4. Als die dagen niet ingekort werden

4. Als die dagen niet ingekort werden.pdf

(Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
We zijn zo’n wonderbaarlijke kinderen van God, waarom zouden we bang zijn voor angstzaaierij? Praatjes van de centraal aangestuurde propaganda-nieuwsmedia? Van corrupte virologen en medici? Van de sex-gechanteerde of door lobbygeld omgekochte politici (m.u.v. de rechtvaardigen)? Van de oorlogshitsers? Voor de invloed van leden van de satanische Frankisten met hun Kabbala en hun vrijmetselarij?
(Zie voor Frankisten en Kabbala: 3. Net als Jezus satans wereld overwinnen):

(Mattheüs 10:26,28) 26 Wees dus niet bevreesd voor hen,  want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden….28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

Zal het voor Christenen moeilijker gaan worden? Zeer zeker. Maar als we als kostbare kinderen van God getrouw blijven aan onze Levengever zullen de zorgen van het leven ons nóóit overmannen (Markus 4:18-20). Onmogelijk. Sommigen waarderen het wonder van het leven niet meer en zijn daar niet dankbaar meer voor. Helaas, want net zoals de Joden in Jezus dagen afhaakten van de zuivere aanbidding, zo haken ook veel Christenen in deze dagen af nu het moeilijker wordt:

(Mattheüs 23:37) 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!

Thema: Blijf waakzaam door de tekenen te herkennen

Wat we als Christenen kunnen doen is onszelf opleggen rustig te blijven door gebed, door te vertrouwen op onze hemelse Vader. Door het voorbeeld van rechtvaardigheid van Gods Zoon steeds voor ogen te houden. Want het fysieke geweld in de wereld neemt hand over hand toe, alsmede het verbale geweld door een etiket te plakken op respectabele nadenkende mensen:

(Psalm 73:3-6)  3….ik was jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de goddelozen zag. 4 Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien, en hun kracht is fris. 5 Zij verkeren niet in moeiten, zoals andere stervelingen, en worden niet gekweld met andere mensen. 6 Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek, het geweld bedekt hen als een mantel.
(Spreuken 10:6) 6 Zegeningen rusten er op het hoofd van de rechtvaardige, maar geweld overdekt de mond van de goddelozen.

In het vorige artikel eindigden we met de conclusie, dat na de opname van de heiligen nog ongeveer 3,5 jaar prediking volgt van de grote schare (Matt. 24:14). Zie voor de 2e vervulling van de 70e jaarweek ook: 4. Gods plagen voor de onberouwvollen.

<begin; De vervulling van de laatste ½ week van de 70e jaarweek>
Jezus kondigde Zijn tweede komst aan, nadat hij had gesproken over de verwoesting van Jeruzalem met zijn tempel. Een aantal gebeurtenissen zijn samengevat in Jezus betoog; Een gruwel van verwoesting voor Jeruzalem met zijn tempel in die dagen en een toekomstige gruwel van verwoesting in de laatste dagen. De wederkomst van de Messias, gevolgd door de opname van de heiligen, zal zijn met het felle licht als van een wereldwijde bliksem (Lukas 17:24), met luid bazuingeschal en zal niet te missen zijn:

(Mattheüs 24:30-31) 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. (zie voor het  bazuingeschal ook 1 Thessalonicenzen 4:16)

Want vóór Jezus komst zal er duisternis zijn over de gehele aardbodem door hevige rookwalm (Handelingen 2:19-20). Die rookwalm en wederkomst betekenen echter nog niet het directe einde. Volgens ons onderzoek is het mogelijk een groot puinveld wat onze dampkring binnenkomt of inslaat, wat een signatuur kan zijn van een bruine dwergster:

(Lukas 21:25) 25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.
(Openbaring 8:10-11) 10 En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. 11 En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.

Openbaring spreekt over de grote oorlog (Har–Mágedon) of vernietiging van de nog levende goddelozen, die in de laatste dagen nog zal volgen (Openbaring 19:16-19). Nadat de 2 profeten en de heiligen zijn opgenomen in de hemel, dus nadat de 3,5 profetische jaren van de 2 getuigen profetie zijn vervuld, volgen er nog 3,5 profetische jaren + de verdere aanvullende dagen die zijn beschreven in Daniël 12 :

(Daniël 12:11-12) 11 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. 12 Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt.

Vanaf de wederkomst en de hemelse opname van de 2 getuigen en de heiligen (na de eerste halve jaarweek = 1260 dagen) tot de grote oorlog Har–Mágedon zijn het 1290 dagen. 1290 dagen = 3,5 profetische jaren (van 360 dagen) + waarschijnlijk 1 ingevoegde schrikkelmaand van 30 dagen, de 2e maand Adar.
Vanaf de opname van de 2 getuigen en de heiligen tot de opname van de grote schare:

De laatste of 2e helft van de 70e  jaarweek:                                              – 1260 dagen
.                                                                       ingevoegde maand Adar    –    30 dagen
.                                                                                                                  = 1290 dagen
.                                                                                        +  ————————————
.                                                                       Strijd Har–Mágedon           –     45 dagen
.                                                                                        +   ————————————
.                                                                       Opname na wederkomst   =  1335 dagen

In die periode van ongeveer 3,5 jaar of 1335 dagen zal het restant van de Joodse gemeenschap onderwezen en gelouterd moeten worden:

(Zacharia 12:10) 10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven,…

Want in die laatste 3,5 jaar zal Gods gramschap niet langer tegen de kleinen zijn gericht (Zach. 13:7), Gods toorn tegen het Joodse volk is dan voorbij. (zie: 8. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt) En niet alleen de Joodse gemeenschap maar alle naties en volken die de Messias hebben afgewezen zullen dan rouwen (Op. 1:7 – κόψονται, zich op de borst slaan bij Jezus komst). Ook de berouwvollen uit deze groep moeten in die tijdsperiode nog onderwezen worden:

(Mattheüs 13:39-42) 39….de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. 40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, 42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Voor de goddelozen zal het leven na de wederkomst weer als vanouds doorgaan, ze geloven de leugens van de Antichrist.
Het tijdstip van de opname van de grote schare wordt in Lukas en Mattheüs beschreven als een zeer dringende aangelegenheid (Lukas 17:26-30, Mattheüs 24:17-18).
Ook Jezus verdere waarschuwingen voor deze periode van misleiding zijn helder:

(Lukas 17:23) 23 En zij zullen tegen u zeggen: Ziehier of ziedaar is Hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan.
<einde; De vervulling van de laatste ½ week van de 70e jaarweek>

De uitspruitende vijgenboom als teken van herkenning

 • (Matt. 24:32-33) 32 Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. 33 Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.

(Lukas 21:29-30) 29 En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. 30 Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is.

Als de sappen via de wortels in de takken terugkeren, waardoor ze zacht aanvoelen, en de bladeren zich ontwikkelen mede door de invloed van de zon, dan weet u dat de zomer nabij is. Het uitspruiten van de bladeren werd door alle bewoners gezien, de lente was dan gekomen en de zomer nabij:

(Hooglied 2:11-13) 11 Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbijgegaan. 12 De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken, het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. 13 De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren.

Jezus gebruikt de vijgenboom voor zijn gelijkenis, om de tekenen te herkennen. Zoals de vijgenboom uitspruit als herkenbaar voor de zomer, zo zullen de tekenen waarover Hij sprak  de komst van de Zoon des Mensen aankondigen en zal de daadwerkelijke komst niet meer ver weg zijn. De exacte dag van de wederkomst zal niemand weten:

(1 Thessalonicenzen 5:2,4) 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht….4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.

Dan richt Jezus zich nadrukkelijk tot de apostelen. Dat ook zij in hun dagen de tekenen moesten onderscheiden, zoals de gruwel van verwoesting die zou verschijnen voordat Jeruzalem met zijn tempel verwoest zou worden (Matt. 24:15-16), en om dan naar de bergen van Judea te vluchten. Maar het zijn tevens tekenen die gelden voor de laatste dagen:

(Lukas 21:28)  28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

De verlossing voor de heiligen is dan ‘zeer nabij’, voor de grote schare ‘nabij’ (nog 3,5 jaar).

 • (Matt. 24:34) 34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.

De betekenis van  ‘dit geslacht’ is helder, het zijn degenen die in een bepaalde periode leven. Zie als voorbeeld:

(Mattheüs 17:16-17) 16 En ik heb hem (een zieke jongen) bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.17 Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij Mij.

Zo was het ook met ‘dit geslacht’ , waar de voorzegde vernietiging van Jeruzalem over zou komen ( Matt. 23:36). Hier wordt niet de generatie van mensen in het algemeen bedoeld, maar specifiek de Joodse generatie of bevolking die in die dagen leefde.

 • (Matt. 24:35) 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

Dit is de taal van een machtig Persoon, die met het hoogste gezag spreekt.
Door deze krachtige mededeling bevestigt de Messias de absolute waarheid van wat Hij eerder had gezegd en wat zal worden vervuld. Jezus verzekerde degenen tot wie Hij sprak, dat de hemel en de aarde zullen voorbijgaan en de schepping vernieuwd zal worden op de nieuwe aarde:

(2 Petrus 3 :10-13) 10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. 11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Jezus spreekt over het ‘voorbijgaan’ van de hemel en aarde, mogelijke door zonnestormen in combinatie met een bruine dwergster. (zie: 16. Gods plagen voor de onberouwvollen)
De huidige (dampkring-)hemel en aarde zullen voorbijgaan en nieuw gemaakt worden:

(Hebreeën 1:10-12) 10 En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. 11 Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, 12 en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.

De kosmische planeet aarde zelf zal blijven functioneren als drager van een ‘nieuwe’ mantel of gewaad. Het enige wat verwisseld wordt, is de bovenlaag, al het leven zal worden herschapen op de nieuwe aarde:

(Jesaja 51:6) 6 Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.
(Psalm 102:26-27) 26 U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw handen. 27 Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen.

De rechtvaardigen zullen in de hemel worden opgenomen met een geestelijk lichaam (1 Kor. 15:44). Door natuurgeweld zullen de onrechtvaardigen worden vernietigd (Op. 6:12-17).

 • (Matt. 24:36) 36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.

(Handelingen 1:6-7) 6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft….

De exacte dag en uur, de specifieke tijd wanneer hemel en aarde zullen voorbijgaan, weet eveneens niemand behalve de Vader. Niemand – ook niet de engelen – weet dus wanneer de wereld zal eindigen of wanneer de dag des oordeels zal zijn. Het is voor ons voldoende te weten dat God een laatste dag heeft vastgesteld voor het wissen van de hele schepping en de werken daarop (2 Petr. 3:10). Wanneer het precies zal zijn komt ons niet toe.
De 24 profeten zullen als eersten worden opgenomen in het hemelse koninkrijk.
Zie voor de uitleg hiervan: 3. Gods plagen voor de onberouwvollen.
Hierna de 144.000 heiligen en als laatste, na de 144.000 heiligen, na ongeveer 3,5 jaar de medeburgers van de heiligen oftewel de grote schare:

(Efeziërs 2:19-20) 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,….
(Openbaring 21:14) 14 En de muur van de stad (het Nieuwe hemelse Jeruzalem) had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.

 • (Matt. 24:37-39) 37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Hoe waren dan de dagen van Noach, waar Jezus over verteld?
God zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was (Gen. 6:5), maar Noach vond genade in de ogen van God en kreeg van God de opdracht om een ark te maken (Gen. 6:8,14). Toen de ark gereed was, moest Noach met zijn gezin in de ark gaan:

(Genesis 7:1-5) 1 Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u en heel uw gezin, want Ik heb gezien dat  u te midden van uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent. 2 U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar nemen, een mannetje en zijn vrouwtje; maar van de dieren die niet rein zijn, één paar, een mannetje en zijn vrouwtje; 3 ook van de vogels in de lucht zeven paar, mannelijk en vrouwelijk, om de soort op heel de aarde in leven te houden. 4 Want over nog zeven dagen zal Ik het op de aarde veertig dagen en veertig nachten laten regenen; en Ik zal al wat bestaat, wat Ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen.5 En Noach deed overeenkomstig alles wat de HEERE hem geboden had.

Precies zoals de beschreven dagen van Noach waren, zo zullen de dagen tijdens de wederkomst van de Christus zijn. Zoals het goddeloze gedrag van de mannen was van die generatie waarin Noach leefde, zo zal het gedrag van de mensen zijn in de dagen van de wederkomst. Alhoewel ze door Noach wel gewaarschuwd werden. Er waren gedurende de bouw van de ark nog mogelijkheden geweest om berouw te tonen. Toen Noach en zijn familie de ark binnenging volhardden de mannen van die generatie in hun goddeloze levenswijze. Ze gaven er geen aandacht aan wat Noach tegen hen zei over een vloed. Ze minachtten en verachtten zijn waarschuwingen, hadden er kennis van genomen, maar ze wilden het niet weten:

(2 Petrus 2:5) 5 en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht;

 • (Matt. 24:40-41) 40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.

(Bij sommige maalmolens zitten twee vrouwen tegenover elkaar om de taak te verlichten; beiden hebben het handvat vast waarmee het bovenblad op de onderste molensteen wordt rondgedraaid.) 

(Lukas 17:34-36) 34 Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 35 Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 36 Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.

Engelen worden ongeveer 3,5 jaar na de wederkomst uitgezonden om de nog levende getrouwe grote schare met spoed te halen. Zoals in (Matt. 24:37-39) en (Lukas 17:28-33) staat geschreven, is het tijdstip van opname van de grote schare een zeer dringende aangelegenheid. Te vergelijken met de plotselinge vernietiging door de vloed, of met de plotselinge vernietiging met vuur en zwavel van Sodom in de dagen van Lot, toen Lot met zijn gezin gevlucht was naar Zoar (Genesis 19:26).
De getrouwe grote schare hebben dan gedurende de laatste 3,5 jaar gesproken met berouwvollen over het evangelie. In die periode zullen mensen van deze wereld veel plannen maken, maar ze maken geen plannen met betrekking tot de overweldigende, naderende gebeurtenis van de dramatische grote dag van God. Deze zal net zo verrassend zijn als de zondvloed van de oude wereld, toen het 40 dagen begon te regenen. Als ze werkelijk begrepen dat alle aardse dingen binnenkort moeten verdwijnen, zouden ze er hun ogen en hun hart op richten, net zoals Christenen dat doen. Er zal geen ontsnapping mogelijk zijn voor degenen die deze dag veronachtzamen:

(Markus 13:33-37) 33 Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. 34 Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging: hij verliet zijn huis, gaf zijn dienaren volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebood de deurwachter waakzaam te zijn. 35 Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of ’s morgens vroeg, 36 opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. 37 En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam!

Alhoewel volgens (Matt. 24:31) de engelen in eerste instantie worden uitgezonden om de uitverkorenen te verzamelen, de Heer tegemoet, zullen de engelen dus ook deze klasse van  getrouwe kinderen van God verzamelen, die direct zullen worden weggevoerd om in de hemel te worden opgenomen.
Na de vernietiging van hemel en aarde volgt de dag des oordeels, de scheiding die Christus zal maken tussen ‘de schapen en de bokken’. Het is daarom logisch dat de scheiding die Christus zal maken zal zijn tussen de gewekte geesten van de dode getrouwen die direct  opgenomen worden in de hemel, incl. de ’tijdelijk’ gewekte mensengeesten met een herkansing,  die een opstanding ontvangen na 1000 jaar volgens Op. 20:5 (de schapen). En tussen de gewekte geesten van de dode goddelozen (de bokken) die gewist zullen worden:

(Mattheüs 25:31-34,41) 31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. 32 En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. 33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. 34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld….41 Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijnGa weg van Mij, vervloekten, in het  eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.
(Openbaring 20:5) 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren….

 • (Matt. 24:42) 42 Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

(Lukas 21:34-36) 34 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. 35 Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. 36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

Toen de Christus de tempel in Jeruzalem had verlaten, ging Hij via de Olijfberg naar Bethanië en werd beziggehouden door de vraag van de discipelen wanneer de verwoesting van de tempel zou plaatsvinden (Matt. 24:3). Jezus wees hen op het teken van de gruwel van de verwoesting op de heilige plaats (Matt. 24:15-16). Deze was voor de 1e vervulling zeer nabij, in 70 n.Chr. werd Jeruzalem met zijn tempel door generaal Titus verwoest.
Voor de 2e vervulling van de gruwel gaf Jezus extra info in Openbaring, geschreven door de apostel Johannes op Patmos in ongeveer 96 n.Chr., het merkteken:

(Openbaring 3:10) 10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.
(Openbaring 14:11) 11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.

Jezus tweede komst en het bijeenbrengen van de uitverkorenen heeft nog niet plaatsgevonden, daarmee is het zeker dat de grote verdrukking nog moet komen.
Deze door Jezus genoemde grote verdrukking wordt ook bevestigd in Daniël 12:1 waar gesproken wordt over een beproeving of verdrukking, die in de eindtijd over de gehele wereld moet komen:

(Daniël 12:1-3) 1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. 2 En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. 3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.

De eerder genoemde Schriftplaatsen bewijzen dat Jezus in Mattheüs 24:15 sprak over ‘een gruwel op een heilige plaats’, die twee vervullingen zou krijgen. Een dubbele vervulling:

(Mattheüs 24:15) 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats….

Jezus discipelen hadden echter nog het gedachtegoed van 1 vervulling die spoedig in hun dagen zou plaatsvinden:

(Handelingen 1:6) 6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?

Vanwege de tijdsduur waarschuwde Petrus  in zijn brief voor spotters die zouden komen:

(2 Petrus 3:3-4) 3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen 4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.

Er zijn maar weinig vermaningen van Jezus die vaker en indrukwekkender worden gegeven dan de  noodzaak van waakzaamheid. Want opnieuw illustreert Jezus de waakzaamheid met een gelijkenis. Een gelijkenis over 5 wijze meisjes en 5 dwaze meisjes (Matth. 25:1-13).

 • (Matt. 24:43) 43 Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken.

(Openbaring 3:3) 3 Bedenk dan hoe u (de gemeente Sardis) het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.

De toespeling op de onverwachte komst van een dief heeft betrekking op de komst van de Heer. Dieven komen onverwacht, op een moment dat de huisbewoner het niet verwacht en de huisbewoner daardoor wordt verrast. Maar niet jezus discipelen:

(1 Thessalonicenzen 5:2,4)  2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht….4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.

Jezus waakzame discipelen zullen reikhalzend en vreugdevol uitzien naar de wederkomst van de Christus en eveneens naar het einde van de dag van de Heer. En wel zodanig dat de discipelen aan het einde van die dag niet verrast zullen worden, maar gereed zijn om direct en zonder aarzelen mee te gaan.
De Joden verdeelden de nacht in de eerste, tweede, derde en vierde nachtwake, zoals de Romeinen die verdeelden om hun militaire bewakers te ontlasten. Alhoewel een nachtwake langer is dan een uur, is de betekenis helder. Jezus droeg Zijn discipelen op om altijd te bidden, opdat ze waardig zouden worden geacht om aan al die dingen te ontsnappen:

(Lukas 21:36) 36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.
(Markus 13:33) 33 Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is.

Blijf ook op uw hoede voor deze wereld met zijn genotsmiddelen:

(Lukas 21:34-35) 34 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. 35 Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen.

Jezus discipelen zouden moeten handelen alsof ze elk moment Zijn terugkeer verwachten.

 • (Matt. 24:44) 44 Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

In een uur dat u het niet verwacht zal plotseling het teken van de Zoon des mensen verschijnen.
De woorden zijn belangrijk omdat zelfs de tekenen die Jezus gaf, zoals het ontspruiten van de vijgenboom bij het naderen van de zomer, alleen bedoeld waren om de discipelen tot waakzaamheid op te wekken, niet om mensen in staat te stellen de wederkomst exact vast te stellen. Het is immers de tijd van goddeloosheid die onderscheiden moet worden.

 • (Matt. 24:45-47) 45 Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? 46 Zalig die dienaar die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. 47 Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen.

(Lukas 12:41-44) 41 En Petrus zei tegen Hem: Heere, spreekt U deze gelijkenis (het waken voor Jezus komst) tot ons, of ook tot allen? 42 En de Heere zei: Wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester, die de heer over zijn huisbedienden zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt? 43 Zalig de slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. 44 Werkelijk, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen.

‘Wie is’, vroeg Jezus, ‘die getrouwe en wijze rentmeester? Alhoewel Jezus spreekt over voedsel, bedoelde Hij niet het voedsel dat vergaat, maar het belangrijkste voedsel, het geestelijke voedsel voor eeuwig leven:

(Johannes 6:27,29) 27 Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld ….29 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.

De genoemde verstandige dienaar zou uit dankbaarheid iedere discipel moeten zijn:

(Kolossenzen 1:13) 13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.
(1 Johannes 4:10) 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

Het is God YHWH zelf, die een rentmeester kiest en aanstelt. Hij wordt niet aangesteld door al  degenen, waar hij het geestelijke voedsel of woord van waarheid aan uitdeelt.
Een discipel die standvastig zijn plicht naar behoren blijft doen, naar zijn huisgezin toe en naar anderen toe, zal een grote beloning ontvangen. Hij zal geëerd worden met grotere gaven, met meer inzicht, kennis en nieuw evangelielicht. Gedurende Jezus wederkomst zullen er dan ook Christenen gevonden worden die zowel hun huisgezin geestelijk voeden en die Jezus discipelen (de familie van broeders en zusters) voeden. Velen zullen als beloning als heilige verzegeld worden en een speciale koning- en priesterpositie krijgen in de glorieuze stad, het Nieuwe Jeruzalem. Want de verzegeling van de genomineerde nog levende heiligen volgt na een rampspoed (Op. 6:15-17), vlak voor hun opname in de hemel:

(Openbaring 7:2-4) 2 En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.

Het idee is dat een goede en ware discipel wordt verheven tot het rentmeesterschap van het huishouden van zijn meester. Om deze dienaar verantwoordelijkheden te geven voor het geestelijke voedsel, zoals een normale rentmeester gewoon voedsel en middelen geeft:

(Mattheüs 20:8) 8 Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: Roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatsten, tot de eersten.

De rentmeester zal worden aangesteld over al Gods goederen, over alles wat voor God kostbaar is, en dat is Zijn volk. Hij, die voorheen slechts over een klein deel van de bezittingen van zijn Heer werd aangesteld, wordt nu aangesteld over al zijn volk:

(Lucas 16:10) 10 Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig.

Beschouw  in dit opzicht ook de gelijkenis van de talenten in Mattheüs 25:14-30, over de werken van de getrouwe dienaar en de werken van de slechte dienaar.

 • (Matt. 24:48-51) 48 Maar als die slechte dienaar in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, 49 en zou beginnen zijn mededienaren te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, 50 dan zal de heer van deze dienaar komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet; 51 en hij zal hem in stukken houwen en hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

(Lukas 13:26-28) 26 Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. 27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. 28 Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. 

Abraham, Izaak, Jacob (Luk. 13:28), Noach, Daniël, Job (Eze. 14:14,20), Elia en Mozes (Matt. 17:2-3) zullen tot de 24 profeten behoren in Gods koninkrijk (Op. 4:4,10).
De waarschuwing voor de slechte dienaar is een algemene waarschuwing, en kan door elke individuele Christen voor zijn eigen bestwil worden toegepast.
Als een persoon, die beweert een dienaar van de Christus te zijn, zijn medechristenen zonder reden onbarmhartig zou behandelen door eigen interpretaties op te leggen die de Christus nooit heeft bevolen of die door onrechtvaardige tuchtmaatregelen zijn broeders en zusters uit het geloof zal stoten, dan zal deze persoon zonder mankeren worden afgesneden en buitengeworpen. Hetzelfde geldt voor degenen die beweren een dienaar van de Christus te zijn,  maar die gaan eten en drinken met de dronkaards:

(1 Korinthe 5:11) 11 Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten.
(1 Korinthe 6:10) 10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.

God zal die onbarmharige dienaar zijn juiste plaats onder de huichelaars toewijzen, zodat hij voortaan hun lot zal gaan delen:

(Mattheüs 8:11-12) 11 Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, 12 en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.
(Mattheüs 25:29-30) 29 Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. 30 En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Bij Zijn wederkomst zal Jezus de slechte dienaar (symbolisch) in stukken hakken (Matt. 24:51), als zijnde voedsel voor de gieren (Matt. 24:28) en zal hem als geestelijk dood beschouwen. De persoon zal ontmaskert worden als een huichelaar en de Christus zal hem slaan met het scherpe zwaard van oordeel en in de duisternis werpen:

(Openbaring 19:21) 21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.

In de duisternis  zal ‘gejammer zijn en tandengeknars’ (Matt. 8:12-13, Matt. 25:29-30).

Tot slot:

We worden belaagd door voortdurende verleidingen, tot geestelijke slaperigheid. En zonder voortdurende inspanning zal onze alertheid afnemen en zullen we in slaap worden gesust. Het was Jezus bedoeling dat Zijn discipelen van generatie op generatie in een houding van alertheid zouden blijven, als voor een gebeurtenis die elk moment kan komen.
Er wordt in de Schrift nog een belangrijk teken beschreven voor de laatste dag:

(1 Thessalonicenzen 5;3) 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Blijf getrouw onder verdrukkingen, totdat Gods grote dag van wraak is aangebroken:

(1 Korinthe 16:13-14)  13 Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. 14 Laat alles bij u in liefde gebeuren.

Einde van de artikelreeks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *