1. De transformatie

1. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om ongeveer 2 A4-tjes studiematerieel per keer te laten lezen en daarna te bespreken aan de hand van enkele vragen.

Inleiding:
Veel jongeren en jong-volwassenen zijn murw gemaakt door de chaos van de afgelopen jaren, maar doen hun best om hun leven aangenaam te houden. Wat velen niet beseffen, is dat er een duister plan wordt uitgevoerd. Een militair draaiboek om de mensen extreem bang maken voor hun leven, als in een oorlog. Het is te beschouwen als een plotselinge overname van de macht via eindeloze crisissen. In deze artikelenreeks wordt het patroon hiervan in beeld gebracht om deze crisissen te kunnen weerstaan. Want iedere jongere en jong-volwassene moet een keuze maken, of een deel van deze wereld zijn of een standvastige Christen zijn.
.                        (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Thema deel 1:  De communistische Nieuwe Wereld Orde

Jezus sprak in de evangeliën over een verdrukkende tijd in het einde. Een tijd van oorlogen, hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen. De evangeliën volgens Markus, Mattheüs en Lukas zijn geschreven vóór de verwoesting van Jeruzalem met zijn tempel in 70 n.Chr., want er worden in alle 3 evangeliën waarschuwingen gegeven betreffende deze gruwel van verwoesting om vervolgens in die dagen naar de bergen van Judea te vluchten.

De voorzegde genocide in de tijd van het einde
In veel vertalingen wordt gesproken over ‘besmettelijke ziekten’ waar ‘pestilentiën’ worden bedoeld. Pestilentiën zijn per definitie plagen, zoals de zwarte dood van 1347 tot 1352. Algemeen wordt bevestigd dat de zwarte dood of pest het gevolg was van infectie met de bacterie ‘Yersinia pestis’ door knaagdieren zoals ratten die vlooien in hun vacht meebrachten die de pestbacterie droegen:

(Markus 13:7-8) 7 En wanneer u hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, word dan niet verschrikt, want dit moet gebeuren, maar het is nog niet het einde. 8 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen en er zullen hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën.
(Mattheüs 24:6-8) 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en <besmettelijke ziekten> pestilentiën  en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.
(Lukas 21:9-11,20-21) 9 En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde. 10 Toen zei Hij tegen hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; 11 en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en <besmettelijke ziekten> pestilentiën. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.

Jezus spreekt over pestilentiën (meervoud), we kunnen dus nog meer gezondheidsplagen verwachten. De Covid-19 aanslag op de mensheid van de wereld is slechts het begin.
Ook een uitbreiding van oorlogen en voedseltekorten zijn volgens Jezus te verwachten. Voedseltekorten kunnen vele jongeren en jong-volwassenen zich zowat niet voorstellen. Er is toch voedsel genoeg te verbouwen op aarde?
Dat klopt, er zijn echter mensen op deze aardbol die vinden dat er op Gods schepping, de aarde, teveel mensen leven en ook nog in vrijheid leven en dat willen ze veranderen.  Ze willen dat bereiken via een communistische Nieuwe Wereld Orde, waar deze kleine (zeer rijke) groep alle macht heeft. Zij hebben niet genoeg aan hun mega rijkdom, ze willen alles hebben! Bovendien willen ze de macht door totale controle over ieder levend wezen op aarde als in een feodaal stelsel met slaven.  In deze artikelreeks zullen we stap voor stap identificeren wie deze personen zijn en hoe zij dit willen bereiken, verklaard in een Christelijk licht naar Gods woord.

De communistische Nieuwe Wereld Orde

Hoe kun je beste iets invoeren wat eigenlijk niemand wil?
Door angst, door het traumatiseren van de bevolking, zoals de twintowers (9/11) in de VS, de covid-19 pandemie enz.
En vooral de media 24/7 bespelen door propaganda en angst aanjagen, door zgn experts die u met moeilijke woorden hun verhaal doen, zodat het klinkt alsof je het als leek niet kunt begrijpen. Maar wel steeds de mensheid de schuld geven.
Het is allemaal gebaseerd op hersenspoelen, conditioneren, manipuleren, indoctrineren & hypnotiseren van de massa, en het gaat onverminderd voort.
En er zijn altijd mensen te vinden die meewerken met deze lieden op de achtergrond.

Het Joods communisme

Moses Hess

Moses Hess was een Joodse filosoof en socialist, en een van de grondleggers van het socialistisch-zionisme. Hess (1812-1875) werd geboren in Bonn in een orthodox-joodse familie en sloot zich aan bij de links-Hegeliaanse kring in Berlijn, de groep die onder haar leden o.a. Karl Marx en Friedrich Engels telde.
Hij droeg bij aan Marx’s ‘communistisch manifest’, geschreven in 1848. 
Karl Marx schreef daarna ‘das Kapital’.
De ouders van Karl Marx, de grondlegger van het communisme, waren oorspronkelijk Joods. Hij beschouwde zichzelf als een atheïst. Een bekende uitspraak van hem was: ‘Religie is opium voor het volk.’

Het Communistisch Manifest: Het 10 punten plan
Punt 1: Afschaffing van privé eigendom

Karl Marx zei ooit: De theorie van het communisme kan in één zin worden samengevat: Schaf alle privé-eigendom af’.

Alles is van de staat, alles wordt gecentraliseerd.
Het lijkt erg veel op de huidige slogan van het World Economic Forum:

Het WEF kent stakeholders – belangen van de rijken. stakeholder-kapitalisme

Ook heeft het WEF het standpunt dat de samenleving moet worden georganiseerd voor de belangrijkste belangengroepen, de ‘belanghebbenden’.
Voor we verder op de WEF ingaan zullen we enkele onderdelen van de geschiedenis van het communisme  beschouwen.

 

Het Russische communisme

Britten creeërden de Russische revolutie

In 1892 werd vanuit het financiële centrum in Engeland 7,5 miljoen dollar aan onbewerkt goud overgemaakt naar Rusland zonder het via de Bank of England te laten lopen (vandaag 234 miljoen dollar); waarmee de bolsjewistische revolutie werd gefinancierd.

Review of Reviews, Aug. 1892, p. 549 (Oct. 25, 1892), W.T. Stead, eigenaar

Dat het communisme zijn gitzwarte kanten heeft blijkt uit de vele doden.
Stéphane Courtois, een Franse historicus en universiteitsprofessor, maakt een schatting in zijn boek ‘Le Livre noir du communisme (1997)’; ‘Het zwartboek van het communisme’  van het totale aantal doden dat in de 20e eeuw is gevallen door het communisme op  +/- 94 miljoen, waaronder:
+/- 65 miljoen in de Volksrepubliek China
+/- 20 miljoen in de voormalige Sovjet-Unie
+/- 2 miljoen in Cambodja
+/- 2 miljoen in Noord-Korea
enz.

De vrijheid waar Christenen naar streven is geen vrijheid als deel van deze goddeloze wereld, maar een geestelijke vrijheid als Christen:

(Johannes 8:31-32) 31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, 32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.

Het communisme verzandt doorgaans in een kakistocratie. Een kakistocratie is een bestuursvorm waarbij het besturen wordt uitgevoerd door de slechtste, minst geschikte of incompetentste onderdanen. Meestal door onbarmhartige kneuzen.

Ook het communisme kent, net als het kapitalisme, financiering door banken en een (Centrale) bankelite met zijn invloed.  Veel gewone mensen werden bedrogen door te denken dat het communisme arme arbeiders vertegenwoordigde, door aan eenieder de rijkdom en sociale rechtvaardigheid te verdelen. Er is altijd een groep belanghebbende investeerders, ook in het communisme.
De echte betekenis van het communisme vereist de ontmanteling van natie, ras, religie en familie.

Volgens voormalig KGB-expert voor Sovjet propaganda, Yuri Bezmenov (alias Tomas Schuman), is het communisme een verrot en onwerkbaar systeem, een Satanistisch systeem dat totale controle wil en om die reden ook andere regimes omver wil werpen.
Het is een systeem gebaseerd op tirannie. Naar buiten toe gepresenteerd als een arbeidersparadijs, maar in het echt een brute politiestaat. Citaat van Yuri:

‘De hoogste kunst van het oorlogvoeren is helemaal niet om te vechten, maar om zaken van waarde in het land van je vijand te ondermijnen. Of het nu morele tradities, religie, respect voor uw autoriteit en leiders, culturele tradities, wat dan ook zijn. Neem vervolgens gewoon het land en de crisis komt.’

Yuri beschrijft een stappenplan voor het installeren van het communisme:Omverwerpen van regeringen en installeren van het communisme:

Demoralisatie, de vernietiging door propaganda, duurt 15-20 jaar.
Destabilisatie van alle menselijke relaties, duurt 2-5 jaar.
Volgens Yuri is een kenmerk van de destabilisatie fase een radicalisering van groepen. Er kunnen onlusten verwacht worden. Als vechten beschouwd wordt als normaal gedrag, dan komt de echte crisis er snel aan.
De crisis, de maatschappij functioneert niet meer, duurt ongeveer 6 weken.
De maatschappij functioneert dan totaal niet meer.
De ontstane chaos geeft voedselproblemen voor de bevolking.
Een sterke man, leider, redder of messias wordt gewenst door de bevolking.
DE NORMALISATIE, overname door geweld, duurt verscheidene jaren.

Volgens Yuri moeten de kinderen vóór de overname dom gemaakt worden. Zoals nu onze kinderen op de scholen. Volgens politicus Harm Beertema is er in Nederland een groeiend cijfer van laaggeletterdheid (apr. 2023). Steeds meer Nederlanders zijn functioneel analfabeet, wat betekent dat ze niet in staat zijn om een simpele email of bijsluiter te lezen. Volgens hem is de helft van groep 8 functioneel analfabeet. Enkele van de oorzaken zijn de taalachterstand en de spelletjes en video’s op de smartphone.

Daarbij komt dat de docenten veel tijd reserveren voor LGBTQ, seks en inclusiviteit in plaats van tijd maken voor veel meer lezen, schrijven, rekenen en taal. Het is programmering (hersenspoeling) van de jongeren via het onderwijs  in seksuele verdorvenheid. Het is het conditioneren en voorbereiden van kinderen voor de misleiding en leugens van demonen:

(1 Timotheüs 4:1-2) 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.

Kinderen horen beschermd en gelukkig op te groeien in stabiele gezinnen. Dat is van levensbelang om daarmee een stevige basis te krijgen naar de volwassenheid.
Of het nu om die zogenaamde stikstofcrisis, klimaatcrisis of om die genderwaanzin  gaat,  kinderen zouden daar absoluut niet mee lastig gevallen moeten worden.
Conclusie: Als je een natie – zonder vuurwapens – communistisch wilt overnemen, maak dan wisselende partners, overspel of pedofielen gemeengoed bij de jonge generatie. Verwar de jonge generatie zodat zij niet in balans kunnen komen. Voorkom een leerpoces waarin de mannen de vrouwen beschermen en vrouwen hun kinderen beschermen. Deze lieden willen dus de natuurlijke rollen omdraaien waardoor alle liefde en geweten uit de (vooral westerse) wereld aan het verdwijnen is.

Het cultuur-marxisme

Het cultuur-marxisme of neomarxisme zet niet in op revoluties, maar op culturele hervormingen.
De doelgroep van hun propaganda is in eerste instantie de groep intellectuelen, bij voorkeur via de universiteiten. Onder het mom van een pandemie zijn we in deze tijd getuige van het stap voor stap opleggen van het communisme en het ontnemen van de vrijheden van de bevolking.
Het is bijna niet voor te stellen dat de wereld nu al voor een groot deel wordt geleid door een elite via een (Satanische) cultus en het communisme daarvoor omarmt.
We hebben in onze geschiedenis nog het voorbeeld van de miljoenen doden in de Bolsjewistische revolutie met in Rusland de heropvoedingskampen, verbanning naar Goelag strafkampen en het doden van (intellectuele) tegenstanders.
Het opkomend neo-communisme wordt nu opnieuw gebruikt voor het concentreren van alle rijkdom en macht in de handen van het centrale bankkartel en superrijken.
Binnen dit neo-communisme bezitten de bankiers en milardairs – in een vorm van feodaal-communisme van slavernij – praktisch alle bedrijven, mijnen, huizen, percelen en middelen en richten een centraal bestuur op, een Joodse Wereldorde, ook wel NWO genoemd. Dat is ook wat het World Economic Forum wil.
Deze miljardairs kopen nu massaal landbouwgrond, zoals Bill Gates, Jeff Bezos (Amazon), CNN-oprichter Ted Turner en mediamagnaat John C. Malone.

We zitten nu in de Destabilisatie fase van alle menselijke relaties.
De Destabilisatie is te beschouwen als een grote aanval op de bevolking, een psychische of geestelijke oorlog van onze leiders met hun virusmaatregelen, klimaathoax en oorlogshitserij.
Al deze tirannieke beperkingen hebben al schade aangericht aan de psyche van de bevolking. Zowat alle menselijke relaties zijn ernstig beperkt of verbroken.
Wereldwijd worden mensen van hun rechten, waardigheid en creativiteit beroofd.
Familierelaties, kennissen en Christenen worden van elkaar vervreemd door deze ‘social distancing’ – maatregelen  en door het toenemen van de wetteloosheid zal de liefde verkoelen (Matt. 24:12). Het is onnatuurlijk om afstand te houden van elkaar:

(Jakobus 5:7-8) 7 Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. 8 U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij.

Als iemand tot deze wereld behoort, dan is iemand daar de slaaf van.
Maar is iemand bevrijdt door Jezus, dan wordt die persoon ook slaaf van Jezus:

(1 Korinthe 7:22) 22 Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heere, is een vrijgelatene van de Heere. Evenzo is hij die als vrije geroepen is, een slaaf van Christus.

Het juk dragen van Jezus (slaaf zijn van Jezus) is echter zegenrijk:

(Mattheüs 11:29-30) 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

In mei 1919 ontdekten de geallieerden in Düsseldorf, Duitsland, een exemplaar van ‘de Communistische regels voor revolutie’.

  1. Corrumpeer of bederf de jongeren, haal ze weg van religie, zorg dat ze geïnteresseerd raken in seks. Maak ze oppervlakkig en vernietig hun robuustheid.
  2. Krijg controle over alle publiciteitsmiddelen.
  3. Enz.

Als Christen onder geen beding de aangeboden vijandige ‘propaganda’ accepteren. Verenig u en maak als Christelijke ouders massaal bezwaar op uw school tegen deze onchristelijke en genante sexuele onderwijs- methodes voor jonge kinderen. Leerlingaantallen doet wonderen.

 

Het tijdperk van werken op afstand en de impact van pandemische lockdowns hebben de  sociale interactie verstikt. Innerlijke berusting in ons geloof kan ons redden. Uit angst worden mensen onzeker en volgzaam, in rust denken mensen zelf na. Vanuit innerlijke berusting in geloof worden wij als Christenen onverslaanbaar.

Uit een studie van wetenschappers van  de Northwestern University en de  University of Oregon, gepubliceerd in het tijdschrift  Intelligence, blijkt dat het IQ-niveau, vooral voor lager opgeleiden in de leeftijdsgroep van 18 tot 22 jaar, voor het eerst in bijna 100 jaar is gedaald naar lagere IQ’s dan de ouders.

Uit onderzoek blijkt dat de IQ-scores in de VS zijn gedaald.

En wat te denken van fluoride voor kinderen, met daarmee kans op een lager IQ volgens een rapport?

School psychiaters willen uw kinderen Prozac en Ritalin voorschrijven, beleid van uw  regering. Ageer hier als ouders tegen, dit zijn verslavende middelen. Sinds mensenheugenis hebben schoolkinderen dit niet nodig gehad. Zoek een andere oplossing als de leerkracht moeilijk doet.

De vreugde en saamhorigheid zijn verdwenen door de politieke polarisatie. Er is niks alarmerends aan de hand en onze jongeren en jong-volwassenen worden depressief gemaakt door machtswellustige politici.
We zijn geen vijanden van elkaar, al kunnen onze meningen verschillen. Pluriformiteit, verschillende meningen, is juist heel verfrissend en opbouwend.
Haat en angst en schuld aanpraten zijn de leugens van Satan.
Door deze leugens kan liefde omslaan naar haat en dat komt in de wereld veel voor, maar is voor Christenen niet aan de orde. Christenen blijven hun naasten vergeven en liefhebben. Dat wil dus niet zeggen alle slechtheid klakkeloos accepteren. Liefdevol Gods raad toepassen in dat soort situaties, in rust, kan mensen berouwvol maken. Wees niet angstig:

(Mattheüs 8:26) 26 En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte.
(Markus 4:40) 40 En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?
(Romeinen 8;15) 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

In het volgende artikel: De aanslag op jonge mensen gaat veel verder als het communisme.
Deze site wordt landelijk streng gecensureerd, verspreid dit artikel waar u kunt!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *