn (2 Thess. 2:9).

  • (2 Thess. 2:10) 10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.

Omdat de valse profeet de grote misleider zal zijn, is het belangrijk enkele tactieken te belichten, die met leugens en misleiding te maken hebben.
We moeten immers voorbereid zijn op de valse profeet die, indien mogelijk, zelfs de uitverkorenen zal proberen te misleiden (Markus 13:21-23).
Want net als de Duivel zal de valse profeet leugens mengen met waarheid, om de leugens acceptabel en aannemelijk te maken.

De grote leugen en propaganda
De Grote Leugen (Duits: Große Lüge) is een propagandatechniek. De term werd bedacht door Adolf Hitler en hij noemde het in zijn boek ‘Mein_Kampf’ een zo kolossale leugen dat niemand zou kunnen geloven dat iemand de waarheid zulk grof geweld aan zou kunnen doen.
Joseph Goebbels, propagandaminister onder Hitler, heeft ‘De Grote Leugen’ verder uitgewerkt: ‘Als je een leugen verteld die groot genoeg is en blijft herhalen, zullen mensen het uiteindelijk geloven. De leugen kan alleen maar worden volgehouden zolang de staat de bevolking kan afschermen van de gevolgen van de leugen. Het wordt dus van vitaal belang voor de Staat, om al haar bevoegdheden te gebruiken om afwijkende meningen te onderdrukken, want de waarheid is de doodsvijand van de leugen en dus bij uitbreiding ervan is de waarheid de grootste vijand van de staat’.
Opmerkelijk is dat de grote leugen door de staat kan worden toegepast, door de eigen leiders.
Goebbels ontwierp een systeem van sterk gecentraliseerde berichtgeving en controleerde de pers op een strakke manier. Stukje bij beetje wist hij het geestelijk leven en gedachtengoed aan een strenge censuur te onderwerpen. Goebbels en zijn ministerie voorkwamen niet alleen dat bepaalde ongewenste berichten in de media verschenen, ze dwongen de Duitse pers ook om op grote schaal propagandistische artikelen op te nemen. Propaganda is een vorm van communicatie waarbij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtegoed te winnen, door het bewust verspreiden van eenzijdige en/of verzonnen informatie. Hetzelfde gebeurt nu opnieuw.

Choqueren en de leugen inprenten
Methode: Shock and Awe;    Shock  = choqueren      Awe =  ontzag inboezemen
Shock and awe is een term voor een militaire strategie die gebaseerd is op het bereiken van een snelle dominantie over een tegenstander door vanaf het begin een overweldigende aanval in te zetten. Deze militaire strategie kwam in het nieuws tijdens de oorlog tegen Irak in 2003 wegens vermeende massavernietigingswapens.
De bedoeling van deze militaire strategie is, om de vijand te verlammen en zijn wil te vernietigen om terug te vechten. Als verdoofd de strijd op te geven.
Deze militaire doctrine ‘Shock and Awe’ is met een aanpassing ook te gebruiken voor andere toepassingen, toepassingen zoals tegen het eigen volk, om met grof geweld een ongelooflijke schokkende gebeurtenis te starten. Zoals destijds het filmpje, waar Chinese bewoners spontaan dood neervielen op straat door een ‘virus’. De toeschouwers raken verdoofd en kunnen het een en ander niet meer plaatsen of relativeren. De leugen is zo ingeprent en kan eindeloos herhaald worden. Dat zal ook bij de  komst van de Antichrist als de messias gebeuren:

(Johannes 5:43) 43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

Veel jongeren zijn gaan geloven dat Satan een verzinsel is en niet bestaat en willen niets meer  weten van Gods woord. U als ouder bemerkt dat bij uw kind en ondanks waarschuwingen en smekingen is het mogelijk dat uw kind niet wil wijken. En u begrijpt dat het een pad is naar zijn eigen verderf. Ouders worden er intens verdrietig van en liggen er wakker van.
Maar niet alleen u, ook God is degene die hier intens verdriet van heeft (2 Thess. 2:10).

  • (2 Thess. 2:11-12) 11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, 12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. 

God zal alle mensen – die de waarheid niet aan willen nemen – een krachtige dwaling zenden, zodat ze een sterk geloof in de leugens en propaganda van de Antichrist zullen hebben en deze verderfelijke leefwijze willen toepassen. De Schrift spreekt over deze mensen, die verloren gaan, als ‘meer liefhebbers van hun pleziertjes dan liefhebbers van God’:

(2 Timotheüs 3:1-4) 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, 4 verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.

Allen die geen geloof stellen zullen zonder meer geoordeeld worden. En afvalligen zullen eerst echt berouw moeten tonen willen ze nog gered kunnen worden:

(Judas 1:4, 13) 4 Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen…. 13 Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen, dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt.

  • (2 Thess. 2:13-15) 13 Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. 14 Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen. 15 Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. 

Paulus doet in zijn brief een oproep aan ons, om standvastig te blijven. God zal niet ingrijpen voordat Zijn kinderen gewaarschuwd zijn:

(Amos 3:7) 7 Voorzeker, de Heere HEERE (de Heer YHWH) doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

  • (2 Thess. 2:16-17) 16 En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, 17 moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken.

God YHWH zal altijd voor bescherming zorgen, alhoewel degenen die deze ontsnappingsweg nemen als uitgestotenen worden beschouwd. Als minderwaardig, als gehaat. Die ‘weg’ kan alleen gevonden wanneer u een onkreukbaar geloof in uw Schepper en Zijn Zoon blijft houden. Want daaraan vasthouden zal u door alle moeilijkheden heen slepen:

(1 Korinthe 10:13) 13 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

Tot slot:

Satanisme is een religie voor de goddelozen.
Hieronder een alarmerend artikel van Leo Hohmann:
Biden tekent uitvoerend bevel om de transhumanistische hel los te laten op Amerika en de wereld

Abortus, pedofilie, wisselende seksuele partners, LGBTQ agenda. De kinderen van Satan  proberen door propaganda iedereen op hun lijn te brengen en ze haten Christenen.
Veel Christenen merkten in eerste instantie niet eens de sluipende aanval.
In feite heeft deze krankzinnige genocidale religie zich over de hele wereld verspreid.
Satans kinderen hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om ons tegen onze eigen kinderen te verdelen (Luk. 12:53) en hebben hun Satanische rituelen publiekelijk vertoond:
Birmingham UK 2022, Satanisch rituele inwijding Nieuwe Wereld Orde
De openingsceremonie van ’s werelds grootste tunnel was een bizar occult ritueel

Wat ze vertonen en uitdragen wordt niet als ‘dwalend’ bestempeld, maar als ‘normaal’.
De kinderen van Satan rekenen echter geheel buiten hun Schepper:

(Jesaja 5:20) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *