2. Als die dagen niet ingekort werden

2. Als die dagen niet ingekort werden.pdf

(Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–Het liefst hadden we prettig nieuws gebracht, verademend nieuws.
Dat heerlijke nieuws zal er wél zijn als we getrouw blijven en in de hemel opgenomen worden. Dan zal God in de hemel de ogen van Jezus discipelen afwissen:

(Openbaring 7:9,15-17) 7 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand….15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Het is ontegenzeglijk een strijd van getrouw blijven, een strijd van de lange adem volgens het woord van waarheid, Gods woord.
Verafschuwen we de onophoudelijke leugens van de MainStreamMedia?
Laten we het zo uitdrukken: We geloven toch ook niet meer in Sinterklaas?
In het vorige artikel hebben we geschreven over het begin van de weeën,  gekenmerkt door  oorlogen, hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen (Matt. 24:7).
Wat de aardbevingen betreft:
Seismische onrust borrelt onder ’s werelds grootste actieve vulkaan in Hawaï
Of de grote aardbeving die wordt verwacht in Yellowstone National Park. Dat is een vulkaan die ongeveer om de 600.000 jaar volledig uitbarst. De laatste eruptie was volgens geologen circa 640.000 jaar geleden. Er zullen volgens de VN al in 2023 voedseltekorten komen.

Thema: De hevige weeën van de hoogzwangere vrouw en de de geboorte van het Kind.

Jezus vertelde ons in Zijn dagen op aarde over hevige weeën, die de bewoonde wereld zullen gaan treffen. Wanneer de engelen op de 5e, 6e en 7e bazuin blazen, zoals staat geschreven in Openbaring hfdstk 9-12, worden de aankondigingen beschreven als drie hevige weeën. Christenen weten dat dit moet gebeuren, maar zijn zich bewust van hun eeuwige toekomst in heerlijkheid (1 Petr. 5:10):

(Johannes 16:21-22) 21 Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. 22 Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.

Jezus vergeleek de zwangerschap van een vrouw en de geboorte van een kind met de verdrukkingen van Zijn discipelen, die zal worden gevolgd door Zijn wederkomst. Duizenden jaren zijn er voorbij sinds de Christus op aarde was en nu, na al die jaren, is de vrouw hoogzwanger en beginnen plotseling de weeën. Het is de aankondiging van de geboorte die binnenkort zal volgen.

Wie is deze zwangere vrouw?

Johannes schrijft in Openbaring dat er een ‘groot teken’ in de hemel verscheen van een vrouw, een ongewone gebeurtenis. Het is daarom geen echte vrouw die een kind gaat baren, maar een ‘symbolische’ vrouw:

(Openbaring 12:1-2) 1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 2 En zij was zwanger….

Satan is bekend met deze vrouw, hij weet heel goed wie deze hemelse vrouw is:

(Genesis 3:15) 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;…..

Deze ‘symbolische’ vrouw is getooid met de zon en de maan is onder haar voeten en ze heeft een kroon van 12 sterren. Het getal 12 komt in de Schrift voor als een organisatievorm die compleet is, zoals de 12 apostelen. Maar in dit geval is het een afspiegeling van de 12 stammen van Gods verbondsvolk. De belofte van God die via Mozes tot de Israëlieten werd gesproken van een koninkrijk van priesters, van een heilig volk (Exodus 19:5-6).
Nadat de meeste Joden de Messias hadden verworpen, ging de belofte van verbondsvolk over op de heidenen of niet-Joden. Zie hiervoor: 20. Blijf dankbaar voor Gods grote geheim
De ‘heilige’ heidenen werden daarmee ‘geestelijke’ Israëlieten (Rom. 15:27) en behoren eveneens tot de 144.000 heiligen, tot de in Openbaring genoemde 12 stammen van de Israëlieten (Op. 7:4-8).
(Door hun afgoderij komt zowel de stam Efraïm niet meer in de stammen-lijst voor en is deze vervangen door Jozef, alsook de stam Dan die is vervangen door de priesterlijke stam Levi:     Zie de ingevoegde ‘appendix’ in: 16. Hosea; Wanneer een volk God ontrouw wordt)

De beschreven zwangere vrouw staat voor het Jeruzalem dat boven is, het hemelse Jeruzalem, de hemelse moeder, de hemelse organisatie sinds de schepping:

(Galaten 4:25-26) 25 Want deze (slavin) Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. 26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.

Het huidige hemelse Jeruzalem blijkt een organisatie van zeer groot aantal engelen te omvatten met hun taken. Getooid met de zon, de maan onder haar voeten heeft de betekenis van continu verlichting door de heerlijkheid van God en van het Lam:

(Openbaring 21:23) 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

Hoe zal het volgens Openbaring verder gaan met de zwangerschap van de hemelse vrouw?
Er staan in Openbaring 3 weeën van deze vrouw beschreven, zie verder in het artikel.
Het nog ongeboren Kind wordt al direct belaagd door Satan.
Deze staat klaar om het Kind te verslinden dat de vrouw wil gaan baren:

(Openbaring 12:3-4) 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

Uit Op.12:9 blijkt dat deze ‘vurig gekleurde draak’ de oude slang is, die duivel en Satan wordt genoemd. Een groot aantal engelen (het derde deel) is onder invloed van Satan en wordt door Satan naar de aarde geworpen (Op. 12:4). Dan wordt het kind gebaard:

(Openbaring 12:5) 5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.

Het symbolische Kind wordt voor Zijn bescherming snel naar Gods troon gebracht.
Het ‘symbolische’ pasgeboren Kind kan niets anders zijn als het pasgeboren hemelse Nieuwe Jeruzalem als basis voor de nieuwe hemelse organisatie.
Het zal als organisatie de vervanging worden van het ‘huidige’ hemelse Jeruzalem, de hemelse moeder, en zal de basis zijn voor de kinderen van de belofte (Gal. 4:28). Wat zegt de Schrift nog verder over het kind?
Dit mannelijke Kind – of nieuwe organisatie – zal alle natiën hoeden met een ijzeren staf (Op. 12:5)(Psalm 2:9). Dit ‘hoeden met een ijzeren staf’ verwijst naar de manier van regeren die ingrijpend zal zijn. Nooit meer zal de schepping van de komende ‘nieuwe aarde’ vernield worden door genetische modificatie en vervuild worden toxische en chemische en  radioactieve middelen, alsook hoogfrequente straling:

(Openbaring 2:26-27) 26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. 27 En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.

De drie weeën en het patroon in Openbaring

Het boek Openbaring omvat – in een notendop uitgelegd – een inleidend gedeelte over o.a. de brieven aan de 7 gemeenten, omvat de boekrol met 7 zegels die alleen het Lam kan openen (Op. 5:5) en omvat een slotgedeelte over o.a. het Nieuwe Jeruzalem.
De boekrol met 7 zegels bevat vier verschillende omschrijvingen van het einde, die elkaar aanvullen en overlappen. Zie hiervoor: 10. Gods plagen voor de onberouwvollen
Jezus spreekt in Mattheüs 24:9-14  hoofdzakelijk over het beschreven 2e einde:

(Openbaring 8:13) 13 En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen.

Op.  9:1-12     1e wee; Tartarus geopend; plaag voor mensen zonder Gods zegel
Op.  9:13-21   2e wee; engelenleger doodt het 3e deel van de mensen
Op. 10:1-11    Het boekje dat Johannes moest opeten
Op. 11:1-14    De twee getuigen profetie
Op. 11:15-19  3e wee; eerst neemt Gods koninkrijk een aanvang
Op. 12:1-18    De hemelse vrouw en de vervolging van de engelenorganisatie
Op. 13:1-10    Het 7 koppige beest uit de zee, de 7 wereldmachten; nu de VS
Op. 13:11-18  Het 2 koppige beest uit de aarde, de Antichrist; het merkteken
Op. 14:1-5      De koninkrijksregering wordt voorgesteld
Op. 14:6-13    3 engelen kondigen het gevelde oordeel aan
Op. 14:14-20  De graanoogst van goede en de druivenoogst van slechte mensen

We vervolgen nu met Jezus verdere uitleg in Mattheüs 24

Tussen Matt 24:8 + 9 is een overgang van [begin van weeën]  naar [hevige weeën], de grote verdrukking.

  • (Matt. 24:9) 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.

(Lukas 21:12-13) 12 Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam. 13 En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen.
(Johannes 16:2-3) 2 Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. 3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet.

Gods koninkrijk zal – na het blazen van de 7e bazuin – een aanvang nemen:

(Openbaring 11:15) 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

De hemelse Vader zal  weer als Koning gaan regeren, in directe samenwerking met de Messias. Satan zal uit de hemel geslingerd worden (Op. 12:7-9,12).
Dan wordt het heilige geheim van God overeenkomstig het goede nieuws dat hij aan de profeten heeft bekendgemaakt, tot een einde gebracht. Het hemelse Nieuwe Jeruzalem is gereed voor bewoning.
De voorzegde Christenvervolging zal in de laatste dagen echter in alle hevigheid losbarsten:

(Lukas 21:11-12) 12 Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam.
(Openbaring 2:10) 10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

Een verdrukking van 10 dagen betekent een verdrukking die ‘volledig’ van duur is, het betekent geen letterlijke 10 dagen.

De getrouwe Christenen, die gedurende de tweede vervulling van de 70e jaarweek prediken, zal Satan onbarmhartig vervolgen (zie 4. Gods plagen voor de onberouwvollen):

(Daniël 11:33) 33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang.

Christenen zijn kinderen van God en wanneer ze (als lichaam van Christus) lijden net zoals de Christus heeft geleden, zullen ze ook net zoals de Christus verheerlijkt worden:

(Romeinen 8:17) 17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

  • (Matt. 24:10)10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.

Onze strijd is tegen Satan en zijn demonen, de wereldheersers van de duisternis:

(Efeze 6:12) 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Met als gevolg de dystopische agenda en de machtsinvloed van Satans zaad of kinderen. Zie hiervoor het artikel: 19. Het geheim van de wetteloosheid
Want zelfs enkele van onze directe naasten zullen ons verraden:

(Lukas 21:16-17) 16 En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u doden. 17 En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden.

Satan zal er alles aan doen om het Christendom met wortel en tak uit te roeien. Vele zullen proberen om Gods koninkrijk te beërven, maar zullen het niet op kunnen brengen:

(Lukas 13:23-24) 23 En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, die zalig worden? En Hij zei tegen hen: 24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen….

Blijf bidden voor de komst van Gods koninkrijk, het is onze enige hoop voor de toekomst.
Maar al diegenen die Gods Zoon ongehoorzaam zijn, zullen Gods toorn moeten dragen:

(Johannes 3:36) 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

  • (Matt. 24:11)11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.

(2 Petrus 2:1) 1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.
(Mattheüs 7:15) 15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

Veel religies en groeperingen hebben hun oorsprong niet bij de enige ware God YHWH.
Mensen in deze wereld zijn verdoofd, getraumatiseerd of depressief geworden door kinderen van Satan die angst blijven aanzwengelen via de MainStreamMedia.
Wees nooit bevreesd om Jezus te dienen en doe dat eervol, met opgeheven hoofd:

(Johannes 12:25-26) 25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. 26 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.

  • (Matt. 24:12) 12 Door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen.

Wanneer Satan uit de hemel is geworpen, heeft hij grote toorn, omdat hij dan nog slechts een korte tijdsperiode heeft (Op. 12:12) en de druk zal worden opgevoerd:

(2 Timotheüs 3:1-5) 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, 4 verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. 5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.

Christenen moeten alle woede-uitbarstingen en slechtheid – die zo algemeen is in deze wereld – wegdoen en grote moeite doen om elkaar als Christenen te vergeven en elkaar vriendelijk te behandelen. Dat vergeven geldt ook voor al onze naasten:

(Efeze 4:31-32) 31 Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, 32 maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

In de laatste dagen zal ook onder Christenen de liefde verkoelen door de toename van de slechtheid in de wereld.

  • NBG51 (Matt. 24:13) 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

(Markus 13:13) 13 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
(Openbaring 3:10) 10  Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.

Vul uw hart dus nooit met haat, maar met Christelijke vredelievende gedachten om ook onder druk de vrede te bewaren. Om in vrede getuigenis te geven in de allerlaatste dagen, gedurende de 2 getuigen profetie. Onze liefde voor onze Schepper en Zijn Zoon spreekt hieruit, dat wij Gods heilige profeten (Op. 11:1-14) ondersteunen met dit laatste wereldwijde predikingswerk:

(Johannes 14:27) 27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

De laatste wereldwijde prediking zal de laatste kans zijn voor de ongelovigen om gered te worden, om te overwinnen:

(Openbaring 2:7) 7 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.
(Openbaring 3:5) 5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.
(Openbaring 21:7) 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

  • (Matt. 24:14)14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Zie hiervoor ook het artikel: De twee getuigen profetie (Op. 11:1-14).
Zachtmoedige christenen uit alle delen van de wereld zullen de stem van de twee getuigen herkennen als van Goddelijk geïnspireerde oorsprong en hen ondersteunen, totdat de Christus zal zijn gekomen:

(Daniël 11:33) 33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang.

Christelijke discipelen zullen in dat laatste uur vol van Heilige Geest prediken:

(Joël 2:28-29) 28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. 29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

Het predikingswerk van de twee getuigen zal op zijn minst een tweeledige boodschap bevatten. Een boodschap om berouw te tonen t.a.v. de Schepper en Zijn Zoon en een boodschap gericht tegen de afgoderij. Wanneer de twee getuigen hun getuigenis hebben geëindigd, zal het wilde beest van centrale banken dat uit de afgrond opstijgt (de 8e wereldmacht – Op. 17:11) oorlog tegen hen voeren en zal op aanbeveling van de Antichrist de financiële 8e wereldmacht van centrale banken een bevel uitvaardigen om de heilige profeten te overwinnen en hen te doden:

(Openbaring 11:7-8)  7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. 8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd.

  • (Matt. 24:15)15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! –

(Daniël 9:27) 27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang . Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

Het merkteken – de gruwel – zal dan aan de mensheid worden opgedrongen:

(Openbaring 13:16-17) 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

  • (Matt. 24:16-21) 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. 19 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! 20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. 21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

(Daniël 12:1) 1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.

Christenen zullen uit lijfsbehoud moeten vluchten naar veilige oorden:

(Lucas 21:34-36) 34 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. 35 Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. 36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

  • (Matt. 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

In Lukas staat geschreven dat het tijdstip van opname van de grote schare een zeer dringende aangelegenheid is, te vergelijken met de plotselinge vernietiging door vuur en zwavel van Sodom:

(Lukas 17:28-32) 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. 32 Denk aan de vrouw van Lot. 33 Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.

Vlak na de aankomst van Lot’s gezin in Zoar, keek Lot’s vrouw achterom en terstond veranderde ze in een zoutpilaar (Gen. 19:26). Het feit dat de vrouw van Lot veranderde in een zoutpilaar, betekent dat ze door God werd gestraft. Haar was verteld dat ze gedurende de vlucht niet mocht omkijken of stoppen (Gen. 19:17).  Ze vertrouwde niet op Gods woorden en maakte daardoor een verkeerde keuze in haar hart.

Een opmerkelijke planetengroep

Er zullen grote tekenen vanuit de hemel zijn, mogelijk een cluster, een bruine dwergster:

(Lukas 21:11,25) 11 en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden….25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.
(Openbaring 8:10-11) 10 En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. 11 En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.

Door de aantrekkingskracht van de vreemde planeten-groep komen grote krachten op de aarde, zware vulkanische activiteit (rookzuilen), bulderen van de zee en hoge golven. Samenvallen van de aantrekkingskracht van maan en zon geeft springvloed. Samenvallen met de planeten-groep heeft een nog veel sterker effect. En hoe harder de wind, hoe hoger de (bulderende) golven. De krachten van hemel en aarde zullen heftig bewogen worden:

(Openbaring 6:12-14) 12 En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.
(Mattheüs 24:29) 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

(Lukas 21:26) 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
(Joël 2:29-31) 30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. (Hand. 2:19-20, Jes. 13:9-10) 

Tot slot:

Er is geen ontkomen aan voor de goddelozen, ook niet met ondergrondse schuilkelders met noodvoorzieningen.
De discipelen van Jezus zullen worden gehaat omdat ze niet van deze wereld zijn:

(Johannes 15:19) 19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.

Vat moed, houdt goede moed!
Als de toestand hopeloos lijkt, geef nooit op. God YHWH zal niet tolereren dat we verzocht worden boven wat hetgeen we kunnen verdragen . We zullen worden geholpen  wanneer we in nood zijn:

(1 Korinthe 10:13) 13 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

Waarom zou een Christen absoluut iets vrezen? Je kunt een Christen alles van waarde afnemen, maar niet de eeuwige trouw en liefde voor de Schepper en Zijn Zoon.
Die liefde voor God YHWH en Jezus zijn in een Christen onwrikbaar verankerd:

(Psalm 118:6) 6 De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?

In het volgende artikel hoe waakzaam te blijven en Jezus wederkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *