2. De transformatie

2. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Geloven in God geeft je een reden om te leven. Daarbij geeft Gods woord een boodschap van hoop.  Als het kwaad zich zo overduidelijk manifesteert in de wereld om ons heen, dan worden veel goede jonge Christenen  aangetrokken tot wijsheid die hen wél betekenis geeft, waarmee ze deze slechte wereld kunnen weerstaan. We kunnen bewondering hebben voor jonge Christenen die in staat blijken te zijn tot zo’n persoonlijkheid, moed en kritisch vermogen, zoals bleek gedurende de afgelopen jaren van de Covid-hoax. Ze zijn in alle (jonge) leeftijden, opleidingsniveaus en in alle landen te vinden. Jullie zijn de kinderen waarvan elke ouder droomt, die ver uitgroeien boven het gemiddelde van de samenlevingen.  Jullie deden wat anderen niet konden en waren de stabiele boom die de orkaan van beledigingen en discriminatie vanwege het geloof weerstonden. De uitverkorenen van de onzichtbare ark van God, degenen die erin slaagden weerstand te bieden. Jullie hebben een onvoorstelbare zware test doorstaan die velen niet konden doorstaan en jullie hebben het licht van het geloof laten schijnen in het donker. Blijf een voorbeeld voor alle geliefden:

(Psalm 4:2-6) 2 Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid! In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. 3 Aanzienlijken, hoelang zult u mijn eer te schande maken? Hoelang zult u het lege liefhebben, de leugen zoeken? 4 Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling afgezonderd; de HEERE hoort als ik tot Hem roep. 5 Wees ontzet, maar zondig niet; spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. 6 Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de HEERE.
 .                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Thema deel 2:  De aanslag op jonge mensen gaat veel verder dan het communisme.

In het vorige artikel spraken we over het ‘communisme’. Communisme heeft als doel de vernietiging van alles wat gezond en goed is. De gemiddelde Jood is hier net zo onwetend over als de gemiddelde niet-Jood of heiden.

De Rode Symfonie (zie hiervoor ook: 4. Net als Jezus satans wereld overwinnen)
In 1938 ondervroeg de Sovjet geheime politie de voormalige Russische ambassadeur in Frankrijk, Christian Rakovsky. Rakovsky was een communist en aanhanger van Trotzky. Trotzky, een Jood, werd ervan beschuldigd, dat hij Stalin wilde omverwerpen. Veel aanhangers van Trotzky werden gedurende de zuivering van de Communistische Partij in 1937 gefusilleerd. De angst voor de dood was dan ook groot bij Rakovsky. Het transcript van zijn ondervraging genaamd ‘The Red Symphony’ was niet bedoeld om openbaar te worden gemaakt.

Christian Rakovsky met Leon Trotsky ca. 1924    Foto: Wikipedia

Christian Rakovsky was zelf een vrijmetselaar op een hoog niveau, maar niet van de hoogste graad.
Volgens Christian Rakovsky is de vrijmetselarij een geheim genootschap die het wereldwijde communisme promoot. Dat doen ze volgens hem, omdat dat ook het doel is van de bankiers die de loges beheren.

Een nieuwe wereldorde met een communistische basis. De waarheid is volgens Rakovsky het volgende:
Er is slechts één enkel doel: de triomf van het communisme; het is niet Moskou dat zijn wil oplegt aan de democratieën, maar het samenwerkingsverband van partijen in New York op Wall Street’….

Het communisme kan niet de overwinnaar zijn als deze het nog steeds levende christendom niet heeft onderdrukt’.

Wat er nu in de wereld gebeurt is niet toevallig, het is allemaal gepland.

Everything is in place and nobody can stop us now

Dr. Richard Day

‘Alles staat klaar en niemand kan ons nu nog tegenhouden’. Dr. Richard Day verwees naar de plannen van de echte machthebbers als ‘veel groter’ dan het communisme.

Op 20 maart 1969 hield Dr. Richard Day, hoogleraar kindergeneeskunde en een Rockefeller insider, een toespraak voor een zaal met medische studenten en artsen, waarbij geen aantekeningen gemaakt mochten worden. Dr. Lawrence Dunegan, een student van Dr. Day aan de Universiteit van Pittsburgh, woonde die bijeenkomst bij en maakte echter de toespraak in 1988 openbaar.

Waar Dr. Day over sprak was de Verenigde Naties Agenda 21 uit de koker van Rockefeller, als onderdeel van de globalistische elite. Dr. Day bleek een atheïst te zijn en bleek de voormalige medisch directeur te zijn geweest van de omstreden organisatie ‘Planned Parenthood’.

(De vader van Bill Gates zat in het bestuur van Planned Parenthood. Onlangs is Bill Gates  ontmaskerd als financier van de International Planned Parenthood Federation (IPPF), een groep die ook campagne voert om kinderen op jonge leeftijd te sekualiseren.)

De kennis van dr. Day was concreet toen hij sprak over de toekomst en de strategieën van mensen en organisaties die een bepaald plan voor de wereld hadden en in staat waren ervoor te zorgen dat ‘dat plan’ werd uitgevoerd. Hij wilde zijn collega’s en studenten waarschuwen voor de komende veranderingen. Toen hij het had over de mensen die de macht hadden om dergelijke plannen te bedenken en uit te voeren, verklaarde dr. Day dat ze niet in de eerste plaats een openbaar ambt bekleedden, maar prominente mensen waren die bij het publiek bekend zouden zijn door hun beroep of privéposities. Dit sluit aan bij wat we weten over de globalistische elite van vandaag, voornamelijk bestaande uit families die betrokken zijn bij het runnen van grootschalige financiële instellingen (zoals de Rockefellers en Rothschilds), Europese koningshuizen en andere extreem rijke personen.
Dr. Richard Day, toespraak (Engels) 1969 PDF

Enkele punten samengevat uit de herinneringen van de toehoorder, Dr. Dunegan:
Bevolkingscontrole optimaliseren
Toestemming nodig om baby’s te mogen krijgen
Seksuele voorlichting op jonge leeftijd
Homoseksualiteit, en alle mogelijke seks aanmoedigen
Alle religies mengen, de oude religies, te beginnen met de RoomsKatholieke kerk,  zullen moeten verdwijnen. Vooral het Christendom moet verdwijnen. Als de  RK kerk eenmaal ten val is gebracht, zal de rest van het Christendom gemakkelijk volgen.
De Bijbel veranderen door de vervanging van sleutelwoorden, zodat de betekenis
verandert. De zgn. Christelijke kerken zullen hiermee helpen.
Kinderen zullen meer tijd op scholen doorbrengen, maar ze ‘zullen niets leren’.
Bevolkingsverplaatsingen om ‘tradities’ (cultuur) te elimineren
Muziek zal erger worden, openlijk seksueel met satanische teksten
Reisbeperkingen, nationale identiteitskaart, chip (ID) onder de huid
Geld en bankieren; geld zal overwegend krediet worden. De mogelijkheid om te sparen zal sterk worden beperkt, om te voorkomen dat mensen rijkdom vergaren.
De volgende stap zou de enkele kaart zijn en de volgende stap [daarna] zou zijn om de
enkele kaart te vervangen door een huidimplantaat die handig is voor de huid,
bijvoorbeeld uw rechterhand of uw voorhoofd.
Particuliere eigen woningen; ‘Iets uit het verleden’. Mensen die dit niet willen zullen ‘verdwijnen’.

Dr. Day zei, dat hij nog veel meer zou kunnen vertellen: ‘Mensen stellen niet de juiste vragen.’ Het invoeren van het nieuwe wereld systeem (NWO), zei hij, zou waarschijnlijk in een weekend in de winter plaatsvinden. Alles zou worden afgesloten op vrijdagavond en maandagochtend, als iedereen wakker wordt, zou er een aankondiging zijn dat het nieuwe wereld systeem zal zijn ingevoerd.

Om het communisme te kunnen invoeren zijn er door belanghebbenden (superrijken)  al jaren geleden programma’s bedacht.

Agenda 2030; het vervolg op agenda 21

Door de mensheid heen, heeft kleinschaligheid tot de best mogelijke oplossingen geleid. Maar nu wil men de problemen op wereldomvattende schaal oppakken, door een centrale wereldregering. Agenda 2030 is dus vooral een uitnodiging voor de superrijken met hun grote bedrijven om de controle te krijgen over de rijkdommen en natuurlijke hulpbronnen van de wereld en voor hun biotech-industrie om zich te bemoeien met al het leven op aarde. Wat zij bedoelen met verduurzamen is het verheffen boven Gods schepping. Daar dient die nobele VN agenda 2030 dus voor, om bevolkingen alles af te nemen, genocide te plegen en de overgebleven mensen in slavernij te houden. Geïnspireerd en geleid door Satan en zijn demonen zijn deze leiders zelf ook misleid:

(Efeze 6:12) 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

De beruchte globalist Henry Kissinger liet zich eind jaren ’70 uit over het plan. Kissinger, de mentor van Klaus Schwab, legde in duidelijke bewoordingen uit hoe de globalisten de Amerikanen zullen overtuigen om de Nieuwe Wereld Orde te accepteren. Hij schreef:

‘Vandaag de dag zouden Amerikanen woedend zijn als VN-troepen Los Angeles binnenvielen om de orde te herstellen; morgen zullen ze je dankbaar zijn! Dit is met name het geval als hun werd verteld dat er een dreiging van buitenaf was, hetzij reëel of afgekondigd, die ons bestaan bedreigde. Het is dan dat alle volkeren van de wereld met de wereldleiders beloftes zullen maken om hen van dit kwaad te verlossen.

Het enige waar elke man bang voor is, is het onbekende. Wanneer dit scenario wordt gepresenteerd, zullen individuele rechten gewillig worden opgegeven voor de garantie dat hun welzijn hen wordt verleend door hun wereldregering’.

Zijn alle mensen goed? Helaas, de Schrift spreekt over goede en slechte mensen:

(Mattheüs 5:44-45) 44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; 45 zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Kleine kinderen zijn volgens Jezus wel goed, die zijn er niet uit op uit om slecht te doen:

(Mattheüs 18:3) 3 En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Waaraan wordt ‘goed zijn’ dan gemeten?

(Mattheüs 5:16) 16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Het is maar net hoe jullie Gods licht laten schijnen in jullie leefwijze.
Vergeet nooit dat een groot deel van de mensen goed zijn. Bedenk dat de slechte mensen zich vaak vermommen als medelevende redders. Ze witwassen hun misdaden vaak achter de sluier van liefdadigheidsinstellingen en hulporganisaties. Maar wees er altijd van bewust dat we allemaal onvolmaakt zijn en zondaars zijn:

(Johannes 8:7) 7 En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen.

Onderzoek jezelf, en pak dan ook als eerste het slechte aan bij jezelf.

Waar we voorheen spraken over duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SustainableDevelopmentGoals) oftewel  Agenda 2030, zijn er ook nog de bijbehorende plannen voor de globalistische ESG-criteria, die de economie in een wurggreep houden.

Larry Fink is de CEO van BlackRock. Blackrock is de grootste investeringsmaatschappij ter wereld en beheert momenteel een vermogen van meer dan tien biljoen US-dollar (met o.a. Rothschild en Rockefeller geld) en is een strategische partner van het World Economic Forum (WEF). Samen met Klaus Schwab is BlackRock CEO Larry Fink dus een van de leiders van het WEF. BlackRock wordt door het WEF als belangrijke partner in diversiteitsvragen genoemd. BlackRock ondersteunt klimaatpolitiek, identiteitspolitiek en vele andere ideologieën van de ‘woke’ wereld.
Uitspraak van Larry Fink: ‘Bij Blackrock dwingen we gedrag te veranderen’.

 Zoals het promoten van transseksuelen in de marketing van producten, zoals we nu zien gebeuren in de wereld.  Blackrock investeert alleen als er een woke programma wordt uitgerold. Zie de transseksueel met Bud-light bier:

De reclame-campagne wordt echter niet geaccepteerd door het Amerikaanse publiek.
Bud Light lijdt aan een “duizelingwekkende” verkoopdaling naarmate de boycot heviger wordt

Het eindspel
In een artikel in Substack van 16 april 2023 beschrijft Jessica Rose de laatste drie jaar als een eindspel. Het eindspel is de omzetting van de meerderheid van de mensen in arbeiders. En met arbeiders bedoel ik dit zoals een entomoloog (wetenschapper voor insecten) zou doen. De werkers in een kolonie van wezens zoals mieren, die het werk doen.

Het uitspelen van het eindspel gaat verder dan het ontmenselijken van mensen, om systematisch de individuele component van de mens totaal te verwijderen. Het ontmenselijken van de bevolking naar slavernij, het is het kapen van de geest.
Christus heeft ons echter door Zijn offer volledig bevrijd:

(Galaten 5:1) 1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.

De grote aanval op de vrijheid van denken.

De Russische filosoof Nikolai Fjodorov (1829-1903) zei in 1891: ‘Tegenwoordig dient alles de oorlog. Er is geen ontdekking meer die de militairen niet bestuderen op haar nut voor de oorlog. Er is geen uitvinding meer die ze niet proberen te gebruiken voor militaire doeleinden’.

In deze dagen zijn we getuigen geweest van zo’n wapen zoals de Corona-hoax.
We staan aan de vooravond dat voedsel en drinkwater een wapen worden.  Psychologie is een wapen dat veelvuldig als propaganda wordt ingezet. Inbreuk op het vrije denken door geleidelijke stap voor stap inperking van die vrijheid is een wapen. Ook milieurampen,  weerrampen en chemtrails zullen deel uitmaken van de nieuwe oorlogen tegen de bevolking.
Men maakt gebruik van de Hegeliaanse dialectiek of methode.
Ze creëren een probleem, om hier een reactie op teweeg te brengen, om daarna een oplossing te geven. Een door hen van tevoren bepaalde oplossing, hun oplossing.

Blijf altijd bewust van uw echte vrije wil om keuzes te maken. Maak aan anderen bekend wat uw mening is gebaseerd op Gods woord en toon dat ook.
Wanneer mensen God verachten of  belasteren, dan is zwijgen toestemming geven. We laten het dan gebeuren zonder een tegenwoord. Veel mensen reageren op basis van propaganda van tv en kranten. Deze wordt versterkt door voortdurende herhaling van beelden en uitspraken. Of jongeren, die door een ‘geprogrammeerde’ film in de toeschouwer mode blijven. Dat wordt een paradigma genoemd.  De persoon kan geen realiteit zien als welke hij in de film heeft gezien of in de media heeft opgenomen.  Het is cognitieve dissonantie, de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen. Zo’n persoon kan emotioneel getriggerd worden als hij wordt geconfronteerd met de Christelijke zienswijze.

In de Bijbel wordt het onderbewustzijn symbolisch het ‘geestelijke hart’ genoemd.
Het hart raakt in beroering als onze geest in beroering raakt.
Ook wordt ïn de Bijbel het hart genoemd als we slechte dingen bedenken:

(Mattheüs 9:4) 4 En Jezus, Die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart?

Hoe we omgaan met ons geestelijke hart, dat bepaalt wie we zijn en hoe we communiceren.

Tot slot:

Wat hebben de instanties en media onze jongeren en jong-volwassenen toch proberen bang te maken met die Corona-hoax. Het was gewoon de griep volgens onderzoekers van de Stanford University in California:
Stanford-onderzoekers en ‘lockdown files’ leggen pandemiehoax bloot – Het was de Griep

Christelijke jongeren en jong-volwassenen hoeven nergens bang voor te zijn:

(Hebreeën 13:6) 6 Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?
(Mattheüs 10:28) 28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

In het volgende artikel: Jongeren en Artificial intelligence en Chat-GPT
Deze site wordt landelijk streng gecensureerd, verspreid dit artikel waar u kunt!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *