1. Als die dagen niet ingekort werden

1. Als die dagen niet ingekort werden.pdf

(Mattheüs 24:8,22) 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën….22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Christenen vormen wereldwijd het licht van de wereld (Mattheüs 5:14).
Veel personen, die zich Christen noemen, zitten echter gevangen in Babylonische afgoderij:

(Jeremia 50:1-2) 1 Het woord dat de HEERE gesproken heeft tegen Babel, tegen het land van de Chaldeeën, door de dienst van de profeet Jeremia: 2 Verkondig onder de heidenvolken, laat het horen, hef een banier omhoog, laat het horen, verberg het niet, zeg: Babel is ingenomen, Bel staat beschaamd, Merodach is verpletterd. Zijn afgoden staan beschaamd, zijn stinkgoden zijn verpletterd.
(Jesaja 13:19-20) 19 Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. 20 Niemand zal er verblijven, nooit meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen….

Als volledig afgerichte slaven die blind de WorldEconomicForum-politici en de gekochte media volgen. Ze kiezen partij in oorlogsretoriek en geloven de propaganda van de wereld en doen alles wat de huidige wereldmacht, de VS, van hen verlangt. Die geen onderzoek doen naar het WEF en de VN met hun Sustainable Development Goals (SDG’s – duurzame ontwikkelingsdoelen), die leiden tot een CentraleBankDigitalCurrency betalingssysteem. Een betalingssysteem dat gecombineerd wordt met een sociaal punten systeem. Mensen verliezen met dit controlemechanisme, door deze globale feodalistische / communistische wereldorde al hun vrijheid. De keuze is daarom hierin wel of niet te geloven, de  polarisatie of tweedeling in de samenleving wordt hiermee helder. Ze aanbidden echter hiermee wel het beest en staan daarom niet opgeschreven in het boek des levens (Op. 13:1-8).

Getrouwe Christenen, die geen deel van deze wereld zijn, worden vreselijk onder druk gezet met de huidige injectierondes. Deze injecties zullen hoogstwaarschijnlijk blijven doorgaan. Het is een onderdeel van de verdrukkingen in de laatste dagen. Als Jezus niet vervroegd terugkomt zal er geen Christen overblijven om gered te worden (Matt. 24:22).

Thema: Het begin van de weeën

Bij het openen van het 2e zegel in Openbaring wordt de vrede van de aarde weggenomen, met als gevolg oorlogen (Op. 6:3-4). Daarop volgen hongersnoden (Op. 6:5-6) en veel doden (Op. 6:7-8).
We gaan in dit artikel beginnen met wat Jezus precies zei over het begin van de weeën.
Wat de voorzegging van de verwoesting van de tempel in Jeruzalem betreft, zie hiervoor Jezus uitleg in: 7. De beloofde Messias.  Waar we in dit artikel mee verdergaan is wat Jezus hieraan toevoegde in Mattheüs hfdstk 24, als het begin van de weeën:

  • (Matt. 24:4) 4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.

(Efeze 5:6) 6 Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid.

  • (Matt. 24:5) 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

(Lukas 21:8)  8 En Hij zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en: De tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna….
(Johannes 5:43) 43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

  • (Matt. 24:6) 6  U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

Één van de 7 wereldmachten, de laatste wereldmacht de VS, raakt in de laatste dagen als dodelijk gewond. Dat dit beest alleen de laatste of 7e wereldmacht de VS kan zijn, blijkt uit  Op. 13:12. Daar staat dat de Antichrist (die sprak als Satan) de macht uitoefent voor de ogen van het beest met de 7 koppen, die van de dodelijke wond genezen was. De Antichrist is nu nog niet officieel gepresenteerd, maar nadat de kop dodelijk gewond is, zal de Antichrist (dus binnenkort) worden gepresenteerd. De VS zal dus – als 7e  wereldmacht – dodelijk gewond raken, maar daarna weer herstellen:

(Openbaring 13:12) 12 En het (beest met 2 hoorns, de Antichrist) oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.

In 4. Gods plagen voor de onberouwvollen schreven we al dat de paarden van de ruiters van ziekte, dood en hongersnood nu vol in galop zijn (lees hiervoor ook Openbaring hfdstk 6).
Als Gods beschreven plagen een aanvang nemen, wordt na het openen van het tweede zegel door het Lam een ruiter op een rood paard beschreven, die de macht krijgt om de vrede van de aarde weg te nemen:

(Openbaring 6:4) 4 En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.

Want Satan – als vorst of heerser van deze wereld (Joh. 12:31, 14:30) – zal oorlog brengen:

(Daniël 9:26) 26….Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn,
(Lukas 21:9) 9 En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde.

  • (Matt. 24:7) 7  Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

(Lukas 21:10-11) 10 Toen zei Hij tegen hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; 11 en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten….

Nu het wereldvoedselprogramma van de VN aankondigt dat er wereldwijd zo’n 270 miljoen mensen verhongeren, komen de werkelijke doelen van de Joodse NWO, de feodale communistische technocratie, in beeld. Bewust voedseltekorten laten ontstaan.
Honger is het veroorzaken van grote pijn aan de bevolking. Honger creëren is satanisch. Het is de perverse lust beleven door het pijnigen en kwellen van medemensen.

Om terug te komen op ‘besmettelijke ziekten’ in Matt. 24:7 en Luk. 21:11; De Herziene Statenvertaling en andere vertalingen schrijven inderdaad over ‘besmettelijke ziekten’.
Maar wordt dat werkelijk in de Schrift bedoeld dat er besmettelijke ziekten zullen zijn?

De Textus Receptus is de eerste beschikbare Griekse tekst van het Nieuwe Testament die door middel van de boekdrukpers verspreid werd. Handgeschreven manuscripten voor de uitgave van de tekst werden verzameld door de Nederlandse monnik Desiderius Erasmus. Erasmus publiceerde de eerste van de 5 edities van het Nieuwe Testament in 1516. De koine-Griekse fungeerden als uitgangspunt voor de King James Version in het Engels en de Statenvertaling (1637) in het Nederlands. De Byzantijnse tekst maakt ongeveer 80% van het totaal aantal manuscripten van het Nieuwe Testament uit. Daarom wordt dit teksttype ook wel ‘de meerderheidstekst’ genoemd. De meeste Byzantijnse handschriften uit deze groep manuscripten zijn tussen de negende en vijftiende eeuw afgeschreven door kopiisten en vertonen onderling slechts weinig verschillen. Byzantium was de hoofdstad van het Oost-Romeinse rijk en werd later door keizer Constantijn de Grote omgedoopt tot Constantinopel. De stad lag strategisch aan de Bosporus als toegang tot de Zwarte Zee. Het kopiëren van Byzantijnse handschriften in het Griekse Byzantium (nu Istanboel, Turkije) ging nog heel lang door.

Statenvertaling (Mattheüs 24:7) 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

Statenvertaling (Lukas 21:11) 11 En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentien; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden.

Strong’s Concordance – 3061 – loimoi – pestilences/plagues

Het is dus niet het vaak vertaalde ‘besmettelijke ziektes’ waar Jezus in Mattheüs 24:7 en Lukas 21:11 over sprak. Jezus sprak over ‘pestilenties’ of ‘plagen’.

De zwarte dood, de verwoestende pandemie, was van 1347 tot 1352. Wereldwijd maakte de pest  ongeveer 75 tot 100 miljoen dodelijke slachtoffers. Algemeen wordt bevestigd dat de zwarte dood of pest het gevolg was van infectie met de bacterie ‘Yersinia pestis’ door knaagdieren zoals ratten die vlooien in hun vacht meebrachten die de pestbacterie droegen.

De aardbewoners kunnen volgens Jezus weten wanneer de eerste weeën beginnen:

  • (Matt. 24:8) 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

De eerste weeën zijn begonnen en worden steeds heviger zoals bij de geboorte van een kind:

Het begin van de weeën van de symbolische vrouw worden door de hele schepping gevoeld, zowel in de hemel als op aarde.

De twee getuigen profetie zal zonder twijfel binnenkort zijn vervulling krijgen (Openbaring 11:1-14).
Veel ongelovige mensen zullen uitgeput raken, zullen compleet doordraaien van wat er allemaal  gebeurt en zullen dood willen (Op. 9:6). Dat is het grote verschil met Christenen. Die weten wat er komt en hebben een rotsvast geloof en rotsvaste hoop in de beloofde eeuwige toekomst (Zie hiervoor ook: 5. Toekomst):

.

(Romeinen 8:19-21) 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. 20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. 

1e zegel – Het Lam opent de boekrol, de Persoon op het witte paard wordt een kroon                                     gegeven om te overwinnen.
2e zegel – de vrede van de aarde is weggenomen, met als gevolg oorlogen.
3e zegel – voedseltekorten
4e zegel – dood door zwaard, honger, dood, wilde beesten op 4e deel van aarde (Op. 6:8)

De tijd van grote wereldwijde onlusten staat vlak voor de deur.
Satans plan is om de hele sociale, economische en religieuze structuur van de wereld te veranderen.
De nasleep van de corona campagne zal een ongekende humanitaire ramp veroorzaken.
De bedoeling is om met nieuwe transhumane technologie over iedere persoon totale controle te hebben en de mensen als slaven te onderwerpen om uiteindelijk hem (Satan) te aanbidden.

De weeën van de symbolische hemelse vrouw hebben een relatie met de weeën op aarde.
Nu, na al die jaren, is de vrouw hoogzwanger en beginnen plotseling de eerste weeën.
Deze eerste weeën zijn standaard de aankondiging van de hevige weeën en de geboorte die binnenkort zal volgen. Om een beter beeld te krijgen van de  pestilentiën of plagen zullen we op dit onderwerp dieper ingaan.

Zijn er in onze dagen pestilentiën of plagen?

De kiemtheorie versus de terreintheorie:

Antoine Bechamp (1816-1908)         Louis Pasteur (1822-1895)

Pasteur verdedigde de kiemtheorie dat elke ziekte wordt veroorzaakt door micro-organismen die  afkomstig zijn van buiten het levende organisme. Met de kiemtheorie is het de bedoeling dat iedere ziektekiem gedood moet worden.
De westerse medische wereld werkt tot aan de dag van vandaag volgens deze theorie en gebruikt hiervoor medicijnen zoals antibiotica en vaccinaties.

Bechamp zag ziekte als van een interne oorsprong. De terreintheorie is afkomstig van Claude Bernhard (1813-1878) en verder uitgewerkt door Antoine Bechamp. Als het interne terrein of lichaam zwak is of uit balans, kunnen natuurlijke ziekteverwekkende micro-organismen (waar we altijd mee in aanraking komen) je ziek maken omdat ze zwakke delen aantreffen. Volgens de terreintheorie kan een goede immuniteit door een leefstijl met gezond voedsel, voldoende beweging, weinig stress en weinig (hoogfrekwente) straling u beschermen tegen micro-organismen.

We kunnen hieraan toevoegen om liefde in uw hart te houden, zelfs voor uw vijanden en zoveel mogelijk te genieten van de prachtige schepping. Liefde in uw hart voor uw vijanden wil  zeggen om verdraagzaam te blijven, maar op uw hoede wanneer er geen welgemeende excuses komen.

Het uitgebreide onderzoek in de afgelopen jaren van Dr. Robert O. Young bevestigt het onderzoek van Dr. Antoine Bechamp dat ziektekiemen geen enkele ziekte veroorzaken, maar dat het wel de symptomen zijn van cellulaire afbraak door ons eigen immuunsysteem. Het lichaam ruimt de afgebroken cellen met exosomen als afvalverwijderingssysteem zelf op.
Virologie komt hiermee als wetenschap zwaar onder druk te staan, als onechte wetenschap.

De Ierse Prof. Dolores Cahill met een graad in moleculaire genetica van Trinity College Dublin en een doctoraat in immunologie en biotechnologie van Dublin City University zei over de injecties: ‘Vaccins’ zijn menselijke pesticiden.

Wat is DNA?

In een lichaam bevinden zich ongeveer 40 miljard cellen. Iedere cel bevat DNA. Het DNA-molecuul ziet eruit als een dubbele helix. De treden van de trap vormen de vier basen A(denine), T(hymine), C(ytocine) en G(uanine). De volgorde in de treden vormen een code door de letters af te lezen. Een cel is te omschrijven als een kleine fabriek. Een reeks aminozuren vormt een eiwit. De eiwitten lezen het DNA. De code om een eiwit te maken, wordt een gen genoemd. Deze genen bevinden zich in een chromosoom. Een gen is een stukje DNA. Chromosomen zijn dus vele stukjes aaeengeregen DNA. Een menselijke cel (met uitzondering van geslachtscellen) heeft 23 paar chromosomen, dus 46 chromosomen in totaal.

.

.

DNA double helix

.

.

.

Wat is een chromosoom:

Video: Wat is een chromosoom.

.

.

.

.

.

Stapsgewijs Inzoomen in een  Chromosoom.

.

.

.

.

Wat zit er in de Covid injecties?

Video Ricardo Delgado: Wat zit er in de Covid injecties

Langs de grafeenoxide zit er in de injecties magnetische hydrogel in een nano-lipide-omhullling (LNP). Magnetische hydrogels kunnen virussen, bacteriën, genetisch gemodificeerde parasieten, toxines en biosynthetische organismen in het menselijk lichaam produceren.
De spike-eiwitsequenties worden samengesteld en in de lipide nanodeeltjes (LNP’s) geladen. De LNP nanodeeltjes zijn op zich al zeer toxisch. De ‘spike-eiwitten’ zijn messengerRNA gebaseerd.

Volgens dr. Mark Trozzi veranderen de injecties de menselijke cel activiteit omdat ze genetisch worden gehackt. Ze geven cellen de instructie om op grote schaal het meest giftige onderdeel van het coronavirus te produceren: het spike-eiwit. Dit eiwit vergiftigt weefsels in ons lichaam die rijk zijn aan ACE2-receptoren, legt de arts uit. Daarnaast zorgt het ervoor dat het hele immuunsysteem verwoest wordt.
Ook de New England Journal of Medicine (NEJM) publiceerde het verontrustende artikel dat binnen de eerste paar maanden na de covid 19-injectie, het immuunsysteem van een persoon zodanig verslechtert dat het een negatieve immuniteit ontwikkelt.
Immuunsysteem verslechtert na injecties

Volgens de gerespecteerde professor Sucharit Bhakdi worden deze spike-eiwitten gevonden  in de kleine bloedvaten van hersenen en hartspier, waardoor deze verstopt raken en de cellen afsterven.

De PCR-test was en is een handig middel om mensen bang te krijgen en te houden met volstrekt ondeugdelijke meetresultaten, door de sterke amplificatie (of uitvergroting door multiplicatie).
Kary Mullis, de uitvinder van de PCR-technologie, heeft duidelijk aangegeven dat de test niet geschikt is voor diagnostiek, dus om te testen of iemand besmet of ziek is.

De injecties bevatten ook malaria parasieten

Dr. Young is een senior wetenschappelijk onderzoeker en geeft overweldigend bewijs van ongekende parasitaire plagen bij mensen, die hij in zijn hele carrière niet heeft gezien. Hij heeft verklaard dat parasieten nu verschijnen in 90% van het bloed van zowel gevaccineerde- als niet-gevaccineerde personen over de hele wereld.

Rode bloedcellen geïnfecteerd met Plasmodium  Falciparum-malaria parasieten – Zekar L, Sharman T.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555962/

.

.

.

Ongebruikelijk lange stolsels worden na injecties gevonden in de bloedvaten.

Waarom Spike Protein abnormale bloedstolsels veroorzaakt.

Spike eiwitten of proteïnen schaden de endotheelcellen, de wanden van de bloedvaten, en bevorderen plaatselijke ontstekingen.
Geïnjecteerde mensen kunnen hyper allergisch zijn voor ingrediënten die in de injectie zitten, zoals polyethyleenglycol (PEG).

Gif van dieren, synthetisch vermeerderd.

Gif van dieren (zoals peptiden van slangen en zeekegelslakken) wordt door Italiaanse onderzoekers gevonden in plasma, urine en fecaliën monsters van met SARS-COV2 geïnfecteerde personen.
Dr. Bryan Ardis baseerde zijn conclusies op meerdere onderzoeken sinds begin 2020. Destijds merkten diverse nieuwszenders op dat slangen de oorspronkelijke bron van het coronavirus zouden kunnen zijn.Een Italiaanse groep onderzoekers  publiceerden 36 verschillende gifbronnen waarvan minstens 20 verschillende slangensoorten in de bloed- urine- en ontlastingsmonsters van de COVID-19-patiënten. De sequenties van gif kwamen alleen voor bij COVID-19-patiënten. Er waren ook gifmonsters van ten minste 16 verschillende soorten giftige zeeschelpdieren gevonden.
Toxine-achtige peptiden in plasma-, urine- en fecale monsters van COVID-19-patiënten

Volgens dr. Ardis kan slangengif relatief eenvoudig met E-coli bacteriën worden vermeerderd. We spreken dan van synthetisch slangengif. Na vriesdrogen wordt het slangengif als poeder.

De Russische permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties ‘Vassily Nebenzia’, onthulde in een recente toespraak verontrustende informatie over wat hij beschreef als onbemande luchtvaartuigen uitgerust met 30-liter containers en apparatuur die kan worden gebruikt om bioagentia of toxines te sproeien.
Drones waargenomen uitgerust met containers met gif peptiden

De grafeenoxide (of hydroxide) in de injecties fungeren volgens Dr. Andreas Noack als scheermesjes binnen onze vaten en organen. Het richt een ravage aan voor de dubbelwandige cellen waardoor de lipide nanodeeltjes (LNP’s) toegang krijgen tot de opengesneden chromosomen. Men noemt dit CRISPR technologie, het modificeren of veranderen van het DNA.
De grote reset voor menselijke genen

Waarom spreekt de Schrift over tovenarij in de laatste dagen?

(Openbaring 18:21,23) 21 En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden….23 En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. (tovenarij; zie ook Gal. 5:20)

Strong’s Concordance: tovenarij – 5331 – pharmakeia
Definitie: het gebruik van medicijnen, drugs of spreuken
Gebruik:  magie, tovenarij, betovering.

De ‘tovenarij’ wordt bedreven door het grote kapitaal met zijn investeringen in genetica, door de gruwel van het Grote Babylon (Op. 17:5). NEOM vertegenwoordigd het grote Babylon: (Zie voor NEOM: 4. Aanbidding van het ‘beeld’)
De stad die vol zal zijn van afgodische verheffing boven onze Schepper door het onderzoek in gentherapie, genomica, stamcelonderzoek, nanobiologie en bio-engineering.

Als een kwaadaardige en schadelijke zweer…

(Openbaring 16:2) 2 En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Zijn deze grafeen-oxide injecties het merkteken, want mensen die de injecties  genomen hebben vertonen een bluetooth MAC-adres wat op een mobiele telefoon gedetecteerd kan worden.
Het echte merkteken moet echter bewust voor gekozen worden en bestaat uit een aparte micro- of nanochip. Daarbij zijn veel mensen door de overheid en medische wereld misleid.
Als u bent misleid, dan a.u.b. vanaf nu geen enkele injectie meer nemen, ook niet voor de griep.
Christenen die weten wat Gods woord zegt over ‘het merkteken’ zullen dit echter blijven weigeren (Op. 13:16). Getrouwe Christenen blijven standvastig ondanks de Satanische vernedering.

Een wereldoorlog is begonnen in 2020 tegen de volledige mensheid. Het is een oorlog om het menselijk DNA te veranderen door DNA wijziging. Deze oorlog betreft ook de controle over uw geest door buitensporige propaganda. De bedoeling is dat iedereen elke vier maanden geïnjecteerd wordt vanwege het feit, dat het lichaam geneigd is lichaamsvreemde en toxische stoffen te verwijderen.

De boodschappen om te injecteren komen steeds uit de propaganda- en marketing-wereld van influencers en gedragspsychologen;  ‘We moeten het doen voor een ander’. Een woordvoerder van Pfizer geeft toe dat transmissie van de injecties nooit getest is en de werking is nagenoeg nul.  Politici en de media worden aangestuurd door de exorbitant rijken met hun organisaties en vrijmetselaars-kanalen en door kwaadaardige filantropen met hun foundations om te blijven pushen.

Afgestorven spiercellen van het hart vernieuwen zich niet. Op deze plaatsen wordt littekenweefsel gevormd. Ook hersencellen vernieuwen zich niet, maar in de hersenen blijft grafeenoxide wel zitten. Grafeenoxide kan de bloed-hersenbarrière echter passeren, omdat het zeer klein is, waarna het zich als een biosensor naast de neuronen in het brein kan vestigen. Het is tevens een communicatietool, want de zelfassemblerende nano-architectuur kan draadloos communiceren. En daarmee is het uitlezen van de hersenactiviteit mogelijk gemaakt indien er voldoende bandbreedte van het 5G-netwerk is.
Mensen kunnen door afgestorven hersencellen of infecties van de hersencellen (prionen) als zombies worden of een neurologische ziekte ontwikkelen zoals Alzheimer en Creutzfeldt-Jakob.

God zal daarom alle gemodificeerde planten, dieren en mensen moeten vernietigen en op de nieuwe aarde zal alles nieuw gemaakt worden. Precies de schepping zoals God het voor Zijn kinderen heeft bedoeld.

Tot slot:

Binnen het ‘moreel superieure’ woke-gedachtegoed worden mensen geïntimideerd om vrij te denken, zodat je niets kunt zeggen dat tegen het gedachtegoed ingaat. De wetenschap wil voor God spelen, met de menselijke genetische natuur gaan knoeien. Het is de wetenschap feitelijk opnieuw in de rol van ‘politiek correct’, oftewel het communisme en feodalisme in een nieuw jasje.
Want de wetenschap is helaas door lobby-kapitaal en smeergeld van farmaceutische bedrijven en hun belanghebbenden omgekocht en corrupt geworden en wordt samen met de medische wereld ingehuurd voor de gewenste resultaten.

Maar hoe reageren getrouwe Christenen hier op?
Christenen vrezen geen mensen met hun gladde praatjes, wij vrezen God en geloven Zijn Zoon:

(Johannes 10:26-28) 26 Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd heb. 27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

In het volgende artikel gaan we verder met de impact van de drie weeën.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *