4. De transformatie

4. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Neem als Christen afstand van de seks-leerprogramma’s voor kinderen. Dat we leven in een zieke samenleving zal de meesten niet zijn ontgaan. Onder het mom van vrijheid en inclusiviteit wordt de samenleving zoals wij die kennen gesloopt. Het is de realiteit van het annuleren van cultuur, het cultuur-marxisme. Het uitwissen van het normale gezin met een vader, moeder en kind(eren). De organisaties Verenigde Naties (VN) en World Health Organisation (WHO) slaan helemaal door in hun (demonische) programma’s van seksonderwijs aan kinderen.
WorldHealthOrganisation dringt aan op ‘masturbatie voor jonge kinderen’, voor peuters, en moedigt vragen aan over genderidentiteit voor kinderen van 4 jaar – Steve Watson.

De belangenbehartigingsgroep ‘Safe Schools Alliance’  eiste dat er een ‘dringend onderzoek’ zou worden ‘gehouden in het Verenigd Koninkrijk: “We vinden het buitengewoon zorgwekkend dat de VN en de WHO een benadering promoten die experimenteel en onwetenschappelijk is en lijkt te zijn afgestemd op het werk van onethische individuen en organisaties, inclusief degenen die de acceptatie van pedofilie promoten”.

De ontwikkeling komt vlak na de publicatie van een rapport van twee VN-organen  waarin een agenda wordt geschetst om alle ‘consensuele’ seksuele activiteiten te decriminaliseren, zelfs tussen volwassenen en minderjarigen (pedofilie).
En het is niet alleen het seks-onderwijs. Ook de drag queens (verwijfde kerels) op scholen,  die uitgenodigd worden om aan kinderen verhaaltjes voor te lezen. Het actief promoten op scholen van wisselen van geslacht voor kinderen en aansturen om een transseksueel operatie te ondergaan.
Trangenders of tranny’s zijn mensen die eerst onzeker of in de war zijn door een emotionele storing. Ze zijn geestelijk ziek, ook wel genderdysforie genoemd. Mensen met genderdysforie hebben een sterk gevoel van onvrede met het geslacht waarmee ze geboren en opgegroeid zijn, een dissociatie met hun lichaam. Mogelijk een fase in hun leven.
Door grooming, het misbruik van vertrouwen door volwassenen zoals op scholen, is deze emotionele storing aangewakkerd tot een  persoonlijkheidsstoring. Vervolgens gaan dit soort kinderen de aangepraatte oplossing, zoals het transgender zijn, geloven, en dat hun geluk in het leven afhangt van toegang tot puberteitblokkers, geslachtshormonen en seks – verander operaties waarbij de geslachtsdelen verminkt (kunnen) worden. Het is een tragedie. Jongeren en jong-volwassenen worden  blootgesteld aan perverselingen die een gebrek aan een morele basis hebben. Dit gaat niet over bevrijding, het is precies het tegenovergestelde. Het is gewoon weer een religieuze oorlog, net als alle andere. De mensen die denken dat ze God zijn versus alle anderen.
En dan de genderwaanzin; Het eindeloze en absurde debat:  ‘Dat woke-gelovers blijkbaar niet meer weten wat een vrouw is?’
Het steeds door de entertainment industrie zoals Hollywood en Disney pornografie laten indalen bij jongeren en jong-volwassenen om hen te conditioneren voor Christelijk afval.
Middelbare scholieren in Californië kwamen echter in opstand over een LGBT ‘Pride’ video getoond in de wiskundeklas: ‘ Zet het uit! ’

De leraar van de studenten bedreigde hen met ‘een zaterdagschool voor volgend jaar’ omdat ze de pro-LGBT-video hadden bespot. Veel mensen zijn in deze dagen van God vervreemd, van God los geslagen:

(1Kronieken 28:9) 9 En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader, en dien Hem met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel, want de HEERE doorzoekt alle harten, en Hij heeft inzicht in alle gedachtevorming..

.                       (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Thema deel 4: De Khazaren en de volgers van Jacob Frank.

In het vorige artikel spraken we over jongeren en Artificial intelligence + Chat-GPT.
In dit artikel komen een groot aantal begrippen voorbij om de Joodse samenhang beter te kunnen begrijpen. Dat is belangrijk om de huidige ontwikkelingen te kunnen doorzien.

Wat zijn Semieten en waarom is dat belangrijk?

Noach had drie zonen, Sem, Cham en Jafet (Gen. 5:32).Volgens Gen. 10:21 was Jafeth de oudste zoon en volgens Gen. 9:22,24 was Cham de jongste. In Genesis 11:10-26 wordt melding gemaakt van het geslachtsregister van Sem tot en met Abraham.

Sem was de voorvader van Abraham.

Sems geslachtslijn was Arfachsad, vervolgens Selah, Heber, Peleg, Rehu, Serug, Nahor , Terah naar Abraham. De Israëlieten worden daarom ook wel semieten genoemd naar hun (en ook andere volken) afstamming in de geslachtslijn van Sem.

Ook de Arabische volken behoren tot de Semitische geslachts- en taal-familie. Want volgens de Bijbel stammen de Arabieren af van Sem en wel via Abrahams zoon Ismaël, die was verwekt bij Hagar. Deze nakomelingen vormden nomadische volken, die in Arabië woonden.

Wie zijn de Khazaren?

Het verhaal van de niet-Semitische en niet-Hebreeuwse Joden
Arthur Koestler, een Jood in 1905 geboren in Boedapest Hongarije, schrijft in zijn boek The Thirteenth Tribe: The Khazar Empire and its Heritage?, dat het Khazaars rijk dat bloeide van de 7e tot de 11e eeuw, een grote politieke macht was.
In de Joodse Encyclopedie van de editie van 1903 (uitgegeven door Funk & Wagnalls)  staat in deel IV op blz. 1 t/m 5 een uitgebreid artikel over dit onderwerp:

‘Khazaren: Een volk van Turkse oosprong, waarvan leven en geschiedenis verweven is met het allereerste begin van de geschiedenis van de Joden in Rusland, woeste Khazarenstammen. voortgedreven door nomadische stammen uit de steppen en door hun eigen verlangen naar plundering en wraak.
Khazaria werd geregeerd door een zeer slechte koning, die gebruik maakte van Babylonische occulte zwarte magie en kinderoffers. Het koninkrijk van de Khazaren voerde steeds oorlog, en aan het eind van de achtste eeuw omhelsde de koning van de Khazaren, Bulan, samen met zijn hofhouding, en samen met een groot deel van zijn heidense bevolking het Joodse geloof’.

Een van de onderwerpen, behandeld door Koestler, is waarom koning Bulan tot het Judaïsme overging. Gevangen tussen het Christendom van de Byzantijnen en de Islam van de Arabieren omarmde de Khazaarse koning, zijn hof en de regerende militaire klasse het Joodse geloof als een soort derde macht. Hij redeneerde, dat als hij het Christendom zou omhelzen, de Moslims beledigd zouden zijn, terwijl als hij de Islam zou aanhangen, de Christenen beledigd zouden zijn. En daarom zo redeneerde hij, daar beide godsdiensten Mozes voor een groot profeet gehouden werd, zou het raadzaam voor hem zijn om Jood te worden door geloof (niet als ras). En onder dwang werd spoedig het hele koninkrijk Joods door bekering.
De Khazar-koning omarmde het Joodse geloof in 740 n.Chr. en beval zijn onderdanen dus  hetzelfde te doen. Het Jodendom werd daarmee de officiële staatsgodsdienst van de Khazars, een oorlogszuchtig Turks nomadenvolk, dat heerste over een uitgestrekt gebied in wat later Zuid-Rusland en Oekraïne werd. De Khazaren werden hiermee de voorouders van de Ashkenazi Joden.
Terwijl Joden van verschillende afkomst bijdragen aan de huidige Joodse wereld- gemeenschap, is het grootste gedeelte afkomstig van Khazaria. Het zijn geen afstammelingen van het zaad van Abraham, Isaac en Jacob (de Israëlieten).

Boven, Khazar-Joden rond 1878.

Khazaria

Wikimedia

.

.

.

.

Gebaseerd op zijn onderzoek dat werd samengevat in zijn boek, weerlegt Koestler  het idee van een Joods ‘ras’. Joden uit de hedendaagse wereld komen oorspronkelijk niet uit Palestina en zijn dan ook niet van Semitische oorsprong.
Koestler wijst erop dat Joden uit onze tijd in twee hoofdrichtingen in te delen zijn: Sefardim- en Ashkenazi- Joden.
De Sefardim, de afstammelingen van de Hebreeuwse Joden, die tot dan toe in Spanje woonden tot aan hun uitwijzing aan het einde van de 15e eeuw, en die zich later vestigden in de landen die grenzen aan de Middellandse Zee. In de jaren zestig van de vorige eeuw, werd het aantal Sefardim Joden vastgesteld op ongeveer 500.000
De Asjkenazim in dezelfde periode telden ongeveer 11 miljoen Joden. Dus in het algemene taalgebruik staat ‘Jood’ praktisch synoniem met Ashkenazi-Jood.

Na de vernietiging van hun rijk ( in de 12e of 13e eeuw door omringende landen), migreerden de Joodse Khazars voornamelijk naar die regio’s van Oost-Europa; naar Rusland, Hongarije en Polen, waar aan het begin van de moderne tijd de grootste  concentraties van Joden werd gevonden.
De Israëlische professor  A. N. Poliak aan de universiteit van Tel Aviv verklaarde: ’de grote meerderheid van het wereld-Jodendom stamt af van de Khazaarse Joden’. (+/- 90%) Dat wordt ook bevestigd door de Oxford university.
In zijn boek ‘Racial Elements of European History’ in 1926/1927, schatte de auteur Hans Günther eveneens, dat de Ashkenazim negen-tiende van de Joodse wereldgemeenschap vormde. Toen hij dat schreef, bestond deze wereldgemeenschap uit 16.000.000 Joden.
Professor Lothrop Stoddard verklaarde: ‘Er bestaan twee geheel tegengestelde typen van de zogenaamde Joden: 1) De Ashkenazim, afkomstig uit Oost-Europa, zijn kort van stuk, rondschedelig, met de typische joodse (haak-)neus; 2) de Sephardim, afkomstig uit Afro-Azië (het Middellandse Zee gebied), met een slank figuur, langschedelig, met een fijn getekende neus, met een harmonieus gestalte.

De aanspraak door Ashkenazim op Palestina, of het land van het Midden-Oosten, door een verbondsbelofte geschonken aan de nazaten van Abraham, is daarmee een valse aanspraak.
Ook het beroepen door Ashkenazim op Antisemitisme bij opmerkingen die ze niet graag horen is bij hen niet correct. Het is nu eenmaal geen Semitisch volk.

Wie zijn dan de eigenlijke Joden?

Het verschil tussen de stam Juda en het land Juda;

 De stam Juda
Jakob zegent zijn zonen, waarbij hij zei dat alle zonen zich voor Juda zullen buigen:

(Genesis 49:1,8-10) 1 Daarop riep Jakob zijn zonen en zei: Verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal….8 Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! Je hand zal rusten op de nek van je vijanden; voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. 9 Juda is een leeuwenwelp; van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan? 10 De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen.

Op zijn sterfbed wees Jacob dus aan Juda de rol van leider en koning toe, een profetie die in  vervulling ging toen alle twaalf stammen zich onderwierpen aan de heerschappij van koning David van de stam Juda.
Na de dood van de zoon van David, koning Salomo, viel het beloofde land uiteen in Juda en Israël. Rechabeam (zoon van Salomo en Naäma) werd koning van Juda. Jerobeam I (de zoon van Nebat uit de stam Efraïm) werd koning van Israël.
Dat Jezus een afstammeling van Juda is wordt bevestigd in de geslachtslijsten van Jezus in de lijn van Abraham en David, die te vinden zijn; In Matteüs 1:1-17  voor de lijst van Jozef en  in Lucas 3:23-38 voor de lijst van Maria. Jozef’s vader heette Jakob (Matt. 1:6,16) die een afstammeling was van koning David.
Maria’s vader was Heli. Jezus is volgens Lukas 3:23,31 de kleinzoon van Heli, Maria’s vader, die ook een directe afstammeling van koning David was.
De Westminster Dictionary of the Bible , onder „Genealogy” , blz. 198:
Dus zowel via Maria als via zijn pleegvader Jozef was Jezus een afstammeling van de stam Juda (in de lijn van David):

(Romeinen 1:3) 3 ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David.
(Lukas 1:31-32) 31En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. 32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,….

David kwam oorspronkelijk uit Bethlehem. Om die reden moest Jozef, samen met Maria die hoogzwanger was, naar Bethlehem reizen om zich te laten registreren.

Het land Juda
Na de dood van koning Salomo, de zoon van David,  werd het beloofde land gesplitst en ontstonden er zoals eerder geschreven twee koninkrijken, het zuidelijke 2 stammenrijk Juda en het noordelijke 10 stammenrijk Israël.
Het zuidelijke 2 stammenrijk Juda bevatte de stammen Juda en Benjamin.
Het noordelijke 10 stammen rijk Israël  bevatte de overige 10 stammen en had Samaria als hoofdstad. Samaria was óók de naam voor het gebied of het land om de hoofdstad, wat evenals de provincie Galilea tot het koninkrijk Israël behoorde.
Na deze splising wordt de naam Judeeër gebruikt om de nakomelingen van Jakob, de Israëlieten, mee aan te duiden die in Juda woonden. De algemene naam voor het Israëlische volk was Hebreeën. ‘Israël’, de naam voor Jacob, betekent ‘Strijder met God’ :

(Genesis 32:28) 28 Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen.

De Joodse historicus Benjamin Freedman erkende  in zijn boek: ‘Facts Are Facts’:
‘Toen Jezus werd gemarteld, stonden op het opschrift de Latijnse woorden ‘Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum’ -INRI-. (Het was eveneens geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks Joh. 19:20). Autoriteiten die bevoegd zijn om de juiste vertaling in het Engels te vertalen zijn het erover eens dat dit  betekent: ‘Jezus de Nazarener, Koning van de Judeeërs’.  Daarover bestaat onder hen geen onenigheid.

Het woord ‘Jood’ werd pas in de 18e eeuw voor het eerst gebruikt. Na de Babylonische ballingschap werd de term ‘Judeeër’ gebruikt voor Israëlieten van verschillende stammen die naar Judea terugkwamen. In het Nieuwe Testament wordt het woord ‘Jood’ gebruikt als verwijzing naar een ‘Judeeër’, iemand die leefde in het land Juda of Judea, zoals dat zowel door de Grieken als de Romeinen genoemd werd.
Het woord ‘Jood’ betekende niet langer een afstammeling van Juda maar werd dus een naam voor iemand met een geografische woonplaats in het land Juda.

Tegenwoordig betekent het woord ‘Jood’ een aanhanger van het Hebreeuwse geloof. Alle personen zoals Ashkenazi, die dit geloof aanhangen, worden derhalve Joden genoemd.

Wat is de Torah?

Het Joodse volk, de Joodse volwassenen, kregen destijds al regels en afspraken, de stenen tafelen met de tien geboden (Exodus 20:1-17) en de wet van Mozes die in de Torah staat. Het zijn de eerste 5 boeken van de Bijbel (Genesis tot en met Deuteronomium).
De Joodse aristocratie, de adellijke families, werd vertegenwoordigd door de Sadduceeën, een groepering van voorname priesterfamilies, grootgrondbezitters en rijke kooplieden in en om Jeruzalem. Zij erkenden alleen het gezag aan de schriftelijke Torah, de 5 boeken van Mozes, ook wel in het Grieks de Pentateuch genoemd.

Wat is de Tenach?

In religieus opzicht beschouwden de Farizeeën het geschreven Woord, de Tenach, wat ook wel ‘het Oude Testament‘ of de Hebreeuwse geschriften wordt genoemd, als geïnspireerd door God. Langs de schriftelijke Torah (de 5 boeken van Mozes) beschouwden zij ook de mondelinge Torah, de mondelinge tradities als geïnspireerd door God aan Mozes. Zij voegden als Schriftgeleerden ook zelf mondelinge tradities toe.

Wat is de Misjna?

De mondelinge tradities werden in de 2e eeuw n.Chr. samengevoegd en de Misjna genoemd. Enkele eeuwen later werd de Misjna opgenomen in de Talmoed.
De Farizeeën en Schriftgeleerden probeerden indruk op Jezus te maken met hun overleveringen:

(Markus 7:5-9,13) 5 Daarna vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen Uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen? 6 Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan. 7 Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. 8 Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u. 9 En Hij zei tegen hen: U stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde om u aan uw overlevering te houden!….13 en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.

Jezus moest niets hebben van hun mondelinge overleveringen, die Gods woord krachteloos maken. Was Jezus dan een antisemiet? Natuurlijk niet. Wat antisemitisme betreft, ook Joden moeten erop aangesproken worden als ze fouten maken. Jezus, noemde deze Joodse leiders uit hun Vader, de duivel, met hun overleveringen (Joh. 8:44).

Wat is de Talmoed?

De Talmoed bevat de Misjna (vastgelegd rond 200 n.Chr.) met de mondelinge overleveringen en de commentaren op de Tenach (het Oude Testament) en ook de commentaren weer op de Misjna zelf, de Gemara genoemd.
En met de Talmoed kwamen de Rabbijnen. De Babylonische Talmoed is het meest uitgebreid en wordt het meest gebruikt. Pumbedita was een stad in het oude Babylon in Irak (dicht bij het hedendaagse Fallujah) waar door een Joodse gemeenschap de Babylonische Talmoed werd samengesteld, maar zoals gezegd, deze is niet van God afkomstig. Enkele gedeelten uit de Talmoed:

(Erubin 43b) ‘Wanneer de Messias komt, zullen alle (niet-Joden) slaven van de Joden zijn’ .
(Baba mezia, 114b) ‘De Joden worden mensen genoemd, maar niet-Joden zijn geen mensen. Het zijn beesten’ .

Het Talmoed Jodendom wil de rijkdom van alle landen bezitten. En wel zodanig dat wanneer de tijd van hun messias (de Antichrist) komt, alle mensen in slavernij zullen zijn. Hun visie is gebaseerd op Jesaja:

(Jesaja 61:5-6) 5 Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. 6 Ú echter zult genoemd worden: priesters van de HEERE, men zal u noemen: dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten, u zult u beroemen in hun luister.

Helaas is het gedeelte in Jesaja geschreven voor de erfgenamen van de ‘de nieuwe aarde’, zeker niet voor hen. Satan bedriegt het door God verworpen volk, het Jodendom, door profetieën uit de Schrift (voor de toekomst) aan hén toe te schrijven.
Joden hebben een collectieve drang om hun belangen te promoten vanuit een hechte gemeenschap. Ze hebben een historie van het afgezonderd zijn van de heidenen (niet mengen Deut. 7:3-4) en het veroveren van heidenen met hun legers. Ze hebben een diepe afkeer van alles wat niet-Joods is.
Alhoewel Joden hun broeders geen rente mochten rekenen mocht dat wel voor de heidenen (Deut. 23:19-20). Joden kwamen (volgens Alfred Rosenberg  – ‘The Track of the Jew through the Ages’) wereldwijd bij niet-Joden bekend te staan om hun geldzucht en woeker. Ze zijn in het verleden om die reden vervolgd uit Zuid-Frankrijk, Spanje en Portugal.

Wat is de Kabbala?

Het Hebreeuwse woord Kabbala betekent traditie of overlevering. De huidige vorm is samengesteld door Isaac Luria (1534-1572). De Kabbala is het mystieke Joodse occulte geloof of esoterie (verborgen kennis voor ingewijden) dat zijn oorsprong heeft gedurende de Joodse ballingschap in Babylon. In de eerste eeuwen n.Chr. kreeg het mystieke opnieuw de aandacht, maar werd verder uitgewerkt in de 12e eeuw n.Chr.  De kabbala betreft dus een Joodse dwaalleer met hoofdzakelijk mystieke of verborgen geheimen. Babylon stond bekend om zijn afgoderij, met zijn pantheïsme of veelgodendom (Jeremia 50:2). De Farizeeën hielden hun mystieke kennis zorgvuldig verborgen voor de gewone Joden.
De Talmoed met zijn overleveringen is al ernstig bedenkelijk, de Kabbala is ronduit occult:

(Openbaring 2:9) 9 Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.

Wat de huidige Rabbijnen betreft, die nemen zowel de Talmoed als de Kabbala zeer serieus, als geïnspireerd. Zowat elke synagoge ter wereld heeft in haar bibliotheek de Talmoed en de Kabbala. Uit beide boekwerken wordt onderwezen in hun synagogen.


Veel beroemdheden en aanbidders van dit occulte geloof dragen een Kabbala ‘armbandje’.

Zowel de Talmoed als de  Kabbala spreken het Oude Testament tegen.
Kabbalisme is dus satanisme en satanisme keert waarheid en onwaarheid om (zoals goed en kwaad, mooi en lelijk, gezond en ziek, enz.)

.

Wat is de Zohar?

De belangrijkste boekenreeks (vijfdelig) van de Kabbala is de Zohar  en is van oorsprong een 13e-eeuws werk van de Spaanse Jood Moses de Leon. De Zohar is de meest occulte boekenreeks van de Kabbala en betekent (occult) ‘licht’ of ‘helderheid’.
Het is een mystiek commentaar op de Thora (vijf boeken van Mozes), geschreven in middeleeuws Aramees en middeleeuws Hebreeuws met zeer cryptische taal met een verborgen betekenis en veel erotische taal. Het handelt over de mystieke overlevering.
Bij de verdere ontwikkeling van de Zohar pasten de Rabbijnen een intense vorm van meditatie toe (zoals transcendente meditatie). Door het herhalen van mantra’s maakten ze hun hoofd leeg en openden daarmee de deur voor demonen.
Ze wilden Gods gedachten leren kennen, maar leerden de gedachten van demonen met hun leugens vermengd met waarheden. Velen Rabbijnen gingen voor meditatie naar Safed (Galilea- Israël):

(Zohar 1160a) ‘Joden moeten altijd proberen Christenen te misleiden’.

De zelfverklaarde ‘messias’  Sabbatai Zevi

De Joodse geestelijke leiders en velen van het Joodse volk hebben zoals reeds aangegeven de echte Messias in de lijn van David niet willen accepteren.
Het begon vervolgens met een valse Messias onder de Sefardische Joden, Sabbatai Zevi.

Illustration of Sabbatai Zevi from 1906 (Joods Historisch Museum)

In 1665 riep een sefardische Jood en Rabbi,  genaamd Sabbatai Zevi, zichzelf uit als de incarnatie van de Messias in de synagoge van Smyrna (Turkije).
Hij was een Kabbalist.
Zevi leed aan een ernstige bipolaire stoornis, met manische periodes van uitgelatenheid en opgewonden zijn en periodes van depressies.
De volgelingen van de rabbijn Sabbatai Zevi worden de Sabbateeërs genoemd.
Volgens de Sabbateeërs staat in de Talmoed geschreven dat door menselijke inspanning de dag van redding door de daadwerkelijke Messias dichterbij gebracht kan worden.

Dit kan volgens hen inhouden dat of iedereen goed moet zijn of dat iedereen slecht moet zijn. Volgens de Talmoed echter kan iedereen onmogelijk goed zijn. Ze kozen er daarom voor dat iedereen slecht moet zijn, door zoveel mogelijk zonden te doen.

De Turkse sultan gaf aan Sabbatai Zevi in 1666 de keuze: ‘Bekeer je tot de islam of sterf.’ Zevi lijkt er inderdaad in geslaagd te zijn een groot aantal soefi-moslims te overtuigen van zijn opvattingen, en ook om veel Joden tot de mystieke Islam te bekeren. Er ontstond in Turkije een Joodse-Islam-sekte, die in Zevi als de (valse) Messias geloofden. In Oekraïne (destijds deel van Polen), waren er tal van geheime genootschappen van Sabbateërs.

Het Chassidisme

Het rabbijns Jodendom is geen Tenach (oude testament) Jodendom, maar is Talmoed en Kabbala Jodendom. Het Chassidisme is een Joodse vroomheidsbeweging. De term is afgeleid van het Joodse begrip chassidoet, wat ‘vromen’ of de ‘vroomheid’ betekent. Bij het bestuderen van de werken van Prof. Gershom Scholem, een Joodse deskundige en bekend historicus van de Joodse mystiek, zien we dat het chassidische Jodendom niet toevallig ontstond maar een sterke spirituele invloed had van de Sabbateërs.
Er ontstond met de Sabbateërs een nieuwe versie van de Joodse mystiek. Het Chassidische Jodendom bestaat uit tientallen ultraorthodoxe chassidische bewegingen zoals Chabad-Lubavitch, Asjkenazim  Joden uit Oost-Europa. Het onvoorwaardelijke geloof van Chassidische Joden in hun ‘rechtvaardige’ rebbe (een rebbe is de leider van een chassidische beweging, meestal een rabbijn) was een gevolg van de relatie tussen Sabbetai Zevi en zijn volgelingen volgens historicus prof. Haim Hillel Ben-Sasson.

Volgens Gershom Scholem was het trauma, veroorzaakt door de afvalligheid van deze valse messias, een van de factoren die het begin van de moderne Joodse geschiedenis verklaart. Kenmerkend voor het chassidisme is een ascetische leefstijl, waarbij soberheid en onthouding centraal staan.
Chabad Lubavitch is een bekende chassidische Joodse beweging. Zoals alle Chassidische groepen, hanteert Chabad Lubavitch een zeer traditionalistische, orthodoxe benadering van het Jodendom. Door het Chassidisme werd het mysieke kabbalisme, een mystieke traditie, toegankelijk gemaakt voor alle Joden.

Onderstaande video toont Chabad-Lubavitch Rabbi  Schneerson, die Benjamin Netanyahu verzoekt om de komst te bespoedigen voor Mashiach ben David, hun Joodse messias die ze nog steeds   verwachten, maar wat voor Christenen de Antichrist zal zijn:
https://www.bitchute.com/video/ypr0Gd4pKdsI/

Kabbalah is langs het geloofssysteem van het georganiseerde Jodendom ook het geloofssysteem van de vrijmetselarij, de twee basiskrachten die de wereld regeren (Hier komen we in het volgende artikel op terug). In de 19e eeuw traden Joden toe tot de loges van de vrijmetselarij en richten eveneens zelf Joodse loges op.

Het Frankisme

Uit de groep van de Sabbateeërs kwam daarna de leider Jacob Frank.

Jacob Frank,  geboren als Jakub Lejbowicz (1726 – 1791) was een Pools-Joodse religieuze leider die beweerde de reïncarnatie te zijn van Sabbatai Zevi (1626–1676), een  zelfverklaarde messias. Hij werd geboren in de Poolse regio  Podolië (nu West-Oekraïne) uit een rijke familie. In Turkije kwam hij in contact met de centra van het Sabbetanisme in Salonica-Turkije (nu Thessaloniki – Griekenland) en Smyrna (nu Izmir – Turkije).
Binnen de Joodse moslim-sekte – waartoe de Frankisten behoorden –  werd de Kabbala hun nieuwe geloofsleer en ze erkenden de Zohar als hun belangrijkste boek. Seksuele losbandigheid heerste in de sekte onder het mom van mystieke symboliek. Hun praktijken, hun orgiën, doctrines, kindoffers en seksuele verderfelijke gebruiken brachten de overige Joodse gemeenschap ertoe hen als ketters te verbieden in 1756.

Met de leiding van de Poolse katholieke kerk werden in 1759 onderhandelingen gevoerd over de bekering van de Frankisten tot het katholicisme.
Franks sekte werd beschuldigd van overspel en orgieën. Hij werd in 1760 in Warschau gearresteerd. Veel van zijn volgelingen in Tsjechië, Hongarije en Roemenië bleven voor de buitenwereld Joden maar waren in het geheim Frankisten en leidden een dubbelleven.
De Joodse families waren al een belangrijke rol gaan spelen in de Poolse samenleving, waar de overgrote meerderheid van de Frankisten zich vestigden.
Veel Frankistische families werden succesvolle zakenmensen en fabriekseigenaren.
Velen waren ook leden van de progressieve Poolse vrijmetselaarsorganisaties.
Het Frankisme verspreidde zich naar Venetië, Amsterdam, Hamburg, Londen en verschillende andere Europese en Noord-Afrikaanse steden. Een hele groep Frankistische families uit Bohemen en Moravië (Tsjechië) emigreerden naar de VS.

De (Joodse) satanistische Frankisten hebben in onze dagen helaas de hele wereld in hun greep. De twee machtigste groepen met nauwe banden met het Frankisme zijn; de Rockefellers met de investerings-maatschappijen, de VN en de farmacie, en de Rothschilds met de investerings-maatschappijen, het geldsysteem en de centrale banken. Hun werkwijze is te vergelijken met die van de maffia. De huidige Joodse Frankisten nemen nu zelf de beslissingen voor de wereldwijde genocide, in samenspraak met het WEF en de VN, de vrijmetselarij en de hieraan gelieerde organisaties. Verdere ondersteuning wordt verleend door Joodse miljardairs zoals de heren Gates en Soros, door internet bedrijven als Google, Facebook en Twitter en de investerings-maatschappijen zoals Blackrock en Vanguard. (Hier komen we in het volgend artikel op terug)

Tot slot:

De laatste tijd zijn de kinderen van Satan uit op onze Christelijke kinderen. Ze willen kwetsbare jongeren perverteren waar ze maar kunnen. Onze ontvankelijke jeugd en jong-volwassenen worden op de scholen en universiteiten gehersenspoeld met het Joodse Frankfurter Schule en Tavistock gedachtegoed van vrije seks en geslachtskeuze (Hier komen we in het volgende artikel op terug). Om het soevereine Christelijke gezin in diskrediet te brengen met hun sluwe praatjes. Vele jong-volwassenen zijn vol overtuiging in de theorieën gaan geloven van deze praatjesmakers. Het is de invloed van leden van de satanische Frankisten met hun Kabbala en  vrijmetselarij. Zie voor Frankisten en Kabbala ook: 3. Net als Jezus satans wereld overwinnen  Veroordeel echter niet de gemiddelde Jood. De meeste Joden worden alleen vanwege hun ‘Jood zijn’ in een hokje geplaatst.  De meeste Joden weten weinig van de kabbalistische, Frankistische, vrijmetselaars agenda. Zij ‘lopen mee in deze wereld’ en doen mee zoals ook de meeste niet-Joden.

Messiaanse Joden. Deze hebben  dringend  Christelijk onderwijs nodig om als Christenen gedoopt te kunnen worden.

.

.

In het volgende artikel: De Frankisten en wat zijn de toekomstplannen van het internationaal zakelijk crimineel syndicaat?
Deze site wordt landelijk streng gecensureerd, verspreid dit artikel waar u kunt!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *