3. Als die dagen niet ingekort werden

3. Als die dagen niet ingekort werden.pdf

(Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
In het vorige artikel wordt de grote verdrukking beschreven, de dystopische nieuwe wereldorde. Die periode komt met een climax ten einde;‘de graanoogst van goede mensen en de druivenoogst van slechte mensen’ (Op. 14:14-20).
Het tijdstip van opname van de grote schare wordt in Lukas beschreven als een zeer dringende aangelegenheid, te vergelijken met de plotselinge vernietiging door vuur en zwavel als in Sodom (Lukas 17:28-32).  We komen later in dit artikel nog terug op deze opname van de grote schare. In dit artikel wordt verder de waarschuwing beschreven voor valse profeten en valse messiassen, en de opname van de heiligen in de hemel.

Thema: Aan welke tekenen kan Jezus wederkomst worden onderscheiden?

We gaan verder met Jezus waarschuwingen over valse christussen en profeten, en wat we allemaal kunnen verwachten bij Jezus wederkomst:

  • (Matt. 24:23-24) 23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

(Lukas 21:8) 8 En Hij zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en: De tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna.

De Joden hadden destijds het volstrekt verkeerde begrip dat de Messias hen zou bevrijden van de Romeinse onderdrukking. Ze hebben de echte Messias verworpen en verwachten nu nog steeds hún messias. Christenen weten dat hún messias de voorzegde Antichrist zal zijn:

(2 Thessalonicenzen 2:8-9) 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,

In de tijd van toenemende verdrukkingen en rampen op aarde zullen velen verlangend naar Jezus uitkijken. Diverse personen zullen beweren de Messias ‘te zijn’ door grote tekenen te laten zien. Het zal echter allemaal surrogaat en misleiding blijken te zijn:

(Lukas 17:23) 23 En zij zullen tegen u zeggen: Ziehier of ziedaar is Hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan.

Satan is een grote leugenaar volgens de Schrift (Joh. 8:44), maar er zal nog een grote leugenaar verschijnen, de Antichrist (1 Joh. 2:22).
Deze valse profeet zal de mensen overtuigen dat een nieuwe wereldorde noodzakelijk is.
Niet alle mensen willen hun soevereiniteit en eigen cultuur zomaar opgeven en het ligt voor de hand dat er veel tegenstand zal komen voor een nieuwe wereldorde. DE valse profeet of Antichrist, zal daarom krachtige tekenen verrichten. Van deze Antichrist (het ‘andere’ beest met 2 hoorns – Op. 13:11) is bekend, dat hij beslist Christenen zal forceren om het merkteken te accepteren en hen hiervoor zal dwingen met zijn leugenpraatjes.

Momenteel zien we de voorbereidingen voor het merkteken. Zoals voorbeeld de gepatenteerde biometrische identificatie technologie van Microsoft.
Daar wordt door globalisten (en Microsoft Calico – California Life Company) fors in geïnvesteerd.

WIPO Patent 2020/060606
(060606 is blijkbaar opzettelijk gekozen om het te laten lijken op 666, het getal van het 2 hoornige beest of de Antichrist – Op.13:11,17-18)
Het patent, waarin implanteerbare digitale valutasystemen worden beschreven:


(afbeelding van Microsoft)

Bill Gates (Microsoft) heeft eveneens het Amerikaans octrooi 6.754.472 bevestigd gekregen, dat hem ‘exclusieve rechten’ geeft om het menselijk lichaam te ‘computeriseren’ getiteld:
‘Methode en apparaat voor het verzenden van stroom en gegevens met behulp van het menselijk lichaam’.
Het bedrijf Neuralink van Elon Musk heeft aangekondigd om binnen zes maanden te beginnen met het implanteren van zijn microchips in menselijke schedels. Een computerbreinimplantaat ter grootte van een muntstuk. Het ‘merkteken’ is dus praktisch gereed om te worden uitgerold (Op. 16:2). Laat u niet misleiden door de Antichrist noch door andere valse profeten die claimen de Christus te zijn:

(Mattheüs 24:4-5) 4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.
(Deuteronomium 13:1-3) 1 Als in uw midden een profeet opstaat of iemand die dromen heeft, en u een teken of wonder geeft, 2 en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt: Laten we achter andere goden aan gaan, die u niet kent, en laten we die dienen, 3 luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft! Want de HEERE, uw God, stelt u dan op de proef om te weten of u de HEERE, uw God, liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel.

Mensen misleiden kan ook met imponerende tekens, zoals laser projectie systemen.
Al geruime tijd kennen we holografische laser projectie systemen op wolken of waterdamp.
Maar er is een ontwikkeling die nog veel meer overtuigd.
Volumetrische displays in de vrije ruimte, displays die lichtgevende beeldpunten in de ruimte of lucht creëren. Met dergelijke laser projectie systemen kunnen in lucht imponerende afbeeldingen geproduceerd worden, die vanuit vrijwel elke richting zichtbaar zijn.
Zie hiervoor ook: 2. Hoe we de wederkomst van Jezus kunnen onderscheiden
Deze valse profeten zullen doen alsof ze wonderen verrichten, iets wonderbaarlijks doen. Ze zullen zo veel op echte profeten lijken met hun wonderbaarlijke tekenen dat het lastig wordt om het bedrog te ontdekken, zodat zelfs sommige uitverkorenen zullen gaan twijfelen.

Wees ook voorbereid voor personen zoals de Canadese psycholoog  Robert C. Tucker, die het begrip ‘Satan of Lucifer’ zien als een soort roofdier dat geleidelijk en stapsgewijs uit de mensheid zelf evolueert. Satan bestaat niet voor hen. Laat u niet van de wijs brengen. Steek uw tijd en energie niet in dit soort zaken, maar steek uw tijd en moeite in de interpretatie van  Gods woord en hoe Gods woord van goedheid toe te passen in uw leven.

Het Raëlisme is een nieuwe religieuze beweging, een UFO-religie. Opgericht in de 70er jaren in Frankrijk door Claude Vorilhon, een autosportjournalist die zichzelf ‘Raël’ noemt (boodschapper van de Elohim?).  Wat geloven ze zelf: Ze geloven niet in de ene ware God YHWH en Zijn Zoon, maar hebben volgens eigen zeggen contact met een buitenaards ras genaamd de Elohim. En Jahweh is de naam van de specifieke Elohim met wie Raël contact heeft. Ze geloven dat de Elohim 25.000 jaar geleden al het leven op aarde hebben geplant via wetenschappelijke processen en geloven in menselijke cloning en UFO theorieën.  In 2003 identificeerde Raël zich publiekelijk als  Maitreya, als de geprofeteerde ‘nieuwe Boeddha of nieuwe messias’ van het Mahayana-boeddhisme. Het Raëlisme kent naaktdansen en naaktrituelen, volgens eigen zeggen voor de persoonlijke ontwikkeling. Veel bekende personen en wereldleiders zijn overgestapt naar de atheïstische Raëliaanse cult, overgestapt naar de religie van deze misleidende valse profeet, Raël Maitreya.

(In het scheppingsverhaal, in het boek Genesis, wordt voor God regelmatig de aanduiding Elohim gebruikt. Elohim is een meervoudsvorm en heeft volgens verschillende onderzoekers  een veel omvangrijkere betekenis dan alleen het woord ‘God’ zelf. Het is de Hebreeuwse manier om in de meervoudsvorm Gods eigenschappen weer te geven. Door God weer te geven met Zijn eigenschappen als de oneindige God of als de almachtige God.)

Bedenk altijd dat de enige echte Messias, de Zoon van God, nóóit vervangen zal worden:

(Mattheüs 24:4-5) 4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

  • (Matt. 24:25) 25 Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!

Het is een waarschuwing van Jezus, als voorbereiding op wat er staat te gebeuren met de getrouwen. Om u te wapenen tegen de mooie, aangename en innemende leugens, met oplossingen die we – als het mogelijk was – heel graag zouden willen, maar die van hen nooit zullen komen. De Christus geeft deze waarschuwing aan Zijn discipelen, om dus altijd op uw hoede te zijn voor misleiders. Om Zijn discipelen te behoeden voor de dwalingen van ontrouw, afgoderij, valse leer, filosofie en aanbidding (verafgoding) van de heersende wereldmacht (Op. 13:4). En niet alleen bedoeld voor de eerste gemeenten, in de dagen van de apostelen, maar vooral ook voor de laatste dagen:

(Johannes 16:1-4) 1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. 2 Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. 3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet. 4 Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb; maar deze dingen heb Ik u van het begin af niet gezegd, omdat Ik bij u was.

  • (Matt. 24:26) 26 Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet,

De Joodse Christenen hadden vanuit de Joodse overlevering nog de verwachting dat de Messias plotseling uit een onverwachte plaats zou verschijnen. Daarom zouden velen naar verlaten plaatsen kunnen gaan kijken, in de verwachting dat Hij hen zou bezoeken. Jezus vervolgt om die berichten niet te geloven betreffende Zijn komst in de laatste dagen: Geloof deze personen niet, ze zullen je alleen maar bedriegen. Want diverse personen zullen zeggen dat de Messias is wedergekeerd en dat Hij verblijft in een verborgen kamer van een huis of gebouw. Ze zullen ongetwijfeld net doen,  alsof de Messias daar verscholen is en alsof ze Hem daar hebben gevonden. Als Christus voor de tweede keer komt zal Hij niet in het geheim komen. Bij Jezus wederkomst zal door Zijn verschijning werkelijk iedere twijfel bij alle aardbewoners worden weggenomen.

  • (Matt. 24:27) 27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

(Lukas 17:24) 24 Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag.

De komst van de Mensenzoon zal dus op een heel andere manier zijn dan velen zich voorstellen. Deze wederkomst zal als de bliksem zijn, met fel licht en niet te missen. Want vóór Jezus komst zal er duisternis zijn over de gehele aardbodem door hevige rookwalm:

(Handelingen 2:19-20) 19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.

  • (Matt. 24:28) 28 Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

(Lukas 17:36-37) 36 Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 37 En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Waar, Heere? En Hij zei tegen hen: Waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.
    

Net zoals de gieren gaan rondcirkelen en zich gaan verzamelen als er een stervend dier of karkas in de buurt is, zo geven ook de waargenomen tekenen aan dat de wederkomst plaats vindt. Deze tekst in Matt. 24:28 past ook uitstekend bij de oorlog of vernietiging van de goddelozen, zoals symbolisch beschreven in Openbaring:

(Openbaring 19:16-19) 16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. 17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, 18 om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. 19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.

Het ‘dode lichaam’ verwijst dan naar de mensen, die de misleiding van de Antichrist geloofden en er actief aan meededen, de ‘geestelijk’ doden.

  • (Matt. 24:29) 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Nu heeft er gedurende de belegering van Jeruzalem een grote verdrukking plaatsgevonden, ongeveer 1 miljoen Joden vonden destijds de dood.
Maar in Matt. 24:29-30 staat dat direct na die grote verdrukking de Zoon des mensen zal verschijnen. Met de door Jezus genoemde grote verdrukking kan dus onmogelijk de verdrukking in 70 n.Chr. zijn bedoeld. Dat wordt ook bevestigd in Openbaring waar gesproken wordt over een verzoeking of verdrukking, die in de laatste dagen over de gehele wereld moet komen:

(Openbaring 3:10) 10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.
(Jesaja 13:9-11,13) 9 Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. 10 Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. 11 Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid.….13 Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de HEERE van de legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn.

Zoals reeds aangehaald zal het op aarde na de grote verdrukking aardedonker worden,  alsof de sterren van de hemel zijn gevallen. Mensen op aarde zullen doodsbang zijn voor de toorn van God en van het Lam:

(Lukas 21:26) 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
(Zefanja 1:15) 15 Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag van benauwdheid en angst, een dag van verwoesting en vernietiging, een dag van wolken en donkerheid, een dag van donkere wolken,

De mensen zullen voor angst dood willen:

(Lukas 23:30) 30 Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: Val op ons, en tegen de heuvels: Bedek ons.
(Openbaring 6:13-16) 13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. 15 En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam.

Jezus parousia of wederkomst wordt beschreven als op en in de wolken van de hemel:

(Mattheüs 26:64) 64 Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel.
(Lukas 21:27) 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
(Markus 13:26) 26 En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.

  • (Matt. 24:30) 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

Elk (levend) oog zal het teken van Jezus in de hemel zien:

(Openbaring 1:7) 7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven.

Johannes schrijft in Openbaring dat zij die Hem doorstoken hebben Hem zullen zien. Dat zullen de nakomelingen van het huis van David zijn, de Joodse gemeenschap:

(Zacharia 12:10) 10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven,…

In dat laatste uur zal Gods gramschap niet langer tegen de kleinen zijn gericht (Zach. 13:7), Gods toorn tegen het Joodse volk is dan voorbij. (8. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt)
Volgens Zacharia zal 2/3 deel van de Joodse bevolking uitgeroeid worden, en zal dus slechts 1/3 van het Joodse volk overleven. En dat deel zal dan nog gelouterd worden:

(Zacharia 13:8) 8 Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. 9 Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

De berouwvolle gelouterde Joden van het laatste uur zullen eveneens tot Gods volk behoren.
Maar het zullen niet alleen de Joden zijn. Alle naties, rassen en volken die de Messias hebben afgewezen zullen dan rouwen (κόψονται, zich op de borst slaan).

  • (Matt. 24:31) 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Wie zijn dan Jezus uitverkorenen?
Het Griekse woord voor ‘uitverkorenen’ is: ἐκλεκτόςeklektos
Volgens Strong’s Concordance is de betekenis van eklektos:
Selekteren, gekozen uit; degenen die door God zijn uitgekozen voor het verlenen van speciale dienst aan Hem.

Christenen worden ‘uitverkorenen’ door de heiliging met Gods Heilige Geest:

(1 Petrus 1:2) 2 uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.
(Handelingen 8:17) 17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.

De uitverkorenen behoren tot de eerstelingen
Een groep van 144.000 geheiligden (met Heilige Geest – de heiligen) worden in de Schrift op diverse plaatsen eerstelingen genoemd, net zoals Jezus een eersteling is:

(1 Korinthiërs 15:22-23) 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.
(Romeinen 8:23) 23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
(Openbaring 14:1,4) 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven….. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.

Deze 144.000 heiligen worden volgens de Schrift ‘uitverkoren’ met het voorrecht om samen met Jezus als koningen en priesters in Gods Koninkrijk te regeren.
De opname van de 144.000 heiligen is direct na het blazen op de 7e bazuin (1 Thess. 4:16), direct na de opname van de twee getuigen, waarna Gods koninkrijk een aanvang neemt:

(Openbaring 11:12,15) 12 En zij (de 2 getuigen) hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na….15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Matt. 24:31 is dan ook de beschrijving van de uitverkoren heiligen die opgenomen worden in de hemel. Dat heeft dus alles te maken met het net opgerichte hemelse koninkrijk:

(1 Petrus 2:9) 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,
(Openbaring 5:10) 10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.

Het blazen op de 7e bazuin zal onder luid trompetgeschal gebeuren:

(1 Korintiërs 15:51-52)  51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

Eerst zullen de reeds overleden heiligen van het Nieuwe Verbond worden opgewekt, waarna ze samen met de nog levenden op de wolken worden weggevoerd naar de hemel, de Heer tegemoet:

(1 Thessalonicenzen 4:15-17) 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Een beloning voor 3 groepen mensen
In Openbaring wordt gesproken over een beloning voor 3 groepen mensen; de profeten, de heiligen en hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten:

(Openbaring 11:18) 18 ….en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten….

Johannes was bekend met de hemelse erfenis van de heiligen, maar blijkbaar verrast over de grote menigte die hij zag. Een van de oudere personen wilde om die reden graag Johannes informeren over de grote schare:

(Openbaring 7:13,14) 13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.

Het is de grote schare, die is uitgenodigd op de ‘hemelse’ bruiloft van het Lam met de 144.000 heiligen:

(Openbaring 19:9) 9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

De Christenen die behoren tot de grote menigte of grote schare behoren niet tot de eerstelingen. Zij behoren tot de tweede groep die hemels leven zullen ontvangen op basis van Jezus offer.

De opname van de grote menigte getrouwen; Jezus stuurt Zijn engelen
Na het blazen van de 7e trompet worden er vervolgens nog 7 schalen met ‘de toorn van God’ uitgegoten. In Openbaring 16:15, na het uitgieten van de 6e schaal, spreekt Jezus over zijn komst als een dief, wat betreft de opname van de grote schare:

(Openbaring 16:15) 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

Er wordt een onderscheid gemaakt in het teken van Jezus wederkomst wanneer de heiligen worden opgenomen, de Heer tegemoet. Dat zal niet zo zijn bij de opname van de grote schare.
Bij de oogst van de grote schare verzamelen de engelen de  getrouwe discipelen om direct in de hemel opgenomen te worden:

(Mattheüs 13:39-41,49) 39….de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. 40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, 42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars….49 Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen,

In de inleiding van dit artikel beschreven we reeds dat het tijdstip van opname van de grote schare in Lukas wordt beschreven als een zeer dringende aangelegenheid, te vergelijken met de plotselinge vernietiging door vuur en zwavel van Sodom, als met grote haast:

(Lukas 17:26-30) 26 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 
(Mattheüs 24:17-18) 17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen.

Vervolgens giet de zevende engel zijn schaal uit; Dan is de redding en beloning voor getrouwe Christenen van de grote schare aangebroken:

(Openbaring 16:17) 17 En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied.
(Daniël 12:1) 1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.

Degenen die tot de grote schare behoren en nog in leven zijn aan het einde van de grote verdrukking zullen niet behoeven te sterven, maar moeten zonder aarzelen meekomen. De aarde wordt dan eindelijk geoogst, de rechtvaardige grote schare wordt in grote haast binnengehaald. Zie voor verdere ondersteuning: 6. De opname in de hemel .

Zoals omschreven in het 2e einde:
Op. 14:14-20: De graanoogst van goede mensen en de druivenoogst van slechte mensen.

(Openbaring 14:16) 16 En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

De engelen verzamelen de getrouwen Christenen, die het merkteken niet in ontvangst hebben genomen, nog vóór het extreme natuurgeweld:

(Lukas 17:34-36) 34 Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 35 Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 36 Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
(Openbaring 16:20-21) 20 En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden. 21 En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.
(2 Petrus 3:10) 10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

Tijdens de dag van het oordeel zullen de getrouwe doden in Christus de stem van de Zoon horen (die met vreugde zal klinken) en ze zullen een opstanding ten leven krijgen met een geestelijk lichaam (1 Kor. 15:44), net zoals de nog levende Christenen dat krijgen die uit de grote verdrukking komen. Onderstaande zei Jezus over getrouwe discipelen die jaarlijks aan de symbolen deel hebben genomen gedurende het vieren van het gedachtenismaal:

(Johannes 6:53-54) 53 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. 54 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Tot slot:

Wat politici, journalisten, medici en wetenschappers jaren geleden immoreel vonden en niets eens ter sprake durfden te brengen, is nu voor velen bespreekbaar en uitvoerbaar. De grenzen zijn dramatisch verlegd. Goddeloze mensen menen belangrijk te moeten zijn, in dienst van gewetenloze globalisten, kinderen van Satan:

(Mattheüs 24:21) 21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

God YHWH werkt niet met mensen die zich ‘belangrijk’ achten, maar met rechtvaardigen:

(1 Korinthe 1:27) 27 Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen.

Na de opname van de heiligen volgt nog ongeveer 3,5 jaar prediking van de grote schare.
Zie voor de 2e vervulling van de 70e jaarweek  4. Gods plagen voor de onberouwvollen.
Om deze 3,5 te doorstaan geeft Jezus in Matt. 24 daarom nog verdere aanmoedigingen tot waakzaamheid, om ook onder grote druk altijd getrouw te blijven.

In het volgende artikel; De aanmoediging om waakzaam te blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *