Avondmaal van de Heer 2023

Avondmaal van de Heer 2023.pdf

Aankondiging van het Avondmaal van de Heer 2023

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Gods voedsel voor het lichaam

Heb U ook een grenzeloos vertrouwen in Gods manieren om Zijn volk te voeden?

(Lukas 12:24) 24 Let op de raven: zij zaaien niet en maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur, en God voedt hen. Hoever gaat u de vogels te boven?

Zoals de Joden lichamelijk gevoed werden door de wonderbaarlijke voedselvoorzieningen:

(Mattheüs 16:8-10) 8 En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt? 9 Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt? 10 En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt?
(Zie Mattheüs 14:15-21 en Mattheüs 15:32-38)

En zoals de voorziening met voedsel – destijds het manna – in de woestijn, het kwam jaar in jaar uit voor Gods toenmalige volk:

(Exodus 16:35) 35 De Israëlieten aten veertig jaar lang het manna, totdat zij in bewoond gebied kwamen. Zij aten manna, totdat zij aan de grens van het land Kanaän kwamen.

Gods voedsel voor de geest

(Johannes 6:31-35) 31 Onze vaderen (van de Israëlieten) hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is: Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. 32 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. 33 Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. 34 Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat brood. 35 En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Jezus zegt expliciet: ‘Ik ben het brood des levens’. Jezus spreekt over Zichzelf als het ‘ware’ brood, Hij is de basis en ondersteuning van het spirituele leven. Het natuurlijke manna voldeed aan de behoefte om het lichaam te voeden. Voor eenieder die Jezus woorden gelooft zal dit leven gevende brood leven en vrede geven tot in eeuwigheid.  Allen die ernaar hongeren en dorsten zullen verzadigd worden en nooit meer honger en  dorst hebben. De persoon die hiervan drinkt, zal zijn geluk niet in andere theorieën willen zoeken maar zich willen  verheugen in de pure genade van Christus. Hij zal ook niet meer verlangen naar het genot en amusement van de huidige zondige wereld. De zuivere religie zal zijn hart vullen als een zuivere bron en zijn hart zal daar voortdurend mee gevoed worden:

(Psalm 37:1-4) 1S Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, benijd niet wie onrecht doen. 2 Want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. 3 Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw. 4 Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.

Toon daarom – ondanks alle tegenstand – een Christelijk gedrag in Uw leven, en beschouw Uw discipelschap als van zeer kostbare waarde:

(Johannes 15: 1-7) 1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 3 U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buiten geworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.

Jezus zelf ontving Zijn geestelijke voedsel door de wil van Zijn Vader te doen:

(Johannes 4:34) 34 Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.

Als er een gelegenheid was om goed te doen vergat Hij zijn vermoeidheid en honger en vond troost en vreugde in het behagen van Zijn Vader. Ook wij, als discipelen van Jezus, kunnen hierop gericht zijn en kunnen uitstijgen boven vermoeidheid, ontbering en gebrek. We kunnen al deze ontberingen in vreugde verdragen, als we het werk van God doen:

NKJV vertaald (Job 23:12) ik ben niet afgeweken van het gebod van Zijn lippen; Ik heb de woorden van Zijn mond meer gekoesterd dan mijn noodzakelijke voedsel.
(Johannes 6:27) 27 Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld.

Jezus sprak over Zijn lichaam en bloed als zijnde levengevend:

(Johannes 6:55-58) 55 Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. 56 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 57 Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. 58 Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.

Wanneer we van het brood en wijn nemen verbinden we onszelf met Jezus offer.

De inspectie van Pergamom en de afgoderij

In de Christelijke gemeente van Pergamom was een gevaarlijke leer binnengedrongen, die in Op. 2:14 ‘de leer van Bileam’ wordt genoemd.

Bileam was in de dagen van Mozes een spreker of waarzegger uit Pethor (Mesopotamië), die door koning Balak van Moab ontboden was om de Israëlieten te vervloeken. Bileam werd door God echter belemmerd om het volk Israël te vervloeken en werd gedwongen om Gods  volk te zegenen (Num. 22:1-24:25). Om niet zonder beloning van koning Balak te vertrekken, Bileam was geldzuchtig, gaf hij het advies om de Israëlieten omgang te laten hebben met de Moabitische en Midianitische dochters, om vervolgens met deze dochters de Baäl van Peor te gaan aanbidden. De Israëlieten mochten zich onder de Mozaische wet echter onder geen beding vermengen met heidense vrouwen om niet in afgoderij te vervallen (Deut. 7:3-4):

(Numeri 31:15-16) 15 En Mozes zei tegen hen: Hebt u alle vrouwen laten leven? 16 Zie, zíj waren door de raad van Bileam voor de Israëlieten de aanleiding tot trouwbreuk tegen de HEERE, in het geval van Peor, waardoor de plaag kwam onder de gemeenschap van de HEERE.

Als de Moabitische dochters de Israëlieten konden verleiden tot afgoderij en immoraliteit, dan zou het ook niet langer nodig zijn hen te vervloeken. God Zelf zou dan immers oordeel over hen brengen. En zo gebeurde het ook, onder Gods oordeel kwamen vervolgens 24.000 Israëlieten om (Numeri 25:1-9).

Deze hoererij en afgoderij met heidense dochters naar het model van Bileam was dus helaas doorgedrongen in de Christelijke gemeenten, zoals ook in Pergamom. Daar waren personen, die zichzelf Christenen noemden, die  anderen trachtten te verleiden deel te nemen aan afgoderij, aan maaltijden van afgodenoffers en aan hoererij:

(Openbaring 2:14) 14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven.
(2 Petrus 2:14-15) 14 Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk; zij verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoefend in hebzucht; kinderen van de vervloeking zijn het. 15 Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald en volgen de weg van Bileam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad.

Pergamon/Pergamus heet nu Bergama en ligt in het huidige Oost-Turkije.Wat Pergamom betreft zijn nu alleen nog maar ruïnes over. De stad zelf was in de dagen van Jezus inspectie echter een centrum van afgoderij. 

Pergamom was ook de plaats waar de troon van Satan stond:

(Openbaring 2:12-13) 12 En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij Die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft: 13 Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont.

De troon van Satan was blijkbaar het Pergamon-altaar dat dateert uit ca.180 v.Chr. Dit Pergamon-altaar werd door een Duitse archeoloog opgegraven en staat nu opgesteld in het Pergamon-museum in Berlijn:

Jezus sprak gedurende Zijn inspectie van Pergamom tevens over de misleidende afgodische leer van de Nikolaïeten. Jezus waarschuwde hen hiervoor:

(Openbaring 2:15) 15 Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik.

Jezus discipelen in Pergamom (en daarmee ook de discipelen in deze dagen), die zich met deze zonden niet willen inlaten, worden in Openbaring 2:17  ‘overwinnaars’ genoemd. Hen wordt de belofte gegeven, dat zij zullen mogen eten van het ‘verborgen manna’.

Het verborgen manna

Het manna was, zoals reeds eerder beschreven, het voedsel of brood dat destijds door het toenmalige volk van God werd ontvangen in de woestijn, maar dat uit de hemel kwam:

(Psalm 78:23-25) 23 Hij gebood de wolken daarboven en opende de deuren van de hemel: 24 Hij liet manna op hen regenen om te eten en gaf hun hemels koren. 25 Eenieder at het brood van de machtigen; Hij zond hun proviand tot verzadiging toe.
(Exodus 16:31) 31 Het huis van Israël gaf het de naam manna. Het was wit als korianderzaad, en de smaak ervan was als van een honingkoek.

Het manna dat de Israëlieten 40 jaar in de woestijn gegeten hebben voorkwam niet dat ze stierven. Aan Jezus discipelen geeft de Vader echter het ‘ware brood’ uit de hemel opdat een mens daarvan (met symbolisch brood)  kan eten en niet zal sterven. Christus dwingt niemand om dit leven gevende manna (het brood en de wijn) te nemen, maar Christus geeft het aan allen die ernaar verlangen en stappen hebben genomen om er geschikt voor te zijn:

(Johannes 6:47-51) 47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. 48 Ik ben het Brood des levens. 49 Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. 50 Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. 51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.

Christus gaf op aarde ‘het manna’ door Zichzelf te geven als het Ware brood uit de hemel, wat ook gesymboliseerd wordt door de gouden kruik met manna in de ark van het verbond (Hebr. 9:4). Ieder die in Jezus Christus gelooft en dat leven gevende brood eet, ontvangt het eeuwige leven. Daarbij moeten we volgens Jezus niet alleen brood voor ons lichaam nemen maar ook ons geloof blijven sterken door Gods Woord te lezen en te overdenken:

(Lukas 4:4) 4 Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God.

De overwinnaars zijn allen die getrouw zijn gebleven, allen die gedurende de verdrukking tot God gesmeekt en gebeden hebben:

(Lukas 11:2) 2 Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.

Voor hen, het zijn al Gods strijdende kinderen, komt de dag van de overwinning nabij, met alle heerlijkheid die daaraan verbonden is. De verheerlijkte Christus wil Zijn medestrijders echter moed en kracht geven, opdat zij de goede strijd van het geloof zullen voortzetten tot het einde. Tot de dag van de overwinning! :

(Openbaring 2:17) 17 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.

Het verborgen manna zal dus niet voor altijd verborgen blijven.  Degenen die ‘overwinnen’ of die de overwinning behalen in hun moeilijke strijd met de zonde en in de vervolgingen en beproevingen van de wereld, zullen worden gevoed met het geestelijke voedsel dat is weggelegd voor Gods volk. Jezus spreekt in Op. 2:17 over het ‘verborgen’ manna, omdat de overwinnaars in de hemel bevoorrecht zullen zijn. Ze zullen hemelse zaken zien en  kennis horen met een diepgang waarvan ze perplex zullen staan en hemelse voeding ontvangen die onvoorstelbaar inzicht geeft in de liefde van de Vader.

De viering van het avondmaal van de Heer, de gedachtenisviering

NBG51 (Lukas 22:17-20) 17 En Hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide: Neemt deze en laat hem bij u rondgaan. 18 Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods gekomen is. 19 En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. 20 Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.

Het avondmaal van de Heer gaat primair over het herdenken van het grote offer dat Jezus voor ons heeft gebracht, om voor ons – als zondige mensen – een eeuwige toekomst in liefde en vrede mogelijk te maken. Door van de symbolen te nemen vormen alle Christenen samen het lichaam van Christus:

(1 Korinthe 10:16) 16 De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus?
(1 Korinthe 12:27) 27 Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.

De symbolen van wijn en brood zijn bedoeld voor alle bewust gedoopte Christenen. Alle broeders en zusters vormen samen één familie in Christelijke liefde.

De viering op 14 Nisan is op woensdag 5 april 2023 na zonsondergang:
https://www.kerkenisrael.nl/jodendom/kalender.php?maand=4&jaar=2023
https://www.hebcal.com/holidays/pesach-2023

Ter ondersteuning van 14 Nisan (5 april 2023); Het eten van het lam tijdens de exodus:

(Exodus 12:5-6,8) 5 U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. 6 U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond….8 Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten.

Als voorbereiding op het Avondmaal van de Heer is het zeer nuttig ook Jezus uitleg in Mattheüs 24 te lezen in de artikelserie: 
Als die dagen niet ingekort werden deel 1 tot 4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *